فهرست مطالب

Research and Rural Planning - Volume:3 Issue: 3, 2014
 • Volume:3 Issue: 3, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/08/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی حاجی نژاد، علی عسگری، جعفر قادری، معصومه زارعی * صفحات 1-10
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناخت متغیرهای موثر بر میزان تمایل روستاییان به دریافت وام در فرایند نوسازی و بهسازی مساکن و همچنین، رتبه بندی این متغیرها می باشد.

  روش

  در این مطالعه، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. برای توصیف داده ها از نرم افزار SPSS و برای تعیین میزان تمایل به دریافت وام از آزمون خی دو، T.Testو Anovaاستفاده شده است. داده ها براساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری کوکران، از سطح 300 خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده اند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که از شش متغیر موردبررسی، بین پنج متغیر نوع سکونت، سن، سطح تحصیلات، آگاهی از خطر و میزان درآمد، با متغیر وابسته تحقیق؛ یعنی، تمایل به دریافت وام رابطه معنی داری وجود داشت (05/0P).
  محدودیت ها/ راهبردها: نداشتن دسترسی به اطلاعات به هنگام در روستاها، از چالش های پژوهش حاضر می باشد.
  راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل توجه به جدول زمان بندی برای اعطای وام به خانوارهای متمایل، تامین بخشی از نیاز ساختمان سازی با بهای یارانه ای و غیره پیشنهاد شده اند.
  اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که با شناسایی متغیرهای تمایل به دریافت وام، مدیران روستایی می توانند برای مقاوم سازی مساکن اقدام کنند.

  کلیدواژگان: مشارکت، تمایل به دریافت وام، مقاوم سازی، آباده طشک
 • وکیل حیدری ساربان صفحات 11-23
  هدف
  هدف کلی این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر دانش کشاورزان گندمکار درزمینه مدیریت خاک زراعی می باشد.
  روش
  این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است. کشاورزان گندمکار استان اردبیل جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. درواقع، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای، 410 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیدند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با آگاهی از دیدگاه صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرایی به دست آمد. برای به دست آوردن پایایی ابزار پژوهش، آزمون مقدماتی نیز انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 87/0 محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از ضرایب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقه فعالیت کشاورزی، تجربه کشت گندم، میزان تحصیلات، درآمد ناخالص، سطح اراضی دیم، دسترسی به نهاده ها و تسهیلات اعتباری کشاورزی، وسعت اراضی کشاورزی، سطح زیرکشت گندم، تماس های ترویجی، عمل به رهنمودهای ترویجی مروجان، کانال ها و منابع اطلاعاتی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی- نهادی، با دانش کشاورزان گندمکار در مدیریت خاک زراعی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، در آزمون رگرسیون چندگانه خطی، متغیرهای منابع اطلاعاتی، میزان تحصیلات، عمل به رهنمودهای ترویجی، تماس های ترویجی، مشارکت اجتماعی و آزمایش خاک توانایی تبیین 94/0 از تغییرات متغیر وابسته را دارند.
  محدودیتها/ راهبردها: گسترده بودن منطقه موردمطالعه و پشتیبانی نکردن نهادهای دولتی درگیر در بخش کشاورزی، از محدودیت های اساسی این تحقیق محسوب می شوند.
  راهکارهای عملی: با توجه به یافته های تحقیق، فرهنگ سازی درخصوص پایداری خاک زراعی، تامین اعتبارات کافی برای اجرای رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز و آموزش کشاورز به کشاورز ازجمله همیاری کشاورزان پیشرو، به عرصه کشاندن عاملان ترویج، توسعه آزمایشگاه های خاک، نحوه آموزش کوددهی به کشاورزان، لحاظ کردن مجموعه ای از مشوق ها مانند کاهش نرخ های سود های بانکی کشاورزان نمونه پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: دانش، کشاورزی پایدار، توسعه پایدار، گندم، استان اردبیل، مدیریت خاک
 • نصرت مرادی، مامند خوش نظر، آزاد آریان پور، مهدی صفری نامیوندی صفحات 25-38
  هدف
  یکی از مهم ترین گام ها برای برنامه ریزی گردشگری، مکان یابی سایت های مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز گردشگران درقالب دهکده های گردشگری، براساس شناسایی و تجزیه وتحلیل معیارها و شاخص های مختلف است. دریاچه سد مهاباد در شمال غرب کشور و استان آذربایجان غربی، به-عنوان یکی از جاذبه های زیبای گردشگری، هر ساله و به خصوص در ایام تعطیلات، گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند؛ درحالی که فاقد امکانات و تسهیلات لازم برای توسعه گردشگری و متناسب با نیاز گردشگران است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با انتخاب معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار در مکان یابی یک سایت مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران، بهترین سایت برای ایجاد دهکده گردشگری در حاشیه دریاچه سد مهاباد انتخاب شود و موردتجزیه وتحلیل قرار گیرد.
  روش
  در این مطالعه، به دلیل وجود تفاوت در میزان تاثیرگذاری شاخص ها، با استفاده از تکنیک AHP، مقایسه زوجی مولفه ها توسط 25 نفر از کارشناسان خبره درزمینه توریسم انجام شد و وزن نهایی هریک از آن ها محاسبه گردید. سپس، با توجه به تعداد معیارها و وزن های نهایی زیرمعیارها، لایه های موردنیاز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ایجاد شد و بهترین سایت برای ایجاد دهکده گردشگری در حاشیه دریاچه سد مهاباد انتخاب گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، براساس درجه مطلوبیت، سه محدوده را به عنوان سایت های مستعد ایجاد دهکده گردشگری اولویت بندی نمود. سپس، با استفاده از تحلیل SWOT، مکان الف به عنوان بهترین سایت برای ایجاد دهکده گردشگری شناسایی شد.
  راهکارهای عملی: برای توسعه گردشگری در محدوده موردمطالعه، براساس روش SWOT، راهبردهای SO، ST، WO و WT پیشنهاد گردید.
  اصالت و ارزش: استفاده و به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی و امکان سنجی قابلیت های گردشگری مناطق جغرافیایی، می تواند گام مهمی برای برنامه ریزی اصولی فعالیت های گردشگری به شمار آید و از این طریق زمینه را برای تسهیل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و نیز دست یافتن به اهداف توسعه پایدار فراهم نماید.
  کلیدواژگان: مکان یابی، سد مهاباد، گردشگری، دهکده گردشگری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، SWOT
 • امیرمظفر امینی، علی یوسفی، سودابه سرایی*، مریم نظری پور صفحات 39-50
  هدف

  صنعت مرغداری که از زیربخش های کشاورزی است، توانسته با جذب سرمایه و به کار گیری فناوری های روز جهان، جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال کشور کسب کند. این مهم نیازمند پیروی از روش های مدیریتی نوین و منطبق با اصول اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنعت، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر مهارت های مدیریتی بر بهره وری مرغداری های تخم گذار استان اصفهان است.

  روش

  تحقیق حاضر مطالعه ای کاربردی است که اطلاعات موردنیاز آن از روش میدانی به دست آمده است. مهارت های مدیریتی در سه حیطه ادراکی، انسانی و فنی موردارزیابی قرار گرفت که برای این منظور اقدام به شاخص سازی با استفاده از تحلیل عاملی شد و متغیر وابسته بهره وری نیز با استفاده از شاخص عددی فیشر برای هر واحد محاسبه گردید. جامعه آماری 70 واحد مرغداری تخم گذار استان بود که با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته سرشماری شدند. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری با استفاده از آلفای کرونباخ و آماره K.M.O برابربا 712/0 و 803/0 محاسبه گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بهره وری مرغداری ها با استفاده از شاخص فیشر درمجموع بین 0721/1 تا 9642/0 و میانگین آن 993417/0 است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون مبین وجود رابطه معنا دار بین مهارت های ادراکی، انسانی و فنی مدیران با بهره وری مرغداری ها در سطح 99% اطمینان است. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که درمجموع مهارت های مدیریتی، تصمیم گیری اقتصادی، سن پولت، ظرفیت پولت و ویژگی های جغرافیایی مرغداری، به طور مستقیم بر بهره وری اثر می گذارند.
  محدودیت ها/ راهبردها: با توجه به یافته های تحقیق که موید موثربودن بعد ادراکی و انسانی مدیران بر بهره وری مرغداری ها می باشند، پیشنهاد می گردد در تحقیقات آینده عوامل موثر بر بهبود مهارت های انسانی و ادراکی بررسی شود.
  راهکارهای عملی: با توجه به نقش موثر مهارت های انسانی، ادراکی و فنی مدیریتی در بهبود بهره وری در بخش طیور، ضروری است که علاوه بر مهارت فنی گام های اثربخشی درجهت بهبود مهارت های انسانی و ادراکی برداشته شود.
  اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که تاکنون اثر ابعاد ادراکی و انسانی مهارت های مدیریتی بر ارتقای بهره وری بخش کشاورزی سنجیده نشده است.

  کلیدواژگان: مهارت های مدیریتی، بهره وری، مرغداری تخم گذار، شاخص فیشر
 • محمود مرادی صفحات 51-61
  هدف
  موفق نبودن برنامه های توسعه در دهه های 1370 و 1380، بروز خشکسالی های مداوم، آسیب پذیری اقتصاد روستایی و درپی آن، کمبود فرصت های شغلی، روند روبه افزایش مهاجرت جوانان و بسیاری از موارد دیگر، نواحی روستایی را به چالش کشانده است؛ ازاین رو، شناخت دانش بومی، امکانات و محدودیت های نواحی روستایی، ضرورتی انکارناپذیر می باشد. ازآنجایی که دانش بومی برخاسته از شرایط محیطی هر ناحیه است و روش های مناسبی را برای مدیریت محیط ارائه می دهد، تلفیق آن با دانش نوین، شیوه های نوینی درراستای دست یابی به توسعه پایدار فراهم می سازد. هدف از انجام این پژوهش، معرفی الگوی نوینی در توسعه روستایی برپایه دانش بومی است.
  روش
  این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- تحلیلی و رویکرد آن پیمایشی می باشد. داده های موردنیاز از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده اند. جامعه آماری، نواحی روستایی شهرستان بیرجند است که 33 روستا از روستاهای دارای بالای 20 خانوار و ازاین میان، 381 خانوار به روش کوکران انتخاب شده اند. برای سنجش فرضیه های تحقیق، از آزمون های تحلیل واریانس فیشر و کروسکال والیس به کمک نرم افزار SPSS، استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از یافته های تحقیق مبنی بر کارکرد شیوه های تلفیقی دانش بومی و نوین، با توجه به مقدار بالای آزمون فیشر و نیز میانگین آزمون کروسکال والیس، حاکی از اثرگذاری زیاد آن در میزان راندمان تولید، افزایش درآمد و نیز افزایش تمایل به ماندن در روستا و کاهش مهاجرت است؛ به این-ترتیب، دانش بومی در تلفیق با دانش نوین، قادر است به طور نسبی شرایط را برای دست یابی به توسعه پایدار فراهم سازد.
  محدودیت ها/راهبردها: دشواری در گردآوری دانش بومی روستاییان و خودباورنبودن روستاییان دراین زمینه، ازجمله چالش های پژوهش حاضر هستند.
  راهکارهای عملی: برای احیا و توسعه نواحی روستایی، ایجاد بانک اطلاعات دانش بومی، به کارگیری تکنولوژی مناسب و طرح های مشارکتی پیشنهاد شده است.
  اصالت و ارزش: با بیان کارکردهای تلفیقی دانش بومی و نوین و ضرورت شناخت تکنولوژی متناسب با ویژگی های طبیعی- اجتماعی منطقه، می توان گام مهمی درراستای توسعه روستایی برداشت.
  کلیدواژگان: دانش بومی، دانش نوین، توسعه روستایی، شهرستان بیرجند
 • مرتضی اکبری، علی اسدی، عبدالمطلب رضایی، ضرغام عبدالهی پور صفحات 63-75
  توسعه برنامه های ترویجی چالشی است که متخصصان و برنامه ریزان ترویج درگیر آن هستند و نیازمند صرف زمان زیاد و تعهد افراد است که بر موفقیت یا شکست برنامه ها تاثیرگذار است، بنابراین امروزه اهمیت برنامه های آموزشی و ترویجی به منظور توانمندسازی کشاورزان اهمیت زیادی دارد. اما بسیاری از کشاورزان به دلایل متعدد تمایلی به شرکت در این برنامه ها ندارند و رضایت کشاورزان و حسابرسی برنامه ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به این، هدف تحقیق حاضر بررسی تحلیل موانع رفتاری باغداران برای شرکت در برنامه های آموزشی و ترویجی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر باغداران استان آذربایجان غربی بود که تعداد 231 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که بر اساس ادبیات نظری تدوین شد و روایی آن از طریق روایی محتوا و سازه محاشبه شد همچنین روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران کشاورزی تایید شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار لیزرل محاسبه شد و نشان داد شاخص های تحقیق از پایایی نسبتا مناسب برخوردار است. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که باغداران شرکت کننده در برنامه های ترویجی تمایل بیشتری نسبت به باغداران شرکت نکرده در برنامه های ترویجی برای مشارکت در برنامه های آموزشی و ترویجی دارند. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای کنترل رفتار ادراک شده و ارزشیابی برونداد نشان می دهند با افزایش این دو متغیر احتمال شرکت در برنامه های آموزشی و ترویجی کاهش می یابد. بر اساس نتایج حاصل از ضرایب مسیر، متغیرهای تمایل، کنترل رفتار ادراک شده و نگرش نسبت به رفتار بیشترین تاثیر را بر رفتار داشته و متغیرهای باورهای ذهنی و هنجارهای ذهنی کمترین تاثیر را داشته اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: مشارکت، باغداران، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، برنامه های ترویجی
 • جعفر توکلی، علی اصغر میرک زاده، مراد ابراهیمی صفحات 75-84
  هدف
  نابرابری های توسعه مناطق روستایی به ویژه درزمینه زیرساخت ها و ارائه خدمات، پیامدهای ناخواسته بیشماری را بر شهرها و روستاها تحمیل می کند؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر سعی شده است سطح توسعه زیرساختی- خدماتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهدشت (استان لرستان) مورد سنجش قرار گیرد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه شامل 131 روستای دارای سکنه محدوده جغرافیایی یادشده است. برپایه پیشینه 18 شاخص تعیین گردید. ازطریق مراجعه به ادارات بخش و تکمیل پرسشنامه توسط افراد کلیدی محلی داده ها جمع آوری شدند. پس از بی مقیاس سازی شاخص ها، با استفاده از تحلیل عاملی وزن شاخص ها به-دست آمد و در آن ها اعمال شد. درنهایت، شاخص ترکیبی توسعه زیرساختی- خدماتی برای روستاها محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد روستاهای عمده موردبررسی توسعه چندانی ندارند و روستاهای دهستان کوهدشت شمالی نسبت به دهستان های کوهدشت جنوبی و گل گل وضعیت نامطلوب تری دارند. همچنین، به ترتیب بین میزان جمعیت و فاصله روستاها از مرکز شهرستان و سطح توسعه همبستگی مثبت و منفی وجود دارد. روستاهای با شرایط طبیعی کوهستانی- جنگلی و ویژگی عشایری ازنظر سطح توسعه تفاوت معنا داری با سایر روستاهای موردبررسی دارند.
  محدودیت ها/ راهبردها: داده ها در سطح روستا محدود بوده اند و بین اطلاعات نهادهای مختلف ناهماهنگی وجود داشته است.
  راهکارهای عملی: برپایه یافته های پژوهش پیشنهاد شد که دهستان کوهدشت شمالی، روستاهای کوهستانی- جنگلی و عشایری، در برنامه ریزی های توسعه محلی در الویت قرار گیرند.
  اصالت و ارزش: دستاوردهای تحقیق راه گشای برنامه ریزی توسعه محلی و مورداستفاده کارگزاران توسعه روستایی شهرستان شامل بخشداری، جهاد کشاورزی و مراکز خدمات روستایی خواهد بود.
  کلیدواژگان: توسعه زیرساختی، خدماتی، توسعه روستایی، تحلیل مولفه های اصلی، شهرستان کوهدشت
 • ناصر بیات، سیدعلی بدری، محمدرضا رضوانی، حسنعلی فرجی سبکبار صفحات 85-99
  هدف
  در این پژوهش تلاش می شود تا شناخت جامعی از مجموعه راهکارها و راهبردهای برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری روستایی در ایران، به دست آورده شود. سپس، با بهره گیری از مشارکت متخصصان، دیدگاه های مختلف در این زمینه شناسایی و دسته بندی شود و گامی فراتر از مجموعه تحلیل های ارائه شده برداشته شود.
  روش
  در چند دهه گذشته، گردشگری روستایی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش های فعالیتی برای متنوع سازی و بازساخت مطلوب اقتصاد روستایی موردتوجه اندیشمندان و برنامه ریزان توسعه قرار گرفت. این موضوع از آغاز دهه 1380 هجری شمسی، به تدریج وارد ادبیات علمی- دانشگاهی کشور به ویژه رشته جغرافیا شده است؛ اما در سطوح اجرایی توسعه روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه اقتصاد نواحی روستایی، هنوز موردتوجه قرار نگرفته است. این پژوهش با بهره گیری از روش شناسی کیو، نخست برپایه نتایج پژوهش های گردشگری روستایی در ایران و تجزیه وتحلیل فضای گفتمانی موجود، شناخت جامعی از مجموعه راهکارها و راهبردهای برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری روستایی در ایران به دست داده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش برپایه تحلیل عاملی کیو بیانگر سه دیدگاه درزمینه برنامه ریزی و مدیریت توسعه گردشگری روستایی در ایران است. دیدگاه نخست، دارای ویژگی های «نهادگرا، جامع نگر، یکپارچه نگر، مشارکت گرا، و جامعه محور» است و تاکید زیادی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دارد. دیدگاه دوم، «محیط زیست نگر- حفاظت گرا، و یکپارچه نگر» است و بیشتر بر مدیریت توسعه گردشگری روستایی در ابعاد مختلف تاکید دارد و دیدگاه سوم، دارای ویژگی های «مشارکت گرا، حمایتگر- تسهیلگر، و حفاظت گرا» است که بر برنامه ریزی کاربری زمین تاکید دارد و درزمینه مدیریت توسعه گردشگری، حفاظت از اراضی روستایی دربرابر تغییرات غیراصولی را در دستور کار خود قرار می دهد.
  محدودیت ها/ راهبردها: جلب مشارکت واقعی متخصصان برای مشارکت در روش شناسی کیو زمان بر و دشوار است.
  اصالت و ارزش: پس از گذشت یک دهه از سابقه مطالعات گردشگری روستایی در ایران، این پژوهش به کشف الگوهای تفکر درزمینه گردشگری روستایی کمک می کند و انتظار می رود که شرایط لازم برای نگریستن به همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و محیطی (طبیعی، انسان ساخت) توسعه گردشگری روستایی از زاویه های دید گوناگون فراهم گردد تا به این وسیله بستر مناسب برای پرداختن به توسعه گردشگری روستایی یکپارچه درراستای توسعه پایدار روستایی پدید آید.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، فراتحلیل، مطالعات گردشگری، روش شناسی کیو
 • هدایت الله درویشی، معصومه پازکی، حجت الله صادقی*، مریم بیرانوندزاده صفحات 101-114
  هدف

  امروزه، کشت گلخانه ای در نواحی روستایی یکی از عواملی است که در اقتصاد روستایی تاثیرگذار است. هدف از نگارش این مقاله، تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشت گلخانه ای در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی است.

  روش

  روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. ابتدا، با مراجعه به روستاها و انجام مصاحبه، نظر مردم درباره وضعیت کشت گلخانه ای پرسیده شد. سپس، با استفاده از 100 کارشناس مرتبط با مسائل روستایی، درقالب مدل SWOT، چهار عامل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها مشخص گردیدند و درقالب پرسش نامه ارزش دهی انجام شد.

  یافته ها

  براساس نتایج تحقیق، عامل درآمدزایی روستاییان درزمینه های مختلف نظیر بسته بندی، طراحی و ساخت بسته ها، کاشت، داشت و برداشت تولیدات گل و گیاه، با امتیاز 36/0 به عنوان مهم ترین قوت شناخته شد. کمبود انبار و ماشین های حمل گل و گیاه مجهز به سردخانه (وانت و کامیون های بدون سردخانه) با ارزش 14/0 بااهمیت ترین ضعف، نزدیکی به بزرگ ترین بازار مصرف گل و گیاه (تهران- کرج) با امتیاز 36/0، مهم ترین فرصت و نبود بازاریابی کارا و اثربخش درزمینه تولیدات گل و گیاه در داخل و خارج کشور با ارزش 1/0، به عنوان مهم ترین تهدید شناخته شدند. همچنین، راهبرد تهاجمی با امتیاز 49/4، به عنوان مهم ترین راهبرد در بخش تولیدات گل و گیاهان زینتی اتخاذ شده است.
  محدودیت ها/راهبردها: از چالش های پیش روی پژوهش، دست نیافتن به اطلاعات مربوط به میزان تولید در سازمان متولی توسعه روستایی و کشاورزی است.
  راهکارهای عملی: با توجه به یافته ها، راهکارهای ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه در منطقه، تغییر در روش تولید از شیوه سنتی به صنعتی با بهره گیری از فناوری های نوین، تقویت و ایجاد اتحادیه ها و تشکل های صادرتی، ایجاد یک پژوهشکده بیوتکنولوژی و ایستگاه تحقیقات گل و گیاه و آزمایشگاه، ایجاد دهکده های گل و گیاه و برپایی نمایشگاه های ملی و بین المللی در تهران و پاکدشت پیشنهاد شده است.
  اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این لحاظ دارای اهمیت و ارزش است که نظرات کارشناسان و خبرگان توسعه روستایی مبنای ارزش گذاری و وزن دهی به معیارها و تحلیل SWOT قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: کشت گلخانه ای، کارآفرینی، اشتغال زایی روستایی، مدلSWOT
 • زهرا عنابستانی، آزیتا رجبی صفحات 115-127
  هدف
  از گذشته های دور، باورهای مذهبی نقش عمده ای در استقرار و رونق سکونتگاه های انسانی داشته اند. امروزه، گردشگری مذهبی درراستای کسب درآمد و نیز حفظ میراث فرهنگی موردتوجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد تا تاثیر حضور گردشگران مذهبی بر توسعه سکونتگاه های روستایی، از دیدگاه روستاییان بررسی گردد.
  روش
  در این مطالعه، روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات، به صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن) می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستای نوده انقلاب است که طبق سرشماری سال 1390، این روستا دارای 1050 خانوار و 3469 نفر جمعیت است و طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه لازم 165 خانوار به-دست آمد.
  یافته ها
  در روستای موردمطالعه، حضور گردشگران مذهبی بیشترین تاثیر را بر توسعه سکونتگاه های روستایی، در حوزه اجتماعی و فرهنگی، با میانگین 4/3 داشته است. علاوه براین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که این شاخص با آماره 24/3، ازنظر روستاییان، بالاترین اولویت را دارا است.
  محدودیت ها/ راهبردها: دست یابی به اطلاعات تعداد گردشگران مذهبی از چالش های پژوهش حاضر محسوب می شود.
  راهکارهای عملی: با توجه یافته ها، راهکارهایی چون تبلیغات جاذبه های گردشگری امامزاده ابراهیم (ع)، تدارک فضای موردنیاز برای پارکینگ و اقامت، رعایت حریم بنای مذهبی ازطریق دیواره فضای سبز، هماهنگی بین سازمان های خدمات-رسان در حوزه گردشگری و غیره پیشنهاد شده است.
  اصالت و ارزش: پژوهش حاضر از این نظر دارای اهمیت است که می توان با شناسایی آثار گردشگری مذهبی، زمینه های توسعه نواحی روستایی را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، توسعه روستایی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، روستای نوده انقلاب
|
 • Ali Hajinejad, Ali Asgari, Jafar Qaderi, Masoumeh Zareyi Pages 1-10
  Purpose

  The aim of the present study is to identify the variables that influence the willingness of villagers to get loans for the process of structural modefication and rehabilitation of housing and also ranking of these variables

  Methodology

  This study is an applied research and it used correlational descriptive - analytic method for analysis. For characterizing data, SPSS software was used. ANOVA, T-test and Chi-square were examined to determin the rate of tendency to get loan. Data was collected through field studies using the cook-run sampling method taken from 300 sample families of the region.

  Finding

  The results showed that there was a significant relationship between 5 variables of 6 investigated variables (type of residence, age, education level, awareness of risk, income) and the dependent variable of research (willingness to get loans) (p0.05). Research limitation: Lack of access to update data in villages is one of the chanllanges of the present study. Practical implications: Regarding the findings, some suggestions are proposed such as paying attention to the schedule of giving loan to families and providing subsides for part of the required building. Original/value: The importance of this study lies in the fact that rural administrators can take actions according to the variables of willingness to get loan for earthquake retrofitting.

  Keywords: Participation, willingness to get loans, retrofitting, Abadeh tashk
 • Vakil Heidari Sarban Pages 11-23
  Purpose
  The main object of this research is to investigate the effective factors on wheat producer's knowledge of soil management in Ardabil province. Mythology: This study is quantitative in terms of its nature, non-experimental in terms of controlling variables, applied in terms of its objectives and descriptive- analytic in terms of data-gathering procedure. The number of samples was 17500 people that 410 people was selected using the method of multi-level cluster sampling. Also, the number of samples was estimated based on the study of the Krejicie and Morgan. Besides, points of view of some commentators were used to substantiate the questionnaire validity. Also, Cronbach's alpha coefficient and SPSS were used to investigate the reliability of the questionnaire and Cronbach's alpha value was calculated 87%.
  Findings
  The results of correlation coefficients showed that there is a meaningful relationship between variants of age, history of agricultural activities, experience of wheat cultivation, education, gross income, territory of dry lands, access to agricultural seeds and credit facilities, the territory of agricultural lands, the area under wheat cultivation, promotional activities by promoters, act to the promotional guidelines of promoters, channels and information resources, social participation, and socio-institutional trust with knowledge of wheat producers from soil management. Research Limitation: One of the main challenges of this study is to access the information about wheat producer's knowledge of soil management. Practical Implications: Finally, based on research findings it can be said that culture-making can contribute to the sustainability of the farming soil. Meanwhile, adequate credits should be supplied to implement the approach of farm school of farmer and farmer to farmer training i.e. assistance of pioneer farmers. Also, promoters can be central in holding educational courses in order to promote awareness and acceptance of the methods of soil management to improve the sustainability of agricultural resources.
  Keywords: Knowledge, Sustainable Agriculture, Management of the Soil, Wheat, Ardabil Province
 • Nosrat Moradi, Mamand Khoshnazar, Azad Aryanpour, Mahdi Safari Namivandi Pages 25-38
  Purpose
  Suitable site selections to provide the services needed by the tourists, is one of the most important step for tourism planning in the form of tourism villages based on the identification and analysis of the various criteria and indicators. Mahabad dam Lake as one of the beautiful tourist attractions in Western Azerbaijan province, attracts many tourists each year especially during the holidays, while lacking in necessary amenities and facilities for the development of tourism commensurate with the needs of tourists. In the present study, the aim is to determine and analyze the effective criteria and sub criteria for selecting a suitable site which offering services to tourists on the edge of Mahabad dam.
  Methodology
  In the present study, due to differences in effectiveness of the indicators, (AHP) technique i..e paired comparison of these components was carried out by 25 tourism experts, and the final weight of each item was calculated. Then according to the number of criteria and the final weight of sub criteria, layers has been created in the Geographic Information system (GIS) Environment, in order to select the best site of tourism village on the edge of the Lake dam.
  Findings
  The results of the integration of information layers have prioritized three regions as suitable sites for the creation of tourism villages. Then by using SWOT technique, Site A was identified as the best site of tourism village. Practical solutions: Finally appropriate strategies (SO, ST, WO, WT) based on SWOT methodology were offered for tourism development in the study area. Original/value: Using Geographic Information System (GIS) as a powerful tool for identifying and analyzing suitability of different geographical regions, can be a crucial step for suitable planning of tourism activities and therefore it can facilitate economic, social and cultural development for communities and play an important role to meet sustainable development goals.
  Keywords: Site Selection, Mahabad Dam, Tourism Village, GIS, SWOT
 • Amir, Mozafar Amini, Ali Yousefi, Soodabe Saraei, Maryam Nazaripour Pages 39-50
  Purpose

  The poultry industry is one of the sub-agricultural sectors that is able to attract capital and apply updated world technology to earn a special place in production and employment in the country. This position requires adherence to modern management methods and consistency with economic fundamentals. Given the importance of this industry, this study investigated the effect of managerial skills on the productivity of laying flocks of Isfahan.

  Methodology

  This study is an applied research that the major part of data collection was based on field studies. Management skills in three areas, i.e., conceptual, human and technical were evaluated. For this purpose, index making was done by using factor analysis. Productivity as the dependent variable for each unit was calculated using the Fisher's numerical index. The population was 70 units of laying flocks, which were census using a questionnaire designed by the researcher. Validity and reliability of measurement instruments calculated using Cronbach Alpha and KMO statistic equal to 0.712 and 0.803.

  Finding

  The results showed that the total productivity of farms using the Fisher index was between 1/0721 and 0.9642 and the mean is 0/993417. The results of the Pearson correlation test showed a significant relationship between farm productivity and cognitive, human and technical skills of managers at the 99% level of confidence. Results of multivariate regression analysis showed that management skills, economic decision, pullet's ages, pullet capacity and geographical features farm have direct effects on productivity. Research limitation: According to research findings that confirm the effectiveness of the human and the perceptual dimension of managers on farm productivity, it is recommended that the effective factors on human and perceptual skills be investigated in future studies. Practical implication: Given the role of human, conceptual and technical skills of management in productivity improvement in the poultry sector, it is essential that, in addition to technical skills, human and conceptual skills steps are taken into consideration to improve effectiveness. Original/value: In this regard, this study is important that, so far, the effect of human perception and management skills to enhance agricultural productivity has not been assessed.

  Keywords: Management Skills, Productivity, Lying Farms, Fisher Index
 • Mahmoud Moradi Pages 51-61
  Purpose
  The rural areas of Iran have faced many challenges during 1990s and 2000s due to the failure of development programs, persistent draughts, vulnerability of rural economics and their consequences, including lack of employment opportunities and increasing migrations to urban districts. Therefore it is necessary to identify the potentials of indigenous knowledge, its prospects and challenges for rural areas. Since an indigenous knowledge is constructed on the basis of the realities of its environment, it provides us with appropriate methods to manage the environment. The integration of this indigenous knowledge with modern forms of knowledge can provide us with initiatives to achieve sustainable development. This study aims to introduce such an initiative in rural development, based on indigenous knowledge.
  Methodology
  This is an applied study which follows an analytic-descriptive methodology. The data were collected through archival and field studies. The sample includes 381 households, selected from 33 villages around Birjand (each containing more than 20 households) by the help of Cochran method. To confirm or reject the hypothesis, analytical methods including Fisher and Kruskal-Wallis variance analysis were conducted by use of SPSS software.
  Findings
  Regarding the effectiveness of integration of two above-mentioned knowledge systems, the findings of Fisher and Kruskal-Wallis analysis show that this integration will result in an increase in productivity, income, and willingness to stay in village and will result in decrease in migration to urban areas. Therefore, the integration of indigenous and modern knowledge systems can facilitate achieving sustainable development. Limitations: The main obstacles were the difficulties in collecting data on indigenous knowledge and villagers’ lack of self-confidence. Practical Implications: We suggest that establishing a data bank on indigenous knowledge, applying appropriate technologies and using participative approaches will facilitate the revival and development of rural areas. Originality and Value: Recognizing and examining the potentials of integrated knowledge systems and the compatible technologies in accordance with them will increase sustainability in rural development.
  Keywords: Indigenous Knowledge, Modern Knowledge, Rural Development, Birjand County
 • Morteza Akbari, Ali Asadi, Abdolmotaleb Rezaei, Zargham Abdolahipour Pages 63-75
  Purpose
  promoting the extension programs is a challenge which extension professionals and planners faced with and detection of influencing factors on programs’ success or fail needs to significant time allocation and commitment, so extension and education programs aim to farmers’ empowerment are very important. Today, many farmers are not interested in these programs for several reasons, so farmers’ satisfaction and programs auditing are very important. Based on this fact, the purpose of this study is analysis of influencing factors on farmers’ intention and participation in extention-education programs.
  Methodology
  The population included all the Horticulture farmers in Western Azerbaijan Province in Iran. About 231 Horticulture farmers were selected using Morgan Table. The instrument to collect data was a questionnaire which its content and face validities were established by a panel of experts and its reliability was calculated by Cronbach’s-alpha coefficient for each part. Structural Equation Modeling (SEM) used for data analysis. Results are calculated with Logistic Regression and LISREL is used for the structural equation modeling.
  Findings
  results from independent t test suggested that Horticulture farmers participated in extension programs have more intention than farmers who did not participate in these programs for participate in extension and training programs. Based on results from path-coefficients, attitude and behavioral beliefs variables have had most effects on dependent variable, intention to participate in extension programs. Research limitation: because this theory only examines internal constructs, so in the next researches this model can be integrated into others by researchers. Practical implications: results suggested that entrepreneurial trainings were effective, so the suggestion is that more improving the trainings more promoting the audiences’ intention. Original/value: this study has examined farmers’ participatory behavior by applying one of known psychological theories and its results are useful for agricultural extension expertise.
  Keywords: Participation, Horticulture farmers, intention, theory of reasoned action, extension programs
 • Jaffar Tavakkoli, Aliasghar Mirakzadeh, Morad Ebrahimi Pages 75-84
  Purpose
  Development inequalities in rural regions, especially in regard to infrastructures and delivery services impose numerous undesired consequences over towns and villages. Hence this research attempted to assess the infrastructure – services development level of villages in central district of Koohdasht county (Lorestan province).
  Methodology
  The research is an applied and descriptive- analytical study. The sample size consists of 131 inhabited villages of mentioned area. On the basis of literature review 18 indicators were defined. Data gathered via referring to district offices and also completing rural questionnaire by local key informants. After releasing indicators from various scales with dividing by average and weighting to them on the basis of factor analysis the infrastructure - services development level composite indicator (CI) was determined.
  Finding
  Results indicate that the most of investigated villages aren’t so much privileged in terms of development level and villages of North Koohdasht in compare with South Koohdasht and GolGol sub districts are in the worst condition. Furthermore, there is a positive and negative correlation between the villages’ development level and their population size and distance from county center respectively. Moreover, villages with mountainous-forestial natural condition and nomadic characteristics have significant differences with other investigated villages. Research limitation: Data was limited at the rural level and there were contradictions between data obtained from different offices. Practical implications: On the basis of results it’s recommended that mountainous- forestial, nomadic villages and also North Koohdasht’s rural settlements put in the priority in regard to local planning programs. Original/value: Research achievements facilitate local development planning and can be used by county’s rural development agents such as district’s officers, ministry of Jihad-e-Keshavarzi and rural services centers.
  Keywords: Infrastructure – services development_rural development_first principal component_Koohdasht County
 • Naser Bayat, Seyed Ali Badri, Mohammad Reza Rezvani, Hassanali Faraji Sabokbar Pages 85-99
  Purpose
  This study aims to provide a comprehensive understanding about strategies and guidelines of rural tourism planning and management in Iran, then with the help of experts and their participation identify and classify the different perspectives in Iran rural tourism to finally putting forward a step beyond the current impressions and perceptions.
  Methodology
  In the past few decades, rural tourism has been developed as one of the most prominent industries for diversification and reconstructing rural economy and hence stimulated the attention of scholars and rural development planners. In Iran, from the early years of the twenty-first century rural tourism phenomenon has been entered in scientific/academic literature, especially in Geographical studies. However, until now it has not been considered as a strategy for rural economic development at administrative and executive levels of rural development. This research was conducted on the development of Q-methodology. First, based on the previous research findings on rural tourism in Iran and the analysis of the available discursive atmosphere, it provides a comprehensive understanding about strategies and guidelines of rural tourism planning and management, and then, drawing on the contribution of experts, different perspectives were identified and classified.
  Finding
  Research findings, based on Q factor analysis represent three perspectives in planning and managing of rural tourism development in Iran.The first viewpoint is Institutionalism, holistic, integrated approach, participation-oriented, and community – based, and has a high emphasis on planning of rural tourism development. The second viewpoint is environmentalist-conservationist and integrated-approach, and greater emphasis on the management of various aspects of rural tourism. The third viewpoint is participation-oriented, Supportive- facilitative, conservationist, also places emphasis on the land use planning, and managing rural tourism with respect to rural land conservation against inappropriate changes. Research limitation: Attracting the actual participation of Iranian specialists to participate in Q- methodology is time consuming and difficult. Original/value: After, more than a decade of experience of rural tourism studies in Iranian academic literature, the present research helps to explore thinking patterns in the field of rural tourism planning and management in Iran. Accordingly, we can provide a framework to support an integrated approach of rural tourism development.
  Keywords: Rural tourism, meta, analysis, tourism studies, Q, methodology
 • Hedayatollah Darvishi, Masoemeh Pazoki, Hojatollah Sadeghi, Maryam Beyranvandzade Pages 101-114
  Purpose

  The greenhouse cultivation in rural areas is one of the factors that affect the rural economy, this paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of greenhouse cultivation in rural entrepreneurship development and job creation.

  Methodology

  Research methods in terms of objective and based on the cross-sectional nature. By referring to the villages and conduct interviews, people have inquired about the status of greenhouse cultivation and then using the 100 specialist associated with rural issues in a four-factor model of SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats identified in the questionnaire was Weight.

  Findings

  As a result, operating income, rural,, various areas such as packaging, package design and construction, planting and harvesting, production plants with a score of 0/36 As the strength, lack of storage and motorhomes equipped with refrigeration plants (vans and trucks without refrigeration), prized 0/14 mainly ranked weakness, Proximity to the largest market of flowers and plants (Tehran-Karaj) with a score of 0/36 most efficient and effective marketing opportunities and lack of production plants at home and abroad in the field of value 0/1 was identified as a major threat. The aggressive strategy with a score of 4/49 as the most important strategy is adopted in the production of flowers and ornamental plants. Research limitation: the challenge of lack of access to information on the organization in charge of rural development and agricultural production. Practical implications: According to the findings, export terminal for the establishment of plants in the region, the traditional method of production of the industrial use of new technologies, Strengthening and development of foreign trade unions and associations, creating a Biotechnology Research Laboratories and Research Station and plants, creating villages and plants in Tehran and the holding of national and international exhibitions Pakdasht suggested. Original/value: This is a very important and very valuable in terms of the views of experts in rural development the basis of valuation and weighting criteria and SWOT Analysis is located.

  Keywords: Greenhouse cultivation, entrepreneurship, rural employment, SWOT
 • Zahra Anabestani, Azita Rajabi Pages 115-127
  Purpose
  Religious beliefs of the distant past, had a major role in the establishment and development of human settlements. In order to earn religious tourism and the preservation of cultural heritage is taken into consideration. This paper attempts to influence of presence of religious tourists on the development of rural settlements must be examined from the perspective of the villagers.
  Methodology
  Research methods in this study, the target application and the method is analytical. The research community, including the f households of the Novdeh-e-Enghelab Village, shoots the census of 2011, with 1050 households and 3469 people are, Cochran formula required sample size was 165 households.
  Finding
  Presence of religious tourists in rural areas in the field of social and cultural were most affected by the development of rural settlement has left out 3.4. In addition, Friedman test statistic shows that this index is 3.24 for the villager's highest priority. Research limitation: One of the main challenges in this study is to access the information of religious tourists. Practical implications: Based on the findings, suggestions and advertising tourist attractions include Shrine of Ibrahim (AS), the provision of space for parking and accommodations, in compliance with the Privacy religious monument wall of green space, coordination of services in the field of tourism organizations, etc. have been proposed. Original/value: This study is important in the sense that possible to detect traces of religious tourism, rural development fields provided.
  Keywords: Religious tourism, rural development, social, cultural consequences, Novdeh, e, Enghelab Village