فهرست مطالب

زبان شناسی - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 47، اسفند 1391)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 47، اسفند 1391)
 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقولات تصریفی فعل در فارسی امروز با تحلیلی بر آراء بایبی
  مهین ناز میردهقان، نیلوفر حسینی کارگر صفحه 3
 • ابعاد کاربردشناختی اشارات شخصی و اجتماعی در زبان فارسی
  محمد عموزاده، فاطمه بهرامی صفحه 25
 • بند فاعلی در زبان فارسی
  محمد راسخ مهند صفحه 43
 • الگوی بازگشت زبان در بیمار سه زبانه زبان پریش بروکا طبق اصل مناسبت با عنایت به دستور کانونی (بررسی موردی)
  لیلا کریمی، محمدهادی فلاحی، محمدرضا پرهیزگار صفحه 53
 • نظری به نظریه های مبحث ادب در زبان شناسی
  سید محمد حسینی صفحه 67
 • ساختمان و صرف فعل در گویش تالشی سه سار
  زینب محمدابراهیمی جهرمی، عبدالله عزت دوست صفحه 91
 • انتخاب واج/ j/ یا / r/ در گویش میاندوآب (از گویش های ترکی آذربایجانی)
  مینا وندحسینی صفحه 105
 • جایگاه وزن عامیانه در هنر شاعری نیما یوشیج
  آمر طاهر احمدی ترجمه: لیلا ضیا مجیدی صفحه 117
 • نقد و معرفی کتاب
 • قرآن کریم از منظر معناشناسی شناختی
  مهین ناز میردهقان، حسین بازوبندی صفحه 144
 • نقدی بر ضمیر انتزاعی PRO در فارسی: سازه ای ممکن
  مرضیه بدیعی صفحه 151