فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 115 (بهمن 1393)
 • پیاپی 115 (بهمن 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • گیتا رضوانی، محمدرضا جلالی ندوشن*، فرزاد یزدانی بیوکی، محمد جواد خرازی، زهرا رضایی صفحه 1
  مقدمه و هدف

  نقش ماست سل ها در روند کارسینوژنز بسیاری از انواع بدخیمی ها ثابت شده است ولی تا کنون مطالعه ای که به بررسی نقش این سلول در پاتوژنز پیشرفت ضایعات دیسپلاستیک حنجره به سمت کارسینوم مهاجم بپردازد، وجود نداشته است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ماست سل اقدام به مقایسه تراکم ماست سل بین اسکواموس سل کارسینوما و مخاط دیسپلاستیک حنجره نموده است.

  روش کار

  تعداد 20 بلوک پارافینه از اسکواموس سل کارسینوما، 18 مورد مخاط دیسپلاستیک و 18 مورد مخاط نرمال حنجره انتخاب و با استفاده از تولوئیدین بلو رنگ آمیزی شدند. پس از شمارش ماست سل ها در واحد سطح توسط دو مشاهده گر، میانگین تعداد ماست سل ها در واحد سطح برای هر گروه تعیین شد و با استفاده از آزمون آماری ANOVA برای شمارش مطلق و آزمون آماری Kruskal-Wallis برای شمارش رتبه ای مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  در شمارش مطلق، میانگین تعداد ماست سل ها در واحد سطح در SCC33/9±11، در مخاط دیسپلاستیک11/ 10±67/ 10و در مخاط نرمال 68/ 4±8 بود، که تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.(p=0.493) در شمارش ماست سل ها به روش رتبه ای نیز تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه مورد بررسی مشاهده نشد.(p=0.132)

  نتیجه گیری

  طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه، مشارکت ماست سل ها در روند کارسینوژنز در ضایعات پیش بدخیم و تومور پیشرفته تفاوت چندانی نداشته به عبارت دیگر ماست سل ها فعالیت کارسینوژنز خود را از همان ابتدای پیش بدخیمی شروع می کنند.

  کلیدواژگان: کارسینوم سلول سنگفرشی، مخاط حنجره، مخاط دیسپلاستیک
 • احیا گرشاسبی*، سکینه موید محسنی، معصومه رفیعی، زینب غضنفری صفحه 7
  مقدمه
  کمبود فعالیت فیزیکی در بروز چاقی، بیماری های قلبی عروقی موثر است. بارداری فعالیت فیزیکی را محدود میکند. هدف از این مطالعه تعیین باورها و رفتارهای مربوط به به ورزش و فعالیت فیزیکی خانمها در دوران حاملگی و پس از زایمان بود.
  روش پژوهش: طی یک مطالعه مقطعی میزان فعالیت فیزیکی واعتقادات ورزشی 200خانم در دوره یکساله پس از زایمان با استفاده از پرسشنامه جهانی فعالیت فیزیکی (Global (Physical Activity) سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه اعتقادات ورزشی بر اساس تئوری رفتاری برنامهریزی شده، بررسی شد. داده ها توسط نرم افزار13 SPSS و با استفاده از آماره های توصیفی و تست غیر پارامتریک wilcoxon، و در سطح معنی داری 05/ 0< P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانترین اعتقادات رفتاری در حاملگی و پس از زایمان عبارت بود از: ورزش خلق وروحیه را بهتر،استرس را کم،وزن را کنترل وایجاد تناسب اندام می کند. همسر،مادر و کارکنان بهداشتی درمانی بیشترین افراد تاثیر گذار بودند. خستگی، بی حالی و نداشتن انرژی، محدودیت های جسمی مانند ویار ونداشتن وقت پس از زایمان شایعترین موانع ورزش بودند. هیچ یک از افراد میزان بالای فعالیت فیزیکی نداشتند.در حاملگی (5/19%) میزان متوسط و (5/80%) میزان کم وپس از حاملگی (3%) میزان متوسط و (97%) میزان کم فعالیت فیزیکی را داشتند. میزان کل فعالیت فیزیکی درحاملگی بیشتر از بعد از زایمان بود(P<0.05).
  نتیجه گیری
  میزان فعالیت فیزیکی بعد از بارداری درمقایسه با حاملگی کم و کاهش یافته بود. دوران حاملگی و پس از زایمان سبک زندگی بی تحرک را ایجاد می نماید.
  کلیدواژگان: اعتقادات، پس از زایمان، حاملگی، فعالیت فیزیکی، ورزش
 • زینب جعفری*، شهرزاد جوادی نژاد، پروین میرزا کوچکی صفحه 17
  مقدمه و هدف
  کامپومرهای رنگی گروهی از مواد ترمیمی هستند که از سال 2002 جهت ترمیم دندان های شیری معرفی شده اند. این مواد به دلیل جذابیتی که به جهت رنگشان ایجاد می کنند و سهولت استفاده، در دندان پزشکی کودکان مورد توجه قرارگرفته اند. از آنجا که رنگ موجود در این مواد می تواند خصوصیات فیزیکی آن را تغییر دهد، هدف از این مطالعه بررسی کامپومرهای رنگی در زمان های نوردهی40،20و60 ثانیه است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی_آزمایشگاهی180 عدد دیسک کامپوزیتی تهیه گردید. سپس کامپومرهای رنگ های آبی، سبز، طلایی، نقره ای، لیمویی و صورتی، داخل دیسک ها پک شد و توسط دستگاه LED در زمان های40،20و60 ثانیه کیور گردید. نمونه ها 10 روز در انکوباتور در دمای 37 درجه نگهداری شدند. سپس توسط دستگاه سختی سنج ویکرز، ریزسختی نمونه ها اندازه گیری و داده ها توسط آنالیز آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  بیشترین میانگین ریزسختی به دست آمده مربوط به رنگ نقره ای به میزان 44.19 و کمترین میزان ریزسختی مربوط به رنگ آبی به میزان 39.52 بود. رنگ های صورتی، سبز و طلایی با درجه سختی 42 سختی متوسطی داشتند. آنالیز آماری نشان داد که رنگ کامپومر و سمتی که کامپومرها کیور می شدند بر میزان ریزسختی کامپومرها تاثیر معنادار داشته است، اما زمان نوردهی بر میزان سختی تاثیر معناداری نداشته است. از میان رنگ ها، رنگ آبی کمترین سختی(0.05≥P) و رنگ نقره ای و لیمویی بیشترین سختی (0.05≥P) را دارا بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه فوق رنگ کامپومر بر میزان ریزسختی آن تاثیرگذار است و کامپومرهای رنگی با رنگ نقره ای و لیمویی به دلیل سختی بیشتر برای ترمیم دندان های شیری توصیه می گردند.
  کلیدواژگان: کامپومر رنگی، ریزسختی، تست ویکرز، زمان نوردهی
 • فهیمه محبوبی قزاآنی، نسرین روزبهانی*، محسن شمسی صفحه 25
  زمینه و هدف
  تغذیه انحصاری با شیرمادر تا 6 ماهگی به منظور افزایش بقای کودکان و کاهش میزان بیماری های آنها مورد توصیه سازمان بهداشت جهانی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین قصد شیردهی انحصاری قبل از زایمان با عملکرد مادران در 6 ماه بعد از زایمان در شهر کاشان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی تحلیلی بر روی 224 زن باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در سال 1392 انجام شد. نمونه ها از 16 مرکز بهداشتی درمانی شهر به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصا ت دموگرافیک و سوالات مربوط به سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سن مادران 9/ 24سال بود. 6/ 86 درصد زنان باردار شرکت کننده قصد داشتند تغذیه انحصاری را تا 6 ماهگی را ادامه دهند. از این مادران 7/ 89 درصد در سه ماهگی و 1 /70 درصد تا شش ماهگی شیردهی انحصاری را ادامه دادند. از 4/ 13 درصد مادران با عدم قصد شیردهی انحصاری، 7/ 86 درصد در سه ماهگی و 7/ 46 درصد تا شش ماهگی شیردهی انحصاری را انجام دادند. بین قصد شیردهی انحصاری زنان باردار با سازه های کنترل رفتاری درک شده، نگرش، هنجار ذهنی و آگاهی به ترتیب همبستگی معنی دار مثبت وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، قصد مادران جهت تغذیه انحصاری در دوران بارداری پیشگویی کننده مهمی برای ادامه این تغذیه تا شش ماهگی کودک است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده در بررسی قصد و رفتار شیردهی انحصاری مفید می باشد.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، شیردهی انحصاری، قصد، زنان نخست زا
 • سکینه موید محسنی، حمیده روحانی، مرضیه اقتداردوست، سید محمدرضا عمادی، مهرداد روغنی، طوبی غضنفری* صفحه 35
  مقدمه
  از سیر با نام علمی Allium Sativum در طب سنتی ایران به عنوان درمانی برای بیماری های مختلف مانند عفونتها، سرطانها و... یاد شده است. نیتریک اکساید در طی پاسخ های ایمنی و التهابی تولید می شود. با توجه به اثرات متعدد سیر و اعمال مختلفی که نیتریک اکساید در بدن دارد برآن شدیم تا در این مطالعه اثر عصاره سیر را برسطح سرمی متابولیتهای نیتریک اکساید (نیترات و نیتریت) موشهای balb/c بسنجیم.
  مواد و روش ها
  30 سر موش balb/c ماده 6-8 هفته بطور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. سه گروه موشهای گروه های دارو که روزانه 20میلی گرم بر کیلوگرم عصاره سیر و گروه های کنترل هم حجم آن سرم فیزیولوژی بصورت درون صفاقی دریافت می کردند. موشها در سه گروه مجزا 24 ساعت، یک هفته و دو هفته بعد از آخرین تجویز کشته شدند. بعد از تهیه سرم، میزان نیتریت و نیترات هر سرم با روش گریس سنجیده شد. نتایج بدست آمده با آزمون آماری تی- استیودنت بررسی گردید.
  نتایج
  سطح نیتریت اولیه سرمی 24 ساعت و یک هفته بعد از آخرین تجویز عصاره سیر 5/7 و 29 درصد و سطح نیترات+نیتریت 42 و 12 درصد، نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. دو هفته بعد از آخرین تجویز نسبت به گروه کنترل نیتریت اولیه 5 /2 درصد کاهش ولی سطح نیترات+نیتریت به میزان 8/ 4 درصد افزایش یافته است. هیچ یک از اختلافات مشاهده شده با آزمون T-Test از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  عصاره سیر موجب افزایش سطح سرمی متابولیتهای نیتریک اکساید می شود ولی این تاثیر از نظر آماری معنی دار نیست؛ و این اثر سیر تا دو هفته بعد ازتجویز باقی می ماند ولی به مرور زمان ضعیف می شود.
  کلیدواژگان: سیر، نیتریک اکساید سرمی، واکنش گریس، استونیتریل، موش balb، c
 • محمدباقر رضوانی، زهرا ملک حسینی*، محسن ناصری، مهشید محمدی بصیر، داوود رشیدی، سیده الهام طباطبایی قمشه صفحه 45
  سابقه و هدف
  لبخند زیبا اغلب باعث جذابیت صورت و ظاهر شدن زیبایی های نهفته صورت می شود به همین دلیل طی سالیان اخیر درمان های زیبایی از جمله در حیطه دندانپزشکی پیشرفت شگرفی نموده اند. در همین تغییر رنگ دندان های غیر زنده اغلب مشکلی مهم محسوب شده، به درمانی موثر نیازمند است. بلیچینگ دندان های تغییر رنگ یافته غیر زنده به خاطر از دست دادن ساختار کمتری از دندان اغلب به درمان های ترمیمی ترجیح داده می شود.محققین حاضربا هدف بررسی میزان تاثیر ماده گیاهی Bleaching agent 1 با مخلوط سدیم پربورات وآب مقطر در بهبود رنگ دندان های تغییر رنگ یافته غیر زنده صورت پذیرفت.
  مواد وروش ها
  مطالعه تجربی حاضربر روی 27 دندان پیشین سالم انسان انجام شد. دندان ها پس از درمان ریشه و گذاشتن یک ماده سیل کننده در مدخل کانال ریشه توسط خون انسانی تیره شدند.سپس بصورت تصادفی به سه گروه 9 تایی تقسیم شده ودر هر گروه یک نوع ماده سفید کننده قرار گرفت.درگروه اول مخلوط سدیم پر بورات وهیدروژن پر اکساید 35%،درگروه دوم مخلوط ماده گیاهی Bleaching agent 1 وآب مقطرو درگروه سوم مخلوط سدیم پربورات و اب مقطر. ماده سفید کننده دندان ها در روزهای 7و12 تازه گردید. از دندان ها پس از تیره کردن ودر روزهای 7و12و17 فتوگرافی هایی با شرایط مشابه تهیه شد.این فتوگرافی ها توسط دو ارزیاب رتبه بندی شده، سپس به وسیله آزمون های آماری Kruskal-Wallis وmann-whitney مقایسه شدند در حالیکه سطح آماری p<0.05 معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  در تحقیق حاضر در روز هفتم تفاوت معنی داری بین سه گروه مشاهده نشد. در روز دوازدهم تنها بین دوگروه اول وسوم تفاوت معنی داری با گروه دوم مشاهده شد ودر روز هفدهم تنها بین گروه اول ودوم تفاوت معنی داری یافت شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از «مخلوط ماده گیاهی ساخته شده در دانشگاه شاهد وآب مقطر» در طی 17 روز می تواند تاثیری مشابه با «مخلوط پربورات سدیم وآب مقطر» در بهبود رنگ دندان های تغییر رنگ یافته غیر زنده داشته باشد.
  کلیدواژگان: دندانهای غیرزنده، سفیدکردن، تغییر رنگ دندان ها
 • فریبا اسماعیلی، نواز خرازیان، فریبا هوشمند، سمیه منصورزاده* صفحه 51
  جایگزینی سلول های بتا به وسیله پیوند جزایر پانکراس نوید بخش درمان دیابت نوع یک است. در مطالعات جانوری و انسانی مشخص شده است که گیاه یونجه Medicago sativa.L از خانواده لگومینیاسه توانایی کاهش قند خون را دارد. اغلب این مطالعات بر تاثیر عصاره گیاه بر میزان گلوکز ناشتا متمرکز شده است. تا به امروز تحقیقی پیرامون ارزیابی توانایی این گیاه در تمایز سلول های بنیادی به سلول های بتای پانکراس در شرایط آزمایشگاهی انجام نشده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات احتمالی تروفیک عصاره گیاه یونجه(MSE) برتمایز سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) به سلول های انسولین ساز (IPCs) انجام شد.
  روش بررسی
  سلول های MSCsموش جداسازی و به صورت تک لایه کشت داده شدند. سلول های مذکور پس از تلاقی، با استفاده از آزمایش های القای بافت چربی و استخوانی شناسایی و تایید شدند. به منظور القای تمایز در این سلول ها به سلول های انسولین ساز، غلظت مشخصی از MSE به محیط کشت اضافه شد. رنگ آمیزی دیتیزون(DTZ) به منظور بررسی سلول های IPCs مشتق ازMSCs در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. سلول های DTZ مثبت شمارش شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. حضور پروتئین های اختصاصی سلول های بتای پانکراس با استفاده از ایمنوفلورسنس تعیین شد.
  نتایج
  تیمار با MSE تاثیر چشمگیری بر تمایز سلول های MSC به سلول های IPCs داشت. در بررسی مورفولوژی سلول ها با استفاده از DTZ دستجات سلولی قرمز ارغوانی مشابه جزایر لانگرهانس مشاهده شد. سلول های تمایز یافته نسبت به سه آنتی بادی C - پپتید، انسولین – پروانسولین و رسپتور انسولین بتا پاسخ ایمنی دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که MSE به طور موثری توانست باعث القای تمایز MSCs به سلول های IPC شود. از آنجایی که سلول های MSC به طور گسترده ای در دسترس بوده و به راحتی کشت می شوند؛ ابزار آزمایشگاهی ارزشمندی را برای مطالعه تمایز سلول های بتای پانکراس فراهم می نمایند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، سلول های تولید کننده انسولین، تمایز سلول های بتای پانکراس، انسولین، پروانسولین، C، پپتید
 • جمشید نارنجکار*، مهرداد روغنی، سعیده ساعدی صفحه 65
  مقدمه و هدف
  صرع دومین بیماری شایع سیستم عصبی مرکزی است. از آن جا که شیوع مشکلات حافظه در بیماران صرعی زیاد است، هدف بررسی حاضر اثر بربرین بر اختلال یادگیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 32 موش نر با وزن 240-190 گرم استفاده شد، که به 4 گروه شم (Sham) یا کنترل با جراحی کاذب، شم دریافت کننده ی بربرین، صرعی، و صرعی دریافت کننده ی بربرین تقسیم شدند. بربرین به میزانmg/kg 25 به طور روزانه و به صورت داخل صفاقی و از یک هفته قبل از جراحی به حیوان ها تا یک ساعت قبل از جراحی تزریق گردید. برای صرعی نمودن حیوان ها از اسید کاینیک حل شده در نرمال سالین به میزان 1 میکروگرم به ازای هر موش استفاده شد. در پایان هفته پنجم جهت بررسی حافظه و یادگیری تحت آزمون رفتار احتراز غیر فعال در دستگاه شاتل باکس و آزمون مازY قرار گرفتند.
  نتایج
  تاخیر اولیه بین گروه ها تفاوت معنی دار نداشت. تاخیر در حین عبور در گروه صرعی شده در حد معنی-داری از گروه شم کمتر بود (p<0.05) و در گروه صرعی تحت تیمار با بربرین این پارامتر در حد معنی دار بیشتر از گروه صرعی بود (p<0.05). در زمینه رفتار تناوبی در گروه صرعی شده کاهش معنی دار تناوب مشاهده شد (p<0.05) و در گروه پیش تیمار با بربرین این پارامتر بهبود نیافت. به علاوه در گروه صرعی پیش تیمار با بربرین کاهش شدت تشنج مشاهده شد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد، تجویز بربرین در صرع لوب گیجگاهی سبب بهبود حافظه و یادگیری در آزمون رفتار اجتنابی غیرفعال می شود، اما موجب بهبود حافظه فضایی نمی شود و همچنین بربرین دارای اثر ضد تشنج هم می باشد.
  کلیدواژگان: بربرین، حافظه، یادگیری، صرع
 • ساحل ولدان طاهباز*، رحیم احمدی، مریم سیاوشی، نوشین امینی صفحه 73
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان می دهند که قرارگیری در معرض بخار رنگ و مواد شیمیایی، اختلالات فیزیولوژیک را در پی دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات استنشاق بخار رنگهای روغنی بر سطح سرمی هورمون پرولاکتین در موش های صحرایی نر و ماده می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 15 سر موش صحرایی نر و 15 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به طور تصادفی به گروه های 5 سری کنترل، و مواجهه با 1 و 8 ساعت بخار رنگ در روز تقسیم بندی شدند. پس از ده هفته، خونگیری به روش قلب باز انجام گرفت و پس از تهیه سرم، سطح سرمی هورمون پرولاکتین با استفاده از روش رادیو ایمنو اسی اندازه گیری شد و در نهایت داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سطح سرمی پرولاکتین در هر دو گروه نر و ماده در گروه مواجهه با 1 و 8 ساعت بخار رنگ نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافت (001/0>P). برخلاف گروه های نر، در گروه های ماده سطح سرمی پرولاکتین در گروه 8 ساعت مواجهه با بخار رنگ نسبت به گروه 1 ساعت مواجهه با بخار رنگ، افزایش بیشتری داشت (001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر آن است که مواجهه با بخار رنگ می تواند سبب افزایش سطح سرمی پرولاکتین شده و این امر می تواند اختلالات فیزیولوژیک دیگری را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: بخار رنگ روغنی، پرولاکتین، موش صحرایی
 • سرور سهرابی صفحه 79
  مقدمه و هدف
  مقالات علمی و مشاهدات بالینی از آن حکایت می کنند که بستری شدن نوزادان در بیمارستان، باعث اختلال در ایجاد دلبستگی میان مادر و نوزاد می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر دلبستگی مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت نوزادان اجراشده است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 80 مادر همراه با نوزاد بستری در بخش نوزادان بیمارستان های حضرت علی اصغر(ع) و آرش در سال 1393 برای گروه آزمون و شاهد انتخاب شدند. گروه آزمون با استفاده از نمایش فیلم آموزش ماساژ و تمرین عملی روی ماکت، ماساژ نوزاد را فراگرفتند؛ سپس، مادران، نوزادنشان را به مدت پنج روز ماساژدادند. ماساژ برای هر نوزاد در هرروز، یک نوبت به مدت 15 دقیقه اجراشد. رفتار دلبستگی مادران نسبت به نوزادانشان، پیش از انجام ماساژ و پس از پنج روز ماساژ در هنگام شیردهی ارزیابی شد. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس سنجش دلبستگی مادر به نوزاد بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و آزمون t در نرم افزار 19SPSS استفاده شد.
  نتایج
  دو گروه آزمون و شاهد از نظر اطلاعات دموگرافیک، همسان بودند و اختلاف در میانگین دلبستگی مادران، پیش از ماساژ در دو گروه براساس آنالیزهای آماری، معنادار نبود (p>0.05). ارزیابی دلبستگی مادران در روز پنجم، نشان داد که میانگین دلبستگی مادران درگروه آزمون (65.70±4.13) با گروه شاهد (54.17±3.01)، تفاوت آماری معنادار داشته است (p<0/001).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش موثر ماساژ بر رفتارهای دلبستگی، می توان این مراقبت سنتی را در تمامی بخش های نوزادان رواج داد.
  کلیدواژگان: نوزاد، ماساژ، رفتارهای دلبستگی مادران، بخش مراقبت نوزادان
|
 • Page 1
  Background And Objective

  The role of mast cells in carcinogenesis is improved in many malignant neoplasms but there are scanty literature which show the role of these cells in pathogenesis of progression of dysplastic lesion to invasive squamous cell carcinoma (SCC). The aim of this study was comparison of mast cell density between squamous cell carcinoma and dysplastic laryngeal mucosa to investigate mast cell role.

  Materials And Methods

  In this study, 20 paraffin blocks of SCC, 18 blocks of dysplastic mucous and 18 blocks of normal mucous of larynx were selected and stained by toluidine blue. After mast cell counting per surface unit by two observer, the averages of mast cells density for each groups were obtained and compared using ANOVA test for absolute counting and Kruskal-Wallis for rank counting.

  Results

  In absolute counting, average of mast cells per surface unit was 11±9.33, 10.67±10.11 and 8±4.68 in SCC, dysplastic mucous and normal mucous, respectively, that did not show any significant difference between the groups (p=0.493) There was also no significant differences between the groups by rank counting (p=0.132).

  Conclusion

  According to obtained results from this study, participation of mast cells in carcinogenesis process in premalignant lesions and advanced tumor did not show a difference, in other words, carcinogenic activity of mast cells may be at early stages of pre-malignancy.

  Keywords: Squamous cell carcinoma, Laryngeal mucosa, Dysplastic mucosa
 • Page 7
  Background And Objective
  Lack of physical activity is a major risk factor for obesity and cardiovascular disease. Pregnancy and postpartum can limit physical activity. The purpose of this study was to evaluate beliefs and physical performance during pregnancy and postpartum.
  Materials And Methods
  During a cross sectional study, 200 women within 1 year of a child’s birth were recruited. To determine the amount of physical activity and exercise beliefs (behavioral, normative and control), Global Physical Activity Questionnaire designed by the World Health Organization and Exercise Beliefs Questionnaire based on the theory of planned behavior guidelines were used, respectively. Data were statistically analyzed by SPSS 13 software based on descriptive statistics and non-parametric Wilcoxon test. Meanwhile, p < 0.05 was considered significant.
  Results
  The most frequent behavioral beliefs during pregnancy and after pregnancy were as follows: exercise improves mood and morale, reduces stress, controls body weight and make fitness. The most common normative belief (affected people) were: spouse, mother and health of employees. Fatigue, lethargy and lack of energy, morning sickness and time limitations were the most common control beliefs (physical barriers) in pregnancy and postpartum. Physical activity during pregnancy and postpartum in order were the average rate (19.5%) and (3%) and low rate (87.5%) and (97%). The total amount of physical activity during pregnancy was more than postpartum (p <0.05).
  Conclusion
  In comparison with the pregnancy, physical activity decreases after delivery. Pregnancy and postpartum promotes a sedentary lifestyle.
  Keywords: Beliefs, Postpartum, Pregnancy, Physical activity, Exercise
 • Page 17
  Background And Objective
  The colored compomers are a group of restorative materials that are introduced for filling of primary dentition since 2002. These materials have been used in pediatric dentistry because of their attractive colors and their simple handling properties. But their characteristics have not been evaluated and compared completely. Since a change in the color of these materials can change its physical characteristics, the aim of this study was evaluation of colored compomer micro-hardness in 20, 40 and 60 second time curing.
  Materials And Methods
  In this in vitro study, 180 composite discs were prepared. Then, each color (blue, green, lemon, golden, silver and pink) was packed into the discs, and was cured for 20, 40 and 60 s. Specimens were stored for 10 days in an incubator with distilled water at 37C and away from direct light. Then, surface micro-hardness measurements were carried out using a Vickers micro-hardness tester in three different points on the top and bottom surface of each sample.
  Results
  Silver color had maximum micro-hardness value (44.19), and blue color had minimum micro-hardness value (39.52). Green, golden, pink and lemon had average micro-hardness values (42). Statistical analysis shows that compomer color and side of specimen had significant influence on compomer micro-hardness. However, no significant influence in various time of curing on compomer micro-hardness was found out. A comparison between colors showed that blue color had minimum micro-hardness and silver color had maximum micro-hardness (p<0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the color of compomer influences micro-hardness. Due to maximum micro-hardness of two colors, i.e. silver and lemon, these are recommended for restoration of primary dentition.
  Keywords: Colored Compomer, Micro, hardness, Vickers test, Curing time
 • Page 25
  Background And Objective
  Exclusive breastfeeding up to 6 months after birth is recommended by the World Health Organization in order to increase infant's survival and reduce the rate of their diseases. This study was carried out aimed to investigate the relationship between prenatal intention to exclusive breastfeeding and maternal practice within 6 months after delivery in Kashan.
  Materials And Methods
  This cross-sectional and analytical study was conducted in 2014 on 224 primiparous pregnant women referred to Health Centers of Kashan. The samples were randomly selected from 16 health centers in the city of Kashan. Data were collected and analyzed using a questionnaire containing demographic characteristics and questions related to the constructs of theory of planned behavior.
  Results
  The mean maternal age was equal to 24.9 years. Among the pregnant women participating in the study, 86.6% of them intended to continue exclusive breastfeeding up to 6 months of the infant's age. Among these mothers, 89.7% and 70.1% continued exclusive breastfeeding up to three months and six months, respectively. From 13.4% of mothers with no intention of exclusive breastfeeding, 86.7% and 64.7% did exclusive breastfeeding up to the first three and six months of age, respectively. There were significant positive correlations respectively between the intention of exclusive breastfeeding in pregnant women with the constructs of perceived control behavior, attitude, subjective norms and knowledge.
  Conclusion
  Considering the results of this study, the mother's intention for exclusive breastfeeding during pregnancy is an important predictor of continuing this type of feeding up to the six month of infant age, and the theory of planned behavior can be effectively used to design the improving interventions of exclusive breastfeeding.
  Keywords: Theory of planned behavior, Exclusive breastfeeding, Intention, Primipar women
 • Page 35
  Background And Objective
  Allium sativum or garlic belongs to Liliaceae family. Garlic has been used in the Iranian Traditional Medicine for treatment of different diseases like infections, cancers, digestion disorders and heart diseases. Nitric oxide (NO) is produced in immunity response and inflammatory conditions. According to immunomodulator effect of garlic, the effect of garlic extract on serum metabolites of NO (nitrite and nitrate) in balb/c mice was studied.
  Material And Methods
  In this experimental study, 30 balb/c mice (female, 6-8 weeks old) were divided into 6 groups (three groups received garlic and three groups as control). Each mouse received 20 mg/kg/day of garlic extract intraperitonealy for one week (mice in control groups received normal saline). Mice were killed at 24 hours, 1st and 2nd weeks after garlic extract treatment. Serum was prepared and nitrite and nitrate were assayed by Greiss method. Meanwhile, t test was used for statistical analysis.
  Results
  Primary nitrite increased by 7.5% and 29% and nitrite +nitrate increased by 42% and 12% in 24 hours and one week after last injection, respectively. Primary nitrite decreased by 2.5% and nitrite +nitrate increased by 4/8% two weeks after last injection. All t-test values were not significant.
  Conclusion
  One week administration of 20 mg/kg of garlic extract increases serum NO metabolites levels time dependently but not significantly and this effect weakens with time.
  Keywords: Allium sativum, Serum nitric oxide, Griess reaction, Acetonitril, Balb, c mice
 • Page 45
  Objective
  The purpose of this study was a comparison between effectiveness of a new herbal bleaching material with combination of sodium perborate and distilled water.
  Materials And Methods
  In this study, 27 permanent anterior teeth with intact crowns were selected and discolored intentionally by inserting them in whole blowhole centrifuged at 2500 rpm for 30 minutes three times a day for 3 days. The bleaching materials tested in each of these 3 groups were: group 1: a mixture of sodium perborate and hydrogen peroxide 35%, group 2: a mixture of herbal bleaching agent and distilled water, and group 3: a mixture of sodium perborate and distilled water. At 7 & 12 days, the teeth were reopened, bleached and placed back into the vials with distilled water. The teeth were photographed at days 1, 7, 12 and 17 after bleaching intervals. Teeth whitening were rated by consensus of 2 evaluators in 3 grades: grade 1 as no change or very slight change, grade 2 as mild change and no acceptable color and grade 3 as an acceptable color change. For statistical analysis, Kruskal-Wallis and Mann-Whithnet tests were used and significance level was p<0.05.
  Results
  The mixed sodium perborate and distilled water was significantly better than herbal material after 12 days (p=0.006) but no significant difference was found out between them after 17 days (p=0.16).
  Conclusion
  Based on the findings of this research study, the new herbal bleaching material could have the same results as the mixed perborate and water.
  Keywords: Not, viable teeth, Bleaching, Discolored teeth
 • Page 51
  Background And Objective
  β cell replacement therapy by pancreatic islet transplantation has become a promising treatment for type 1 diabetes. Medicago sativa L (Lucerne) from leguminosae family is known to exhibit hypoglycaemic activity both in animal and human studies. Most of these studies were concentrated on the effects of plant extracts on fasting glucose levels. Until now no researches have been carried out to evaluate the potential of this plant on in vitro differentiation of stem cells into pancreatic β cells. The present study was done to examine the possibility of trophic effects of Medicago sativa L. extract (MSE) on differentiation of insulin-producing cells (IPCs) from mesenchymal stem cells (MSCs).
  Materials And Methods
  Mouse MSCs were isolated and cultured as monolayers. The cells allowed becoming confluent and their identification was confirmed by adipogenic and osteogenic induction tests. In order to induce differentiation of MSCs into IPCs, given concentration of MSE was added to culture medium. Dithizone (DTZ) staining was used to detect IPCs derived from MSCs in vitro. DTZ-positive cells were counted and statistically analyzed using SPSS. Pancreatic β cell-specific proteins were determined by immunofluorescence.
  Results
  MSE treatment had dramatic effects on differentiation of MSC cells into IPCs. Morphological studies using DTZ documented crimson red cell clusters similar to islet. The differentiated cells were immunoreactive for proinsulin, insulin, C-peptide and insulin receptor beta.
  Conclusion
  The results showed that MSE could efficiently induce IPCs differentiation of MSCs. Since, MSC cells are widely available and easily cultured; they would provide a valuable experimental tool for studying pancreatic β cell differentiation.
  Keywords: Mesenchymal stem cell_Insulin_producing cells_Pancreatic β cell differentiation_Insulin_proinsulin_C_peptide
 • Page 65
  Background And Objective
  Epilepsy is the second most common disease of the central nervous system. Since memory disturbance is rather commin in epileptic patients, 20, the goal of this study was to assess the effect of berberine on memory deficit in epileptic rats.
  Materials And Methods
  In this study, 32 male rats weighing 190-240 g were divided into 4 groups: sham, sham receiving berberine, epileptic, and epileptic receiving berberine. Berberine was daily administered at a dose of 25 mg/kg IP, started one week prior to surgery up to one hour before surgery. For induction of epilepsy, 1g of kainate/rat dissolved in normal saline was injected. At the end of fifth week, learning and memory in passive avoidance (shuttle box) and Y-maze tests was assesed.
  Results
  There were no significant differences between the groups regarding initial latency. However, step through latence in epileptic group was significantly lower than the sham group (p<0.05). In epileptic group treated with berberine this parameter was significantly more than the epileptic group (p<0.05). In addition, alternation behavior in the epileptic group decreased (p<0.05) and this was not improved following berberine pretreatment. In addition, seizure intensity in the epileptic group pretreated with berberine reduced versus epileptic rats (p<0.05).
  Conclusion
  The results of this study showed that administration of berberine in temporal lobe epilepsy improves memory and learning in passive avoidance test, but does not improve spatial memory in Y maze task and it has also anticonvulsant effect.
  Keywords: Berberine, Memory, Learning, Epilepsy
 • Page 73
  Background And Objective
  Studies have shown that exposure to oil paints and chemicals emissions is followed by physiological disorders. The aim of this study was to determine the effects of inhalation of oil paint emissions on serum level of prolactin in male and female rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 15 male and 15 female Wistar rats were randomly divided into control and groups exposed to paint emissions for 1 and 8 h/day. After 10 weeks, blood samples were prepared using cardiac puncture method and after serum preparation, level of prolactin was measured by radioimmunoassay method and data were analyzed using ANOVA.
  Results
  Serum level of prolactin significantly increased both in male and female groups exposed to paint emissions for 1 and 8 h/day as compared to control group (p<0.001). In contrast to male groups, in female groups, the serum prolactin level increased higher in group exposed to paint emission for 1 h/day as compared to group exposed to paint emission for 8 h/day (p<0.001).
  Conclusion
  The findings of this study show that exposure to oil paint emissions can result in increased serum level of prolactin that may befollowed by other physiological disorders.
  Keywords: Oil Paint emission, Prolactin, Rat
 • Page 79
  Background And Objective
  Several studies have indicated that hospitalizing infants causes disruption on mother-infant attachment. The aim of this study was to assess the effect of infant massage by mothers on maternal attachment behavior in infants hospitalized in the neonatal care units.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, 80 mothers and their neonates were recruited and randomly allocated into the intervention and control groups. Mothers in the intervention group received training by means of educational movies about practical exercises on how to massage the infants. The trained mothers used massage techniques on their infants for five days. The process lasted 15 minutes. The attachment of the mothers on their infants was assessed before and on the day 5 after the massage. Data were collected using the scale of mother-to-infant attachment. Data were analyzed using the Chi-squared test, Fisher’s exact test and the t-test in the SPSS-19.
  Results
  There were no differences between the two groups in terms of demographic variables and the mean of maternal attachment at baseline (p>0.05). Five days after the massage, there were statistically significant differences between the two groups in the mean maternal attachment. The difference between the case (65.70±4.13) versus controls (54.17±3.01) was statistically significant (p<0/001).
  Conclusion
  According to the role of massage in attachment behavior, this traditional care is recommended to be used in neonatal units.
  Keywords: Infant, Massage, Mother attachment behavior, Neonatal care unit