فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (پاییز و زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام فضل جو، آتنا دادگری، الهه اکبر صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  مهمترین هدف هر رویکرد آموزشی ارتقاء سطح دانش و نگرش یادگیرنده است و روش های سنتی آموزش مانند سخنرانی که در حال حاضر اجرا می شود به تنهایی پاسخ گوی نیازهای دانشجویان ما نیست. این مطالعه با هدف تاثیر روش های آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری مرکز جامع روانپزشکی استان یزد نسبت به الکتروشوک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان شامل 60 نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به طور تصادفی به 3 گروه آموزشی سخنرانی، مشاهده زنده الکتروشوک و مشاهده فیلم تقسیم شدند. اطلاعات به کمک دو پرسشنامه آگاهی و نگرش جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های t، کای دو، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه نمرات پس آزمون در سه گروه در حیطه دانش اختلاف معنی دار داشت. میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه مشاهده مستقیم، مشاهده فیلم و روش سخنرانی نیز مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف آماری معنی داری را نشان داد اما نمرات نگرش دانشجویان در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالاتر بودن اختلاف نمرات دانش در هر سه گروه، به نظر می رسد مداخله هر سه روش آموزشی باعث ارتقاء سطح دانش دانشجویان پرستاری در زمینه ECT شده اما نمرات نگرش دانشجویان تفاوت معنی دار نداشته است، با وجود این میانگین نمرات نگرش در گروه مشاهده مستقیم بیانگر ایجاد نگرش منفی در دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: الکترو شوک درمانی، دانش، نگرش، آموزش، دانشجویان پرستاری
 • علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، حسین اسماعیلی صفحات 8-16
  زمینه و هدف
  سندرم حاد کرونری به عنوان اولین عامل مرگ و میر در کشور ما سالانه 110000 نفر را به کام مرگ می کشد. فعالیت جسمی، تغییر رژیم داروئی و رژیم غذایی جزء رفتارهای خود مراقبتی هستند که برای درمان سندرم حاد کرونری توصیه می شوند. افزایش آگاهی مردم و درک آنها از عوامل خطرزای بیماری و آموزش رفتارهای خود مراقبتی می تواند موجب ارتقای سلامتی بیماران عروق کرونری شود. بیماران قلبی، برای مواجهه با مشکلات بیماری، نیاز به رفتارهای خود مراقبتی دارند، لذا شناسایی این رفتارها و تشویق بیمار جهت مشارکت و قبول مسئولیت در انجام صحیح آنها منجر به کنترل عوارض بیمار ی خواهد شد. لذا این پژوهش با هدف سنجش میزان آگاهی بیماران قلبی از اصول خود مراقبتی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که بر روی 352 بیمار مبتلا به بیماری های عروق کرونری و بستری در بخش های قلب (مراقبت های ویژه قلب” CCU” و آنژیوگرافی) مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 1388 به روش غیر احتمالی آسان و مبتنی بر هدف انجام گرفت. اطلاعات مورد پژوهش به وسیله پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه مربوط به اصول خود مراقبتی مشتمل بر3 حیطه رژیم داروئی، غذائی و فعالیت های فیزیکی و به طریق مصاحبه جمع آوری گردید. آنالیز اطلاعات نیز با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و نرم افزار spss15 انجام پذیرفت.
  یافته ها
  4/53 درصد (188 نفر) نمونه ها مرد و میانگین سنی کل نمونه ها 45/11± 86/60 بود. 81 درصد نمونه ها از آگاهی متوسط برخوردار بودند. به طوری که نمونه های مورد پژوهش در حیطه رژیم داروئی9/36درصد، 7/59 درصد، 4/3درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب، در حیطه رژیم غذایی 2/16 درصد،3/71 درصد، 5/12 درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب و در حیطه فعالیت های فیزیکی 6/11 درصد، 8/64 درصد، 6/32درصد به ترتیب آگاهی ضعیف، متوسط و خوب برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  دانش خود مراقبتی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری نسبتا پائین می باشد و با توجه به این که آموزش خود مراقبتی به بیماران از اصلی ترین وظایف پرستاری است و افراد مبتلا به بیماری های قلبی نیازمند آموزش مداوم و مستمر می باشند، لذا آموزش خود مراقبتی به این بیماران در راس اقدامات پرستاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، خود مراقبتی، بیماران قلبی، رفسنجان
 • فاطمه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور صفحات 17-24
  زمینه و هدف
  نوجوانان امروز جمعیت بزرگسال آینده را تشکیل می دهند و هر قدر این جمعیت در حال حاضر سالم تر باشند، بزرگسالان آینده سالم تر خواهند بود. از طرفی مشکلات دوران نوجوانی می تواند به عنوان یکی از عوامل خطر برای ابتلاء به مشکلات روحی و روانی به خصوص افسردگی باشد و رضایت از شکل و اندازه بدن عامل تعیین کننده در اعتماد به نفس و سلامت روانی نوجوان است. افزایش وزن و چاقی سبب افزایش احتمال افسردگی در فرد می شود به همین دلیل این مطالعه با هدف تعیین همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388 صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه همبستگی توصیفی است که 200 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی شهر خوی به روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه مخصوص اطلاعات دموگرافیک، آزمون استاندارد زونگ، قدسنج و وزنه عقربه ای بود و از روش های آمار توصیفی و نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. روش های آماری توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و میانگین و انحراف معیار بود.
  یافته ها
  براساس یافته های این پژوهش 7/65 درصد از نظر شاخص توده بدنی در سطح نرمال و 8/2 درصد آنها چاق، 8/78 درصد دارای خلق طبیعی و 7/16 درصد افسردگی خفیف داشتند. آزمون آماری پیرسون نشان دهنده ارتباط معنی دار بین شاخص توده بدنی و افسردگی در واحدهای مورد پژوهش بود.(003/0 p=)
  نتیجه گیری
  با توجه به این که چاقی در دوران نوجوانی می تواند اعتماد به نفس را کاهش داده و باعث افسردگی گردد که این مشکل در خانم ها شایع تر می باشد لذا بررسی و درمان افزایش وزن و افسردگی می تواند سلامت جسمی و روانی فرد را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، شاخص توده بدنی، نوجوانان، دختر
 • سیده مریم لطفی پور رفسنجانی، شهناز ترک زهرانی، محبوبه احمدی، حمید علوی مجد صفحات 25-31
  زمینه و هدف
  مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری سالانه بیش از نیم میلیون نفر برآورد شده است. آموزش و به کارگیری نیروهای ماهر در بخش سلامت، نخستین گام در ارتقاء کیفیت خدمات می باشد و نیازسنجی آموزشی برای ایجاد و تضمین یک آموزش اثربخش ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به صورت سرشماری بر روی 97 مامای شاغل در بخش های خصوصی و دولتی شهرستان رفسنجان انجام گرفت. از بین حیطه های مختلف بهداشت باروری، سه حیطه اصلی مراقبت دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان انتخاب شدند و نیازهای آموزشی ماماها در این حیطه ها مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مشتمل بر دو بخش بود. در بخش اول خصوصیات دموگرافیک و در بخش دوم نیازهای آموزشی ماماها مورد سوال قرار گرفت. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از راه آزمون مجدد تعیین شد.داده های با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کروس کال والیس و توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشترین نیاز آموزشی در زمینه مراقبت های دوران بارداری، در حیطه«گرفتن شرح حال و انجام معاینات دوران بارداری با میانگین 25/56 درصد قرارداشت و در قسمت مراقبت های حین زایمان بیشترین نیاز آموزشی به»موارد غیرطبیعی یا موارد خطر در زایمان«با میانگین 5/54درصد و در مراقبت های پس از زایمان، بیشترین نیاز آموزشی به» تغذیه بعد از زایمان«با میانگین 5/64 درصد تعلق گرفت.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد نیازهای آموزشی ماماها در زمینه بهداشت باروری شامل: شرح حال و معاینات دوران بارداری، موارد خطر در زایمان و تغذیه بعد از زایمان می باشد. مسئولین محترم آموزش مداوم مامایی می توانند در خصوص موارد اعلام شده اولویت های آموزش مامایی را مورد بازبینی قرار داده و در برنامه های آموزشی خود لحاظ نمایند.
  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان، ماما، آموزش بهداشت، رفسنجان
 • محمد حیدری، سارا شهبازی صفحات 32-37
  زمینه و هدف
  فرورفتن سوزن در بدن از جمله مشکلاتی است که افراد شاغل در محیط های درمانی را در خطر مواجهه با عفونت های منتقله از راه خون نظیر هپاتیت B و C و HIV قرار می دهد. اتاق عمل نیز یکی از مکان هایی است که بیشترین احتمال آسیب با وسایل نوک تیز و برنده، جهت پرسنل در آن وجود دارد. لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بر روی کلیه پرسنل اتاق عمل بیمارستان های ولی عصر (عج) بروجن و سیدالشهدا(ع) لردگان به تعداد 77 نفر انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری میانگین و انحراف معیار و کای اسکور، در نرم افزار spss نسخه 15 صورت گرفت.
  یافته ها
  پس از بررسی داده ها مشخص شد که 42/85 درصد پرسنل مرد و 57/15 درصد زن بودند. از نظر مواجهه و آسیب با وسایل نوک تیز، تفاوت معنی داری بین زن و مرد وجود نداشت. حدود 45/45درصد پرسنل حداقل یک بار دچار آسیب با وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار شده بودند. شایع ترین وسیله آسیب رسان به ترتیب سرنگ، سوزن بخیه و بیستوری بود. همه (100%) پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی و یادآوری مراقبت از آلودگی خون موافق بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده این است که تقریبا نیمی از پرسنل اتاق عمل با نیدل استیک مواجه هستند. لذا با توجه به عوارض و احتمال ابتلا به بیماری های منتقله از راه خون و بالا بودن میزان صدمات در اتاق عمل، به نظر می رسد تدوین و برگزاری کلاس های آموزشی جهت پیشگیری از این مشکلات، ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: کارکنان اتاق عمل، عفونت، آسیب ناشی از سوزن
 • علی انصاری، علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، طیبه نگاهبان، محمد الله توکلی صفحات 38-44
  زمینه و هدف
  خودکشی به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی مطرح بوده و هر ساله تعداد زیادی به وسیله خودکشی به زندگی خود خاتمه می دهند. تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی به طور متوسط هر20 ثانیه یک مرگ ناشی از خودکشی اتفاق افتد و لازم است با بررسی های همه جانبه این معضل اجتماعی و یافتن راه های مقابله با آن، مرگ و میر ناشی از از خودکشی را به حداقل رساند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان از مهرماه 1385لغایت مهرماه 1386 طراحی و انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی که به مدت یک سال شمسی انجام گرفت، تعداد کل افرادی که اقدام به خودکشی نموده و به مرکز اورژانس علی ابن ابیطالب ارجاع داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم که شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، میزان تحصیلات، محل سکونت، سطح درآمد، روش خودکشی، ساعت، روز، دلایل خودکشی، بیماری های جسمی و روانی و... بود توسط پرسشنامه و مصاحبه ساختار یافته جمع آوری گردید و در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 269 نفری که طی مدت یک سال به دلیل خودکشی به اورژانس علی ابن ابیطالب ارجاع داده شده بودند، 2/53 درصد مذکر، 8/60 درصد مجرد، 7/44 درصد دارای تحصیلات متوسطه، اغلب ساکن شهر و بیکار بودند. 4/78 درصد این افراد توسط دارو، 5/17 درصد توسط انواع سموم کشاورزی و بقیه با استفاده از سایر موارد، اقدام به خودکشی کرده بودند و اغلب آنان (4/55 درصد) دلیل این اقدام را مشکلات خانوادگی مطرح کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه که اغلب اقدام کنندگان به خودکشی مردان جوان بیکار دارای مشکلات خانوادگی بودند، توجه بیش از پیش به معضل بیکاری و همچنین مشاوره های خانواده اکیدا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اقدام به خودکشی، عوامل مرتبط، رفسنجان
 • کبری نوریان، ندا پروین، طیبه مهرابی صفحات 45-52
  زمینه و هدف
  عوامل استرس زای مختلفی درحرفه پرستاری وجود دارد که این عوامل می تواند سبب کاهش کیفیت عملکرد پرستاران و بروز مشکلات مرتبط با سلامت آنها گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوامل استرس زای شغلی با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، 170 پرستار شاغل در بخش های مختلف بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که شرایط ورود به مطالعه را داشتند نمونه های پژوهش را تشکیل دادند. نمونه گیری به روش طبقه بندی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استرس شغلی تافت اندرسون و سلامت عمومی گلدبرگ بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که 47/73درصد پرستاران مورد بررسی از نظر شدت استرس شغلی در سطح متوسط بودند. تعارض با پزشکان بیشترین ارتباط را با استرس شغلی پرستاران داشته و وضعیت تاهل و ساعت کاری با شدت استرس شغلی پرستاران ارتباط معنادار آماری نشان داد(001/0 p<).
  بین اجزای مختلف استرس شغلی و امتیاز کسب شده آنها با سلامت عمومی ارتباط مثبت و معنی دار آماری وجود داشت (05/0 (p<.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه، استفاده از روش های مناسب به منظور پیشگیری و کنترل عوامل استرس زای شغلی در سطح فردی و سازمانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، پرستار، سلامت عمومی، عوامل استرس زا
 • محمدعلی رضایی، ندا محمدی نیا، نسترن حیدری خیاط، شیوا پژمان خواه صفحات 53-61
  زمینه و هدف
  با توجه به این که اسید فولیک درسنتز، پروتئین وگلبول های DNA قرمز خون نقش مهمی دارد یکی از ویتامین های مهم دوران بارداری است. کمبود اسید فولیک در زنان باردار می تواند نقایص قلبی و عصبی در جنین و آنمی در مادر ایجاد کند بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال 1389انجام شده است.
  موادوروش ها
  پژوهش حاضر، یک مطالعه مقطعی است و نمونه این مطالعه شامل400 زن ایرانی باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایرانشهر از اردیبهشت تا پایان تیرماه سال 1389می باشدکه براساس جمعیت تحت پوشش هر مرکز، به روش خوشه ایسهمیه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و ثبات آن به روش ضریب آلفا کرونباخ تعیین شده است. اطلاعات در یک نوبت و حضوری جمع آوری گردیده و در نهایت با آمار توصیفی و آزمون های مجذورکای، فیشر و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین سنی نمونه های مورد بررسی 6/5 ± 17 /26 سال و میانگین آگاهی نمونه ها در رابطه با اسید فولیک1/4 ± 069/25 با حداقل 15و حداکثر نمره آگاهی36 بود. به عبارتی 1 درصد دارای آگاهی ضعیف، 3/83 درصد آگاهی متوسط و 9 درصد آگاهی خوبی داشتند. بیشترین آگاهی (بیشترین پاسخ درست) در مورد گزینه های «اسیدفولیک باید روزی یک عدد مصرف شود» و «اسید فولیک به صورت قرص است» (8/75%) و کمترین آگاهی مربوط به گزینه «در مشکلات گوارشی مصرف اسیدفولیک منعی ندارد» بود. که3/50 درصد پاسخ نادرست دادند. در مطالعه حاضر، بیشترین منبع دریافت اطلاعات در مورد اسیدفولیک، پزشک و کارکنان بهداشتی (6/67%) بودند. متاسفانه بیش از نیمی از نمونه ها (3/55%) گاهی در بارداری اسیدفولیک مصرف نکرده بودند که عمده ترین دلیل آن را فراموشی، (32%) ذکرکردند. میزان آگاهی درباره اسیدفولیک با سطح تحصیلات والدین، شغل پدر، سن مادر، مصرف کنونی اسیدفولیک، تاریخچه مثبت سقط، آنمی و تولد نوزاد نارس ارتباط معنی داری داشت(05/0 p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به این که بیش از نیمی از نمونه ها مصرف اسیدفولیک مرتب نداشته و دلیل عمده آن را فراموشی ذکرکردند ضروری است در زمینه این مسئله مهم، برنامه های آموزشی با تاکید بیشتر گذارده شده و در هر بار مراجعه زن باردار این موضوع (مصرف منظم اسیدفولیک) یادآوری شود و از سوی دیگر چون اسید فولیک باید از سه ماه قبل از بارداری شروع شود مطلوب است که آموزش مصرف آن در برنامه های مشاوره قبل از ازدواج گنجانده شود تا زنان جوانی که از روش پیشگیری بعد از ازدواج استفاده نمی کنند به دلیل احتمال بالای بارداری در سال اول، مصرف اسیدفولیک را هر چه سریع تر آغاز کنند.
  کلیدواژگان: آگاهی، اسیدفولیک، زنان باردار، ایرانشهر
|
 • E. Fazlju, A. Dadgari, E. Akbar Pages 1-7
  Background And Objective
  The main aim of each teaching approach is to increase the level of learner's knowledge and attitudes. So, the traditional teaching methods like giving lecture which are common nowadays cant alone fulfill our students need. Current study aimed to compare peer education on nursing student's knowledge and attitudes of Shahid Sadoughi University toward electroconvulsive therapy.
  Material And Methods
  Participants included 60 nursing students were randomly divided in to three groups as fallow: educational lectures, observers live electroconvulsive, observers of movies. Data were collected using knowledge and attitude questionnaire. Data were analyzed by spss 18.
  Results
  fallowing learning about the differences between the three groups was significant (Pvalue=0.006).The difference between the methods of teaching speech live and observing, the difference was statistically significant (Pvalue=0.023). Between speech and observing the way by the movie was also a significant difference (Pvalue=0.011). but between two ways of living and observing the movie was not significant (Pvalue=1). Between the three groups after the training, there was no statistically significant differences (Pvalue = 0.25).
  Conclusion
  This study showed teach increased knowledge but it doesn’t effect on attitudes.
  Keywords: Electroconvulsive therapy, Knowledge, Attitudes, Education, Nursing students
 • A. Khodadadi, A. Sayadi, H. Smaeli Pages 8-16
  Background And Objective
  Acute coronary syndrome is defined as one of the cause of death in our country, with an annual mortality of 110,000. Physical activity, dietary changes and medication regimen of self care behaviors are recommended for the treatment of coronary artery disease. These patients awareness and understanding of disease risk factors along with promotion of healthy behaviors and self-care can reduce coronary artery disease severity. To cope with disease problems, hearth patients need self-care behaviors. Identification of these behaviors in parallel with encouraging of patients to participate in these behaviors and to control the disease complications.
  Material And Methods
  This descriptive study was undertaken non-randomized on 352 patients admitted to coronary heart disease ward in the center of AliebnAbitalib Rafsanjan In 1388. Information were obtained by questionnaires and personal data questionnaire (consists of three areas of self care regimen, diet and physical activity) were collected via interviews. Data were analyzed, using descriptive statistical tests and spss version 15.
  Results
  53.4 %(188 cases) Of samples 53.4%(188cases) were male and 46.6% (164 cases) women. The of average age of patients was 60.86 ± 11.In 45. 81%t patients had an average of consciousness. So that the study samples within the Medicinal awareness 36.9 %, 59.7 % and 3.4 %, respectively, of low, medium and fine, knowledge regarding diet, while 16.2 %, 71.3 5% and 12.5% and poor, average and good. Regarding physical activities 11.6 %, 64.8 %, 32.6%, respectively, had weak, medium and well enjoyed results.
  Conclusion
  He knowledge of self care in cardiac patients is relatively low. Hence one of the main tasks of nursing is training of the patients regarding self care programs; patients suffering from heart disease require continuous training. The training of nursing care to the heart patients is amounts the main duties of during staff.
  Keywords: knowledge, self care, heart patients, rafsanjan
 • F. Safaralizadeh, H. Partovazam, A. Habibpoor Pages 17-24
  Background And Objective
  The adolescents of will today constitute majority of future population. Therefore, today safe adolescent involve healthy future population by safe life style. On the other hand problems of adolescent period are dangerous factor for spirit of related depression and stats fiction from body style and size is a determination factor in self confidence. Over weight and obesity causes increasing individals depression. This study is performance to find out relationship between body mass index and depression in female adolescents in Khoy city during 2009.
  Material And Methods
  This is a descriptive study that performed on 200 girls selected by ral l do m ly sampling method Data were collected by questionnaire, and measurement of height and weight. data were analyzed using spss software version 13. Data are shown inean I iD and T test were applied for Data analysis.
  Results
  Our results indicated that 78.8% of girls was normal. 16.7% shawed minor depression and 65.7% of studied girls had normal body mamas index.
  Conclusion
  One of the adolescence related psychogi c al symptoms is depression. Depression is a prevalent disorder which is identified with some alternations and it is prevalent in women. Considering and treatment of depression in decreasing weight schedules can improve individuals physical and mental health and is helpful in decreasing weight.
  Keywords: Depression, body accumulation average, adolescent, girl
 • M. Lotfi Pur, Sh Tork Zahrani, M. Ahmadi, H. Alavi Majd Pages 25-31
  Background And Objective
  More than half of a million women die yearly due to pregnancy related complications and 99 % of these deaths occur in developing countries. Training and using expert worker s in the health sector in the first step is the Quality Improvement and Training needs assessment to establish and ensure an effective education is essential. This study was aimed to determine the educational inquiries in the field of reproductive health care in Rafsanjan midwifes.
  Material And Methods
  This descriptive study was undertaken on 97 midwives employed in private and governmental departments in Rafsanjan were chosen by census. Data were collected using a questionnaire which consisted of two parts, the first part examines demographic characteristics, while the second one was related to the midwives idea. Educational need in reproductive health care in three periods consisted: pregnancy, child birth and post partum period. The validity of the questionnaire was determined by content validity and reliability using of test re-test methods, and data were analyzed by the SPSS software.
  Result
  Current results showed that most of the educational inquiries are related to History and examinations during pregnancy (mean 56.25%) and more education needed on care during labor, abnormal case or risk case in labor (mean54.5%) and in the post-partum care, more training needed to feed after delivery was awarded (mean 64.5%).
  Conclusion
  According to the results of this study training needs of midwives in reproductive health is include: history and examinations during pregnancy, abnormal case or risk case in labor and Postpartum Nutrition. Continuing education authorities in the fields of midwifery can be declared; the midwifery education priorities must be reviewed and considered in its educational programs.
  Keywords: Inquiries Assessment, Partum care, Midwife, Rafsanjan
 • M. Heidari, S. Shahbazi Pages 32-37
  Background And Objective
  Needle stick is one of the most causes that expose health care workers to blood infectious diseases such as hepatitis B & C and also HIV. Operation rooms are among working places for personnel to the risk of exposure with scalpel injuries. Therefore, this study performed to assess the needle stick exposure in operation room’s staff of Borujen and Lordegan hospitals.
  Material And Methods
  This descriptive study was carried out on 77 operation room’s staff of Borujen Valiasr and Lordegan Seyedalshohada hospital. Data were obtained by needle stick questionnaire that was designed by researchers. Data were analyzed by descriptive statistics and chi square in spss15 software.
  Results
  Results showed that 42.85% of volunteers were male and 57.15% were female. the needle stick exposure was not significantly differ between males and females. Of questioned staff 45.45% had history of needle stick exposure at least for 1 occasion. Most common cause of damage was needle of syringe, suture scalp and bistury. 100% of staff was agreed regarding establishment of training courses about prevention of needle stick.
  Conclusion
  According to the high prevalence of needle stick in OR, it seems that establishment and perform of courses about prevention of needle stick is very necessary.
  Keywords: Operating Room Staff, Infection, Needle sticks Injuries
 • A. Ansari, A. Khodadadi, Ar Sayadi, T. Negahban, M. Allahtavakoli Pages 38-44
  Background And Objectives
  Suicide is a major health problem and causes massive number of mortality an nualy. It's expected that in 2020 one death per 20 second due to Suicide will occur. So it's necessary to reduce mortality by prevention of this social intricate. The aim of this study was to investigate suicide attempt and its related factors among referring to Ali EbN Abitaleb Hospital in Rafsanjan during 2006-2007.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study which undertaken during Sep 2006 to Sep 2007 all suicidal cases that referred to emergency center of Ali Ebn Abitaleb Hospital in Rafsanjan were surveyed. The patient and their companions were interviewed using a questionnaire regarding epidemiological characters and etiology of suicide. Data were analyzed by SPSS software and descriptive, χ2 and Fisher Exact test.
  Results
  Of 269 patients, 53.2% was male, 60.8% single, most of them were urban and unemployed. Of them 44.7% had high school education,78.4% of suicides were done by drugs and 17.5% by agricultural poisons. The most reason of suicide was family related difficulties (55.4%).
  Conclusion
  The result of this study showed high frequency of suicide in unemployed men with family challenges. So family consulting and unemployment are highlighted.
  Keywords: Suicide attempt, Related factors, Rafsanjan
 • C. Noorian, N. Parvin, T. Mehrabi Pages 45-52
  Background And Objectives
  There are various factors known as occupational stressors in nursing. Occupational stress in nurses can lead to poor nursing care quality as well as causes health problems for them. The current study was carried out to evaluate the relationship between general health, and occupational stress in nurses of Isfahan university hospitals.
  Material And Methods
  In this descriptive, correlative study, 170 nurses in various wards of Isfahan University of Medical Sciences hospitals who had entering criteria enrolled in the study. Sampling method was stratified randomized method. The data was obtained by using standardized Toft-Anderson questionnaire and General Health questionnaire (Goldburg) and then were analyzed by descriptive and analytical statistic tests.
  Results
  Findings of this study demonstrated that the most of nurses (73.47%) experienced stress at the medium level. Conflicts with physicians had the greatest relationship with the overall severity of occupational stress in nurses. Among the demographic parameters, only marital status and working hours had significant statistical correlation with the severity of stress. (p< 0.001). In addition, a positive statistical correlation was found between occupational stress and General Health scores (p< 0.05).
  Conclusion
  According to the findings of the study, it could be recommended that is possible to prevent and handle nurse's occupational stresses at the personal and organizational level by employing appropriate methods.
  Keywords: Occupational stress, nurse, stressor, General Health
 • M. Rezaei, N. Mohammadinia, N. Heidari, Sh Pejmankhah Pages 53-61
  Background And Objective
  Folic acid is important vitamin in pregnancy because it is necessary in synthesis of DNA, protein and ery thro poesies. In pregnant folat deficiency women can induce fetal cardiac and neural defects and anemia in fetus and mothers, the goal of this study is to determine of awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to health centers in Iranshahr city during 2010.
  Material And Methods
  This study was a descriptive and analytic (cross-sectional) study which was conducted on 400 pregnant and Iranian women who were recruited by Quota cluster sampling through referred to health centers in Iranshahr city during April to July 2010. Validity and reliability of tool gained through content validity and Alfa cronbach test. Data was collected in one time occasion and in person. Data analyzed by spss18, fisher, x2 and Pearson correlation tests.
  Results
  The mean age was 26.17 ± 5.6 and the mean awareness in mothers was 25.069±4.1 (minimum15 and maximum36). One percent of participitants had weak awareness, 83.3% moderate awareness and 9% good awareness. The most of correct phrase (the most of awareness) was folic acid have to use daily and folic acid is as tablet(75.8%).at least awareness was folic acid using have not contraindication in gastrointestinal disorder(50.3%).The greatest source information about folic acid were physician and health personnel(67.6%).More than half of samples (55.3%)were not taking folic acid in pregnancy period and most often they stated that they forgotten to take(32%).There was a significant relation between awareness and parental education, father's job, mother's age, ongoing consumption, anemia, history of preterm labor and abortion (p<0/05).
  Conclusion
  As we considered more than half of sample (55.3%) were not taking folic acid during pregnancy and mosths they that they have forgotten. Therefore it is necessary to prepare extent programs about benefits of folic acid consumption and recall regular folic acid intake in every visit. In order folic acid taking before pregnancy should be educate it in constant consultant visits before marriage.
  Keywords: Awareness, folic acid, pregnant women