فهرست مطالب

نشریه بوم شناسی کشاورزی
سال ششم شماره 3 (پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/11/13
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مهسا اقحوانی شجری، پرویز رضوانی مقدم، رضا قربانی، مهدی نصیری محلاتی صفحات 425-443

  به منظور مطالعه اثرات کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی شاخص های رویشی گیاه دارویی گشنیز (L. Coriandrum sativum)، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و 12 تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- کود زیستی میکوریزا (Glomus mosseae)، 2- کود زیستی بیوسولفور (Thiobacillus sp.) به همراه گوگرد آلی بنتونیت دار، 3- کود شیمیایی (NPK)، 4- کود گاوی، 5- ورمی کمپوست، 6- میکوریزا + کود شیمیایی، 7- میکوریزا + کود گاوی، 8- میکوریزا + ورمی کمپوست، 9- بیوسولفور + کود شیمیایی، 10- بیوسولفور + کود گاوی، 11- بیوسولفور + ورمی کمپوست و 12- شاهد. پیکر رویشی گیاه در مرحله پنج درصد گلدهی و در دو چین (29 اردیبهشت و 15 خرداد) برداشت شد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته (28 سانتی متر) و تعداد شاخه جانبی در بوته (2/5) در تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی بیوسولفور با کود گاوی و بیشترین مقدار عملکرد تر و خشک برگ، عملکرد تر و خشک کل و عملکرد خشک ساقه در تیمار مصرف منفرد کود شیمیایی بدست آمد. کاربرد منفرد کود زیستی بیوسولفور باعث افزایش نسبت برگ به ساقه (6) گردید. حداکثر مقادیر درصد و عملکرد اسانس با مصرف منفرد کود گاوی (به ترتیب با 2/0 درصد و 1753 گرم در هکتار) به دست آمد. بیشترین مقدار عملکرد تر برگ و نسبت برگ به ساقه در چین اول و بیشترین مقادیر ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی در بوته، عملکرد تر و خشک ساقه، درصد و عملکرد اسانس در چین دوم حاصل شد. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که مصرف کود شیمیایی باعث افزایش عملکرد اندام رویشی گیاه و کاربرد کودهای آلی و زیستی باعث بهبود درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی گشنیز شد.

  کلیدواژگان: بیوسولفور، چین، عملکرد، میکوریزا، نسبت برگ به ساقه
 • سجاد میجانی*، علی قنبری، مهدی نصیری محلاتی صفحات 444-452

  به منظور بررسی رقابت چند گونه ای علف های هرز در مزرعه ذرت (.Zea mays L)، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 به صورت پیمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بیست کوادرات غیرتخریبی در مرحله 4-3 برگی ذرت، مستقر و در آن تراکم علف های هرز به تفکیک گونه شمارش شد. همزمان با نمونه های غیرتخریبی، 20 کوادارت تخریبی برداشت و علاوه بر شمارش بوته ها، شاخص سطح برگ و وزن خشک هر گونه جداگانه اندازه گیری شد. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از آن، توابع هایپربولیک که در آن تعداد هر گونه به عنوان متغیرمستقل و وزن خشک یا سطح برگ هر گونه به عنوان متغیروابسته در نظر گرفته شده بود، برازش داده شد. به کمک این توابع وزن خشک و سطح برگ هر گونه در کوادرات های غیرتخریبی در این مرحله تعیین شد. سطح برگ نسبی اول فصل گونه ها به عنوان متغیرمستقل و لگاریتم طبیعی وزن تک بوته آخر فصل هر یک از گونه ها به عنوان متغیروابسته در رگرسیون چندگانه خطی برازش داده شد تا ضرایب رقابتی گونه ها بر یکدیگر بدست آید. تابع لگاریتم طبیعی وزن تک بوته نشان داد که تداخل علف های هرز در ذرت با توجه به ضرایب معادله به دو گروه کاهنده (ضریب منفی) و تسهیل-کننده (ضریب مثبت) تقسیم می شوند. از بین گونه های موجود، علف های هرز تاجریزی (Solanum nigrum L.)، تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides S.wats) و سلمه تره (Chenopodium album L.) به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر ذرت اعمال کردند. در واقع این علف های هرز بخاطر رقابت و تاثیر منفی بر سایر گونه ها نقش تسهیل کنندگی در عملکرد ذرت داشته اند. در پایان فصل رشد گیاه زراعی، از جمعیت سلمه تره و خرفه (Porrtulaca oleracea L.) کاسته و بر جمعیت سوروف (Echinochloa crus-galli L.)، تاج خروس وحشی و تاجریزی افزوده شد.

  کلیدواژگان: تسهیل، رقابت، ضرایب رقابتی، لگاریتم طبیعی وزن تک بوته
 • علیرضا کوچکی، الهام عزیزی، آسیه سیاهمرگویی، مریم جهانی کندری صفحات 453-466

  به منظور بررسی اثر بافت خاک و تراکم بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 1389-1388 و 1390-1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش بافت خاک مختلف لوم رسی، لوم سیلتی، لوم، لوم شنی، شن لومی و سیلت و دو تراکم کاشت (100 و 150 بنه در متر مربع) بود. نتایج نشان داد که تعداد و وزن خشک بنه زعفران به طور معنی داری تحت تاثیر نوع بافت خاک قرار گرفت (01/0p≤). بیشترین تعداد و میزان وزن بنه زعفران در بافت شن لومی مشاهده شد. بافت های خاک شن لومی، لوم شنی و سیلتی دارای بیشترین تعداد گل در واحد سطح بود و با یگدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین عملکرد کلاله در بافت خاک سیلتی به میزان 22/1 گرم در متر مربع بدست آمد، ولی اختلاف معنی داری با بافت خاک لوم شنی نداشت. بافت های لوم رسی، لوم و لوم سیلتی نیز کمترین میزان عملکرد کلاله (58/0 گرم در متر مربع) را به خود اختصاص دادند. همبستگی منفی معنی داری بین درصد رس خاک با تعداد و وزن خشک بنه، تعداد گل و عملکرد گل و کلاله زعفران مشاهده شد، به طوری که با افزایش درصد رس، پارامترهای مورد بررسی، روند کاهشی غیر خطی نشان داد. در هر دو سال آزمایش، تراکم گیاهی بر تعداد گل و وزن خشک گل و کلاله تاثیر معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: تعداد گل، درصد رس، کلاله، وزن خشک
 • سمیعه اسکندری نصرآبادی، رضا قربانی، پرویز رضوانی مقدم*، مهدی نصیری محلاتی صفحات 467-476

  به منظور مطالعه اثر کاربرد منفرد و تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی90- 1389 اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل: شاهد، کود ورمی کمپوست، کود مرغی، کود شیمیایی، میکوریزا (Glomus mosseae)، بیوسولفور (Thiobacillus sp.)، میکوریزا + کود ورمی کمپوست، میکوریزا + کود شیمیایی، میکوریزا + کود مرغی، بیوسولفور+ کود ورمی کمپوست، بیوسولفور+ کود شیمیایی، بیوسولفور + کود مرغی بودند. نتایج این بررسی نشان داد که این تیمارها تنها بر تعداد گل آذین در هر بوته، قطر گل آذین و عملکرد دانه تاثیر معنی دار داشتند و بر سایر صفات تاثیری نداشتند؛ با این وجود مقایسه میانگین ها نتایج امیدبخشی در راستای کاهش مصرف کود شیمیایی و جایگزینی آن با کودهای زیستی و آلی را اثبات کرد. کاربرد کود بیولوژیک بیوسولفور سبب افزایش 73 درصدی تعداد دانه در هر گل آذین نسبت به شاهد گردید. بیشترین و کمترین میزان عملکرد به ترتیب در تیمارهای میکوریزا (9/792 کیلوگرم در هکتار) و میکوریزا + کود شیمیایی (8/452 کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. کاربرد تلفیقی میکوریزا + کود مرغی سبب افزایش 26 درصدی روغن بذور نسبت به کاربرد کود مرغی شد. بیشترین و کمترین غلظت سیلیمارین به ترتیب به بذور تحت تیمار میکوریزا (44/5 میلی گرم در میلی لیتر) و میکوریزا + کود شیمیایی (78/2 میلی-گرم در میلی لیتر) و بیشترین میزان سیلیبین به تیمار میکوریزا (33/3 میلی گرم در میلی لیتر) اختصاص داشت. چنین به نظر می رسد که در صورت نیاز به مکمل های غذایی می توان به کاربرد ساده و تلفیقی بعضی از کودهای زیستی و آلی جهت ایجاد تعادل در مصرف کودهای شیمیایی در راستای افزایش حاصلخیزی و ماده آلی خاک و نیل به سوی کشاورزی پایدار در زراعت ماریتیغال بیش از پیش توجه کرد.

  کلیدواژگان: بیوسولفور، درصد روغن، سیلیمارین، کود مرغی، میکوریزا
 • محمد غروی بایگی، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان، قاسم آقاجانی مازندرانی صفحات 477-487

  به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم هاشمی در کشت توام برنج، اردک و آزولا (Azolla sp.)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 92-1391 اجرا شد. در این آزمایش تعداد اردک به عنوان عامل اصلی در چهار سطح (صفر، 400، 800 و 1200 قطعه در هکتار) و منبع کود نیتروژن به عنوان عامل فرعی در چهار سطح (بدون آزولا و نیتروژن، نیتروژن از منبع اوره (50 کیلوگرم در هکتار)، آزولا (500 گرم در متر مربع) و آزولا (500 گرم در متر مربع) + نیتروژن (50 کیلوگرم در هکتار)) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر اختلاف معنی دار تعداد اردک، منبع کود نیتروژن و برهمکنش آن ها از نظر صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در خوشه و عملکرد شلتوک بود. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین برهمکنش صفات، بالاترین مقادیر ارتفاع بوته (133 سانتی متر)، تعداد پنجه در بوته (38 عدد)، تعداد دانه در خوشه (171 عدد) و عملکرد شلتوک (4000 کیلوگرم در هکتار) در تیمار 1200 قطعه اردک در هکتار به همراه آزولا و نیتروژن مشاهده شد. در مجموع نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که افزایش تراکم اردک در واحد سطح از 400 تا 1200 قطعه در هکتار به همراه کاربرد آزولا و نیتروژن منجر به افزایش عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم طارم هاشمی) شد.

  کلیدواژگان: خوشه، شلتوک، کشت تلفیقی، کشت زیستی، نیتروژن
 • محمود بهادر، علیرضا ابدالی مشهدی، احمد کوچک زاده، امین لطفی جلال آبادی، حبیب یوسفیان صفحات 488-494

  سیر یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد که در اکثر نقاط دنیا کشت می گردد. کشت مخلوط گیاهان، یکی از جلوه های کشاورزی پایدار می باشد که مزایای متعددی را در بردارد. در این راستا، به منظور ارزیابی قابلیت های گیاه دارویی سیر در زراعت مخلوط، آزمایشی در سال 91-1390 در مزرعه گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل کشت مخلوط سیر با گیاهان دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، سیاه دانه (Nigella sativa)، زنیان (Carum copticum)، رازیانه (Foeniculum vulgare)، همیشه بهار (Callendula officinalis) و شوید (Aniethum graveolens) به صورت کشت بینابینی به نسبت 50:50 و نیز کشت خالص گیاهان مذکور بود. نتایج نشان داد که مزیت نسبی کشت مخلوط سیر با گیاهان دارویی از لحاظ شاخص مجموع ارزش نسبی تنها در کشت مخلوط سیر با همیشه بهار به مقدار 04/2 بدست آمد. بیش ترین مقدار افزایش عملکرد واقعی مربوط به کشت مخلوط سیر با اسفرزه به میزان 78/1 بود. کشت خالص سیر با مقدار 7330 کیلوگرم در هکتار و مخلوط آن با زنیان با میانگین 2300 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیش ترین و کم ترین میزان عملکرد را دارا بودند. تیمارها از نظر تعداد سیرچه در سیر اختلاف معنی داری همراه با همبستگی بالا با عملکرد نهایی داشتند. با افزایش تعداد دفعات آبیاری (آب مورد نیاز گیاه همراه) از میزان عملکرد سیر کاسته شد، اما ارتباط مستقیمی بین مجموع ارزش نسبی و تعداد دفعات آبیاری دیده شد. در مجموع کشت مخلوط سیر با اسفرزه و همیشه بهار به دلیل وجود بالاترین مقدار افزایش عملکرد واقعی نسبت به کشت خالص سیر، در منطقه اهواز پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نسبت برابری، ارزش نسبی، همیشه بهار، اسفرزه، کشت بینابینی
 • عالیه صالحی، سیف الله فلاح، رامین ایرانی پور، علی عباسی سورکی صفحات 495-507

  یکی از جنبه های مهم تولید گیاهان دارویی مصرف کمتر نهاده های شیمیایی در تولید آن ها می باشد، که این موضوع می تواند علاوه بر افزایش تولید محصول در حفاظت از محیط زیست نیز موثر باشد. بنابراین، به منظور بررسی اثرات زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در سال زراعی 90-91 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (عدم مصرف نیتروژن)، کود گاوی، اوره، سه سطح کود تلفیقی تقسیطی (کود گاوی+ کود اوره، کود گاوی + کود اوره، + کود گاوی + کود اوره) و سه سطح کود تلفیقی غیرتقسیطی (کود گاوی+ کود اوره، کود گاوی + کود اوره، + کود گاوی + کود اوره) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی کود آلی + شیمیایی در مقایسه با کاربرد جداگانه موجب افزایش معنی دار تعداد شاخه جانبی در بوته (5/11 درصد)، تعداد کپسول در بوته (4/9 درصد)، وزن هزار دانه (4/7 درصد)، وزن کپسول (9/5 درصد) و عملکرد بیولوژیکی (3/36 درصد) در سیاهدانه گردید. کاربرد غیر تقسیطی کود اوره به همراه کود گاوی (50:50) با بهبود تعداد کپسول در بوته و وزن هزار دانه موجب افزایش معنی دار عملکرد دانه (2397 کیلوگرم در هکتار) گردید. بنابراین، استفاده از روش تلفیقی کود آلی با شیمیایی بویژه مصرف غیرتقسیطی کود اوره، با افزایش کارایی کوددهی موجب ارتقاء ویژگی های کمی محصول سیاهدانه می شود، که علاوه بر حذف هزینه کودپاشی سرک می تواند در حفظ محیط زیست و سلامت گیاه دارویی موثر باشد.

  کلیدواژگان: کاربرد تقسیطی، کاربرد جداگانه، کود اوره، کود گاوی
 • زینب یوسف پور، علیرضا یدوی*، حمیدرضا بلوچی، هوشنگ فرجی صفحات 508-519

  منظور بررسی اثر کودهای شیمیایی و زیستی فسفره و نیتروژنه بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک آفتابگردان این آزمایش در سال زراعی 1390 در مزرعه ای در ایوانغرب (استان ایلام) به صورت اسپلیت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتور اصلی شامل 4 سطح کود شیمیایی نیتروژن و فسفر (0، 33، 66 و 100 درصد کود شیمیایی نیتروژن و فسفر مورد نیاز) و فاکتور فرعی شامل فاکتوریل کاربرد کود زیستی نیتروکسین و فسفات بارور2 در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) در نظر گرفته شد. نتایج حاصله از این آزمایش نشان داد تلقیح بذور آفتابگردان با کود زیستی نیتروکسین سبب افزایش معنی دار 4/8 درصدی کلروفیل a در برگ آفتابگردان گردید. مصرف کودهای شیمیایی تاثیر معنی داری بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان داشت، به طوری که کاربرد 100 درصد کود شیمیایی مورد نیاز نسبت به سطح عدم کاربرد کود شیمیایی، باعث افزایش 92/4 درصدی در ارتفاع ساقه آفتابگردان گردید. برهمکنش نیتروکسین و فسفات بارور2 بر GDD مورد نیاز تا غنچه-دهی اثر کاهشی معنی داری داشت، به طوری که در عدم حضور نیتروکسین، با کاربرد فسفات بارور2، میزان GDD مورد نیاز تا غنچه-دهی آفتابگردان 38 واحد کاهش یافت. تلقیح بذر با نیتروکسین و فسفات بارور2 نیز به ترتیب باعث افزایش 25/2 و 60/2 درصدی GDD مورد نیاز برای پر شدن دانه ی آفتابگردان نسبت به عدم تلقیح شد.. در نهایت با توجه به نتایج حاصله می توان بیان نمود که تلقیح بذور آفتابگردان با کودهای زیستی نیتروکسین و فسفات بارور 2 در کنار مصرف کودهای شیمیایی از طریق بهبود صفات مختلف، افزایش عملکرد دانه را به دنبال خواهد داشت.

  کلیدواژگان: عملکرد دانه، غنچه دهی، فسفات بارور2، کودهای زیستی، نیتروکسین
 • مجید جیریایی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند صفحات 520-528

  به منظور ارزیابی پیامد های کاربرد مجزا و توام ریزموجودات آزوسپریلیوم و مایکوریزا بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم نواحی گرمسیری پژوهشی در سال زراعی 1392-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار بود. عوامل آزمایش شامل باکتری Azospirillum lipoferum در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح)، قارچ مایکوریزا در سه سطح (عدم کاربرد، استفاده از سویه Glomus intradices و سویه G. mossaae)، و ارقام گندم در سه سطح (رقم چمران و دو رقم دوروم (دنا و بهرنگ)) بود. بررسی صفاتی همچون تراکم سنبله، وزن هکتولیتر، عملکرد دانه، شاخص بازآوری و چندین ویژگی دیگر حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار استفاده از ریزموجودات بر ارقام گندم را داشت به نحوی که همزیستی مایکوریزایی بین 7 تا 33 درصد و همیاری آزوسپریلیوم بین 4 تا 32 درصد صفات برآوردی را بهبود دادند. البته، کاربرد توام، منجر به افزایش اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک بر صفات برآوردی شد، اما بیشترین وزن هزاردانه (52 گرم)، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب (33/1246 و 9/3000 گرم در متر مربع) از تیمار تلقیح بذور رقم چمران با آزوسپیلیوم و استفاده از سویه G. mossaae بدست آمد و بیشترین تعداد روز تا سنبله دهی (118 روز) و وزن هکتولیتر (31/803 گرم در لیتر) از تیمار تلقیح باکتریایی گندم چمران و استفاده از سویه G. intradices بدست آمد. بنابراین می توان اذعان داشت آزوسپریلیوم و مایکوریزا جهت تغذیه ارگانیک گندم نان و ماکارانی، و به عنوان جایگذینی مناسب برای کودهای شیمیایی هستند.

  کلیدواژگان: تراکم سنبله، شاخص بازآوری، کودهای بیولوژیک، وزن هکتولیتر
 • روح الله امینی میثم شمایلی صفحات 529-541
  به منظور بررسی عملکرد و مزیت کشت آفتابگردان به صورت مخلوط دو و سه گونه ای با سویا و ذرت آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا در آمد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل کشت خالص آفتابگردان، کشت های مخلوط جایگزینی شامل کشت دو گونه ای شامل آفتابگردان- ذرت با نسبت 3:3 و آفتابگردان-سویا با نسبت 4:3 و کشت سه گونه ای آفتابگردان- سویا - ذرت با نسبت3:4:3 و آفتابگردان- سویا- ذرت - سویا با نسبت 4:3:4:3 و کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان و سویا با نسبت 20:100 بودند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری برای ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل، وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک آفتابگردان بین کشت خالص و کشتهای مخلوط وجود نداشت. تعداد برگ در بوته آفتابگردان به طور معنی داری تحت تاثیر الگوی کشت قرار گرفت و در تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص آفتابگردان بود. قطر طبق، تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و شاخص برداشت آفتابگردان در کشت مخلوط دو گونه ای آفتابگردان- ذرت کمتر از کشت خالص و سایر تیمار های کشت مخلوط بود. کشت مخلوط دو گونه ای آفتابگردان- سویا عملکرد دانه و شاخص برداشت بیشتری نسبت به کشت مخلوط سه گونه ای آفتابگردان- سویا - ذرت داشت. بیشترین و کمترین مقدار نسیت برابری زمین (LER) به ترتیب از کشت مخلوط افزایشی آفتابگردان و سویا (37/1) و مخلوط جایگزینی آفتابگردان- ذرت (87/0) به دست آمد. کشت مخلوط سه گونه ای آفتابگردان- سویا- ذرت - سویا LER بیشتری (01/1) نسبت به کشت مخلوط آفتابگردان- سویا - ذرت (94/0) داشت. استفاده از سه گیاه زراعی در کشت مخلوط باعث افزایش عملکرد و همچنین پایداری اکوسیستم زراعی می شود.
  کلیدواژگان: دانه در طبق، روش جایگزینی، شاخص برداشت، شاخص کلروفیل، نسبت برابری زمین
 • فاطمه شیرزادی، محمدرضا اردکانی، هادی اسدی رحمانی صفحات 542-551

  ریحان(Ocimum basilicum L.) متعلق به تیره نعناع است که بعنوان گیاه دارویی، ادویه ای و بصورت سبزی تازه مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه مصرف نهاده های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست محیطی عدیده ای از جمله آلودگی منابع آب،منابع خاک و کاهش میزان حاصلخیزی خاک ها گردیده است. استفاده از منابع بیولوژیک بجای منابع شیمیایی و کودهای شیمیایی نقش مهمی در باروری و حفظ فعالیت بیولوژیک خاک، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و سلامت اکوسیستم دارد. بدین منظور آزمایشی در بهار وتابستان 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کرج واقع در ماهدشت انجام گرفت. آزمایش مزرعه ای بصورت فاکتوریل با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل: قارچ مایکوریزا intraradices Glomus، باکتری Azotobacter chroococcum و ورمی کمپوست بودند، هرکدام در 2 سطح، مصرف و عدم مصرف اعمال شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر سه گانه مایکوریزا، ازتوباکتر کروکوکوم و ورمی کمپوست باعث افزایش صفات رشد ریحان نسبت به شاهد شد، ارتفاع بوته، تعداد برگ بوته، تعداد گل آذین بوته، قطرساقه و عملکردوزن خشک درسطح (5%)

  کلیدواژگان: گیاه دارویی، مایکوریزا، ازتوباکتر، ورمی کمپوست، رشد، عملکرد
 • آزاده حسینی حسین نعمتی صفحات 552-560
  گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) یکی از مهمترین سبزجات جهان است. اگرچه این گیاه بومی منطقه شمال آمریکا است، ولی مرکز پیدایش و منشا آن آمریکای مرکزی گزارش شده است. به منظور بررسی اثرات مالچ پلاستیکی بر مقدار آب مورد نیاز و عملکرد گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در فریمان اجرا شد. فاکتور اول آزمایش شامل دو سطح استفاده از مالچ و بدون استفاده از مالچ و فاکتور دوم چهار دورآبیاری به صورت 5، 7، 9 و 11 روزه بود. پارامترهای مورد اندازه گیری شامل ارتفاع بوته، تعداد گل، تعداد میوه، عملکرد و وزن میوه و نیز شاخص بریکس بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار مالچ و دور آبیاری بر صفات زایشی مانند تعداد گل، تعداد میوه و وزن میوه معنی دار بود، ولی روی میزان ارتفاع گیاه تاثیر معنی داری نداشت. ارتفاع بوته، تعداد گل و میوه در تیمارهای آبیاری به طور معنی داری مالچ بیشتر از بدون مالچ بود. بیشترین عملکرد در تیمار فاصله آبیاری پنج روزه با مالچ مشاهده گردید که اختلافی با فاصله هفت روز با مالچ نداشت. در مرحله اول و دوم نمونه برداری، تعداد گل در تیمار با مالچ بالاتر از بدون مالچ بود. به نظر می رسد که مالچ سبب زودرسی، افزایش دوره رشد زایشی و بالا رفتن عملکرد شده است. این نکته که با استفاده از مالچ می توان دوره آبیاری را، بدون آن که موجب کاهش عملکرد شود، حداقل دو روزه به تاخیر انداخت سبب استفاده بهینه از آب و امکان افزایش سطح زیر کشت خواهد شد.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن تیره، دور آبیاری، شاخص بریکس، عملکرد
 • علیرضا دستور رسول اصغری رکریا صفحات 561-570
  به منظور ارزیابی عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه و تعیین روابط همبستگی بین سرعت و طول دوره ی پرشدن دانه با وزن نهایی دانه ی ده ژنوتیپ گندم، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایط بدون تنش و تنش کم آبی انتهای فصل (قطع آبیاری پس از گرده افشانی) انجام شد. نتایج نشان داد که از نظر صفت عملکرد اثر ژنوتیپ و محیط معنی دار ولی اثر متقابل آن ها غیرمعنی دار بود. ژنوتیپ های شماره 2 (Bow«s»/Crow«s»//Kie«s»/Vee«s»/3/MV17) و4 (Spb«s»//K134(60)Vee«s»/3/Druchamps/4/Alvd) در شرایط خشکی آخر فصل با 3830 و 3690 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند.. از نظر سرعت و دوره موثر پر شدن دانه، اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل آنها معنی دار بود. ضریب همبستگی بین صفات نشان داد که بین سرعت و دوره پر شدن دانه همبستگی منفی وجود دارد. از لحاظ سرعت پر شدن دانه در شرایط تنش، ژنوتیپ شماره 7 F130-L-1-12/MV12(ATILLA-12)) با 29/1 میلی گرم در روز و در محیط بدون تنش ژنوتیپ های شماره 3 (Owl/Siossons//Zrn)،4 (Spb«s»//K 134(60)Vee«s»/3/Druchamps/4/Alvd) و 7 (F130-L-1-12/MV12(ATILLA-12) با 41/1 میلی گرم در روز بیشترین سرعت پر شدن دانه را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که همه ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش از سرعت پر شدن بالاتری برخوردار بودند. بطور کلی می توان چنین استنباط کرد که هر چند ژنوتیپ ها از نظر سرعت پرشدن دانه دارای تفاوت معنی داری هستند ولی افزایش عملکرد ژنوتیپ های پر محصول از طریق سرعت پرشدن دانه بیشتر میسر نگردیده است.
  کلیدواژگان: گندم، عملکرد دانه، شاخص های تحمل تنش خشکی
 • سیف الله فلاح، سوسن بهارلویی، علی عباسی سورکی صفحات 571-581

  این آزمایش به منظور ارزیابی شاخص های رقابتی و اقتصادی کشت مخلوط کلزا و نخود فرنگی در سطوح مختلف کود نیتروژن در شرایط آب و هوایی شهرکرد، در سال زراعی 1390-91 اجرا گردید. تیمارهای کشت مخلوط و تک کشتی (100% نخود فرنگی؛ 33% کلزا+ 66% نخود فرنگی؛ 50% کلزا+ 50% نخود فرنگی؛ 66% کلزا +33% نخود فرنگی؛ 100% کلزا) به عنوان فاکتور اول و میزان مصرف نیتروژن (100%، 75% و 50% نیاز مرسوم کاشت دو گیاه) به عنوان فاکتور دوم در قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. شاخص های ارزیابی کشت مخلوط شامل نسبت برابری زمین (LER)، ضریب نسبی تراکم (K)، شاخص غالبیت (A)، شاخص تولید سیستم (SPI)، عملکرد از دست رفته واقعی(AYL)، نسبت رقابت (CR) و شاخص های اقتصادی شامل مزیت پولی (MAI)، و مزیت مخلوط (IA)محاسبه شدند. نتایج نشان داد که همه ی شاخص های رقابتی و اقتصادی در سطح کودی 50% و 75% بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. مقادیر شاخص های AYLt و SPI و شاخص های اقتصادی MAI و IA برای همه ی نسبت های مخلوط مثبت شد و LERt و Kt نیز برای همه ی نسبت های مخلوط بیشتر از یک به دست آمد، که نشان دهنده ی برتری کشت مخلوط نسبت به تک کشتی هر یک از دو گیاه بود. مثبت بودن مقادیر شاخص غالبیت و بزرگتر از یک بودن مقادیر نسبت رقابت برای گیاه کلزا، بیانگر برتری رقابتی کلزا نسبت به نخودفرنگی یا استفاده بهتر از نهاده ها در کشت مخلوط بوده است. بنابراین، ارزیابی شاخص های رقابتی و اقتصادی به خوبی مزیت کشت مخلوط کلزا با نخودفرنگی در شرایط کاهش مصرف نهاده نیتروژن را تشریح می نماید.

  کلیدواژگان: نسبت برابری زمین، ضریب نسبی تراکم، غالبیت، شاخص تولید سیستم، مزیت پولی
 • اسماعیل رضایی چیانه، عادل دباغ محمدی نسب صفحات 582-594

  کودهای بیولوژیکی می توانند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشند و باعث افزایش حاصلخیزی خاک و تولید محصول در راستای کشاورزی پایدار باشند. در این راستا، به منظور ارزیابی کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی بر کمی و کیفی زنیان در کشت مخلوط، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی- شهرستان نقده به اجرا در آمد. تیمار های آزمایش شامل سه سطح کود: عدم کاربرد کود (شاهد)، 100% کود شیمیایی (NPK) و 50% کود شیمیایی + کود زیستی (فسفاته بارور 2 + ازتو باکتر) و پنج الگوی کشت مخلوط به روش نواری شامل 4 ردیف زنیان + 2 ردیف شنبلیله، 8 ردیف زنیان + 4 ردیف شنبلیله، 12 ردیف زنیان + 6 ردیف شنبلیله وکشت خالص دو گیاه بود. نتایج نشان داد که الگوی کشت مخلوط به جز ارتفاع بوته زنیان بر سایر صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشت. بیشترین عملکرد دانه زنیان از تیمار 4 ردیف زنیان و 2 ردیف شنبلیله و کمترین مقدار آن از تیمار 12 ردیف زنیان و 6 ردیف شنبلیله به دست آمد. درصد اسانس در تمامی تیمار های کشت مخلوط بالاتر از تیمار کشت خالص بود. اثر نوع کود نیز بر عملکرد و اجزای عملکرد زنیان به جز تعداد دانه در چتر زنیان اثر معنی داری را نشان داد. بالاترین عملکرد دانه و عملکرد اسانس زنیان از تیمار 50% کود شیمیایی + کود زیستی و کمترین مقادیر آن از تیمار شاهد حاصل شد. در مجموع بیشترین LER کل (97/1) از کشت مخلوط نواری با نسبت 4 ردیف زنیان+ 2 ردیف شنبلیله با تیمار کود شیمیایی به دست آمد که معادل 97 درصد افزایش در بهره وری استفاده از زمین نسبت به کشت خالص دو گونه بودو این نشان دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص است.

  کلیدواژگان: اسانس، کشاورزی پایدار، گیاه دارویی، نسبت برابری زمین
 • علی اصغر مومنی، محمدعلی بهمنیار، همت الله پیردشتی* صفحات 595-606

  جهت بررسی کارایی مصرف جداگانه و تلفیقی کودهای سبز، دامی و زیستی بر پویایی نیتروژن خاک و گیاه ذرت (رقم سینگل کراس 704)، پژوهشی به صورت کرت های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. عامل اصلی نوع کود سبز در سه سطح (شاهد، شبدر برسیم و جو)، مدیریت بقایا به عنوان عامل فرعی در سه سطح (برداشت کامل، نصف برداشت و برگردان کامل) و نوع کود به عنوان عامل فرعی در هفت سطح (1- شاهد 2- کود شیمیایی توصیه شده (NPK) شامل اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به ترتیب به میزان 250، 150 و 100 کیلوگرم در هکتار 3- نصف کود شیمیایی 4- 15 تن کود دامی در هکتار + نصف کود شیمیایی 5- کود زیستی + نصف کود شیمیایی 6- 15 تن کود دامی در هکتار+کود زیستی 7- نصف NPK + 15 تن کود دامی در هکتار + کود زیستی) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد کود سبز (شبدر و جو) تقریبا افزایش 23 درصدی میزان نیتروژن خاک را به همراه داشت. با این وجود میزان نیتروژن برگ (15 درصد) و نیتروژن تجمعی دانه (12 درصد) در کاربرد کود سبز شبدر نسبت به جو افزایش بیشتری داشت. همچنین تیمارهای کود دامی به همراه نصف کود شیمیایی، کود زیستی به همراه نصف کود شیمیایی و نیز تلفیق کودهای دامی، زیستی و نصف کود شیمیایی پویایی نیتروژن در خاک را نسبت به تیمار کود شیمیایی کامل به میزان 9/32 درصد افزایش دادند.

  کلیدواژگان: تیمارهای کودی، مدیریت بقایا، پویایی نیتروژن خاک
 • مهدی نصیری محلاتی علیرضا کوچکی صفحات 607-621
  با وجودیکه عملکرد غلات کشور در طی چند دهه اخیر بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته اطلاعات در مورد ثبات عملکرد یا مقاومت آن در مقابل تغییرات سالانه محیطی بسیار اندک است. در این تحقیق روند دراز مدت ثبات عملکرد گندم، جو، ذرت و برنج بعنوان غلات اصلی ایران در یک دوره 40 ساله (1390-1350) به دو روش مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در روش اول باقیمانده رگرسیون بین عملکرد هر یک از غلات و زمان (سال) بعنوان شاخص ثبات عملکرد محاسبه شد. به این منظور ابتدا مدلهای رگرسیون قطعه ای خطی، دو و سه قطعه ای به داده های روند عملکرد برازش داده شد و پس از انتخاب بهترین مدل، مقادیر مطلق باقیمانده عملکرد از طریق تفاضل عملکرد واقعی و پیش بینی شده و نیز مقدار نسبی باقیمانده ها بر حسب درصد از عملکرد پیش بینی شده هر سال برآورد گردید. در روش دوم از شاخص محیطی ستفاده شد که در آن شیب خط رگرسیون بین میانگین عملکرد همه غلات در یک سال معین (شاخص محیطی) و عملکرد هر یک از غلات در همان سال معیار ارزیابی ثبات عملکرد می باشد. نتایج نشان داد که در گندم و جو باقیمانده های مطلق و نسبی در طی دوره مطالعه در حال افزایش بوده و بنابراین علیرغم افزایش عملکرد، ثبات عملکرد این دو محصول در حال کاهش است. در حالیکه در مورد برنج و ذرت باقیمانده ها روندی کاهشی را دنبال کرده لذا ثبات عملکرد این گونه های زراعی طی 40 سال گذشته افزایش یافته است. روش شاخص محیطی نیز نتایج مشابهی را مبنی بر کاهش ثبات عملکرد در گندم و جو و افزایش آن برنج و ذرت نشان داد البته بر اساس این روش ثبات عملکرد جو در مقایسه با گندم کاهش کمتری داشته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در طی 40 سال گذشته در مجموع ثبات عملکرد غلات در کشور بهبود یافته ولی درصد افزایش ثبات کمتر از درصد افزایش عملکرد می باشد. در طی دوره مطالعه مصرف کودهای نیتروژنی باعث کاهش ثبات و در مقابل افزایش سطح زیر کشت گندم، جو، برنج، ذرت و مجموع غلات ثبات عملکرد آنها را افزایش داده است.
  کلیدواژگان: ثیات عملکرد، باقیمانده رگرسیون، شاخص محیطی، سطح زیر کشت، کود نیتروژنی
 • امین نیکخواه، باقر عمادی، فرشاد شعبانیان، هانی حمزه کلکناری صفحات 622-633

  توسعه پایدار تولید یک محصول در هر منطقه مستلزم توجه به سیر انرژی سامانه تولیدی آن است، در عین حال توجه به نهاده های ورودی سامانه تولیدی با نگرش مدیریت محیط زیست نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای تولید چای در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 75 چای کار گیلانی و تطبیق اطلاعات با دفترچه چای هر کشاورز جمع آوری شد. مجموع انرژی های ورودی 60/39060 مگاژول بر هکتار بود. کارایی انرژی 22/0 محاسبه شد. کودهای شیمیایی بیش ترین سهم را در انرژی های مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای به ترتیب با 55/58 و 22/74 درصد در تولید چای به خود اختصاص دادند. مجموع انتشار گازهای گلخانه ای تولید چای در منطقه kgCO2eq. ha-1 82/1281 بود. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس و تحلیل حساسیت انرژی تولید چای در استان گیلان نشان داد که تاثیر تمامی نهاده های انرژی ورودی به غیر از سموم شیمیایی بر عملکرد مثبت بود و تاثیر نهاده انرژی نیروی کارگری بر عملکرد در سطح یک درصد معنی دار شد. نهاده انرژی نیروی کارگری، حساس ترین و همچنین بیش ترین تاثیر را بر عملکرد داشت و پس از آن نهاده های انرژی ماشین ها و سموم شیمیایی بیش ترین تاثیر را بر عملکرد چای در استان گیلان داشتند.
  توسعه پایدار تولید یک محصول در هر منطقه مستلزم توجه به سیر انرژی سامانه تولیدی آن است، در عین حال توجه به نهاده های ورودی سامانه تولیدی با نگرش مدیریت محیط زیست نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای تولید چای در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 75 چای کار گیلانی و تطبیق اطلاعات با دفترچه چای هر کشاورز جمع آوری شد. مجموع انرژی های ورودی 60/39060 مگاژول بر هکتار بود. کارایی انرژی 22/0 محاسبه شد. کودهای شیمیایی بیش ترین سهم را در انرژی های مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای به ترتیب با 55/58 و 22/74 درصد در تولید چای به خود اختصاص دادند. مجموع انتشار گازهای گلخانه ای تولید چای در منطقه kgCO2eq. ha-1 82/1281 بود. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس و تحلیل حساسیت انرژی تولید چای در استان گیلان نشان داد که تاثیر تمامی نهاده های انرژی ورودی به غیر از سموم شیمیایی بر عملکرد مثبت بود و تاثیر نهاده انرژی نیروی کارگری بر عملکرد در سطح یک درصد معنی دار شد. نهاده انرژی نیروی کارگری، حساس ترین و همچنین بیش ترین تاثیر را بر عملکرد داشت و پس از آن نهاده های انرژی ماشین ها و سموم شیمیایی بیش ترین تاثیر را بر عملکرد چای در استان گیلان داشتند.

  کلیدواژگان: انرژی ورودی، تحلیل حساسیت، چای، کاب داگلاس و گازهای گلخانه ای
 • مجتبی شکوهی سید حسین ثنایی نژاد صفحات 634-644
  دمای هوا و بارندگی به عنوان دو متغیر مهم آب و هوایی تاثیرات قابل توجهی بر تغییرات عملکرد محصول دارند. در این مطالعه رابطه بین عملکرد محصول جو دیم با دمای هوا و بارندگی در چهار منطقه استان آذربایجان شرقی (تبریز، مراغه، میانه و سراب) با استفاده از تحلیل همبستگی و تحلیل کای اسکور تکرار شونده مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل کای اسکور تکرار شونده ارتباط سال های با عملکرد پایین و بالا را با عوامل اقلیمی نشان می دهد. رابطه عملکرد محصول جو دیم و متغیرهای اقلیمی تعریف شده در بین مناطق مورد بررسی تقریبا دارای الگوی مشابه هستند. در کلیه مناطق مورد مطالعه مهمترین عامل اقلیمی محدود کننده تولید محصول وقوع، دماهای بسیار پایین در بهمن ماه (مقادیر آستانه در محدوده، C°10-≥ Tminتا C°20-≥Tmin)، دماهای بالا پیش از شروع فصل زمستان (مقادیر آستانه در محدوده، C°15≤Tmax تا C°20 ≤Tmax) و دماهای بسیار بالا (مقادیر آستانه در محدوده، C°25≤Tmax تا C°35≤Tmax) در مرحله گل دهی (اوایل اردیبهشت الی اوایل خرداد) است. شب های خنک (مقادیر آستانه در محدوده، C°10 ≥ Tminتا C°20 ≥Tmin) در مرحله رسیدن (اوایل خرداد الی اوایل مرداد) و بارندگی مناسب (مقادیر آستانه در محدوده، mm8/5 ≤ ppتا mm6/10≤ pp) در اوایل کاشت سبب افزایش عملکرد می شود. مرحله گل دهی در کلیه مناطق مرحله ای حساس بوده که دمای های بالا به همراه بارندگی کم اثر شدیدی بر کاهش عملکرد دارند. تعیین تاثیر دما و بارندگی بر عملکرد محصول می تواند اطلاعات مفیدی فراهم آورد تا با اتخاذ شیوهای مدیریتی مناسب اثرات نامطلوب این فاکتورها را کاهش داد.
  کلیدواژگان: تحلیل کای اسکور تکرار شونده، عملکرد محصول جو دیم، دما، بارندگی
 • سیده سمانه سهرابی، اسفندیار فاتح، امیر آینه بند، افراسیاب راهنما صفحات 645-655

  به منظور ارزیابی میزان تاثیر مدیریت عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم این پژوهش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. سه سطح مدیریت بقایای گیاهی (حذف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا) به عنوان عامل اصلی و 5 منبع کود نیتروژن (شاهد، 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار+ کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تاثیر مدیریت های مختلف بقایای گیاهی قرار گرفته، به طوری که در بین مدیریت های اعمال شده بر بقایا، سوزاندن بقایا در اغلب صفات باعث افزایش و حذف بقایا منجر به کاهش اجزای عملکرد شد، در این بین برگرداندن بقایا حالت بینابینی داشته و گر چه در صفات وزن هزار دانه و شاخص برداشت بیشترین میزان را دارا بود؛ اما تاثیر سویی بر عملکرد بیولوژیک داشت. بیشترین عملکرد دانه (6/6 تن در هکتار) با کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و اعمال مدیریت سوزاندن بقایای گیاهی و کمترین عملکرد دانه (6/2 تن در هکتار) با کاربرد کود بیولوژیک سوپرنیتروپلاس و حذف بقایای گیاهی تولید شد. کاربرد کود بیولوژیک به تنهایی نتایج ضعیفی نشان داد به طوری که در بیشتر موارد تفاوت معنی داری با عدم مصرف کود نیتروژن نداشت در حالیکه کاربرد ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی نتایج قابل قبولی ارائه داد و بیشترین تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در اثر کاربرد توام کود بیولوژیک و شیمیایی حاصل شد.

  کلیدواژگان: برگرداندن بقایا، پروتئین دانه، سوپرنیتروپلاس، عملکرد بیولوژیک، کود اوره
 • روح الله مرادی مسعود سامی صفحات 656-667
  پایداری تولید در بوم نظام های کشاورزی به حفظ و تقویت اشکال مختلف تنوع زیستی در آنها وابسته می باشد. این تحقیق با هدف بررسی جمعیت، سطح زیر کشت، غنای گونه ای، یکنواختی و تنوع گونه ای در محصولات مختلف زراعی، باغی و دامی استان کرمان صورت گرفت. برای این منظور اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت گیاهان زراعی و باغی و همچنین جمعیت گونه های مختلف دامی شهرستان های مختلف استان کرمان جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که شهرستان های جیرفت و کرمان بیشترین و شهرستان رفسنجان کمترین سطح زیر کشت محصولات زراعی را دارا بودند. بیشترین سطح زیر کشت محصولات باغی نیز در شهرستان های جیرفت و رفسنجان و کمترین مقدار آن در شهرستان بافت مشاهده شد. بیشترین و کمترین جمعیت دامی نیز مربوط به شهرستان های جیرفت و راور بود. شهرستان های جیرفت و کرمان بیشترین غنای گونه ای محصولات زراعی (به ترتیب 20 و 22 گونه) و باغی (به ترتیب 34 و 31 گونه) را شامل شدند. در بین محصولات کشاورزی مختلف استان، گونه های گندم، پسته و گوسفند در اکثر شهرستان ها گونه غالب بودند. بالاترین میزان شاخص تنوع شانون در محصولات زراعی مربوط به شهرستان های جیرفت (27/2) و کرمان (99/1)، در محصولات باغی جیرفت (31/2) و بافت (05/2) و در محصولات دامی کرمان (99/0) بود. شهرستان رفسنجان کمترین میزان شاخص تنوع شانون را در کلیه محصولات کشاورزی دارا بود. شهرستان جیرفت بیشترین شاخص یکنواختی گونه های زراعی (76/0) و باغی (66/0) و شهرستان کرمان (75/0) بیشترین شاخص یکنواختی محصولات دامی را در بین شهرستان های مختلف استان شامل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی شاخص تنوع شانون با یکنواختی گونه ای بیشتر همبستگی آن با سطح زیر کشت و غنای گونه ای در محصولات زراعی و باغی بود.
  کلیدواژگان: شاخص شانون، غنای گونه ای، غالبیت گونه ای، یکنواختی گونه ای
|
 • M. Aghhavani Shajari, P. Rezvani Moghaddam, R. Ghorbani, M. Nassiri Mahallati Pages 425-443

  This experiment was conducted to study the effects of single and combined application of organic، biological and chemical fertilizers on qualitative and quantitative characteristics of vegetative part of coriander، (Coriandrum sativum L.). The experiment was carried out as split plot in time based on Complete Randomized Block Design with three replications and 12 treatments at Research Station، Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad، Iran، during growing season of 2010-2011. Treatments included: (1) mycorrhiza (Glomus mosseae)، (2) biosulfur (Thiobacillus sp.)، (3) chemical fertilizer (NPK)، (4) cow manure، (5) vermicompost، (6) mycorrhiza + chemical fertilizer، (7) mycorrhiza + cow manure، (8) mycorrhiza + vermicompost، (9) biosulfur + chemical fertilizer، (10) biosulfur + cow manure، (11) biosulfur + vermicompost and (12) control. Vegetative parts of coriander were cut at 5% of flowering stage in two dates (19 May and 5 June). Results showed that the highest plant height (28 cm) and lateral branches (5. 2) were obtained in combined application of biosulfur with cow manure treatment. The highest fresh and dry leaf weight، fresh and dry matter yield and stem dry matter weight were obtained in single application of chemical fertilizer. Single application of biosulfur increased leaf/stem ratio. The highest essential oil percentage and essential oil yield were observed in cow manure treatment (0. 2% and 1753 g. ha-1، respectively). The maximum leaf/stem ratio were observed in the first cutting، while the highest lateral branches، stem fresh and dry matter yield، essential oil percentage and essential oil yield were obtained in second cut. Overall، results of this study showed that the plant vegetative yield increased by using chemical fertilizer، while essential oil percentage and essential oil yield of coriander were improved by using organic and biological fertilizers.

  Keywords: Biosulfur, Cutting, Leaf stem ratio, Mycorrhiza, Yield
 • S. Mijani*, A. Ghanbari, M. Nassiri Mahallati Pages 444-452

  In order to examine the multi-species weed competition in corn field an experiment as an interval mapping was carried out at the Agricultural Research field of Ferdowsi University of Mashhad during growing season 2009-2010. At 3-4 leafy stages of corn، 20 non-destructive quadrates determine and the density of weeds was counted separately. At the same time، 20 destructive quadrates determine and in addition of counting number of plants، leaf area index and dry weight of each species were recorded separately. By using data from previous section، hyperbolic functions were fitted. In these functions number of species serve as the independent variable، weight or leaf area was considered as the dependent variable. With the help of these functions and leaf dry weight of each species was determined for non-destructive quadrates at this stage. Relative leaf area at early season as independent variables and natural logarithm of individual plant weight at later season as dependent variable in a multiple linear regression was fitted to obtain the interspecies competition coefficients. Based on ln of weight of single plant equation the weed interference effects on the corn yield can be divided into two groups: inhibition (negative sign) and stimulation (positive sign). Among all weeds، night shade (Solanum nigrum L.)، redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and lambsquarter (Chenopodium album L.) had positive effects on corn yield، respectively. In fact، these weeds had competition and negative impacts on other weeds and reduced their competition power with corn and caused facilitation role on corn yield. At the end of growing season of corn، population of lambsquarter and Common purslane (Portulaca oleracea L.) decreased while population of barnyard grass (Echinochloa crus-galli L.)، redroot pigweed and night shade increased.

  Keywords: Competition, Competition Coefficient, Facilitation, Natural logarithm of individual plant weight
 • A. Koocheki, E. Azizi, A. Siahmarguee, M. Jahani Kondori Pages 453-466

  In order to investigate the effects of soil texture and density on corm and flower yield of Saffron (Crocus sativus L.) an experiment was conducted as a factorial layout based on complete randomized block design with three replications at the Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad during two growing seasons of 2009-2010 and 2010-2011. Treatment included 6 soil textures (clay loam، silty loam، loam، sandy loam، loamy sand and silt) with 2 plant densities (100 and 150 corms. m-2). Results indicated that the corm number and dry weight were affected by soil texture، significantly (p≤0. 01). The highest number and dry weight of corms were observed in loamy sand texture. Loamy sand، sandy loam and silty texture had the maximum flower number. The highest stigma yield was obtained in silty texture (1. 22 g. m-2)، but with no significant difference with sandy loam. The lowest stigma yield was obtained in clay loam، loam and silty loam textures. A negative significant correlation was observed between clay percentage of soil and corm number and dry weight، flower number and flower and stigma yield. In two growing seasons، plant density didn’t have significant effect on flower number، flower and stigma dry weight.

  Keywords: Clay percentage, Dry weight, Flower number, Stigma
 • S. Eskandari Nasrabadi, R. Ghorbani, P. Rezvani Moghaddam, M. Nassiri Mahallati Pages 467-476

  In order to study individual and integrated effects of biological، organic and chemical fertilizers on milk thistle (Silybum marianum L.) quantitative and qualitative traits، a field experiment was conducted at Research Station، Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad، Iran during growing season of 2010-2011. A complete randomized block design with twelve treatments and three replications was used. The treatments were: control، vermicompost (V)، poultry manure (H)، chemical fertilizer (CH)، mycorrhiza (M) (Glomus mosseae)، biosulfur (B) (Thiobacillus sp.)، M+V، M+CH، M+H، B+V، B+CH، B+H. The results indicated that the all treatments affected the number of inflorescences per plant، inflorescences diameter and grain yield significantly and other traits weren’t affected by treatments. However، mean comparisons proved promising results for reduction in application of chemical fertilizer and its replacement with biological and organic fertilizers. Application of biosulfur increased the number of seeds per capitula in comparison with control up to 73%. The maximum and the minimum amounts of yield were obtained in M and M+CH، respectively. Other factors affected the yield approximately in the same rate. There was a significant enhancement (26%) in seed oil percentage by using M+H compared to poultry manure. The highest silymarin related to the use of Mycorrhiza and the lowest was obtained in M+CH. The maximum silybin was observed in Mycorrhiza treatment. The application of simple and integrated fertilization systems of organic and biological fertilizers can be effective to achieve a balance in applying chemical fertilizers in order to improve soil fertility، increase soil organic matter and also approach sustainable agriculture in farming milk Thistle.

  Keywords: Biosulfur, Mycorrhiza, Oil percentage, Poultry manure, Silymarin
 • M. Gharavi Baigi, H. Pirdashti, A. Abbasian, G. Aghajaniye Mazandarani Pages 477-487

  In order to evaluate the yield and yield components of rice (Oryza sativa L. cv. Tarom Hashemi) in integrated rice، duck and Azolla، an experiment was conducted at the Research Farm of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2012. Experiment was arranged in split plot based on a randomized complete block design with three replications. The number of ducks as main plots at four levels (0، 400، 800 and 1200 ducks. ha-1) and Nitrogen source as sub plots at four levels (without Azolla and nitrogen، Azolla، Azolla+nitrogen and nitrogen) were the treatments. Analysis of variance showed highly significant differences for the number of ducks، Azolla+nitrogen and their interaction effects of plant height، number of tillers. plant-1، number of panicle. plant-1، number of grains. panicle-1، panicle weight، panicle dry weight and grain yield. The results revealed that the highest values of plant height (133 cm)، number of tillers (38 tillers. plant-1)، number of panicle (24 numbers. plant-1)، number of grains (171 numbers. panicle-1)، panicle weight (23 g)، panicle dry weight (13 g) and grain yield (4 t. ha-1) were recorded in 1200 duck pieces per hectare while treated with Azolla (500 g. m-2) and nitrogen (50 kg. ha-1). In conclusion، results of the current experiment showed that increasing of duck number from 400 to 1200 pieces. ha-1 along with Azolla and nitrogen could enhance the yield and yield components of rice (Tarom Hashemi cultivar).

  Keywords: Integrated farming, Nitrogen, Organic farming, Paddy, Panicle
 • Mahmoud Bahador, Alireza Abdali, Mashhadi, Ahmad Koochekzade, Amin Lotfi, Habib Yousefian Pages 488-494

  Garlic is one of the important medicinal plants that it''s plants in many origins. The intercropping of plants is a view of sustainable agriculture that it''s very useful. To evaluate the potential of Garlic in intercropping with medicinal plants، this study was conducted as a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications at the Ramin Agriculture and Natural Resources University in 2011-2012. Treatments were includingGarlic intercropping with Psyllium (Plantago ovata)، Black Seeds (Nigella sativa)، Ajowan (Carum copticum)، Fennel (Foeniculum vulgare)، Marigold (Callendula officinalis) and Dill (Aniethum graveolens) that planted withthe 50:50 proportion inan interstitial cultureand also، pure culture of above plants. Relative advantage of Garlic intercropping with medicinal plants in terms of Relative Value Total (RVT) was only shown in Garlic intercropping with Black Seeds with 2. 04. The most of the amount of increasing actual yield was related to intercropping of Garlic with Psyllium with 1. 78. The pure yield of Garlic (7330 kg/ha) and intercropping of Garlic with Ajowan (2300 kg/ha) were the highest and lowest yield، respectively. There was a high significant difference with high correlation between intercrop treatments in terms of the number of bolblet in Garlic. When the number of irrigation (water required plant) increased، Garlic yield was reduced. However، a direct relationship was found between total relative value and number of irrigation. Finally، intercropping of Garlic with Psyllium and Marigold because of the high amount of Actual Yield Total (AYT) is proposed in this region.

  Keywords: Land equivalent ratio, Relative Value, Marigold, Psyllium, Interstitial culture
 • Aliye Salehi, Seyfollah Fallah, Ramin Iranipour, Ali Abasi Surki Pages 495-507

  One of the important aspects of the medicinal plants production is using less chemical inputs. It could be effective for increasing of production and environmental purposes. In order to investigate the effects of application time of integrated chemical fertilizer with cattle manure on growth، yield and yield components of black cumin (Nigella sativa L.)، an experiment was conducted based on a randomized complete block design with nine treatments and three replications in Research Farm of Shahrekord University during growing season 2011-2012. The treatments consisted of control (no amended nitrogen)، cattle manure، urea، three levels of split integrated fertilizers such as cattle manure + urea، cattle manure + cattle manure + urea، and three levels of full integrated fertilizers including cattle manure + urea، cattle manure + cattle manure + urea. The results indicated that integrated application of cattle manure with chemical fertilizer caused significant increase in number of main branch per plant (%11. 5)، number of capsules per plant (%9. 5)، 1000-seed weight (%7. 4)، capsule weight (%5. 9)، biological yield (%36. 7) of black cumin. Full dose application of urea fertilizer with cattle manure (50:50) due to improve of capsules per plant and 1000-seed weight increased significantly grain yield (2397 kg. ha-1). In general، use of integrated cattle manure with chemical fertilizer، full dose application of urea specially، with increasing of fertilizer efficiency led to improve of quantitative characteristic in black cumin. This method caused to cost eliminate of top dressing fertilizer and it can be effective for environment and medicinal plant health.

  Keywords: Cattle manure, Separate application, Split application, Urea fertilizer
 • Zeinab Yousefpoor, Alireza Yadavi, Hamidreza Balouchi, Hooshang Farajee Pages 508-519

  In order to study the Effect of Biological and Chemical Fertilizers of Nitrogen and Phosphorus on some physiological، morphological and phenological traits of sunflower this study was carried out in Eivanegharb (Ilam province) in summer of 2011. Treatments were arranged in split factorial based on RCBD with three replications. The main plot include 4 levels of phosphorus and nitrogen chemical fertilizer (0، 33، 66 and 100% of nitrogen and phosphorus fertilizer requirements) and subplot includes factorial of Nitroxin and Phosphate Barvare2 application with two levels (inoculation and noninoculation) The results showed Ntroxin application had a significant increase (8. 4 percent) in a chlorophyll. Chemical fertilizers use had a significant effect on sunflower morphological characters، so that the use of 100% required chemical fertilizer compared to the control increased sunflower stem height 4. 92 percent. Nitroxin and Phosphate Barvare2 Interaction had a significant decrease effect on GDD needed until budding، so that in Nitroxin absence، Phosphate Barvare2 application، reduced the amount GDD needed until budding sunflower (38 units). Seed ccompared to the non-inoculation increased GDD needed for sunflower grain filling 2. 25 and 2. 60 percent Respectively. Finaly base on this study can explain that sunflower seed inoculation with Nitoxin and Phosphat barvar2 biofertilizer in addition chemical fertilizer application، yield will increase trough improvement of different traits

 • Majid Jiriaie, Esfandiar Fateh, Amir Aynehband Pages 520-528

  In order to study the consequences of the application of Mycorrhiza and Azospirillum inoculants on yield and yield components of wheat cultivars، an experiment was conducted in the research station of Shahid Chamran University of Ahvaz، Iran in 2012-13. The experimental design was factorial based on randomized complete blocks design with three replications. The treatments including of Mycorrhiza fungi in three levels (no use of strain and using strain Glomus intraradices and Glomus mossaae)، bacteria Azospirillum lipoferum in the two-level (non-inoculated seeds and inoculated seed and too wheat cultivars in three levels، Chamran (bread wheat)، Dena and Behrang (durum wheat) varieties. Survey the traits such as spike density، hectoliter weight، grain yield، productivity index and several other treats indicate a significant and positive effect on wheat cultivars. So that cooperation of Mycorrhiza 7 to 33% and associative symbiosis of Azospirillum 4 to 32% improved traits. However، concurrent use، led to increase the use of biological fertilizers effects on morphological traits of wheat. But the highest seed thousand weights (52 g)، grain yield and biological yield، respectively (1246. 33 and 3000. 9 g. m2) was obtained from inoculation of C. V Chamran seeds with Azospirillum and G. mossaae and the highest number of days to heading (118 days) and hectoliter weight (803. 31 g. lit-1) of bacterial inoculation Chamran wheat and using G. intradices. Thus it can be stated Azospirillum and Mycorrhiza for organic feeding of wheat bread and pasta، and are as suitable replacement for chemical fertilizers.

  Keywords: Spike density, Biological fertilizers, productivity Index, Hectoliter weight
 • Rouhollah Amini, Maysam Shamayeli Pages 529-541
  In order to evaluate the yield and advantage of two- and three-species intercropping of sunflower with corn and soybean، an experiment was conducted at the Research Farm of Faculty of Agriculture of Tabriz University in Tabriz، Iran 2011. The experiment was arranged based on randomized completely block design with 6 treatments and three replications. Treatments were included the pure stand of sunflower، replacement intercropping including two-species intercropping of sunflower and corn in ratio of 3:3، sunflower and soybean in ratio of 3:4، three-species intercropping of sunflower -soybean– corn at ratio of 3:4: 3، three-species intercropping of sunflower- soybean-corn-soybean at ratio of 4:3: 4:3، respectively; and additive intercropping of sunflower with soybean in ratios of 100:20. Results indicated there were not significant differences for plant height، chlorophyll content، seed weight and biological yield of sunflower between pure stand and intercroppings. The leaf number of sunflower was affected significantly by planting pattern and in intercropping treatments was greater than that of sunflower pure stand. The head diameter، number of seeds per head، seed yield and harvest index of sunflower in intercropping of sunflower-maize were lower than them in pure stand and other intercropping treatments. The two-species intercropping of sunflower-soybean had higher grain yield and harvest index than three-species intercropping of sunflower-soybean-corn. The highest and lowest values of land equivalent ratio (LER) were obtained in additive intercropping of sunflower–soybean (1. 37) and replacement corn-sunflower (0. 87). The three-species intercropping of sunflower-soybean-corn-soybean had greater LER (1. 01) than intercropping of sunflower-soybean-corn (0. 94). Using three crops in intercropping causes increase in yield and also sustainability in agro-ecosystem.
  Keywords: chlorophyll index, harvest index, land equivalent ratio (LER), replacement method, seeds per head
 • Fatemeh Shirzadi, Mohammadreza Ardakani, Hadi Asadi Rahmani Pages 542-551

  Basil (Ocimum basilicum L.) is a medicinal plant belonging to the mint dark، with fresh vegetables and spices are used. Nowadays the use of chemical inputs in farming causing severe environmental problems such as water pollution، soil and soil fertility is decreasing. Sources rather than chemical، biological resources important for the preservation of fertility and biological activity، improving the quality of agricultural products and ecosystem health is. In spring and summer 2012 in order to test the research station in Karaj Azad University Mahdasht done. Factorial experiment using randomized complete block design with four replications. Treatments include: intraradices Glomus Mycorrhizal fungi، bacteria Azotobacter chrocooccum and vermicompost were each at two levels، taking no actions were taken. Analysis of variance showed that the effect of triple Mycorrhizal، Azotobacter and vermicompost increased compared to control growth traits، plant height، number of leaves per plant، number of inflorescences per plant، stem diameter and Dry matter yield level (p)

  Keywords: mycorrhiza, Azotobacter, vermicompost, growth, performance
 • Azadeh Hosseini, Hossein Nemati Pages 552-560
  Tomato (Solanum lycopersicum L.) is one of the most important vegetable plants in the world. It originated in western South America، and domestication is thought to have occurred in Central America. In order to study the effect of polyethylene sheet as mulch on water requirement and yield of tomato، an experiment was carried out as factorial layout based on a randomized complete block design with four replications in Fariman fields، during growing season 2011-2012 years. The first factor was with/without mulch application and the second factor was four irrigation intervals including 5، 7، 9 and 11 every days. Plant height، the number of flowers and fruits، yield، fruit weight and brix index of tomato were measured. The result showed that mulch and irrigation interval treatments were significant on reproductive characteristics such as flower number، fruit number and fruit weight of tomato، but they had not significant impact on plant height. That plant height and the number of flowers and fruit in mulch treatments were higher in comparison with without mulch. Mulch had not significant effect on fruit brix. The highest yield was obtained from 5 days irrigation which had not significant difference with seven days irrigation. At the first and the second sampling stages flower numbers with mulch application were higher than without mulch. It seems that mulch caused early rippenning، increasing in reproductive growth and yield of tomato. The fact that the irrigation could be delayed in two days using mulch would cause optimal use of water and the possibility of increasing cultivating area.
  Keywords: Brix index, Dark polyethylene, Irrigation interval, Yield
 • Alireza Dastoor, Rasoul Asghari-Zakaria Pages 561-570
  In order to evaluate yield and grain filling rate and period and Correlation between rate and duration of grain filling Whit final weight of 10 wheat genotypes and comparison of stress indices among them، an experiment was carried out in Ardabil Agricultural Research Station under non stress and terminal water stress (stop irrigation after pollination stage) conditions based on randomized complete block design in three replications during 2009-2010 seasons. Analysis of variance showed that for grain yield، the genotype and environment effects were significant but their interaction was insignificant. Genotypes 2 (Bow «s» /Crow «s» //Kie «s» /Vee «s» /3/MV17) and 4 (Spb «s» // K134 (60) Vee «s» /3/ Druchamps /4/Alvd) with 3830 and 3690 kg/ha produced the highest yield in terminal drought stress conditions. The effect of genotype، environment and their interaction was significant for grain filling rate and period. The correlation coefficient between traits indicated that there were negative correlation between grain filling rate and period. In terms of grain filling rate the genotype 7 (F130-L-1-12/MV12(ATILLA-12) with 1. 29 mg/day showed the highest filling rate in stress condition and the genotypes 3 (Owl/Siossons//Zrn)، 4 (Spb «s» //K134(60) Vee «s» /3/Druchamps/4/Alvd) and 7 (F130-L-1-12/MV12(ATILLA-12) with 1. 41 mg/day and showed the highest filling rate in non-stressed condition. Results showed that for all of genotypes the filling rate in non-stressed condition was greater than stressed conditions. There are significant differences between the genotypes for grain filling rate، however، grain yield increased with the rate of grain filling product is no longer available.
  Keywords: drought stress tolerance indices, grain yield, wheat
 • Seyfollah Fallah, Susan Baharlouie, Ali Abbasi Surki Pages 571-581

  The experiment was conducted in order to evaluate of competitive and economic indices in canola and pea intercropping at different rates of nitrogen fertilizer at Shahrekord University research farm during 1390 - 1391. Intercropping and sole cropping treatments (100% canola; 66% canola + 33% pea، 50% canola + 50% pea; 33% canola + 66% pea; 100% pea) were evaluated as the first factor and nitrogen rates (100% need; 75% need and 50% need) as the second factor in a randomized complete block design with three replications. The calculated competitive indices were included land equivalent ratio (LER)، relative crowding coefficient (K)، aggressively (A)، the system production index (SPI)، actual yield loss (AYL)، competitive ratio (CR) and economy indices included monetary advantage index (MAI)، and the intercropping advantage (IA). Results showed that all the competitive and economic indices had the highest amount in 50 and 75% of nitrogen requirement. The amounts of AYLt and SPI and economic indices (MAI and IA) were positive for all intercropping ratios. Also، LERt and Kt for all intercropping ratio were greater than one، that indicating the superiority of intercropping over sole cropping any of the two plants. The positive values aggressively index and the greater than one values competitive ratio for canola، indicated canola was superior competitor in compared to pea. In conclusion، the evaluation of competitive and economic indices appropriately describes intercropping advantage of canola with pea in reduced nitrogen fertilizer conditions.

  Keywords: Aggressively, land equivalent ratio, monetary advantage, relative crowding coefficient, system production index
 • Esmaeil Rezaei, Chiyaneh, Adel Dabbagh Mohammadi Nasab Pages 582-594

  Biological fertilizers can be suitable alternative to chemical fertilizers to increase soil fertility and crop production in sustainable agriculture. In order to evaluation of integrated application of bio-fertilizers and chemical fertilizers on on quantitative and qualitative yield of Ajowan in strip intercropping، a field experiment was conducted in a factorial design based on randomized complete blocks with three replications at research farm of Payamenoor University of Nagadeh، Iran during growing reason of 2011-2012. The fertilizer treatments included control (no fertilizer)، 100% chemical fertilizers (NPK) and biofertilizers +50% chemical fertilizers and strip intercropping patterns consist of 4 row of ajowan+ 2 row of fenugreek، 8 row of ajowan+ 4 row of fenugreek and 12 row of ajowan+ 6 row of fenugreek and sole cropping of each crop. Results showed that intercropping patterns had significant effect on all of mentioned traits except plant height of ajowan. The highest and the lowest seed yield were obtained in of 4 row of Ajowan+ 2 row of Fenugreek and 12 row of Ajowan+ 6 row of Fenugreek، respectively. The essential oil percentage of all treatments was greater than، compared with in monoculture. Also، the effect of fertilizer was significant on yield and some yield components of Ajowan. The maximum grain yield and essential oil yield of Ajowan were obtained of treatment of bio-fertilizers +50% chemical fertilizers and control، respectively. Calculation of LER revealed that the maximum LER values (1. 97) were obtained of strip intercropping (4 row of ajowan+ 2 row of fenugreek) with chemical fertilizers. This means that grain yield per unit area in intercropping improved by 97%، compared with monocropping، intercropping had advantage over sole crop.

  Keywords: Essential oil, Land equivalent ratio, Medicinal plant, Sustainable Agriculture
 • Pages 595-606

  In order to evalutate the efficieny of green and farmyard manure and biofertilizers either separated or integrated on nitrogen dynamics in soil، leaves and grains in corn (Zea mays L.)، an experiment was conducted at 2009 cropping season. Experiment was arranged in split split plot based on randomized complete block design with three replicates. Main plots were three levels of green manure (consisting of control، berseem clover and barley) and sub plots were different levels of green manure residuals (including full and half clipping and no-clipping). Different levels of integrated fertilizers (including، 1- control; 2- recommended NPK as 250، 150 and 100 kg urea، superphosphate triple and potassium sulphat ha-1، respectively; 3- 50% NPK 4- 15 Mg farmyard manure (FM) + 50% NPK ha-1; 5- biofertilizer (BF) + 50% NPK; 6- 15 Mg FM + BF ha-1; 7- 15 Mg FM + 50%NPK ha-1 + BF، were the sub sub plots. Results indicated that green manures (both clover and barley) significantly increased soil nitrogen up to 23 percent. Leaves and seed nitrogen however، increased in clover treated plots (15 and 12%، respectively) compared with barley treated plots. Also farmyard manure + 50% NPK، biofertilizer + 50% NPK، and integration of farmyard manure + biofertilizer + 50% NPK، showed the best performance in (up to 32. 9%) terms of nitrogen dynamics compared to recommended NPK.

  Keywords: residues management, fertilizer treatment, nitrogen dynamics in soil
 • Mehdi Nassiri Mahalati, Alireza Koocheki Pages 607-621
  During the last few decades cereals yield have increased drastically at the national level however، information about yield stability and its resistance to annual environmental variability are scare. In this study long term stability of grin yield of wheat، barley، rice، corn and overall cereals in Iran were evaluated during a 40-year period (1971-2011). Stability analysis was conducted using two different methods. In the first method the residuals of regression between crop yield and time (years) were calculated as stability index. For this different segmented regression models including linear، bi-linear and tri-linear were fitted to yield trend data and the best model for each crop was selected based on statistical measures. Absolute residuals (the difference between actual and predicted yields for each year) as well as relative residuals (absolute residuals as percent of predicted yield) were estimated. In the second method yield stability was estimated from the slope of the regression line between average annual yield of all cereals (environmental index) and the yield of each crop in the same year. Results indicted that in wheat and barley absolute and relative residuals were increased during the study period leading to reduction of stability despite considerable yield increment. However، for rice and corn residuals followed a decreasing trend and therefore yield stability of these crops was increased during the last 40 years. The same result was obtained with the environmental index but in this method reduction of yield stability in barley was lower than wheat. Based on the results، yield and yield stability of cereals crops in Iran increased during the last 40 years. However، the percentage increase in stability is lower than that of yield. Application of nitrogen fertilizers was led to reduction in stability. Yield stability of wheat، barley، rice، corn and overall cereals was improved with increasing their cultivated area.
  Keywords: Yield stability, regression residuals, environmental index, cultivated area, nitrogen fertilizers
 • Amin Nikkhah, Bagher Emadi, Farshad Shabanian, Hani Hamzeh, Kalkenari Pages 622-633

  Sustainable development of the production in every region requires consideration of energy flow in the production system، moreover، investigating the production system inputs from environmental management point of view is of high importance. In this study energy use and greenhouse gas emissions is investigated. Data were collected through interviews with 75 tea farmers and comparing the results with Farmers Information Book. Total energy input was 39060. 60 MJ ha-1. Energy efficiency was calculated as 0. 22. Chemical fertilizers had the largest share in energy use and greenhouse gas emissions with 58. 55% and 74. 22% in tea production respectively. Total greenhouse gas emission in tea production was 1281. 82 kgCO2eq. ha-1. The Results of Cobb-Douglas model and sensitivity analysis of energy inputs revealed that the effect of all energy inputs except chemicals were positive on the yield، and the Input of human labor energy on yield was significant at the level of one percent. Energy of labor input had the most sensitivity and also had the most effect on the yield and then the machinery energy input and chemicals had the next highest effect on the yield of tea production in Guilan provinceSustainable development of the production in every region requires consideration of energy flow in the production system، moreover، investigating the production system inputs from environmental management point of view is of high importance. In this study energy use and greenhouse gas emissions is investigated. Data were collected through interviews with 75 tea farmers and comparing the results with Farmers Information Book. Total energy input was 39060. 60 MJ ha-1. Energy efficiency was calculated as 0. 22. Chemical fertilizers had the largest share in energy use and greenhouse gas emissions with 58. 55% and 74. 22% in tea production respectively. Total greenhouse gas emission in tea production was 1281. 82 kgCO2eq. ha-1. The Results of Cobb-Douglas model and sensitivity analysis of energy inputs revealed that the effect of all energy inputs except chemicals were positive on the yield، and the Input of human labor energy on yield was significant at the level of one percent. Energy of labor input had the most sensitivity and also had the most effect on the yield and then the machinery energy input and chemicals had the next highest effect on the yield of tea production in Guilan province.

  Keywords: Cobb–douglas, Energy Input, Greenhouse gas, Sensitivity analysis, Tea
 • Mojtaba Shokouhi, Seyed Hossein Sanaei-Nejad Pages 634-644
  Temperature and precipitation are two climatic variables haveing the most significant impact on the variability of crops yield. In this study، the relationship between rainfed barley yield، temperature and rainfall were assessed with both simple correlation and iterative chi-square analysis for Eastern Azerbaijan in four districts (Tabriz، Maragheh، Sarab and Miyaneh). The iterative chi-square analysis identified relationships of low and high yield years to the maximum and minimum of temperatures and rainfall. The same patterns in all regions found in the relationship between rainfed barley yield and climatic indicators. In all regions،the main climatic factors limiting rainfed barley production were low،high and very high temperatures occurring during February (cardinal value rang، T min ≤ -10 °C to T min ≤ -20°C)، before the onset of winter (cardinal value rang،T max≥15 °C to Tmax≥20°C) and at anthesis stage (early May to early June) (cardinal value ranging، Tmax ≥ 25 °C to T max ≥ 35°C) respectively. Cold nights (cardinal value rang، T min ≤ 10 °C to T min ≤ 20°C) and enough rainfall (cardinal value ranging، pp ≥ 5. 8 mm to pp ≥ 10. 6 mm) led to increasing yield in ripening stage (early June to early August) and in the early planting respectively. In all regions، the anthesis stage was the critical time in which high temperatures and low precipitation led to yield loss. Determine the impact of temperature and rainfall on crops yield provides advantage information for adopting appropriate management practices in order to decrease adverse effects.
  Keywords: Iterative Chi, Square Analysis, Rainfed Barley Yield, Temperature, Rainfall
 • S.Samaneh Sohrabi, Esfandiar Fateh, Amir Aynehband, Afrasyab Rahnama Pages 645-655

  A trial study was carried out to assess the influence of the plant residue management in conjuction with application of different nitrogen sources on wheat yield and components، at the Agricultural Faculty of ShahidChamran University of Ahvaz during 2011-2012. The experimental design was splitplot at randomized completed block design arrangement. The main plot were different wheat residue management at three levels (residue moving، residue incorporated to the soil and burning) and the subplot were different nitrogen resources (control، 75 & 150 kg/ha urea، Supernitroplus biological fertilizer) SNBF and 75 kg/ha urea fertilizer+ SNBF. The result showed that the plant residues are able to improve the wheat yield and components. Whereas، in most traits، the residue burning increased and the residue moving deceased the most trait. The residue incorporated to the soil was the intermediate treatment. Although residue incorporated to the soil had the highest 1000seed weight and harvest index and it had negative effect on biological yield. The highest grain yield (6. 6 tone/ha) and the lowest (2. 6 tone/ha) were obtained at Supernitroplus and residue removing treatment. Biological fertilizer application had negative effect and in most traits there was no significant different between biological fertilizer and no nitrogen application (Control). Whereas the application of biological fertilizer in combined with chemical fertilizer had positive effect and the highest seed number in spike and 1000 seeds was found at biological fertilizer in combined with chemical fertilizer.

  Keywords: Biological Yield, Grain protein, Residue incorporated, Super nitro plus, Urea fertilizer
 • Rooholla Moradi, Masoud Sami Pages 656-667
  Sustainability of productions in agricultural ecosystems depends on conservation and amplification of biodiversity. This study was conducted to determine the planting area، species richness، species evenness and biodiversity of different agronomical، horticultural and livestock productions in Kerman province. For this purpose، information about planting area of agronomical and horticultural plants and population of various livestock species for different regions of Kerman was gathered. The results showed that Jiroft and Kerman regions had the highest and Rafsanjan had the lowest agronomical planting area. The highest planting area of horticultural plants was observed in Jiroft and Rafsanjan and the lowest amount of the trait was gained in Baft. The highest and lowest livestock population was related to Jiroft and Ravar، respectively. Jiroft and Kerman regions were contained the highest species richness of agronomical (20 and 22 species، respectively) and horticultural (34 and 31 species، respectively) productions. Wheat، Pistachio and sheep were the dominant species in majority regions of Kerman. The highest Shannon index was gained in Jiroft (2. 27) and Kerman (1. 99) for agronomical، Jiroft (2. 31) and Baft (2. 05) for horticultural and Kerman (0. 99) for livestock productions. Rafsanjan was included the lowest Shannon index in all agricultural productions. Jiroft had the highest species evenness of agronomical (0. 76) and horticultural (0. 66) and Kerman was contained the highest amount (0. 75) for livestock productions in different regions of Kerman province. The results showed that correlation of Shannon index with species evenness was higher than planting area or species richness.
  Keywords: Dominant species, Shannon index, Species richness, Species evenness