فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رسول قبادیان*، منوچهر فتحی مقدم صفحه 1
  تخمین تلفات نشت و روندیابی جریان دریک سیستم رودخانه ای فصلی با تعداد شاخه های متعدد و اتصالات پیچیده بدلیل تلفات انتقال و نبود جریان پایه قبل از وقوع سیلاب با روش های مرسوم روند یابی امکان پذیر نمی باشد و لازم است روش های روند یابی برای این سیستم رودخانه ای توسعه داده شوند. بدین منظور در این پژوهش مدلی کامپیوتری برای مقاطع نامنظم رودخانه ای تهیه شده است که در آن معادلات دیفرانسیل جزئی جریان غیرماندگار غیریکنواخت (معادلات سنت – ونانت) پس از خطی شدن، با روش تفاضل های محدود و تکنیک تناوبی حل می شوند. رقوم جریان در محل اتصالات رودخانه ای با استفاده از روش خط تاثیر و بصورت کاملا ضمنی در هر گام زمانی تعیین می گردد. بررسی دقت مدل از نقطه نظر برنامه نویسی، توانائی آن در شبیه سازی جریان یکنواخت و ارضاء رابطه پیوستگی با استفاده از یک سیستم حلقه ای مرکب از 8 کانال روباز انجام شد. نتایج صحت سنجی نشان داد بیشترین خطای محاسبه دبی و عمق جریان به ترتیب 0/7 و 0/0209 درصد می باشد بنابراین مدل حاضر با دقت بسیار بالائی دبی و نیمرخ سطح آب در هر یک از شاخه ها را برآورد می نماید. پیش بینی رفتار جریان و تلفات انتقال با استفاده از هیدروگراف لن و مشخصات رودخانه هانگز واش نشان داد که استفاده از رابطه موسکات بهتر از سایر روابط تجربی تلفات نشت و زمان شروع و اوج سیلاب را تخمین می زند. در شرایط وجود نشت از یک سیستم بسیار پیچیده کانال های روباز متشکل از 24 شاخه با شیب اندک، که دبی هریک از شاخه ها به تغییرات ناچیز عمق جریان حساس است، استفاده گردید. در این شبکه مدل توانائی تشخیص جهت جریان در هر یک از شاخه ها را نیز دارد. برای جریان ماندگار نتایج نشان داد دبی خروجی از سیستم به علت وجود تلفات نشت به مقدار 1/127 درصد کاهش یافته است. در جریان غیر ماندگار با وجود نشت حجم هیدروگراف خروجی از سیستم حدود 6/37 درصد کمتر از حجم هیدروگراف ورودی به سیستم می باشد.
  کلیدواژگان: تلفات نشت، سیستم رودخانه فصلی، روند یابی سیلاب، معادلات سنت - ونانت
 • گلاویژ فتحی*، مهدیه سنجری، علی سلاجقه، محمد مهدوی، شهرام خلیقی سیکارودی صفحه 11
  منابع آب کارستی از مهمترین منابع آب شیرین به شمار می روند. آنالیز شاخه خشکیدگی هیدروگراف چشمه ها و رودخانه های کارستی یکی از معمول ترین روش های موجود برای تعیین خصوصیات (وضعیت آبدهی و مقدار ذخیره) آبخوانهای کارستی است. در این تحقیق برای بدست آوردن بهترین فرمول شاخه خشکیدگی هیدروگراف در مناطق کارستی، سه حوزه آبخیز خرسان، گاماسیاب و زیمکان مورد بررسی قرار گرفتند. در این حوزه ها 9 ایستگاه هیدرومتری در سه نوع کارست(درجات تکامل مختلف)، انتخاب و در هر ایستگاه با استفاده از شاخص معیار بارندگی سالیانه (SIAP) شش سال با وضعیت های آب و هوایی مختلف انتخاب گردید. پس از تفکیک منحنی-های خشکیدگی فرمولهای مختلف بوسینی(1903)، مایلت(1905)، تابع هیپربولیک دروگ(1973)و تابع نمایی دوبل هورتون (1933)، برآنها برازش داده شد. ضرایب n در توابع هیپربولیک و نمایی دوبل به نحوی کالیبره گردید که دبی های برآورد شده بیشترین برازش ممکن را با دبی های مشاهداتی پیدا کنند. برای کالیبره کردن این ضرایب علاوه بر روی هم انداختن هیدروگراف های برآوردی و مشاهداتی(روش ترسیمی)، از پارامترهای آماری همبستگی و میانگین مربعات خطا (RMSE) نیز برای تعیین مناسب ترین فرمول استفاده شد. بر طبق نتایج این تحقیق در 72/22 درصد موارد تابع هیپربولیک مناسبترین رابطه برای شاخه خشکیدگی در مناطق کارستی می باشد و ضریب تجربیn آن بین 1/5 تا 2/1 بدست آمد.
  کلیدواژگان: شاخه خشکیدگی، هیدروگراف، کارست، تابع هیپربولیک، غرب ایران
 • علی محبی*، محمد علی میرزایی صفحه 21
  سالانه حجم زیادی از خاک کشورمان در این منطقه مرزی رودخانه ارس بدلیل سیلاب و طغیان های فصلی، تخریب یافته و با تغییر مسیر رودخانه مذکور لاجرم از خاک کشور کاسته و به طرف مقابل افزوده می شود. لذا در این تحقیق ارزیابی ثبات و پایداری حاشیه رودخانه ارس با استفاده از شیوه A – Syst صورت پذیرفت، تا با شناخت وضعیت ثبات و پایداری واحد های مورد مطالعه، مناطق اولویت دار انجام طرحها و پروژه های تثبیت مشخص گردد. لذا با توجه به شرایط اکولوژیکی حاکم بر هر منطقه، شیوه های متفاوتی در شناخت وضعیت رودخانه و راهکارهای تثبیت آن می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق بدلیل وجود شرایط خاص اکولوژیکی حاشیه رودخانه ارس از قبیل تاثیر گذاری سد میل در پایین دست رودخانه، جایگزینی گونه های مهاجم بجای گونه های بومی منطقه (گز جایگزین بید و صنوبر شده است)، اثرات انسانی و دامی و غیره و بدلیل اینکه در بین شیوه های ارائه شده نسبت به عوامل دخیل موجود در منطقه در شیوه A – Syst توجه بیشتری شده است، از این شیوه برای اولین بار در ایران، جهت مطالعه وضعیت هر واحد استفاده گردید. بدین منظور با بازدید اولیه میدانی و براساس عوامل پوشش گیاهی(طبیعی – دست کاشت)، میزان تخریب حاشیه رودخانه و عوارض طبیعی، منطقه مورد مطالعه به واحدهای الف، ب، پ، ت و ث تقسیم شدند،در واقع در هر واحد شرایط خاصی از نظر عوامل مورد اشاره وجود داشت که این شرایط راهکار مدیریتی خاص آن واحد را می طلبید و از تجزیه و تحلیل فرم های تنظیمی، وضعیت هر واحد مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان داد که حاشیه رودخانه از سد میل تا اوزون تپه سفلی (واحد الف)، انتهای عرصه جنگلکاری شده تا پاسگاه تازه کند(واحد ث) و اسلام آباد قدیم تا ابتدای عرصه جنگلکاری شده با گونه صنوبر (واحد پ) دارای وضعیت خوب و اوزون تپه سفلی – اسلام آباد قدیم (واحد ب) و ابتدا تا انتهای عرصه جنگلکاری شده با گونه صنوبر(واحد ت) نیز از دیدگاه فرسایش کناری وضعیت متوسطی دارند.
  کلیدواژگان: حاشیه رودخانه، ارزیابی، ثبات و پایداری، شیوه A - Syst، رودخانه ارس
 • حسین خیرفام*، سیدحمیدرضا صادقی صفحه 27
  برداشت شن و ماسه از بستر و کناره های رودخانه سبب تغییر در شرایط هیدرولیکی، هیدرولوژیکی، تغییر توان حمل جریان و افزایش فرسایش بستر و کناره های رودخانه و تخریب سازه های موجود در مسیر رودخانه می شود. آگاهی از تاثیر برداشت شن و ماسه بر مقدار، کیفیت و نحوه ی انتقال رسوبات امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برداشت شن و ماسه از رودخانه ی کجور در استان مازندران بر میزان انتقال بار معلق و بستر، تغییرات قطر و اندازه ی بار بستر انتقالی، به ترتیب تعداد 12 و 3 نمونه رسوب معلق و بستر در شرایط بدون و با برداشت محلی شن و ماسه و دبی از فلوم خروجی مستقر بر رودخانه ی کجور در حوزه ی آبخیز جنگلی آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس برداشت و آنالیزهای مربوطه انجام گردید. نمونه برداری بار معلق با استفاده از دبه های نمونه بردار و بار بستر با استفاده از تله-انداز سبدی شکل رسوب بستر انجام شد. دانه بندی بار بستر نیز با استفاده از الک های استاندارد و آنالیزهای مربوطه در محیط نرم افزار GRADISTAT و Excel 2007 انجام گردید. تحلیل نتایج نشان داد که پس از برداشت شن و ماسه از رودخانه، بار معلق بین 300 تا 547 درصد، بار بستر به طور متوسط 1130 درصد و نسبت بار بستر به معلق به طور متوسط 120 درصد بیش تر از حالت بدون برداشت مصالح بوده است. قطر 10D بار بستر برای شرایط با برداشت کم، متوسط و شدید به طور متوسط به ترتیب 17، 24 و 35 درصد افزایش داشت. قطر 50D نیز در شرایط با برداشت کم و متوسط و با دبی کم 21 درصد افزایش و در شرایط با شدت برداشت زیاد در دبی مختلف رفتار پیچیده ای داشت. قطر 90D هم در شرایط با شدت برداشت کم تغییرات نامحسوسی داشت ولی با شدت برداشت متوسط و زیاد 100 تا 900 درصد افزایش یافت.
  کلیدواژگان: استان مازندران، انتقال رسوب، حوزه ی آبخیز جنگلی، نمونه برداری بار بستر
 • میر مسعود خیرخواه زرکش، غزاله محبی تفرشی *، علیرضا مجیدی، فریده اسدیان، امین محبی تفرشی صفحه 35
  به منظور یافتن مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی معیارهای متعددی باید مورد ارزیابی قرار گیرند که همین امر سبب دشوار بودن مکان یابی می گردد.لذا در این مقاله برای ایجاد ارتباط بین این معیارها به منظور اتخاذ یک تصمیم صحیح و دقیق و صرفه جویی در وقت و هزینه از روشی مبتنی بر تلفیق استفاده ازGISو تکنیک های سنجش از دور یا بطور مخففRSبا سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی استفاده شده است.این روش در سه مرحله اجرایی شد.در مرحله اول با استفاده از GisوRsو با در نظر گرفتن معیارهای حذفی،مناطق نامناسب احداث سد زیرزمینی حذف گردیدند و در نهایت 9محدوده برای احداث مناسب تشخیص داده شد.در مرحله دوم،در هریک از محدوده های انتخاب شده از مرحله اول،بهترین تنگه با استفاده از نقشه عوارض زمین انتخاب و بعنوان محور سد در نظر گرفته شد.در مرحله سوم،با استفاده از معیارهای حاصل از نظرات کارشناسی،به مقایسه و ارزیابی محورها نسبت به معیارها با استفاده از روشAHP و اولویت بندی محورها با استفاده از شاخص تناسب نهایی هر محور،پرداخته شد.در نهایت با استفاده از بازدیدهای صحرایی و آزمایشات تکمیلی اعم از مطالعات ژئوفیزیکی، نقشه برداری،آزمایشات نفوذپذیری و... در سه اولویت اول که شامل محورهای شماره2،شماره4 و شماره1 می باشند،به مطالعه صحت مدل پرداخته شد که این مطالعات،تطابق نتایج بدست آمده از مدل ارائه شده در این پژوهش را با نتایج مطالعات تکمیلی،نشان داد و صحت این مدل را تائید نمود.
  کلیدواژگان: تکنیکهای سنجش از دور، سد زیرزمینی، سیستم پشتیبان تصمیم گیری، مکان یابی، AHP، GIS
 • ابوالقاسم دادرسی سبزوار صفحه 51
  تخریب اراضی بر اثر فرسایش، افزون بر تلفات بی شمار خاک، بخش اعظمی از آب قابل استفاده را از دسترس خارج می سازد. روش های متعددی برای بررسی فرسایش خاک وجود دارد. یکی از این روش ها که می توان به عنوان روش جدیدی از آن نام برد، استفاده از مدل تجمعی جریان است که بر پایه ی قدرت فرسایندگی شبکه ی هیدروگرافی حوزه بنا شده است. در این بررسی، با استفاده از معادلات مرتبط با نظریه فوق، توزیع فرسایش در سطح زیر حوزه ای از حوزه ی آبخیز سد سفیدرود، با انگیزه ی معرفی مدل های مناسب، مطالعه گردید. به این منظور دو ماتریس جهت و وزن در نظر گرفته شد و با کاربرد مدل تجمعی جریان (SWFM)، شبکه ی هیدروگرافی حوزه، مدل رقومی ارتفاع (DEM) منطقه، عامل پوشش گیاهی، شیب و سامانه اطلاعات مکانی، نقشه ی انتقال رسوب در جریان رواناب سطحی حوزه ترسیم و با نتایج حاصل از بررسی صحرایی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مقادیر برآوردی توسط مدل در نواحی تجمع یافته ی جریان و آبراهه های اصلی منطبق بر واقعیت بوده و در سایر نقاط حوزه، کمتر از مقدار واقعی برآورد شده است.
  کلیدواژگان: فرسایش و رسوب، رواناب سطحی، SWFM، GIS، زنجان
 • گزارش فنی
 • مجتبی صانعی*، کیومرث ابراهیمی، پژمان علی حسینی، محمود مشعل صفحه 57
  هر ساله هزینه های سنگینی برای کنترل و جلوگیری از تخریب ناشی از آبشستگی در پایین دست سازه های آبی صرف می شود. از این رو پدیده آبشستگی در سازه ها بسیار حائز اهمیت است و پیش بینی آن قبل از ساخت سازه امری ضروری برای هر طرحی می باشد. گسترش این پدیده می تواند پایداری سازه را به خطر اندازد ضمن اینکه تجمع مواد فرسایش یافته با تغییر رقوم پایاب بر عملکرد خروجی سازه تاثیر می گذارد. در این مقاله نتایج بررسی آزمایشگاهی پدیده آبشستگی در بستر با مصالح غیر چسبنده در پائین دست یک کف بند، در اثر یک جت افقی مستغرق ناشی از بازشدگی دریچه ارائه شده است. با شبیه سازی فیزیکی، پروفیل حفره آبشستگی بانضمام تل ماسه ای پایین دست حفره در زمان های مختلف ثبت شد. تغییرات زمانی عمق و طول حفره آبشستگی، ارتفاع تل ماسه ای و همچنین فاصله اوج تل ماسه ای تا کف بند با یک رابطه لگاریتمی برازش داده شد. مطابق با نتایج به دست آمده با گذشت زمان، ابعاد پروفیل آبشستگی افزایش یافته در حالی که روند افزایش ابعاد پروفیل مورد بحث کاهشی بوده است. به عبارت دیگر قسمت اعظم آبشستگی در زمان های اولیه آزمایش رخ داده و سپس روند آبشستگی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. همچنین مطالعه تغییرات زمانی پارامتر های بی بعد شده پروفیل آبشستگی، نشان داد که پروفیل آبشستگی مستقل از زمان است.
  کلیدواژگان: آبشستگی، جت افقی مستغرق، تغییرات زمانی، کف بند، مدل آزمایشگاهی
 • پیمان محمودی*، بهلول علیجانی صفحه 61
  در بررسی های اقلیمی هرچند که میزان کلی بارش در تعیین شرایط آب و هوائی و در نهایت اکولوژیکی عامل مهمی به شمار می آید، لیکن توزیع فصلی آن و به عبارت دقیق تر تطابق آن با نیازهای محیطی به ویژه کشاورزی دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش هدف آن است که در یک مقیاس استانی ابتدا رژیم های بارشی هر محل در استان کردستان شناسائی و آنگاه از راه مقایسه رژیم های بارشی، گونه های اصلی را یافته و قلمرو هر یک از آنها را بر روی یک نقشه پهنه بندی کنیم. لذا از داده های ماهانه 83 ایستگاه سینوپتیک، اقلیم شناسی و بارانسنجی برای یک دوره 30 ساله (1387 - 1358) بهره گرفته شد. نقص اماری ایستگاه ها نسبت به 30 سال بر اساس مدل رگرسیونی با هماهنگ ترین ایستگاه تکمیل شد.
  برای انجام این پهنه بندی ابتدا بارش ماهانه هر کدام از ایستگاه ها به کل بارش همان سال تقسیم شد تا بارش نسبی هر ماه برای ایستگاه ها بدست آید. در ادامه از روش تحلیل خوشه ایبا روش ادغام وارد جهت پهنه بندی رژیم های بارشی استان کردستان بهره برده شد. بر اساس این روش دو رژیم بارشی متفاوت با عناوین رژیم بارشی زمستانه و رژیم بارشی زمستانه – بهاره قابل تفکیک است. به گونه ائی که رژیم بارشی زمستانه در غرب استان و رژیم بارش زمستانه-بهاره در مرکز و شرق استان حاکمیت دارد. رژیم زمستانه رژیمی است که نزدیک به 44 درصد کل بارش سالانه آن در فصل زمستان ریزش می کند. بعد از آن به ترتیب دو فصل پائیز و بهار هر کدام با 28 و 27 درصد کل بارش سالانه در ردیف های بعدی قرار می گیرند. در رژیم بارش زمستانه – بهاره، بیشتر بارش تقریبا به طور مساوی و با کمی اختلاف در حدود 2 درصد در دو فصل زمستان و بهار می بارد، به طوریکه بارش فصل زمستان و بهار، حدود 36 و 34 درصد کل بارش سالانه است. بعد از آن فصل پائیز است که 28 درصد کل بارش های دریافتی سالانه این پهنه را به خود اختصاص داده است
  کلیدواژگان: استان کردستان، تحلیل خوشه ای، روش ادغام وارد، رژیم بارشی، پهنه بندی
 • محمدرضا نعمایی، مهدی حبیبی*، سید محمد صادق جلال الدینی کرکی صفحه 65
  سرریزهای جانبی یکی از مهمترین اجزاء سامانه های پخش سیلاب به شمار می روند که جریان متغیر مکانی حاکم بر آنها از پیچیدگی های زیادی برخوردار است. موضوع این مقاله بررسی هیدرولیک جریان و روابط ارائه شده برای تعیین ضریب دبی در این سرریزها می باشد. پس از تشریح سرریزهای جانبی پخش سیلاب و معادله دینامیکی حاکم بر آنها، مهمترین روابط ارائه شده برای تعیین ضریب دبی معرفی گردیده و برای یک سرریز جانبی ساخته شده در آزمایشگاه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ضریب دبی عبوری مورد بررسی قرار گرفت. با انجام آنالیز ابعادی پارامترهای بی بعد معرفی و چگونگی تغییرات ضرایب دبی نسبت به این پارامترها مشخص شد و در نهایت مقادیر آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی با روابط سایر محققین مقایسه گردید. نتایج آزمایشگاهی نشان داد این ضریب از چهار پارامتر عدد فرود جریان در بالادست سرریز، طول بی بعد سرریز، نسبت عمق جریان به ارتفاع سرریز و نسبت عمق جریان به عرض کانال اصلی تاثیر می پذیرد و به دلیل شرایط متفاوت سیستم های پخش سیلاب، مقادیر آزمایشگاهی با روابطی که تنها تاثیر عدد فرود را لحاظ کرده اند تطابق مناسبی ندارد.
  کلیدواژگان: بررسی آزمایشگاهی، پخش سیلاب، سرریز جانبی، ضریب دبی، عدد فرود، کانال آبرسان
|
 • R.Ghobadian, M.Fathi Moghadam Page 1
  Due to transmission losses and absence of initial flow prior to flood occurrence، it is impossible to estimate seepage losses and flow routing for an ephemeral stream with several branches and complex connections by using common routing methods، and it is necessary to develop a routing method for such streams. To this end present research prepared a computer for irregular stream cross section، in which partial differential equation for non-uniform unsteady flow (saint- Venant equation) are solved by using finite difference method and alternative technique (staggered method) after being linearized. Water flow elevation at fluvial connection is determined at any time step completely implicitly by using influence line method. Model accuracy was examined in terms of programming، its ability to simulate uniform flow، and to satisfy continuity relationship by using a loop stream consisted of 8 open channels. The results of verification showed 0. 7 and 0. 0209 percent as maximum calculation error for discharge and flow depth، respectively. With very high accuracy، therefore، present model estimates discharge and water surface profiles at each branch. Employing Lane hydrograph and characteristics of Hughes Wash River، prediction of flow behavior and transmission losses showed that compared to other experiment relationship، Muskat’s estimates seepage losses and peak flood better. Under seepage condition، a highly complex system of open channel with 24 branches and low slopes was employed، in which the flow of any branches is sensitive to small changes in flow depth. Also، in this network، the model is able to detect flow direction at any branches. For steady flow، the results showed a 1. 127% decrease in system output discharge due to seepage losses. For unsteady flow، with the present seepage، system output hydrograph volume is 6. 37% less than that of input hydrograph volume.
  Keywords: transmission losses, ephemeral stream, flood routing, Saint, Venant equation
 • Galavizh Fathi*, M. Sanjari, A. Salajegheh, M.Mahdavi, Sh.Khalighi Page 11
  Karstic water resources are of the most important fresh water sources. Analyzing recession curve of Karstic rivers and springs is one of the common methods for determining Karstic aquifer characterizations. In this survey for achieving the best formula of Karstic recession curve، in three selected watersheds (Khersan، Gamasiab and Zymkan)، nine hydrometric gauges were selected and six index years in each station were chosen by using Standard Index of Annual Precipitation (SIAP). After separating recession curves، different formulae (Boussinesq (1903)، Maillet (1905)، double exponential function (Horton 1933) and Hyperbolic function (Drouge 1973))،were fitted to them. N coefficients were calibrated in Drouge and Horton equations by fitting estimated and observed discharges. Also we use RMSE and correlation coefficient. Results show that in 72. 22% of the cases hyperbolic function is the best formula and its N coefficient is between «1. 5 - 2. 1».
  Keywords: Recession curve, Hydrograph, Karst, Hyperbolic function
 • Ali Mohebby *_Mohammad - Ali Mirzaei Page 21
  Riparian zones are the zone of direct interaction between terrestrial and stream systems. Different methods are used to derive condition ratings، using subsets of variables collected within each component، but according to Aras river ecological condition، the A-Syst method is designed to survey the stream condition، it provides a ''snapshot'' of the physical and environmental condition of streams. For this purpose، across the river the homogeneous stream sections are divided into A-E units. by using A-Syst method، an assessment of condition is derived for each homogeneous stream section. results indicated that the condition of unit B and D were medium، but other units were in good condition.
  Keywords: Riparian Zone, Survey, A, syst, Fixation, Aras river
 • H. Kheirfam*, S.H.R. Sadeghi Page 27
  Sand and gravel mining from the bed and banks of river causes change in the hydraulic، hydrological and current carrying capability conditions and increases erosion of river bed and banks and degradation of existing structures is in the river. Awareness of the impact of sand and gravel mining on the amount، quality and sediment transport is inevitable. The present study was therefore formulated to evaluate the effect of sand and gravel mining from the Kojour River at Educational and Research Forest Watershed of Tarbiat Modares University in Mazandaran Province on changing suspended and bed loads quantity and the diameter changes of the bed load transport. Towards this attempt، 12 and 3 samples were taken before and after sand mining at the main outlet of the watershed، respectively. The suspended load samples were taken using bottle samplers and bed load samples were taken with a basket-type bed load sampler. Bed load granulometery was performed using standard sieves. The analysis also was carried out in GRADISTAT and Excel 2007 softwares. The results showed that after sand and gravel mining the rates of suspended load increased from 300 to 547 %، bed load was an average of 1130 %. On average، the ratio of bed to suspended load was 120% higher than that recorded for period without sand and gravel mining conditions. The D10 diameter of bed load had increased for low، moderate and intensive sand and gravel mining conditions at rate of 17، 24 and 35%، respectively. The D50 also increased 21% in low and moderate removal and base flow conditions and also had complex behavior in intensive removal and different flow discharges. The D90 had subtle changes in low removal and increased in moderate and intensive removal from 100 to 900%.
  Keywords: Bed Load Sampling, Forest Watershed, Mazandaran Province, Sediment Transport
 • Mir Masoud Kheirkhah Zarkesh, Ghazaleh Mohebbi Tafreshi *, Alireza Majidi, Farideh Asadian, Amin Mohebbi Tafreshi Page 35
  There are numerous criteria which should be assessed in order to locate potential underground dam sites، and that’s what makes the location process difficult. Therefore، in this study، in order to create a link between these criteria and thus to make an accurate decision and to save time and money، we use a method which combines GIS (Geographic Information System) and RS (Remote Sensing) with SDSS (Spatial Decision Support System). This method was implemented in three steps. In the first step، unsuitable areas for underground dam construction were omitted through applying GIS and RS with regard to exclusionary criteria، and ultimately 9 sites were identified suitable for the construction. In the second step، the best gorge of each selected area in the first step was chosen by using a terrain map and was considered as dam axis. In the third step، we used the criteria derived from expert opinion to compare and evaluate the axes against the criteria through AHP method (Analytical Hierarchy Process) and to rank the axes by each axis’s final fit index. Eventually through field visits and complementary experiments such as geophysical studies، mapping، permeability tests and etc. the model accuracy was studied in three first priorities including the axes number 2، 4 and 1. These studies showed that the results of the model presented in this study، are consistent with the results of complementary studies، and the accuracy of the model was confirmed.
  Keywords: AHP, Decision Support System, GIS, Location, Remote Sensing Techniques, Underground dam
 • Dadrasi Sabzevar A Page 51
  Land degradation due to soil erosion makes out of reach a large part of available water in addition of soil losses. There are several ways to study soil erosion. A new method is flow accumulation which emphases on stream power. The stream power can mathematically be derived from hydraulic shear stress and flow velocity. The study catchment is located in the western part of the Zanjan River valley، an area below the dam watershed of Sefidrood. An operator which given the drainage direction matrix and a weight matrix، determines a resulting matrix such that each element represents the sum of the weights of all elements in the matrix which drain to that element. Flow accumulation procedure for creating the cumulative streampower was done by using Digital Elevation Model (DEM)، the SWFM program، the drainage network، C-factor map، slope map and GIS. The results of applying the streampower approach with the SWFM in this study showed low erosion on relatively large areas، even in bare units، except where flow concentrated in drainage networks and the main river.
  Keywords: Erosion, Sediment, overland flow, SWFM, GIS, Zanjan
 • M. Saneie*, K. Ebrahimi, P.Alihoeini, M. Mashal Page 57
  Each year to control costs and prevent the destruction of heavily structure of scour in the downstream water is spent. This phenomenon can be extended endanger the stability of the structure، while the accumulation of eroded material by changing the digital output on the performance of coastal structures will be affected. Change the scour depth and length، height and the height of a pile of sand a pile of sand to the bottom section was fitted with a logarithmic relationship. According to the results over time، profiles of scour increased while increasing the size of the reduction profiles were discussed. In other words، most of the time scour the initial testing occurred، and then it is reduced significantly. Also studied the changes of the parameter profiles were then scour، scour profiles that are independent of time.
  Keywords: scour, submerged horizontal jets, changes of time, Apron, Laboratory model
 • Peyman Mahmoudi*, Bohlol Alijani Page 61
  In climatic studies، although the total amount of precipitation is an important factor for determining weather conditions and، finally، ecology، its seasonal distribution and، in other words، compliance with environmental needs، especially in agriculture، is significant، too. In this research، first، the aim was to recognize precipitation regimes at the province scale for each location in Kurdistan province; then the precipitation regimes were compared and، the basis type and classification of each were found on the map. Therefore، 83 synoptic، climatology and rain gauge stations data were used in this study for a period of 30 years (1978-2007). The statistical problem of stations was completed using the regression model relative to 30 years in the most homogenous station. To perform of this classification، first، monthly precipitation of each station was divided by the total precipitation for the same year in order to obtain relative precipitation in each month for the stations. After that، cluster analysis was used along with Ward technique and the classification of the precipitation regimes of the province was prepared. Based on this method، there were two different regimes of precipitation، namely winter and winter – spring precipitations، which were separately illustrated; the winter precipitation in west and the winter-spring precipitation in the center of Kurdistan province were dominate. The winter regimes contained 44% of annual total precipitation، which related to the winter season. After that، autumn and spring precipitations had 28% and، 27% annual total precipitation، respectively. In the winter-spring regime، more amount of precipitation occurs approximately equally or with a little difference of about 2% in winter and autumn، so that the winter and spring seasonal precipitation came up to about 36% and، 34% of annual total precipitation، respectively. After that، autumn season had 28% of annual total precipitation of this area.
  Keywords: Kurdistan, Cluster analysis, Ward technique, Precipitation ward, Zoning
 • M. Nemaie, M. Habibi *, M. Sadegh Jalaledini Page 65
  Side-weirs are one of the major parts of floodwater spreading systems. Their essential role is spreading floodwater and increasing floodwater infiltration into the ground. In this paper، the hydraulic behavior of side-weir in floodwater spreading systems and the existing formulas for the prediction of side-weir discharge coefficient are discussed. In the first part of this study، the basic concepts of floodwater spreading systems are presented. Then the dynamic equation of side-weir is investigated. One of the main concerns about floodwater spreading system is that if the presented equations by the other researchers are applicable to the side-weir in floodwater spreading system or not. To answer this question a laboratory flood water spreading channel is made at the Soil Conservation and Watershed Management Research Institude and the discharge coefficients of the side-weir are measured. Afterwards، by using dimensionless analysis، the effective parameters on the discharge coefficient of the side-weir have been indicated. Finally the experimental values of discharge coefficents have been compared with other researchers’ equations. It was shown that those equations that are only a function of the upstream Froude number are impropor for use in the floodwater spreading systems. The results also indicated that side-weir discharge coefficient is influenced by four main parameters which are upstream Froude number، dimensionless weir length، the ratio of flow depth to the main channel width and the ratio of flow depth to the side-weir height.
  Keywords: Conveyance Channel, Discharge coefficient, Floodwater spreading, Froude number, Laboratory investigation, Side, weir