فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (تابستان 1393)
 • بهای روی جلد: 75,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/06/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید بزرگمهری*، نازنین خرمی صفحه 9
  با آغاز کار سازمان ملل متحد در 1945و به تبع شورای امنیت، عملکرد سازمان همواره تحت تاثیر سیاست ها و موضع گیری های قدرت های صاحب امتیاز وتو قرار گرفته است. کشورهای صاحب امتیاز وتو در اتخاذ تصمیم گیری های خود در خصوص مسائل مطرح شده در شورای امنیت و توسل به وتو، بر اساس منافع ملی و همچنین روابط خود با کشورهای دیگر عمل کرده اند. سوال محوری ما این است که ایا برپایه بررسی تفصیلی موارد اعمال وتو در نیم قرن، آیا این حق در راستای وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی بکار گرفته شده ویا کاربرد آن در راستای حفظ منافع اعضاء دائم و یا همپیمانان آنان بوده است.؟ پس از تبین مسئله، مقاله تئوری انتقادی در روابط بین الملل را به عنوان چهارچوب کار نظری معرفی می نماید.در قسمت بعدی مقاله سراغ داده های تفصیلی کاربرد وتو و تحلیل آنها می رود. برای تحلیل داد ها ازروش تحلیل محتوایی اسناد استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سازمان ملل، شورای امنیت، وتو، صلح و امنیت بین المللی
 • غلامرضا کریمی* صفحه 35
  ازهمان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد که امریکا حمایت خود را نصیب این سازمان کرد، با درک این واقعیت بود که این نهاد بین المللی کم هزینه ترین ومشروع ترین وسیله اعمال ارزش های امریکا در صحنه جهانی و حفاظت از منافع امریکا است؛ اما امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده است. با مفروض قرار دادن این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی بحران کارکردی سازمان ملل متحد با رویکرد نئوایده آلیستی در دوران باراک اوباما بوده است. منطق نئوایده آلیسم ایجاب می کند که سیاست خارجی امریکا چندجانبه گرایی همکاری جویانه را در پیش گیرد و تحت این سیاست، حضور موثر در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، متضمن منافع ملی امریکا محسوب می شود. در مقاله حاضر با پیش فرض مناسب بودن رویکرد نئوایدئالیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل، تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های این رویکرد، سازمان ملل متحد از لحاظ کارکرد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این روش، غیر دموکراتیک عمل کردن سازمان ملل و تضعیف نقش سازمان ملل از جانب امریکا به مانند مسئله هسته ای ایران، به عنوان عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در دوران باراک اوباما شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله با روش تحلیلی- تبیینی صورت پذیرفته است.
  کلیدواژگان: ایالات متحده، باراک اوباما، سازمان ملل، نئوایده آلیسم، مسئله هسته ای ایران
 • سید احمد فاطمی نژاد* صفحه 59
  این مقاله در پی بررسی نقش قدرت های بزرگ در مدیریت منازعه هند و پاکستان پس از 1998 می باشد. سوال اصلی این است که چگونه قدرت های بزرگ در فرایند مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998 ایفای نقش کرده اند. مفروض اصلی مقاله این است که قدرت های مزبور در مدیریت منازعه هند و پاکستان حضور داشته و به ایفای نقش پرداخته اند. در پاسخ به سوال های بالا از الگوی «مدیریت قدرت های بزرگ» و تحلیل های «جفتی/ وراجفتی» به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. فرضیه اصلی این است که امریکا، روسیه و چین به عنوان سه قدرت بزرگ با استفاده از برتری محلی شان، احترام به حوزه های نفوذ یکدیگر و کنش مشترک در مدیریت منازعه هند و پاکستان نقش داشته اند. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه بالا، پس رویدادی است و به طور مشخص سه بحران 1999، 2-2001 و 2008 به عنوان مطالعه موردی بررسی می شوند. در نهایت، بررسی سه بحران مذکور نشان می دهد که قدرت های بزرگ در بحران 1999 موفق شده اند که منازعه هند و پاکستان را مدیریت کنند اما در دو بحران دیگر توفیقی نداشته اند.
  کلیدواژگان: قدرت های بزرگ، مدیریت منازعه، هند، پاکستان، رقابت جفتی
 • مهدی عباسی سرمدی* صفحه 99
  با گذار از «سازمان وحدت افریقا» به «اتحادیه افریقا»، «مشکلات افریقا» باید «راه حل افریقایی» را طلب نماید. بحران لیبی آزمون جدی این استراتژی در عمل بود زیرا نه تنها یکی از رژیم های فاسد و دیر پای این قاره را هدف قرار می داد بلکه به مثابه بحرانی تلقی می گردید که صلح و امنیت را در سطح منطقه ای و بین المللی به مخاطره انداخته بود.ازاینرو در پژوهش حاضر با متدولوژی سیاسی-حقوقی، نقش اتحادیه افریقا را بعنوان یک سازمان منطقه ای ریشه دار در مدیریت بحران مذکور به محک میگذاریم. بدین منظور پس ازاشاره ای کوتاه به تحولات اتحادیه وعلل بحران لیبی، چگونگی واکنش آن را درقبال این بحران از طریق اقدامات«شورای صلح وامنیت»و «کمیته موقت» پی می گیریم تا نشان دهیم که علیرغم اینکه اتحادیه افریقا با ایجاد این شورا بطور خاص خود را از سازمان وحدت افریقا متمایز میسازدو بر توجه ویژه خود به مسئله صلح وامنیت تاکید می نماید اما بنا به ضعف های بینشی، سیاسی، تصمیم گیری ومالی خود، آن نتوانست از تمام ظرفیت هایش در حل وفصل بحران لیبی استفاده نماید و در نتیجه نتوانست استراتژی «راه حل افریقایی برای مشکلات افریقا» را در قبال این بحران به منصه ظهور برساند...
  کلیدواژگان: اتحادیه افریقا، بحران لیبی، شورای صلح و امنیت، کمیته موقت، راه حل افریقایی
 • علی باقری دولت آبادی* صفحه 127
  گسترش اتحادیه اروپا یکی از موضوعات مهم بین المللی از دهه 90 تاکنون بوده است. بوسنی و هرزگوین ازجمله نامزدهایی است که تلاش خود برای پیوستن به این اتحادیه را از سال 2000 شروع کرده و هنوز با مشکلاتی در این راه روبرو می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا چه دلایل و پیامدهایی به همراه دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش، بازگشت به جامعه اروپا و تحقق صلح و ثبات در این کشور را مهم ترین دلیل و تضعیف هویت اسلامی و اصلاحات سیاسی اقتصادی را در زمره مهم ترین پیامدهای این الحاق ذکر می کند. برای این منظور از چهارچوب نظری سازه انگاری با تکیه بر روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، بوسنی و هرزگوین، معاهده قانون اساسی، نظریه سازه انگاری
 • تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه
  نادر زالی*، اسماعیل قاسمی، سید حسین مرتضوی، نیر ابراهیمی صفحه 161
  این مقاله به بررسی شاخصهای جهانی شدن در سه زمینه اقتصادی اجتماعی و سیاسی می پردازد. از مهم ترین شاخصهای تدوین شده برای ارزیابی میزان جهانی شدن می توان به شاخصهای فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و شاخص موسسه فریزر اشاره نمود که هر کدام به شیوه ای خاص تنیدگی روابط اجتماعی بین کشورهای دنیا را مورد ارزیابی قرار داده اند. اما یکی از مهم ترین شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، که از سال 2002 ارائه شده است شاخص جهانی شدن کوف است این شاخص با وجود برخی کاستی ها از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی شدن کشورها در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این شاخص ارجاع می شود. در این تحقیق تلاش می شود روند تغییرات این شاخص بین کشورهای آسیایی با محوریت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و وضعیت ایران به عنوان کشوری با جغرافیای سیاسی بسیار مهم در منطقه مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان می دهد تمام کشورهای مورد مطالعه در طول سالهای گذشته به راحتی در جریان جهانی سازی توسط غرب هضم شده اند و هسویی مشابهی بین کشورها در این زمینه وجود دارد ولی ایران با حفظ استقلال کامل در مقابل جریان جهانی سازی مقاومت کرده و هویت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با وجود استفاده از نکات مثبت جهانی شدن حفظ کرده است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی سازی، ایران، شاخص کوف، کشورهای خاورمیانه
 • قدرت احمدیان* صفحه 195
  این مقاله در صدد ارائه پرداختی انتقادی و آن هم با تکیه بر رویکرد جامعه شناسی تاریخی از سنت والتزی روابط بین الملل است. مسئله اساسی که بدنبال پاسخ به آن هستیم این است که رویکرد جامعه شناسی تاریخی چه ضعف های روش شناسانه ای را از نظریه والتز در روابط بین املل بر ملا می کند و خود برای گریز از این ضعف چه راه حلی را ارائه می نماید. بر این اساس واز منظر جامعه شناسی تاریخی، سنت والتزی روابط بین الملل بواسطه طرح یک سامانه نظری انتزاعی برای درک پدیده های بین المللی دچار چهار نوع توهم شناختی است که عبارتند از: توهم شی شدن، توهم طبیعی دیدن،توهم تغییرناپذیری وتوهم همریختی. در این نگاه، این توهمات از نتایج بدیهی غیرتاریخی بودن و غیراجتماعی بودن سنت فکری والتز در روابط بین الملل محسوب می شوند. از این روی جامعه شناسی تاریخی با طرح اهمیت مولفه های زمانی(تاریخ)ونیروها و عوامل اجتماعی بدنبال گشودن راهی برای فهم دقیقتر روابط بین الملل است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی تاریخی، توهمات شناختی، سنت والتزی رهیافت انتقادی تاریخی گری اجتماعی بودن
 • رضا مقصودی* صفحه 221
  قواعد حقوق بین الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت های برآمده از مجاورت با حقوق بین الملل عمومی را مورد توجه قرار می دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی آشکار گردد. جزم اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت ها را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: قاعده مطلوب، قابلیت پیش بینی، انتظارات مشروع، سیاست های دولتی
|
 • Majid Bozorgmehri*, Nazanin Khorami Page 9
  With the establishment of the UNO in 1945 and consequently the Security Council, the functioning of the Organization has always been affected with the policies and stances of the permanent members enjoying the privilege of veto power. The states that are entitled with this privilege have acted on the basis of their national interests and their relations with other countries regarding the international issues and resorting to the veto power at the Security Council. Our principal question is on the basis of the detailed examination of cases of veto application in half a century, whether this right has been in accordance with the main function and duty of the SC which is maintaining international peace and security or its application has been used for protection of the interests of the permanent members and their allies? While explaining the problem, the article applies critical theory in International Relations for the theoretical framework of this research and later on goes to analyze the detailed data of the cases of application of veto. The conclusion proves that the veto right has been almost used for ensuring the interests of the great powers and their allies rather than keeping international peace and securities.
  Keywords: UN, Security Council, Veto Power, International Peace, Security
 • Gholamreza Karimi* Page 35
  From the very beginning of establishment of the United Nations that America gave its support to the organization, it was this perception that this international institution would be the most effective and legitimate tool for imposing American values at the global level and protection of American interests. However, at the present, many experts believe that the UN has failed in its main function which is to protect and maintain international peace and security. Considering this point, this paper seeks to examine the functional crisis of the UN from the Neo-Idealist perspective during the Obama’s presidency. The logic of the Neo-Idealism requires the US foreign policy be based on the multilateralism and cooperation which would make the presence of US in the international organizations such as the UN necessary in order to ensure its national interests. Having considered the Neo-Idealist perspective as the most suitable perspective for examining the factors in functional crisis of the UN compared with other approaches in International Relations, it is tried to apply the advantages of this perspective in order to examine the UN at the functional level. With this approach, non-democratic action of the UN and weakening of the role of the UN by US such the case of the Iranian nuclear program as the factors of the UN functional crisis during the Obama’s presidency are recognized and studied. This article is based on the analytical and explanatory method.
  Keywords: United States, Barack Obama, Neoidealism, Iranian Nuclear Issue
 • Seyyed Ahmad Fateminejad* Page 59
  This article aims to study great powers’ contribution to the management of Indo-Pakistani conflict after 1998. The main question here is as to how the great powers have engaged in the process of the conflict management during 1998-2010? It is assumed that the great powers have played their roles and been present in this conflict. The above question is addressed through using theory of “great powers management” and “dyadic/extra-dyadic” analysis. The main hypothesis here is that United States, Russia, and China as three great powers have contributed to the management of Indo-Pakistani conflict by exercising their local preponderance, respecting each other spheres of influence, and doing joint actions. The hypothesis is tested by post-event methods. As such, great powers’ role is tested during three case studies, i.e. Kargil War 1999, great stand-off 2001-2, and unfinished confrontation 2008. Lastly, these cases confirm that great powers have succeeded to manage Kargil war 1999 but they did not get any meaningful success in the other two.
  Keywords: Great Powers, Conflict Management, India, Pakistan, Dyadic Rivalry
 • Mehdi Abbasi Sarmadi* Page 99
  With the transition from “Organization of African Unity" to "African Union", the "African Problems" should appeal the "African solution". The Libyan crisis was a serious test for this strategy on the ground. Since it aimed at not only one of the corrupt and enduring regimes of the continent but also was considered as a crisis which had endangered the peace and security at the regional and international level. In this context, the present research examines the role of the African Union as a rooted regional organization regarding the management of the mentioned crisis through a politico – legal approach. For this purpose, after a brief reference to the developments of the Union and the reasons for the Libyan Crisis, the reaction of the Organization on the crisis by the measures of the “Security and Peace Council” as well as the “ad hoc Committee” is followed in order to show that in spite of the fact that the African Union particularly distinguished itself from the OAU by creating the “Security and Peace Council” and emphasized on its special attention to the question of peace and security yet, due to the visional, political, financial and decision-taking weaknesses, the Organization could not use all its capacities in the process of the settlement of the Libyan Crisis. As a result, it couldn`t realize the strategy of “the African resolution for the African problems”.
  Keywords: African Union – Libyan Crisis – Security_Peace Council– ad hoc Committee – African resolution
 • Ali Bagheri Dolatabadi Page 127
  The expansion of EU has been one of the most important issues in International Relations since 1990s up to now. Bosnia and Herzegovina is one of the candidates that has started its efforts for accession to EU from year 2000 and it still faces some problems in this way. While this demand is followed by Bosnian authorities, European leaders emphasize on accelerating reforms that have been required. Therefore, the question this paper seeks to address is that what are the reasons and consequences of the membership of Bosnia and Herzegovina in EU? The findings of the paper emphasize the return to the Europe Union and realization of peace and stability in the country as the main reasons and weakening the Islamic identity and political-economic reforms as the most important consequences of the accession. In this context, this research applies the constructive approach based on analytical method.
  Keywords: EU, Bosnia, Herzegovina, Accession, Constitution Treaty, Dayton Peace, Constructivism Theory
 • Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries
  Nader Zali*, Esmaeil Ghasemi, Seyed Hosain Mortazavi, Nayyer Ebrahimi Page 161
  This paper examines the globalization’s indicators in three economic, social and political contexts. The most important indicators which have been developed to assess globalization are the Foreign Policy Index, the Heritage Foundation and the Fraser Institute Indexes. Each of these indicators has evaluated the complex social relations between countries through a specific method. However, one of the most important indexes considered in this context is KOF Index which has been providing Globalization Index since 2002. Despite some of the shortcomings, this index is still considered as a valid reference to be applied for calculating the different aspects of social, economic and political degree of globalization in the world. In this research the effort will be focused on the changing trend of the globalization index in the Asian countries with emphasis on Iran and will attempt to analyze Iran as a country with a very important geo-political situation in the region. The results show that all the studied countries have been easily absorbed in the globalization flow by the West and there is a common alignment between the countries in this area. But Iran has independently resisted against the globalization trend by maintaining its political, social and economic identity while applying its positive aspects.
  Keywords: Globalization, Iran, KOF Index, Middle East Countries
 • Qodrat Ahmadian* Page 195
  This article tries to offer a critical examination of the Waltzian tradition of International Relations based on the historical sociology perspective. The main question which we seek to address here is that what methodological weaknesses the historical sociology perspective exposes from the Waltzian theory of International Relations and what solution it can offer in order to save itself from these weaknesses. Due to its abstract theoretical discipline of understanding the international phenomena, the Waltzian tradition of international relations is envisaged with four cognitive illusions including reification illusion, naturalization illusion, immutability illusion and isomorphic illusion. These four illusions are obvious results of ahistoricality and asociality of Waltzian theory of international politics. In this regard, the historical sociology by stressing on time (historical) and social factors and forces is seeking to capture more precise methods of perceiving the international politics.
  Keywords: Historical Sociology, Cognitive Illusion, Waltzian Theory, Critical Approach, Historicism, Sociality
 • Reza Maghsoudi* Page 221
  The rules of Private International Law have little religious and national roots compared to other rules of the domestic law and this advantage has facilitated natural progress of this branch of law in the context of historical developments. This article analytically examines the rules of conflict resolution and their objectives in the legal and economic framework while considering the political requirements and necessities derived from proximity with Public International Law in order to reveal the features of appropriate rule in International Private Law through assembling the different and yet contradictory needs. Dogmatic thinking and retelling of the past rules in this area do not have any religious and historical justification and caused losses to the private persons and eventually to the states.
  Keywords: Appropriate Rule, Predictability, Legitimate Expectations, Governmental Policies