فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 316 (هفته اول اسفند 1393)
 • پیاپی 316 (هفته اول اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/07
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • هوشنگ رفعت پناه، محمدرضا هدایتی مقدم*، فرهاد فتحی مقدم، حمیدرضا بیدخوری، سید خسرو شمسیان، ساناز احمدی، لیلا سوقندی، محمود رضا آذرپژوه، عبدالرحیم رضایی، رضا فریدحسینی، نرگس ولی زاده، علی بازارباشی صفحه 1
  مقدمه

  شمال شرقی ایران، به ویژه شهر مشهد، از نواحی اندمیک ویروس لنفوتروپیک سلول های T انسانی نوع 1 (Human T-cell lymphotropic virus type 1 یا HTLV-1) می باشد؛ اما در مورد شیوع نوع 2 ویروس (HTLV-II) در این منطقه، اطلاعات کافی موجود نیست. این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی با هدف تعیین شیوع عفونت HTLV-II با روش Nested polymerase chain reaction (Nested PCR) در جمعیت عمومی مشهد صورت گرفت.

  روش ها

  1678 نفر از جمعیت عمومی شهر مشهد با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. نمونه ی خون افراد برای شناسایی آنتی بادی های ضد HTLV با روش Enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) بررسی شد و سپس به منظور تایید آلودگی با HTLV-II، ژن TAX و ناحیه ی Long terminal repeat (LTR) ویروس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی با روش Nested PCR بررسی شد.

  یافته ها

  از 1678 نفر، امکان گرفتن نمونه ی سرم در 1654 مورد فراهم گردید که تعداد 56 مورد (4/3 درصد) از نظر آنتی بادی های ضد HTLV با روش Elisa مثبت بودند. در تمامی موارد مثبت، آزمایش Nested PCR برای پروویروس HTLV-II انجام شد که هیچ یک از نمونه ها از نظر عفونت با نوع 2 ویروس، مثبت نبود.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان دهنده ی عدم وجود عفونت HTLV-II در جمعیت عمومی مشهد می باشد. با این وجود، پیشنهاد می گردد، شیوع این ویروس در گروه های پرخطر، به ویژه معتادین تزریقی، این منطقه بررسی گردد.

  کلیدواژگان: عفونت(Human T، cell lymphotropic virus type II HTLV، II)، شیوع، مشهد، ایران
 • زینب سادات احمدی، داریوش شهبازی گهرویی*، بتول هاشمی بنی، مجتبی کربلایی صفحه 2
  مقدمه

  همان طور که استفاده از تلفن همراه در حال افزایش است، نگرانی های عمومی در رابطه با اثرات زیان آور تابش های گسیل شده از این ابزار نیز در حال رشد می باشد؛ همچنین، سوالات حفاظتی و تاثیرات بیولوژیک نیز از نگرانی های رو به رشدی است که تا حد زیادی بی جواب مانده است. سلول های بنیادی، به دلیل توانایی خود در نوسازی و ظرفیت تمایز به سلول های تخصصی گوناگون، شبیه ساز خوبی برای بررسی تاثیر تابش میدان های الکترومغناطیس (Radiofrequency Electromagnetic Fields یا RF-EMF) روی سلول های بدن می باشند.

  روش ها

  در این مطالعه، تاثیر تابش امواج الکترومغناطیس تابیده شده از آنتن با فرکانس 900 مگاهرتز همراه با پالس 217 هرتز (فرکانس مدولاسیون) و شدت 2w/cmμ 6/354 در فاصله ی 20 سانتی متری از آنتن بر میزان تکثیر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بافت چربی انسانی بررسی گردید. زمان های تابش 6، 16 و 21 دقیقه در روز به مدت 5 روز متوالی با فاصله ی زمانی 10 دقیقه برای هر تابش نسبت به تابش بعدی در نظر گرفته شد. از MTT assay [3-(4،5-dimethylthiazol -2-yl)-2،5-diphenyltetrazolium bromide] برای بررسی رشد و میزان بقای سلول ها و از رنگ آمیزی Trypan blue به منظور ارزیابی میزان تکثیر (Proliferation rate) سلول ها استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون One-way ANOVA انجام شد.

  یافته ها

  میزان تکثیر و بقای سلول ها در همه ی گروه های تابش به طور معنی داری کمتر از گروه های شاهد بود (05/0 > P)؛ به جز گروه تابش 6 دقیقه در روز، که اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که امواج الکترومغناطیس گسیل شده از آنتن با فرکانس تابش 900 مگاهرتز، با توجه به زمان های مختلف تابش، می تواند باعث کاهش بقا و تکثیر سلول ها شود.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی مزانشیمی، آهنگ تکثیر و رشد، تابش امواج الکترومغناطیس، آنتن
 • غلام حسین غفارپور، عباس زمانیان، عباس راثی، شیوا قدس، سپیده اسدبیگی صفحه 3
  مقدمه
  ریزش موی منطقه ای (Alopecia areata یا AA) به یک بیماری التهابی عود کننده اطلاق می شود که طیفی از نقاط کوچک کچلی تا از دست دادن کامل موی بدن را در بر می گیرد. این بیماری، افراد جوان را درگیر می کند و اختلالات زیبایی ایجاد شده توسط آن می تواند عاملی برای ایجاد اختلالات روانی، افسردگی، استرس و بیماری های مرتبط در طول زندگی فرد باشد. اختلالات شخصیت تابلوی بیماری فرد را تغییر می دهد و واکنش این افراد به بیماری متفاوت از سایرین است؛ این مطالعه در جهت شناخت بیشتر انواع اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به ریزش موی منطقه ای انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی مورد- شاهدی، 84 نفر (42 نفر مبتلا در مقایسه با 42 نفر گروه شاهد) توسط پرسشنامه ی چند محوری بالینی Millon (Millon Clinical Multiaxial Inventory-III یا MCMI-III) مورد بررسی قرار گرفتند. این پرسشنامه دارای 27 مقیاس است که 14 مقیاس آن، اختلالات شخصیت و 10 مقیاس، نشانگان های بالینی را می سنجند. این پرسشنامه به همراه چک لیستی از متغیرهای سن، جنس، سن شروع بیماری، نوع بیماری زمینه ای، میزان تحصیلات و سابقه ی خانوادگی مثبت به بیماران داده شد.
  یافته ها
  در تجزیه و تحلیل آماری اختلاف معنی داری بین گروه مبتلا در مقایسه با گروه شاهد در ابتلا به اختلالات شخصیت مشاهده شد (026/0 = P). اختلالات شخصیت در بین زنان مبتلا در مقایسه با مردان شیوع بیشتری داشت (27 در مقابل 5 درصد)؛ این اختلاف در مورد زنان در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (05/0 > P) ولی بین مردان دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  در مجموع، با توجه به نتایج به دست آمده و وجود ارتباط معنی دار بین اختلالات شخصیت و ریزش موی منطقه ای در گروه سنی جوانان و نقش موثر این افراد در جامعه، توصیه می شود که مشاوره ی روان پزشکی، تشخیص و درمان های روانی در دستورالعمل این بیماران در کنار سایر درمان های دارویی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ریزش موی منطقه ای، اختلالات شخصیت، پرسشنامه ی چند محوری بالینی Millon
 • ذبیح الله شاهمرادی، فریبا ایرجی*، امیر حسین سیادت، اعظم سادات قربانی، محمد علی نیلفروش زاده صفحه 4
  مقدمه

  آکنه ولگاریس یکی از شایع ترین اختلالات پوستی است که بیماران به دنبال مراقبت و درمان های پوستی آن می اشند. در مطالعه ی حاضر، ما اثر ژل نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط را مورد بررسی قرار دادیم.

  روش ها

  این مطالعه یک آزمون بالینی کنترل شده ی تصادفی بود که در سال های 2010-2009 انجام شد. شصت زن مبتلا به آکنه ولگاریس خفیف یا متوسط ثبت نام شدند تا با ژل نیکوتین آمید 5 درصد و یا ژل کلیندامایسین 2 درصد به مدت 8 هفته درمان شوند. شاخص شدت آکنه (Acne Severity Index) برای ارزیابی پاسخ به درمان و نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین شاخص شدت آکنه در شروع مطالعه برای گروه های ژل نیکوتین آمید و ژل کلیندامایسین به ترتیب 50/8 ± 85/16 و 27/12 ± 20/18 بود (0500/0 < P). میانگین شاخص شدت آکنه در طول زمان درمان هر دو گروه در مقایسه با شاخص اولیه به طور قابل توجهی کاهش یافت (0001/0 > P). هر چند، با توجه به کاهش شاخص شدت آکنه، اختلاف قابل توجهی بین ژل نیکوتین آمید و ژل کلیندامایسین مشاهده نشد (5830/0 = P).

  نتیجه گیری

  ژل نیکوتین آمید پنج درصد به اندازه ژل کلیندامایسین2 درصد برای درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط موثر است. هیچ عوارض جانبی در طول دوره ی درمان مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: آکنه، کلیندامایسین، نیکوتین آمید، درمان
 • نامه به سردبیر
|
 • Houshang Rafatpanah, Mohammad Reza Hedayati-Moghaddam, Farhad Fathimoghadam, Hamid Reza Bidkhori, Seyed Khosro Shamsian, Sanaz Ahmadi, Leila Sohgandi, Mahmoud Reza Azarpazhooh, Seyed Abdolrahim Rezaee, Reza Farid, Narges Valizadeh, Ali Bazarbachi Page 1
  Background

  Northeastern Iran، particularly Mashhad city، is an endemic area for human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-I) infection; although، there is no data available on the prevalence of HTLV-II in this region. This descriptive-analytical study aimed to evaluate the prevalence of HTLV-II using nested polymerase chain reaction (PCR) method in general population of Mashhad.

  Methods

  From general population of Mashhad، 1678 individuals were selected using multistage cluster sampling. Serum samples were tested for the presence of HTLV antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) assay. To confirm HTLV-II infection، TAX gene and long terminal repeat (LTR) region were amplified using designed specific primers by nested PCR method.

  Findings

  From 1678 individuals، 1654 serum samples were taken، of which، 56 were positive for HTLV antibodies via ELISA method. All reactive samples were examined by nested PCR for the presence of HTLV-II provirus. None of the cases were positive for HTLV-II infection.

  Conclusion

  The results of present study demonstrate no evidence of HTLV-II infection in the general population of Mashhad. However، it is recommended to investigate the prevalence of the virus among high-risk groups، specially injecting drug users in this region.

  Keywords: HTLV, II infection, Prevalence, Mashhad, Iran
 • Zeinab-Alsadat Ahmadi, Daryoush Shahbazi-Gahrouei, Batool Hashmi-Beni, Mojtaba Karbalaee Page 2
  Background

  Todays، using of mobile phones has an important role in human life and public concern about the harmful effects of radiation emitted by these devices is growing. In addition، protecting questions and biological effects are among growing concerns that have remained largely unanswered. Stem cells are useful models to assess the effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF) on other cell lines. Adipose tissue represents an abundant and accessible source of adult stem cells. Therefore، this study was performed on adipose-derived stem cells (ADSCs).

  Methods

  ADSCs were exposed to global system mobile communication (GSM) mobile phones 900 MHz with intensity of 354. 6 µW/cm2 waves (217 Hz pulse frequency، 50% duty cycle)، during different exposure times، ranging from 6 to 21 minutes/day for 5 days at 20 cm distance from the antenna. MTT assay [3- (4،5-dimethylthiazol -2-yl) -2،5-diphenyltetrazolium bromide] was used to determine the growth and metabolism of cells and trypan blue test was also done for cell viability. Statistical analyses were carried out using analysis of one-way ANOVA. P < 0. 05 was considered to be statistically significant.

  Findings

  The proliferation rates of human ADSCs in all exposure groups were significantly lower than control groups (P < 0. 05); except in the group of 6 minutes/day that did not have significant difference with control groups.

  Conclusion

  The results show that 900 MHz radiofrequency signal radiation from antenna can reduce cell viability and proliferation rates of the human ADSCs regarding the duration of exposure.

  Keywords: Adipose, derived stem cells, Radiofrequency electromagnetic fields (RF, EMF), Antenna, Cell viability
 • Gholamhosein Ghafarpour, Abbas Zamanian, Abbas Rasi, Shiva Ghods, Sepideh Asadbeigi Page 3
  Background
  Alopecia areata is a recurrent inflammatory disorder causes non-scarring hair loss. The condition most commonly presents with discrete patches of alopecia on the scalp but can include total loss of scalp or body hair. While occurring in men and women of all ages and races، onset most frequently occurs in young people. Psychosomatic changes caused by this disease can lead to psychological long-term problems such as anxiety and depression. Personality disorders can alter clinical presentation of the disease. This study sought to determine the correlation of personality disorders with the occurrence of alopecia areata.
  Methods
  A case-control study was conducted in 84 patients divided in two groups of patients diagnosed with alopecia areata and the normal population. The demographic information of both groups was gathered with a questionnaire and the personality disorder was evaluated with the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III).
  Findings
  Patients with alopecia areata tended to have statistically more personality disorders compared to the control group (P < 0. 05). Personality disorders among women were more common compared with men (0. 27 vs. 0. 05). The difference was significant in women compared with control group (P < 0. 05)، but was not statistically significant between the two groups of men (P > 0. 05).
  Conclusion
  Based on the significant role of adolescence in society and the correlation between personality disorder and alopecia areata، we recommend psychiatric counseling، clinical evaluation، psychological diagnosis and treatment along with the other treatments.
  Keywords: Alopecia areata, Personality disorder, Millon clinical multiaxial inventory, III (MCMI, III)
 • Zabiolah Shahmoradi, Fariba Iraji, Amir Hossein Siadat, Azamosadat Ghorbaini, Mohammad Ali Nilforoushzadeh Page 4
  Background

  Acne vulgaris is considered as one of the most common disorders for which، patients seek dermatologic care. In the current study، we evaluated the efficacy of the 5% nicotinamide gel versus 2% clindamycin gel in the treatment of the mild to moderate acne vulgaris.

  Methods

  This randomized، controlled clinical trial was performed in 2009-2010. Sixty female patients with mild or moderate acne vulgaris were recruited to be treated either with 5% nicotinamide or 2% clindamycin gel for 8 weeks. Acne severity index (ASI) was used to evaluate the response to treatment and SPSS software was used to analyze the data.

  Findings

  The mean of ASI at the baseline was 16. 85 ± 8. 50 and 18. 20 ± 12. 27 in nicotinamide and clindamycin groups، respectively (P > 0. 0500). The mean of ASI was significantly decreased compared with baseline during the time in both groups (P < 0. 0001). However، there was not any significant difference regarding reduction of ASI between the nicotinamide and clindamycin groups (P = 0. 5830).

  Conclusion

  Five percent nicotinamide gel is as effective as 2% clindamycin gel for treatment of mild to moderate acne vulgaris. No side effect was observed during the treatment. Keywords: Acne، Clindamycin، Nicotinamide، Treatment

 • Shabnam Hajian, Azar Baradaran Page 5
  World Kidney Day (WKD) is a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF). Seven years on from the first campaign، World Kidney Day (WKD) has turned into a global phenomenon. On March 13، 2014، medical professionals، government officials، the general public، celebrities and patients took action locally. In 2014، the World Kidney Day (WKD) focused on chronic kidney disease and aging. The mission of WKD is to raise awareness; so that، everyone cares for their kidneys and، if appropriate، check to assess if they are at risk for kidney disease. Prevention of kidney disease، early detection، and subsequent kidney protection are critical aims for World Kidney Day.
  Keywords: Kidney, World Kidney Day, International Society of Nephrology, International Federation of Kidney Foundations