فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعید سپهری فر، آذر معزی، مسعود سلیمانی دودران صفحات 53-63
  مقدمه
  سندرم کار مفرط شانه، علاوه بر ایجاد درد و محدودیت حرکتی شانه، موجب اختلال در وضعیت سر، گردن، شانه و پشت می گردد که این امر عملکرد مفصل شانه و کلیه فعالیت های اندام فوقانی را تحت تاثیر قرار می دهد. برنامه ورزش های کششی و تقویتی به عنوان روشی موثر و محافظتی جهت بهبود موقعیت استخوان اسکاپولا، وضعیت قرارگیری سر، شانه و انحنای ستون فقرات توراسیک در درمان سندرم کار مفرط شانه توصیه می گردد. هدف این تحقیق بررسی وضعیت قرارگیری سر و کمربند شانه ای در افراد مبتلا به سندرم کار مفرط شانه و نیز بررسی تاثیر ورزش درمانی در بهبود وضعیت قرارگیری سر و کمربند شانه ای، انحنای ستون فقرات توراسیک و موقعیت استخوان اسکاپولا می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر نوعی بررسی شبه تجربی از نوع مداخله ای قبل و بعد بود که روی 36 نفر بیمار واجد شرایط انجام شد. ارزیابی های لازم برای تعیین میزان پروترکشن، چرخش و تقارن اسکاپولا و همچنین وضعیت قرارگیری بیمار شامل بررسی وضعیت های جلوآمدگی شانه، سر و نیز انحنای ستون فقرات توراسیک قبل و بعد از پروتکل شش هفته ای ورزش درمانی، به عمل آمد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه مبین کاهش پروترکشن اسکاپولا و انحنای ستون فقرات توراسیک و نیز کاهش جلو آمدگی سر و شانه می باشد. ولی از نظر میزان چرخش و تقارن اسکاپولا تغییر معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت پروتکل شش هفته ای ورزش درمانی در کاهش جلو آمدگی سر، شانه و اسکاپولا و کاهش میزان انحنای ستون فقرات توراسیک می باشد.
  کلیدواژگان: سندرم کار مفرط شانه، ورزش درمانی، وضعیت قرارگیری
 • علی اکبر حقی، سید حسن سلیمی، پرویز دباغی، مهدی ربیعی صفحات 64-71
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی در نیروهای نظامی است.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی جامعه آماری مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) غربال شد و تعداد 40 نفر که در این آزمون نمره بالاتر از نقطه برش کسب نمودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه توزیع شدند. برای سنجش کیفیت زندگی، فرم کوتاه مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHO-QOL-BREF)، از هر دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به عمل آمد. گروه آزمایش 8 جلسه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT)، را در فاصله زمانی پیش آزمون و پس آزمون دریافت نمود و گروه گواه مداخله ای را دریافت نکرد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاصل از تحلیل واریانس چند راهه (مانوا)، نشان داد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثر معناداری بر میزان کیفیت زندگی (05/0P>) گروه آزمایش داشته و این معناداری پس از سه ماه نیز از ثبات برخوردار بوده است.
  نتیجه گیری
  شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBCT)، می تواند کیفیت زندگی را در کارکنان نظامی ارتقاء بدهد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، کیفیت زندگی، کارکنان نظامی
 • فائضه بنی یعقوبی، شهلا علیاری، سیمین تاج شریفی فر، امیرحسین پیشگویی صفحات 72-80
  مقدمه
  با ظهور و گسترش اینترنت، این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفته است. لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آموزش اداره ی مصدومین پرتویی به روش مبتنی بر وب بر سطوح یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی آموزشی تک گروهی است که در سال 1392 بر روی 30 نفر از دانشجویان پرستاری آجا در شهر تهران انجام شد. انتخاب واحد های تحت پژوهش به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. نمونه ها تحت آموزش نحوه ی اداره ی مصدومین پرتویی به روش آموزش مبتنی بر وب قرار گرفتند. میزان تاثیر آموزش در سه سطح دانش، فهم و کاربرد در حیطه شناختی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش بررسی شد و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری های تکراری، تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار مجموع نمرات سطوح یادگیری (دانش، فهم و کاربرد) قبل و بلافاصله بعد از آموزش و 4 هفته بعد به ترتیب 561/2± 83/7، 308/3± 57/18و 568/2± 40/10 بود. (1../.>P). بین سه مرحله ی آزمون تفاوت آماری معنادار وجود داشت. میانگین نمرات در مرحله ی پس آزمون سیر صعودی زیادی داشت اما در مرحله ی یادداری میانگین مجموع نمرات کاهش چشمگیری داشت.
  نتیجه گیری
  در صورت مطلوب بودن شرایط از نظر زمان و مکان و وجود وسایل کمک آموزشی و نیز جهت صرفه جویی در وقت می توان برای برخی از دروس از این روش آموزشی نوین بهره برد.
  کلیدواژگان: اداره ی مصدومین پرتویی، آموزش مبتی بر وب، حیطه ی شناختی
 • منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان صفحات 81-87
  مقدمه
  بسیاری از کشورها به صورت پنهان و آشکار به سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای دسترسی دارند. محافظت های فردی و جمعی اولین قدم دفاعی در برابر آلودگی با عوامل شیمیایی است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیرآموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی به دو روش اجرای آموزش سنتی به روش سخنرانی و آموزش به روش شبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری نظامی است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی آموزشی است که بر روی 78 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه جمعیت شناسی و آزمون سنجش نگرش محقق ساخته بود. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده ها از روش اعتبار محتوا وجهت تعیین پایایی ابزار از روش آزمون مجدد استفاده شد. نتایج با استفاده از شاخص های آمار توصیفی برای توصیف یافته ها و آمار تحلیلی t مستقل، t زوجی، آزمون دقیق فیشر و مربع کای با در نظر گرفتن 05/0 P< تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش گروه سخنرانی قبل از مداخله71/99 و برای گروه شبیه سازی شده 86/102 (177/0P=) و این ارقام پس از مداخله به ترتیب 29/105و 75/102 بود (28/0P=). مطالعه حاضر نشان داد نتایج قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معناداری ندارند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش موجب ارتقای نگرش دانشجویان پرستاری در زمینه حفاظت فردی می گردد ولی با وجود افزایش نگرش دانشجویان در زمینه حفاظت فردی در گروه سخنرانی و کاهش نگرش در روش شبیه سازی، تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بهره وری، پرستار، کیفیت زندگی کاری
 • جلیل رجبی، سعید سلیمان میگونی، علی علیئی، فیض الله منصوری صفحات 88-92
  مقدمه
  استان کرمانشاه یکی از مناطق اندمیک بروز بروسلوز در کشور می باشد به صورتی که این بیماری به عنوان یکی از مشکلات مهم سلامتی منطقه قلمداد می گردد. بررسی مشخصه های دموگرافیک بیماران و روند تغییرات آن می تواند زمینه ساز یافتن گروه های در معرض خطر و همچنین عوامل خطرزا باشد.
  روش کار
  در این بررسی برخی مشخصه های دموگرافیک (شامل سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل و محل زندگی) تمامی موارد شناسایی شده بیماران مبتلا به بروسلوز در استان کرمانشاه از ابتدای سال 1381 تا پایان بهمن سال 1385 جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزار SPSS-15 و با استفاده از آزمون های آماری t، آنالیز واریانس یکطرفه، مربع کای و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد کل موارد گزارش شده 3646 بیمار بود. میانگین سنی مردان 30 و زنان 9/32 سال بود (01/0P<). فراوانی بیماری در مردان بیشتر از زنان بود (0017/0=P). درصد فراوانی دامداران مبتلا به بروسلوز در طی سالهای فوق رو به افزایش و نسبت شهرنشینی رو به کاهش بود. تغییرات سنی سالیانه بیماران و سطح سواد آنها در طول 5 سال مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  در طی 5 سال مورد مطالعه، افزایش درصد مردان، تفاوت سنی مردان و زنان، افزایش درصد دامداران، و کاهش موارد شهرنشین مطرح کننده این فرضیه است که سهم روش انتقال مواجهات شغلی و تماسی در انتقال بیماری در حال افزایش است.
  کلیدواژگان: مشخصه های دموگرافیک، بروسلوز
 • زهرا فارسی صفحات 93-100
  مقدمه
  میزان بهره وری پرستاران موضوع بسیار مهمی است که بهره وری کل سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به تغییر کیفیت خدمات و هزینه ها می شود. احتمالا، کیفیت زندگی کاری از جمله عوامل تاثیرگذار بر بهره وری باشد. اگر ارتباط این دو متغیر مشخص شود، مدیران قادر خواهند بود برای افزایش بهره وری پرستاران شرایط مناسبی را فراهم نمایند.
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بهره وری با کیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه مقطعی است که روی 322 پرستار شاغل در بیمارستان های تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران در سال 92-1391 به انجام رسید. واحدهای مورد پژوهش به روش چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از ویرایش فارسی پرسشنامه بهره وری و کیفیت زندگی کاری که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است استفاده شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  از لحاظ بهره وری شغلی اکثریت واحدهای مورد پژوهش (1/48%) اثربخشی بسیار زیادی داشتند. همچنین، اکثریت آن ها (5/52%) در بعد تعهد نمره مطلوب و بسیار مطلوب کسب کردند. در بعد در دسترس بیمار بودن نیز 2/47% پرستاران نمره بسیار مطلوب اخذ نمودند. ضریب همبستگی پیرسون بین بهره وری با ابعاد مختلف و نمره کلی کیفیت زندگی کاری واحدهای مورد پژوهش ارتباط مستقیم معنادار آماری را نشان داد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  توصیه می شود مدیران به کیفیت زندگی کاری پرستاران توجه بیشتری نمایند و برای افزایش آن از انگیزاننده های مناسب کنند.
  کلیدواژگان: بهره وری، پرستار، کیفیت زندگی کاری
 • وحید دنیوی، کمال مقتدایی، ارسیا تقوا، منصوره سلامت صفحات 101-108
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختلالات شخصیت با گرایش به خودکشی در سربازان یک واحد نظامی بود.
  روش کار
  در این پژوهش310 نفر از سربازان یک واحد نظامی شهر اصفهان به روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون و مقیاس افکار خودکشی بک را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین اختلال شخصیت ضداجتماعی (60/0=r)، پارانوئید (60/0=r)، خودشیفته (44/0=r)، مرزی (69/0=r)، اجتنابی (50/0=r)، اسکیزوتایپال (25/0=r)، آزارطلب (44/0=r) و منفی گرا (65/0=r) با افکار خودکشی رابطه معنا داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که 74/0 واریانس مربوط به گرایش به خودکشی توسط اختلالات شخصیت پیش بینی شده است.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که وجود نشانه های اختلالات شخصیت پیش بینی کننده خودکشی و خودزنی هستند.
  کلیدواژگان: اختلالات شخصیت، رفتار خودمخرب، گرایش به خودکشی، سربازان
 • اکرم متموله، سعید سلیمان میگونی صفحات 109-112
  بیماری سل تظاهرات هماتولوژیک متعددی دارد که پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون یکی از علایم ناشایع انست و بروز همزمان بیماری سل و ترومبوسیتوپنی نادر می باشد. درمان دارویی ضد سل روی ترومبوسیتوپنی موثر است که نشاندهنده ارتباط بین بیماری سل و پورپورای ترومبوسیتوپنیک است. در این مقاله یک مورد سل ریوی را توام با ترومبوسیتوپنی ایزوله گزارش می گردد..
  کلیدواژگان: سل ریوی، پورپورای ترومبوسیتوپنیک
|
 • Dr Saeed Sepehrifar, Dr Azar Moezy, Masood Soleimani Dodaran Pages 53-63
  Background
  Shoulder overuse injuries can cause pain، limitation of shoulder motion، associated with abnormalities in the head، neck، shoulders and back posture which affect upper extremity''s functions. Stretching and strengthening exercises، as an effective way، are recommended to improve scapular position، back، head and shoulder posture in shoulder overuse syndrome. The purpose of this study was to evaluate head and shoulder posture as well as the effect of therapeutic exercises to improve head and shoulder girdle posture، thoracic spine curvature and scapular position in patients with shoulder overuse syndrome.
  Methods
  This is a Quasi-Experimental study، was conducted on 36 eligible patients with shoulder overuse syndrome. Before and after 6-week exercise therapy protocol; scapular protraction، rotation and symmetry، forward shoulder and head posture as well as thoracic spine curvature was measured.
  Results
  The results of this study revealed a significant improvement in scapular protraction، forward head posture and mid thoracic curvature (p<0. 001)، but there was no significant differences in scapular rotation and symmetry.
  Conclusion
  Our findings indicate the effectiveness of 6-weeks exercise therapy protocol in improvement of head، shoulder، scapula and mid thoracic posture.
  Keywords: Shoulder Overuse Syndromes, Posture, Exercise Therapy
 • Pages 64-71
  Introduction
  The main aim of the present research is to find the effectiveness of mindfullness based cognitive therapy (MBCT) on quality of life in military personnel.
  Methods
  The subjects were selected from the main population via General Health Questionnaire (GHQ) by randomized clinical trial method. Those who got high scores than cut off point in GHQ were identified as subjects and randomly were divided in two control and experimental groups. All subjects were requested to fill in the Quality of Life – the short Form- (WHO-QOL-BREF). The pre and post test as well as the follow up test were taken form the two groups. The subjects of the experimental group participated in the MBCT program (eight sessions) while the control group has not received it.
  Results
  Analysis by Manova showed the MBCT program had significant outcome on quality of life on the experimental group. The follow up in a period of three months revealed that these outcomes were stable.
  Conclusion
  MBCT may significantly enhance the quality of life in individuals.
  Keywords: Mindfullness Based Cognitive Therapy, Quality of life, Military Personnel
 • Pages 72-80
  Introduction
  with the advent and spread of internet، this media has been used as a supplement for to provide training and information needs. Therefore، this study was conducted to investigate the Effect of radiation injured management education by web-based method on cognition learning levels of nursing students.
  Methods
  This single group training trial was carried out in 2013 on 30 nursing students of AJA nursing school in Tehran، who were selected by simple randomization sampling method. Samples were trained by web-based for radiation injured management. The effect of training was measure in three levels of knowledge، apprehension and application before، immediately after training and 4 weeks later. Data were analyzed by SPSS-21 software using repeated measures ANOVA test.
  Results
  The mean and standard deviation of scores in all learning levels (knowledge، apprehension and application) before، immediately after and 4 weeks after training were respectively 7. 83± 2. 561، 18. 57±3. 308 and 10. 40±2. 568 (p<0. 001) and significant difference was observed between the three phase in the test. The mean of scores in the post test had a greater increase but in the retention phase (4 weeks after training) had a large reduce.
  Conclusion
  in case of optimal conditions of the time and place and existence of educational aids and in order to time saving (Possibility of 24-hour access every day of the week، flexibility this method، be independent of time and place) in some of lessons can be used this modern training method. In the other hand considering the role of motivation، learner''s academic ability، learners'' ability to use the computer، and necessity of the use of all training facilities on the web، recommended that studies be done in these fields.
  Keywords: Radiation injured management, web, based Training, Cognitive domain
 • Pages 81-87
  Introduction
  Many countries as hidden and apparent have access to the chemical، biological and nuclear warfare. The Protections of individual and collective are the first step defense against contamination by chemical agents. This study was designed to compare the effect of conventional training by lecture and training by simulation method on military nursing students’ attitude in personal protection for chemical attacks.
  Methods
  this is a training trials study performed on 78 nursing students in 2013. Data collection tool was a researcher-made questionnaire consisting of demographic and attitude questions. The validity and reliability was determined by content validity and test/retest method، respectively. Data was analyzed by SPSS software version 20 using descriptive and analytical statistics by independent and pair t test، Chi square، Fischer exact tests in P<0. 05.
  Results
  Mean Attitude scores for lecture and simulation group before intervention was 99. 71 and 102. 76 (P=0. 177) and after intervention was 105. 29 and 102. 75 (P=0. 28)، respectively. This study showed no significant difference before and after of intervention.
  Conclusion
  The present study showed that educational are necessary for increasing attitude، but there was no significant difference between the two methods concerning attitude scores means in Personal protection in chemical attacks.
  Keywords: personal protection, simulation method, conventional method, attitude
 • Pages 88-92
  Kermanshah Province is one of the endemic areas of Brucellosis in Iran which is assigned as a major health problem in that region. Survey for demographic characteristics of the patients’ and alteration proess can help in declare of at risk groups.
  Materials And Methods
  In this survey some of demographic characteristics (age، sex، literacy level، job، and life area) of all patients diagnosed for Beucellosis in Kermanshah province from 2002 to 2006 were collected and analyzed by SPSS-15 software using t-Test، One way analysis of variance (ANOVA)، Chi-square and Pearson correlation ratio.
  Results
  Total cases were 3646. Mean age of the patients in men was 30 and in women was 32. 9 (P<0. 01). The disease was more frequent in men (P=0. 0017). There was an increase ratio of the ranchmans and decrease in urbanism during the 5 years. No changing in age and literacy was observed during the 5 years.
  Conclusion
  In recent 5 years، increasing percent of men، age differences of men and women، increasing percent of ranchers and decreasing percent of urbanites implicate that transmission ratio of disease via professional exposures is increasing.
  Keywords: Demographic characteristic, Brucellosis
 • Pages 93-100
  Introduction
  Productivity of nurses is very important that affect productivity of organization and result to change care quality and health promotion of clients. Probably، quality of working life is one of effective factors on productivity. If the relationship between them becomes apparent، managers can provide conditions for nurses to be more productive.
  Objective
  The purpose of this study is to investigate the relationship productivity and quality of working life in nurses of AJA Hospitals in Tehran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 322 clinical nurses working in AJA hospitals in Tehran. The subjects were recruited by multi-stages sampling method in 2012-2013. Data was collected by using the Persian version of Productivity questionnaire and quality of working life’s questionnaire، and then analyzed by SPSS software.
  Results
  Findings showed that most nurses (35. 1%) obtained high productivity score. Most nurses (48. 1%) reported very high effectiveness. Also، most of them (52. 5%) obtained desirable and very desirable score in commitment dimension. In dimension of presence for patients، 47. 2% of nurses also received very desirable score. Findings showed that most nurses (35. 1%) obtained high productivity score. Pearson correlation coefficient indicated a statistical positive relationship between total productivity score and quality of working life (p<0. 05). Discussion and
  Conclusion
  It is advised that managers pay more attention to quality of working life in nurses and use useful motivators for them to increase quality of working life.
  Keywords: Nurse, Quality of working life, Productivity
 • Pages 101-108
  Background
  the aim of study is to research the Relationship of personality disorders with suicidal-tendencies in a group of military soldiers.
  Methods
  The subjects of this research are، 310 soldiers in Isfahan city in a military center were selected through multiphase cluster method; and they completed the Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI_II) & Beck Suicide Scale Ideation (BSSI). Data was analyzed through descriptive statistical tests، Pierson coefficient of correlation and multivariable regression.
  Findings
  The correlation results have been showed that there is a significant relationship among anti-social (r=0. 60)، paranoid (r=0. 60)، narcissist (0. 44)، borderline (0. 69)، avoidance (r=0. 50)، schizotypal (r=0. 25)، masochist (r=0. 44)، Negativistic (r=0. 65) personality disorders with suicidal-tendencies. Results of multivariable regression showed that variance of 0. 74 related to suicidal-tendencies have been predicted by personality disorders.
  Conclusion
  this research showed that personality disorders symptom can predict for suicide and suicidal-thinking.
  Keywords: disorders, self, destructive behaviors, suicidal, tendencies, soldiers
 • Pages 109-112
  Tuberculosis has a variety of hematological manifestations. Immune thrombocytopenic purpura is an uncommon manifestation of TB. Association of immune thrombocytopenic purpura and TB is a rare condition. Antituberculosis therapy is effective on both tuberculosis and thrombocytopenia، suggesting a causal relationship between TB and ITP. We present a case of pulmonary tuberculosis with isolated thrombocytopenia.
  Keywords: pulmonary tuberculosis, thrombocytopenic purpura