فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال چهل و هشتم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1393)
 • سال چهل و هشتم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول زوارقی*، غلامرضا فدایی صفحات 1-38
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی و مصورسازی ساختار فکری حوزه موضوعی ترمودینامیک بر اساس بروندادهای دانشمندان ایرانی این حوزه در بازه زمانی 1369 تا 1388 (1990 تا 2009) است.
  روش
  جامعه این پژوهش را کل ارجاعات انتشارات ایرانیان در این حوزه تشکیل می دهد. نمونه پژوهش نیز 1 درصد بالای نویسندگان پایه این حوزه هستند. این پژوهش علم سنجی با رویکرد تحلیل هم استنادی نویسنده صورت گرفت و برای تحلیل جایگاه شبکه ای نویسندگان پایه نیز، از روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش ارائه تصویر کلانی از شالوده های فکری این حوزه به صورت تصویری و تحلیل آن است. بر این مبنا سعی شد نویسندگان پایه و مرجع این حوزه بر اساس شاخص تحلیل شبکه های اجتماعی چون مرکزیت، تازگی، ماجولاریتی، سیلهوئت و تراکم و همچنین شاخص های زمانی و استنادی تحلیل شوند.
  کلیدواژگان: تحلیل استنادی ترمودینامیک ایران، تحلیل شبکه های اجتماعی حوزه ترمودینامیک ایران، ترمودینامیک ایران، وضعیت شبکه علمی ترمودینامیک ایران
 • سارا بهی مهر*، نصرت ریاحی نیا، یزدان منصوریان صفحات 39-59
  هدف
  این پژوهش با هدف شناخت مشکلات و چالش های موجود برای نگارش پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی انجام شده است.
  روش شناسی: جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی هستند که در یکی از دانشگاه های شهر تهران در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در مقطع کارشناسی ارشد، در بازه زمانی 1386 - 1391 پایان نامه نوشته اند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی،20 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی جمعی انجام و داده های پژوهش با استفاده از ابزار مصاحبه گردآوری شده است و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی و داده بنیاد تحلیل شده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که دانشجویان در بخش های مختلف پایان نامه شامل: انتخاب موضوع، پروپوزال نویسی، تدوین پنج فصل پایان نامه (کلیات پژوهش، پیشینه پژوهش و مبانی نظری، روش شناسی، یافته های پژوهش، بحث و نتیجه گیری)، نگارش متن پایان نامه، اخلاق پژوهش، استاد راهنما و مشاور مشکل دارند.
  اصالت اثر: با توجه به اهمیت پایان نامه ها، برای ارتقای سطح کیفی آنها، نیاز است تا چالش های پایان نامه نویسی از دیدگاه اصلی ترین پدیدآورندگان آن یعنی دانشجویان بررسی شود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی به بیان شرایط موجود پایان نامه نویسی در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می پردازد تا بتوان به رفع موانع پرداخت.
  کلیدواژگان: پایان نامه، پایان نامه نویسی، دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی، مشکلات پایان نامه نویسی
 • بررسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مولفه های ساختار سازمانی و کارکردهای مدیریتی: مورد کاوی کتابخانه های دانشگاه شیراز
  یعقوب نوروزی، طیبه نوابی* صفحات 61-81
  هدف
  این تحقیق به منظور شناسایی مولفه های فناوری اطلاعات و تاثیرات آن بر ساختار سازمانی و کارکردهای مدیریتی در کتابخانه های دانشگاه شیراز صورت گرفته است.
  روش
  پژوهش با استفاده از روش پیمایشی - توصیفی و همبستگی انجام شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته (بر مبنای طیف 7 مرتبه ای لیکرت) در بین 64 نفر از کارکنان و کارشناسان کتابخانه های دانشگاه شیراز توزیع و سپس داده های جمع آوری و با شیوه های توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که توسعه فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی تاثیرگذار است و به ویژه با کاهش تمرکز در سازمان ارتباط معناداری دارد. اما رابطه میان توسعه فناوری و بهبود کارکردهای مدیریتی تایید نشد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه معناداری میان توسعه فناوری اطلاعات و بهبود کارکردهای مدیریتی وجود ندارد. توسعه فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه شیراز، بیشترین تاثیر را در کاهش تمرکز، آموزش و توانمندسازی کارکنان و بهبود ارتباطات دارد. همچنین میان فناوری اطلاعات و کارکردهای ارزیابی عملکرد و گزینش نیروهای انسانی نیز رابطه ای یافت نشد.
  اصالت و ارزش: در پژوهش حاضر پیش فرض های موجود در زمینه تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مولفه های ساختار سازمانی و کارکردهای مدیریتی در کتابخانه ها بررسی شد. از این رو نتایج حاصل از این پژوهش در کتابخانه های مورد مطالعه و سایر کتابخانه های مشابه کاربرد دارد و نکات ضعف احتمالی را برطرف و نکات قوت را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: دانشگاه شیراز، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، کارکردهای مدیریتی، کتابخانه های دانشگاهی
 • هاجر ستوده*، کیانوش رشیدی صفحات 83-103
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی برنامه های حفاظت وب به منظور شناسایی راهکارهای آنها در مواجهه باچالش فنی است.
  روش
  گردآوری داده ها به روش متن پژوهی انجام شد. به این ترتیب که برای شناسایی و بررسی راهکارهای چالش فنی، گستره ای از متون اعم از مقالات، دستنامه ها و مستندات و وب سایت های برنامه های برتر جست وجو و مطالعه شدند. همچنین برای تکمیل اطلاعات، با مسئولان برنامه ها تماس گرفته شد. همچنین، برنامه های برتر حفاظت وب از طریق جست وجو در گوگل، مستندات، مقالات و راهنماهای معتبر شناسایی شدند. پس از بررسی و حذف برنامه های به نسبت ضعیف تر، در نهایت 61 برنامه برتر شناسایی و بررسی شدند.
  یافته ها
  دشواری های حفاظت از نظر فنی که در برنامه های برتر حفاظت وب بررسی قرار شدند عبارتند از: اجزای حفاظت شده، راهبرد حفاظت، روش حفاظت از نسخه ها، فراداده، نوع فراداده، روش ایجاد فراداده، خدمات جست وجو و مرور، انواع سبک های جست وجو و مرور، خدمات نمایه سازی، فهرست نویسی و رده بندی، نرم افزارهای دروگری، نرم افزارهای دسترسی، نرم افزارهای نمایه سازی و مدل حفاظتی. برنامه های برتر راهکارهای مختلفی را برای مواجهه با چالش های فنی در پیش گرفته اند. راهکارهای کنونی نیز از وضعیت آرمانی فاصله دارند و به دلیل داشتن نقاط قوت و ضعف خاص، راهکار واحد و استانداردی برای چالش ها وجود ندارد.
  کلیدواژگان: برنامه های حفاظت، چالش فنی، حفاظت وب
 • مدل سازی عوامل موثر بر پذیرش فناوری آر. اف. آی. دی در کتابخانه / مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
  خداکرم سلیمی فرد*، عبدالرسول خسروی، امید پاک، اسماعیل پاسبان، زهرا صفایی صفحات 105-120
  هدف
  فناوری شناسایی با امواج رادیوییآر.اف.آی.دی دارای رشد شتابان و کاربردهای گسترده ای برای صنابع و خدمات است. این فناوری سیستمی نوآورانه و خودکار برای مدیریت هوشمند کتابخانه فراهم می کند. موفقیت در کاربردهای سازمانی این فناوری در کتابخانه، نیازمند پذیرش و استفاده درست آن از سوی کاربران خواهد بود. هدف از این پژوهش شناسایی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر پذیرش فناوری آر.اف.آی.دیاز سوی کارکنان کتابخانه ها و شناسایی روابط موجود میان آنها با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری و در نهایت ارائه یک مدل ساختاری تفسیری است.
  روش
  در این پژوهش با بازخوانی پیشینه نظری فناوری شناسایی با امواج رادیویی، عامل های موثر بر پذیرش آن از سوی کاربران شناسایی و با به کارگیری تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی شده است. ابزار کاربردی برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. شناسایی ارتباط بین متغیرها اغلب به اطلاعات، میزان آشنایی و تجربه کارکنان با فناوری در سازمان مورد مطالعه بستگی دارد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بودند که با فناوری آر.اف.آی.دی سروکار داشتند. به این منظور پرسشنامه ها در جامعه آماری مورد نظر توزیع و جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که عامل نگرش نسبت به فناوری، عامل بنیادینی در پذیرش این فناوری از سوی کارکنان کتابخانه هاست. داشتن نگرش مثبت نسبت به فناوری، به موقعیتی رهنمون می شود که در آن آر.اف.آی.دی به عنوان فناوری سودمندی در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز پذیرفته خواهد شد. از سوی دیگر، این خود نیز تاثیرش را بر سودمند دانستن فناوری نشان می دهد که سبب کاهش مقاومت کارکنان در پذیرش فناوری می شود.
  کلیدواژگان: شناسایی با امواج رادیویی، مدل پذیرش فناوری، مدل سازی ساختاری تفسیری، مدیریت کتابخانه
 • نیوشا ظهوریان فولادی* صفحات 121-141
  هدف
  شناسایی میزان نفوذ و استفاده از رسانه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی و بررسی دلایل ایجاد رسانه های اجتماعی وهمچنین درک موانع حضور این رسانه ها در کتابخانه های دانشگاهی از جمله اهداف این مقاله است.
  روش
  در این پژوهش داده ها به وسیله ابزار کیفی و به صورت گروه بحث گردآوری شده است و جامعه پژوهش شامل 22 کتابدار از سه دانشگاه (دانشگاه یو. ام؛ یو. پی. ام؛ یو. کی. ام) پژوهش محور در شهر کوالالامپور کشور مالزی است.
  نتایج
  نتایج حاکی از آن است که در این دانشگاه ها چهار دسته از ابزارهای رسانه های اجتماعی برای استفاده کاربران در کتابخانه ها وجود دارد. این دسته ها شامل وبلاگ ها، ابزارهای چند رسانه ای، بوک مارک ها و شبکه های اجتماعی هستند. انگیزه کتابداران برای استفاده از رسانه های اجتماعی شامل ارتقای خدمات کتابخانه، مدیریت دانش سازمانی و تسریع ارتباط با کاربران است. موانعی که بر حضور فعال کتابداران تاثیر می گذاشت شامل موانع فناورانه، موانع سازمانی، ویژگی های فردی و نحوه گردش کار در سازمان بود. این مقاله، با استفاده از روش کیفی مشخص می کند که باید مدیریت کتابخانه ها به پشتیبانی و تشویق کتابداران بپردازند تا کتابداران کتابخانه های دانشگاهی، نقش و مشارکت بهتری در رسانه های اجتماعی داشته باشند.
  کلیدواژگان: ابزارهای شبکه های اجتماعی، رسانه اجتماعی، کتابخانه 2، 0، کتابداران کتابخانه های دانشگاهی، وب 2، 0، مالزی
 • محمد جواد هاشم زاده*، سید احمد موسوی صفحات 143-158
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی عوامل اثربخشی سازمانی شامل انطباق، کسب هدف، انسجام و مشروعیت در کتابخانه های دانشگاهی ایران، از دیدگاه مدیران و کارکنان است.
  روش
  روش تحقیق پیمایشی و از نوع کاربردی است و جامعه پژوهش، تمامی مدیران و کارکنان کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاستفاده شد و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تعدیل شده استاندارد بود. روایی پرسشنامه، از طریق متخصصان و پایایی آن، از طریق آزمون آلفای کرونباخ و بازآزمایی سنجیده شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه مدیران، فقط بین میانگین نمره های مولفه کسب هدف و حد مطلوب تفاوت وجود ندارد(p-value=0/137)؛ در حالی که در سایر موارد از دیدگاه آنان تفاوت معنادار است. از دیدگاه کارکنان، بین میانگین نمره های همه عوامل اثربخشی سازمانی و حد مطلوب، تفاوت وجود دارد (p-value=0/000). مولفه «کسب هدف»، بااهمیت ترین مولفه از دیدگاه مدیران و مولفه «مشروعیت» مهم ترین مولفه از دیدگاه کارکنان کتابخانه های دانشگاهی ایران هستند. افزون بر آن، مشخص شد که میانگین دیدگاه مدیران نسبت به میانگین دیدگاه کارکنان، در همه مولفه های اثربخشی پارسونز (انطباق، کسب هدف، انسجام و مشروعیت) بالاتر بود؛ همچنین، مشخص شد که تفاوت معناداری بین دیدگاه مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاهی ایران نسبت به مدیریت کتابخانه های دانشگاهی با توجه به چهار عامل اثربخشی پارسونز وجود دارد. بین دیدگاه مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران بر حسب جنسیت با توجه به چهار عامل اثربخشی پارسونز، تفاوت معناداری وجود نداشت. در نهایت، مدیران و کارکنان، اثربخشی مدیریت کتابخانه های مورد بررسی را به ترتیب، در حدود سطح خوب و متوسط ارزیابی کردند.
  کلیدواژگان: اثربخشی سازمانی، الگوی پارسونز، کارکنان، کتابخانه های دانشگاهی ایران، مدیران، مدیریت
|
 • Rasoul Zavaraqi*, Ghoramreza Fadaie Pages 1-38
  Objective
  The aim of the research was investigating and visualizing the intellectual structure of thermodynamics subject area based on outputs of Iranian scholars of the field indexed in Thomson Reuters Web of Science during time span of 1990-2009.
  Method
  The population of the research was all references of the mentioned publications. The sample was the top 1 percent cited scholars of the field. This scientometric research is based on citation analysis and the author-co-citation analysis and social network analysis have been utilized for evaluating the base authors in citation network of the field.
  Findings
  The result of the research is presenting a macro image of the intellectual foundations of the field and its analysis. Also, we analyzed and ranked the subject area based on its specialties, and new social network, temporal and citation indicators such as novelty, centrality, modularity, silhouette, density.
  Keywords: citation analysis of Iranian Thermodynamics, Iranian Thermodynamics, social network analysis of Thermodynamics, state of the art of Iranian Thermodynamics field network
 • Sara Behimehr*, Nosrat Riahinia, Yazdan Mansourian Pages 39-59
  Objective
  The aim of this study was to exploring the problems and challenges of dissertation writing process of library and information sciencein regard to students’ perspective.
  Method
  The survey population was consisted of all library and information sciences’ students who graduated from one of the universities in Tehran in recent years. The sample of research was consisted of 20 students who were selected through snowball sampling and purposed sampling. This study is a qualitative research and researcher used Collective Case Study method. Also, the study was done through interview and the data were analyzed by Grounded Theory and qualitative content analysis.
  Findings
  The results showed that there were many weakness points and problems in different part of writing a dissertation including: topic selection, proposal, writing all chapters, principles of writing, research ethics, and satisfaction from supervisors.Originality: Dissertations are an important part of research and university productivity. Therefore, students’ point of view toward writing a dissertation is a necessity for a qualified work. This study tried to show the situation of writing dissertations of library and information science by using qualitative approach and it helped us to solve problems.
  Keywords: dissertation, dissertation writing, library, information science's students, problems of dissertation writing
 • Survey of information technology development and it's relation with organizational structure and management criterias / Case study: Libraries of Shiraz University
  Yaghoub Norouzi, Taeebeh Navadi* Pages 61-81
  Object: This research aimed to survey the aspects of information technology (IT) and its effects on organizational structure and management in the libraries of Shiraz University using qualitative and relationship method.
  Methods
  To gather data، a questionnaire was prepared on based on 7 points Likert scale and distributed among 64 staff and experts of the Shiraz University Libraries. Then، data was analyzed in method of qualitative and inference by SPSS software.
  Result
  The results show that IT development has effect on organizational structure and specially decreases centralization. But the relationship between IT development and management practices improvement was not confirmed. IT development has the most effect on centralization’s decrease، training and personnel empowering and communications improvement. Although there is not any relationship between IT، evaluation performance and human resource selection. Originality: In a practical way، the present research studied the impact of pre-assumptions of IT development and it’s relation to organizational structure and management functions in the libraries. Thus، the results of this study can be used in libraries and other similar organizations and can remove possible weaknesses and strong existing strengthens.
  Keywords: information technology, management practices, organizational structure, Shiraz University, University libraries
 • Hajar Sotudeh, Kianoosh Rashidi* Pages 83-103
  Objective
  The present study aims to verify web preservation projects and programs in order to explore their preferred solutions in tackling the technical challenges.
  Method
  A documentary method was used to identify and analyze web-preservation-related literature, including papers, handbooks, web sites and documents. The programs’ persons in charge were also questioned. Besides, top web preservation programs and projects were identified and studied using Google search, as well as the program's interfaces and documents, related directories and literature. After verifying and filtering the programs, 61 top ones were remained to be studied.
  Findings
  The web preservation technical challenges can be categorized into several categories including the components to be preserved, the preservation strategy; the versions & editions to be preserved; metadata; metadata types; metadata production methods; searching & browsing services and modes; indexing services; classification & cataloging; harvesting, access & indexing software; and preservation model. The operational programs were found to choose various solutions to overcome the technical challenges. However, there still remains a wide range of problems hindering an ideal implementation.
  Keywords: preservation programs, Technical challenges, web preservation
 • Khodakaram Salimifard, Abdoulrasool Khosravi, Omid Pak*, Ismael Pasban, Zahra Safaei Pages 105-120
  Object: Radio-frequency identification (RFID) technology has a significant impact on industrial and service organizations. This technology supplies an innovative automated system for library intelligent management. Success in organizational use of RFID in libraries requires its acceptance and accurate usage by users. Current study aims to investigate the most effective factors on RFID acceptance by library staff and indentify the existing relations between them applying an interpretative structural modeling to propose a suitable model.
  Method
  By studying previous RFID theoretical studies, effective factors have been identified on RFID acceptance by users and it has been modeled by applying an interpretative structural modeling technique. As a data collecting instrument, researcher-made questionnaire was used and distributed among responders. The population of the study included all the staff members working in central and faculty libraries of Bushehr University of Medical Sciences who were familiar with RFID technology.
  Findings
  The results indicate that “attitude towards technology” is an essential factor in accepting RFID by library staff members. Positive attitude towards technology can result in a situation that RFID accepted as a valuable technology in accessing information. On the other hand, this has a great effect on reduction of staff resistance towards RFID acceptance.
  Keywords: interpretative structural modeling, library management, technology acceptance model, RFID
 • Niusha Zohoorian Fooladi* Pages 121-141
  Object: The aim of the study is to identify the prevalence of social media in academic libraries in order to understand the reasons for creating social media pages and obstacles for not participating in social media among librarians.
  Method
  Data were gathered via three focus study groups with 22 librarians from three research-intensive universities in Kuala Lumpur, Malaysia.
  Findings
  The results indicated that at least four types of social media are deployed in libraries to reach out to the users: blogs, multimedia sharing sites, social bookmarking and social networking sites (SNS). Facebook, Blog, Delicious, YouTube and Twitter are the tools mainly adopted by these libraries. The motives for librarians to use social media were to promote library services, manage organizational knowledge and receiving instant feedback from users. Workflow obstacles, technology obstacles, organizational obstacles and personal obstacles deter librarians from participating in social media. This study provides experiential evidence that Malaysian academic librarians are not very serious in engaging themselves with social media. Library managements need to provide support to mobilize librarians into a more active and participatory role in creating social media presence.
  Keywords: academic librarians, Malaysia, social media presence, social networking tools, Web 2.0
 • Mohammad Javad Hashemzadeh*, Seyyed Ahmad Moosavi Pages 143-158
  Object: The aim of this research is to study organizational effectiveness factors in academic libraries of Iran from viewpoints of managers and personal and is held based on Parsons’ model.
  Method
  The research type was an applied one and the method is survey. The study population consisted of central and faculty libraries belonging to universities of Iran’s Ministry of Science, Research & Technology. Cluster sampling method was utilized. A standard questionnaire was used as the data collecting tools. The validity of the questionnaire was evaluated by some specialists and its reliability was estimated by Cronbach’s alpha test.
  Finding
  The obtained results showed that from managers’ viewpoints, while the difference was observed on three criteria, only on the area of "Goal attainment" no difference between the average score of respondents and optimal point was observed. From personnel’ viewpoints, there is difference between the average scores of all effectiveness factors and optimal point. "Goal attainment" criteria were first priority from manager’s viewpoints and "Legitimacy" criteria was first priority from personnel’s viewpoints. In addition, in all parsons’s effectiveness factors (adaptation, goal attainment, integration and legitimacy), the managers had a higher average score than personnel. Moreover, results showed that a significant difference found between viewpoints of managers and personnel in academic libraries of Iran based on parsons’ model. No significant difference was observed between the viewpoints of managers based on sexuality. Finally, managers and personal evaluated the effectiveness of the libraries respectively high and medium.
  Keywords: Iranian academic libraries, management, managers, personnel, organizational effectiveness, Parsons model