فهرست مطالب

مجله پژوهشهای محیط زیست
سال پنجم شماره 10 (زمستان 1393)

 • وی ژه نامه نشری ه پژوهش های محیط زی ست
 • تاریخ انتشار: 1393/12/13
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقالات علمی
 • سپیده سعیدی*، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحه 3
  یکی از مباحث مهم و مورد نیاز در طراحی مکان های تفرجی، رسیدن به مفهوم زیبایی شناسی است. به طورکلی روش های ارزیابی زیبایی شناختی به دو دسته ارزیابی ترجیحات مردم (عموما ادراکی) و ارزیابی توسط کارشناسان متخصص تقسیم بندی می شود. در مدل های ارزیابی تخصصی، ارزش گذاری بر اساس جنبه های بصری و زیبایی در ذات منظر (عینی) انجام می گیرد و در ارزیابی توسط ترجیحات مردم، ارزش گذاری بر مبنای احساس و ادراک افراد نسبت به منظر صورت می گیرد. هدف از این مقاله ارزیابی عینی ارزش های زیبایی شناختی سیمای سرزمین حوضه آبخیز زیارت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چندلایه است. پس از مطالعات نظری و تعیین معیارهای تاثیرگذار بر ارزش زیبایی شناختی سیمای سرزمین، نقشه سازی و استانداردسازی معیارها صورت گرفت. در نهایت نقشه تناسب ارزش زیبایی شناختی بر اساس مدل مفهومی MLP تهیه گردید. برای تایید این مدل از تصویر احتمال این چرخه استفاده شد و آماره ROC برای آن 0/875 محاسبه که تاییدکننده مدلMLP در شرایط از پیش گفته شده بود. در مجموع، شواهد بیانگر آن است که روش شبکه عصبی مصنوعی در این پژوهش ابزاری مناسب برای مدل سازی ارزش های زیبایی شناختی سیمای سرزمین بوده است. نتایج به دست آمده از این مدل، می تواند فرآیند تصمیم گیری برای مکان یابی و انتخاب مناطق تفرجگاهی زیباتر را تسهیل نماید.
  کلیدواژگان: ارزیابی ارزش های زیبایی شناختی، مدل سازی، MLP، حوضه آبخیز زیارت
 • سید سعید رضا احمدی زاده*، زینب کریم زاده مطلق صفحه 11
  استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از نقاط کمتر توسعه یافته و استان نوپا با چالش های مهمی در راه توسعه و پیشرفت مواجه هست. وجود 14 سال خشکسالی های پیاپی، پیشروی کویر، عدم وجود زیرساخت ها به دلیل دوری از مرکز، تبخیر و تعرق 10 برابر بیش از بارندگی، کاهش سالیانه 143 میلیون متر مکعب آب های زیرزمینی، وجود سرانه 0/25 هکتار زمین کشاورزی و کمتر از استاندارد برای هر نفر و90% از مراتع با ظرفیت تولید ضعیف و متوسط و کم و بهره برداری بیش از 2 برابری ظرفیت استفاده از مراتع برای هر واحد دامی چالش های جدی است که استان با آن مواجه است. انتخاب بهترین راهبردهای توسعه براساس مهم ترین فرصت ها و تهدیدها و قوت ها و ضعف ها می تواند کمک موثری به تصمیم سازی و پشتیبانی از تصمیم گیری برای مسئولین مربوطه و توسعه استان باشد. لذا مطالعه حاضر به دنبال مهم ترین قابلیت ها و راهبردهای توسعه بر مبنای روش های کمی وزنی است. روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(1) به وابستگی و ارتباط بین معیارهای داخلی و در سطوح نمی پردازد بلکه فقط معیارها را با ساختار سلسله مراتبی و از بالا به پایین سطح بندی و وزن معیارها را مشخص می کند، اما روابط داخلی پیچیده بین معیارها و تاثیر آن ها بر هدف نهایی الزاما تحلیل شبکه ای را می طلبد. در این مطالعه برای رفع این نیاز از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)(2) در ماتریس (SWOT(3 استفاده گردید. در روش مذکور برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس وابستگی های درونی و بیرونی گروه ها و معیارها محاسبه شده و با استفاده از مدل شبکه طراحی شده، راهبردها تعیین وزن و مهم ترین راهبردها در ماتریس ارزیابی، اولویت بندی شدند. با ارزیابی های به عمل آمده استراتژی بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی (SO) به عنوان بهترین و استراتژی های حفظ و احیاء انرژی های نو و گردشگری در مراتب بعدی توسعه استان خراسان جنوبی قرار دارند.
  کلیدواژگان: فرآیند تحلیل شبکه ای ANP)، SWOT)، راهبرد توسعه، خراسان جنوبی
 • بررسی مشارکت عمومی محیط زیستی و روند رو به رشد آن در ایران / مورد مطالعه: در شبکه اجتماعی فیس بوک
  ساناز صنایع گلدوز* صفحه 23
  شبکه های اجتماعی در سال های اخیر جایگاه قابل توجهی در اینترنت پیدا کرده اند. این شبکه ها، فضای مناسبی را برای مشارکت عمومی محیط زیستی ایجاد نموده اند. شبکه های اجتماعی ابزاری قدرتمند، در دسترس، آسان، پرمخاطب و با خدمات فناورانه برای مشارکت عمومی محیط زیستی هستند. مشارکت عمومی محیط زیستی در ایران، در فضای شبکه اجتماعی فیس بوک به عنوان یکی از پرکاربرترین شبکه های اجتماعی در سال های اخیر روند رو به رشدی را نشان می دهد. در این مقاله تاریخچه مشارکت عمومی محیط زیستی در ایران در فیس بوک مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در بین سال های 2011- 2014 میلادی مشارکت عمومی محیط زیستی در ایران و در شبکه اجتماعی فیس بوک افزایش یافته است. درصد فراوانی صفحات محیط زیستی که در زمینه مشارکت عمومی فعالیت نموده اند، نمایانگر این رشد هستند. الگوهای رفتاری به اشتراک گذاشته شده، موضوعات و شیوه های بیان مختلفی را شامل می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهند که انتشار الگوهای رفتاری در زمینه مشارکت محیط زیستی پیامدهای مثبت و منفی داشته است که در بخش نتیجه گیری مورد بحث قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، مشارکت عمومی، مشارکت عمومی محیط زیستی، فیس بوک، صفحات محیط زیستی، الگوهای رفتاری
 • بررسی صلاحیت های اعضای هیات علمی برای آموزش پایداری / مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
  الهام فهام*، احمد رضوانفر، سید حمید موحد محمدی صفحه 35
  هدف کلی این تحقیق، بررسی صلاحیت های اعضای هیات علمی برای آموزش پایداری بوده است. تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با الهام از مدل CSCT، انجام شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 40 نفر از اعضای هیات علمی با سابقه 20 سال و کمتر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان صلاحیت های اعضای هیات علمی برای آموزش پایداری، بالاترین اولویت، به صلاحیت مرتبط با اقدام باز می گردد. صلاحیت های مرتبط با احساس، مرتبط با تفکر سیستمی و مرتبط با ارزش و اخلاق به ترتیب اولویت های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. کمترین صلاحیت اعضای هیات علمی در زمینه آموزش پایداری، مرتبط با کسب دانش پایداری بوده است. بر اساس نتایج، صلاحیت 45 درصد از اعضای هیات علمی برای آموزش پایداری، پایین تر از میانگین و صلاحیت 47/5 درصد از اعضای هیات علمی، به نسبت بالا بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش پایداری، هیات علمی، صلاحیت، مدل CSCT
 • آنیتا خالقی*، پارسامهدوی متین، داریوش جرس، مینا شهیدی شکیب صفحه 47
  مطالعه حاضر به منظور ارائه برنامه مدیریتی جهت حفظ ارزش های اکوسیستم دریایی در منطقه شماره سه صنعتی پارس شمالی از طریق بررسی و شناسایی وضعیت بیولوژیکی محیط زیست دریا و برآورد درصد پوشش بستر در این محدوده بر مبنای مشاهدات مستقیم، اندازه گیری ها و بررسی نتایج آنالیز آزمایشگاهی انجام شده است. به طورکلی پارامترهای مورد بررسی شامل اکوسیستم ساحلی (نوار ساحلی تا منطقه زیر جزر و مدی)، اکوسیستم آبی (گیاهان آبزی، پلانکتون ها، کفزیان و جوامع مرجانی)، گونه های مهم و در معرض خطر و مناطق ویژه زیستی است. جهت انجام این مطالعه در بررسی اولیه محیط دریا در دو بخش ساحلی منطقه بین جزر و مدی و منطقه زیر جزر و مدی با استفاده از روش مانتاتو، انجام عملیات غواصی و عکس برداری زیر آب و گرب مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پوشش اجزاء بستر در مناطق زیر جزر و مدی با استفاده از عملیات غواصی، در امتداد 1 ترانسکت عمود بر ساحل شناسایی و در 3 ایستگاه انجام شده است. برای ارزیابی پوشش اجزاء بستر، درصد پوشش حلقه های حیات (مرجان نرم، مرجان سخت، مرجان مرده، جلبک، توتیا، خیارهای دریایی، صدف ها، نرم تنان و سخت پوستان، مواد غیرزنده و...) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی اکولوژیک محدوده صنعتی سوم پارس شمالی حاکی از تنوع نسبتا متوسط سواحل این منطقه به لحاظ ژئومورفولوژیکی و جنس بستر ساحل و همچنین وجود منابع زیستی حساس در کرانه محدوده مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، مانتاتو، کوادرات، ترانسکت، محیط بیولوژیک، منطقه ویژه پارس شمالی
 • نرگس کارگری*، رضا مستوری، افسانه اقدامی صفحه 55
  تولید برق با استفاده از سوخت های فسیلی موجب انتشار آلودگی های محیط زیستی و به ویژه انتشار گازهای گلخانه ای می شود. با وجود آن که برق اتمی به عنوان یک فناوری بدون انتشار گازهای گلخانه ای مورد توجه قرار می گیرد، اما در صورتی که کل چرخه حیات تولید برق اتمی در نظر قرار گیرد، امکان انتشار گازهای گلخانه ای در مراحل مختلف وجود دارد. ارزیابی چرخه حیات یک رویکرد «گهواره تا گور» برای ارزیابی سیستم های مختلف است که قادر است اثرات محیط زیستی را در کل چرخه حیات یک فرآیند مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین ارزیابی چرخه حیات امکان تخمین اثرات محیط زیستی تجمعی ناشی از همه مراحل چرخه حیات محصول را فراهم می آورد. بر همین اساس، به منظور ارزیابی انتشار گازهای گلخانه ای و اثر بر تغییر اقلیم ناشی از بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر از این ابزار مدیریتی استفاده شده است. در طبقه بندی اثرات محیط زیستی در روش ارزیابی چرخه حیات، «تغییر اقلیم» به عنوان یکی از طبقات اثر در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است در روش ارزیابی چرخه حیات، سایر اثرات محیط زیستی نیز در نظر گرفته می شوند که در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. شایان ذکر است مدل تعیین ویژگی اثر تغییر اقلیم در این تحقیق، روش تعیین ویژگی و فاکتورهای (GWP100 (1 بوده است. نتیجه ارزیابی چرخه حیات اثر تغییر اقلیم نیروگاه اتمی بوشهر نشان می دهد که انتشار اکسیدهای نیتروژن و دی اکسید کربن بیشترین اثر تغییر اقلیم را در چرخه حیات نیروگاه اتمی بوشهر خواهند داشت.
  کلیدواژگان: گازهای گلخانه ای، نیروگاه اتمی بوشهر، ارزیابی چرخه حیات (LCA)، تغییر اقلیم، پتانسیل گرمایش جهانی
 • محمدتقی جعفرزاده*، پریسا علوی عطاآبادی، معصومه مرادزاده، محمدرضا سرافرازی صفحه 63
  صنعت پتروشیمی دارای پتانسیل آلایندگی و اثرات سوء محیط زیستی بالایی بوده به نحوی که دومین صنعت آلاینده جهان پس از واحدهای تولید انرژی هسته ای به شمار می رود. این در حالی است که در سال های اخیر تمرکز روی ایجاد واحدهای پتروشیمی به منظور توسعه صادرات و قطع وابستگی به محصولات نفتی و جلوگیری از خام فروشی محصولات نفتی جزء برنامه های کلان کشور بوده و در سال های آتی نیز دنبال خواهد شد. ایجاد واحدهای پتروشیمی در هر مقیاس از جمله طرح های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و این ارزیابی ابزار توانمندی در پیش بینی و مدیریت مخاطرات ناشی از اجرای طرح های پتروشیمی به شمار می رود. لیکن تجارب و بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که روند مطالعات ارزیابی فعلی از موفقیت بالایی در پیش بینی و مدیریت مخاطرات محیط زیستی برخوردار نبوده است. در مطالعه پیش رو، روند ارزیابی اثرات محیط زیستی آسیب شناسی شده و پیشنهادات اصلاحی جهت بهبود مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: پتروشیمی، ارزیابی اثرات محیط زیستی
 • محمدصالح علی طالشی*، احد ستوده، مرتضی صبوحی، یعقوب نیازی صفحه 69
  جهان امروزه جریان بی سابقه ای از شهری شدن را تجربه می نماید. رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی یکی از عوامل موثر بر افزایش دمای هوا در نواحی شهری است که موجب ایجاد جزیره حرارتی بر روی این مناطق در مقایسه با محیط اطراف می شود و اثرات ناشی از آن می تواند نقشی اساسی و مهم در کیفیت هوا و به تبع آن سلامت عمومی ایفا نماید. در این مطالعه اطلاعات سنجنده TM ماهواره لندست 5 در سال 2009 به صورت موردی در کلان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و از خوارزمیک تک باند برای بازیابی توزیع دمای سطح زمین و تعیین اثرات محلی جزیره حرارتی استفاده شد. به علاوه، همبستگی بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی، ساختمانی، زمین لخت و آبی تفاضل نرمال شده برای تعیین اثرات زمین سبز، لخت، آبی و مسکونی بر روی جزیره حرارتی به دست آمد. نتایج نشان داد که اثر جزیره حرارت شهری در تهران اساسا در مناطق صنعتی غرب و کوهستانی شرق و جنوب شرق واقع شده است. همچنین همبستگی منفی بین دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی و آبی تفاضل نرمال شده نشان داد که زمین سبز و مناطق پوشیده از آب می تواند اثر جزیره حرارتی را تضعیف کرده، درحالی که همبستگی مثبت بین دمای سطح زمین و شاخص ساختمانی و زمین لخت تفاضل نرمال شده می تواند اثر جزیره حرارتی را در منطقه مورد مطالعه افزایش دهد.
  کلیدواژگان: لندست، دمای سطح زمین، جزیره حرارت شهری، خوارزمی تک باند، تهران
 • سید علی جوزی*، سید جعفر عصمت ساعتلو، زیبا جوان صفحه 79
  این پژوهش جهت شناسایی مخاطرات و تعیین بیشترین عدد الویت ریسک و تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی در فرآیند تولید اتیلن مجتمع پتروشیمی آریاساسول در جنوب ایران با استفاده از روش «تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن بر محیط زیست» در سه مرحله از چرخه ی حیات شامل: مرحله تولید، مصرف و دفع ضایعات انجام شده است. پس از شناسایی فرآیندهای تولید، تجهیزات و وظائف آنها بررسی شدند. نتایج آنالیزهای صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست نظیر مقادیر صوت و هوا بررسی شد. عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی و با توجه به احتمال وقوع، گستره آلودگی، امکان بازیافت و شدت اثرآنها بر محیط زیست طبقه بندی گردیدند. 64 جنبه و67 پیامد محیط زیستی از متد EFMEA شناسایی شد. 20 مورد ریسک پایین، 30 مورد ریسک متوسط، 4 مورد ریسک بالا و 10 مورد ریسک خیلی بالاتر از درجه مخاطره پذیری قرار داشته اند که بالاترین ریسک مربوط به عملیات فلرینگ و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای در کوره های کراکینگ با 125=RPN به دست آمد. با توجه به عدد درجه ی مخاطره پذیری 35، RPN هایی که بالاتر از این عدد قرار گرفته است به عنوان RPN های بحرانی معرفی شده و برای آنها اقدامات اصلاحی و کنترلی تعریف شده است. از جمله اقدامات می توان به استفاده از سیستم های کنترل گازهای آلاینده در خروجی از دودکش، تنظیم دبی هوا و گاز ورودی به مشعل ها، بازیابی و استفاده مجدد از گاز دی اکسیدکربن و غیره اشاره کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، جنبه های محیط زیستی، عدد اولویت ریسک، فرآیند تولید اتیلن، پتروشیمی
 • علیرضا رحمتی*، هلن خدابنده دیزج تکیه صفحه 91
  حدود 20 سال از مصوبه مورخ 1373 شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی محیط زیستی برخی از طرح ها و پروژه های توسعه ای توسط مجریان می گذرد. در طول این مدت علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی فرآیند ارزیابی محیط زیستی در کشور و افزایش تعداد طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی محیط زیستی از 7 عنوان به 51 عنوان طرح و پروژه، تعداد گزارش های ارزیابی در طول سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که در طول این 20 سال بیش از 1500 گزارش ارزیابی طرح ها و پروژه های مختلف تهیه و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته است. اکنون پس از گذشت 2 دهه از شروع فرایند ارزیابی محیط زیستی در ایران وقت آن رسیده است که این فرایند 20 ساله مورد کالبد شکافی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن بر اساس یک آسیب شناسی علمی مورد شناسایی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی اثرات محیط زیستی، آسیب شناسی، گزارشات ارزیابی، قوانین، مقررات
 • بهرنگ سلاجقه*، سید مسعود منوری، عبدالرضا کرباسی، نعمت الله خراسانی، سید محمود شریعت صفحه 99
  امروزه نیروهای پیش ران متعددی بر محیط زیست فشار وارد می کنند. تغییر در کاربری و پوشش اراضی یکی از فشارهایی است که در اثر عوامل پیش رانی چون جمعیت و افزایش آن ایجاد می شود. تخریب سیمای سرزمین، تغییر پوشش گیاهی و تغییر کاربری و پوشش اراضی مواردی هستند که به طور مداوم بر محیط زیست کشور فشار وارد می کنند. تغییر کاربری اراضی فرایندی پیچیده و پویاست که سیستم های طبیعی و انسانی را به هم مرتبط می سازد و تاثیر مستقیمی بر خاک، آب و جو دارد، بنابراین به طور مستقیم با بسیاری از مباحث محیط زیستی که در سطح جهانی دارای اهمیت است ارتباط دارد. این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در جزیره کیش انجام شده است. به منظور تهیه نقشه های پوشش سرزمین و آشکارسازی تغییرات، از تصویرهای ماهواره های اسپات، لندست و آیکونوس و سنجه هایی نظیر شاخص بزرگترین پهرو، تعداد پهرو و مساحت طبقه استفاده شد. به منظور طبقه بندی تصویرها از روش بیشترین تشابه استفاده شد. تجزیه و تحلیل سنجه های سیمای سرزمین حاکی از آن است که پوشش طبیعی جزیره کیش که در برگیرنده مراتع مشجر است به طورکلی دستخوش تغییر شده است و کاربری های انسان ساخت افزایش قابل توجهی یافته است. گسترش شبکه جاده ای منجر به تخریب سیمای سرزمین شده و توسعه و ساخت بنادر تجاری و صیادی در پهنه ساحلی سیمای آن را به کلی دگرگون ساخته است. تجزیه زیستگاه های خشکی و ساحلی، پهروشدگی و جایگزینی پوشش طبیعی با کاربری های ناسازگار انسانی از اثرات نامطلوب توسعه در جزیره کیش است. یافته های این تحقیق بر لزوم توجه بیشتر به بهره برداری پایدار از سرزمین و جلوگیری از تخریب آن در این جزیره تاکید دارد.
  کلیدواژگان: پوشش، کاربری اراضی، آشکارسازی تغییرات، سنجه های سیمای سرزمین، جزیره کیش
 • اردوان زرندیان*، فرشته میرزایی کنسستانی، رویا موسی زاده صفحه 111
  منطقه حفاظت شده اشترانکوه به وسعت 93950 هکتار در بخش مرکزی رشته کوه های زاگرس و در شرق استان لرستان در 28/33 تا 33/12 3 عرض شمالی و 49/25 تا 48/58 طول شرقی واقع شده است و شهر های درود، ازنا و الیگودرز در امتداد این رشته کوه ها قرار دارند. زیبایی خیره کننده و زمین سیماهای بدیع دریاچه گهر در این منطقه سبب شده تا هر ساله با وجود سختی راه، انبوهی از مردم لرستان و استان های اطراف و دیگر نقاط کشور با پای پیاده یا سواره به دیدن زیبایی های این منطقه بروند و چند روزی را در آنجا سپری کنند که همین امر منجر به رهاسازی پسماندهای زیادی در منطقه گردیده است. در این تحقیق، انواع مختلف پسماندهای منطقه مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است. بر این اساس، پسماندها در 5 طبقه کلی پسماندهای جامد، پسماندهای منتشر شده در هوا، پسماندهای منتشر شده در آب، استفاده اتلافی از محصولات و ضایعات اتلافی و نیز آب های برگشتی طبقه بندی می شوند که انواع این پسماندها در منطقه حفاظت شده اشترانکوه دیده شده است. پتانسیل های ویژه این منطقه در جذب گردشگران ما را برآن داشت تا به برآورد ارزش اقتصادی کارکرد خودپالایی اکوسیستم های آن در جذب پسماندها و پساب های منطقه با استفاده از روش های هزینه جایگزینی و انتقال منافع بپردازیم. مطابق با نتایج تحقیق حاضر، ارزش اقتصادی کل سالانه خالص کارکرد خودپالایی پسماندها و پساب ها در سال 1391 معادل با 27255.87 میلیون ریال برآورد گردیده است. همچنین ارزش اقتصادی تنزیل یافته مربوط به کارکرد خودپالایی اکوسیستم های خشکی و آبی منطقه حفاظت شده اشترانکوه در جذب پسماندها و پساب ها، طی دوره 50 ساله تا سال 1441 (با استفاده از نرخ تنزیل 18%) 151388.8 میلیون ریال تخمین زده می شود.
  کلیدواژگان: منطقه حفاظت شده، اشترانکوه، ارزش اقتصادی، کارکرد خود پالایی
 • مصطفی عسکری*، مصطفی آقایی مقدم، فرزام پوراصغر سنگاچین صفحه 119
  شرایط طبیعی ایران به گونه ای است که قسمت اعظم آن در زمره مناطق خشک و فراخشک قرار گرفته است. علاوه برآن بخش های وسیعی از سطح کشور هایی از جمله عراق، عربستان، کویت، کشور های حاشیه خلیج فارس در جنوب و غرب و کشور های پاکستان، ترکمنستان در شرق و شمال شرق کشور نیز دارای شرایط خشک و بیابانی هستند که می تواند به کانون های بحرانی تشکیل طوفان های شن و گردوخاک تبدیل شوند که اثرات آنها به کشور ایران نیز منتقل می شود. استفاده از مالچ نفتی به منظور تثبیت ماسه های بادی از دیر باز در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از موادی که می تواند در تثبیت شن های روان مورد استفاده قرار گیرد، پلیمری به نام پلی لاتیس است. پلی لاتیس، پلیمری در مقیاس نانویی با پایه طبیعی است که با برخورداری از یک شبکه کراسلینکی، امکان چسبانیدن ذرات جامد خاک به یکدیگر را فراهم آورده و از حرکت ماسه و خاک در مقابل باد هایی با سرعت بیش از 100 کیلومتر جلوگیری می نماید.
  پلیمر پلی لاتیس از جمله پلیمر هایی است که طی سال های اخیر و پس از آزمایش های فراوان به وسیله شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران (کفا)، مرکز پژوهش، توسعه همکاری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور مورد تایید قرار گرفته است. مطالعات بررسی و کارایی پلیمر پلی لاتیس در مورد تثبیت ماسه های روان و امکان کاشت گیاه پس از طی مراحل تحقیقاتی و آزمایشگاهی و ثبت اختراع آن، در سال 1386 به وسیله شرکت بهکاو پویا در منطقه ابوزیدآباد کاشان و متعاقبا در سال های بعدی در مناطق دیگری از جمله در مناطق دشت عباس و شهرستان میناب مورد استفاده و تحقیق قرار گرفته است علاوه برآن کارایی این محصول در تثبیت سطوح سد های باطله و دپو های معدنی واحد های صنعتی سنگ آهن گل گهر سیرجان، فولاد خوزستان و آلومینیوم المهدی به کار برده شده است. دوره مانده گاری این پلیمر بسته به شرایط عمومی منطقه، میزان پاشش و اهداف برنامه ریزی شده 12 تا 18 ماه می باشد به طوری که با سپری شدن دو دوره زمستان، فرصت کافی جهت رشد و ریشه دوانی گیاه جهت تثبیت ماسه در منطقه را ایجاد نماید. همچنین افزایش دوره ماندگاری این محصول با فراهم نمودن تجهیزات مناسب در زمینه امکان پاشش به صورت مخلوط و یا ترکیبی از پاشش مایع بر روی سطح و مخلوط به صورت دوغ آب امکانپذیر است.
  کلیدواژگان: پلی لاتیس، تثبیت، ماسه های روان، گردوخاک، ریزگرد، نانو پلیمر
|
 • Modeling Landscape Aesthetic Values Using Artificial Neural Network Method / Case Study: Ziarat Watershed Basin, Gorgan, Golestan
  Saeidis.*, Salman Mahiny, A. R Page 3
  Perception of aesthetic concept is one of the most important and required issues in designing recreational areas. Methods of aesthetic evaluation divide into two distinct parts: community perception evaluation and expert evaluation. In expert evaluation methode, valuation is based on visual concepts and objective beauty of landscape through scientific methods, but in community perception evaluation, evaluation is based on the sense experience, values and cognition of the individuals. The goal of this paper is objective assessment of landscape aesthetic values in Ziarat watershed basin using artificial neural network through multi-layer perceptron method. Mapping and standardization of criteria were done after reviewing the available documents, determining the effective criteria and generating the relevant layers for the study. Then, the suitability map of aesthetic values was obtained using the MLP model. The probability image created during the process was used to assess the accuracy through ROC. The ROC index was calculated at 0.875 which endorsed the accuracy of the model. Our experience shows that artificial neural network method is an appropriate tool for landscape aesthetic values modeling in the study area. The results of this model could eventually ease site selection process for recreational areas in more beautiful places.
  Keywords: Aesthetic value evaluation, Modeling, MLP, Ziarat watershed basin
 • Ahmadizadeh, S. S. R.*, Karimzadeh Motlagh, Z Page 11
  South Khorasan province is less developed areas and new province with important challenges in the way of development and progress. Existence of 14 years successive droughts, desertification, the lack of infrastructure, evaporation and transpiration 10 times more than rainfall, annual reduction 143 million m3 of groundwaters, existence of capitation 0.25 hectare of agricultural land and lower than the standard for each person with 90% of weak rangelands, average and low production capacity and efficiency more than 2 times the capacity of using the rangelands for each cattle unit are serious challenges that the province faces. Choosing the best development strategies according to the most important opportunities and threats and strengths and weaknesses can be effective aid for decision-making for province development. This study following the main features and development strategies is based on weight quantitative methods. Analytical hierarchy process method (AHP). Then, analytical network process (ANP) in matrix SWOT for resolving of the Problem of AHP was need. In this method inner and outer dependency matrix of groups and criteria were calculated for modelling and analysis of data strategies were weighted and were prioritized the main strategies in assessment matrix. strategies for operation in special economic zone (SO3) are best to maintaining and restore new energies and tourism strategy are in the later stages for development of South Khorasan province.
  Keywords: Analytical Network Process (ANP), Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT), Development strategy, South Khorasan
 • Sanaye Goldouz, S.* Page 23
  In recent years, social networking sites have grown significantly in internet. These networks have created a good atmosphere for environmental public participation. Social networking is the powerful, accessible, user friendly and popular tool with technical services for environmental public participation. The environmental public participation in Iran on Facebook as the most popular social network has grown in recent years. In is paper, the history of the environmental public participation in Iran is studied on Facebook. The findings show that, the environmental public participation has increased on the social network of Facebook between 2011- 2014. The frequency of the environmental pages which are active in public participation shows the process of growing up. The shared memes contain the different subjects and manners of expression. The findings suggest that the spread of the memes in environmental public participation have the positive and negative impacts which are discussed in the conclusion.
  Keywords: Social network, Public participation, Environmental public participation, Facebook, Environmental pages, Memes
 • Analysis of Faculty Member's Competencies for Sustainability Education / Case Study: University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
  Fahame.*, Rezvanfara., Movahed Mohammadi, S. H Page 35
  The goal of this study has been the analysis of faculty members’ competencies for sustainability education. Study is descriptive-survey research. Collecting data has been conducted through questionnaire with inspiration from CSCT model. Statistical samples were 40 faculty members with less than 20 years experience at University College of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran. Descriptive statistics was used for analyzing data. The results indicated that among faculty members’ competencies for sustainability education, highest priority refers to competency related to action. Competencies related to emotion, systems thinking, and ethics and value, have second to fourth priorities, respectively. Lowest faculty members’ competency about sustainability education has been competency related to capture sustainability knowledge. Based on the results, competency of 45 percent of faculty members for sustainability education has been below average, and competency of 47.5 percent of faculty members has been fairly high.
  Keywords: Sustainability education, Faculty member, Competency, CSCT model
 • Khaleghia.*, Mahdavi Matinp., Jarasd., Shahidi Shakib, M Page 47
  This study has been done to provide a management plan to protect the marine ecosystem values in North Pars number three through the identification of biological environment of the sea and to estimate the percentage of seabed coverage study was based on direct observations, measurements and laboratory analysis to evaluate the results. In general, the parameters include coastal ecosystems (coastal zone to sub-tidal zone), aquatic ecosystems (aquatic plants, plankton, macrobenthic invertebrates and coral communities), species at risk and protected areas. For this purpose, a preliminary study of marine has been done in two coastal zone between tidal and sub-tidal, by using Mantato, diving operations and underwater photography and grab Methods. Study of the components of the seabed coverage in tidal zone has been performed by using diving operations along one transect perpendicular to the shore and in three stations. To evaluate the the components of the seabed coverage, life cover percentage such as (soft coral, hard coral, dead coral, seaweed, urchin, sea cucumbers, clams, mollusks, crustaceans, and other inorganic materials) were determined. The results of study, indicate the moderate diversity of coastal zone in terms of geomorphological, coastal bed type and also sensitive biological resources in study area.
  Keywords: Persian Gulf, Mantato, Quadrate, Transect, Biological environment, North pars special zone
 • Kargarin.*, Mastourir., Eghdami, A Page 55
  Power generation by fossil fuels causes environmental pollution especially greenhouse gases (GHGs). Although nuclear power is known as a no-GHG technology, but there is GHG emission in life cycle of nuclear power plant. Life Cycle Assessment (LCA) is a “cradle to grave” approach for assessing different systems, which could assess all environmental impacts in life cycle of a process. Therefore In order to assessing GHG emission of Bushehr nuclear power plant, LCA is a useful tool. In environmental impacts classification by LCA, “climate change” is an impact class. The method for characterization of climate change is “GWP100”. Results of LCA of Bushehr nuclear power plant indicate that NOx and CO2 emissions have the most important impacts in life cycle of Bushehr power plant.
  Keywords: Greenhouse gases, Bushehr nuclear power plant, Life Cycle Assessment (LCA), Climate change, Global warming potential
 • Jafarzadeh, M.T.*, Alavip., Moradzadehm., Sarafrazy, M.R Page 63
  The petrochemistry has potentially huge environmental pollution hazards and harmful impacts on environment so it knowns as a pollutant industry over the world. On the other hand, there is special focus on developping the petrochemical industry because of its considerable benefits in our country.According to our upstream environmental laws and regulations, it is necessary to prepare an environmental impact assessment report before construction of any petrochemical plants. This report can be a powerfull tool for identification and management of project impacts. But our practices in petrochemical plants showed that current process is not successful for this purpose. In this study, the authors discuss on current environmental impact assessment process at first and then provide some suggestions and recommendations for improving the environmental impact assessment studies.
  Keywords: Petrochemistry, Environmental impact assessment, Vulnerability
 • Ali Taleshi *, Setoodeha., Sabohim., Niazi, Y Page 69
  Today the world is experiencing an unprecedented urbanization. Population growth and urbanization are effective factors on increasing the air temperature in urban areas which cause heat island on these areas than surrounding and the resulted effects from that can play an important and major role in air quality and consequently public health. In this study, Landsat 5 TM data in 2009 as a case study in Tehran metropolis was studied and mono-window algorithm was used for retrieving the distribution of land surface temperature and determination of local heat island effects. In addition, the correlation between LST and the normalized difference vegetation index (NDVI), the normalized difference build-up index (NDBI), the normalized difference bare land index (NDBaI), the normalized difference water index (NDWI), were analyzed to explore the impacts of the green and bare land and the water and build-up land on the urban heat island. The results indicate that the effect of urban heat island in Tehran is mainly located in west industrial and east and southeast Mountain regions. The correlation between LST and NDVI, NDBI, NDWI, NDBaI also indicates that the negative correlation of LST and NDVI and NDWI suggests that the green and water land could weaken the effect on urban heat island, while the positive correlation between LST and NDBI and NDBaI means that the built-up and Bare land can strengthen the effect of urban heat island in our case study.
  Keywords: Landsat, Land surface temperature, Urban Heat Island, Mono, Window Algorithm, Tehran
 • Jozi, S. A.*, Esmat Saatloo, S. J., Javan, Z Page 79
  This research has been done in the C2 cracker plant of Arya Sasol petrochemical Company for identifying Hazards and determination of maximum Risk Priority Number (RPN). Environmental Risk Analysis done by using of E-FMEA base on life cycle phase. After identification of production process, equipment and their function were studied. laboratory analyzed sample of pollutants material in air & wastewater and measured noise, were analysedPotentially damaging factors are identified and those were classified focused on the likelihood, extent of contamination, the possibility of recycling and the effect on the environment.Environmental aspects (= 64) and impacts (= 67) were identified by EFMEA method.20 risk (low), 30 risk (medium), 4 risk (high) and 10 risk were very high than degree of risk that higher risk was related to flaring operation and Greenhouse gas emissions of the furnace cracking with RPN=125. Regard with the degree of risk degree number (= 35), RPNs, this number is higher than the critical RPN introduced to control and define corrective actions.Among, Preventive and corrective actions mentioned installation exit pollutants of exhaust control system, air flow adjust, fuel injection to burner, recovery and re-use CO2, are sew to name.
  Keywords: Risk assessment, Environmental aspects, Risk priority number, Ethylene production process, Petrochemical
 • Rahmati, A. R.*, Khodabandeh Dizaj Tekiyeh, H Page 91
  After 20 years of act in 1995 for EIA process in Iran for some plans and developing projects in addition to the legal position in the environmental assessment process and increasing the number of plans and projects about environmental assessment from 7 to 51 topics of plans and projects we are facing, in recent years significant increase in the number of evaluation reports. Now after two decades of the environmental assessment process it is time has to analyze this 20 years process to detect of strengths and weaknesses.
  Keywords: Environmental assessment impacts, Pathology, Assessment reports, Laws, regulations
 • Salajeghehb.*, Monavari, S. M., Karbassi, A. R., Khorasanin., Shariat, S. M Page 99
  Nowadays different kinds of driving forces put pressure on environment. Change in land- use and land- cover is one pressure, which is caused by factors such as human population increase. Our country environment is affected by landscape degradation, vegetation cover change, and change in land- use and land- cover. Land-use change is a complex, dynamic process that links together natural and human systems. It has direct impacts on soil, water, and atmosphere and is thus directly related to many other environmental issues of global importance. The case study here has been investigated in the Kish Island in order to analyze the trends of changes in the landscape. In order to produce land- cover maps and to detect changes over two passed decades, the satellite images of SPOT2,1992(HRV sensor),IKONOS2001(panchromatic) and Land sat 2001 and 2012 ETM+ were applied. The calculated landscape metrics includes metric of class area, largest patch index, number of patches, landscape shape index and interspersion and juxtaposition index. The applied method for imagery classification was the maximum likelihood algorithm. Our finding from landscape metrics analyses reveals that the natural vegetation cover of the Kish Island has been changed generally and man-made land uses shows a great increase. The expansion of road network has led to landscape degradation and the construction of fishing and commercial seaports has totally changed the landscape in coastal zone. The fragmentation of land and coastal zone habitats and the replacement of natural cover with incompatible human land uses are the consequences of unsuitable development. The findings of this research urge that proper attention should be paid to land utilization and on alleviation of environmental destruction in study area.
  Keywords: Land use, cover, Change detection, Landscape metrics, Kish Island
 • Zarandiana.*, Mirzaee Konsestanif., Mousazadeh, R Page 111
  Oshtorankooh Protected Area as vast as 93950ha is located at central section of Zagros Mountain Range, east of Lorestan Province between 28.33 to 33.12 Northern latitudes and 49.25 to 48.58 eastern longitudes, where cities such as Dorood, Azna and Aligoodarz lie along this range. Astonishing beauty and exquisite landscapes of Gahar Lake has persuaded a great number of local people and of neighboring provinces come to visit the area on foot or by car every year and spend some time there, resulting in discarding extraordinary amounts of wastes. In this research, according to annex 4 “System of Integrated Environmental and Economic Accounting (SEEA)”, various types of wastes are studied and computed. On this basis, the wastes are classified to 5 categories: solid wastes, airborne wastes, waterborne wastes, recovery and recycling of wastes, and relapsing waters, which different types of them are seen in Oshtorankooh Protected Area. Special capability of the area to attract tourists encouraged us to estimate economic value of self-purification function of ecosystems for assimilating local wastes and effluents using Replacement cost and Benefit Transfer methods. The results show that in 2012 total annual net value of self-purification function of assimilating local wastes and effluents are both $1 million.
  Keywords: Oshtorankooh protected area, Economic value, Self, purification function, SEEA
 • Askari, M.*., Aghaei Moghadamm., Pourasghar Sangachin, F Page 119
  The condition of Iran nature is how that most parts of it are located in arid a desert regions, besides that, great parts of some countries like Iran, Saudi Arabia, Kuwait and also countries located in vicinity of Persian gulf in south and west of Iran, and also some other ones such as Pakistan and Turkmenistan in the east north of the country have the same conditions that can be turned into critical centers for dirt and sand storms in which Iran is also influenced by their effects.Using petroleum mulch for stabilizing has been used in the past. Thus, many of physical and chemical specifications and also its performance are known for experts.One of the material that can be used in stabilization of moving sands, is a polymer named polylastis, it is a natural – based polymer with a ceracelink chain which provides possibility of bonding solid particles of sand together, and then prevents movement of sands particles against winds with speed even more than 100km/h. Polylastis polymer has been certificated by Iran Entrepreneurship and Technology Company which is responsible for assessing the scale of materials and Nano products in the country. Moreover, center of research, cooperation development and modern industries of ministry of industry, mine and trade has adopted this polymer as one of the advanced and developed industries. It has been also verified by Iranian research organization for science and technology (IROST) as an environmentally friendly product which is also useful in seed and plan growth.The studies in regard to efficiency of polylatis for stabilizing moving sands and also possibility of planting performed in laboratory scale and after patent registration in Iran, it used in Abouzeiclabad region in Kashan by Behkavpouya Company and in cooperation with forest and rangeland organization. Subsequently, it is used and investigated in other regions such as DashteAbbas, and Minab city. Stabilizing surfaces of tailings dams and mining deposits of industrial planet such as Golgohar iron ore, steel factory of Khuzestanand ALMAHDI aluminum has been examined, whose results have been confirmed (except for durability period of 2 years which was expected by forest and rangeland organization). Durability period of this polymer depending on general condition of the region, spray amount and planned target is 12-18 months. So that after two winters there is enough time for the plants growth in order to stabilize sands. Moreover, it is possible to enhance durability period by providing appropriate equipment in the field of mixing spray or mixture of liquid spray over surfaces and also mixtures as grout.
  Keywords: Polylatis, Behkabpouya, Stabilization, Moving sands, Drt nano polymer