فهرست مطالب

علوم و فنون دریایی - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1393)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خدیجه خلیفی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، امیرپرویز سلاطی صفحات 1-10
  دربین ماهیان خلیج فارس با بیش از 600 گونه، کفشک ماهیان به عنوان یکی از گونه های مهم اقتصادی محسوب می شوند. کفشک ماهیان از نظر ریختی، عملکرد و ترکیب ساختاری ارگان ها تفاوت هایی با سایر ماهیان دارند و مانند بسیاری از ماهیان پهن دیگر کمتر شناخته شده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در دو فصل تولید مثل و استراحت انجام شد، بدین منظور تعداد 40 عدد ماهی کفشک راستگرد تقریبا هم اندازه از خورزنگی در منطقه خور موسی در دو نوبت اوایل تیر ماه و اوایل مهر ماه (فصول غیر تولید مثل و تولید مثل) سال 1392جمع آوری شد. پس از انجام بیومتری، تشریح و توزین بافت گناد جهت تعیین شاخص گنادوسوماتیک (GSI)، از بافت گناد آن ها نمونه برداری و در محلول بوئن تثبیت شد. مقاطع بافتی طبق روش های مرسوم شامل آبگیری، شفاف سازی و پارافینه کردن و سپس برش مقاطع 5 میکرونی از آنها تهیه و رنگ آمیزی شدند. مقاطع بافتی تهیه شده به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج وجود مراحل مختلف سلولهای جنسی را در هر دو نوع گناد نر و ماده نشان داد که در فصل تولید مثل عمدتا سلولهای جنسی بالغ رویت شد، شاخص GSI برای بیضه و تخمدان ماهی کفشک راستگرد در دو فصل اختلاف معنی دار نشان داد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، بافت شناسی، کفشک راست گرد، تخمدان، بیضه
 • طبقه بندی اکولوژیک بیوتاپ های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)
  مروارید رحیمی، سید جعفر سیف آبادی، فریدون عوفی، زینب انصاری صفحات 11-20
  طبقه بندی استاندارد اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی یکی از جدیدترین و کاملترین طرحهای پیشنهادی جهت شناخت زیستگاه های اکوسیستم ساحلی دریایی است. در این تحقیق زیستگاه های ناحیه ی بین جزرومدی شمال جزیره قشم با توجه به خصوصیات زیستی و فیزیکی هر زیستگاه، و بر اساس حدود مشخص شده در این طبقه بندی از یکدیگر تفکیک گردید. با توجه به گستردگی منطقه ی، 9 ایستگاه انتخاب گردید. از جوامع جانوری و گیاهی به منظور تعیین پراکنش زمانی و تراکم جوامع زیستی مشاهده شده در چهارچوب (ابعاد 5/0×5/0 متر)، و از رسوب تا عمق 15 سانتی متر جهت شناخت نوع بستر و تعیین درصد ذرات تشکیل دهنده نمونه برداری صورت گرفت. در مجموع 32 نوع بیوتاپ برای زیستگاه های شناسایی شده معرفی شد. نتایج نشان داد که تعداد و تنوع بیوتاپ های شمال شرق جزیره بیش از شمال غرب آن است. همچنین بیشترین تعداد گونه های شناسایی شده مربوط به بستر ماسه ای و کمترین آنها مربوط به بستر ماسه ای صخره ای است. به نظر می رسد که پراکنش زیستگاه ها در مواردی که ساختار بستر متفاوت است تحت تاثیر ساختار بستر، و در مواردی که ساختار بستر یکنواخت است تحت تاثیر عوامل فیزیکی، عوامل زیستی و شیمیایی دیگر قرار دارد.
  کلیدواژگان: بیوتاپ، جزیره قشم، طبقه بندی اکولوژیک، منطقه ی جزرومدی
 • احمد نگین تاجی، بیتا ارچنگی، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، غلامرضا اسکندری صفحات 20-30
  در این مطالعه، اثر BPAبر القای ناهنجاری های هسته ای و تخریب DNA کبدی (روشDNA Unwinding Assay) در جنس نر ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) مورد بررسی قرار گرفته است. ماهیان طی دو هفته و به صورت تزریق درون صفاقی، غلظت های 10، 50، 100 و 150 میکروگرم بر گرم وزن بدن ماهیان از BPA را به صورت محلول در روغن نارگیل دریافت نمودند. گروه کنترل حلال، تنها روغن نارگیل را دریافت کردند در حالیکه برروی ماهیان کنترل هیچگونه تزریقی صورت نگرفت. از ماهیان در روزهای 0، 7 و 14 نمونه برداری به عمل آمد. جهت بررسی سمیت سلولی BPA، تعداد ناهنجاری های هسته ای موجود در اریتروسیت های خون ماهیان شانک زردباله مورد ارزیابی قرار گرفت. BPA باعث القای میکرونوکلئوس در اریتروسیت های ماهیان تیمار شده در مقایسه با گروه کنترل و در روندی وابسته به دوز گردید. بعلاوه، میزان آسیب DNA کبدی ماهیان شانک زردباله به روش واسرشته کردن DNA تحت محیط قلیایی بررسی گردید. نتایج حاصل نشان دهنده کاهش میزان یکپارچگی DNA کبدی ماهیان تیمار شده با غلظت های مختلف BPA پس از 7 و 14 روز از در معرض قرار گیری در مقایسه با ماهیان کنترل بود. این روند معنی داری در هفته دوم آزمایش نیز به طور چشمگیری ادامه یافت. نتایج مطالعه حاضر موید پتانسیل بالای ژنوتوکسیک BPA می باشد. علاوه بر آن می توان اذعان نمود که تستهای بکار رفته در مطالعه اخیر (آزمایش میکرونوکلئوس و شکستگی رشته DNA) بیومارکرهای سلولی و مولکولی حساس و مناسبی جهت سنجش BPA محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: بیس فنل آ، تست MN، تست DNA Unwinding، شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)، خور موسی
 • ایوب یوسفی جوردهی، اسماعیل حسین نیا، قباد آذری تاکامی، محمود بهمنی صفحات 30-40
  در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی طی یک دوره سه ماه مورد استفاده قرار گرفت. برای کاهش هزینه تولید کرم سفید از مخلوط آزولا 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد استفاده گردید که زیتوده آنها طی 90 روز به 533 گرم بر متر مربع رسید. زیتوده کرم هایی که با مخلوط سیب زمینی 30 درصد، هویج 30 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد تغذیه می شدند، به 584 گرم بر متر مربع و زیتوده کرم هایی که با مخلوط سیب زمینی 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد تغذیه می شدند به 576 گرم بر متر مربع رسید. از نظر اقتصادی هزینه تولید کرم سفید با آزولا در مقایسه با سایر غذاها کمتر بود. pH بر اساس نتایج حاصل، آزولا می تواند بعنوان یک جایگزین مناسب و به صرفه در جیره غذایی کرم سفید، و از شرایط فیزیکوشیمیایی آزمایش شده در این تحقیق میتوان بعنوان یک الگو جهت بهبود پرورش آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: جیره های غذایی، تکثیر و پرورش، کرم سفید، آزولا
 • الهام قنبری عدیوی، منوچهر فتحی مقدم، مسعود صدرینسب صفحات 40-50
  درمناطق ساحلی با خطر وقوع طوفان استفاده از موانع سخت مانند دیوار حائل ساحلی و دایک برای کاهش اثرات مخرب امواج رایج می باشد. در این پژوهش امکان استفاده از کمربند سبز در مناطق ساحلی بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. کمربند سبز از درختان گرمسیری با ثبات و استحکام کافی در برابر فشار موج تشکیل شده است. آزمایش بصورت دو بعدی در کانال موج، برای ارزیابی تاثیر پوشش بر کاهش اثر امواج انجام شد. ساقه های پلاستیکی بدون انعطاف به ارتفاع 20 سانتیمتر با قطر 5/1 سانتیمتر (در شرایط غیر مستغرق) در قسمت ساحلی در کانال به کار گرفته شد. آزمایش ها با چیدمان مستطیلی (موازی) با فواصل 5×5 و10×10 سانتیمتر، 3 حالت عرض پوشش 10، 30 و 40 سانتیمتر، 5 شیب ساحل صفر، 3، 5، 7 و 10 درصد و 5 ارتفاع موج 5/1، 3، 4، 6 و 8 سانتیمتر با تناوب موج بین 12 تا 15 ثانیه انجام گردید که در مجموع با حالت بدون پوشش، 175 حالت مختلف بررسی شده است. نیروی وارده شده ناشی از موج بر بدنه ساحل با استفاده از روش اندازه گیری مستقیم به کمک نیروسنج الکترونیکی (لودسل) نصب شده در زیر قسمت متحرک فلوم، ثبت شده است. نتایج تجربی نشان داد که کمربند سبز در میرایی امواج از طریق جذب نیروی امواج در قالب نیروی درگ بر روی درختان، تاثیر به سزایی داشته است.
  کلیدواژگان: کمربند سبز، ساحل، موج، ترنسدیوسر، نیروسنج الکترونیکی
 • سپیده سلیمانی پی، نسرین سخایی، سیمین دهقان مدیسه، احمد سواری، محمد علی سالاری صفحات 50-60
  این تحقیق به منظور شناسایی مراحل لاروی و تنوع زیستی اجتماعات پلانکتونیک Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان در شمال غربی خلیج فارس) به مدت یکسال از اردیبهشت 1390 تا فروردین1391 به صورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرومتر انجام شد. در مجموع از دو فوق خانواده Penaeoidea و Sergestoidea، سه خانواده Sergestidae، Luciferidae،Penaeidae شناسایی گردید. از خانواده Penaeidae گونه های Metapenaeus affinis، Penaeu sindicus، Parapenaeopsis stylifera، از خانواده Luciferidae گونه Lucifer hanseni و از خانواده Sergestidae گونه Acetes sp شناسایی و معرفی گردیدند. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که گونه Metapenaeus affinis(با میانگین830± 1029فرد در مترمکعب) از خانواده Penaeidae در شهریور ماه بیشترین تراکم لاروی را بخود اختصاص داده است. الگوی دو پیکی تخم ریزی در میان میگوهایPenaeidae در تابستان و پاییز مشاهده گردید. بیشترین درصد فراوانی نسبی در فوق خانواده Penaeoidea مربوط به مرحله مایسیس یک و به میزان 62 درصد بود. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که سازه های مصنوعی به خوبی توانسته اند منطقه نوزادگاهی برای میگوهای Penaeidae باشند. همچنین بیشترین مقدار میانگین شاخص تنوع شانون در آبان ماه(36/1) بود که به علت حضور یکسان تمام گونه ها در این ماه است. کمترین میزان شاخص سیمپسون در آبان ماه مشاهده شد که نتیجه بالا رو تایید می کند.
  کلیدواژگان: بحرکان، خصوصیات ریخت شناسی، Dendrobranchiata، فراوانی لاروها، خلیج فارس
 • سروه قادرپور، ناصر آق، فرزانه نوری، اسلام احمدیان صفحات 61-70
  این پژوهش با هدف ارائه پروتکل استاندارد غنی سازی Artemia urmiana با روغن کلزا انجام شد. غنی سازی ناپلی A.urmiana در سه تراکم ناپلی و با سه غلظت روغن کلزا صورت گرفت که اثرات آن بر درصد بقا، طول کل و میزان اسیدهای چرب ناپلی A.urmiana در زمان های 6، 9، 12، 15 و 18 ساعت بعد از غنی سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. سیست های A.urmiana طبق روش استاندارد تخم گشایی شدند و ناپلیوس های حاصله با تراکم های 50000، 100000 و 200000 ناپلی در لیتر به زوک های هفت لیتری منتقل شدند. امولسیون روغن کلزا در غلظت های 1/0، 2/0 و 3/0 گرم در لیتر در دو زمان صفر و 12 ساعت پس از شروع غنی سازی به زوک های حاوی آرتمیا افزوده شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر استفاده از غلظت 3/0 گرم در لیتر روغن کلزا تحت تراکم 100000 ناپلی در لیتر به مدت 18 ساعت، بهترین روش برای غنی سازی A.urmiana بود. ناپلی آرتمیا غنی شده تحت این تیمار، از لحاظ میزان اسیدهای چرب (n-3)PUFA و درصد بقا به طور معنی داری بیشتر و از لحاظ رشد به طور معنی داری کمتر از تیمار شاهد و اکثر تیمارهای آزمایشی بودند. همچنین این تیمار از لحاظ میزان اسیدهای چرب (n-6)PUFA به طور معنی داری نسبت به همه تیمارها به جز تیمار با تراکم 50000 با غلظت 1/0 گرم در لیتر روغن کلزا به مدت 18 ساعت غنی سازی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: Artemia urmiana، روغن کلزا، اسیدهای چرب، پروتکل استاندارد غنی، سازی
 • امیدوار فرهادیان، نرجس بختیاری، نصرالله محبوبی صوفیانی، مهدی محمدی صفحات 71-80
  در این تحقیق محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) دراستخرهای خاکی در منطقه دلوار بوشهر در طی یک دوره پرورش 113 روزه با نمونه برداری در فواصل 15روز بررسی گردید. نتایج نشان داد غذای مصنوعی (کنسانتره) بیشترین درصد وزنی روده (روده پیشین، روده میانی و روده پسین) را داشت و سپس به ترتیب دتریت، زئوپلانکتون، فیتوپلانکتون و درشت کفزیان حضور داشتند. درشت کفزیان در محتویات روده لاروها در آغازدوره پرورش در حالیکه سایر اقلام غذایی در تمام دوره پرورش مشاهده شد. بیشترین حضور دتریت ها در لاروهای 26 و 40 روزه بود و بالاترین میزان فیتوپلانکتون ها در روزهای پایانی دوره درلاروهای 86 روزه بدست آمد. زئوپلانکتون ها در تمام دوره پرورش در بخش های روده تقریبامقادیر یکسان داشت در حالیکه درشت کفزیان فقط در لاروهای 26 روز دیده شد و در روده پیشین و میانی بیشترین بودند. میانگین بیشترین درصد شاخص پری در روده پیشین (95/0%) و کمترین میزان آن در روده پسین (20/0%) بدست آمد. رنگ قهوه ای- سبز در بخش ها مختلف روده غالب بودکه می تواند دلیل بر مصرف تولیدات طبیعی موجود دراستخر باشد. این مطالعه نشان داد که میزان زیادی از غذای مصرفی میگوی پاسفید از طریق تولیدات طبیعیاستخرها تامین می شود. همچنین، دتریت ها و پلانکتون ها در پرورش میگوی پاسفید اهمیت فراوانی دارد.
  کلیدواژگان: میگوی پاسفید، استخرهای خاکی، محتویات روده، شاخص پری روده، شاخص رنگ
 • ایمان قنواتی، حسین ذوالقرنین، هدی خالدی صفحات 81-90
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD تعداد 40 نمونه از برگ درختان حرا در ایستگاه های مختلف (بنادر جاسک، خمیر، تیاب و جزیره قشم) جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و پس از استخراج DNA بوسیله 30 پرایمر در واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج کار نشان داد که بیشترین میزان میانگین تنوع ژنتیکی در جمعیت قشم 458/0 با انحراف معیار 033/0 و کمترین میانگین میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت جاسک 423/0 با انحراف معیار 056/0 می باشد. همچنین با استفاده از نرم افزار PopGene میانگین شاخص اطلاعات شانون 643/0 برای چهار جمعیت بدست آمد.
  مقدار شاخص Fst 011/0 ومیزان جریان ژنی 854/25 محاسبه گردید و دندروگرام UPGMA ترسیم شده براساس فاصله ژنتیکی Nei نیز جدایی واضحی را بین جمعیت ها نشان نداد. همچنین آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع بالایی (%99) در درون جمعیت های مورد بررسی وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی جهت برنامه-های حفاظتی و مدیریتی این گونه با ارزش بومی ایران فراهم سازد.
  کلیدواژگان: حرا، RAPD، تنوع ژنتیکی، خلیج فارس
 • مریم عباس زاده، علیرضا شایسته فر، علی سالارپوری، احمد همتا صفحات 91-100
  هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) نیز از هر ایستگاه ثبت گردید. فراوانی لارو ماهیان در لایه های سطحی نسبت به خوریات بسیار کمتر است. تعداد لاروهای نمونه برداری شده 125 قطعه بود و نمونه های غالب به ترتیب آنچوی ماهیان، بزماهیان و شورت ماهیان و نیم منقار ماهیان بودند که مجموعا 45 درصد نمونه ها را تشکیل می دادند. در این تحقیق ایستگاه های 3 و 10 و 13 دارای بیشترین تنوع و ایستگاه12 دارای بیشترین فراوانی بود. علاوه برآن در بعضی از ایستگاه ها لاروی مشاهده نشد و درمجموع بیشتر لاروماهیان در مرحله بعد از خمیدگینوتوکورد قرار داشتند.
  کلیدواژگان: ایکتیوپلانکتون، بندرعباس، فراوانی، خصوصیات مورفومتریک
|
 • Pages 1-10
  Among more than 600 fish species in Persian Gulf، Soles are considered as one of the most economically important species. These fish is different from other fishes in morphological، functional and structural organs and like many other flatfish are less well known. The present study was designed to investigate the histological structure of gonads of Sole (Euryglossa orientalis) in two breeding and rest seasons. 40 Sole fish were collected from Zangi estuary (located in Mussa creek in the north of Persian Gulf) in early July and early October (non- breeding and breeding seasons) 2013. After biometry، gonadal tissues were dissected and weighed to determine Gonadosomatic Index (GSI). Then fixed in Bouin ''s solution. Histological specimens were transported to the histological laboratory. Tissue sections were prepared according to conventional methods include dehydration، clearing and paraffin. And then were cut down to 5 micron sections and stained. These tissue sections were studied by light microscopy. The result showed that different stages of germ cells in both male and female gonads. Although in breeding season mature cells were noticed، GSI index of testis and ovary in Sole showed significant difference between the two seasons.
 • Ecological Classification of Intertidal Biotopes in North Qeshm Island Based on Coastal-Marine Standard (CMECS)
  Morvarid Rahimi, Jafar Seyfabadi, Fereidoon Owfi, Zeinab Ansari Pages 11-20
  The “Coastal and Marine Ecological Classification Standard” is one of the new and complete approaches to understand of marine habitats. We were applied Biotic Cover and Surface Geology as the two components of the classification to the northern intertidal stretch of Qeshm Island. Considering the extent and geomorphology of the area، 9 sites were designated. Density and temporal distribution of biotic community were determined using 0. 5×0. 5 m quadrate، and sediment was sampled up to 15 cm below the surface to determine its type and material. Totally 32 codes were determined for 40 habitats (biotopes)، and their positions were displayed on map. Our result show that the biotope diversity decreases westward. Also، the highest and lowest numbers of species were observed in sandy and muddy-sand substrates، respectively. It seems that habitats distribution is mainly determined by the substrate type، but other factors can also affect this distribution.
  Keywords: Biotopes, Ecological classification, Intertidal, Qeshm Island
 • Bita Archangi Pages 20-30
  In this study، effects of BPA on erythrocytic nuclear abnormalities (ENA) stimulus (MN Test) and liver DNA integrity (DNA Unwinding Assay)، in male yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were investigated. For this reason، fish received intraperitoneal injections during a period of 2 weeks with 10، 50، 100 and 150 µg g-1 week-1 of BPA dissolved in coconut oil. Solvent controls received the coconut oil whereas controls were not injected. The fish were sampled on day 0، 7 and 14. In order to evaluate cytotoxicity of BPA presented in blood، the erythrocytic nuclear abnormalities (ENA) frequency in yellowfin seabrem was determined. Our results demonstrated a significant increase in fish micronuclei frequency after the treatment with bisphenol A in comparison to the control groups and in dose dependent manner. In addition، the rate of liver DNA integrity was tested using the DNA alkaline unwinding assay. Results showed a decrease in the rate of liver DNA integrity in treated fishes after 7 and 14 days of BPA exposure in comparison to the control group. In conclusion، results of the current project indicated that BPA has high genotoxic and/or cytogenotoxic potential. It could be concluded that Micronucleus test and DNA strand breaks can be used as sensitive cellular and molecular indicators of exposure to genotoxic BPA.
  Keywords: Bis, Phenol A, MN Test, DNA Unwinding, Acanthopagrus latus, Musa Creek
 • Ayoub Yousefi Jourdehi, Esmaeil Hosseinnia, Ghobad Azari Takami, Mahmoud Bahmani Pages 30-40
  In this study، 4 different food diets were examined for feeding white worm which were studied. Results showed that suitable moisture for growth and development of white worm was 50 - 70 % that their biomass reached to a 675 g/m2 during 90 days. But it decreased significantly at moisture lower than 45 % and upper than 65 %. White worm had similar growth both in acidic and basic area. White worm biomass reached to 576g/m2 during 90 days in basic area but reached to 568 g/m2 in acidic that was maximum at pH 6. 4 - 7. 6، while its growth decreases at pH lower than 6 and higher than 8. In this study، Azola used as food for white worm in amount of 60%، wheat meal 25%، and wheat bran 15% that caused to more growth in worms and their biomass reached to 533 g/m2 during 90 days. Although biomass of worm fed with mixture of potato 30%، carrot 3%، wheat meal 25% and wheat bran 15% reached to 584 g/m2، but biomass of worms were fed with mixture of potato 60%، wheat meal 25%، and wheat bran 15% reached to 576 during 90 days. Economically، cost production of Azola was lower in comparison to other diets. Biochemical decomposition of worms fed with mixture of Azola، wheat meal and wheat bran showed more protein (33 %) than others. Based on results Azola can be used as a suitable and commercial replacement for white worm food diets.
  Keywords: Food diets, Rearing, Propagation, White worm, Azola
 • Elham Ghanbari Adivi Pages 40-50
  In this study، the effect of vegetation on the reduction of the transmitted wave height and beach vegetation to absorb the force of the waves has been studied. Tests for the two layouts with rectangular and triangular spaced 5 × 5 and 10 × 10 cm، 3-state within 10، 30 and 40 cm، 5 sloping beach.، 3، 5، 7 and 10% and 5 wave height of 5/1، 3، 4، 6 and 8 cm were used. In total، 325 different cases have been investigated. 25 of them were been done in no vegetation condition. Dynamic pressure is measured at several points on the coast by a pressure transducer. The force exerted by the waves on the beach of the fuselage has been measured using electronically force meters (load cell) installed in the part of the flume is made movable. The results show that the effect is more rectangular than triangular arrangement of the reduction in wave height.
  Keywords: Dynamic pressure, transducer, load cell, Vegetation, Waves
 • Pages 50-60
  This study was done to identify larval stages and biodiversity of Dendrobranchiata planktonic communites in artificial reefs of Khuzestan coasts (Bahrekan area in Northwest Persian gulf) for one year from May 2011 to April 2012 monthly basis. Sampling was conducted using a plankton net with a spring 300 micrometers. Totally، from two superfamily: Penaeoidea and Sergestoidea، 3 families: Sergestidae، Luciferidae، Penaeidae were identified. From Penaeidae family، Metapenaeus affinis، Penaeus indicus and Parapenaeopsis stylifera species، from Luciferidae family، Lucifer hanseni specie and from Sergestidae family، Acetes sp specie were identified and introduced. Also larval density of identified species in different months and stations are calculated and determined Metapenaeus affinis specie (With the average of number per cubic meter in 1029±830) from Penaeidae family account for larval density is maximum in September. Finally، two abundance peak was observed that the first peak was in September and the second peak was in November. The maximum of relative frequency percentage in Penaeoidea superfamily related to mysisI stage and 62 percentage. The results obtained indicate that the artificial structures are well managed nursery area for Penaeidae shrimp. The maximum average value of Shanon-wiener index was in November (1. 36) due to the presence of all species in the same month. Simpson index was lowest in November، which confirms the above conclusion.
  Keywords: Bahrekan area, Morphological characteristics, Dendrobranchiata, larval frequency, Persian Gulf
 • Pages 61-70
  This research was performed to introduce a standard protocol for enrichment of Artemia urmian with Canola oil. Artemia urmiana nauplii were enriched at three densities (50000، 100000 and 200000 nauplii L-1) and three concentrations of Canola oil (0. 1، 0. 2 and 0. 3 g L-1). Their effects were evaluated on survival، total length and profile of fatty acids at 6، 9، 12، 15 and 18 hours after the onset of enrichment. Cysts of A. urmiana were hatched according to the standard method. A. urmiana nauplii were stocked at above densities in 7 L cylindrical containers. Canola oil emulsion was added at concentrations of 0. 1، 0. 2 and 0. 3 g L-1 at the beginning and 12 hours after the onset of enrichment. The results of analysis showed that enrichment of A. urmiana with 0. 3 g L-1 Canola oil at 100000 nauplii L-1 for 18 hours was considered as the best treatment. Artemia nauplii enriched in this treatment had significantly higher levels of (n-3) PUFA and survival and minimum total length comparing to other treatments. The treatment had significantly higher levels of (n-6) PUFA than all treatments except treatment with a density of 50،000 nauplii L-1 with 0. 1 g L-1 Canola oil for 18 hours.
  Keywords: Artemia urmiana, Canola oil, Fatty acids, Standard protocol for enrichment
 • Omidvar Farhadian Pages 71-80
  In this research، gut contents of white leg shrimp Litopenaeus vannamei were investigated for 113 days culture period at earthen ponds in Delvar of Bushehr، by sampling every 15 days. Results showed that artificial food had highest weight percentage in gut contents (foregut، midgut، and hindgut) following in order by detritus، zooplankton، phytoplankton، and macro-benthic. In the beginning of culture period، macro-bentic were observed in larval gut contents while other food items were throughout culture period. The maximum occurrence of detritus in gut contents was at 26 and 40 days-old larvae while highest phytoplankton was obtained at 86-days-old larvae in end of culture period. The zooplankton had approximately similar amounts throughout culture period in different parts of gut، while macro-benthic only observed at 26-old-days larvae with maximum amount at foregut and midgut. The mean highest gut fullness attained at foregut (0. 95 %) and lowest at hindgut (0. 20 %). The dominant color of gut content was green-brown in all parts of gut that could be due to consumption of natural pond products. This study illustrated that most consumed food items in L. vannamei was prepared by natural pond foods. In addition، detritus and plankton have most important in L. vannamei during culture period.
  Keywords: Litopenaeus vannamei, Earthen Pond, Gut content, Gut fullness, Color index
 • Maryam Abbaszadeh Pages 91-100
  This study was conducted to identify fish larvae from the upper pelagic layer of Oman Sea، off east shore waters of Hormozgan Province during May 2011. Sampling was obliquely conducted using Bongo Bongo-net plankton sampler with 500 µ of mesh sizeby Thai Prantlay 10 Vesselle. In each station،abiotic factors (Temperature، Salinity and PH) were recorded. Upper pelagic waters of Oman Sae had less fish larvae in compare to nursery grounds like creeks and estuaries. In total 125 specimens were collected and examined. They were belonging to 8 families. Engraulidae، Mullidae and Sillaginidae were dominant families، which included 45% of total fish larvae abundance. There were 14 stations. At stations 3، 10 and 13 the biodiversity was in highest levels. The maximum abundance was 36 larvae per 10 m square of sea surface at station 12. In some stations، there was no fish larvae and in total، most of larvae were in post flexion level.
  Keywords: Ichthyoplankton, Bandar abbas, Aboundance, Morphometric characters