فهرست مطالب

ارگونومی - سال دوم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجتبی عباس زاده، سیدابولفضل ذاکریان*، علی نحوی، جبرائیل نسل سراجی صفحات 2-13
  مقدمه
  از مفهوم آگاهی موقعیتی در تجزیه و تحلیل رفتار رانندگان مطالعات گذشته استفاده شده است. با این وجود ارتباط بین اجزا آگاهی موقعیتی، عملکرد و توانایی شناختی رانندگان اتوبوس بررسی نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین توانایی های شناختی و آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان در شبیه سازی رانندگی اتوبوس می باشد.
  روش انجام کار: در مطالعه حاضر 30 راننده حرفه ای اتوبوس که دارای مدرک دیپلم و بالاتر بودند، شرکت کردند. از روش SAGAT برای بررسی آگاهی موقعیتی و از آزمون های میدان دید مفید، اشکال جای گرفته و حافظه فعال برای اندازه گیری توانایی های شناختی استفاده شد. زمان واکنش ترمز زدن و انحرافات از مسیر رانندگی معیارهای عملکرد رانندگی در این مطالعه بودند.
  یافته ها
  نتایج ارتباط معناداری بین آگاهی موقعیتی رانندگان در قبل و بعد از شرایط خطرناک نشان دادند. بین ظرفیت حافظه فعال،توجه توزیع شده، توجه انتخابی واشکال جای گرفته با سطح یک آگاهی موقعیتی رابطه معناداری دیده شد. همچنین نتایج این مطالعه بین حافظه فعال، توجه توزیع شده با انحراف از مسیر رابطه معناداری نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که در کل آگاهی موقعیتی راننده بعد از شرایط خطرناک افزایش می یابد. این مطالعه نشان داد که توانایی های شناختی تنها سطح یک آگاهی موقعیتی را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به نقش آگاهی موقعیتی در عملکرد رانندگی، نتایج حفظ مسیر نشان می دهند که ادراک ممکن است یک عامل کلیدی در عملکرد رانندگی بعد از شرایط خطرناک باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی موقعیتی، توانایی شناختی، عملکرد در رانندگی، شرایط خطرناک
 • عبدالله واحدی، سارا دهنوی* صفحات 14-23
  مقدمه
  ترافیک یکی از مشکلات اجتماعی در جوامع امروزی و در شهرهای بزرگ می باشد. برای مهار ترافیک، علاوه بر گشایش راه ها، نیاز به فرهنگ سازی و نیز استفاده از روش های هوشمند می باشد، بدین سبب سیستم های کنترل ترافیک شهری ابداع گردیده است. وظایف اپراتورهای این مراکز برای مدیریت ترافیک، شامل فرآیندهای شناختی گوناگون است. تجزیه و تحلیل کار شناختی (analysis cognitive work) برای تجزیه و تحلیل این سیستم های کاری، با هدف بهبود طراحی سیستم، به عنوان یک چارچوب، در این مطالعه معرفی شده است.
  روش انجام کار: تجزیه و تحلیل کار شناختی (CWA)، محدودیت های سیستم را از طریق پنج فاز شناسایی می کند، که در ابتدا با تحلیل قلمرو کاری آغاز و بعد از تحلیل وظیفه، تحلیل استراتژی و بررسی همکاری ها و سازمان های اجتماعی، با شناسایی صلاحیت های لازم پرسنل به پایان می رسد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه شامل: طرح کلی مراحل اجرای تکنیک CWA، تحلیل قلمرو کاری، نردبان تصمیم، جزئیات مربوط به شاخص های سطوح مرتبط، استراتژی های موجود، نقشه جریان اطلاعات (IFM)، نقشه جریان اطلاعات (IFM) برای چارچوب بندی تحلیل اجتماعی سازمان، و تجزیه و تحلیل شایستگی شخص، می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه این پژوهش می تواند جهت گزینش و آموزش اپراتورهای مرکز کنترل ترافیک استفاده گردد، چرا که به کارگیری تجهیزات مدرن در امر کنترل ترافیک نیازمند پرسنل مجرب و با توانمندی های شناختی می باشد، در غیر این صورت موجب به هدر رفتن سرمایه و انرژی سازمان ها خواهد بود. هرچه تصمیمات اپراتور بیشتر وابسته به پردازش اطلاعات باشد، توانایی های شناختی اپراتور نیز باید بیشتر باشد. فرآیندهای شناختی کاوش دیداری(visual search)، حل مسئله و زمان سنجی از ویژگی های شناختی لازم برای تصدی این شغل است.
  کلیدواژگان: ارگونومی شناختی، تجزیه و تحلیل کار شناختی (CWA)، مرکز کنترل ترافیک شهری
 • فاطمه خیاطی، محمود نصر اصفهانی، مرجان فیروزه، امیر کاوسی، مهناز صارمی* صفحات 24-32
  مقدمه
  شیوع بالای گردن درد در بین دندان پزشکان به یک معضل مهم سلامت در شاغلین دندانپزشکی تبدیل شده است که پیامدهایی نظیر کاهش کارایی نیروی انسانی، فرسودگی شغلی و بازنشستگی پیش از موعد را در پی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان ارتباط بین ریسک فاکتورهای فردی، شغلی و اختلال راستایی وضعیت سرجلوآمده با گردن درد دندان پزشکان و نیز تعیین اولویت فاکتورهای مورد بررسی در ایجاد گردن درد است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 70 نفر از دندان پزشکان شاغل در دو مرکز دندانپزشکی شهر تهران با استفاده از تست کلینیکی ارزیابی وضعیت سرجلوآمده مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی های فردی و شغلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و شدت درد در نواحی مختلف بدن با استفاده از مقیاس دیداری درد (VAS) تعیین شد. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه برای بررسی ارتباط و میزان تاثیر متغیرهای مورد بررسی بر ایجاد گردن درد استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بیشترین درد در ناحیه گردن (66/6 %) بوده است. همچنین 40 نفر (57/1 %) از دندان پزشکان شرکت کننده در این مطالعه دچار وضعیت سر جلو آمده بودند. بر اساس نتایج رگرسیون خطی چندگانه، اختلال وضعیت سرجلوآمده با ضریب استاندارد (0/064= β) موثرترین فاکتور در پیش بینی بروز گردن درد بود.
  نتیجه گیری
  اختلال راستایی سرجلوآمده نسبت به سایر عوامل فردی و شغلی، تاثیر بیشتری در ایجاد گردن درد دارد. ازآنجاکه در این مطالعه ریسک فاکتورهای غیر شغلی موثر در ایجاد اختلال راستایی سرجلوآمده حذف شده بودند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در مشاغل نشسته ایستا مانند دندانپزشکی، پوسچر نامناسب گردن مهم ترین ریسک فاکتور برای ایجاد گردن درد می باشد.
  کلیدواژگان: گردن درد، وضعیت سر جلوآمده، ویژگی های شغلی، دندان پزشکان
 • حمید سلمانی ندوشن، شقایق کوهی بوشهری، علیرضا چوبینه، هادی دانشمندی*، عبدالحلیم رجبی صفحات 33-43
  زمینه و هدف
  در کارگاه های ساخت اعضای مصنوعی و وسایل کمکی،پوسچر نامطلوب و حرکات تکراری و مداوم ازجمله ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب می شوند. این مطالعه باهدف ارزیابی ارگونومیک محیط کار در این مراکز انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تمام پرسنل شاغل در مراکز ارتوز و پروتز (42 نفر) با روش سرشماری موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بود از پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و شغلی، پرسشنامه نوردیک وچک لیست ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک (ERF). تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری مربوطه انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف استاندارد سن و سابقه کار افراد موردمطالعه به ترتیب برابر با 37/26 (10/21) و 12/8 (9/39) سال بدست آمد. بیشترین میزان شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی در بین پرسنل، مربوط به نواحی کمر (42/9%)، شانه ها (40/5%) و زانوها(40/5%) بود. در ارزیابی به وسیله چک لیست ERF، میانگین امتیاز در اندام های فوقانی و تحتانی و همچنین میانگین امتیاز کل بیش ازحد مجاز (بیشتر از 7) بدست آمد.
  نتیجه گیری
  در بهبود شرایط کار، اقدامات اصلاحی و کنترل ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی در افراد موردمطالعه، توجه به ریسک فاکتورهای نواحی کمر، شانه و زانوها به علت شیوع بالا در این نواحی اهمیت دارد.نتایج این مطالعه نشان داد که مشکلات عمده ارگونومیک در کلینیک های درمانی ارتوز و پروتز مربوط به وظایف کفاشی، کار با سمباده، پر کردن قالب گچی و اصلاح قالب گچی می باشد و انجام مداخلات ارگونومیک جهت کاهش و یا حذف پوسچرهای نامطلوب ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، پرسشنامه نوردیک، چک لیست ERF، مراکز ساخت اعضا مصنوعی و وسایل کمکی
 • زهرا خدابخشی، سیدامین سعادتمند، مهرداد عنبریان، رشید حیدری مقدم* صفحات 44-56
  مقدمه
  ناراحتی های اسکلتی-عضلانی ناشی از کار در کاربران رایانه از شیوع بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی کاربران کامپیوتر و تاثیر 8 هفته تمرینات اصلاحی بر کاهش دردهای اسکلتی- عضلانی بود.
  مواد و روش ها
  در مرحله اول وضعیت بدنی و ناراحتی های اسکلتی-عضلانی 84 نفر از کاربران کامپیوتر ادارات تویسرکان با استفاده از روش RULAو پرسشنامه نوردیک ارزیابی شد. در مرحله بعدی 30 نفر جهت شرکت تمرینات اصلاحی به دو گروه 15 نفری کنترل و تجربی تقسیم و پس از 8 هفته مجدد ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش آماری t مستقل و همبسته تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان شیوع درد به ترتیب در نواحی گردن، کمر، شانه، ناحیه پشت، مچ دست، آرنج و زانوها درصد بالایی در افراد مورد مطالعه مشاهده شد. در واکاوی پوسچر، 61/3 و 53/6 درصد آزمودنی ها به ترتیب در اندام های چپ و راست در سطوح اقدامی دو،32/2 و 44/1 درصد در سطح اقدامی سه و 2/4 درصد نیز در ناحیه راست بدن در سطح چهار قرار داشتند. پس از مداخله برنامه تمرینات اصلاحی، در اندام های فوقانی گروه تجربی 38/3 درصد (p=0.001) و در اندام تحتانی 38/7 درصد کاهش معنی دار درد مشاهده شد (0/006=p).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد فراوانی اختلالات به ویژه در نواحی گردن، کمر، شانه، پشت و مچ دست در گروه مورد مطالعه بالاست و تمرینات اصلاحی منتخب قادر بود موجب کاهش درد و سطح خطر شود.
  کلیدواژگان: روش RULA، ارزیابی پوسچر، ارگونومی، تمرینات اصلاحی
 • جواد فردمال، جواد کشوری کامران* صفحات 57-69
  مقدمه
  شاخص کاربردپذیری، عملکرد یک محصول را در زمینه رضایت کاربر و افزایش بهره وری مورد ارزیابی قرار می دهد. اصول کاربردپذیری عبارتند از؛ اثربخشی، کارآیی، ایمنی، امکانات، آموزش پذیری، یادآوردپذیری. هدف اصلی این مطالعه طراحی ابزاری جهت برآورد میزان کاربردپذیری نرم افزارهای تحت وب در زمینه اتوماسیون فرایندهای پژوهشی تعیین شده است.
  مواد و روش کار
  پس از استخراج پرسشنامه اولیه از منابع استاندارد ارزیابی کاربردپذیری، جهت بررسی شاخص های روایی، سازگاری درونی و تکرارپذیری، به ترتیب از تکنیک های تعیین روایی محتوایی، ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شده است. اهم مراحل انجام کار عبارتند از: تعیین دامنه و ابعاد محتوایی پرسش ها، تهیه پیش نویس پرسشنامه، تعیین اعضای پانل تخصصی، روش انجام، نحوه ثبت و تحلیل داده های پرسشنامه، تعیین معیارهای پذیرش پرسش ها، تعیین شاخص روایی محتوایی، پایایی پرسشنامه، تکرارپذیری پرسشنامه.
  یافته ها
  ابزار نهایی بصورت پرسشنامه ای 50 سئوالی طراحی شد. همچنین شاخص روایی محتوایی CVI در نهایت برای پرسشنامه مقدار 0.763بدست آمد. نتایج آنالیز پاسخ های پرسشنامه نهایی نشان داد که پایین ترین ضریب پایایی مربوط به بخش مدیریت خطاها با مقدار آلفای کرونباخ برابر 0.742 می باشد. در نهایت نیز میزان شاخص تکرارپذیری پرسشنامه نهایی، با استفاده از روش بازآزمایی، مقدار 0.993 (P<0.001) بدست آمد.
  نتیجه گیری
  پس از طراحی پرسشنامه نهایی با شرایط احراز روایی، پایایی و تکرارپذیری مناسب، می توان با اطمینان بالا گفت که این ابزار در صورت اعمال بر روی نرم افزارهای مربوطه، نتایج مناسبی را در جهت ارتقای کیفیت و کارایی نرم افزار و محیط کاربری آن، به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کاربردپذیری، سیستم های پژوهشی تحت وب، پرسشنامه ارزیابی، روایی، پایایی، تکرارپذیری
 • غلامعباس شیرالی، افشین دیبه خسروی*، طاهر حسین زاده، اسعد فتحی، مسعود حمه رضایی، مصطفی حمزئیان زیارانی صفحات 70-76
  مقدمه
  در بسیاری از محیط های شغلی حساس و پیچیده، خطاهای انسانی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. حوادث زیادی همه ساله در نقاط مختلف جهان شواهدی برای تائید خطای ناشی از عملکرد پردازش اطلاعات اپراتورها می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تقاضای نیروی انسانی اپراتورها براساس مدل پردازش اطلاعات انسانی و بارکاری، و تدوین یک مدل رگرسیونی برای آن بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش موردی می باشد. اطلاعات به صورت مصاحبه با کارکنان، مشاهده فرایند عملیات و ارائه پرسشنامه ای: بخش نخست مربوط به مدل پردازش اطلاعات انسانی و بخش دوم مربوط به بارکاری ذهنی NASA – TLX و یک قسمت ضمیمه نظرسنجی تقاضای نیروی انسانی جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های آماری16- SPSS تجزیه وتحلیل وظایف صورت گرفت.
  یافته ها
  بین بارکاری با مراحل مدل پردازش اطلاعات انسانی ازجمله ادراک (r=0.65، p<0.01)، پاسخ گفتاری (r=0.45، p<0.01) و پاسخ دستی (r=0.15، p<0.05) همبستگی دیده شد. از عوامل موثر بر بارکاری، پاسخ گفتاری (β=0.232، p=0.033) و ادراک (β=0.576، p=0.00) بود و از مهم ترین عوامل در پیش بینی تقاضای نیروی انسانی، ادراک (β=2.514، p=0.008)، بارکاری (β=1.57، p=0.018) و پاسخ گفتاری (β=2.428، p=0.01) بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  افزایش تمرکز و توجه و مهارت های ادراکی از طریق اقدامات روانی شامل کاهش بارکاری و استرس، و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جزء ضروریات کار قلمداد می شود.
  کلیدواژگان: پردازش اطلاعات انسانی، بارکاری، نیروی انسانی، خطای انسانی، اتاق کنترل پتروشیمی
 • محمد غفرانی، حبیب نوری*، احمد روشن بخش یزدی صفحات 77-87
  مقدمه
  با توجه به اثرات زیان بار عدم تناسب بین ابعاد مبلمان آموزشی و ابعاد بدنی دانش آموزان این بررسی با هدف بررسی تناسب ابعاد مبلمان آموزشی با اندازه های بدنی دانش آموزان در شهر یزد انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان یزد بود که بعد از تعیین تعداد افراد نمونه، پارامترهای ارتفاع رکبی، طول باسن رکبی، ارتفاع تکیه گاه آرنج، پهنای باسن، ضخامت ران و ارتفاع زیر کتفی 307 نفر از آنها اندازه گیری شد. همچنین از میان مبلمان های مورد استفاده در مدارس مورد مطالعه، دو نوع صندلی دسته دار و دو نوع میز و نیمکت که دارای درصد فراوانی بیشتری بودند برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مقایسات آماری نشان داد که در مبلمان نوع 1، عرض نشستنگاه با 96/74 در حد قابل قبول و آزادی ران با 100 درصد تناسب ایده آل است. در مبلمان نوع 2 عمق برای اکثریت دانش آموزان مناسب بود و عرض نشستنگاه با 96/42 تناسب در حد قابل قبولی می باشد، حد آزادی ران نیز با صد درصد تناسب خوبی را به خود اختصاص داد. در مبلمان نوع 3 فاکتوری با ضریب تناسب بالا وجود نداشته و در مبلمان نوع 4، عرض نشستنگاه و حد آزادی ران در حد مطلوب بود.
  نتیجه گیری
  به طورکلی میزان تناسب ابعاد مبلمان ها با ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان در حد مطلوب نیست.
  کلیدواژگان: شهر یزد، نیمکت، ابعاد بدنی، دانش آموزان، آنتروپومتری
|
 • Mojtaba Abbaszadeh, Seyyed Abolfazl Zakerian *, Ali Nahvi, Jebrael Nasl Seraji Pages 2-13
  Introduction
  One of the most important subjects in the analysis of driver’s behavior had been situation awareness during the past decade. However، no study has been investigated the relation among component of situation awareness and performance and cognitive abilities of bus drivers. Current study aimed to survey relationship between bus drivers’ situation awareness، driving performance and cognitive abilities using driving simulator.
  Material And Methods
  In this study، 30 professional bus drivers who have diploma or higher degree participated. Situation awareness measured by SAGAT technique and tests UFOV، EFT and WMS were used for measuring of cognitive abilities. Brake reaction time and lane departures were criteria for driving performance.
  Results
  Accordingly، the result showed significant relation between drivers’ situation awareness before and after hazard conditions. Among WMS، divided attention، selective attention and EFT with level 1 of situation awareness was seen significant relation. The result of current study released a significant correlation among WMS and divided attention with lane departure.
  Conclusion
  Results showed، in general، the driver''s situational awareness in dangerous conditions increases. The study showed that cognitive ability affects only level 1 of situational awareness. According to role of situational awareness in driving performance، the results of lane keeping showed that perception might be a key factor in driving performance.
  Keywords: Situation awareness, Driving performance, Cognitive abilities, Hazard condition
 • Abdollah Vahedi, Sara Dehnavi * Pages 14-23
  Introduction
  As the traffic is one of the most common social troubles in big cities, widen the roads; culture and using the intelligent methods are using to control the traffic. Therefore, the traffic control systems are innovated. These system operators have to do many cognitive jobs to manage these systems. CWA as a framework to improve the design of these systems has introduced in this paper to analyze them.
  Material And Methods
  CTA recognizes the restrictions of system throughout the 5 phases that begin with work domain analysis and ends in necessary personal qualification. Task analysis, strategy analysis and investigating the cooperation and organizations are between paces, respect.
  Results
  the results of this investigation consist of outline of the technique CWA, work domain analysis, decision ladders, details of relevant indicators, strategies, Information Flow Map (IFM), to frame the social organization and cooperation, and worker qualification analysis.
  Conclusion
  The results of this study may used in selection and training the mentioned systems operators. The main reason is to use the experienced staff with high cognitive abilities in working with these systems. Otherwise, it can result in waste the organization money and energy. The operator decision making is more dependent on the information process, the operator also needs to have higher cognitive abilities. Strong visual search, timing and problem solving are perquisites of this job opportunity.
  Keywords: Cognitive ergonomics, Cognitive Work Analysis (CWA), Urban traffic control centers
 • Fatemeh Khayati, Mahmood Nasr Esfahani, Marjan Firoozeh, Amir Kavoosi, Mahnaz Saremi * Pages 24-32
  Introduction
  High prevalence of neck pain has become an important health complain among dental practitioners which is followed by reduced working performance, burnout and early retirement. The purpose of this study is to assess the relationship between individual and occupational risk factors as well as forward head posture (FHP) with dentist’s neck pain and to determine the priority of these factors in the development of the neck pain.
  Material And Methods
  In this cross - sectional study, 70 dentists of two dental centers in Tehran were examined with clinical testing of FHP. Individual and job characteristics were collected by means of a questionnaire. The visual analog scale (VAS) was applied in order to determine the severity of pain in various parts of the body. Spearman and Pearson correlation coefficient and multiple linear regressions were used to examine the relationship and effect of the studied variables in creating the neck pain.
  Results
  According to the results, neck was the most painful part of the body (66.6%). Indeed, 40 (57.1%) of participating dentists were suffering from the forward head posture. The results of the multiple linear regression showed that the FHP with the standard coefficient (β= 0.64) was the most influential factor in predicting the incidence of neck pain.
  Conclusion
  The FHP has a greater impact than any other individual and job factors in creating neck pain. It may be concluded that awkward neck posture is the most important risk factor for neck pain in static sitting jobs such as dentistry.
  Keywords: Neck pain, Forward head posture, Occupational characteristics, Dentists
 • Hamid Salmani Nodooshan, Shaghayegh Koohi Booshehri, Alireza Choobineh, Hadi Daneshmandi *, Abdolhalim Rajabi Pages 33-43
  Introduction
  In the orthotic and prosthetic workshops, awkward postures, repetitive and continuously movements etc. are the risk factors of musculoskeletal disorders (MSDs). This study was conducted with the objective of ergonomic assessment of working conditions in these workshops.
  Material And Methods
  In this study all employed personnel of linorthotic and prosthetic production centers in Shiraz city participated (n=42).Data were collected using Nordic Musculoskeletal disorders Questionnaire (NMQ) and Ergonomic Risk Factor checklist (ERF)for assessment of working conditions. Data analysis was performed using SPSS software (Ver. 16).
  Results
  The means (SD) of age and job tenure (years) in employees studied were 37.26 (10.21) and 12.8 (9.39), respectively. The most prevalent MSDs symptoms were reported in lower back (42.9%), shoulder (40.5%) and knee (40.5%).Working condition assessment by ERF check list revealed that the means core of upper and lower region of body and also mean of total score were higher than acceptable limit (more than 7)..
  Conclusion
  In working conditions improvement, corrective measures and MSDs risk factors control in studied workers should be noted to risk factors in low back, shoulder and knee. The results of this study showed that ergonomic problems in orthotics and prosthetics clinics was related to "custom shoe making", "grinding and finishing", "filling plaster cast" and "positive cast rectification" tasks and ergonomic interventions to decrees and/or eliminate of awkward working posture needed corrections.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Nordic questionnaire, ERF checklist, Production clinics of artificial limbs, assistive devices
 • Zahra Khodabakhshi, Seyed Amin Saadatmand, Mehrdad Anbarian, Rashid Heydari Moghadam * Pages 44-56
  Introduction
  The prevalence of work-related musculoskeletal disorders in computer users is high. The purpose of this study was to evaluate ergonomic assessment musculoskeletal disorders risk in computer users determine the effect of an eight-week corrective exercises program on reduction of musculoskeletal pain.
  Material And Methods
  In the first phase of the study, RULA technique and Nordic questionnaires were used to evaluate postures and musculoskeletal disorders of 84 computer users of Tuyserkan administrations. In the next phase, 30 individuals for participating in a corrective exercises program intervention divided into two groups namely, experimental (n=15) and the controls (n=15). Subjects were re-evaluated after period of eight weeks. Data was analyzed using independent and dependent t-tests.
  Results
  The overall prevalence of pain was seen in neck, lumbar, shoulders, back, carpal and hand, elbow respectively. In posture analysis, 61.3 and 53.6 percent of subjects were in action level of 2 in left and right limbs respectively, 32.2 and 44.1 percent of subjects were in action level of 3 and 2.4 percent in level of 4 in right side. After the corrective exercise intervention, there was 38.3% significantly reduction pain for upper limbs (p=0.001) and 38.7% for lower limbs (p=0.006).
  Conclusion
  This study showed that frequency of musculoskeletal problems in neck, lumbar, shoulders, back, wrist was generally high among our subjects, and selected corrective exercises could reduce the risk level and pain.
  Keywords: RULA technique, Posture assessment, Ergonomics, Corrective exercises
 • Javad Faradmal, Javad Keshvari Kamran* Pages 57-69
  Introduction
  Index of usability evaluates performance, user satisfaction and increased productivity in a product. Principles of usability are effectiveness, efficiency, safety, utility, learnability, Memorability. This Study Aims to Develop a Tool to Estimate and Evaluate the Usability of Web Applications in the field of Automation Research has been determined.
  Material And Methods
  After extracting, an initial questionnaire to assess the usability of the standard resource for indices of validity, internal consistency and reproducibility, respectively technique for determining the content validity, test-retest method and cronbach's alpha coefficient were used. The most important steps were as follow: (1) determine the scope and dimensions of the questions (2) preparing draft questionnaire (3) appoint the members of the expert panel (4) methods, how data analysis (5) determine the acceptance criteria of the questions (6) determine the content validity index (7) determine reliability of the questionnaire (8) determine reproducibility of the questionnaire.
  Results
  A 50-Item questionnaire was designed as the ultimate tool. The content validity index value of 0.763 was obtained ultimately for the questionnaire. Analysis of the questionnaire responses revealed that the lower backend errors related to the reliability coefficient alpha value was equal to 0.742. Finally, the degree of reproducibility of the questionnaire, using test-retest method, was equal to value of 0.993 (p <0.001).
  Conclusion
  After the final questionnaire design, with good reliability and validity, it is noticeable that the designed tool is applicable on relevant softwares and may improve the quality and efficiency of the software and user interface.
  Keywords: Usability, Web, based research systems, Assessment questionnaire, Validity, Reliability, Reproducibility
 • Gholamabbas Shirali, Afshin Dibeh Khosravi *, Taher Hosseinzadeh, Asad Fathi, Masood Hame Rezaee, Mostafa Hamzeiyan Ziariani Pages 70-76
  Introduction
  In many sensitive and sophisticated workplaces, human errors are very important. Many events occur annually around the world is evidence to confirm error due to the data processing operators. The main goal of this study was to investigate human information processing models and workload demands on human operators, then developing a regression model for this purpose.
  Material And Methods
  This was a case study. Task analysis of control room members, including shift supervisor, board man, and site man and user instrumentation in this study was investigated. Data collection was performed by interviewing employees using a questionnaire with two parts; the first part was the model of human information processing and the second part was workload NASA–TLX and an appendix of opinions existing staffing level and finally task analysis performed using SPSS 16 – SPSS.
  Results
  There was a correlation between workload and stages of human information processing model such as perception (r=0.65, p<0.01), vocal response (r=0.45, p<0.01) and manual response (r=0.15, p<0.05). Some effective factors on workload were vocal response (β=0.232, p=0.033) and perception (β=0.576, p=0.00). The most important factors in the analysis of anticipation staffing demand were perception (β=2.514, p=0.008), workload (β=1.57, p=0.018) and vocal responses (β=2.428, p=0.01), respectively.Discussion and
  Conclusion
  Increasing concentration and attention and perception skills using psychological measures including decreasing the workload and stress and holding specialized training courses are necessary.
  Keywords: Human information processing, Workload, Staffing, Human error, Control room petrochemical
 • Mohammad Ghofrani, Habib Noori *, Ahmad Roshan Bakhsh Yazdi Pages 77-87
  Introduction
  Due to the deleterious effects of mismatch between body dimensions of students and educational furniture, this study aimed to assess the size of students’ body in Yazd.
  Material And Methods
  The study population included all high school students in Yazd city. Popliteal height, buttock-popliteal length, elbow rest height, hips width, thighs thickness and scapular elevation were measured in 307 students. Besides, in furniture used in the schools studied, two chairs and two benches that had a greater frequency of analysis were chosen.
  Results
  The results of the statistical comparisons showed that type 1 furniture, seat width was acceptable for 96.74% and thigh freedom was 100% fit. The type 2 furniture depth for most students was appropriate, and seat width was acceptable for 96.42% of students. Thigh freedom was fit for 100% with a good rating. In type 3 furniture, there was not any parameter with good fit and in type 4 furniture, wide seat width and thigh freedom was desirable.
  Conclusions
  In general, the furniture conformity with students’ anthropometry was not desirable.
  Keywords: Yazd, Bench, Student, Body size, Anthropometry