فهرست مطالب

مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی - سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1393)

فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی
سال هفتم شماره 3 (پیاپی 27، پاییز 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/08/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد علی خاصی صفحات 1-18
  توسعه فناوری اطلاعات در نظام های آموزشی علی الخصوص یادگیری الکترونیکی نه فقط یک انتخاب بلکه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که به عنوان عامل موثری در اصلاحات نظام های آموزشی محسوب می گردد مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در در بین کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان بر مبنای مدل پذیرش فناوری صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان مشغول به خدمت در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در سال 1393 می باشد، که با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، 269 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل پذیرش فناوری با ضریب پایایی 88/0 است. تحلیل داده ها از طریق آمار استنباطی و تکنیک آماری مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گردید. بر اساس یافته های پژوهش متغیرهای برداشت ذهنی از آسانی استفاده از یادگیری الکترونیکی، برداشت ذهنی از مفید بودن یادگیری الکترونیکی، نگرش کارکنان نسبت به استفاده از یادگیری الکترونیکی و تصمیم به استفاده از یادگیری الکترونیکی به عنوان عوامل موثر بر پذیرش و استفاده یادگیری الکترونیکی دارای اثرات مثبت بر پذیرش و استفاده از یادگیری الکترونیکی در سطح 01/0 در میان کارکنان هستند.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، مدل پذیرش فناوری، نیروی انتظامی استان اصفهان
 • محمد جعفری صفحات 19-36
  زمینه و هدف
  به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران عرصه آموزش اولین گام از فرآیند ارزشیابی آموزشی می تواند، به ارزیابی واکنش فراگیران نسبت به کیفیت اجرای دوره های آموزشی ارایه شده در سازمان ها مربوط گردد. بر این اساس، هدف اصلی این تحقیق بررسی واکنش فراگیران نسبت به چگونگی و نحوی اجرای دوره های تخصصی- تکمیلی در فرماندهی انتظامی استان بوشهر است.
  مواد و
  روش
  این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت توصیفی- تحلیلی و از طریق پیمایش مترصد ارزیابی واکنش فراگیران نسبت به چگونگی اجرای دوره های تخصصی- تکمیلی در فرماندهی انتظامی استان بوشهر است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی بوشهر به تعداد 170 نفر و حجم نمونه 113 آزمون شونده که در سال 1392 از این دوره ها استفاده نموده اند، تشکیل می دهد. ابزار سنجش پرسشنامه ای محقق ساخته با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت در قالب20 سوال بسته و یک سوال باز است. برای ایجاد اعتبار در سازه سوالات از روایی محتوا و برای ایجاد اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 931/. استفاده شده است. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها (نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنف)، برای ارزیابی واکنش فراگیران نسبت به چگونگی اجرای دوره های تخصصی-تکمیلی، از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردیده است.
  یافته های پژوهش: نتایج ارزیابی و تحلیل استنباطی تحقیق مبین آن است که، واکنش فراگیران نسبت به چگونگی برگزاری دوره های آموزشی، نحوی بازخوردگیری، تجهیزات آموزشی، شرایط کلاسی و سایر شاخص های ارایه شده در پژوهش در حد نسبتا مطلوبی قرار دارد هر چند با توجه به امکانات قابل توجه سازمانی تا دستیابی به شرایط ایده آل آموزشی فاصله زیادی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، واکنش، فراگیران، دوره های تخصصی، تکمیلی، فرماندهی انتظامی بوشهر
 • سیدمهدی احمدی بالادهی صفحات 37-50
  کیفیت دوره های آموزشی از جمله دغدغه هایی است که همیشه سازمان ها برای دستیبابی به آن تلاش می کنند. ارتقای مستمر کیفیت آموزش مستلزم استفاده از ارزیابی آموزشی است. این مطالعه به بررسی تاثیرگذاری عوامل مرتبط با ارتقای کیفیت دوره های آموزشی درفرماندهی انتظامی استان مازندران می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دوره عالی فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل می دهند که از این میان 52 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط تعدادی از اساتید و صاحب نظران مورد تائید قرار گرفت. پایایی سوالات با استفاده از آلفای کرانباخ 0.84 مورد سنجش و تایید قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با توجه به موضوع پژوهش و فرضیه های مطرح شده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که بین سه عامل انسانی، پشتیبانی و مدیریتی با کیفیت دوره های آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سه عامل تاثیرگذار بر کیفیت دوره های آموزشی، عامل انسانی با میانگین 3، دارای بیش ترین مقدار و عامل پشتیبانی با میانگین 40/1 دارای کم ترین مقدار بوده است.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را فراگیران دوره عالی فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل می دهند که از این میان 52 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن توسط تعدادی از اساتید و صاحب نظران مورد تائید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها، با توجه به موضوع پژوهش و فرضیه های مطرح شده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سه عامل تاثیرگذار بر کیفیت دوره های آموزشی، عامل انسانی با میانگین 3، دارای بیش ترین مقدار و عامل پشتیبانی با میانگین 40/1 دارای کم ترین مقدار بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان داد که بین سه عامل انسانی، پشتیبانی و مدیریتی با کیفیت دوره های آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارتقای کیفیت، دوره آموزشی، عامل انسانی، عامل پشتیبانی، عامل مدیریتی
 • ذبیح الله کرمی، حمیدرضا فرهمند، رضا مه پویا، مهدی شکیب صفحات 51-64
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین میزان سهل انگاری و استفاده ی دانشجویان از راهبردهای شناختی یادگیری در دانشگاه علوم انتظامی انجام پذیرفته است. تعداد 106 دانشجو توسط روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه های سهل انگاری تاکمن و خرده مقیاس راهبردهای شناختی از آزمون راهبردهای انگیزشی یادگیری((MSLQ که هر یک از روایی و پایایی مناسبی برخوردار هستند، پاسخ دادند. این پژوهش به روش همبستگی به مرحله اجرا در آمد. یافته ها نشان داد که سهل انگاری با راهبرد شناختی تکرار و مرور (راهبرد سطحی یادگیری) رابطه ی مثبت معنادار و با راهبردهای شناختی بسط و گسترش معنایی، سازمان دهی، و تفکر انتقادی (راهبردهای عمیق یادگیری) رابطه ی معنادار منفی دارد. به عبارتی دیگر، نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان با میزان سهل انگاری بالاتر بیشتر از راهبردهای شناختی یادگیری سطحی(تکرار و مرور) استفاده می کنند و دانشجویان با سهل انگاری پایین تر، به میزان بیشتری از راهبردهای عمیق(بسط معنایی، سازماندهی و تفکر انتقادی) در یادگیری استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: سهل انگاری راهبردهای شناختی یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
 • علی قنبری، علی رجب زاده، حامد عباسی، محمدحسین عباس نژاد صفحات 65-87
  مدیران امروزی درجستجوی دستیابی به راه حلی جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر، جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند داده های دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را بدست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. مدل های تعالی سازمانی به سازمان ها کمک می کنند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود، تفاوت ها را شناسایی کرده و سپس با شناختن عارضه ها و بررسی علل وقوع آنها، راه حل های بهینه سازی وضع موجود را تعیین و اجرا نمایند. هدف از مقاله حاضر، بررسی آماری و محتوایی مدل های تعالی در 5 قاره دنیا و مشخص کردن نقاط اشتراک و افتراق آنهاست. در قسمت بعدی، به مطالعه تطبیقی جایزه ملی تعالی سازمانی ایران تا سال 1391 در آستانه یازدهمین سال برگزاری آن با دو جایزه کیفیت رایج دنیا یعنی EFQM و مالکوم بالدریج بر اساس تعداد برندگان این جوایز و تعداد مقالات پژوهشی ارجاع داده شده به آنها در بازه های جداگانه پرداخته شده است. نتیجه مدل تعالی سازمانی در ایران حکایت از تشابه بخش برنده جایزه با دو جایزه مذکور در 10 سال ابتدایی برگزاری آنها دارد، اما در زمینه محبوبیت موضوع پژوهش تعالی، مشابه جایزه مالکوم بالدریج می باشد.
  کلیدواژگان: مدل تعالی سازمانی، EFQM، مالکوم بالدریج، مطالعه تطبیقی
 • حبیب احمدی، سعید خزایی، حسین درجانی صفحات 87-106
  در آغاز هزاره سوم شیوه های جدیدی از آموزش به کمک فناوری ارتباطات سیار پدیدار شد. استفاده از شیوه چند رسانه ای نیز در نوع خود با انتقال عناصر غیرکلامی میان رسانه ها راه را برای دست اندرکاران آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد هموارتر نمود و تعامل در اشکال گوناگون بین رسانه های نوین را میسر ساخت. در پی رشد گسترده حوزه فناوری و با رونق آموزش جهان گردی، یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه با رویکرد بین المللی از عمده مواردی است که در سال های اخیر در صدر آموزش پلیس کشورها قرار گرفته و دنبال می شود. در راستای تحقق به شعار آموزش در هر زمان و در هر مکان بین نیروهای پلیس و حذف محدودیت ها در حوزه آموزش زبان انگلیسی پژوهش حاضر از طریق دستیارهای دیجیتال شخصی، به عنوان مولفه ای از ارتباطات سیار، صورت پذیرفت. هدف این پژوهش در دسترس قرار دادن بهینه دستاوردهای آموزشی به شیوه های متفاوت در جهت ارتقای سطح علمی زبان انگلیسی نیروهای تخصصی پلیس اتباع خارجی به طور خاص و فراگیر نمودن آموزش در بین نیروهای پلیس به طور اعم در فضایی مجازی است. روش انجام پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و شبه تجربی است که در واقع پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری 114 نفر نیروی پلیس (75 پلیس مرد و 39 پلیس زن) از اداره پلیس اتباع خارجی ناجا می باشند که پس از شرکت در آزمون بسندگی آکسفورد برگزیده شدند و با تلفیق متن، تصویر و صدا چهار نمونه محتوای آموزشی طراحی و تدوین شد تا تاثیر ارتباط ما بین متن و تصویر در انتقال مفاهیم و همچنین نقش جنسیت زبان آموزان بر یادگیری زبان خارجه از طریق فناوری ارتباطات سیار را مورد بررسی قرار دهد. همچنین به منظور بررسی این که موضوع تمایزات گفتمانی از نوع زیست شناسی یا نگرشی است از پرسشنامه استفاده شد. با تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی حاصل از انجام پژوهش این نتیجه به دست آمد که در مقایسه با نقش جنسیت زبان آموزان، ارتباط بصری و کلامی بین آنها از جمله مهم ترین عوامل برای پیش بینی توانایی فراگیران در ارتقاء گفتگوی زبان انگلیسی آنها است. این فرایند از آن جهت حائز اهمیت است که هر میزان به مبحث آموزش در ساختار پلیس اهمیت داده شود اثرات مثبتی در ارتقاء سطح امنیت جامعه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، پلیس اتباع خارجی ناجا، آموزش جهان گردی، فناوری ارتباطات سیار