فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 32 (بهار 1393)
 • پیاپی 32 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد باباپور*، دکتر غنچه راهب، دکتر مصطفی اقلیما صفحه 7
  اهداف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط حمایت اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در سالمندان ساکن آسایشگاه های شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی – همبستگی بوده و جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی سالمندان ساکن در آسایشگاه های شهر تهران می باشد که از میان آنان، 150 نفر (105 نفر مرد و 45 نفر زن) سالمند ساکن در آسایشگاه های مناطق 3، 10 و20 شهر تهران بصورت خوشه ای و تصادفی ساده، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی حمایت اجتماعی واکس (SS-A) و پرسشنامه ی رضایت مندی از زندگی داینر بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss17 و آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون، t مستقل، رگرسیون دو متغیره ی خطی به روش ورود، و آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی پارامتریک بودن داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه ی معناداری بین حمایت اجتماعی و رضایت مندی از زندگی در سالمندان ساکن آسایشگاه ها وجود دارد (p=0/035) ولی تفاوت معناداری در حمایت اجتماعی (p=0/082) و رضایت مندی از زندگی (p=0/061) بین سالمندان زن و مرد یافت نشد. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از این بود که متغیر حمایت اجتماعی در سالمندان ساکن در آسایشگاه ها دارای رابطه ی خطی با متغیر رضایت مندی از زندگی است و می تواند تغییرات مربوط به آن را پیش بینی نماید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق حاضر، دریافت حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و آشنایان می-تواند میزان رضایت مندی از زندگی در میان سالمندان ساکن آسایشگاه را ارتقا بخشد.
  کلیدواژگان: سالمندان، حمایت اجتماعی، رضایت مندی از زندگی، آسایشگاه
 • داود قادری*، علی مصطفایی صفحه 15
  اهداف
  هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و کیفیت زندگی درسالمندان ساکن درخانه، و ساکن درخانه ی سالمندان شهرستان تبریز بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 56 مرد سالمند (20 نفرساکن خانه ی سالمندان و 36 نفر ساکن در خانه) به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. سالمندان پرسشنامه های کیفیت زندگی جان و ویر (2000) (36-SF) و جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1967) را تکمیل نمودند. داده های بدست آمده بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در مردان سالمند ساکن درخانه جهت گیری مذهبی درونی به طرز مثبت و معنی داری با سلامت روانی، سلامت عمومی،عملکرد اجتماعی، عملکرد جسمانی و شادکامی (P<1%) رابطه دارد، و جهت گیری مذهبی برونی به طرز منفی و معنی داری با درد بدنی(P<1%) دارای رابطه است. در مردان ساکن در خانه ی سالمندان نیز جهت گیری مذهبی درونی به طرز مثبت و معنی داری با سلامت روانی، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی، عملکرد جسمانی و شادکامی (P<1%) رابطه داشته و جهت گیری مذهبی برونی به طرز منفی و معنی داری با ایفای نقش عاطفی (P<5%) رابطه دارد. یافته ها همچنین حاکی از این بود که در مجموع سالمندان ساکن خانه در مقایسه با همنوعان خود در خانه ی سالمندان ازکیفیت زندگی بهتری برخوردار می باشند(P<1%).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر حاکی از همبستگی مثبت میان جهت گیری مذهبی با برخی ابعاد کیفیت زندگی و همچنین کیفیت زندگی بهتر سالمندان ساکن خانه در مقایسه با ساکنان خانه ی سالمندان بود، اما در این حوزه، داده های بیشتری برای رسیدن به روشنگری بیشتر و یافتن دلایل آن مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، دینداری درونی، بیرونی، سالمندان
 • دکتر مجتبی حبیبی*، دکتر مریم حناساب زاده صفحه 23
  اهداف
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان مداخله ی گروهی جدید در روان درمانی برکاهش افسردگی، اضطراب، استرس و نیز افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  17 نفر از زنان یائسه ی 47 تا 60 سال، در یک طرح تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه، از طریق نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به-طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه به ترتیب به 9 و 8 نفر تقسیم شدند و به نسخه ی کوتاه مقیاس اضطراب، افسردگی، استرس و نیز پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، پاسخ دادند. گروه آزمایش، 10 هفته هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت نموده و یک ماه پس از مداخله، هر دو گروه دوباره با همان ابزارها ارزیابی و داده ها با تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  اجرای هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در مورد گروه آزمایش موجب کاهش افسردگی و استرس و افزایش کیفیت زندگی آن ها شد، ولی اثر معناداری روی اضطراب نداشت.
  نتیجه گیری
  هنر درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یک روش جدید که ترکیبی از درمان های روان شناختی و هنر درمانی است، در بهبود افسردگی و کیفیت زندگی جمعیت زنان یائسه موثر است. با توجه به سودمندی این روش، استفاده گسترده از این روش در چنین جمعیت هایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: عاطفه ی منفی، هنر درمانی، ذهن آگاهی، زنان یائسه، کیفیت زندگی
 • داریوش خواجوی*، احمد فرخی، علی اکبر جابری مقدم، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 33
  اهداف
  افتادن و عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی مرتبط با آن، از مشکلات اصلی زندگی سالمندان است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر یک برنامه ی مداخله ای تمرینی بر عوامل روانشناختی مرتبط با افتادن در میان مردان سالمند ساکن شهر اراک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی که بر روی مردان سالمند ساکن شهر اراک انجام شد، 27 آزمودنی به طور تصادفی به دو گروه کنترل(میانگین سنی 6/56±70/21 سال) و گروه آزمایش (با میانگین سنی 4/38±66/07 سال) اختصاص یافتند. گروه آزمایش در یک برنامه مداخله تمرینی 12 هفته ای (سه جلسه در هفته و هر جلسه 90 دقیقه) شرکت کردند.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که برنامه تمرینی اعمال شده باعث بهبود عوامل روانشناختی مرتبط با افتادن(خود کارآمدی افتادن/ترس از افتادن و اعتماد به تعادل ویژه فعالیت ها/خود کارآمدی تعادل) در سالمندان گروه آزمایش گردید. نتایج گروه کنترل که هیچ گونه برنامه تمرینی منظمی را دنبال نکردند نیز، عدم تغییر در عوامل روانشناختی مرتبط با افتادن را نشانداد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، برنامه مداخله ای تمرینی منظم می تواند با ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و حرکتی مردان سالمند باعث کاهش ترس از افتادن و افزایش اعتماد به تعادل در حین انجام فعالیت های زندگی روزانه شا شود. این بهبودها می توانند به ارتقاء سلامتی جسمانی و روانی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان ساکن در جامعه و نهایتا سالمندی موفقیت آمیز آنهاکمک کند.
  کلیدواژگان: افتادن ها، خود کارآمدی افتادن، خود کارآمدی تعادل، سالمند، مداخله تمرینی
 • فاطمه مجدی نسب*، سکینه چراغی، دکتر نگین مرادی، دکتر سیامک کارخیران، دکتر محمد کمالی صفحه 41
  اهداف
  در سال های اخیر، ارزیابی اختلالات صوت از روش های سنتی به رویکرد های جامع تری حرکت کرده که دربرگیرنده ی کیفیت زندگی بوده است.VHI پرکاربردترین ابزار «خودارزیابی» در بیماران دچار «معلولیت صوت» می باشد. در بیماری پارکینسون، صوت سریع تر، و بیش از سایر زیرسیستم های گفتار، تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی معلولیت ناشی از اختلال صوت متعاقب پارکینسون در میان فارسی زبانان است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، 50 مراجع مبتلا به پارکینسون، ی_(35 مرد15 زن) از بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) دانشگاه تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و اطلاعات دموگرافیک آن ها ثبت شد. با تکمیل نسخه ی فارسی VHI از طریق بیماران، به کمک نرم افزار 18SPSS- نمره ی VHI-T و سه حوزه ی عملکردی، فیزیکی و عاطفی اختلال صوت در کل بیماران و به تفکیک جنس به دست آمد.
  یافته ها
  83 درصد بیماران، معلولیت ناشی از اختلال صوت را گزارش کردند بین VHI-T و زیرآزمون هایش در دو جنس، تفاوتی دیده نشد.VHI-T و حوزه های عملکردی و عاطفی با سن رابطه ی مثبت داشتند. رابطه ی VHI-T و بخش عملکردی نیز با دیرش بیماری مثبت بوده و در مردان VHI-T و هر سه زیرآزمونش با دیرش ارتباط مثبت داشتند.
  نتیجه گیری
  اغلب فارسی زبانان مبتلا به پارکینسون، اختلال صوت ناشی از بیماری را بر کاهش کیفیت زندگی خود موثر می دانند. افزایش سن و دیرش بیماری، بر اختلال صوت می افزاید و از کیفیت زندگی خواهد کاست؛ به خصوص بیماران ازنظر عملکردی، معلولیت بیشتری را ثانوی به اختلال صوت خود احساس می کنند. به نظر می رسد که مردان با افزایش زمان بیماری، بیش از زنان احساس معلولیت می کنند.
  کلیدواژگان: اختلال صوت، بیماری پارکینسون، کیفیت زندگی، VHI
 • ارغوان شریعت*، دکتر امیر قمرانی، دکتر احمد عابدی، دکتر اردلان شریعت صفحه 47
  اهداف
  در سال های اخیر، درمانگران در زمینه ی افسردگی سالمندان، به دنبال سنجش اعتبار و کارآیی مداخلات روانشناختی و مشاوره ای بوده اند. در این خصوص، فراتحلیل با یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقات مختلف، میزان اندازه ی اثر و اثر بخشی مداخلات روانشناختی را مشخص می نماید. پژوهش حاضر نیز بر آن است تا با استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، میزان اثربخشی مداخلات روانشناختی را بر افسردگی سالمندان، مورد پروهش قرار دهد. با توجه به ناهمخوانی هایی که در نتایج تحقیقات مربوط به اثربخشی مداخلات روانشناختی بر افسردگی سالمندان وجود دارد، به نظر می رسد که انجام یک فراتحلیل به روشن ساختن مقدار واقعی تاثیر مداخلات روانشناختی بر افسردگی سالمندان کمک خواهد کرد و نیز میزان اثر بخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش افسردگی سالمندان را نشان خواهد داد.به عبارتی روشن تر، با انجام فراتحلیل می توان دیدگاه کلی تری نسبت به تاثیر مداخلات روانشناختی در کشور بدست آورد. این روش به پژوهشگر امکان آزمایش فرضیه ای را می دهد که در مطالعات مختلف مطرح شده و مورد آزمایش قرار گرفته است.
  یافته ها
  بدین منظور از بین 20 پژوهش، 9 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بوده اند انتخاب، و فراتحلیل بر روی آن انجام گرفت. بیشترین حجم اندازه ی اثر 0/58 مربوط به پژوهش صدهزاری و همکاران، و کمترین حجم آن در این تحقیق 0/26 مربوط به پژوهش شیبانی تذرجی و همکاران می باشد. ابزار پژوهش عبارت بود از: چک لیست فرا تحلیل. میزان اندازه اثر نیز 0/43 است. (p<0.001)
  نتیجه گیری
  نتایج فراتحلیل نشان داد که میزان اندازه اثر مداخلات روانشناختی بر کاهش افسردگی سالمندان مطابق جدول تفسیر اندازه ی اثر کوهن، متوسط ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: روان درمانی، افسردگی، سالمند
 • دکتر حمید رضا حاتم آبادی، دکتر علی رفیعی نژاد، دکتر مصطفی مصطفی علوی مقدم، دکتر شیما سام* صفحات 55-62
  مقدمه
  سقوط یکی از دلایل شایع حضور سالمندان در بخش های اورژانس می باشد. در پی سقوط نه تنها سالمند رنج و درد فراوانی را متحمل می شود، بلکه هزینه ی اقتصادی کلانی را نیز برای وی به همراه دارد. لذا تعیین میزان ترومای وارده به سالمند در پی سقوط، بسیار مهم می باشد. این مطالعه به منظور بررسی پیامدهای ناشی از سقوط و سنجش کمی شدت ترومای متعاقب سقوط در بیماران سالمند انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی 118 بیمار سالمندی که در پی سقوط به بیمارستان امام حسین مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از چک لیست استفاده شد. در انتها میزان شدت ترومای وارده توسط مقیاس های (TRISS، ISS(Injury SeverityScore) و (RTS Revised Trauma Score) اندازگیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که علت سقوط در 67 درصد از موارد شامل لیز خوردن و 33 درصد سنکوپ بوده است. 22 درصد از بیماران فوت نموده، بیش از نیمی از آنان دچار شکستگی استخوان شده و 41 درصد از اجرای عملکردهای روزانه ی خود ناتوان شدند. میانگین ISS 8/9± 12/06، میانگین RTS 4/52 ± 6/54 و میانگین TRISS 0/33 ± 0/45 بوده است. میانگین نمرات مقیاس های محاسبه شده ارتباط معناداری با شکستگی استخوان و مرگ بیماران داشتند و کلیه ی مقیاس ها نیز در افراد دچار مورتالیتی و موربیدیتی بالاتر بودند (P < 0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه با افزایش سن، حوادث و بیماری هایی که گریبان گیر افراد می شوند رو به افزایش است، ضرورت اجرای تدابیر به موقع جهت درمان، مدیریت صحیح و پیشگیری از عواقب تروما احساس می شود.
  کلیدواژگان: سقوط، سالمندان، سیستم نمره دهی تروما، TRISS، ISS، RTS
 • دکتر ملیحه صبور، دکتر رباب صحاف، دکتر شیما سام* صفحه 63
  اهداف
  حفظ روابط و مشارکت اجتماعی سالمندان در جامعه از عوامل پیشگوی سالمندی موفق به شمار می رود. با تغییراتی که در سالهای اخیر در ساختار جامعه به وقوع پیوسته است سالمندان زیادی در معرض خطر احساس تنهایی قرار گرفته اند. مطالعات بیانگر آنند که تنهایی اثرات مخربی بر سلامت سالمندان دارد لذا یافتن راهکارهایی برای مقابله با این مشکل بسیار مهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت بکارگیری اینترنت و ارتباط آن با احساس تنهایی در بازنشستگان فرهنگی شهر بابل بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی بر روی 445 معلم بازنشسته ی سالمند که 43 نفر از آنان از کاربران اینترنت بوده اند، انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هایی مشتمل بر 3 بخش استفاده شده است که ویژگی های جمعیت شناختی، 15 سوال در زمینه ی احساس تنهایی و 5 سوال در زمینه ی تعیین میزان افسردگی را دربر می گیرند. نتایج آنالیز فاکتورها نشان داد که ابزار احساس تنهایی از 3 زیر فاکتور احساس تنهایی اجتماعی، خانوادگی و رومانتیک تشکیل شده است. علاوه بر سوالات فوق، یک بخش دیگر نیز برای بررسی کاربران مورد استفاده قرار گرفت که مشتمل بر سوالاتی در زمینه میزان، تاریخچه و نوع استفاده از اینترنت بود.. آنالیز داده ها نیز با نرم افزار SPSS صورت گرفت..
  یافته ها
  37% از غیرکاربران در مقایسه با 18/6% از کاربران اینترنت، احساس تنهایی اجتماعی را گزارش کرده اند که تفاوت معنادرای را نشان می دهد(P =. 002). اگرچه میزان احساس تنهایی خانوادگی در غیرکاربران به وضوح کمتر از کاربران بوده است(P =. 001). تنها زندگی کردن و بیوه یا مطلقه بودن نیز از عوامل پیشگویی کننده احساس تنهایی بوده اند (P <05). در زمینه افسردگی یافته ها نشان داد که میزان افسردگی در کاربران اینترنت به طور معناداری کمتر از غیرکاربران بوده است (27/9% در مقایسه با 39/2%) (P =. 002).
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج این پژوهش بیانگر آن است که میزان احساس تنهایی و افسردگی در سالمندان غیرکاربر اینترنت بیشتر از کاربران می باشد؛ لذا یافتن و بکارگیری راهکارهایی نظیر استفاده از اینترنت برای مقابله با احساس تنهایی که توسط این قشر از جامعه احساس می شود ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمندان، استفاده از اینترنت، احساس تنهایی، افسردگی
|
 • Mohammad Babapour *, Doctora Ghoncheh Raheb, Doctora Mostafa Eglima Page 7
  Objectives
  The purpose of this study was to investigate the relationship between social support and life satisfaction in nursing home residents in Tehran.
  Materials and Methods
  The study was a cross-sectional - correlational research. The statistical society consists of all elderly people living in nursing homes in Tehran. The sample size which reduced to 150 (105 males and 45 females) of the 3، 10 and 20 urban districts of Tehran through cluster and random sampling methods. Measurement instruments were Vaux social support questionnaire (SS-A) and Diener life satisfaction questionnaire. Data were analyzed using spss-17 software through descriptive (mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t test، Pearson correlation، Kolmogorov- Smirnof and enter sample liner regression).
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between social support and life satisfaction in elderly nursing home residents (p=0/035)، However، significant differences was not found in social support (p=0/082) and life satisfaction (p=0/061) betweenelderly men and women. Regression analysis indicated that social support has a liner relationship with life satisfaction، and can predict its changes.
  Conclusion
  Based on mentioned results، receiving social support from family، friends and acquaintances، can contribute to a greater life satisfaction in the elderly living in nursing homes.
  Keywords: Aging, Social support, Life satisfaction, Nursing home
 • Mr Davod Ghaderi *, Ali Mostafaee Page 15
  Objectives
  The aim of this study was to determine the relationship between religious orientations with quality of life among elderly men living in nursing homes and those living with their families in Tabriz.
  Materials and Methods
  In this sectional descriptive study, a total of 56 elderly men (consisting of 20 men living in nursing home and 36 men living with their families) selected by random cluster sampling. The Quality of life (John & Ware, 2000) and Religious orientation (Allport & Ross, 1967) questionnaires were administered for all the participants. Data were analyzed using Pearson correlation confident and independent T test.
  Results
  Finding showed there were a positive and significant correlations between mental health, general health, social function, physical function and happiness of older men who lived with their families, and their internal religious orientation (P<1%). There was also a negative and significant correlation between body pain and external religious orientation (P<1%). In addition, findings in the older men living in nursing homes showed that there were positive and significant correlations between their mental health, general health, social function, physical function, and happiness, and internal religious orientation (P<1%). There was also indicated a negative and significant correlation between affective role and external religious orientation (P<5%). The findings showed Quality of life in those living in nursing home was significantly lower than those living with their families.
  Conclusion
  The results confirmed that there is positive relationships between religious orientation and some dimensions of quality of life both, among elderly men living in nursing homes and those living with their families. Those living with their families had better quality of life compared to those who live in nursing homes.
  Keywords: Quality of life, Internal, External religious orientation, Elderly
 • M.Habibi*, M.Habasabzadeh Page 23
  Objectives
  The aim of this research was to study the effect of mindfulness-based art therapy (MBAT), as a new group intervention in recent psychotherapy, inreducing depression, anxiety, stress and improving the quality of life among postmenopausal women.
  Materials and Methods
  Using semi-experimental pre-test post-test with control group design, the number of 17 postmenopausal women, between 47 to 60 years old, were selected using voluntary sampling method, and short version of the depression, anxiety, stress scales, and world health organization quality of life questionnaire were administrated in two experimental (n=9) and control groups (n=8). The experimental group attended in ten sessions MBAT protocol. One month after the intervention, both groups were assessed again using the same tools. Data were evaluated by MANCOVA.
  Results
  Implementation of the MBAT in experimental group decreases depression, and stress. It also increases the quality of life, but has not significant effects on the anxiety.
  Conclusion
  The MBAT, as a new intervention method which combines art therapy and psychotherapy, seems to decrease depression, stress, and improve quality of life in postmenopausal women. So,using MBAT is recommended in large scale in the population of postmenopausal women.
  Keywords: Negative affectivity, Art therapy, Mindfulness, Postmenopausal women, Quality of life
 • Daryoush Khajavi *, Ahmad Farokhi, Aliakbar Jaberimoghadam, Anooshirvan Kazemnejad Page 33
  Objectives
  Falls and fall-related physiological and psychological events are major problems for elderly people. The objective of this research was to examine the effect of an interventional training program on fall-related psychological factors among the elderly men in Arak.
  Materials and Methods
  In this quasi experiment research on male older adults in Arak, 27 participants randomly assigned to Control group (mean age=70.21±6.65) and Experimental group (mean age=66.07±4.38). Experimental group members participated in a 12 week interventional training program.
  Results
  The findings showed that training intervention program improved fall-related psychological factors (Fall Self-Efficacy/Fear of Fall and Activities-specific Balance Confidence/Balance Self-Efficacy) in experimental group. No significant changes appeared in fall-related psychological factors in control group members who did not perform any regular training program.
  Conclusion
  According to the findings, regular interventional training program can decrease fear of fall and increase balance confidence in performing the activities of everyday life by improving physical and motor fitness levels. These improvements can lead to physical and psychological health, increase in quality of life among older adults, and eventually successful aging.
  Keywords: Falls, Fall selfefficacy, Balance self, efficacy, Older adults, Training intervention
 • Mrs Fatemeh Madjdinasab *, Mrs Sakine Cheraghi, Dr Negin Moradi, Dr Siamak Karkheiran, Dr Mohammad Kamali Page 41
  Objectives
  “Voice” is affected more and sooner than other speech subsystems in Parkinson's Disease (PD). Voice Handicap Index (VHI) is the most applicable subjective self-rating questionnaire in VD patients. The aim of this study was the investigation of Voice handicap in Iranian PD patients.
  Materials and Methods
  This cross-sectional, analytical and non-interventional study was done on 50 (35 males, 15 females) patients who reported a VD related to their PD. They were selected from thepatients referring to movement disorders’ clinic in Rasool Akram Hospital affiliated withTehran University of medical sciences, through easy sampling. VHI total score (VHIT) and its domains (functional-VHIF, Emotional VHIE, Physical VHIP) was assessed in all of participants and by gender segregation.
  Results
  83% of patients reported voice handicap. There wasnt any difference between VHIT and its mentioned 3 domains in both sexes. There is positive correlation between VHIT, VHIE and VHIF with age. VHIT and VHIF had a positive relationship with disease duration (DD). The males VHIT and the mentioned domains had positive correlations with DD.
  Conclusion
  Most of Iranian PD patients feel handicap due to voice disorder caused by PD and their quality of life was affected by voice impairment. Increase in age and disease duration caused more voice disorder and reduced quality of life; especially patients feel more handicaps in functional domain (VHIF). In addition, the males feel more handicap than females when DD develops.
  Keywords: Parkinson\'s disease, Voice disorder, Quality of life, Voice Handicap Index (VHI)
 • Arghavan Shariat *, Dr Amir Ghamarani, Dr Ahmad Abedi, Dr Ardalan Shariat Page 47
  Objectives
  Psychologists and consultants in the recent years have looked for measuring credibility and effectiveness of psychological interventions in the field of depressions among elderly people. In this regard, Meta analysis defines the rate of effect size of psychological interventions by integrating the obtained results from different studies. The present research is trying to determine the effectiveness of the psychological interventions on the elderly people’s depression, by using the researching model of Meta analysis. With attention to the different results about the psychological interaction on elderly depression, it seems that a Meta analysis study with accurate rate of psychological interaction on elderly depression will be helpful. On the other hand, Meta analysis can prepare a clear result about this intervention. This method helps us to examine the hypotheses mentioned in different researches.
  Results
  In this case, 9 psychologically acceptable researches, were selected out of 20 for analysis. The most significant effect (0.58) is related to Sad Hezary et.al and the least amount of effect (0.21) in this research is related to the research of Nemati Dehkordi. The tool in this research was Meta analysis’ check-list The rate the effect is 0.43 (p<0.001).
  Conclusion
  The results showed that according to the Cohen’s table of comprehension of the effective rate, the rate of the psychological interventions’ effectiveness on the elderly depression is evaluated intermediate.
  Keywords: Psychotherapy, Depression, Elderly
 • Dr. Hamidreza Hatamabadi, Dr. Ali Rafieenejad, Dr. Mostafa Alavi Moghaddam, Dr. Shima Sum * Pages 55-62
  Objectives
  Fall is one of the common reasons of older people referring to emergency rooms. Besides suffering, it exposes huge financial burden on the patient and the community health system, as well. It is important to know about risk factors, predictors, consequences and trauma scoring in elderly following the fall. This study aimed to evaluate the efficacy of TRISS (Trauma-Injury Severity) for predicting prognosis of fall among elderly people.
  Materials and Methods
  This cross sectional study conducted among 118 elderly patients attended to Imam-Hossein Hospital in Tehran because of the fall. A check list was used to collect the data.Then, trauma scores were assessed by TRISS, ISS (Injury Severity Score) and RTS (Revised Trauma Score). The clinical value of the TRISS was also evaluated.
  Results
  The findings showed that sliding (67%) and syncope (33%) were the reasons of fall. Mortality rate was 22%, more than half of participants had morbidity (bone fracture) followed by 41% impaired functional ability. Means for ISS, RTS and TRISS were 12.06 ± 8.9, 6.54 ± 4.52 and. 45 ±. 33 respectively. There was a significant relationship between the mean scores and mortality and morbidity rates, which means all scores were higher among those with higher mortality and morbidity rate (P < 0.05).
  Conclusion
  As a conclusion, due to the higher risk of unintentional injury in old age, applying some strategies to prevent and treat it seems essential.It is also vital to have an appropriate management plan for the condition to prevent other side effects to be happened.
  Keywords: Fall, Elderly, bone fracture, Trauma scoring system, TRISS, ISS, RTS
 • Dr Maliheh Saboor, Dr Robab Sahaf, Dr Shima Sum * Page 63
  Objectives
  The social engagement and participation of older adults in society are seen as indicators of healthy ageing. With the changing nature of society over recent years, many elderly people are at risk of being lonely. Evidence shows that loneliness has an adverse effect on older adults. Therefore, it is important to find some ways to overcome this problem. This study aimed to assess the level of loneliness among Iranian retired teachers and the impact of Internet application on the sense of loneliness and depression in this group.
  Materials and Methods
  This Cross-sectional study was conducted among 445 retired teachers which 43 of them were Internet user. Data collected by a questionnaire consisted of three sections including demographic questions, 15 questions of Social and Emotional Loneliness Scale (SELSA), and 5 GDS questions.
  Results
  from a Principle Component Factor Analysis reduced SELSA items to a three-factor model including Social, Family and Romantic Subscales. For Internet users one more section was used including 3 parts: frequency, history and nature of Internet application. Data was analyzed by SPSS. Results T, 37% of the non-user respondents reported social loneliness compared to 18.6% of users (P =. 002) However prevalence of family loneliness in those who were non-user was significantly lower (P =. 001). Living alone, being widowed or separated were predictors of loneliness (P < 0.05). Findings showed that, the level of depression in users were significantly lower than that of non-users (P =. 002) (%27.9 followed by %39.2).
  Conclusion
  These findings in combination suggest that the level of loneliness and depression among non-user retired people is almost higher than users. Therefore, it is important to identify and implement strategies such as using the Internet to overcome the loneliness experienced by elderly people.
  Keywords: Elderly, Social loneliness, Family loneliness, Romantic loneliness, depression