فهرست مطالب

روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن - سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1391)
 • سال دوم شماره 3 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمود بهنیا*، کامران گشتاسبی، محمد فاتحی مرجی، علی اکبر گلشنی صفحات 1-13
  شکست هیدرولیکی به عنوان روشی برای تحریک مخازن نفتی به عوامل مختلفی از جمله خصوصیات محیطی که شکستگی در آن رشد می کند بستگی دارد. خصوصیات مکانیکی لایه ها به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر روند پیشروی شکست هیدرولیکی و هندسه ی آن شناخته می شوند. در این تحقیق با تغییر پارامترهای مقاومتی محیط دربرگیرنده ی شکست هیدرولیکی، فرآیند گسترش شکست هیدرولیکی در محیط های چند لایه(محیط نرم و سخت) و تحت تاثیر پارامترهای الاستیک، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور روش المان مرزی بر اساس فرمول بندی ناپیوستگی- جابجایی برای حل گسترش شکست هیدرولیکی در سازندهای لایه ای مورد استفاده قرار گرفت. از المان های مرتبه ی بالا برای مدلسازی مرز ترک و محیط به همراه المان نوک ترک برای افزایش دقت این روش عددی ارائه شده در محیط های ناهمگن(2DFPM) استفاده شده است. صحت روش عددی ارائه شده در مدلسازی مواد ناهمگن، به وسیله ی تعدادی مسئله ی دارای حل تحلیلی تایید گردید. در این مطالعه تنش های کششی ایجادشده در امتداد فصل مشترک به همراه فاکتور شدت تنش موجود در نوک ترک برای بررسی رفتار گسترش شکست هیدرولیکی در شرایط مختلف محاسبه گردیدند. نتایج نشان می دهد که بسته به وضعیت قرارگیری شکست هیدرولیکی نسبت به فصل مشترک (عمود، گذرنده و موازی) و همچنین پارامترهای محیط در برگیرنده ی شکستگی، میزان فاکتور شدت تنش ایجادی در نوک ترک و تنش های کششی در امتداد فصل مشترک متفاوت خواهند بود، که این دو پارامتر امکان گسترش شکستگی و یا احتمال توقف آن را تعیین می نمایند. همچنین میزان بازشدگی شکست هیدرولیکی به خصوصیات الاستیک لایه ها وابسته بوده و تغییر خصوصیات الاستیک لایه ها می تواند هندسه شکستگی را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: شکست هیدرولیکی، محیط های لایه ای، گسترش شکستگی، روش ناپیوستگی - جابجایی
 • آسیه نورسته*، فرهاد محمدتراب، افشین نمیرانیان صفحات 14-24
  خط فرآوری سه چاهون به منظور پرعیارسازی کانسنگ های کم عیار معدن سه چاهون در کارخانه فرآوری چغارت، احداث شده است. هدف از این مقاله طراحی سیستم نمونه برداری، بررسی نوسانات عیار بار ورودی و همگن سازی بهینه در این خط است. برای نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از روش دو وزنی، وزن بهینه جزء نمونه ها معادل 49/0 کیلوگرم و با در نظر گرفتن خطای مجاز، تعداد جزء نمونه های لازم جهت برداشت معادل 29 نمونه محاسبه گردیده است. با به کارگیری واریوگرام که یکی از مهم ترین ابزارهای زمین آماری محسوب می شود، تناوب زمانی جهت نمونه برداری 110 ساعت برآورد گردیده است. با همگن سازی مناسب بار ورودی در بستر همگن ساز، می توان تا حد زیادی از نوسانات عیاری کاست، لذا با اعمال میانگین متحرک، عملیات همگن سازی خوراک ورودی در بازه های زمانی مختلف شبیه سازی شده و در نهایت 65 ساعت همگن سازی بهینه جهت کاهش نوسانات عیاری و افزایش راندمان کارخانه و کیفیت کنسانتره تولیدی مشخص گردیده است. لذا با توجه به نرخ بار ورودی معادل 628 تن بر ساعت، لازم است تا در هر مرحله، همگن سازی با حجم 40820 تن در بستر همگن ساز انجام و سپس به خط سه چاهون خوراک دهی شود. نمودارهای کنترلی ترسیم شده، کاهش نوسانات عیار و قرارگیری تغییرات عیار در حدود مجاز تعیین شده توسط کارخانه را تایید می کند.
  کلیدواژگان: نمونه گیری بهینه، واریوگرافی، تغییرپذیری عیار، همگن سازی
 • مهدی محسنی*، محمود عبدالهی، سید محمد جواد کلینی صفحات 25-34
  در این مقاله روشی آماری برای تحلیل نتایج به دست آمده از پارامترهای هندسی ذرات کالکوپیریت خردشده با آسیاهای مختلف ارائه شده است. این مطالعات با هدف بررسی اثر مکانیزم خردایش در آسیاکنی بر هندسه ی ذرات کالکوپیریت انجام شده است. هندسه ی ذرات کالکوپیریت خردشده توسط آسیاهای میله ای، گلوله ای و سرامیکی، با استفاده از تکنیک آنالیز تصاویر و توسط نرم افزار Image J تعیین شد. پارامترهای هندسی با فاکتورهای شکل مثل کشیدگی، گردی، گرد شدگی، تحدب و فاکتور نظم توصیف شده اند. برای اطمینان از آنکه اختلاف در مکانیزم خردایش توانسته است تغییراتی را در هندسه ی ذرات ایجاد کند از روش آنالیز واریانس و آزمون های مقایسه ای چندگانه استفاده شد، مطالعات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در سطح اعتماد 95% هندسه ی ذرات در محصول آسیاها در اکثر بخش های ابعادی با هم اختلاف دارند و اختلاف در مکانیزم خردایش در آسیاهای میله ای، گلوله ای و سرامیکی بر خصوصیات هندسی ذرات خردشده اثرگذار است. افزایش نقش مکانیزم سایش در خردایش مواد در آسیا فاکتورهای گردی، تحدب و گرد شدگی را در ذرات افزایش می دهد، به گونه ای که آسیای سرامیکی محصولی گردتر و آسیای میله ای محصولی با کشیدگی بیشتر تولید می کنند.
  کلیدواژگان: کالکوپیریت، آزمون های آماری، مکانیزم خردایش، آسیاکنی، هندسه ی ذرات، آنالیز تصویر
 • فرشاد دارابی گلستان*، رضا قوامی ریابی، محمد جواد مجلسی، مجتبی معمارزاده، هوشنگ اسدی هارونی صفحات 35-43
  کمربند ولکانیکی ارومیه- دختر در ایران از نظر کانی سازی جزء مناطق با پتانسیل محسوب می گردد که عمده کانی سازی های از نوع پورفیری در آن دیده می شوند. منطقه دالی با توجه به تصاویر ماهواره ای، بازدیدهای منطقه ای و نمونه برداری های صورت گرفته به عنوان یک اندیس معدنی مستعد شناخته شده است. در این تحقیق تعداد 149 نمونه ژئوشیمیایی محیط لیتوژئوشیمیایی ثانویه (خاک) مورد استفاده قرار گرفته است. روش های آنالیز تطبیقی و آنالیز تفریقی به عنوان دو تکنیک آماری جهت تعیین نوع عناصر کانی ساز و نمونه های آنومال بکار برده شده است. در این روش ها به کاهش حجم داده ها، مشخص نمودن عناصر آنومال و ارزیابی غنی شدگی و تهی شدگی عناصر پرداخته شده است. آنالیز تطبیقی به بررسی همزمان متغیر (عناصر) و نمونه ها می پردازد و عناصر کانی زایی شده و نمونه های با اهمیت را به تدریج تفکیک می کند که به عنوان مثال نمونه های 84، 40، 22، 74، 46، 86 و تعدادی دیگر از نمونه ها وجود آنومالی Cu-Au را در اشکال مختلف به اثبات رسانده است. روش آنالیز تفریقی با توجه به کانی سازی مشخص شده در تحلیل قبل (Cu-Au) در منطقه مشخص نمود که افزایش غلظت عنصر Co در محدوده تمرکز Cu-Au و افزایش غلظت عناصر Na، La و Mg نزدیک به زمینه و دارای تهی شدگی در منطقه کانی سازی می باشند. در آنالیز تطبیقی کلیه عناصر Mo، Ti، Fe، K و تا حدودی Ba نزدیک به محدوده تمرکز Cu-Au و Na، Li، Ca، Sr، As و چندین عنصر دیگر تهی شدگی نشان می دهند.
  کلیدواژگان: کمربند ولکانیکی ارومیه - دختر، پورفیری، محیط لیتوژئوشیمیایی ثانویه، آنالیز تطبیقی، آنالیز تفریقی، تهی شدگی
 • کاربرد شبیه سازی گوسی متوالی شرطی در تعیین عدم قطعیت عیار بلوک های تخمینی در معدن فسفات اسفوردی
  احمدرضا صیادی*، نادر فتحیان پور، امین الله موسوی صفحات 44-52
  میزان ذخیره و عیار کانسار از جمله متغیرهای کلیدی در تعیین شاخص های فنی و اقتصادی کانسار هستند. این متغیرها همواره با عدم قطعیت همراه بوده و بنابراین ضروری است تا با به کارگیری روش های مناسب، میزان ریسک همراه با آن ها برآورد گردد.از جمله این روش ها می توان روش شبیه سازی گوسی متوالی شرطی(CSGS) را نام برد که امکان تعیین میزان ریسک و تهیه نقشه های هم احتمال کانسار را فراهم می آورد. بر خلاف روش های رایج تخمین زمین آماری که با نوعی هموارسازی مواجه اند، شبیه سازی شرطی ابزاری جهت کمی کردن میزان ریسک همراه با عیار و شاخص های طراحی و برنامه ریزی تولید را فراهم می آورد. در این تحقیق از روش شبیه سازی شرطی جهت تعیین عدم قطعیت مرتبط با عیار و تناژ معدن فسفات اسفوردی و نیز تعیین فاصله اطمینان و نقشه های هم احتمال مربوط به عیار بلوک ها استفاده شده است. در پایان میزان و تاثیر ریسک برآورد شده بر شاخص های اقتصادی معدن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج شبیه سازی، معدن فسفات اسفورد دارای ذخیره ای بین212/12 تا 835/18 میلیون تن است و می توان گفت این معدن به طور متوسط دارای 269/15 میلیون تن ماده معدنی با عیار متوسط 8/16% است.همچنین نتایج بررسی اثر عدم قطعیت بر سود معدن، نشان دهنده ریسک 30 درصدی همراه با عیار بلوک ها است.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت، شبیه سازی شرطی، شبیه سازی گوسی مرحله ای، تحلیل ریسک، معدن فسفات اسفوردی
 • سعید دهقان*، کوروش شهریار، پرویز معارف وند، کامران گشتاسبی صفحات 53-61
  معدن فطر6 از مجموعه معادن شرکت کرومیت فاریاب، یکی از معادن زیرزمینی کشور است که برای استخراج ماده معدنی از روش اتاق و پایه استفاده می نماید. بعد از وقوع ریزش بزرگ مقیاس در فاز یک این معدن، فعالیت های استخراج در این فاز تعطیل شد و برای استخراج فاز دو آن روش استخراج به صورت کارگاه و پایه نواری همراه با پر کردن طراحی شد. از آنجا که برای طراحی پایه ها در این روش، لازم است تا درک درستی از میزان و نحوه اعمال تنش بر روی پایه ها وجود داشته باشد، مطالعات گسترده ای در این زمینه انجام گرفت و مقادیر تنش های اعمال شده بر روی پایه ها با استفاده از روش های مدلسازی عددی و تجربی تخمین زده شدند. همچنین با استفاده از هر دو روش، اثر عمق و توالی استخراج بر تنش اعمالی بر پایه ها مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مادامی که زون پلاستیک در پایه ها ایجاد نشده است، مقادیر تخمین زده شده توسط تئوری سطح تاثیر حداکثر 35% بیشتر از مقادیر واقعی می باشند و موقعیت قرارگیری پایه در یک پهنه بر میزان تنش اعمال شده بر آن تاثیرگذار است. اما در صورتی که زون پلاستیک در پایه ها ایجاد شود، مقادیر تخمین زده شده برای تنش پایه ها در هر دو روش تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند.
  کلیدواژگان: کارگاه و پایه نواری، پر کردن، روش های عددی، توالی استخراج، تئوری سطح تاثیر، زون پلاستیک، FLAC
 • درنا پیروزان، محسن یحیایی، صمد بنیسی* صفحات 62-69
  در فرآیند فلوتاسیون برای جدایش مطلوب ذرات اغلب به بیش از یک مرحله نیاز است. طراحی مدارهای فلوتاسیون به طور معمول بر اساس قوانین تجربی است. به همین دلیل، در اکثر موارد آن ها در شرایط بهینه کار نمی کنند. برای طراحی و بهینه سازی مدارهای فلوتاسیون می توان از الگوریتم بهینه ساز وراثتی استفاده کرد. در مسئله بهینه سازی ترکیب مدار فلوتاسیون، کارایی متالورژیکی مدار (راندمان و محتوی خاکستر) را می توان به عنوان تابع شایستگی برای الگوریتم وراثتی تعریف کرد با توجه به این که هر یک از این دو عامل راندمان و محتوی خاکستر کنسانتره در جهت مخالف هم حرکت می کنند نیاز به روش های بهینه سازی چند هدفه است. بهینه سازی ترکیب مدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند با دو روش مجموع وزن دار و بهینه Paretoانجام شد. با انجام بهینه سازی این امکان فراهم شد تا با حفظ کیفیت کنسانتره نهایی (خاکستر کمتر از 11 درصد) راندمان از 6/57 درصد در مدار اولیه به 8/65 درصد در بهترین ترکیب مدار افزایش یابد. با اجرایی کردن مدار بهینه پیشنهادی در کارخانه، راندمان مدار جدید نسبت به مدار اولیه 7/6 درصد افزایش یافت. مقایسه انحراف معیار نسبی راندمان و محتوی خاکستر به دو روش مجموع وزن دار و بهینه Paretoنشان داد که نتایج حاصل از روش بهینه Paretoپایدارتر است.
  کلیدواژگان: فلوتاسیون، بهینه سازی، چیدمان مدار، الگوریتم وراثتی
 • حسینعلی لازمی، محمدرضا اسکندری صفحات 70-75
  مقاومت فشاری تک محوری سنگ به عنوان یکی از پارامترهای مکانیکی مهم و اساسی در مباحث مکانیک سنگ مطرح است. این پارامتر در آزمایشگاه و بر اساس استانداردهای خاص تعیین می شود. مقاومت فشاری تک محوری می تواند به روش مستقیم و با انجام آزمایش فشاری تک محوری تعیین گردد که انجام این آزمایش مستلزم هزینه و زمان است. در برخی موارد بهتر است که از روش های غیرمستقیم این پارامتر تعیین شود. بر این اساس لازم است بین این پارامتر و دیگر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگ ارتباط منطقی برقرار نمود. در این مقاله پارامترهای تاثیرگذار در مقاومت فشاری تک محوری سنگ در محدوده ایران مرکزی و در منطقه بافق مورد مطالعه قرار گرفته و با انجام آزمایش های مکانیک سنگی و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی رابطه ای برای تعیین مقاومت فشاری تک محوری بر اساس پارامترهای تخلخل، اندیس بار نقطه ای و وزن مخصوص سنگ در این منطقه ارائه شده است. پارامترهای تخلخل، اندیس بار نقطه ای و وزن مخصوص به عنوان ورودی در نظر گرفته شده و مقاومت فشاری تک محوری به عنوان خروجی تخمین زده شده است. در نهایت نتایج بدست آمده از شبکه عصبی با داده های واقعی مقایسه شده و همبستگی آن ها مورد تایید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مقاومت فشاری تک محوری، تخلخل، وزن مخصوص، اندیس بار نقطه ای، شبکه عصبی مصنوعی
 • سمیه طبسی*، رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی ارده جانی صفحات 76-81
  آنومالی های گرانی ترکیبی از اثرات ساختارهای با چگالی و عمق مختلف می باشند. روش های مختلف تفسیر داده های گرانی نظیر آنالیز سطح روند، فیلترسازی و روش های تحلیلی، با تفکیک داده ها به مولفه های مختلف باقیمانده و ناحیه ای مربوط به ساختارهای مختلف، اطلاعات مفیدی از ویژگی های ساختارهای عمومی منطقه مورد نظر نشان می دهند. با وجود پیشرفتدر روش های تفکیک آنومالی طی دهه های گذشته، هنوز تفکیک کامل اثرات باقیمانده از ناحیه ای امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، آنومالی های ناحیه ای تفکیک یافته هنوز شامل اثرات آنومالی های باقیمانده می باشند. با مدل سازی نمودارهای احتمال داده های خام گرانی و تعیین روند های ناحیه ای و باقیمانده (زیر جوامع موجود در داده ها) و حد استان های شروع هر کدام از زیر جوامع بر اساس نمودارهای با شیب های مختلف، تفکیک داده های گرانی سنجی امکان پذیر است. در این مقاله مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال با روش های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی مقایسه شده و روش مدل سازی نمودارهای احتمال به عنوان راه حل ساده ای در تفکیک داده های گرانی سنجی پیشنهاد گردیده است.
  کلیدواژگان: گرانی سنجی، تفکیک آنومالی، نمودارهای احتمال، مقادیر ناحیه ای، مقادیر باقیمانده
|
 • Mahmood Behnia*, Kamran Goshtasbi, Mohammad Fatehi Marji, Aliakbar Golshani Pages 1-13
  Hydraulic fracturing as a method for reservoir stimulation depends on the properties of the media that fracture propagates in it. The elastic properties of layers greatly affect the geometry and propagation of hydraulic fractures. In this research study، the hydraulic fracturing propagation in multi-layered media (stiff and soft) with different elastic properties is investigated. Therefore، boundary element method based on the displacement discontinuity formulation is presented to solve general problems of hydraulic fracturing propagation in layered formations. The crack tip element and a higher order boundary displacement collocation technique are used to increase the accuracy of the method (2DFPM) in modeling of non-homogenous media. The stress intensity factor and tensile stress near the crack tip under different elastic modulus are evaluated to study the hydraulic fracture propagation. Related to the position of the fracture with interface (vertical، intersect and parallel) these factors have different values and finally، they control the fracture propagation. In comparison between the width of fractures in soft and stiff layers، the study displays that the fracture width in soft layers is greater than width of fracture in stiff layers.
  Keywords: Hydraulic fracturing, layered formation, fracture propagation, Displacement discontinuity method
 • Asieh Norasteh*, Farhad Mohammad Torab, Afshin Namiranian Pages 14-24
  Se-chahun beneficiation line is constructed for concentrating of low grade Se-chahun iron ore. The purpose of this article is designing an optimized sampling، studying of grade variability and blending system of the Se-chahun line feed. For this purpose، the optimum sampling weight is determined using 2-weight method that is equal to 0. 49Kg and the number of sub-samples is calculated by means of corresponding error formulas that is equal to 29 samples. By means of variogram modeling، the optimum sampling period is calculated 110 hours. Grade variability can be reduced by fit bed blending. The blending is simulated by means of moving average method in different time period for reducing variability and grade fluctuation to increase plant recovery and concentrate quality. Finally، 65 hours for optimum blending is computed. Therefore، according to the rate of feed flow that is equal to 628t/h، optimum blending has been calculated as 40820ton. The control charts، confirm grade variability reduction into the specification grade limits.
  Keywords: Optimized sampling, Variography, Grade variability, Blending
 • Mahdi Mohseni*, Mahmood Abdollahi, Seyyed Mohammadjavad Koleini Pages 25-34
  This paper presents a statistical evaluation for the shape parameters of different mill products for chalcopyrite mineral. The aim of this study was to determine the effect of grinding mechanisms on chalcopyrite shape properties. Image Analysis (IA) method was used to determine shape factors of chalcopyrite particles. The shape characters are stated in terms of shape factors such as aspect ratio، circularity، roundness، convexity and regularity factors. Applying analysis of variance (one way ANOVA) method followed by multiple comparison tests could show whether the shape parameters of the three different mill products were statistically different from each other or not. Statistical studies were performed using the SPSS software and obtained results showed that with a 95% confidence level، the difference between the shape properties of particles produced by different mill are significant and different grinding mechanism in rod mill، ball mill and ceramic ball mill affects the shape properties of particles. Increasing the role of attrition in grinding increases the circularity، convexity and roundness of particles so the ceramic ball mill makes circular particles and rod mill makes elongated particles.
  Keywords: Chalcopyrite, Statistical tests, Grinding mechanism, Particles shape, Image analysis
 • Farshad Darabi Golestan*, Reza Ghavami Riabi, Mohammadjavad Majlesi, Mojtaba Memarzadeh, Houshang Asadi Harouni Pages 35-43
  Urumieh–Dokhtar volcanic belt is considered as potential area of mineralization that includes majority of porphyry-type mineralization in Iran. According to the satellite imagery، regional visits and samples which were taken from Dalli، this area was introduced as an occurrence with high potential for the mineralization. 149 geochemical samples from secondary lithogeochemical environments (soil) have been studied in the current paper. Correspondence analysis and discrimination analysis are used as statistical methods to identify mineralization type and associated elements with mineralization. Reduction of data volume، identification the anomaly and evaluation of enriched and depleted element are important purposes from application of these methods. In the correspondence analysis the mineralization variables (elements) and samples were simultaneously identified. According to this survey، some of the samples such as 86، 46، 74، 22، 40، 84 and a number of other samples have emphasized a Cu-Au anomaly. In the discrimination analysis according to proven mineralization (Cu-Au) in area and previous result، Co concentration was shown a correlation with Cu-Au mineralization and La، Na and Mg are probably depleted in mineralization area. In the correspondence analysis، elements of K، Fe، Ti، and to some extent Ba almost were enriched in the Cu-Au mineralized area and elements As، Sr، Ca، Li، Na and some other were depleted.
  Keywords: Urumieh–Dokhtar volcanic belt, porphyry deposit, secondary lithogeochemical environments, correspondence analysis, discrimination analysis, depletion
 • Application of Conditional Sequential Gaussian Simulation in Uncertainty Assessment of the Estimated Blocks Grade in Sordid Phosphate Mine
  Ahmadreza Sayyadi*, Nader Fathianpour, Aminollah Mousavi Pages 44-52
  Ore reserve amount and grade are critical variables in determining technical and economical indicators. These factors always associate with uncertainty. Therefore it is essential to assess risk along with them by using appropriate methods. One of these methods is conditional simulation that allows providing probability maps and determining orebody risk rate. Unlike the common geostatistical estimation methods which involve some sort of smoothing، conditional simulation provides a tool for quantifying risk rate along with grade and design and planning parameters. In this research sequential Gaussian simulation has been applied to assess the uncertainty associated with reserve grade and tonnage of Esfordi phosphate mine and prepared confidence interval and E-type maps. Finally، the rate and the effect of estimated risk have been assessed and analyzed. According to simulation result، ore reserve of Esfordi mine is between 12/212 and 18/835 tones and the average of ore amount is 15/269 with average grade of 16/8%. The results show 30% -risk with blocks.
  Keywords: Uncertainty, conditional simulation, sequential Gaussian simulation, risk analysis, Esfordi mine
 • Saeid Dehghan*, Kourosh Shahriar, Parviz Maarefvand, Kamran Goshtasbi Pages 53-61
  Fetr6 is one of the Iran’s underground mines in which chromite had been extracted with room and pillar mining method. In Phase 1 of this mine، after the occurrence of a large scale failure، mining operations ceased and the stope and rib pillars mining method with delayed backfill was designed for phase 2. To design pillars in this method، it was necessary to understand the values of applied stress on pillars. Therefore، widespread and thorough studies were carried out to obtain them for this research. The values of applied stresses on pillars were estimated by numerical and empirical methods. Also، the effects of depth and sequence of ore extraction were investigated using both methods more precisely. The results show that while the plastic zone is not created in pillars، the estimated values by empirical methods are maximum 35% more than the real values and pillar position in the layout of mine is an important parameter on its stress values. But there are not meaningful differences between two methods when plastic zone is created in pillars.
  Keywords: Stope, rib pillar, Numerical methods, Sequence of extraction, Tributary area theory, Plastic zone, FLAC
 • Dorna Pirouzan, Mohsen Yahyaei, Samad Banisi* Pages 62-69
  In flotation، it is customary to use more than one stage to achieve an acceptable level of separation of valuable minerals. Flotation circuit design is usually accomplished using empirical rules which at most cases they do not operate at optimum conditions. In design and optimization of flotation circuits، genetic algorithms could be used. In flotation circuit configuration optimization problem، metallurgical parameters such as yield and ash content could be used as the fitness function for the algorithm. Since there is a tradeoff between the yield and concentrate ash content (i. e.، they move in opposite directions)، multi-objective optimization methods are needed. Optimization of the Zarand coal processing plant flotation circuit was carried out by two
  Methods
  sum of weighted factors and Pareto optimum. The results indicated that it is possible to increase the yield from 57. 6% for the current configuration to 65. 8% for the proposed one. This was achieved by a three-stage configuration while keeping the quality of the concentrate ash content (10. 9%) within an acceptable level.
  Keywords: Flotation, Optimization, Circuit configuration, Genetic algorithm
 • Hosseinali Lazemi, Mohammadreza Eskandari Pages 70-75
  Uniaxial compressive strength is one of the important and essential parameters in rock mechanics projects. This parameter is determined base on specific standards in laboratory. uniaxial compressive strength can be determined by direct method and with uniaxial compressive test that this method consumes time and cost. In some cases it is preferred to determine this parameter by indirect method. Accordingly it is necessary to establish logical relationship between this parameter and other physical and mechanical parameters of rock. Researchers provided a great relationship based on data from tests conducted on various rocks، because of the restrictions is not applicable to all areas and so it is necessary to improve relations for various points. In this study، in addition to previous studies، the parameters that influence rock uniaxial compressive strength are studied in the area of central of Iran and Bafgh. Using rock mechanics tests and artificial neural networks a relation is established for determining uniaxial compressive strength based on porosity، point load index and density parameters.
  Keywords: Uniaxial compressive strength, Porosity, Unit weight, Point load index, Artificial neural network
 • Somayeh Tabasi*, Reza Ghavami Riabi, Faramarz Doulati Ardejani Pages 76-81
  The gravity anomalies include gravity effects of underground structures and ore bodies، which have different densities and located in different depths. Anomaly separation methods such as trend analysis، filtering and analytical continuations، discriminate and separate the residual data from the regional components and reveal the position of the underground structures and ore bodies in the study area. Although there were some improvements in anomaly separation methods in the past decades، but there are in doubts in the determination of the anomaly boundaries. On the other hand، the removed regional anomalies still contain the effects of the residual values، which are anomaly values in reality. Modeling of raw data on probability plots is a method for determination of regional and residual trends (different sub- populations) and the exact threshold value for each effect or component (or sub-population). In this method، the data shows the boundaries of different components (regional and residual). The basic theory of probability plots modeling have been compared with the common gravity anomaly separation methods in this paper.
  Keywords: Gravity, Anomaly separation, Probability plots, Regional values, Residual values