فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 53، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمیه رباط میلی*، احمد برجعلی، حمید علیزاده، نورعلی فرخی، مصطفی نوکنی صفحه 5
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی آموزش رایانه یار توجه انتخابی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (نوع نقص توجه) بود.
  روش
  آموزش رایانه یار به وسیله نرم افزار کاگنی پلاس برای 6 کودک دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (نوع نقص توجه) در قالب مطالعه موردی اجرا شد که آزمودنی ها به شکل دو به دو با خطوط پایه 3، 5 و 7 گانه به مدت 15 جلسه سی دقیقه ای وارد مرحله درمان شدند و سپس مرحله پیگیری 1 ماهه اجرا شد. در راستای سنجش تغییرات از آزمون رایانه ای استروپ و مقیاس درجه بندی شدت مشکلات رفتاری کانرز (فرم والدین و فرم معلم) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که درصد بهبودی بالینی برای خرده مقیاس های توجه انتخابی (خطای همخوان و ناهمخوان) برای کل آزمودنی ها به ترتیب برابر با 54.63% و 52.59% بود و این نتایج از لحاظ بالینی معنادار بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که آموزش رایانه یار در قالب جلسات فردی، درمان موثری در توجه انتخابی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش رایانه یار، توجه انتخابی، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، بی توجهی
 • عباس شیخ محمدی*، علی اکبر ارجمندنیا، سعید حسن زاده، علی رضایی میرحصاری صفحه 19
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی اجتماعی در مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر دارای ناتوانی های یادگیری در شهر تهران است.
  روش
  پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل می باشد. 20 دانش آموز پسر دارای ناتوانی یادگیری از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. والدین قبل و پس از آموزش به مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی (گرشام و الیوت، 1990) پاسخ دادند. یافته ها با تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل یافته ها نشان داد که برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی اجتماعی اثر معناداری بر همکاری، قاطعیت و خویشتن داری گروه آزمایش داشته است.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت که برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی اجتماعی می تواند باعث افزایش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری شود.
  کلیدواژگان: شایستگی اجتماعی، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری
 • چنگیز رحیمی*، مریم سجادی، نورالله محمدی، فرهاد خرمایی صفحه 31
  هدف
  هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی رابطه درمانی بر کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله ای (ODD) در کودکان است.
  روش
  طرح پژوهش از نوع پیش-آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 دانش آموز با تشخیص ODD انتخاب شدند. والدین این کودکان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15n=) و کنترل (15n=) قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش تحت آموزش رابطه درمانی قرار گرفتند، اما گروه کنترل آموزش خاصی دریافت نکرد. تمام شرکت کنندگان در سه موقعیت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، پرسشنامه علائم مرضی کودکان (گادو و اسپیرافکن، 1994) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از روش های آزمون تکرار سنجش دوعاملی و آزمون مقایسه های جفتی استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل نتایج نشان داد که علائم اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری یافته است.
  نتیجه گیری
  رابطه درمانی، به عنوان یک روش آموزشی، برای درمان اختلال نافرمانی مقابله ای موثر واقع شده و موجب کاهش نشانگان این اختلال در کودکان می شود.
  کلیدواژگان: رابطه درمانی، اختلال نافرمانی کودکان، والدین
 • محمدرضا ذوقی پایدار*، ابوالقاسم یعقوبی، صفدر نبی زاده صفحه 43
  هدف
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط شیوه برخورد و عوامل موثر در مداخله والدین با پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی است.
  روش
  پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. شرکت کنندگان این مطالعه را50 نفر از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی(25دختر و 25پسر) تشکیل می داد. در این مطالعه، مقیاس هوشی ریون کودکان، آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته، پرسشنامه خانواده- مدرسه، پرسشنامه مداخله والدین و مقیاس کانرز والدین به عنوان ابزار پژوهش به کار رفت. برای تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین شیوه برخورد والدین با پیشرفت تحصیلی کودکان، رابطه معناداری وجود دارد، همچنین یافته ها نشان داد که غیر از عامل های دعوت مدرسه و درخواست معلم، بقیه عوامل موثر در مداخله والدین رابطه معنی داری با پیشرفت تحصیلی کودکان دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که والدین در برخورد با کودکان بیش فعال بیشتر از شیوه کنترلی و منفی استفاده می کنند. از بین عوامل موثر در مداخله والدین، عامل دانش و مهارت والدین دارای بیشترین ارتباط با پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به نقص توجه / بیش فعالی می باشد.
  کلیدواژگان: نوع مداخله والدین، اختلال نقص توجه، بیش فعالی، پیشرفت تحصیلی
 • زهرا براهیمی*، مختار ملک پور، احمد عابدی، سید رضا پورسید ، الهام براهیمی صفحه 55
  هدف
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ابعاد سازگاری زناشویی والدین دانش آموزان کم توان ذهنی شهر اصفهان است.
  روش
  طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی است. جامعه آماری کلیه والدین دانش آموزان کم توان ذهنی شهر اصفهان بود. نمونه این پژوهش، 30 زوج از والدین دانش آموزان کم توان ذهنی که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش (15 زوج) و کنترل (15 زوج) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر استفاده گردید. آموزش مهارت های ارتباطی در 9 جلسه به گروه آزمایش، آموزش داده شد. بدین ترتیب که ابتدا بعد از انجام پیش آزمون از هر دو گروه، برنامه مداخله ارائه گردید. در ادامه، پس آزمون روی دوگروه صورت گرفت. سپس بعد از چهار هفته با اجرای آزمون پیگیری پایداری، اثر آموزش مهارت های ارتباطی بررسی شد. برای تحلیل داده ها از مدل آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی، باعث افزایش سازگاری زناشویی در تمامی ابعاد آن در دو مرحله پس آزمون و پیگیری می شود (001/0P≤).
  نتیجه گیری
  از این رو پیشنهاد می گردد که سازمان های مسئول آموزش مهارت های ارتباطی را برای والدین دانش آموزان کم توان ذهنی فراهم نماید.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، سازگاری زناشویی، کم توانی هوشی
 • مژگان فرهبد*، مینا احمدی کهجوق، حسین احمدی کهجوق صفحه 65
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شیوع ناهنجاری های اندام تحتانی در دانش آموزان دارای نیازهای ویژه است.
  روش
  این مطالعه از نوع مقطعی با نمونه گیری طبقه ای است. ده درصد از دانش آموزان سال تحصیلی 92-1391 به عنوان نمونه انتخاب شدند که در شهر تهران 1194نفر، در شهرستان های استان تهران 1526 نفر و در استان البرز 559 نفر بودند. از پرسشنامه دموگرافیک، خط کش ساده و کولیس برای جمع آوری داده ها از آمار توصیفی برای گزارش داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده، شیوع ناهنجاری افتادگی لگن به ترتیب در شهر تهران 27.4%، استان البرز 18.1% و در شهرستان های تهران 16.4% بود. در مجموع میزان شیوع این ناهنجاری در نمونه مورد مطالعه 20.7% بوده است و در دختران شیوع بیشتری داشت. در ناهنجاری های مربوط به زانو، ژنوواروم در کل نمونه 23% و ژنووالگوم 21.2% بود. کف پای صاف 50% و کف پای گود 10.1% شیوع را نشان دادند در حالی که شیوع ناهنجاری هالوس والگوس برابر 44.7% بود.
  نتیجه گیری
  شیوع ناهنجاری های اندام تحتانی در دانش آموزان دارای نیازهای ویژه بسیار بالا بوده و ضرورت آموزش و نیز در صورت نیاز مداخله های عملی را می طلبد تا در آینده از بروز درد و عوارض دیگر جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: افتادگی لگن، ژنوواروم، ژنووالگوم، صافی و گودی کف پا، هالوس والگوس
 • مریم حیدری*، فرزانه داوری، لیلا حیدری، فرحناز آیتی زاده صفحه 73
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر تمرینات طناب زنی مدون بر مهارت های دستکاری دانش آموزان کم توان ذهنی گرفت.
  روش
  در این پژوهش که از نوع نیمه تجربی است، تعداد 30 دانش آموز کم توان ذهنی (سن8 تا 11 سال) به صورت در دسترس هدفمند انتخاب شدند. از آزمودنی ها پیش آزمون با استفاده از خرده آزمون کنترل شیء در آزمون رشد حرکتی درشت 2 گرفته شد. سپس آزمودنی ها بر اساس نمرات کسب شده در این آزمون رتبه بندی شدند و به روش گروه-بندی تصادفی جفت شده در دو گروه تجربی (15=n) و کنترل (15=n) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه، هر جلسه به مدت 45 تا 50 دقیقه تمرینات طناب زنی مدون انجام دادند. در این مدت آزمودنی های گروه کنترل فعالیت های عادی مدرسه را انجام دادند و فعالیت موثر و منظم ورزشی دیگری نداشتند. سپس مجددا از هر دو گروه آزمون به عمل آمد و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. جهت بررسی معنی دار بودن یا نبودن فرضیه ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمرینات طناب زنی مدون بر مهارت های دستکاری تاثیر معناداری داشت (0/05›P).
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود تمرینات طناب زنی برای بهبود مهارت های دستکاری دانش آموزان کم توان ذهنی در مدارس استثنایی اجرا شود.
  کلیدواژگان: مهارت های دستکاری، دانش آموزان کم توان ذهنی، تمرینات طناب زنی
|
 • Somaye Robatmili*, Ahmad Borjali, Hamid Alizadeh, Nour Ali Farrokhi, Mostafa Nokani Page 5
  Objective
  The aim of this study was to investigate the computerized training on selective attention in children with ADHD (inattention type).
  Method
  Computerized training with CogniPlus software was given to 6 children with ADHD (inattention type) over 15 sessions of thirty minutes in a single-case design with multiple baselines, and then one month follow up was carried. In order to measure changes, Stroop test and Conner's Parent/Teacher Rating Scale were used.
  Results
  Results showed that selective attention subscales (congruent and non-congruent error) in the subjects were reduced by 54.63 and 52.59 percent, respectively. The results were clinically significant.
  Conclusion
  It seems that computerized training can be an effective treatment for selective attention in children with ADHD in form of individual sessions.
  Keywords: computerized training, selective attention, ADHD, inattention
 • Abbas Sheikhmohammadi*, Ali Akbar Arjmandnia, Saeid Hassanzadeh, Ali Rezaei Mirhesari Page 19
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the effect of the social competence-based program in enhancement social skills in students with learning disabilities in Tehran.
  Method
  The present study is a Quasi-experimental study design with pre-test and post-test, and with experimental and control groups. 20 students with learning disability were chosen and randomly assigned to two control and experimental groups. The Social skills Rating System (Gresham and Elliot, 1990) had completed by parents in pre and post-test stage. Data were analyzed with multivariate covariance.
  Results
  Results showed that program had significant effect on cooperation, assertion and self-controlling in experimental group.
  Conclusion
  Thus the social competence-based program can increase social skills of students with learning disabilities.
  Keywords: social competence, social skills, students with learning disabilities
 • Changiz Rahimi*, Maryam Sajadi, Norolah Mohamadi, Farhad Khormai Page 31
  Objective
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of filial therapy on symptom reduction in children with oppositional defiant disorder (ODD).
  Method
  It was a pre-test post-test control group design. The subjects were 30 students with ODD who were selected using the convenience sampling method. The parents of these children were randomly assigned in two matched groups, including an experimental group that was under filial therapy training (n=15) and a control group (n=15) without any such training. All subjects completed Children Symptom Inventory-4 (CSI-4) (Gadow and Sprafkin,1994) as pre-test, post-test and follow-up. Data was analyzed using two-factor repeated measures test and paired comparison test.
  Results
  According to the results, filial therapy training resulted in noticeable reduction of ODD symptoms in experimental compared to the control group.
  Conclusions
  In conclusion, filial therapy, as a training method for parents, can be used in treatment of ODD and reduces the symptoms of this disorder.
  Keywords: Filial Therapy, Oppositional Defiant Disorder, Parents
 • Mohamadreza Zoghipaidar*, Abolghasem Yaghobi, Safdar, Nabizadeh Page 43
  Objective
  The aim of peresent study was to investigate the relationship between incounter style and effective factors in parents intervention with academic achievement in children with ADHD.
  Methods
  Method of the peresent study is descriptive and correlational. Participants in this study were 50 third grade elementary students(25 female and 25 male). The Raven Intelligence Scale for Children, self-made academic achievement test, family- school questionnaire, parents involvement questionnaire, and parent Conners scale was used as a research tools. Multiple regression was used to analyze of data.
  Results
  The results showed that, there is a significant relationship between parents Encounter Style with children's academic achievement, Results also showed that except of the school Invitations and teacher requests, other effective factors in parents, intervention were significantly related to academic achievement.
  Conclusion
  the reaults indicated that Most of the parents in dealing with children used of negative and controlling method. Among the influencing factors in parental involvement, the knowledge and skills most associated with academic achievement of children with ADHD.
  Keywords: Type of parental involvement, attention deficit, hyperactivity disorder, academic achievement
 • Zahra Barahimi*, Mokhtarmalekpour, Ahmad Abedi, Seyed Reza Poor Seyed, Elham Brahimi Page 55
  Objective
  The purpose of the present paper is to investigate the effects of training communication skills on parents marital adjustment dimentions of the intellectual disabled students in Isfahan.
  Method
  The research design is quasi-experimental. The population in the present paper was all parents of intellectual disabled students in Isfahan; 30 couples among the parents of the mentally disabled children were selected randomly in multiple stages for the sample; they were placed into two groups: (15 pairs) in experimental group and (15 pairs) in control group. To collect data, expressing marital adjustment (SPANIER) was used. Teaching communication skills was instructed to the experimental group in nine sessions; first, after conducting the pilot test for both groups, experimental intervention program was presented; then, a post-test was taken from both groups; after running a follow-up test for four weeks, sustainability of training the communication skills was tested again. Finally, the statistical model of multivariate analysis of covariance was used for data analysis.
  Results
  Findings of the present study showed that training of the communication skills is effective for marital adjustment in its all dimensions in two stages of post-test and follow-up stage (P≤0.001).
  Conclusion
  So it has been suggested that the responsible organizations should provide communication skill training for those parents.
  Keywords: communication skills, marital adjustment, intellectual disabled students
 • Mozhgan Farahbod*, Mina Ahmadi Kahjoogh, Hossein Ahmadi Kahjoogh Page 65
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the prevalence of lower extremity deformities in children with special needs.
  Methods
  A cross-sectional study with stratified sampling was selected. Ten percent of students in elementary and preschool and students in the academic year of - 1921 29 were selected for this study. In Tehran 1194 people, 1526 people in the cities of the Tehran Province and in Alborz Province 559 students. Demographic questionnaire, a simple ruler and caliper were for data collection Data was reported using descriptive statistics.
  Results
  Based on our results, the prevalence of hip abnormality in Tehranwas27.4%, in cities of Tehran 16.4%, and in Alborzprovincewas18.1%, In total, the prevalence of the disorder in the samplewas20.7% and was more common in girls. Abnormalities of the knee in the total sample, genu varum and genu valgum respectively were 23% and21.2%. Flat foot and pescavus showed a prevalence of 50%versus10.1%, while the prevalence of hallux valgus deformity was 44.7%.
  Conclusion
  the prevalence of the lower extremity abnormalities in children with special needs are very high and the need for practical training as well as the necessary intervention is required to prevent future pain and other complications.
  Keywords: dropped pelvic, genu varum, genu valgum, flat feet, pescavus, hallux valgus
 • Maryam Heidari*, Farzaneh Davari, Leila Heidari, Farahnaz Ayatizadeh Page 73
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the impact of determined jumping rope exercises on object control skills in students with intellectual disability (ID).
  Method
  Through a quasi-experimental method, thirty students with ID (age 8 to 11 years) were selected utilizing a purposive sampling method. All participants were tested using object control subscale in Test of Gross Motor Development and based on different scores of this test. They were randomly assigned into two experimental (n=15) and control (n=15) groups. Experimental group executed jumping rope exercises for 8 weeks, 3 sessions per week and each session lasting 45 to 50 minutes. In this period, control group executed current school activities and had no other sports regularly activity to be effective. Finally, both groups were tested again and afterwards, required data were collected. To examine, whether the assumptions is significant the analysis of covariance was used.
  Results
  Data analysis revealed that after performing determined jumping rope exercises, object control skills, were significantly increased (α=0.05).
  Conclusion
  According to the findings, it is suggested that jumping rope exercises could be implemented for improving object control skills in students with ID.
  Keywords: Object control skills, intellectual disability, jumping rope exercises