فهرست مطالب

فلسفه و کودک - سال دوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1393)
 • 152 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/05/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طوبی کرمانی صفحه 3
 • حمید طالب زاده، فرزاد حاجی میرزایی صفحه 5
  فلسفه هگل از تاثیرگذارترین فلسفه های روزگارنوین انگاشته میشود. برای دریافت این جایگاه بد نیست به جریانهای فلسفی معاصر از جمله پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم و پراگماتیسم (دیوئی و پیرس) نگاهی بیندازیم تا رهیافت ایجابی هگل در این فلسفه ها را ببینیم. فلسفه وی هم بعنوان یک نظام فلسفی نظام مند بسیار قابل توجه است و هم فلسفه آموزشی او اهمیت بسزایی دارد که متاسفانه مغفول واقع شده است؛ خود هگل معلم «گیمناسیوم» (دبیرستان) بوده و به امر تعلیم و تربیت اهتمام بسیار داشته است. همچنین هگل معتقد بود که دانش آموز باید در فرایند فلسفه ورزی باطنا درگیر شود و مواد آموزشی با زندگی روزمره کودکان و نوجوانان هماهنگی داشته باشد. دیالکتیک هگلی نیز ابزار بسیار خوبی برای گسترش «تفکر انتقادی» در میان دانش آموزان محسوب میشود. از طرف دیگر، چندین دهه از برنامه جذاب متیو لیپمن، مبتکر برنامه «فلسفه برای کودکان» در آمریکا میگذرد؛ در این مدت او توانسته است از طریق ارائه یک برنامه جدید آموزش فلسفه برای کودکان، یک جریان جدید در آموزش و پرورش خلق نماید که به یکی از رهیافتهای مدرن آموزش تفکر نقاد و خلاق در میان جریانهای آموزشی بدل شده است. بهره گیری از اندیشه هگل بویژه در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش فلسفه میتواند کمک شایانی به برنامه «فلسفه برای کودکان» باشد. جستار حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که اندیشه هگل در چه مواردی با این برنامه، همانند و در چه مواردی ناهمانند است. دیالکتیک هگل نه تنها روش، بلکه عین فلسفه است که درحلقه کندوکاو برنامه p4c قابل استفاده میباشد. از طرف دیگر، نظام آموزشی موردنظر هگل بهیچوجه «کودک محور» نیست و هگل نقش معلم را در فرایند یادگیری بسیار محوری تعریف میکند. درواقع نظام آموزشی موردنظر وی «مدرسه محور» است و مدرسه، تجلی «مطلق» هگلی در عرصه آموزش و پرورش محسوب میشود. حاصل کلام اینکه محتوای آموزشی موردنظر هگل در گیمناسیوم با برنامه p4c همانندی ها و ناهمانندی هایی دارد که در این جستار مورد کاوش قرار میگیرد.
  کلیدواژگان: همانندی، ناهمانندی، فلسفه برای کودکان، تعلیم و تربیت، دیالکتیک، حلقه کندوکاو
 • مرتضی اسمعیلی کارتیجی صفحه 25
  پرداختن به تربیت کودک در سالهای اولیه زندگی، موقعیت بسیار مناسبی به منظور جلوگیری و یا کاستن از اشکالات یادگیری است و منافع ماندگاری برای خانواده و اجتماع بدنبال دارد؛ از جمله، تقویت ارزشهای اخلاقی، اجتماعی شدن، بسیج اجتماعی و.... فلسفه برای کودکان تلاشی است برای توسعه فلسفه با این هدف که استدلال و داوری منطقی در قالب فلسفه به این کودکان آموخته شود. کاوشگری فلسفی در کلاس درس یا محیط مهدکودک به کودکان امکان میدهد با دنیای خویش آشنا شوند و نیز کشف کنند که چه چیزی در این دنیا ارزشمند و قابل ستایش است. کار مربی آماده کردن کودکان برای پرورش و یادگیری است. مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان میدهد که این کار از دوره های پیش دبستانی و حتی کمتر شروع میشود؛ بدین ترتیب برنامه جدیدی با عنوان «فلسفه برای کودکان» طراحی شده و از طریق آن فلسفه به دبستانها و مدارس وارد گردیده است.این برنامه که بزبانی ساده پر از تجربه ها و تمرینهایی است که با کودکان در طی 23 سال سابقه خدمتم در آموزش و پرورش (مقطع ابتدایی) بدست آورده ام، به آنها یاد میدهد که چگونه باید فکر کنند. با استفاده از این برنامه، معلمان آموزش دیده، کودکان را به تفکر عمیقتر درباره ایده هایی که در پس کار مدرسه یی آنها قرار دارد، تشویق میکنند.
  کلیدواژگان: کودک، تفکر، قضاوت، استدلال، فلسفه ورزی
 • حسام الدین خلعتبری، زهرا آقاجعفری صفحه 45
  هدف پژوهش حاضر، «ارزیابی اهداف برنامه آموزش فلسفه به کودکان از دیدگاه تفکر در اندیشه اسلامی» است. در همین راستا ابتدا به بررسی و روشن سازی زوایای مختلف تفکر و تعقل در اندیشه اسلامی پرداخته شده است و پس از معرفی برنامه آموزش فلسفه به کودکان و ارائه اهداف آن، با استفاده از معیارها و ملاکهای بدست آمده از جایگاه عقل در اندیشه اسلامی، به نقد و ارزیابی اهداف این برنامه اقدام گردیده است. این پژوهش نشان میدهد که برنامه آموزش فلسفه به کودکان، اقدامی پسندیده و بجا درجهت رشد اندیشه ورزی و تفکر در کودکان و نوجوانان میباشد. اما اجرای برنامه مذکور در کشور ما که جهانبینی الهی و توحیدی در بند بند ارکان آن نفوذ و رسوخ پیدا کرده، در صورت عدم انجام تغییرات لازم، بسیار مشکل آفرین و آسیب زا خواهد بود. چراکه مبانی برنامه مذکور، مبتنی بر جهانبینی مادی غرب است که نه تنها منطبق بر فطرت کمال گرا و حقیقت طلب انسان نیست، بلکه فرسنگها با اهداف متعالی آفرینش، فاصله دارد.
  کلیدواژگان: آموزش فلسفه، کودک، عقل، اندیشه اسلامی، هدف
 • احمد اکبری، ملیحه اکبری، زینب اجلالی صفحه 71
  برخی علاقمندان به برنامه فلسفه برای کودکان در ایران (p4c) تلاش نمودند تا با ترجمه آثار لیپمن زمینه استفاده از آن را برای کودکان ایرانی فراهم نمایند، اما آثار ترجمه شده ترجمه کتاب لیزاتوسط بحرینی مشکل فرهنگ وابستگی را داراست. گروهی دیگر تلاش کردند داستانهای لیپمن را بشکلی بازنویسی کنند تا مشکلات فرهنگ وابستگی داستانها را کاهش دهند؛ همانند کتاب لیلا اثر سعید ناجی در یازده فصل و 29 قسمت براساس کتاب لیزا. در این کتاب اسامی ایرانی جایگزین اسامی غیرایرانی شده تا ارتباط بین داستان و کودکان بهبود یابد، اما هنوز هم ارتباط برقرارکردن با برخی داستانها برای کودکان ایرانی دشوار است. بنابرین، لازم است شیوه های دیگری در طرح داستان مناسب برای کودکان ایرانی صورت پذیرد؛ مثلا چنانچه بتوان داستانهای ایرانی را جایگزین برخی قسمتهای رمان لیزا نمود، فواید بیشتری حاصل میشود؛ بعنوان نمونه، میتوان بجای داستان مرگ پابلو و یا به منظور طرح این سوال که آیا میتوان حیوانات را کشت؟ از داستان گربه سفید سندبادنامه و یا شیخ گرکانی و گربه استفاده کرد. جایگزینی این حکایات بجای برخی قسمتهای رمان لیزا میتواند علاقه کودکان را به داستان بیشتر نماید.
  کلیدواژگان: فلسفه برای کودکان، داستان فلسفی، اجتماع پژوهی
 • حسین قمری گیوی، علی خالق خواه، علی رضایی شریف، فاطمه زادخواست صفحه 87
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر مهارتهای معناداری، ابهام، هماهنگی و نتیجه گیری در پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان است. جامعه پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان ایلام در سال تحصیلی9392 است که از این جامعه تعداد 42 نفر بعنوان نمونه از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در گروه آزمایش برنامه آموزش فلسفه اجرا شد، اما در گروه کنترل، عامل آزمایشی اجرا نشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش تفکر انتقادی رابرت انیس میباشد. برای تحلیل داده ها در بخش توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد محاسبه شد و در بخش استنباطی از روش «تحلیل واریانس چند متغیری» بکمک نرم افزار «SPSS20» استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین دو گروه در مولفه های متغیر تفکر انتقادی (معناداری، ابهام، هماهنگی، نتیجه گیری) تفاوت معنا داری وجود دارد. بعبارتی، آموزش فلسفه بر افزایش تفکر انتقادی و مولفه های آن (معناداری، ابهام، هماهنگی، نتیجه گیری) تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: آموزش فلسفه، تفکر انتقادی، معناداری، ابهام، هماهنگی، نتیجه گیری
 • رضاعلی نوروزی، مینره عابدی صفحه 105
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه بومی شده فبک بر افزایش خودکارآمدی، شادی و خوش بینی دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه میباشد. بدین منظور، از روش شبه آزمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر سال اول دوره اول متوسطه است. از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند، یک نمونه هشتاد نفری (شصت نفر آزمایش و بیست نفر کنترل) انتخاب شد. اجرای مقیاس خودکارآمدی کودکان، پرسشنامه شادی آکسفورد و آزمون جهت گیری زندگی (LOT) در گروه های آزمایش و کنترل، نشان داد که قبل از اجرای برنامه فبک تفاوت معناداری بین گروه ها وجود ندارد. برنامه مذکور، طی شش جلسه هشتاد دقیقه یی در گروه های آزمایش به اجرا درآمد. تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار spss18 نشان داد که گروه های آزمایش بطور معناداری نمره خودکارآمدی (05/0 > P) و خوش بینی (05/0 > P) بالاتری کسب کرده اند. اما بین نمرات پس آزمون شادی، گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (05/ 0 > P). از اینرو، میتوان گفت بین اجرای برنامه بومی شده فبک و خودکارآمدی و خوش بینی ارتباط مثبتی وجود دارد، اما این برنامه در افزایش شادی بی تاثیر است.
  کلیدواژگان: فلسفه برای کودکان، خودکارآمدی، شادی، خوش بینی
 • محسن فرمهینی فراهانی، اسماعیل خارستانی، فاطمه سیفی صفحه 121
  با توجه به اهمیت آموزش فلسفه به کودکان در دوران معاصر، این پژوهش با استفاده از روش تطبیقی به تبیین نظریات مربیان کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه و دانمارک درخصوص روش های آموزش فلسفه به کودکان میپردازد. روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی و از نوع بررسی تطبیقی است. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان میدهد که مهمترین روش های آموزش فلسفه به کودکان از نظر مربیان در آمریکا، داستان، کاوش، مباحثه و حلقه کندوکاو، در انگلستان، داستانهای فلسفی، داستانهای واقعی، تشکیل حلقه کندوکاو، موسیقی، تلویزیون و ویدئو و کتابهای مصور، در استرالیا، داستان و کاوشگری جمعی، در فرانسه داستان، نقاشی، سوال، روش سقراطی، اجتماع پژوهشی و در دانمارک، داستان، گفتگو، نقاشی، فیلم و ویدئو میباشد. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که همه این کشورها از روش های داستانهای فلسفی و کاوشگری جمعی برای آموزش فلسفه به کودکان استفاده میکنند و از این حیث با یکدیگر شباهت دارند. تفاوت آنها بویژه بین مربیان آمریکا و کشورهای اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه و دانمارک در این است که در آمریکا از داستان فلسفی برای شروع استفاده میشود، ولی در کشورهای اروپایی از پرسش فلسفی بعنوان سرآغاز استفاده میشود. همچنین در آمریکا از فعالیتها و تمرینهای تکمیلی استفاده می شود ولی در کشورهای اروپایی از گفتگوی بیشتر بهره میجویند.
  کلیدواژگان: تبیین تطبیقی، روشها، آموزش فلسفه به کودکان، مربیان، کشورهای مختلف
|
 • Hamid Talebzadeh, Farzad Haji Mirzaie Page 5
  Hegel’s philosophy is considered to be one of the most influential philosophical schools of the modern period. In order to understand the reason behind this view, it is useful to cast a glance at some other recent philosophical trends such as phenomenology, existentialism, Marxism, and pragmatism (Dewey and Pierce) in order to observe the traces of Hegel’s affirmative approach therein. Not only is his philosophy extremely noteworthy as a systematic school of thought, but his educational philosophy is of great importance, which has unfortunately remained unknown to many of us. Hegel himself was a teacher at gymnasium (high school) and paid great attention to education and training. He also believed that students must be mentally involved in the process of philosophical thinking, and instructional materials must be in harmony with the daily life of children and adolescents. Hegel’s dialectics is also considered to be a very good tool for spreading “critical thinking” among students. On the other hand, the fascinating program of Matthew Lipman, the founder of the Program of Philosophy for Children in America, has been in use for several decades. Before his death, through introducing a new program for teaching philosophy to children, he managed to create a new trend in education and training which has turned into one of the modern methods for teaching critical and creative thinking in today’s world. Employing Hegel’s philosophy, particularly in the fields of philosophical education and training could be of great help to the Program of Philosophy for Children. The present paper explores the similarities and differences between Hegel’s philosophy and this program. Hegel’s dialectics is not merely a method; rather, it is the same as philosophy and can be used in the community of enquiry as introduced in the P4C Program. However, Hegel’s intended educational system is by no means child-centered, and he emphasizes that teachers play an extremely central role in the process of learning. In fact, the educational system intended by Hegel is “school-centered”, and school is an absolute manifestation of Hegelian philosophy in the field of education and training.
  Keywords: similarity, dissimilarity, philosophy for children, education, training, dialectics, community of enquiry
 • Murteza Ismaili Kartiji Page 25
  The correct training of children during the first years of their life plays a very important role in preventing certain learning problems or decreasing them. Moreover, it results in life-long benefits for both families and society, for example, reinforcing moral values, encouraging sociability, and prompting social mobilization. Philosophy for Children attempts to disseminate philosophy among children for the purpose of teaching logical reasoning and judgment to them within the framework of this discipline. Philosophical inquiry in classes at primary school or nursery school provides children with the chance of becoming familiar with their own world and discover what is valuable and praiseworthy therein. The main job of a teacher is to prepare children for learning. Previous studies indicate that this task begins during the preschool period or even before that. Therefore, a new program called “Philosophy for Children” has been initiated in order to introduce philosophy into school curricula. This Program employs some types of practice and tasks in the class in order to teach children how to think. By using this program, trained school teachers can encourage children to think more profoundly about the ideas behind their school work.
  Keywords: child, thinking, judgment, reasoning, philosophical thinking
 • Hesam Al Din Khalatbari, Zahra Aqa Jafari Page 45
  This study aims to assess the purposes of the Program of Teaching Philosophy to Children based on Islamic philosophy. Accordingly, the researchers have initially tried to explore and clarify the various angels of thinking and intellection in Islamic philosophy. Then, after introducing the Program of Teaching Philosophy to Children and its goals, they have reviewed and evaluated these goals based on the place of reason in Islamic philosophy. The findings of this study indicate that this program is a valuable endeavor reinforcing the growth of philosophical thinking in children and adolescents. However, the execution of the above-mentioned program in our country, where the divine and monotheistic worldview has penetrated each of its pillars, will create some harmful effects if some necessary changes are not made in its fundamental principles. This is because these principles have been devised based on the Western materialistic worldview, which does not correspond with Man’s perfectionist and truth-seeking primordial nature and is, rather, standing at a huge distance from the transcendent purposes of creation.
  Keywords: teaching philosophy, child, intellect, Islamic thought, purpose
 • Ahmad Akbari, Maliheh Akbari, Zeynab Ejlali Page 71
  Some of those who are interested in the Program of Philosophy for Children (P4C) in Iran have tried to pave the way for using it for Iranian children by translating Lipman’s works. However, the translated works, such as Bahreini’s translation of Lisa, have some cultural problems. Another group has tried to rewrite Lipman’s stories in a way to decrease their cultural load. In this regard, we can refer to Sa‘id Naji’s Leila, which has been written in 11 chapters and 29 parts based on Lipman’s Lisa. In this book, Iranian names have replaced the foreign ones in order to strengthen the connection between the story and children. However, it is difficult for Iranian children to communicate with some of the stories. Hence, it is necessary to employ other methods in order to create appropriate stories for Iranian children. For instance, if we can replace some parts of the novel of Lisa with certain Iranian stories, it might be more fruitful. For example, instead of the story of Pablo’s Death or the question of if we can kill animals, we can use the story of “The White Cat” in Sandbadnameh or the story of “Shaykh Garakani and the Cat”. The writers of this paper believe that this strategy might increase children’s interest in reading the related stories.
  Keywords: philosophy for children, philosophical story, community of enquiry
 • Hossein Qamari Givi, Ali Khaliqkhah, Ali Rezaie Sharif, Fatemeh Zadkhust Page 87
  This study aimed to explore the impacts of the program of teaching philosophy to children on the skills of meaningfulness, tolerance of ambiguity, harmony, and drawing conclusions on the development of students’ critical thinking. The research sample consisted of 42 female fifth graders studying at a primary school in Ilam in 2013-2014 chosen based on the convenient method of sampling. The program of teaching philosophy was implemented in the experimental class but not in the control class. The required data was collected by means of the Measurement of Critical Thinking Questionnaire developed by Robert H. Ennis. The statistical Package for Social Sciences, version 20 (SPSS 20) was used to compute the required descriptive statistics. The Multivariate Analysis of Variance was also run in order to compare the performances of the two groups at the end of the experiment. The results indicated that there was a meaningful difference between the two groups in terms of the main variables of the study (critical thinking skills). In other words, the teaching of philosophy increased the students’ critical thinking ability and its related skills.
  Keywords: teaching philosophy, critical thinking, meaningfulness, tolerance of ambiguity, harmony, drawing conclusions
 • Reza Ali Nowruzi, Monireh Abedi Page 105
  The purpose of the present research was to examine the impact of the nativized Program of Philosophy for Children on increasing the self-efficacy, happiness, and optimism of female first-grader high school students. The research design employed to collect the data was quasi-experimental. The systematic random sampling method was used to choose a sample consisting of 80 students. Sixty of them were randomly assigned to the experimental group and 20 of them to the control group. The data were collected by administering the Children’s Self-Efficacy Scale, Oxford Happiness Questionnaire, and the Life Orientation Test (LOT) to both groups. The results indicated that there were no meaningful differences between the two groups in terms of the constructs measured by these instruments. Then the Program of Philosophy for Children was implemented in the experimental group for six 80-minute sessions. At the end of the treatment, the same three instruments were administered to both groups in order to check the effects of the program. The statistical analysis of the data through using the statistical Package for Social Sciences (version 18) revealed that there was a meaningful difference between the self-efficacy and optimism mean scores of the experimental and control groups at p < 0.05. In other words, the experimental group had significantly outperformed the control group in terms of these two constructs. However, there was no statistically significant difference between the two groups’ happiness mean scores at p < 0.05 after the treatment. Therefore, the researchers suggest that the nativized Program of Philosophy for Children significantly increases the students’ senses of self-efficacy and optimism, while it has no such effect on their sense of happiness.
  Keywords: Philosophy for Children, happiness, self, efficacy, optimism
 • Mohsen Farmahini Farahani, Ismail Kharestani, Fatemeh Seifi Page 121
  Given the importance of teaching philosophy to children in recent years, this study compared the views of a number of teachers from America, England, Australia, France, and Denmark concerning the methods of teaching philosophy to children. The comparative-qualitative method was used to collect and analyze the research data.The obtained results indicated that the most important methods of teaching philosophy to children in the view of American teachers included story-telling, research, discussion, and community of enquiry. In England, teachers preferred the telling of philosophical and real stories in the class; creating a community of enquiry; using music, television, video cassettes, and picture books. Australian teachers advocated story-telling and group research, while French teachers, in addition to story-telling, found painting, asking questions, using the Socratic method, and creating a research community useful for their purpose. Finally, Danish teachers believed that story-telling, dialogs, painting, and watching movies and video films were the best methods of teaching philosophy to children. Moreover, the findings clearly demonstrated that the teachers in all the target countries use the methods of telling philosophical stories and creating the community of enquiry for teaching philosophy to children. The difference between American and European (English, French, and Danish) teachers is that the former use philosophical stories at the beginning, while the latter start with philosophical questions. Furthermore, in America they use some supplementary activities and practice, while in Europe they mainly benefit from dialogs to teach philosophy to children.
  Keywords: comparative study, methods, teaching philosophy to children, multi, national teachers