فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا حیدری، بتول دامادی، نوذر نخعی، منیژه دادبخش*، فرزانه ذوالعلی صفحات 1-9
  مقدمه
  نسبت مرگ مادران به دلیل علت عوارض بارداری و زایمان یک نشانگر حساس از وضعیت توسعه و سلامت کشورهاست. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مرتبط با مرگ مادران باردار استان کرمان طی سال های1390-1385 صورت گرفت.
  روش
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی داده های نظام مراقبت مادران در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1390-1385 انجام شد. داده های مربوط به سابقه و سلامت مانند سن، محل اقامت، نوع زایمان، عامل زایمان، مقطع فوت، محل فوت، محل زایمان و علت فوت استخراج و با آنالیزهای توصیفی و آنالیز تحلیلی رگرسیون پواسون با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 11 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نسبت مرگ مادر در استان کرمان طی سال های 1390-1385 به طور متوسط 31/4 در صدهزار تولد زنده بود. اکلامپسی شایع ترین علت مرگ مادر (21/4 درصد) بود. 17/9 درصد مرگ ها ناشی ازخونریزی، 17/9 بیماری زمینه ای بود. خطر مرگ مادر در زایمان توسط فرد غیر ماهر (فاصله اطمینان 95 درصد، (2/758–1/349) (1/929 =IRR)، زایمان سزارین(فاصله اطمینان 95 درصد، (1/834–1/084)(1/414 =IRR) و محل زایمان در بیمارستان (فاصله اطمینان 95 درصد، (1/907–1/009) (1/387 =IRR) به طور معنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بر طبق یافته های این مطالعه، مهمترین عوامل مرتبط با مرگ و میر مادران محل زایمان، عامل زایمان و نوع زایمان بودند. یافته ها نشان دهنده آسیب پذیری بالای زنان باردار و اقدامات پیشگیرانه می باشد.
  کلیدواژگان: مرگ، مادران، کرمان، ایران
 • ویدا کاردان مقدم، بی بی نرگس معاشری*، منوچهر خزاعی، حسین کاردان مقدم، وحیده ابوالحسن نژاد، مهشاد گوهری مهر، فاطمه مصلی نژاد صفحات 10-19
  مقدمه
  در 25 سال اخیر حوادث طبیعی دنیا، جان حدود 3 میلیون نفر را گرفته و خساراتی در حدود 23 میلیارد دلار وارد ساخته است. ایران یکی از 10 کشور بلاخیز دنیا بوده، و عدم آمادگی بیمارستان ها و مراکز درمانی در زمان حوادث، سالانه 280 میلیون دلار خسارت به سیستم بهداشت و درمان کشور وارد می سازد. این پژوهش با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان های شهر بیرجنددر مقابله با حوادث غیر مترقبه در سال 90 انجام شد.
  روش
  در این بررسی محیط پژوهش شامل بیمارستان های شهر بیرجند و نمونه پژوهش بصورت سرشماری، کلیه بیمارستان های بیرجند(بیمارستان امام رضا(ع)، ولی عصر(عج) و تامین اجتماعی) مورد بررسی قرار گرفته اند. چک لیست 220 سوالی استاندارد در 6 حیطه تجهیزات، نیروی انسانی، فضای فیزیکی،ساختار و تشکیلات، پروتکل ها و نمودار عملکرد تکمیل گردید. جهت تعیین روایی ابزار مورد استفاده از روش محتوایی و صوری استفاده شده است. پایایی آن با کمک آزمون کاپا(0/8) در حد خوب برآورد گردید.نتایج حاصل از چک لیست با استفاده از نرم افزار spss v16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آنالیز توصیفی داده ها با استفاده از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار بیان میگرد.
  یافته ها
  به طور کلی میزان امادگی واحدهای پژوهش از نظر ارتباطات با 28/51 درصد در حد ضعیف، و از نظر پذیرش، انتقال و تخلیه، ترافیک، امنیت، آموزش مدیریت به ترتیب با نمرات 58/26، 43/45، 52/77، 49/07، 44/17، 56/11 درصد در حد متوسط ارزیابی گردید؛ اما از نظر اورژانس،پشتیبانی و نیروی انسانی با نمره 67/36، 66/41، 60/92 درصد در حد خوب ارزیابی شدند.کم ترین امتیاز مربوط به واحد ارتباطات و بیشترین امتیاز مربوط به بخش اورژانس بود.در مجموع، آمادگی بیمارستان ها 27/52 %، که بیانگر قرار گرفتن در سطح متوسط است.
  بحث و نتیجه گیری
  بیمارستان های مورد مطالعه در بیرجند در حیطه های ارتباطات، پذیرش،انتقال و تخلیه،ترافیک،امنیت، آموزش و مدیریت نیاز به ترمیم و بهبود داشته و ضروری است تدابیر مناسبی در این زمینه اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: آمادگی، حوادث غیر مترقبه، بیمارستان
 • محمدرضا امیراسماعیلی، عاطفه اسفندیاری، سیدپوریا هدایتی، پروانه اصفهانی* صفحات 20-26
  مقدمه
  حوادث جاده ای یکی از مشکلات بزرگ سلامت عمومی و همچنین یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده است. با این حال، بیشتر مرگ و میر های ناشی از حوادث جاده ای کاملا قابل اجتناب و پیشگیری می باشند. این مطالعه به منظور تعیین میزان مرگ های ناشی از سوانح جاده ای در استان کرمان انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع طولی بود و در فاصله زمانی 1383 تا 1389 انجام شد. از چک لیست برای گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه این پژوهش کل مرگ های حوادث ترافیکی ثبت شده در واحد آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که به روش سرشماری بررسی شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی با نرم افزار spss نسخه 18تحلیل گردید.
  نتایج
  تعداد 1435 پرونده بیماران فوت شده مورد مطالعه قرار گرفت. اکثر موارد (76/3%) مذکر و میانگین سنی نمونه ها 11/9 ±34/5 سال بود. میزان مرگ ناشی از تصادفات 340 نفر (23/7 درصد) زن و 1095 نفر مرد بودند. این مطالعه نشان داد که از سال 1386 تا 1389 میزان مرگ ها در مردان (6%) و در زنان (5%) با شیب ملایم سیرصعودی داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به سیرصعودی میزان مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای، پیشگیری از آنها می تواند در ارتقاء عملکرد نظام سلامت موثر باشد. کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای نیاز به اتخاذ تدابیر هماهنگ در سطح تمامی بخش های مربوطه دارد.
  کلیدواژگان: مرگ قابل اجتناب، حوادث جاده ای، عملکرد نظام
 • مینا نامداری، طاهره شریفی*، سید سعید طباطبایی صفحات 27-37
  زمینه و هدف
  مرکز حوادث و فوریت های پزشکی یک سیستم پیش بیمارستانی جامعه محور است که با کل سیستم مراقبت سلامت هماهنگ شده است و کارکنان مهمترین سرمایه این مرکز می باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تنش شغلی و ارتباط آن با کیفیت زندگی در کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهر کرمان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی بر روی 200 نفر از کارکنان مرکز فوریت های پزشکی شهر کرمان در سال 1392 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای روا و پایا بود و داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آنالیز واریانس، آزمون Tو رگرسیون در نرم افزار SPSS نسخه 19 تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار تنش شغلی در کارکنان فوریت های پزشکی 5/4 ± 89/35 و در سطح متوسط بوده و ارتباط معناداری بین تنش شغلی و جنس، تاهل و دارا بودن شغل دوم دیده نشد. میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کارکنان نیز 5/5 ± 98/9 و در سطح بالا بود و بین کیفیت زندگی و استرس شغلی نیز ارتباط قوی و منفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  کاهش میزان تنش شغلی می تواند میزان کیفیت زندگی کارکنان را افزایش دهد. بیشترین عامل تنش زا نیز مربوط به چگونگی حمایت مسئولین و ایجاد تغییرات در سازمان می باشد لذا توصیه می شود جهت کاهش تنش شغلی و افزایش سطح کیفیت زندگی، کارکنان حمایت بیشتری از سوی کادر مدیریتی خود دریافت نموده و در خصوص تغییرات ایجاد شده در محیط کار با آنها مشورت و اطلاع رسانی لازم انجام شود.
  کلیدواژگان: تنش شغلی، کیفیت زندگی، حوادث و فوریت های پزشکی
 • مهدیه سرحدی، حجت شیخ بردسیری *، مجید دسترس، حسن معین صفحات 38-46
  مقدمه
  خطاهای دارویی یک مسئله تاثیر گذار بر ایمنی و هزینه های بیماردر بیمارستان می باشد که اغلب عواقب خطرناکی برای بیماران دارد. از آنجایی که تجربه بالینی دانشجویان پرستاری محدود می باشد، آنها ممکن است به طور ناخواسته در معرض خطر بالای خطاهای دارویی قرار گیرند. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین علل گزارش نکردن خطاهای دارویی در دو گروه دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد شهر زاهدان انجام گردید.
  روش
  مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقایسه ای بود که در سال 1392 انجام شد.نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت وتعداد آنها 188 نفر بود.برای انجام پژوهش از پرسشنامه عدم گزارش دهی اشتباهات دارویی که مشتمل بر 17 سوال در مورد علل گزارش نکردن اشتباهات دارویی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود استفاده گردید.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری t-test و آمار های توصیفی وتوسط نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمره ترس از پیامدهای گزارش دهی،عوامل مدیریتی خطاهای دارویی در گروه داشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب(7/58±38/28)، (3/73±14/30) و در گروه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد زاهدان به ترتیب (95 /9±34/25)، (39 /4±12/72) بود. نتیجه ی آزمون t-test در دو گروه نشان داد که از نظر آماری تفاوت معنا داری بین دو گروه وجود دارد (0/05≥ P).
  بحث و
  نتیجه گیری
  خطاهای دارویی یکی از مسائل مهم در مراکز درمانی است این مطالعه پیشنهاد می کند روش کاهش و کنترل این اشتباهات، منوط به استفاده از رویکرد سیستمی جهت بررسی عوامل زمینه ساز و رفع این عوامل و همچنین طراحی سیستمی برای افزایش میزان گزارش دهی اشتباهات توسط دانشجویان پرستاری می باشد.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، اشتباهات دارویی، عدم گزارش دهی
 • محمدرضا امیراسماعیلی، صدیقه خدابنده شهرکی، زینب صدوقی*، معصومه صادقی صفحات 47-56
  مقدمه
  کار و خانواده مایه آرامش انسانند و اگر بین این دو تعادل برقرارنشود نشاط و شادابی و آرامش از انسان سلب خواهد شد و در چنین وضعیتی انسان دچار خسارتی جبران ناپذیر می شود. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در نظام سلامت، این مطالعه به بررسی رابطه تعادل کار و خانواده وکیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی کرمان پرداخته است.
  روش
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی، توصیفی-تحلیلی و کاربردی بود که بر روی 306 پرستار شاغل در 4 بیمارستان آموزشی شهر کرمان انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری طبقه بندی شده و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جهت تجزیه تحلیل دادها از نرم افزار SPSS Ver 18 استفاده شده است.
  یافته ها
  پرستاران زمان بیشتری را به کار نسبت به خانواده اختصاص می دهند و رضایتمندی بیشتری از زندگی خانوادگی نسبت به کار خود دارند. این امر حاکی از عدم تعادل پرستاران در دو بعد تعادل زمانی و تعادل رضایتمندی است و این عدم تعادل با کاهش کیفیت زندگی پرستاران مورد مطالعه همراه بود. در این مطالعه درگیری پرستاران در حوزه کار و خانواده بعنوان جزء سوم مفهوم تعادل کار-خانواده از تعادل برخوردار بود و با کیفیت زندگی همبستگی معناداری را نشان نداد. پرستارانی که تضاد کار-خانواده کمتر و استرس بیشتری را در زندگی خود تجربه می کردند از کیفیت زندگی بیشتری برخوردار بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  پرستاران بیشتر از سایر گروه های شغلی در معرض پیامدهای منفی عدم تعادل کار- خانواده خواهند بود لذا توجه به مدیریت تقاضاهای کار و خانواده با هدف ارتقاء سطح کیفیت زندگی پرستاران اهمیت ویژه ای می یابد. از این رو طراحی برنامه ای که اجزای اصلی و مهم تعادل کار-خانواده در گروه های مختلف پرسنل بیمارستان از جمله پرستاران را تعریف می نماید باید در دستور کار سیاستگذاران نظام سلامت ایران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تعادل کار، خانواده، تضاد کار، خانواده، کیفیت زندگی، پرستار، استرس
 • محسن امینی زاده*، امیر محمودزاده، امین صابری نیا، عباس امینی زاده صفحات 57-65
  مقدمه
  داوطلبان بخش سلامت یک بخش جدائی ناپذیر نیروی کار در اکثر کشورهای توسعه یافته هستند. بسیاری از سازمانها به خصوص در حوادث و بحران های غیر مترقبه بدون حضور این داوطلبان نمی توانند خدمات خود را در شرایط بحران به طور مناسب ارائه دهند. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و رضایت مندی نیروهای داوطلب بهداشتی و درمانی در حوادث غیر مترقبه بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1391 انجام شد. جامعه آماری پژوهش،کلیه داوطلبان بهداشتی و درمانی استان کرمان بودند که تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های عوامل انگیزشی و پرسشنامه رضایت مندی Gailando Kuhn-Gazley بود. از ضریب همبستگی Pearson برای آزمون فرضیه ها استفاده شد.
  یافته ها
  از بین عوامل انگیزشی عامل هدفمند با میانگین 3/88 بالاترین میانگین و عامل مادی با میانگین 2/72 کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. همچنین بین تمامی عوامل انگیزشی(شغلی،مادی،پیشرفت،هدفمند،تعهد،اجتماعی، حمایتی) با رضایت مندی ارتباط معنی داری مشاهده شد. عامل هدفمند بیشترین ارتباط را با رضایت مندی داوطلبان (r = 0.6) و عامل مادی کمترین ارتباط را با رضایت مندی داشت. (r = 0.43)
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق بیانگر آنست که برای جذب بیشتر داوطلبان در بخش بهداشتی و درمانی می بایست به عوامل انگیزشی تعهد و هدفمند بیشتر تاکید گردد. با ارتقای هر کدام از عوامل انگیزشی می توان امید داشت که میزان رضایت و ماندگاری داوطلبان بهبود یابد.
  کلیدواژگان: داوطلبان بهداشتی و درمانی، عوامل انگیزشی، رضایت مندی، حوادث غیر مترقبه
 • وحید یزدی فیض آبادی، مینا انصاری، مصطفی امینی رارانی، احمد نقیب زاده تهامی، علیرضا حیدری* صفحات 66-74
  مقدمه
  مراقبتهای بهداشتی اولیه، نقش گسترده ای در اصلاحات نظام سلامت کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه ایفا می کنند. یکی از ارکان کلیدی برای توسعه این مراقبتها، تیم های مراقب بهداشتی اولیه می باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد اثربخش این تیمها انجام پذیرفت.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع مروری بوده که در آن مقالات مرتبط با موضوع از سایت های معتبر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. پایگاه اطلاعاتی داخلی و خارجی با استفاده از کلیدواژه های مناسب مربوط به عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد تیم سلامت مورد جستجو قرار گرفتند و پس از بررسی های منظم و طبقه بندی های مشخص در قالب جداول توصیفی ارائه گردید.
  یافته ها
  مهمترین عوامل تسهیلگر در کارکرد اثربخش تیمهای مراقب بهداشتی اولیه عبارت بودند از: اهداف روشن، سیستم های مدیریتی و بالینی، تقسیم کار، نزدیکی جغرافیایی، آموزش، ارتباطات، حل تعارض، انسجام، مشارکت، رضایت و جذابیت شغلی، محیط کار، پیشرفت شغلی، روحیه همدلی، اندازه و ترکیب حرفه ای، ثبات تیم، حمایت سازمانی، ترغیب نوآوری، جلسات منظم، نظام ارزشیابی عملکرد و بازخورد، رقابت، رهبری و اعتماد متقابل. بعلاوه مهمترین موانع برای کارکرد اثربخش تیمها در مطالعات عبارت بودند از: رهبری ناکارآمد، ارتباطات ضعیف، ضعف تصمیم گیری، اهداف مبهم، تعارض مخرب، ابهام در نقشها، ترکیب ناهمگون، مکانیسم های تشویقی نامناسب، دانش ناکافی اعضا.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور بهبود وضعیت کار تیمی در نظام سلامت، برگزاری کارگاه ها، توانمندسازی مردم، تشویق همکاری های بین بخشی با تاکید بر عوامل تسهیلگر و موانع موثر بر کارکرد اثربخش تیم سلامت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تیم سلامت، مراقبتهای بهداشتی اولیه، تسهیلگر، موانع، کارکرد اثربخش، تداوم مراقبت
|
 • Fariba Heidari, Batool Damadi, Nozar Nakhaee, Manijeh Dadbaksh *, Farzaneh Zolala Pages 1-9
  Introduction
  Maternal mortality ratio is a sensitive indicator of the development status of countries. This study was performed to determine factors associated with maternal mortality during 2006-2011, in Kerman province, Iran.
  Method
  This cross-sectional study was conducted using existing data of the maternal surveillance system of Kerman University of Medical Sciences during 2006-2011. Background and health related data, such as age, area of residence, type of delivery, birth attendant, period of death, place of death, place of delivery, and cause of death, were extracted. Data were analyzed using descriptive statistics and Poisson regression analysis by STATA software.
  Results
  Average rate of maternal mortality ratio was 31.4 per 100,000 live births (84 cases). Eclampsia was the most prevalent cause of maternal death (21.4%), 17.9% of deaths were caused by hemorrhage, and 17.9% were due to underlying systemic disease. The risk of maternal death was significantly higher when birth was attended by unskilled personnel (95% confidence interval, IRR = 1.929 (2.758-1.349)), and in those with cesarean delivery (95% confidence interval, IRR = 1.414 (1.084-1.843)), and in births occurring at hospital (95% confidence interval, IRR = 1.387 (1.009-1.907).Discussion and
  Conclusion
  According to the findings, the most important factors associated with maternal mortality were place of delivery, type of delivery, and birth attendant. The findings highlight the high vulnerability of pregnant women and preventive measures.
  Keywords: Maternal, Mortality, Kerman, Iran
 • Vida Kardanmoghadam, Bibi Narjes Moasheri *, Manoochehr Khazaee, Hossein Kardanmoghadam, Vahideh Abolhasan Nejad, Mahshad Gohari Mehr, Fatemeh Mosallanezhad Pages 10-19
  Introduction
  In the past 25 years, natural disasters have taken lives of almost 3 million people and caused about $23 billion of damages worldwide. Iran is one of the 10 most disaster-prone countries in the world, and lack of preparedness of hospitals and healthcare centers burdens the healthcare system with $280 million each year.
  Method
  In this study, the research environment consisted of all hospitals of Birjand (Emam Reza, Valiasr, and Social Security Hospitals) and cases were collected via census method from our research environment. Data were collected by means of a standard checklist consisting of 220 questions in 6 sections of equipment, human resources, physical environment, structure, protocols, and performance chart. The tool was validated through content validity and face validity methods. Moreover, reliability which was estimated by the Kappa test was estimated as good (0.8). SPSS software was used for the analysis of checklist results. Descriptive analysis of data is presented through frequency, frequency percentage, and mean and standard deviation.
  Results
  In general, the level of preparedness in terms of communication with a value of 28.51% was considered as weak. The admission, transfer and discharge, traffic, security, and management training, respectively, with values of 58.26, 43.45, 52.77, 49.07, 44.17, and 56.11% were measured as medium. However, the emergency, support, and staffing with values of 67.36, 66.41, and 60.92% were rated as good. The lowest and highest values were that of the communication and emergency sections, respectively. Altogether, the hospitals’ preparedness, with a value of 52.27%, is at a moderate level.Discussion and
  Conclusion
  Birjand hospitals are in need of improvement in the areas of communication, admission, transfer and discharge, traffic, safety, training, and management, and appropriate decisions need to be made with regard to this issue.
  Keywords: Readiness, Disaster, Hospital
 • Mohammadreza Amiresmaili, Atefeh Esfandiari, Said Pouria Hedaiati, Parveneh Isfahani* Pages 20-26
  Introduction
  Road traffic accidents are one of the major problems of public health and also one of the most important factors of mortality which leads to serious human and financial injuries. The aim of this study was to determine the rate of avoidable deaths due to road accidents in Kerman province, Iran.
  Method
  The present study was a longitudinal survey. A checklist was applied for data collection. Avoidable deaths due to road accidents were examined in Kerman province between 2004 and 2010. The statistical population of this research consisted of all deaths from road accidents recorded in the statistics unit of the health deputy of Kerman University of Medical Sciences. They were all studied through a census method. Data analysis was carried out using descriptive and analytical tests through SPSS software.
  Results
  In total, 1435 deaths were examined. Most cases were male (76.3%) and their average age was 34.5 ± 11.9. It was shown that the number of deaths among women and men were 34 and 1095 deaths, respectively. Findings show that, during this time period, deaths have increased 6% and 5% among males and females, respectively. Discussion and
  Conclusion
  Considering the increasing trend of road traffic deaths, their prevention can improve health system performance. Therefore, reducing road traffic deaths requires taking coordinated actions in all related sectors.
  Keywords: Avoidable mortality, Road traffic accidents, Health system performance
 • Mina Namdari, Tahere Sharifi*, Seyed Saeed Tabatabaee Pages 27-37
  Introduction
  The emergency medical services (EMS) center is a community-centered prehospital center which has been coordinated with the entire health care system. The employees are the most important asset of this center. This study aimed to investigate occupational stress rate and its relation with quality of life among employees of Kerman’s EMS center, Iran.
  Method
  This descriptive-analytical study was conducted on 200 employees of Kerman’s EMS center in 2013. A valid and reliable questionnaire was used for data collection. Data analysis was carried out using descriptive statistics, ANOVA, t-test, and regression test and SPSS software.
  Results
  In the employees of the EMS center, mean and standard deviation of job stress was 89.35 ± 5.4, which was at a moderate level. No significant relationship was observed between job stress and gender, marital status and having a second job. Mean and standard deviation of quality of life in the employees was 87.9 ± 4.5 which was at a high level. There was a strong negative relationship between job stress and quality of life.Discussion and
  Conclusion
  Reducing job stress can increase the employee’s quality of life. Most stressors were related to how administrators support and make changes in the organization. Therefore, it is recommended that managers support their employees more and consult them on changes made in the work place in order to reduce stress and enhance their quality of life.
  Keywords: Job stress, Quality of life, Emergency medical services
 • Mahdieh Sarhadi, Hojat Sheikhbardsiri *, Majid Dastres, Hossein Moein Pages 38-46
  Introduction
  Medication errors are influential on patientsf safety and expenses during hospitalization and often have hazardous consequences for patients. Since the clinical experience of nursing students is limited, they may unintentionally be exposed to medication errors. Hence, the present study aimed to determine the barriers of reporting medication errors among nursing students of Azad Islamic and Medical Sciences Universities of Zahedan, Iran.
  Method
  The present study was a descriptive-analytical and comparative research which was carried out in 2013. A sample of 188 students was selected with a simple random sampling approach. The 17-item questionnaire on lack of reporting medication errors from nursing students viewpoints was employed for data collection. Data analysis was carried out using t-test and descriptive statistics through SPSS software.
  Results
  The mean scores of fear of the consequences of reporting errors, and managerial factors of medication errors among nursing students of Medical Sciences University and Azad Islamic University were 38.28} 7.58 and 14.30} 3.73, and 34.25 9.95 and 12.72 4.39, respectively. The results of t-test indicated a statistically significant difference between the two groups (P. 0.05). Discussion and
  Conclusion
  Medical errors are one of the major problems in health care centers. This study suggests that the method of reducing and controlling these errors is based upon using a systematic approach for the evaluation and removal of these factors, and designing a system to increase reporting of medication errors among nursing students.
  Keywords: Nursing students, Medication errors, Reporting barriers
 • Mohammadreza Amiresmaili, Sedigheh Khodabandeh Shahraki, Zeynab Sedoughi *, Masoumeh Sadeghi Pages 47-56
  Introduction
  Work and family are source of tranquillity and if a balance is not maintained between these two, the pleasure, happiness, and peace of human beings will be lost. This is an irreplaceable loss. Regarding the importance of nurse's role in the health system, the present study aimed to study the relationship between work-family balance and quality of life of nurses working at teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences, Iran.
  Method
  The present study is a cross-sectional, descriptive-analytical study which was carried out on 306 nurses working at 3 teaching hospitals of Kerman. The stratified sampling method was used and the data collection tool was a questionnaire. Data analysis was carried out using SPSS software.
  Results
  Nurses spend more time on their work than their family and they gained more satisfaction from their family life than their work. This suggests the imbalance between the two dimensions of time balance and satisfaction balance in nurses. This imbalance has resulted in a decrease in quality of life of the studied nurses. Nurse's involvement in work and life, as the third component of the work-life balance concept, was balanced and it did not indicate a significant correlation with quality of life. Nurses experiencing less work-family conflict and more stress in their life had higher levels of quality of life. Discussion and
  Conclusion
  Nurses are exposed to the negative outcomes of work-life imbalance more than other groups of employees. Therefore, paying attention to managing work and family demands, with the aim of improving nurses’ quality of life, has great importance. Hence, designing a plan which defines the main components of work-family balance among various groups of hospital staff, including nurses, should be prioritized by Iran’s health system policy makers.
  Keywords: Work, family balance, Work, family conflict, Quality of life, Nurse, Stress
 • Mohsen Aminizadeh *, Amir Mahmoodzadeh, Amin Saberinia, Abbas Aminizadeh Pages 57-65
  Introduction
  Health volunteers are an inseparable part of the health workforce in most developed countries. Many organizations are unable to provide their services appropriately particularly in case of accidents and unexpected crises without the attendance of these volunteers. The present study aimed to investigate the relationship between motivational factors and satisfaction of health volunteers at the time of unexpected crisis.
  Method
  This descriptive-correlative study was conducted in 2011. The statistical population of the study consisted of all health volunteers of Kerman province, Iran, of whom 360 were selected using a random stratified sampling approach. The data gathering instruments were the Motivational Factors Questionnaire and the Galindo-Kuhn and Guzley questionnaire on satisfaction. The Pearson correlation coefficient was used for testing of hypotheses.
  Results
  Among the motivational factors, the purposeful (mean = 3.88) and financial factors (mean = 2.72) had the highest and the lowest averages, respectively. Moreover, a significant relationship was observed between all the motivational factors (occupational, financial, progress, purposive, commitment, social, and support) and satisfaction. The Purposeful and financial factors had the most (r = 0.6) and the least (r = 0.43) correlation with volunteer's satisfaction, respectively. Discussion and
  Conclusion
  The result of this research shows that in order to recruit more volunteers in the health sector, it is necessary to place more emphasis on commitment and purposive motivational factors. It is hoped that the satisfaction and retention of volunteers be improved as a result of the improvement of each motivational factor.
  Keywords: Health volunteers, Motivational factors, Satisfaction, unexpected events
 • Vahid Yazdi Feyzabadi, Mina Ansari, Mostafa Amini Rarani, Ahmad Naghibzadeh Tahami, Alireza Heydari * Pages 66-74
  Introduction
  Primary health care (PHC) plays a central role in health system reforms of countries across the world, particularly developing countries. PHC teams are considered as one of the key principals for developing these services. This study aimed to identify the facilitators and inhibitors of the effective function of these teams.
  Method
  The current study was a review article, in which relevant articles were extracted from credible databases and studied. Foreign and domestic databases were searched using suitable keywords about effective facilitators and inhibitors of the health team function. The results were presented in descriptive tables after careful investigation and specified classifications.
  Results
  Most important facilitators of the effective function of PHC teams were: clear goals, presence of administrative and clinical systems, labor division, geographical proximity, training, effective communication, conflict solution, integration, participation, job attraction and satisfaction, workplace, career, empathy, professional size and mix, stability, organizational support, encouragement for innovation, regular meetings, performance evaluation system and feedback, competition, leadership, and mutual trust. Furthermore, the most important inhibitors of health teams’ effective function were: inefficient leadership, poor communication, poor decision making, ambiguous goals, destructive conflict, unclear roles, inharmonious team mix, inappropriate rewarding mechanisms, and insufficient knowledge of team members. Discussion and
  Conclusion
  Planning workshops, public empowerment, and promoting intersectoral collaboration with emphasis on facilitators and inhibitors of teams’ effective function are suggested in order to improve team work in the health sector.
  Keywords: Health team, Primary health care, Facilitator, Inhibitor, Effective function, Continuous care