فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 31 (پاییز 1393)
 • پیاپی 31 (پاییز 1393)
 • 196 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/11/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی نقی فقیهی*، رضا جعفری هرندی، حسن نجفی صفحه 5
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه ساز ظهور در محتوای کتاب های درسی عمومی دانشگاهی ایران انجام پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و رویکرد آن نیز کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، کتاب های درسی عمومی دانشگاهی را دربر می گیرد که در سال 1393 در قالب بیست واحد درسی برای دانشجویان ارائه شده است که با توجه به انطباق با منطق تحلیلی پژوهش از میان آن ها چهار عنوان کتاب درسی «آیین زندگی: اخلاق کاربردی»، «اخلاق اسلامی: مبانی و مفاهیم»، «اخلاق خانواده» و «اخلاق اسلامی» به صورت هدفمند در نمونه قرار گرفته اند. ابزار اندازه گیری، فهرست های وارسی تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته اند. عمده ترین نتایج پژوهش، بیان گر آن است که:1. در مجموع 2720 مرتبه به ابعاد، سطوح و مولفه های مفهومی مرتبط با صفات و رفتارهای اخلاقی زمینه ساز ظهور توجه شده است که میزان آن در کتاب های «آیین زندگی: اخلاق کاربردی»، «اخلاق اسلامی: مبانی و مفاهیم»، «اخلاق خانواده» و «اخلاق اسلامی» به ترتیب 667 فراوانی یا 5/24 درصد، 661 فراوانی یا 3/24 درصد، 463 فروانی یا 17 درصد و 929 فراوانی یا 2/34 درصد است.
  2. در بین ابعاد مورد بررسی، به بعد رابطه با دیگران با 1134 فراوانی یا 7/41 درصد بیشترین توجه و به بعد رابطه با جهان هستی با 310 فراوانی یا 4/11 درصد کمترین توجه شده است.
  کلیدواژگان: صفات و رفتارهای اخلاقی، زمینه ساز ظهور، تحلیل محتوا، کتاب های درسی دانشگاهی
 • نصرت الله آیتی* صفحه 35
  مومن منتظر _ به اقتضای برخورداری از ایمان و تقوای الهی _ متخلق به اخلاق اسلامی و مودب با آداب دینی است. با این حال، در روایات مربوط به عصر انتظار، گاه بر صفات اخلاقی خاصی تاکید شده و به نظر می رسد این تاکید به دلیل شرایط ویژه این دوران بوده است. در این عصر مشکلات و مسائلی خاص وجود دارد که منتظران برای رویارویی درست با آن، باید در خود صفات اخلاقی به خصوصی را توسعه داده و تقویت نمایند. با این نگاه، منشور اخلاقی عصر غیبت تدوین می شود که می توان از آن به عنوان اخلاق کاربردی عصر غیبت نیز یاد کرد. برخی از این صفات اخلاقی عبارت اند: از بردباری، رجا، تسلیم، عفت و مواسات.
  در نوشتار پیش رو، تلاش شده است چرایی تاکید پیشوایان معصوم بر این صفات اخلاقی توضیح داده شود و ضرورت تقویت این صفات با توجه به شرایط عصر غیبت تحلیل گردد.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق کاربردی عصر غیبت، صبر، رجا، تسلیم، عفت
 • سیدمحسن محمدی، حسین خلیفه*، مریم فرهادی صفحه 57
  در این نوشتار، سبک زندگی زمینه ساز و نیز زندگی غربی بررسی می شود. اهداف پژوهش با در نظر گرفتن سبک های گوناگون زندگی، در ده متغیر موثر و مربوط، مطرح شده و بررسی می گردد. روش تحقیق، کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از استدلال های قیاسی و استقرایی، عقل و منطق صورت می گیرد.
  بر اساس یافته های پژوهش، زمینه سازی، همه امور کلی و جزئی زندگی انسان را دربر می گیرد. در این نوشتار، ده حوزه موثر بر سبک زندگی بررسی می شود. بدین منظور، پس از مشخص شدن پیش فرض ها، پیش زمینه ها، مجموعه عناصر و اندیشه های حاکم بر یک جامعه زمینه ساز در این ده حوزه، تاثیری که هر یک از آن ها بر اثر تلاش و تکاپوی منتظران واقعی برای رسیدن از جامعه نیمه مطلوب، نیمه ایده آل و نیمه آرمانی کنونی به جامعه مطلوب، ایده آل و آرمانی امام عصر بر سبک و سیاق زندگی و تغییری که در زندگی می گذارند، تعیین می شود. آن گاه به وضعیت سبک زندگی غربی و تفاوت آن با سبک زندگی زمینه ساز اشاره شده و پس از شناخت دو وضعیت موجود و مطلوب، راه های تقویت قوت ها و اصلاح ضعف ها ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: مهدویت، سبک زندگی، زندگی زمینه ساز، زندگی غربی
 • غلامرضا گودرزی* صفحه 87
  از آن جا که اخلاق، جزو پایه های هر جامعه است، از جمله مبانی جامعه زمینه ساز به شمار می رود. به بیان دیگر، اخلاق یکی از مقوم های هر جامعه و از جمله شاخص های سنجش میزان ارتباط بین مردم در آن جامعه است. از این رو پرداختن به بحث اخلاق، سیاست گذاری برای ارتقای جامعه و نیز سنجش سطح آمادگی آن از این راه را سبب می شود.
  البته بین اخلاق به معنای عام آن با اخلاق با رویکرد زمینه سازی ظهور باید تفاوت قائل شد؛ زیرا رعایت هر موضوع اخلاقی به زمینه سازی نمی انجامد. به بیان دیگر، اخلاق زمینه ساز رویکردی خاص از اخلاق است که در آن هدف و نقطه اوج، تربیت جامعه برای آمادگی و زمینه سازی استقرار حکومت جهانی موعود الهی به شمار می رود.
  با توجه به این نکات، نوشتار حاضر _ که نتیجه یک کار تحقیقاتی است _ به دنبال طرح ایده اخلاق زمینه ساز و ارتباط آن با نگاه راهبردی و سبک زندگی است. در این راستا ضمن پرداختن به بحث اخلاق و زمینه سازی ظهور، سبک زندگی و نیز نشانه های ظهور از نگاه راهبردی و ویژگی های راهبردی اخلاق زمینه ساز شده نیز بررسی شده و در پایان نیز مدل راهبردی تعامل اخلاق و سبک زندگی زمینه ساز ارائه گردیده است. روش انجام این تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است که با الهام گیری از تحلیل محتوای بیش از هزار و پانصد حدیث در حوزه نشانه ها و مباحث مرتبط با آخرالزمان، ویژگی ها و شرایط نظام اخلاقی زمینه ساز، استخراج و احصا شده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، زمینه سازی ظهور، سبک زندگی، نشانه های ظهور، مدل راهبردی تامل اخلاق و سبک زندگی زمینه ساز
 • سیدرضی موسوی گیلانی*، سیدجعفر موسوی صفحه 109
 • محمدهادی مفتح* صفحه 131
  بحث سبک زندگی _ که از مباحث نوین مطرح در جامعه ماست _ در موضوع این نوشتار، به کار رفته و مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای _ تحلیلی و با بهره گیری از منابع آیات و روایات، سبک زندگی مدیران زمینه ساز را در دو عرصه سبک زندگی فردی و مدیریتی _ حاکمیتی مورد تحلیل قرار داده، عناصری همچون تقوای سیاسی، فروتنی و تواضع، عدم برتری طلبی و همواره در دسترس نیازمندان بودن را از عناصر سبک زندگی فردی مدیران زمینه ساز به شمار آورده است. همچنین تقید نسبت به شایسته سالاری، تصمیم گیری بر اساس مشورت، سعه صدر در برابر اعتراضات اجتماعی، عدم اخلال در وحدت و انسجام ملی با گفتار یا رفتار و نیز گذشت و عفو نسبت به لغزش های شهروندان را از عناصر سبک زندگی مدیریتی _ حاکمیتی دانسته است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، مدیر زمینه ساز، جامعه منتظرف حکومت اسلامی، مهدویت
 • فرح رامین* صفحه 155
  چکیدهاخلاق زمینه ساز به عنوان بخشی از اخلاق اسلامی، فضایل و رفتارهای اخلاقی برگرفته از آموزه انتظار را _ که شرایط فردی و اجتماعی را برای ظهور امام زمان فراهم می آورد _ بررسی می کند. در اخلاق زمینه ساز، غایت فعل اخلاقی، رسیدن به سعادت حقیقی، یعنی محقق شدن ظهور است. اخلاق در قلمرو خانواده، در طول تاریخ، مورد توجه جدی پیشوایان معصوم و علمای اخلاق قرار گرفته و بخشی از حکمت عملی (تدبیر منزل) است که امروزه به عنوان حوزه ای از اخلاق کاربردی در نظر گرفته می شود و عرصه های مختلف اخلاق کاربردی چون اخلاق ازدواج، اخلاق همسری، اخلاق جنسی، اخلاق مدیریت، اخلاق مادری و اخلاق تربیت را دربر می گیرد.
  در این نوشتار، پس از بررسی مبادی تصوری و شناخت مفاهیم خانواده، اخلاق و دین، با ارائه تعریفی جامع از اخلاق زمینه ساز، کوشیده ایم فضایل و رفتارهای اخلاقی برگرفته از آموزه انتظار را در حوزه های هفت گانه اخلاق در خانواده (خانواده هسته ای) مورد توجه قرار دهیم. در این راستا، اوصاف و افعال اخلاقی ورع، اجتهاد، عفت و سداد را _ که برگرفته از روایت شریف: «اعینونی بورع و اجتهاد و عفه و سداد» است _ منشور اخلاقی اخلاق زمینه ساز دانسته و مهم ترین جلوه ها و آثار آن ها را در روابط بین همسران و والدین با فرزندان واکاوی کرده ایم؛ شاید بدین وسیله طرحی نو در انداخته و گامی _ هرچند اندک _ برای ترویج اخلاق مهدوی برداشته باشیم.
  کلیدواژگان: خانواده، اخلاق زمینه ساز، ورع، اجتهاد، عفت، سداد
|
 • Dr Ali Naqi Faghihi*, Dr Reza Jafari Harandi, Hassan Najafi Page 5
  The study was undertaken aiming to analyze the status and characteristics of the ethical behavior for Imam Mahdi's ground-setting in the content of the university textbooks in Iran. The research method was descriptive and also content analysis and its approach is applied. The research sample consists of general course university textbooks that cover the year 1393 and is presented in the context of twenty credit hours for students. Based on their conformity to logic and the analytical study, four textbook have been chosen; "Rules of Life: Applied Ethics, " "Islamic Ethics: Principles and Concepts", "Family Ethics" and "Islamic Morality" have been targeted in the sample. Measuring instruments were researcher-made content analysis check lists, and the results were analyzed using descriptive statistics. The main results of the study indicate that: 1. It is found that a total of 2, 720 times ground-setting behavior was mentioned in terms of the size, characteristics and behaviors associated with moral and conceptual factors in the books of the "Rules of life: Applied ethics», «of ethics Foundations concepts», «ethics family» and "Islamic morality" in the order presented above, as frequency of 667 or 24. 5 percent, frequency of 661or 24. 3 percent, frequency of 463 or 17 percent and frequency of 929 or 34. 2 percent. In the aspect of study, most attention is given to the aspect of the relationship with others with frequency of 1134with 41. 7 percent. The aspect of relationship with the cosmos, with 310frequency or 11. 4 percent is of the lowest frequency which has been noted in the study.
  Keywords: Moral traits, behaviors, Ground, setting for the Appearance, Content analysis, University textbooks
 • Dr Nosratollah Ayati* Page 35
  Truly waiting faithful Muslims are committed to Islamic ethics and polite and well-behaved as the religion also requires them to be. Moreover, in the traditions relating to the Waiting period, sometimes a specific moral trait seems to be emphasized and stressed because of the special circumstances of this (Waiting) period. In this particular era that we live, there are problems that a truly waiting Muslim should strengthen itself and develop certain moral attributes in order to deal with them properly. With this perspective, an occultation Code can be proposed that can also be referred to as the occultation of Applied Ethics. Some of these are moral traits are patience, hope, submission, chastity and helping generously. In the present article, an attempt is made to explain why the emphasis of innocent leaders (Twelve Imams) on these moral traits is significant. Moreover, the need to strengthen these traits in this day and age is explained according to the analysis of occultation.
  Keywords: Ethics, Applied Ethics Occultation, Wait, Hope, Submission, Chastity
 • Dr Seyyed Hohsen Mohammadi, Hussein Khalifa*, Maryam Farhadi Page 57
  The role of Mahdism lifestyle in the experience of artists As the creators of artwork and the artist's inner experience has a fundamental role in the process of formation and origin of a work of art, its effect is resulted from a feeling, emotion, imagination they owned. The question explored in this paper is what the position of Mahdism is in the Muslim artist's experience. In this article, we have tried to answer this question that an artist's belief in Shiite Mahdism can influence his artistic experience if they know the role of Mahdism in the intellectual and epistemological system, especially the Shiite gnosis, which eventually leads to fine Mahdist arts. The expectation to invent and create the works of art is just based on the style of life and experience of the artist which has Mahdism playing a prominent role and presence. In the absence of internal love as well as a deep understanding of it in terms of the experience of artist, (official) ordering of a work of art in itself, would not create a work of art.
  Keywords: Lifestyle, experience of art, Mahdism, artistic experience, creation of art
 • Dr Gholamreza Goudarzi* Page 87
  Morality and ethics which is ground-setting is a pillar the ground-setting community. Because the morality is a foundation of society, or in other words, strengthening the society, it is one of the measures of the relationship amongst the people in the community. Discussing the moral and ethical issue not only makes the society ameliorate but also assesses its readiness to do. However, there is some distinction between ethics in its general sense of morality and ethics in the context of ground-setting approach. Because observance of ethical issues will not necessarily lead to ground-setting, in other words, the ground-setting ethics is a specific approach with regard to the preparation and training of the society for the establishment of the promised universal spiritual government. This paper aims to put forward an idea of ground- settingethics and morality and its relationship with strategic outlook and lifestyle. Thus, along the lines of focusing on ground-setting ethics, there will be an attention to the lifestyle issue and the signs of emergence from a strategic point of view and strategic features of the ground-setting morality. In the end, a model is proposed for explaining the interaction between lifestyle and the morality and ethics of ground-setting.
  Keywords: Ethics or morality, ground, setting the appearance, lifestyle
 • Dr Seyed Razi Mousavi Gylany*, Seyed Jafar Mouvavi Page 109
  The artistic creator has an instrumental role in shaping the artistic process and the origin of the artwork, is the inner experience of the artist and the artwork comes from the feeling, emotion, imagination and thought of its author. Given this, the current paper asks how Mahdism has a presence and standing in the artistic experience of Shiites. The answer is if the Shiite artist understands the messianic role in the intellectual and epistemological system of Shia - specifically Shiite mysticism, this messianic belief will influence his artistic experience and leads to the creation of fine Mahdavi arts. The expectation to create Mahdavi arts is solely based on a lifestyle and experience that Mahdism has a big role and presence in. In the absence of an internal love and absence of a deep understanding of Mahdism, the official ordering of an artistic work would not solely lead to creation of fine Mahdavi arts.
  Keywords: lifestyle, artistsic experience, messianic, experience of artists, creation of art
 • Dr Mohammad Hadi Mofatteh* Page 131
  A new issue raised in our community is the lifestyles of people. In this paper, the issue is applied and studied using library and analysis methods, focusing on the lifestyle of managers (ground-setting for Mahdism) in the field of managing personal lifestyle and governance lifestyle. This is conducted taking advantage of the verses and hadiths in Islam. Elements such as political piety, modesty and humility, being always available to the poor are considered as lifestyle elements that need to be present in such managers. Moreover, commitment to elitism and decision making which is guided by council, tolerance of social dissent, preserving the sense of social unity and national consistency in the words and acts of managers as well as pardoning the citizens misdemeanors are also considered as management lifestyle of such governors.
  Keywords: Lifestyle, managers ground, setting for Mahdism, the waiting society, the Islamic government, Mahdism
 • Dr Farah Ramin* Page 155
  Ground-setting morality, as a part of Islamic morality, concerns the virtue and moral behavior derived from the doctrine of Mahdism which provides personal and social circumstances of waiting for Imam Mahdi's emergence. In ground-setting morality, the ethical act leads to reaching true prosperity, which is realized in the emergence of Imam Mahdi. Historically, the family ethics has been a serious consideration for Infallible Imams and ethics scholars in the domain of ethics. It has been also a part of practical wisdom (housekeeping), which is today, in the field of applied ethics. Applied ethics is comprised of various fields such as spouse ethics, marriage ethics, sexual ethics, management ethics, motherhood ethics and education ethics. In this paper, after a review of basic knowledge and understanding of the concepts of family, morality, ethics and religion, a comprehensive definition of morality ground-setting will be provided, and we tried to consider the virtues and ethical behavior derived from the teachings of Mahdism ethics in seven areas of family (nuclear families). In this context, the attributes and actions of piety, morality, jurisprudence, and the Perseverance, is argued to be derived from the noble tradition: "Aynoony-be-varae-va-ejtehad-va- Sadad" which means but help me and join me in the pursuit of righteousness, piety, at the discretion of effort and hard work, in chastity and in perseverance for the truth. These are the core of ethical ground-setting and their effect and realizations of their work on the relationship between spouses and parents with children. Thereby, explaining this may launch a new initiative to promote and a small step towards the ethics based on Mahdism.
  Keywords: Family, ground, setting ethics, piety, discretion, modesty, perseverance of truth