فهرست مطالب

پژوهش های زعفران - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد حسینی*، مهدی ناقوس، سید حسن حسینیان بیلندی صفحات 1-14
  به منظور بررسی اثر عصاره آبی پونه(Mentha pulegium) و گلبرگ زعفران بر عملکرد و خصوصیات کیفی گوشت در جوجه های گوشتی از 330 قطعه جوجه گوشتی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در هر تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (C)، تیمار 0/1 درصد عصاره گلبرگ زعفران (S1) و تیمار 0/2 درصد عصاره گلبرگ زعفران (S2)، تیمار 0/1 درصد عصاره پونه (P1) و تیمار 0/1 درصد عصاره پونه (P2) بود. وزن بدن و مصرف خوراک در سه دوره آغازین، رشد و پایانی اندازه گیری شد و در انتهای دوره آزمایش (42 روزگی) از هر تکرار 4 قطعه پرنده بر اساس میانگین تکرار انتخاب و کشتار شد. دمای گوشت سینه پرنده در زمان-های 15، 30 و 60 دقیقه پس از کشتار با استفاده از دماسنج ثبت شد. شاخص های کیفی در گوشت ران شامل ظرفیت نگهداری آب، اسیدیته و مالون دی آلدهید در دو بازه زمانی، یک و 60 روز پس از کشتار و مقدار چربی، پروتیئن و ماده خشک گوشت در زمان کشتار اندازه گیری شد. در دوره رشد و کل دوره، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به طور معنی داری (0/05 >P) در تیمار S2 نسبت به سایر تیمارها بهبود یافت. مصرف خوراک، دمای گوشت سینه، چربی، پروتئین و اسیدیته تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. ماده خشک گوشت ران در تیمارهای S1و S2به طور معنی داری (0/05 >P) نسبت به تیمارهای P1و P2 افزایش یافت. میزان مالون دی آلدهید گوشت ران در روز بعد کشتار تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ولی در 60 روز بعد از کشتار میزان مالون دی آلدهید در P2 به طور معنی-داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0/05 >P). ظرفیت نگهداری آب در زمان بعد کشتار در تیمارS1 نسبت به تیمار S2 و P1 به طور معنی داری بهبود یافت ولی تاثیری در بازه زمانی 60 روز بعد کشتار مشاهده نشد. همبستگی معنی داری (0/05 >P) بین ظرفیت نگهداری آب و اسیدیته، ماده خشک و میزان پروتئین و چربی مشاهده شد. نتایج این بررسی نشان داد که عصاره آبی گلبرگ زعفران باعث بهبود عملکرد می شود و دارای اثرات آنتی اکسیدانی نیز می باشد ولی اثر آنتی اکسیدانی پونه بیشتر بوده و مانع اکسیداسیون چربی گوشت می شود.
  کلیدواژگان: دمای گوشت، ظرفیت نگهداری آب، ضریب تبدیل خوراک، وزن بدن، مالون دی آلدهید
 • ناهید نکویی، محمدعلی بهدانی، عباس خاشعی سیوکی* صفحات 15-33
  زعفران یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی ایران به ویژه در استان های خراسان رضوی و جنوبی می باشد. پیش بینی عملکرد محصولات با استفاده از داده های موجود تاثیرات مهمی در مسایل اجتماعی- اقتصادی و تصمیم گیری های سیاسی در مقیاس منطقه ای دارد. اخیرا کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قوی که قادر به محاسبه معادلات پیچیده و تحلیل عددی با مناسب ترین تقریب می باشد در کشاورزی مرسوم شده است. این پژوهش به منظور سنجش توانایی تکنولوژی شبکه عصبی مصنوعی (ANN)برای پیش بینی عملکرد زعفران (Corcus sativus) براساس اطلاعات روزانه هواشناسی و داده های سالانه کشاورزی است. داده های هواشناسی مورد استفاده شامل داده های 20 ساله ایستگاه های سینوپتیک استان و شامل تبخیر- تعرق، دما (حداکثر، حداقل)، میانگین رطوبت نسبی و بارندگی می-باشد. به این منظور ابتدا با بهره گیری از نرم افزار wingamma داده ها و پارامترهای موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بهترین ترکیب های ورودی به مدل تعیین گردید. کارایی مدل چند لایه پرسپترن (MLP) شبکه عصبی، برای پیش بینی عملکرد محصول مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل MLPبا استفاده از شاخص های آماری مقایسه شد. که در مدل MLPشبکه عصبی هنگامی که از داده های حداکثر دما، بارندگی، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی فصل پاییز و عملکرد سال قبل، به عنوان متغیرهای مستقل در پیش بینی عملکرد محصول استفاده شد (R2=0.8832 وRMSE = 0.689 kg.ha-1 وMAE= 0560 kg.ha-1) بیشترین کارایی بدست آمد.
  کلیدواژگان: آزمون گاما، هوش مصنوعی، مدل چند لایه پرسپترون
 • علیرضا کوچکی*، مهدی جمشید عینی، سید محمد سید ی صفحات 34-46
  اندازه بنه مادری و مدیریت تغذیه، از مهم ترین عوامل در تعیین کمیت و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) به شمار می روند. به منظور بررسی نقش کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 1391 و 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. در این مطالعه، اندازه بنه مادری در چهار سطح (4 گرم و کمتر از آن (کوچک)، 4/1 تا 8 گرم (متوسط)، 8/1 تا 12 گرم (نسبتا بزرگ) و بیش از 12 گرم (بزرگ)) و منابع مختلف کود در سه سطح (کود دامی (25 تن در هکتار)، کود شیمایی (150 کیلوگرم نیتروژن + 75 کیلوگرم فسفر در هکتار) و شاهد (عدم مصرف کود) به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج آزمایش، با افزایش اندازه بنه مادری جهت کاشت (8/1 تا 12 گرم و بیشتر)، تعداد گل، عملکرد گل تر و عملکرد کلاله خشک زعفران به طور معنی داری افزایش یافت. علاوه بر این، استفاده از بنه های بزرگ تر به طور معنی دار منجر به افزایش تعداد و عملکرد کل بنه های دختری شد. اثر منابع کودی نیز بر تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران معنی دار بود. با این وجود، مصرف کود دامی در مقایسه با کود شیمیایی نقش بیشتری در افزایش عملکرد بنه های دختری با وزن بیش از 8 گرم و نیز عملکرد کل بنه های دختری (به ترتیب تا 21/8 و 12/5 درصد) داشت. از این رو، استفاده از بنه های مادری با وزن مناسب جهت کاشت (بیش از 8 گرم) همراه با کاربرد کودهای آلی می تواند در کاهش مشکلات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی بیش از پیش مفید باشد
  کلیدواژگان: برداشت زعفران، تعداد گل، عملکرد کلاله خشک، عملکرد گل تر
 • سید احسان موسوی، محسن موحدی دهنوی*، امین صالحی صفحات 47-57
  با توجه به اینکه درخت سیب تا 10 سال عملکرد اقتصادی ندارد زعفران گیاه مناسبی برای کشت زیر درخت سیب است. چون دوره رشد زعفران در زمانی که درخت سیب خواب است انجام می گیرد و هیچ گونه تداخلی در عملیات زراعی که برای درخت سیب صورت می گیرد، ندارد. لذا به منظور بررسی تاثیر آرایش و تراکم های مختلف بوته در کشت زیر درخت سیب، بر عملکرد زعفران، آزمایشی، به مدت دو سال (سال های 1391 و 1392) در یکی از باغات شهرستان سمیرم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اول شامل آرایش کاشت روی پشته به صورت دو ردیفه، سه ردیفه و چهارردیفه و عامل دوم شامل فاصله بوته روی ردیف (20، 25 و 30 سانتی متر) در بین ردیف های درختان سیب 4 تا 5 ساله بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد، بیشترین عملکرد کلاله خشک و گل خشک، در آرایش 4 ردیفه و فاصله بوته 20 سانتی متر و کمترین آن در آرایش 2 ردیفه و فاصله بوته 30 سانتی متر به دست آمد. بیشترین وزن خشک برگ، تعداد بنه و عملکرد بنه سال اول در آرایش 4 ردیفه و فاصله بوته 20 سانتی متر به دست آمد. به طور کلی در تمام صفات اندازه گیری شده عملکرد سال دوم تقریبا دو برابر سال اول بود. در مجموع با توجه به نتایج سال اول و دوم آزمایش به نظر می رسد استفاده از تراکم بالاتر، چهار ردیف کشت و فاصله بوته 20 سانتی متر، در زیر درختان سیب می تواند گزینه مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد بنه، عملکرد کلاله، فاصله بوته، وزن خشک برگ
 • مهدیه رشید سرخ آبادی*، علی شهیدی، عباس خاشعی سیوکی صفحات 58-72
  زعفران به عنوان گرانبهاترین محصول کشاورزی و دارویی جهان از جمله گیاهانی است که نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک خراسان جنوبی و مرکزی پیدا کرده است. آگاهی از چگونگی تناسب و انطباق فعالیت های کشاورزی هر منطقه با شرایط محیطی آن، لازمه هر گونه فعالیت کشاورزی است. بنابراین، آگاهی از ساختار وابستگی مکانی ویژگی های مختلف خاک و آب در مزارع جهت دست یابی به تولید بیشتر و مدیریت بهتر حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق نقشه پراکنش متغیرهای کیفیت آب و خاک جهت کشت زعفران در اراضی شهرستان تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی تهیه گردید. بدین منظور از روش های تصمیم-گیری چند معیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد و به کمک محیط نرم افزاری Arc GIS مدل سازی و تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفت. در نهایت مناطق مختلف بر اساس استعدادشان برای کشت زعفران به پنج گروه طبقه بندی شدند. نتایج حاصله نشان داد که از مجموع 9570.2071 کیلومتر مربع مساحت شهرستان تربت حیدریه از نظر پهنه بندی کشت زعفران، 8/5% دارای کیفیت بسیار مناسب، 46/5% دارای کیفیت مناسب، 16/5% دارای شرایط نسبی برای کشت، 17% نامناسب و حدود11/5% از مساحت منطقه را نقاط کاملا نامناسب برای کشت زعفران در بر می گیرد. در نهایت مهمترین عامل محدود کننده تولید زعفران در درجه اول، کیفیت نامطلوب آب آبیاری و سپس خصوصیات خاک تعیین شد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، زمین آمار، Expert Choice، GIS
 • فاطمه حسن زاده اول*، پرویز رضوانی مقدم، محمد بنایان اول، رضا خراسانی صفحات 73-84
  زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجائیکه زعفران از طریق بنه تکثیر می یابد، لذا تولید بنه های دختری قوی از طریق تغذیه مناسب همواره مورد توجه بوده و محلولپاشی عناصر غذایی یکی از روش های کمکی در تغذیه گیاهی محسوب می شود. این آزمایش با هدف بررسی اثرات وزن های مختلف بنه مادری کشت شده و سطوح مختلف غلظت محلولپاشی بر ویژگی های بنه دختری و عملکرد گل زعفران انجام شد. بدین منظور آزمایشی طی سالهای 1390 تا 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار سطح وزن بنه مادری (گروه های وزنی 3-1/1، 5-3/1، 7-5/1 و 9-7/1 گرم) و چهار سطح محلولپاشی با محلول غذایی کامل (غلظت های 0، 6، 8 و 10 در هزار) و در سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن بنه مادری اثر معنی داری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران دارد. در بین تیمارهای آزمایش، استفاده از بنه مادری با گروه وزنی 9-7/1 گرم، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (408 بنه در مترمربع)، بیشترین عملکرد بنه (809 گرم در مترمربع) و بیشترین عملکرد گل تر (5/25 گرم در مترمربع) را نشان داد. با کاهش وزن بنه های کشت شده تعداد و عملکرد بنه، گل و کلاله زعفران کاهش یافت. تاثیر تیمارهای مختلف محلولپاشی و همچنین اثر متقابل وزن بنه مادری و محلولپاشی بر ویژگی های مورد مطالعه بنه و گل زعفران معنی دار نبود. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از بنه مادری با وزن بیشتر تاثیر مثبت و معنیداری بر ویژگی های مورد مطالعه بنه دختری و گل زعفران دارد؛ لذا توصیه می شود برای دستیابی به عملکرد بالای زعفران، تا حد امکان از بنه های درشت با وزن بیشتر استفاده گردد.
  کلیدواژگان: اندازه بنه، تغذیه برگی، تولید بنه، کلاله زعفران
 • محمدرضا اکرمی*، محمدجعفر ملکوتی، پیمان کشاورز صفحات 85-96
  زعفران (sativus L. Crocus) یکی از گران ترین چاشنی های غذایی دنیا می باشد. با وجود اینکه ایران بیشترین میزان تولید زعفران جهان را به خود اختصاص داده است، لیکن میزان عملکرد در واحد سطح کمتری نسبت به سایر کشورهای تولید کننده این محصول را دارد. این تحقیق به منظور ارزیابی اثر بخشی مصرف پتاسیم و روی بر عملکرد گل و کلاله زعفران در جنوب شهرستان سبزوار در سال زراعی 92-1391 براساس نتایج تجزیه خاک اجرا گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل 9 تیمار سه سطح سولفات پتاسیم (0، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح سولفات روی (0، 25 و 50 کیلوگرم بر هکتار) در سه بلوک به ابعاد 12×2 متر اجرا گردید. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد گل، وزن گل و وزن کلاله در هر کرت بود که بعد از اندازه گیری، داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که مصرف پتاسیم تاثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده نداشته، لیکن با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، تعداد گل 5/5 درصد، وزن گل 5/6 درصد و وزن خشک کلاله 8/5 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. علت عدم واکنش معنی دار زعفران به مصرف قبل از زمان گلدهی 200 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به رغم مقدار 200 میلی گرم بر کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده در خاک را می توان به شرایط نامناسب جوی و عملکرد پایین زعفران در سال جاری مربوط دانست. اما تاثیر سطوح مختلف روی بر صفات اندازه گیری شده در سطح پنج درصد معنی دار گردید، به طوری که مصرف 25 کیلوگرم در هکتار سولفات روی باعث افزایش 65 درصد تعداد گل، 84 درصد وزن گل و 150 درصد وزن خشک کلاله نسبت به شاهد گردید. با مصرف 50 کیلوگرم سولفات روی نه تنها صفات مورد اندازه گیری افزایش نیافت، بلکه میزان عملکرد زعفران به کمتر از شاهد رسید.. با توجه به اینکه بسیاری از خاک های استان خراسان (بیش از 80 درصد) با کمبود روی مواجه هستند. می توان اعلام نمود که مصرف روی برای رشد بهتر زعفران در خاکهای این استان به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تجزیه خاک، پتاسیم، روی، زعفران (sativus L. Crocus)، عملکرد گل و کلاله
|
 • Seyyd Mohammad Hosseini*, Mehdi Naghous, Seyyed Hasan Hoseinyan Bilondi Pages 1-14
  This study was carried out to evaluate the effect of aqueous pennyroyal (Mentha plegium) and saffron petals extract on performance and meat quality in broiler. 330 birds were used in five treatments; Control (C), 0.1% saffron petals (S1), 0.2% saffron petals (S2), 0.1% pennyroyal (P1) and 0.2% pennyroyal (P2) extracts. Body weight gain and feed intake were measured. At the end of the experiment, four birds were slaughtered and meat temperature was measured at 15, 30 and 60 min postmortem in the right pectoralis major. Thigh meat quality parameters (water holding capacity, pH and Malon Di Aldehyde (MDA)) were measured in 1 and 60 day postmortem. Protein and lipid of thigh meat were evaluated on 1 day postmortem. The results showed that body weight gain and feed conversion ratio in grower and the whole period were improved for S2 compared to other treatments. Feed intake, meat temperature, fat, protein and pH were not significant between treatments. Meat dry matter was increased significantly in S1 and S2 treatment compared to P1 and P2 (P<0.05). MDA (1 day postmortem) was not significant between treatments but 60 day postmortem, MDA was significantly decreased in P2 compared to control treatment (P<0.05). WHC (1 day postmortem) significantly increased (P<0.05) in S1 and S2 compared to P1 but these differences were not significant for 60 day postmortem. The results also indicate that there were significant correlation between WHC, pH, dry matter, protein and fat. The Result of this study showed that Saffron petal extract can improve performance and it has antioxidant property but antioxidant effect of pennyroyal was higher than that of saffron petal.
  Keywords: Body weight, Feed conversion ratio, Malon Di Aldehyde, Meat temperature, Water holding capacity
 • Nahid Nekouei, Mohammad Ali Behdani, Abbas Khashei-Siuki* Pages 15-33
  Khorasan Province is one of the most important provinces of Iran، especially as regards agricultural product. The prediction of crop yield with available data has important effects on socio-economic and political decisions at the regional scale. Recently، the application of Artificial Neural Network (ANN) has been developed as a powerful tool which enables to solve accurately the most complicated equations and to perform appropriate numerical analysis. This study shows the ability of Artificial Neural Network (ANN) technology for the prediction of saffron (Corcus sativus) yield، based on the available daily weather and yearly agricultural data. Evapotranspiration، temperature (max، min، and dew temperatures)، precipitation and daily average relative humidity for 20 years at synoptic stations were the weather data used. The potential of ANN and Multi-Layered Preceptron (MLP) methods were examined to predict saffron yield. The MLP models of Artificial Neural Networks and regression using maximum temperature، precipitation، evapotranspiration and relative humidity of autumn and last year yield، as independent variables in predicting the crop yield (R2=0. 8832، RMSE= 0. 689 kg. ha-1، MAE= 0. 560 kg. ha-1)، the most efficiency was achieved. 
  Keywords: Expert System, Gammatest, Multi, layered perceptron
 • Alireza Koocheki*, Mehdi Jamshid Eyni, Seyyed Mohammad Seyyedi Pages 34-46
  The Mother corm size and nutrient management are the most important factors in relation to quantitative and qualitative characteristics of saffron (Crocus sativus L.). In order to investigate the effects of mother corms size, manure and chemical fertilizers on replacement corm criteria and yield of saffron, a field experiment was conducted as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during the years 2012 and 2013. The mother corm size (4g and lower (small), 4.1–8 g (medium), 8.1-12 g (relatively large) and more than 12 g (large)) and fertilizer sources (manure 25 t. ha-1, chemical fertilizer (N+P) and control) were the first and second experimental factors, respectively. The larger mother corms (8.1-12 g and more) significantly resulted in a greater number of flowers per m2, increased fresh flower and dry stigma yields. As observed in flower and stigma yields, replacement corm yield per m2 was significantly increased by larger mother corms. In addition, number and yield of replacement corm significantly affected by fertilizer sources.However, effect of manure on yield of replacement corm more than 8 g and total replacement corm yield was higher than chemical fertilizer (by 12.5 and 21.8 %, respectively). It seems the selection of appropriate mother corm (more than 8 g) and applying manure can result in reducing the problems caused by consecutive using of chemical fertilizers.
  Keywords: Dry stigma yield, Flower number, Fresh flower yield, Saffron harvest
 • Seid Ehsan Moosavi, Mohsen Movahhedi Dehnavi*, Amin Salehi Pages 47-57
  Since apple trees have no economical yield during the first 10 years, saffron is a suitable plant for growing between apple trees. The growth period of saffron is in the time that apple tree is dormant, so there is not any interference between saffron and farming operation of apple trees. So in order to study the effects of sowing patterns and densities on saffron yield under the apple trees, an experiment carried out in an apple garden of Semirom region in 2012 and 2013. This experiment was a factorial based on randomized complete block design with three replications. The first factor included of three sowing paterns (two, three and four rows) and second factor included of three sowing spaces on each rows (20, 25 and 30 cm). Results showed that maximum and minimum stigma and flower dry matter obtained from four rows pattern and 20 cm plant space and tow rows and 30 cm plant space, respectively. Maximum leaf dry matters, corm number and corm yield, in first year, obtained from four rows and 20 cm plant space treatment. Generally yield of second year was two times more than the first year for most of the measured traits. Finally with respect to results of the first and second years, applying of high density, four rows and 20 cm plant space, can be a proper option for saffron production under apple trees in Semirom region.
  Keywords: Corm yield, Leaf dry matter, Planting space, Stigma yield
 • Mahdieh Rashid Sorkh Abadi*, Ali Shahidi, Abbas Khashei, Siuki Pages 58-72
  Saffron as the world's most valuable agricultural and medicinal product is among the plants that has a significant role in the economic and social conditions of arid and semi-arid areas of Southern and Central Khorasan. On the other aspect, the basic point in agricultural development is having detailed knowledge of the environmental characteristics in any place and applying specific management. Therefore, knowledge of the special dependency of soil and water characteristics of plantations is important to achieve higher production and better management. In this study, soil and water quality variables for saffron cultivation in Torbate Heidariyeh City located in Khorasan Razavi Province was evaluated. For this purpose, multi-criteria decision-making methods were used based on Analytic Hierarchy Process (AHP) by using Arc GIS software and the modeling and spatial analysis of information was conducted. Research process included data collection, data entry into GIS, criteria valuation, spatial modeling and integrating information. Finally, different regions were categorized into five groups based on their potential for saffron cultivation. The results showed that from the total 9570.2071 km2 area of the Torbate Hidariyeh city according to saffron cultivation zoning, 8.5% has a very good quality, 46.5% of the area has a good quality, 16.5% has relative conditions for cultivation, 17% has poor and 11.5% of the area has a quite unsuitable quality for the cultivation of saffron. Finally, the main limiting factor for saffron production was primarily poor quality of irrigation water and then soil properties.
  Keywords: AHP, GIS, Saffron, Torbate Hydariyeh, Zoning
 • Fatemeh Hassanzadeh Aval*, Parviz Rezvani Moghaddam, Mohammad Bannayan Aval, Reza Khorasani Pages 73-84
  Saffron (Crocus sativus L.) is one of the native and valuable plants of Iran that proper use of nutrients is particularly important in the development and production. Since saffron is reproduced by corm, so always been considered production of replacement corms through appropriate nutrition; and foliar application is one of auxiliary methods in this crop nutrition. In order to investigate the effects of different maternal corm weight and different levels of foliar concentrations on replacement corm characteristics and flower yield of saffron, an experiment was conducted as factorial based on a complete randomized block design with three replications and 16 treatments at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season of 2011-2012. Treatments were four corm weights (1.1- 3, 3.1- 5, 5. and 7.1- 9 g) and 4 levels of foliar application (0, 6, 8 and 10 per 1000). Variance analysis results revealed that the maternal corm weight had significant effect on studied characteristics of saffron corm and flower. Among the treatments, maternal corm with 7.1-9 g weight had the highest total corm number (408 corms.m-2), corm yield (809 g.m-2) and fresh flower yield (5.25 g.m-2). The number and yield of corm, flower and stigma of saffron were decreased with decreasing in maternal corm weight. The studied characteristics of corm and flower were not affected using foliar application and interactions of corm weight with foliar application. Generally, the results of presented research show that the maternal corm with high weight has significant and positive effects on the studied characteristics of replacement corm and flower of saffron. Therefore, it is recommended to achieve high yield of saffron, as far as possible, large maternal corms with more weight should be used.
  Keywords: Corm size, Corm production, Foliar feeding, Saffron stigma
 • Mohmmad Reza Akrami*, Mohammad Jafar Malakouti, Payman Keshavarz Pages 85-96
  Saffron (Crocus sativus L.) is considered as the most expensive spice in the world. Although Iran has the highest world saffron production, but its yield is less compared with other producing countries. The purpose of this research was to evaluate the effect of potassium and zinc application on flower yield and qualitative characteristics of saffron stigma. This study has been implemented based on the soil analysis results at south of Sabzevar city (in west of Khorasan Razavi province) during growing season of 2012 2013. Experiments had been performed as factorial layout based on a randomized complete block design with three replications. Three levels of potassium (0, 100 and 200 kg.ha-¹) and three levels of zinc (0, 25 and 50 kg ha-¹) was investigated as treatments. The measured responses were fresh weight of flowers and stigma, stigma dry weight and number of flowers for saffron. Then data were analyzed by using SPSS software. The obtained results showed that consumption of potassium has no significant effect on the measured characteristics. But consumption of 200 kg ha-¹ potassium sulfate lad to %5.5 numbers of flowers, %5.6 weights of flower, %10 fresh weight of stigma and %8.5 dry weights of stigma increase in flower number compared to control. While the impact of different levels zinc consumption were significant on studied trait. Consumption of 25 kg ha-¹ zinc sulfate increased % 65 numbers of flower, %84 weight of flowers, %73 fresh weight of stigma and %150 dry weight of stigma to control. However, by using of 50 kg Zinc sulfate, not only measured characteristics didn’t increase, but also saffron yield was lower than control. As regards the many soils in Khorasan province (more than %80) are faced with zinc deficiency, can be concluded that zinc consumption is so necessary to improve yield of saffron.
  Keywords: Flower, stigma yield, Potassium, Saffron (Crocus sativus L.), Soil analysis, Zinc