فهرست مطالب

مطالعات حفاظت گیاهان - سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/14
 • تعداد عناوین: 19
|
 • آرزو یازرلو، بهروز جعفرپور، مینا کوهی حبیبی، سعید طریقی، جان دبلیو رندلز صفحات 277-284

  ویروئید پوست پینه ای سیب، ASSVd(Apple scar skin viroid)، یکی از مخرب ترین بیماری های ویروئیدی در میان درختان میوه دانه دار بوده و میتواند خسارات اقتصادی چشم گیری ایجاد نماید. علایم این بیماری شامل شکاف خوردگی، بدشکلی و خال دار شدن میوه در باغات سیب و گلابی در استان خراسان رضوی مشاهده گردید. نمونه برداری از باغات سیب و گلابی صورت گرفته و RNA از برگ های درختان با استفاده از روش به دام اندازی سلیکا (Silica capture method) استخراج گردید. ASSVd پس از انجام آزمون RT-PCR در نمونه های حاصل از این باغات شناسایی شد. محصول PCR خالص گردیده و با استفاده از ناقلpGEM®-T Easy همسانه سازی شده و پلاسمید نوترکیب حاصل توالی یابی شد. پس از انجام آنالیزهای لازم، 12 جدایه جدید این ویروئید از میزبان های سیب و گلابی در بانک ژن (NCBI) ثبت گردید. این جدایه ها طولی بین 334 -329 نوکلئوتید داشتند. آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از روش neighbor joining نشان داد که جدایه های ایرانی از سایر جدایه های این ویروئید مشخص بوده و در گروه جداگانه ای قرار گرفتند. تنوع ژنتیکی از طریق نشان دادن جایگاه های جهش جدایه های ایرانی بر روی ساختار ثانویه مولکول مرجع ASSVd مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه اولین گزارش از شناسایی و بررسی صفات ویروئید پوست پینه ای سیب در ایران میباشد.

  کلیدواژگان: ASSVd، ساختار ثانویه، همسانه سازی، آنالیز فیلوژنتیکی
 • سیما سهرابی، محمدحسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی صفحات 285-291

  به منظور بررسی مراحل فنولوژیکی و طول دوره رشد علف هرز مهاجم چندساله (Ranunculus ficaria) براساس درجه-روز و اثر عمق کاشت بر سبز شدن آن دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار در سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در بررسی صفات فنولوژیکی و طول دوره رشد، غده های جوانه زده در عمق 5 سانتی متری کاشته و یادداشت برداری های لازم انجام شد. در آزمایش دوم غده های جوانه زده در عمق های 25/0(سطحی)، 5/1، 5/2، 5، 7، 10، 15، 20 سانتی متر قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فیکاریا تا 1014 درجه-روز به رشد خود ادامه داده و در طول این دوره 4 مرحله به ثبت رسید. در بررسی عمق کاشت گیاه توانست در تمام عمق های بررسی شده سبز شود ولی در عمق های سطحی درجه -روز لازم برای سبز شدن کم تر از عمق های 15 و 20 سانتی متر بود.

  کلیدواژگان: چند ساله، درجه روز رشد، مهاجم
 • کمال حاج محمدنیا قالی باف، محمدحسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، اسکندر زند صفحات 292-301

  تاثیر نیترات آمونیم (AMN) بر بازدارندگی بی کربنات سدیم (NaHCO3) موجود در آب مخزن سمپاش علف کش های گلیفوسیت (Roundup®، 41% SL) و نیکوسولفورون (Cruse®، 4% SC) بر کنترل علف های هرز سوروف[Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) به صورت آزمایشات جداگانه فاکتوریل 2×6 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 6 گلدان شاهد بدون سمپاشی) طی سال های 89-1388 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل مقادیر بی کربنات سدیم در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون در آب دیونیزه (w/v)) در ترکیب با مقادیر 0 یا 5/0 کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیم (AMN) به عنوان تعدیل کننده قلیائیت آب بودند. محلول علف کش های نیکوسولفورون و گلیفوسیت به ترتیب در مقادیر ثابت 22 و 158 گرم ماده موثره در هکتار (با توجه به شاخص ED50 حاصل از آزمایش مقدماتی) به صورت پس رویشی در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز در حجم سمپاشی 250 لیتر در هکتار اعمال شدند. نتایج آزمایش، تاثیر معنی دار (01/0≥P) اثرات اصلی بی کربنات سدیم، نیترات آمونیم و نیز اثر متقابل بی کربنات کلسیم و نیترات آمونیم در مخزن علف کش ها را 4 هفته پس از کاربرد روی بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی (درصد شاهد) علف های هرز سوروف و گاوپنبه نشان داد. افزودن AMN به مخزن سمپاش با کاهش اثرات قلیائیت آب، تاثیر علف کش ها را به طور موثری بهبود بخشید، ولی این افزایش کارآیی در علف کش نیکوسولفورون بر علف هرز سوروف، و در علف کش گلیفوسیت در کنترل گاوپنبه مشهودتر بود. در مجموع، نتایج این آزمایش اهمیت نیترات آمونیم در غلبه بر بازدارندگی بی کربنات سدیم مخزن سمپاش علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون را مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: قلیائت آب، کارآیی علف کش، شاخصED50
 • علیرضا یوسفی، مهدی راستگو*، حسن علیزاده، محمدعلی باغستانی صفحات 302-312

  به منظور بررسی تاج پوشش سویا و علف های هرز توق و تاج خروس در شرایط رقابتی (در شرایط رقابت کامل و یا کاربرد علف کش ایمازتاپیر) این آزمایش در سال 1386 و 1387در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. دز علف کش در2 سطح (صفر و 35 گرم ماده موثره در هکتار) و تداخل علف هرز توق (در تراکم های صفر، 2، 4 و 8 بوته در متر ردیف) و تاج خروس (در تراکم های صفر، 4، 8 و12 بوته در متر ردیف) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ساختار تاج پوشش سویا در شرایط رقابت با علف های هرز با تک کشتی این گیاه متفاوت است. در تک کشتی سویا، برگ ها در لایه های مختلف تاج پوشش (به جز لایه صفر تا 30 سانتی متر) پراکنش یکنواختی داشت. با افزایش تراکم علف های هرز، در شرایط عدم کاربرد علف کش، بخش عمده ای از سطح برگ سویا در لایه های فوقانی قرار گرفت و حتی در رقابت با تاج خروس، برگ های لایه های تحتانی (صفر تا 60 سانتی متر) حذف شد. بوته های سویا در تیمار کاربرد علف کش، در رقابت با توق یا تاج خروس توزیع سطح برگ مشابه با حالت تک کشتی نشان دادند. توق در تراکم های 2 و 4 بوته در متر ردیف، سطح برگ خود را در تمام لایه ها حفظ کرد که نشانگر تحمل آن به سایه است. در مقابل، تاج خروس در لایه های پایین دارای سطح برگ کم و یا فاقد سطح برگ بود. بررسی تغییرات عملکرد دانه در تراکم های مختلف توق یا تاج خروس نیز نشان داد که این صفت بیش تر تحت تاثیر رقابت با توق قرار گرفت که حاکی از قدرت رقابتی بالای این گیاه نسبت به تاج خروس است؛ لذا در مدیریت علف های هرز کنترل آن باید در اولویت قرار گیرد. هم چنین در صورت کاربرد دز کاهش یافته علفکش ایمازاتاپیر علف های هرز مذکور قادر به رقابت موثر با سویا نبودند. بنابراین کاربرد مقدار کاهش یافته این علفکش در شرایط مشابه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: توزیع سطح برگ، دز کاهش یافته علفکش، رقابت
 • محمد علی باغستانی میبدی، ابراهیم ممنوعی، فرخ الدین قزلی، اسکندر زند، فرید لطفی ماوی صفحات 313-324

  به منظور ارزیابی کارآیی علف کش جدید مایستر- ادی در کنترل علف های هرز مزارع ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1389 در مناطق کرج، جیرفت و زرقان فارس یک سری آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از الف) علف کش های نیکوسولفورون به میزان 2 لیتر در هکتار، ب) بروموکسینیل+ ام سی پی آبه میزان 5/1 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک برگ ها، ج) توفوردی+ ام سی پی آبه میزان 5/1 لیتر در هکتار به همراه وجین دستی باریک برگ ها، د) ریم سولفورون به میزان 50 گرم در هکتار به همراه سیتوگیت 2 در هزار، ه) فورام سولفورون به میزان 5/2 لیتر در هکتار، و) نیکوسولفورون+ ریم سولفورون 175 گرم در هکتار، ز) کاربرد توام بروموکسینیل+ ام سی پی آبه میزان یک لیتر و ح) نیکوسولفورون به میزان 5/1 لیتر در هکتار، فورام سولفورون+یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن به میزان های 25/1، 5/1 و 75/1 لیتر در هکتار از ماده تجاری و چ) شاهد وجین دستی علف های هرز در طول فصل رشد بودند. نتایج نشان داد در بین تیمارهای آزمایش کاربرد توام بروموکسینیل+ ام سی پی آ(برومایسید ام آ) با نیکوسولفورون (کروز) از برتری نسبی نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود. تیمار علف کش فورام سولفورون+ یدوسولفورون (مایستر ادی) به میزان 5/1 لیتر در هکتار توانست علف های هرز پهن برگ و برخی از علف های هرز باریک برگ را همانند دو تیمار نیکوسولفورون (کروز) و اولیتما به خوبی کنترل نماید. ضمنا این تیمار از برتری نسبی در کنترل علف های هرز چسبک و توق نسبت به دو تیمار اشاره شده برخوردار بود.

  کلیدواژگان: توفوردی+ ام سی پی آ، بروموکسینیل+ ام سی پی آ، نیکوسولفورون، ریم سولفورون
 • قربانعلی اسدی، رضا قربانی، الهام عزیزی صفحات 325-337

  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی بر تنوع و تراکم علف های هرز در الگوهای مختلف کشت سیر و اسفناج، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91- 1390 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح کود گاوی (0، 10 و 20 تن در هکتار) در کرت های اصلی و شش نوع الگوی کشت (تک کشتی سیر، تک کشتی اسفناج و کشت مخلوط ردیفی سیر و اسفناج با نسبت های 1:1، 2:2، 3:3 و4:4) در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که در سه نمونه برداری علف های هرز، اثر سطوح مختلف کود دامی فقط بر تراکم علف های هرز در نمونه برداری دوم و سوم و وزن خشک علف های هرز در نمونه برداری سوم معنی دار بود. در نمونه برداری دوم، بیش ترین تراکم علف های هرز در شرایط عدم اعمال کود دامی حاصل شد که اختلاف معنی داری با سطح کودی 10 تن در هکتار نداشت اما این پارامتر در مرحله سوم نمونه برداری از روند مشابه با مرحله دوم تبعیت نکرد. در مرحله سوم نمونه برداری نیز بیش ترین وزن خشک علف های هرز در شرایط عدم اعمال کود دامی به مقدار 50/189 گرم در متر مربع حاصل شد. بیش ترین وزن خشک و تراکم کل علف های هرز در کلیه مراحل نمونه برداری به استثنای تراکم علف های هرز در مرحله سوم نمونه برداری، در تک کشتی گیاه سیر مشاهده شد. نتایج اثر متقابل تیمارهای کودی و الگوی کشت نشان داد که بیش ترین و کم ترین تراکم کل علف های هرز در مرحله اول نمونه برداری به ترتیب در الگوی تک کشتی سیر در شرایط کودی 20 تن در هکتار و تک کشتی اسفناج در شرایط عدم کاربرد کود و 10 تن در هکتار کود دامی مشاهده شد. هم چنین در مراحل دوم و سوم نمونه برداری، به ترتیب تیمار کود دامی 20 تن در هکتار با الگوی کاشت 3:3 سیر و اسفناج و تیمار کود دامی 10 تن در هکتار با الگوی تک کشتی سیر دارای کم ترین تراکم کل علف های هرز بودند. هم چنین همبستگی منفی معنی داری بین وزن خشک کل گیاهان زراعی با وزن خشک و تراکم کل علف های هرز در واحد سطح مشاهده شد. در کلیه مراحل نمونه برداری، بیش ترین شاخص های تنوع شانون و سیمپسون در الگوی تک کشتی اسفناج، تحت تیمار کودی 10 تن در هکتار کود دامی مشاهده شد. به طورکلی در زمان بسته شدن پوشش گیاهی (مرحله سوم نمونه برداری) در بین الگوهای کشت مخلوط مورد بررسی، الگوی کشت 4:4 اسفناج و سیر در شرایط اعمال 10 تن در هکتار کود دامی دارای کم ترین وزن خشک و تراکم علف های هرز در واحد سطح بود، اما کم ترین میزان شاخص های تنوع شانون، مارگالوف و سمپسون در الگوی کشت 3:3 در شرایط اعمال 20 تن در هکتار کود دامی حاصل شد.

  کلیدواژگان: تراکم، وزن خشک، شاخص شانون، شاخص مارگالوف، شاخص سیمپسون
 • فاطمه خیاط، عصمت مهدیخانی مقدم، حمید روحانی، مجید عزیزی صفحات 338-345

  نماتدهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp)، گروهی از نماتدهای انگل گیاهی هستند که به لحاظ خسارتی که به محصولات کشاورزی وارد می کنند از اهمیت زیادی برخوردارند. طی چند دهه اخیر، تحقیقات زیادی روی ترکیبات گیاهی به منظور دستیابی به جایگزین های بی خطر و موثرتر از حشره کش های شیمیایی برای کنترل نماتدها صورت پذیرفته است. در این تحقیق، قابلیت اسانس اکالیپتوس (Ecalyptus spp.)، کما (Dorema ammoniacum) و باریجه (Ferula galbanifula) در کنترل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) مورد آزمایش قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر، به روش تقطیر با آب تهیه شدند. از هر اسانس، پنج غلظت در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان بازدارندگی از تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دوم، با غلظت اسانس ها رابطه مستقیم دارد. اسانس اکالیپتوس با LC50 معادل 839 پی پی ام و 2122 پی پی ام به ترتیب علیه لارو سن دوم و تخم، موثرتر از سایر اسانس های مورد مطالعه بود. در بالاترین غلظت مورد آزمایش (4000 پی پی ام)، میزان بازدارندگی از تفریخ تخم در اثر اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه به ترتیب 5/98، 9/93 و 3/90 درصد و میزان کشندگی لارو سن دوم به ترتیب 8/98، 7/66 و 7/58 درصد محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان دهنده پتانسیل بالای اسانس اکالیپتوس در کنترل نماتد ریشه گرهی می باشد.

  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، اکالیپتوس، باریجه، فعالیت نماتدکشی، کما، نماتد ریشه گرهی
 • المیرا محمدوند، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، عباس شهدی کومله صفحات 346-360

  به منظور بررسی فنولوژی و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و تعیین تفاوت های احتمالی در صفات مرتبط با عملکرد دو گونه ی هرز مزارع برنج شامل گونه شایع سوروف (Echinochloa crus-galli) و گونه تازه وارد سوروف آبی (E. oryzoides)، این آزمایش طی دو سال در گلدان و در شرایط هوای آزاد در موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت انجام شد. نتایج نشان داد که در سوروف آبی زمان رسیدن به ارتفاع نهایی، ظهور آخرین برگ ساقه اصلی، شروع پنجه دهی، ظهور پانیکول، شروع پرشدن و رسیدگی دانه و برداشت، زودتر و عملکرد دانه، شاخص برداشت و وزن صد دانه بیش تر از سوروف بود. در مقابل دوره پرشدن دانه طولانی تر و تعداد نهایی برگ و پنجه، عملکرد بیولوژیک و ریزش دانه کم تر از سوروف بود. زمان اتمام دوره پنجه دهی، ارتفاع، طول برگ پرچم و پانیکول ساقه اصلی تفاوت معنی داری بین دو گونه نداشت. بنابراین ویژگی هایی نظیر طول دوره رشد کوتاه تر، عملکرد و وزن دانه بیشتر به برتری گونه تازه وارد کمک خواهند کرد.

  کلیدواژگان: سوروف، سوروف آبی، توانایی رقابت، علف هرز مهاجم
 • حدیث مصطفی نژاد، نوازالله صاحبانی، فاطمه ناصری نصب، سارا سیاهپوش صفحات 361-366

  در سال های اخیر میزان سرب در مزارع مختلف، خصوصا در اطراف شهرها و نواحی صنعتی در حال افزایش است. در این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف استات سرب بر میزان رشد، اسپورزایی، تولید و کارآیی تله و فعالیت آنزیم پروتئاز خارج سلولی قارچ oligospora Arthrobotrys که از مهم ترین قارچ های کنترل بیولوژیک نماتدهای بیماری زای گیاهی است مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد بازدارندگی از رشد قارچ در غلظت های 500-150 میلی گرم بر لیتر سرب بیش از 80 درصد بوده و غلظت 500 میلی گرم بر لیتر سرب بیش ترین درصد بازدارندگی از رشد قارچ را موجب شد. اسپوردهی قارچ در غلظت 150 میلی گرم بر لیتر و بیش از این غلظت به صورت معنی داری کاهش یافت. کاهش تولید تله قارچ تحت تاثیر افزایش غلظت سرب نیز از دیگر دست آوردهای این تحقیق بود. غلظت 200 میلی گرم بر لیتر و بالاتر از آن، نه تنها سبب کاهش تولید تله بلکه موجب کاهش کارآیی آن نیز گردید. غلظت 100 میلی گرم بر لیتر افزایش تولید تله را به همراه داشت، که می تواند ناشی از القاء تولید تله بر اثر استرس مختصر باشد. تمامی غلظت های مورد بررسی (300-100 میلی گرم بر لیتر) کاهش معنی دار فعالیت پروتئاز خارج سلولی قارچ را موجب شد. به نظر می رسد موفقیت این قارچ در کنترل نماتدهای بیماری زای گیاهی تحت تاثیر فاکتورهای مختلف محیطی از جمله آلودگی و غلظت سرب در خاک بوده که قبل از استفاده از آن باید اندازه گیری شود.

  کلیدواژگان: Arthrobotrys oligospora، کنترل بیولوژیک، سرب، پروتئاز
 • گلناز فرخنده، اسکندر زند، سعید سیف زاده، سید علیرضا ولدآبادی صفحات 367-375

  به منظور مقایسه اثر شش روغن گیاهی بر بهینه سازی کارایی علف کش آتلانتیس مطالعه گلخانه ای دز- پاسخی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتورکه فاکتور اول شامل غلظت های صفر، 75/3، 5/7، 15، 5/22 و 30 گرم ماده موثره در هکتار علف کش آتلانتیس و فاکتور دوم در سیزده سطح بدون روغن گیاهی و با روغن های گیاهی سویا، کلزا، منداب، کنجد، بادام شیرین و زیتون در(دو غلظت 1/0و2/0درصد حجمی) بر روی یولاف وحشی در چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد تمامی روغن های گیاهی بطور معنی داری موجب بهبود کارایی علف کش آتلانتیس در کنترل یولاف وحشی شدند. از نظر تاثیر روغن های گیاهی باغلظت 1/. درصد بر وزن تر به ترتیب کارایی روغن منداب >زیتون > سویا>بادام شیرین >کلزا> کنجد بود و در غلظت 2/. درصد از نظر وزن تر کارایی روغن منداب> سویا > زیتون > بادام شیرین > کلزا > کنجد بود. نتایج کلی نشان داد که با افزایش محتوی اسیدهای چرب اشباع روغن های گیاهی، قدرت کاهندگی کشش سطحی کاهش می یابد ولی کارایی علفکش افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: آتلانتیس، روغن گیاهی، اسید چرب، کارایی علفکش
 • محمد غروی بایگی، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان، قاسم آقاجانی مازندرانی صفحات 376-386

  به منظور ارزیابی تاثیر اردک و آزولا بر کنترل علف های هرز در کشت توام برنج، اردک و آزولا، پژوهشی در سال زراعی 1391 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. در این پژوهش تعداد اردک به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (شاهد، 400، 800 و 1200 قطعه در هکتار) و آزولا به همراه نیتروژن به عنوان عامل فرعی در چهار سطح شاهد، نیتروژن (50 کیلوگرم در هکتار)، آزولا (500 گرم در متر مربع) و آزولا+ نیتروژن در نظر گرفته شدند. علف های هرز اویارسلام زرد (Cyperus rotundus L.)، اویارسلام بذری (Cyperus difformis L.)، سوروف (Echinochloa cruss-galli L.)، بندواش (Paspalum notatum L.)، قاشق واش (Alisma plantago aquatic L.) و عدسک آبی (Lemna minor L.) ترکیب گونه ای علف های هرز مزرعه را تشکیل دادند. جدول میانگین مربعات داده ها بیانگر اختلاف معنی دار اثر تعداد اردک، آزولا و نیتروژن و برهمکنش آن ها در علف های هرز مختلف بود. بر اساس نتایج، کم ترین تراکم بوته علف های هرز اویارسلام بذری، اویارسلام زرد و بندواش مربوط به تیمار 1200 قطعه و تیمار آزولا به همراه نیتروژن و بیش ترین تراکم بوته مربوط به تیمار بدون اردک همراه با نیتروژن (به ترتیب 36، 24 و 20 بوته در متر مربع) بود. هم چنین نتایج نشان داد که در سطوح 800 و 1200 قطعه اردک علف هرز سوروف و در سطوح 400، 800 و 1200 قطعه اردک، علف های هرز قاشق واش و عدسک آبی به طور کامل کنترل شدند. در مجموع به نظر می رسد افزایش تعداد اردک تا 1200 قطعه به همراه مصرف آزولا و مقدار کاهش یافته نیتروژن می تواند مهمترین علف های هرز برنج نظیر اویارسلام و سوروف را به خوبی کنترل نماید.

  کلیدواژگان: اویارسلام، سوروف، کنترل بیولوژیک، نیتروژن
 • فریبا میقانی، محمد میروکیلی، پرویز شیمی، محمد علی باغستانی صفحات 387-392

  کاتوس علف هرز چند ساله ای است که باعث خسارت به محصولات کشاورزی به ویژه در باغ ها می شود. بنابراین، سال های 1388 الی 1390 آزمایشی با هدف مدیریت تلفیقی آن در باغ بادام در آبیک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار با استفاده از علف کش های گارلون (تری کلوپیر 62 درصد امولسیون)، گراماکسون (پاراکوآت 20 درصد اس ال)، رانداپ (گلیفوزیت 41 درصد اس ال)، کف بری و ترکیبی از آن ها به همراه شاهد بدون کنترل اجرا شد. موفق ترین تیمارها برای کاهش تراکم کاتوس در سال اول، سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار، در سال دوم، دو و سه بار تری کلوپیر 2 لیتر در هکتار و سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار و در سال سوم، دو و سه بار تری کلوپیر 2 لیتر در هکتار و سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار بودند. بررسی کاهش وزن خشک کاتوس در سال سوم نشان داد که هر چند سه بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار بیش ترین کارآیی را داشت، اما تفاوت آن با دو و سه بار تری کلوپیر 2 لیتر در هکتار، گلیفوزیت 4 لیتر در هکتار و دو بار گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار معنی دار نبود. بنابراین، گلیفوزیت و تری کلوپیر در مقایسه با علف کش تماسی پاراکوآت و تیمار کف بر، کارآیی بیش تری در کنترل کاتوس داشتند.

  کلیدواژگان: کاتوس (Cynanchum acutum)، علف کش، علف هرز چند ساله، کنترل شیمیایی، مدیریت تلفیقی
 • نرگس عزیزیان، حمیدرضا صراف معیری*، اورنگ کاوسی، علیرضا بلند نظر صفحات 393-399

  کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae Koch. آفتی است پلی فاژ که به محصولات زراعی، باغی و به ویژه گلخانه ای در سراسر جهان آسیب می رساند. کاربرد آفت کش های شیمیایی علیه این آفت طی دهه های گذشته سبب بروز مقاومت در جمعیت، اثرات نامطلوب بر موجودات غیرهدف و محیط زیست و ظهور آفات ثانویه شده است. در سال های اخیر اسانس های گیاهی به عنوان ترکیبات طبیعی برای حفاظت از گیاهان مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش اثر کشندگی 5 ترکیب فرموله شده بر پایه اسانس های گیاهی شامل B: عصاره ی زیتون تلخ 5درصد، C: زیتون تلخ 5درصد + نعناع فلفلی 2درصد + پونه 2درصد + دارچین 2درصد، D: زیتون تلخ 5درصد + نعناع فلفلی 2درصد + پونه 2درصد + رزماری 2درصد، E: زیتون تلخ 5درصد + نعناع فلفلی 2درصد+ پونه 2درصد + اکالیپتوس 5درصد و F: زیتون تلخ 5درصد + نعناع فلفلی 2درصد + رزماری 2درصد + اکالیپتوس 5درصد با روش غوطه ور سازی برگ های حاوی کنه بالغ ماده T. urticae داخل محلول ترکیبات فوق بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان تیمارهای مورد بررسی، ترکیب فرموله شده E با LC50 برابر با 971/4 میکرو لیتر بر میلی لیتر بیشترین میزان کشندگی را در 24 ساعت پس از تیمار روی مرحله بالغ کنه تارتن دولکه ای داشت. کارآیی این فرمولاسیون به طور معنی داری بیش از سایر فرمولاسیون ها (به جز فرمولاسیون D) بود. طبق نتایج این پژوهش ترکیب اسانس های نعناع فلفلی، پونه و اکالیپتوس همراه با عصاره زیتون تلخ دارای کشندگی تماسی مطلوبی روی کنه تارتن می باشد. یافته های این مطالعه می تواند در استفاده کاربردی از اسانس های گیاهی به عنوان آفت کش های سبز مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، زیتون تلخ، آفتکش زیستی، زیست سنجی
 • حسین کربلایی خیاوی، حاجی شیخلینسکی، اسدالله بابای اهری صفحات 400-407

  بیماری سفیدک سطحی موErysiphe necator Schw. از لحاظ اقتصادی یکی از مهم ترین بیماری های انگور در دنیا و ایران به شمار می رود و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستآن ها وارد می سازد. به منظور بررسی اثرات بیماری سفیدک سطحی مو بر روی عملکرد، مقدار قند و اسید موجود در شیره ارقام مختلف انگور، آزمایشی در سال های 1388و 1389 با 14 رقم انگور شامل شاهانی، کشمشی، رسمی، توکیلگن، قاراشلیق، سیرک پوسته، خلیلی، تبرزه، کوپک بوغان، آلدرق، تبریزکشمشی، آق شلیق، یاقوتی و صاحبی در استان اردبیل در شرایط آلودگی طبیعی اجرا شد. مقدار قند در حبه های انگور به وسیله رفرکتومتر دستی و غلظت اسید موجود در حبه ها به روش تیتراسیون با استفاده از سدیم هیدروکسید 1/0 مولار اندازه گیری شد. آنالیزهای آماری روی داده های حاصل از نمونه خوشه های سالم و آلوده انگور که شدت بیماری در آن ها بین 5- 0 درجه بندی شده بود صورت گرفت. نتایج نشان داد که در ارقام خیلی حساس و حساس به بیماری عملکرد انگور به طور بسیار معنی داری کاهش داشته و در شیره حبه های آلوده انگور غلظت قند و مقدار اسید نسبت به حبه های سالم خیلی بیش تر بود.

  کلیدواژگان: سفیدک پودری مو، Erysiphaceae، کشمش
 • طیبه زارعی، سید عبدالرضا کاظمینی، حبیب الله حمزه زرقانی صفحات 408-415

  به منظور بررسی اثر کاربرد غلظت های علف کش هالوکسی فوپ-آر- متیل استر در مراحل مختلف رشد علف های هرز برگ باریک در گلرنگ، آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 91-90 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در منطقه باجگاه به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اصلی دوز علف کش سوپرگالانت در سه سطح 1، 8/0 و 6/0 لیتر در هکتار، فاکتور فرعی با و بدون مویان و فاکتور فرعی فرعی زمان اعمال علف کش در سه سطح 2 برگی، 6 برگی و پنجه زنی علف های هرز برگ باریک بود. کارآیی تیمارها در کنترل علف های هرز مورد نظر، با استفاده از روش های خطی تعمیم یافته و تعریف دقیق توزیع فراوانی پس از 2، 4 و 6 هفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیش ترین کارآیی علف کش و کم ترین وزن خشک علف های هرز در دوز مصرفی 1 لیتر در هکتار گالانت سوپر در هکتار به همراه کاربرد مویان سیتوویت در مرحله 2 برگی علف های هرز به دست آمد. کاربرد مویان در مقایسه با عدم استفاده از مویان توانست تراکم علف های هرز را تا 74 درصد کاهش دهد. نتایج نشان داد که کاربرد مویان در تمام دوزهای مصرفی علف کش باعث افزایش کارآیی کنترل علف هرز شد و میزان کاهش وزن خشک علف های هرز در تیمار دوز کاهش یافته همراه با مویان در مقایسه با دوز بیش تر و بدون استفاده از مویان تفاوت معنی داری نشان نداد. به طور کلی استفاده از غلظت 1 لیتر در هکتار سوپرگالانت به همراه مویان سیتوویت در مرحله 2 برگی علف های هرز پس از 6 هفته باعث کاهش 87 درصدی تراکم علف های هرز باریک برگ که تفاوت معنی داری با دوز 8/0 لیتر در هکتار نشان نداد.

  کلیدواژگان: علف کش، مویان، گلرنگ، یولاف وحشی و دم روباهی
 • ابوالفضل درخشان جاوید قرخلو صفحات 416-424
  درک بهتر عوامل موثر بر جوانه زنی بذر علف های هرز می تواند باعث تسهیل توسعه روش های مدیریت زراعی موثرتر شود. هدف از این مطالعه، تعیین اثر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis angulata L.) بود. نتایج نشان داد که کاربرد اسید جیبرلیک تیمار مناسبی برای رفع خواب اولیه بذرها بود. بذرهای علف هرز عروسک پشت پرده جوانه زنی یکسانی در هر دو شرایط نور/تاریکی و تاریکی مداوم داشتند که نشانگر غیر فتوبلاستیک بودن این گونه است. با این حال، بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی در دماهای متناوب گرم تر مشاهده شد. پس رسی بذرها باعث گسترده تر شدن دامنه پاسخ جوانه زنی به دماهای ثابت شد. بر اساس تابع دوتکه ای، دماهای پایه، مطلوب و بیشینه جوانه زنی به ترتیب معادل 06/8، 83/35 و 30/42 درجه سانتی گراد برآورد شد. آستانه پاسخ این گیاه برای کاهش 50 درصدی حداکثر جوانه زنی به شوری معادل 25/59 میلی مولار و به پتانسیل اسمزی معادل 29/0- مگاپاسکال بود. بر اساس مدل هیدروتایم ویبول، ثابت هیدروتایم و پتانسیل آب پایه برای شروع جوانه زنی به ترتیب معادل 26 مگاپاسکال ساعت و 45/1- مگاپاسکال به دست آمد.
  کلیدواژگان: پاسخ دمایی، تنش شوری، تنش خشکی، مدل هیدروتایم
 • گزارش کوتاه
 • سمیه تکاسی، محمد بنایان اول، حمید رحیمیان مشهدی، علی قنبری، ابراهیم کازرونی منفرد صفحات 425-428

  در این آزمایش، میزان تحمل 29 رقم گوجه فرنگی به آلودگی و خسارت گل جالیز مصری در شرایط گلخآن های مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که حساسیت ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز متفاوت بود. ارقام گوجه فرنگی از نظر تعداد ساقه روییده و وزن خشک گل جالیز (شاخساره و توبرکول)، زمان ظهور شاخساره گل جالیز و رشد و عملکرد میوه گوجه فرنگی با هم اختلاف داشتند. ارقام ویوا، کالیگن 86، هیبرید پی اس 6515، هیبرید فیرنز (پی اس 8094) و کال جی ان3 به ترتیب نسبت به سایرین دارای تحمل بیش تری در برابر آلودگی گل جالیز بودند. در مقابل ارقام کیمیا فلات، هیبرید پتوپراید 2 و هیبرید ای پی 865 به ترتیب میزبآن های حساس تری در برابر آلودگی گل جالیز بودند.

  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، علف هرز انگل، حساسیت، تحمل
 • گزارش کوتاه پژوهشی
 • فرشید شخصی زارع، حسین فرازمند، رضا وفایی شوشتری، عارف معروف، مهران غزوی صفحات 429-433

  تحقیقی به منظور بررسی کارایی فرمولاسیون خاک دیاتومه فرمولاسیون سایان® در مقایسه با سه فرمولاسیونInsecto®، SilicoSec® و PyriSec® روی حشرات کامل شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst) در شرایط آزمایشگاهی (1± 25 درجه سیلیسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و در تاریکی) انجام گرفت. در این بررسی حشرات کامل 7 روزه با دزهای100، 250، 500، 1000 و 1500 پی پی ام و در 4 تکرار با هر کدام از فرمولاسیون ها تیمار شدند و پس از گذشت 1، 2، 3 و 7 روز تعداد تلفات آنها ثبت و با شاهد مقایسه گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد، بین غلظت های مختلف خاک دیاتومه در زمان های مورد آزمایش اختلاف معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: خاک دیاتومه، سایان®، شپشه آرد، شرایط آزمایشگاهی، سمیت
 • ارش هنرمند، حسین صادقی نامقی، لیدا فکرت صفحات 434-436

  در تابستان 1392ضمن بررسی فون دشمنان طبیعی کنه های تارتن (Tetranychus spp.) در شهرستان مشهدیک گونه شکارگر از دو بالان خانواده Cecidomyiidae جمع آوری شد که به نام Feltiella acarisuga Vallot تعیین هویت گردید. گونه F. acarisuga Zehntner یکی از ده گونه جنسFeltiella Rubsaamen می باشد که تاکنون از کشور های مختلفی در مناطق پاله آرکتیک، نئارکتیک و برخی نقاط دیگر دنیا به عنوان یکی از مهم ترین حشرات شکارگر کنه های خانواده تترانیکیده گزارش شده است. وجود این عامل کنترل بیولوژیک کنه های تارتن در ایران برای اولین بار گزارش می گردد.

  کلیدواژگان: پشه های گالزا، دشمنان طبیعی، کنه تارتن، کنترل بیولوژیک
|
 • A. Yazarlou, B. Jafarpour, M. Koohi Habibi, S. Tarighi, J. W. Randles Pages 277-284

  Apple scar skin viroid (ASSVd) is one of the most destructive viroid diseases in pome fruits orchards which can cause significant economic losses. Symptoms of this viroid including scaring، distortion and dappling were seen in some apple orchards in east-northern of Iran. Sampling was carried out from apple and pear orchards. The RNA was extracted by Silica capture method from leaves. ASSVd was detected by RT-PCR. The purified PCR products were cloned into pGEM®-T Easy Vector and recombinant plasmids were sequenced and sequencing analysis was done. We reported 12 new variants of ASSVd from apple and pear hosts with variable length between 329 to 334 nucleotides. Phylogenetic analysis by the neighbour joining method showed that the Iranian isolates were distinct from other isolates of ASSVd. Mutation sites were indicated along the secondary structure of ASSVd molecule. This study provides the first report of detection and molecular characterization of ASSVd in apple and pear in Iran.

  Keywords: ASSVd, Secondary structure, Cloning, Phylogenetic analysis
 • S. Sohrabi, M. H. Rashed Mohassel, M. Nassiri Mahalati Pages 285-291

  In order to study the phonological stages and growth period of invasive weed Ranunculus ficaria based on degree days and to study the effect of planting depth on sprouting the tubers roots of this weed، two separate experiments were conducted in CRD with 5 replications at Ferdwosi University of Mashhad in 2008. In the first study germinated tubers were planted in 5 cm depth and the observations were noted. In the second experiment، germinated tubers were planted in different depths of 0. 25، 1. 5، 2. 5، 5، 7، 10، 15 and 20 cm. The results indicated that lesser celandine continued the growth until 1014 GDD and 4 phonological stages were recorded in this period. Lesser celandine sprouted from all depths but required GDD for emerging from surface depths were less than 15 and 20 cm planting depth.

  Keywords: Invasive, perennial, GDD (growth degree day)
 • K. Hajmohammadnia Ghalibaf, M. H. Rashed Mohassel, M. Nassiri Mahallati, E. Zand Pages 292-301

  The influence of ammonium nitrate (AMN) on antagonism of sodium bicarbonate (NaHCO3) in spray tank of glyphosate (Roundup®، 41% SL) and nicosulfuron (Cruse®، 4% SC) on barnyard-grass [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.] and velvetleaf (Abutilon theophrasti Medicus.) control were examined in greenhouse studies as a factorial arrangement of treatments 6×2 based on a completely randomized design with six replications (+six control pots) for each weed species at Ferdowsi University of Mashhad، Iran during 2009-10. Factors were included: sodium bicarbonate (Merck، Germany) at six levels (0، 100، 200، 300، 400، 500، and 600 ppm into deionized water (w/v)) in combination with 0 or 0. 5 kg/ha AMN (Merck، Germany) as modulator the alkalinity. The herbicide solutions were applied as post emergent at the 3-4 leaf stage of the weeds at the estimated ED50 doses at greenhouse in the preliminary experiment (22، and 158 g a. i. ha-1 for nicosulfuron and glyphosate herbicides، respectively) in a spray volume 250 L ha-1. The results showed the significant effect (P≤0. 01) of NaHCO3 for survival، height، leaf area، and shoot dry weight (% control) four weeks after herbicides application. AMN added to the spray tank decreased significantly (P≤0. 01) the adverse effects of water alkalinity، and increased herbicides efficacy on barnyard-grass and velvetleaf، whereas increasing of nicosulfuron efficacy on barnyard-grass control، and glyphosate efficacy on velvetleaf control were highlight، respectively. In conclusion، the results of this experiment have highlighted the importance of AMN in overcoming to the antagonistic effect of spray tank NaHCO3 on glyphosate and nicosulfuron efficacy.

  Keywords: ED50 index, Herbicide performance, Water alkalinity
 • A. R. Yousefi, M. Rastgoo*, H. Alizadeh, M. A. Baghestani Pages 302-312

  In order to evaluate the effects of Xanthium strumarium or Amaranthus retroflexus competition under unsprayed and sprayed (half the recommended rate of imazethapyr) on canopy architecture of weed and soybean، field experiment was conducted at the Research Farm of University of Tehran، during the growing season of 2007 and 2008. The experimental design was factorial based on randomized complete block design with three replications. Two herbicide dose (0 and 35g a. i ha-1) and X. strumarium (at density of 0، 2، 4، 8 plants m-1 of row) or A. retroflexus (at density of 0، 4، 8، 12 plants m-1 of row) interference were studied. Different canopy architecture was found for soybean in monocultures compared to interspecific competition. In monocultures، with exception for lower layer (0-30 cm)، soybean plant had similar pattern for LA distribution within the canopy. By increasing density in untreated plot، soybean plants developed a large proportion of their leaf area in the upper portion of the canopy. soybean plants loss their lower (0-60 cm) leaves in competition with the highest densities A. retroflexus. However، canopy architecture and leaf area distribution of soybeans grown with X. strumarium or A. retroflexus was similar to soybeans grown alone in the reduced rate of herbicide. At the density of 2 and 4 plants m-1 of row، X. strumarium had leaves in all layers of the canopy and was able to develop and maintain its lower canopy leaves under the shade. In contrast، A. retroflexus retained few to no leaves within the lower layers of the canopy. It seems that more competitive ability of X. strumarium compared to A. retroflexus was mainly due to the growth habit of this plant، which has its leaves distributed evenly within the canopy. Result also showed that crop yield affected more by X. strumarium compared with A. retroflexus. Our results suggested that on the basis of X. strumarium superior competitive ability، it should be given a greater priority for control than A. retroflexus in soybean. The half rate of herbicide significantly decreased the competitive ability of X. strumarium and A. retroflexus indicating that، in soybean، application of this rate is recommended in similar condition.

  Keywords: Competition, Leaf area distribution, Reduced rate of herbicide
 • M. A. Baghestani, E. Mamnoei, F. Ghezeli, E. Zand, F. Lotfi Mavi Pages 313-324

  In order to evaluate the efficacy of MaisTer 3. 1% OD (Foramsulfuron 3% + iodosulfuron 0. 1% + isoxadifen-ethyl 3%) in the control of weeds in corn fields، a series of experiments were conducted during 2010 in Karaj، Zarghan and Jiroft. A series of RCBD design with four replications. Treatments were application of a) Nicosulfuron (Kruz) at 2 lit. ha-1، b) Bromoxynil+MCPA (Bromicid M. A) 1. 5 lit. ha-1 plus hand weeding of grasses، c) 2،4-D+MCPA (U46 Combifluid) at 1. 5 lit. ha-1 plus hand weeding of grasses، d) Rimsulfuron (Titus) at 50 g. ha-1 + Citogate at 0. 2%، e) Foramsulfuron (Equip) at 2. 5 lit. ha-1، f) Nicosulfuron+Rimsulfuron (Ultima) at 175g. ha-1، tank mix of Bromicide MA at 1 lit. ha-1 + Kruz at 1. 5 lit. ha-1، g) Foramsulfuron + iodosulfuron + isoxadifen-ethyl (MaisTer) at 1. 25، 1. 5، 1. 75 lit. ha-1 and h) weed free control. Different characteristics of weeds and corn plants including percent of damages of treatment to weeds and corn based on EWRC scale، weed population and dry matter reduction were evaluated 30 days after spraying. Grain yield was measured after harvest. Results indicated that tank mix of Bromicide MA plus Kruz was the best treatment for weed control and produced the highest corn grain yield. The efficacy of MaisTer at 1. 5 lit. ha-1 was similar to Kruz and Ultima for borad leaf weeds as well as some grasses، but the efficacy of MaisTer to control common cocklebur (Xanthium strumarium) and foxtail (Setaria sp.) was better than dual purpose registered herbicides Kruz and Ultima.

  Keywords: 2_4_D + MCPA_Bromoxynil+MCPA_Nicosulfuron_Rimsulfuron
 • F. Khayyat, E. Mahdikhani Moghadam, H. Rouhani, M. Azizi Pages 338-345

  Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are one of the most important plant parasitic nematodes which cause damage to crops. In recent years، using of medicinal plants has been considered to many scientists as effective methods for controlling nematodes. In this study، essential oils of Ecalyptus spp.، Dorema ammoniacum and Ferula galbanifula were tested against the root-knot nematode (Meloidogyne javanica) in vitro conditions. Essential oils were obtained by hydro-distillation using a Clevenger-type apparatus. Five concentrations of each oil were used with three replications. The results was indicated direct relationship the degree of hatching inhibition and juvenile mortality with concentration oils. The essential oil of Ecalyptus spp. proved to be most toxicant with the LC50 values of 839 and 2122 ppm against eggs and juveniles، respectively. At the highest concentration (4000 ppm)، degree of hatching inhibition by oil of Ecalyptus spp.، D. ammoniacum and F. galbanifula were recorded 98. 5، 93. 9 and 90. 3%، respectively. At the same concentration، juveniles mortality were obtained 98. 8، 66. 7 and 58. 7%. The results demonstrated that the essential oils of these plants particularly، oil of Ecalyptus spp. can be considered as potential protestants against M. javanica.

  Keywords: Essential oils, Ecalyptus spp., Dorema ammoniacum, Nematicidal activity, Ferula galbanifula, Root, knot nematode
 • E. Mohammadvand, A. Koocheki, M. Nassiri Mahallati, A. Shahdi Pages 346-360

  The experiment was performed to evaluate the morphological، phenological and yield aspects of two different Echinochloa species، including barnyardgrass (E. crus-galli) and watergrass (E. orizoides) as a new-introduced weed species. The study was conducted as a 2-years pot-experiment under outdoor condition at Rice Research Institute of Iran (RRII) in Rasht. The results demonstrated that; time to reach the final height، final leaf appearance in the main stem، first tiller and inflorescence appearance، seed filling initiation، and seed maturity were earlier، and grain yield، harvest index، and 100-seed weight were higher، in watergrass compared with barnyardgrass. However، the seed filling duration was longer، and final number of leaves and tillers، biological yield and shattering percent were lower for watergrass than those of barnyardgrass. Time to final tillering، maximum height، flag leaf and main stem panicle length showed no significant differences between the two species. Therefore، some traits such as shorter life-cycle، higher grain yield، and heavier seeds، will aid the new-introduced species to extend more successfully.

  Keywords: Barnyardgrass, competitive ability, invasive weed watergrass
 • H. Mostafanezhad, N. Sahebani, F. Naseri Nasab, S. Siahpoosh Pages 361-366

  . Lead concentration has recently increased in country side fields and industrial regions. In the research، the effect of different concentrations of lead acetate on Arthrobotrys oligospora growth، sporulation، trap formation and efficiency and also the activity of the extracellular protease of the fungus investigated. A. oligospora is one of the most important biocontrol agents of plant parasitic nematodes. Results showed that lead acetate in concentration of 150-500 mg l-1 inhibition the fungal growth more than 80 percent and concentration of 500 mg l-1 had the maximum level of inhibition. Fungal sporulation in concentration of 150 mg l-1 and more was significantly reduced in compared to control. Trap formation and efficiency in concentration of 200 mg l-1 and more was reduced، but they increased in 100 mg l-1. Probably low concentration of lead induces trap formation of the fungus. Activity of extracellular protease was also significantly reduced in all concentration tested (100-300 mg l-1)، in comparison to control. According to the results، the application of the fungus in biocontrol management of plant parasitic nematodes should be performed under consideration of different environmental factors as well as pollution and concentration of lead in the soil.

  Keywords: Arthrobotrys oligospora, Biological control, Lead, Protease
 • G. Farkhondeh, Eskandar Zand, S. Seifzade, S.A. Valadabadi Pages 367-375

  In order to compare the impact of vegetable oils to improve the efficacy of mesosulfuron-methyl + iodososulfuron - methyl + mefenpyr (atlantis) ®، a greenhouse experiment of dose-response as factorial experiment in a completely randomized design including concentration 0، 3/75، 7/5، 15، 22/5، and second factor 30 g a. i. ha-1 of Atlantis at 13 levels of with and without vegetable oils (each of two levels) of soybean، canola، turnip، sesame، sweet almond، and olive against wild oat (Avena ludoviciana) with four replications was done. The results showed that the use of vegetable oils significantly (p Olive oil> soybean> sweet almond>canola> sesame and in concentration of. /2% respectively Rapeseed oil> soybean> Olive> sweet almond > canola> sesame. The overall results showed that by increasing the content of saturated fatty acids in vegetable oils، ability to lower of surface tension decreases، but effectiveness of herbicide increases.

  Keywords: Atlantis, vegetable oil, fatty acids, effectiveness herbicide
 • M. Gharavi Baygi, H. Pirdashti, A. Abbasian, Gh. Aghajaniye Mazandarani Pages 376-386

  In order to evaluate the effects of duck with Azolla sp. on weed density and growth parameters in rice-duck farming system، an experiment was conducted at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2012. Experiment was arranged in split plot based on randomized complete block design with three replicates. Main plots were duck at four levels (control، 400، 800 and 1200 pieces per hectare) and sub plots were Azolla sp. plus reduced amount of nitrogen at four levels (control، nitrogen as the rate of 50 kg ha-1، Azolla as the rate of 500 g m-2 and Azolla plus nitrogen). Weed flora composition in rice field comprised of yellow nutsedge (Cyperus rotundus)، small-flowered nutsedge (Cyperus difformis)، barnyard grass (Echinochloa cruss-galli)، bahia grass (Paspalum notatum)، common water-plantain (Alisma plantago aquatica L.) and duckweed (Lemna minor). Results indicated that there were significant differences for effects of duck، Azolla and nitrogen and interaction of these factors in terms of weed density and growth parameters. The minimum amount of small-flowered nutsedge، yellow nutsedge and bahia grass were observed in 1200 duck per hectare plots which treated with Azolla and nitrogen whereas maximum density of those weeds were recorded in rice plots without duck and 50 kg ha-1 of nitrogen (36، 24 and 20 plants m-2، respectively). Results also revealed that 800 and 1200 duck ha-1 in terms of barnyard grass and 400، 800 and 1200 duck ha-1 in terms of common water-plantain and duckweed provided optimal control. In conclusion، it seems that increasing duck number up to 1200 pieces ha-1 along with Azolla and reduced amount of nitrogen is beneficial to control important weeds such as nutsedge and barnyard grass in rice cultivation.

  Keywords: Biological control, Barnyard grass, Nitrogen, Nutsedge
 • F. Meighani, M. Mirvakili, P. Shimi, M. A. Baghestani Pages 387-392

  Swallow wort is a perennial weed which has caused damage in agricultural fields in Iran especially in orchards. Therefore، an experiment was conducted during 2009-2011 in order to its integrated management in arachis orchard in Abyek based on randomized complete block design with three replications and 18 treatments. The treatments included gramaxon (Paraquat 20% SL)، roundup (Glyphosate 41% SL)، garlon (Triclopyr 62% EC)، cutting، and their combination together control without spraying. Among the treatments، application 3 times Glyphosate 6 L/ha was the best treatment for swallow wort density decrease in the first year، and in the second year best treatments were 2 and 3 times Triclopyr 2 L/ha، and 3 times Glyphosate 6 L/ha. The best treatments in the third year were 2 and 3 times Triclopyr 2 L/ha، and 3 times Glyphosate 6 L/ha. At the third year، the best treatment for swallow wort biomass decrease was 3 times Glyphosate 6 L/ha. However، it had not significant difference with 2 and 3 times Triclopyr 2 L/ha، 3 times Glyphosate 4 L/ha، and 2 times Glyphosate 6 L/ha. Therefore، Glyphosate and Triclopyr had more efficiency in the control of swallow wort، compared to Paraquat and cutting.

  Keywords: Swallow wort (Cynanchum acutum), Chemical control, Herbicide, Integrated management, Perennial weed
 • N. Azizian, H. R. Sarraf Moayeri, O. Kavousi, A. Bolandnazar Pages 393-399

  The two-spotted spider mite، Tetranychus urticae Koch، is a polyphagus pest which infests wide range of field، garden and greenhouse crops worldwide. Pesticide applications against this pest have caused development of resistance، undesirable effects on non target organisms and environment and secondary pest outbreak. In recent years، herbal essential oils have received attention as natural plant protection compounds. In this study، lethal effects of 5 formulated compositions based on herbal essential oils including B: extract of chinaberry oil 5%، C: chinaberry oil 5% + peppermint 5% + pennyroyal 2% + cinnamon 2%، D: chinaberry oil 5% + peppermint 2% + pennyroyal 2% + rosemary 2%، E: chinaberry oil 5% + peppermint 2% + pennyroyal 2% + eucalyptus 5% and F: chinaberry oil 5% + peppermint 2% + rosemary 2% + eucalyptus 5% were studied using leaf dipping method on female adults of T. urticae. Although composition of E had the highest lethal effect (4. 978 ml/l) 24 h after treatment، had no significant difference with the other treatments except compositions of D. The results showed that formulated composition based on peppermint، pennyroyal and eucalyptus with extract of chinaberry have desired contact toxicity against the two spotted spider mite. The findings of this study can be considered for practical use of essential oils as green pesticides.

  Keywords: Essential oils, Cinaberry, Biopesticide, Bioassay
 • H. Karbalaei Khiavi, H. Shikhlinski, A. Babai Ahari Pages 400-407

  Powdery mildew caused by Erysiphe necator Schw. is one of the most economically destructive diseases of grapevines all over the world including Iran. In this experiment، The effects of powdery mildew on grape yield، sugar and tartaric acid contents of must quality were quantified for different grapes with 14 cultivars of grapes including Shahani، Kishmishi، Rasmi، Tokolgan، Garashilig، Seyrakpousteh، Khalili، Tabarzeh، Koupakbogan، Aldarag، Sahibi، Agshilig، Yagothi and Tabrizkishmishi were examined in natural infection during 2009-2010 in Ardabil province. Sugar and tartaric acid contents in grape were measured by a hand refractometer and titration with 0. 1 M sodium hydroxide respectively. Analysis were carried out on diseased and healthy berries، which these were classified into six classes from low (0) to high (5) disease severity. Highly susceptible and susceptible cultivars diseased berries showed at most weight reduction in yield. Diseased berries had a higher sugar and acid contents than disease-free berries.

  Keywords: Erysiphaceae, Grape powdery mildew, Raisin, Uncinula necator
 • T. Zarei, S. A. Kazemeini, H. Hamzehzarghani Pages 408-415

  A field study was conducted to evaluate the effect of haloxyfop-R-methyl ester doses in different grass weeds in various growing stages in safflower during 2011-2012 growing season in Research Farm of College of Agriculture، Shiraz University. The study was carried our as split split plot based on randomized complete block design with three replicates. The main factor، sub factor and sub sub factor were supergalant (doses: 0. 6، 0. 8 and 1. 0 L ha-1)، adjuvant use (with or without adjuvant) and time of herbicide application (2 leaf، 6 leaf، tillering stages of grass weed) respectively. The treatment efficiency in weeds control was examined with generalized liner methods and introducing precise frequency after 2، 4 and 6 weeks. The results showed that the highest herbicide efficiency and the lowest weed dry weight were achieved in 1 L ha-1 supergalant with adjuvant at 2 leaf stage of grass weed. Adjuvant use could reduce weed density by 74% as compared to no adjuvant use treatments. The results also showed that adjuvant use increased weed control at all herbicide doses، and there were no significant difference between weed dry weight reduction in lower dose of herbicide with adjuvant and higher dose of herbicide without adjuvant treatments. Application of supergalant at the rate of 1 L ha-1 with adjuvant in 2 leaf stage of weed caused 87% reduction in grass weed density، which did not differ significantly with 0. 8 L ha-1 dose.

  Keywords: Herbicide, Adjuvant, Safflower, Wild oat, foxtail
 • A. Derakhshan, J. Gherekhloo Pages 416-424
  A better understanding of the factors influencing the germination of weed seeds could facilitate the development of more effective cultural weed management practices. The aim of this research was to determine the effects of environmental factors on seed germination of Cutleaf groundcherry (Physalis angulata L.). Results showed that application of gibberellic acid (GA3) was effective treatment for seeds primary dormancy breaking. Physalis angulata seed had identical germination in either light/dark or continuous dark regimes، indicating this weed species is non-photoblastic. However، the maximum germination percentages and germination rates were observed at warmer alternating temperatures. The ranges of response to the constant temperature for germination were widened during afterripening periods. Based on the 2-piece segmented model، the base، the optimum and maximum temperatures for germination of P. angulata were estimated to be 8. 06، 35. 83 and 42. 30 ˚C، respectively. The response thresholds of P. angulata to inhibit 50% of maximum germination for salinity and osmotic potential were 59. 25 mM and -0. 29 MPa، respectively. According to the weibull hydrotime model، hydrotime constant and base water potential to initiate germination were obtained equal to 26 MPa h and -1. 45 MPa، respectively.
  Keywords: Temperature response, Salinity stress, Drought stress, Hydrotime model
 • S. Tokasi, M. Banayan Awal, H. Rahimiyan Mashhadi, A. Ganbari, E. Kazerooni Monfared Pages 425-428

  In this study، the susceptibility of twenty-nine tomato varieties to broomrape infection under glasshouse conditions was investigated. Results showed that Differences in susceptibility to infection were significant among tomato varieties. Significant differences were in number and time of broomrape shoots emerging، broomrape dry weigh (shoots and tubercles) and growth and fruit yield of tomato. Moderate levels of resistance were obtained in Viva، Caligen 86، Hyb. PS 6515، Hyb. Firenze (PS 8094) and Cal-jN3 among other tomato varieties. In contrast، varieties of Kimia-Falat، Hyb. Petopride II and Hyb. AP865 were the most susceptible hosts to Orobanche aegyptiaca.

  Keywords: Broomrape, Lycopersicon esculentum, Parasitic weed, Susceptibility, Tolerance
 • F. Shakhsi Zare, H. Farazmand, R. Vafaei Shushtari, A. Marouf, M. Ghazavi Pages 429-433

  The insecticidal efficacy of diatomaceous earth، formulation Sayan® was evaluated against the red flour beetle adults، Tribolium castaneum (Herbst) (Col.، Tenebrionidae)، in comparison with 3 commercially DE formulations (PyriSec®، SilicoSec® and Insecto®) in laboratory conditions (25±1C°، 65±5% R. H. in dark). The effect of different formulation of DE with different doses (100، 250، 500، 1000 and 1500 ppm) were usedon 7days adults of T. castaneum at four replicates and the adult mortality was recorded after 1، 2، 3 and 7 days post-treatments. The results showed that there were significant differences among different formulation of DE and also different doses at any exposure intervals. The adult mortality increased with increasing doses and exposure times in all DEs. For Sayan®، highest and lowest mortality were 96 and 3. 3% after 7 and 1days of exposure at 1500 and 100 ppm doses. There was significant difference among 4 DE formulations، so PyriSec® had highest and Sayan® had lowest effect on adults mortality: the highest to the lowest effectiveness was being: PyriSec® > SilicoSec® >Insecto® > Sayan®

  Keywords: Diatomaceous Earth, Sayan®, Tribolium castaneum, Laboratory Conditions, Toxicity
 • A. Honarmand, Hussein Sadeghi, L. Fekrat Pages 434-436

  During a faunistic survey of natural enemies of spider mites of genus Tetranychus in Mashhad and vicinity، a predatory gall midge species belonging to the family Cecidomyiidae was collected and identified as Feltiella acarisuga Vallot. F. acarisuga is one of the ten species in the genus Feltiella and an important biological control agent of tetranychid mites has previously been reported from various countries in Palearctic، Nearctic and other regions in the world. This is the first report of the species from Iran.

  Keywords: Biological control, Gall midge, Natural enemies, Tetranychus spp