فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ورزشی - سال ششم شماره 26 (آذر و دی 1393)
 • سال ششم شماره 26 (آذر و دی 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رضا اندام، امیر منتظری، سمیرا فیضی صفحات 15-36
  هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف کیفیت خدمات در بخش گردشگری ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش، 136 نفر از گردشگرانی بودند که در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی در شهر شاهرود شرکت کرده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته ای شامل 35 گویه درباره کیفیت خدمات گردشگری بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب نظر تایید گردید. برای محاسبه پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (93/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیل عاملی و مدل سازی ساختاری استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 32 گویه در چهار عامل کیفیت محل برگزاری، کیفیت همایش، کیفیت دسترسی و کیفیت گردشگری قرار گرفتند، این عوامل روی هم، 28/53 درصد واریانس کیفیت خدمات گردشگری را تشکیل می دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که هر چهار عامل مورد بررسی، بر کیفیت خدمات تاثیرگذار هستند و شاخص های برازش، مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش را تایید کردند. بر این اساس، عامل کیفیت همایش و کیفیت گردشگری با ضرایب اثر 83/0 و 64/0، به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر کیفیت خدمات گردشگری داشته اند؛ بنابراین به برگزارکنندگان همایش ها و مدیران گردشگری توصیه می شود به منظور افزایش و یا بهبود کیفیت خدمات، به عوامل مذکور در کنار یکدیگر توجه نمایند و برای کیفیت محتوای علمی و نحوه برنامه ریزی همایش اهمیت بیشتری قائل شوند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، صنعت گردشگری، مایس توریسم
 • محسن اسمعیلی، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، حبیب هنری صفحات 37-58
  هدف از انجام تحقیق طراحی مدل تاثیرگذاری کیفیت خدمات مراکز ورزشی تفریحی آبی بر متغیرهای وفاداری، رضایت مشتری، ارزش ادراک شده و رفتار مصرف کننده است. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مراکز تفریحی ورزشی آبی کشور بود که 5 مرکز بزرگ به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای و مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه کتابخانه ای بود. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آموس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد 7/56% مشتریان مراکز مرد و 3/43% زن اند. ارزش NFI مدل 91/0، RFI 92/0، CFI 91/0 و RMSEA 045/0 است که همگی در حد قابل قبول اند و برازش مدل تایید می شود. نتایج نشان داد کیفیت خدمات روی هر چهار متغیر رضایت مشتری، وفاداری، ارزش ادراک شده و رفتار مصرف کننده تاثیر معنا داری دارد. یعنی مدیران مراکز ورزشی آبی برای تاثیرگذاری بر رفتارهای مثبت و مطلوب مشتریان باید توجه بیشتری به عواملی همچون جذابیت و تناسب تجهیزات و محیط فیزیکی، زمان بندی مناسب استفاده از مرکز، ظرفیت مرکز، پاسخگویی مناسب به مشتریان و پایبندی به تعهدات خود داشته و نسبت به توسعه تبلیغات و فعالیتهای ترویجی توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت مشتری، وفاداری، ارزش ادراک شده، رفتار مصرف کننده
 • مسعود نادریان جهرمی، رفعت علی محمدی، محدثه حجتی مقدم صفحات 59-70
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در بروز بی انضباطی و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در کلاس های تربیت بدنی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی است. جامعه آماری پژوهش، معلمان تربیت بدنی شاغل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان در سال9089 بودند. تعداد 346 (203 نفر مرد و 145 نفر زن) به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب و به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت کردند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه محقق ساخته بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ، 91/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد چهار حیطه (توانایی ها و عملکرد معلم، ویژگی های شخصیتی و رفتاری دانش آموزان، نگرش والدین و محیط های ورزشی خارج از مدرسه) در بروز بی انضباطی و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان موثرند. معلمان تربیت بدنی زن، نقش نگرش والدین و شرایط خانوادگی و معلمان مرد، نقش محیط خارج از مدرسه را در بروز ناهنجاری رفتاری دانش آموزان موثرتر می دانند. همچنین نتایج نشان داد که نگرش منفی والدین به کلاس تربیت بدنی، اختلافات و کشمکش های مکرر والدین در محیط خانواده،عدم تسلط معلم تربیت بدنی در اداره کلاس، عدم وجود امکانات و تجهیزات ورزشی کافی و استاندارد، تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس، استفاده از کلمات نامناسب در حین ورزش، گروه دوستان و همسالان، و تماشای فیلم های خشن و بازی های کامپیوتری در بروز ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان در کلاس های تربیت بدنی نقش مهمی دارند.
  کلیدواژگان: رفتار های ناهنجار، کلاس های تربیت بدنی، بی انضباطی
 • محسن کوثری پور، جواد شهلایی باقری، مصطفی افشاری صفحات 71-92
  دگرگونی های اخیر در حوزه کسب وکارو نیاز به نیروی انسانی متخصص نشان داده که کارکنان، همواره دارائی های با ارزشی برای سازمان ها هستند؛ ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای اهتمام بر عوامل مدیریتی در حفظ نیروهای انسانی در وزارت ورزش و جوانان، تدوین گردیده است. روش پژوهش، همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (300 نفر) می باشد که بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه 169 نفر تعیین شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه محقق ساخته عوامل مدیریتی (85/0=α) و پرسش نامه حفظ کارکنان (95/0=α) استفاده گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، آزمون فریدمن و آنالیز واریانس استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، بین عوامل مدیریتی با حفظ نیروهای انسانی، ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که 55% از واریانس حفظ کارکنان، مربوط به عوامل مدیریتی است و حمایت کارکنان توسط مدیر، بیشترین اهمیت را در پیش بینی تغییرات حفظ کارکنان دارا است. با توجه به نتایج، توجه مدیریت به کارکنان به ویژه حمایت کارکنان، سازمان را در رسیدن به اهداف خود کمک خواهد کرد. همچنین مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم گیری، باعث توانمند شدن آنان گشته و در نتیجه وفاداری آنان به سازمان را موجب می شود.
  کلیدواژگان: ترک خدمت، حفظ کارکنان، عوامل مدیریتی، حمایت، منابع انسانی
 • جمال الدین بیرامی ایگدر، مجید جلالی فراهانی، بی بی گل بیرامی ایگدر صفحات 93-108
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری نقش هویت تیمی در بروز مولفه های رفتار شهروندی تماشاگران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه تماشاگران بالای 18 سال که به منظور تماشای مسابقات لیگ برتر در خانه والیبال گنبد حضور پیدا می کنند، بودند. از آنجا که حجم جامعه آماری بیش از 5000 نفر بود، نمونه آماری بر اساس جدول مورگان، 375 نفر انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، از دو پرسش نامه هویت تیمی وان (2006) و رفتار شهروندی گروث (2005) در مقیاس لیکرت و هفت گزینه ای استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسش نامه، پرسش نامه اولیه به 10 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان، پرسش نامه نهایی تنظیم شد. پایایی پرسش نامه های پژوهش، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های هویت تیمی و رفتار شهروندی به ترتیب (84/0 و 89/0) به دست آمد. از روش آماری مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی های نرم افزار آموس20 نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاری بود؛ به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، انتظار می رود در تیم هایی با هویت بالا، مولفه های رفتار شهروندی در تماشاگران آنان بروز کند.
  کلیدواژگان: هویت تیمی، رفتار شهروندی، تماشاگران، مدل معادلات ساختاری
 • عبدالرحمن مهدی پور، طاهره ازمشا، سجاد غلامی ترکسلویه، عباس سبحانی صفحات 109-122
  راه یابی به دانشگاه به عنوان مکانی برای آموختن دانش، برای پیشرفت جامعه، جوانان و خانواده امری ضروری به نظر می رسد که در این راستا توجه به انگیزه داوطلبان برای ورود به دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی می باشد.جامعه آماری پژوهش، کلیه داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1390 از سه استان خوزستان، ایلام و لرستان بودند که برای انجام آزمون عملی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، در دانشگاه شهید چمران اهواز شرکت کرده بودند (1310=N). حجم نمونه از طریق جدول کرجسی و مورگان، 302 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 24 سوال بود استفاده گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عوامل شغلی، مهم ترین عوامل انگیزشی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. همچنین بین دیدگاه داوطلبان دختر و پسر در مورد عوامل فردی، تفاوت معناداری مشاهده شد؛ اما در عوامل اجتماعی و شغلی، تفاوت معناداری مشاهده نگردید. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت توجه به انگیزه های داوطلبان برای ورود به دانشگاه امری ضروری می باشد؛ زیرا با مورد توجه قرار دادن آن ها می توان میزان کارآیی و اثربخشی دانشجویان را در آینده افزایش داد.
  کلیدواژگان: عوامل انگیزش، داوطلبان، تربیت بدنی
 • مهدی سلیمی، مجید خلیلی، سید سعادت الله صالحی صفحات 123-146
  در این پژوهش سعی بر آن بود که به تحلیل و مقایسه میزان توسعه یافتگی شهرهای کشور (شهرهایی که میزبان رویدادهای بین المللی ورزشی در کشور می باشند) بر اساس عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی پرداخته شود که به منظور دست یابی به این هدف، پنج شهر تهران، اصفهان، کیش، مشهد و ارومیه به عنوان نمونه مطالعاتی مورد توجه قرار گرفتند. پس از گردآوری عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی از منابع معتبر علمی و مصاحبه با اساتید برجسته، این عوامل در چهار گروه: 1 عوامل زیرساختی، 2 عوامل فرهنگی و اجتماعی، 3 عوامل مدیریتی و سازمانی و 4 عوامل جاذبه های طبیعی و غیر طبیعی سازماندهی گردیدند و بر اساس آن ها، پرسش نامه ای شامل 19 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی شد و به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه گشت و در اختیار 32 نفر از افراد نمونه در هر یک از شهرهای مورد مطالعه (مجموعا 160 نفر) قرار گرفت. داده های مستخرج از پرسش نامه با استفاده از روش تاکسونومی عددی مورد تحلیل قرار گرفتند که نتیجه نهایی نشان داد که شهر مشهد به لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی،شهر اصفهان به لحاظ جاذبه های طبیعی و غیر طبیعی و به لحاظ عوامل زیرساختی و عوامل فرهنگی و اجتماعی و همچنین مجموع عوامل و شهر کیش در وضعیت مناسب تری نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه قرار دارند. از دیگر نتایج مهم پژوهش حاضر عدم وجود زیرساخت های مناسب ورزشی در تمامی شهرهای مورد مطالعه می باشد که حل این مسئله می تواند مهم ترین گام در توسعه گردشگری ورزشی ایران به شمار آید.
  کلیدواژگان: عوامل جذب گردشگران ورزشی خارجی، میزان توسعه یافتگی، شهرهای منتخب ایران (تهران، اصفهان، کیش، مشهد و ارومیه)، تاکسونومی عددی
 • رضا رحیمی، حسن بحرالعلوم، علی یونسیان صفحات 147-164
  برای داشتن جامعه سالم، باید سازمان های سالم ایجاد کنیم و برای اینکه سلامت سازمانی در یک سازمان ایجاد شود، ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایت گر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و در نتیجه باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود، عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود؛ لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش 104 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی است که به شکل تصادفی خوشه ایانتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه سلامت سازمانی بر اساس الگوی مایلز، پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و میر (1993) و پرسش نامه درک حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پس.اس.اس 16 نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی وجود دارد. بین سلامت سازمانی و ابعاد تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین سلامت سازمانی و درک حمایت سازمانی مشاهده شد؛ اما رابطه معنا داری بین سن، سابقه خدمت و میزان تحصیلات با سلامت سازمانی مشاهده نشد. به طور کلی می توان اذعان داشت تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان، نقش بسزایی در افزایش سلامت سازمانی دارند.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، تعهد سازمانی، درک حمایت سازمانی، اداره ورزش و جوانان
 • صدیقه اسلامی، جمشید همتی مرادآبادی صفحات 165-180
  دانشگاه یک محیط سازمانی است که می تواند با استفاده از ویژگی های روان شناختی توانمند سازی اساتید خود به عنوان قطب آموزش و پرورش نیروهای متخصص در رشته تربیت بدنی، در بهبود وضعیت کارآفرینی سازمانی و ارتقا س طح کار آفرینی در رشته تربیت بدنی موثر باشد. از این رو، این پژوهش به بررسیارتباط بین عوامل روان شناختی توانمند سازی و کار آفرینی سازمانی منتخبی از اساتید رشته تربیت بدنی شرکت کننده در دومین همایش ملی توسعه علمی والیبال اراک 1388 پرداخته است. عوامل روان شناختی توانمند سازی مورد بررسی در این پژوهش شامل: احساس معنا دار بودن، احساس شایستگی، احساس خودتعیینی، احساس تاثیر و احساس اعتماد می باشد. 53 نفر (32 نفر مرد و 21 نفر زن) از اساتید تربیت بدنی شرکت کننده در همایش، به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که برای جمع آوری داده های عوامل روان شناختی توانمند سازی، از پرسش نامه 18 سوالی سنجش توانمندی روان شناختی اسپریتزر (ضریب پایایی 88/0) و جهت سنجش کار آفرینی سازمانی، از پرسش نامه صمد آقایی (ضریب پایایی 85/0) استفاده گردید. همچنین جهتبررسی ارتباط بین عوامل توانمند سازی روان شناختی و کار آفرینی سازمانی، از آزمون آماریضریبهمبستگیپیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین چهار عامل روان شناختی توانمند سازی (احساس معنی دار بودن، احساس شایستگی، احساس خود تعیینی و احساس تاثیر) با کار آفرینی سازمانیرابطه مستقیم ومعنا داری وجود ندارد؛ اما بین احساس اعتماد و کارآفرینی سازمانی، رابطه معنا داری مشاهده گردید؛ بنابراین ممکن است از جمله موانع در دانشگاه ها، ناشناخته بودن مفهوم کار آفرینی و عدم توسعه آن در سطح محیط های سازمانی دانشگاه باشد.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، عوامل توانمندسازی روانشناختی، کار آفرینی سازمانی
 • لقمان کشاورز، مهرعلی همتی نژاد، سمیرا آزادواری صفحات 181-198
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبریمدیران با تعهد سازمانی کارکنان در سازمان ورزش شهرداری تهران است. جامعه آماری تحقیق 189 نفر مدیر و کارشناس سازمان ورزش شهرداری تهران بود که در بخش مدیران 49 نفر به طور کل شمار و در بخش کارکنان نیز، بر اساس جدول مورگان، 103 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ، پرسشنامه سبک رهبری چندعاملی رهبری باس و آلیو و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصان رسید و پایایی آن ها در مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی بررسی و به ترتیب 78/0، 74/0 و 84/0 به دست آمد.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی از جمله کولموگروف-اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه ای، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، ال.اس.دی، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری،با استفاده از نرم افزارهای آموس گرافیک نسخه 18 اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی مدیران به طور غیرمستقیم از طریق سبک رهبری با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط دارد. همچنین مدل ارتباطی آن ها از برازش مطلوب برخوردار است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی، سازمان ورزش شهرداری تهران
 • حدیث مرادی*، هاشم کوزه چیان، محمد احسانی صفحات 201-216
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان منابع قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر هندبال بانوان کشور و نقش تعدیل کنندگی متغیرهای سن و سابقه ورزشی در این ارتباط می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش را کلیه بازیکنان هندبال لیگ برتر بانوان در سال 901389 تشکیل می دهند. طبق جدول حجم نمونه مورگان، تعداد 108 بازیکن به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های جمعیت شناختی، قدرت در ورزش (ون و همکاران 2000) و تعهد ورزشی (اسکنلان و همکاران 1993) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره) استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، روابط مثبت و معنا داری را میان منابع پنج گانه قدرت مربیان با تعهد ورزشی بازیکنان نشان داد. همچنین آزمون ضریب همبستگی جزئی نشان داد متغیرهای تعدیل کننده سن و سابقه، بر شدت ارتباط میان منابع قدرت مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان اثرگذار هستند. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک بازیکنان از منابع قدرت مربیان، بیش از 27 درصد تغییرات تعهد ورزشی آن ها را تبیین می نماید.
  کلیدواژگان: منابع قدرت، تعهد ورزشی، لیگ برتر، هندبال
|
 • Reza Andam, Amir Montazeri, Samira Feizi Pages 15-36
  The purpose of this research was to study the various dimensions of service quality in sport tourism. The method applied in this research was descriptive – correlation. The sample was used included 136 tourists that participated at the first national conference on sport tourism development and management in Shahrood. Researcher-made questionnaire that comprised of 35 items about the quality of services in tourism was applied as research Instruments. The content and face validity of the questionnaires was confirmed by expert university panel. Cronbach’s alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire (α = 0. 93). Descriptive statistics، factor analysis، and equation structural model was used in order to analysis of data. Based on exploratory factor analysis by varimax rotation، 32 items placed in 4 factors، these factors include “quality of place”، “quality of conference”، “quality of availability” and “quality of tourism”. Total variance of these factors explained %53. 82 variance of tourism services quality. Confirmatory factor analysis showed that each of the 4 factors influence on the services quality، and the fit indexes confirmed the conceptual model that presented in this study. Accordingly، the “quality of conference” and the “quality of tourism” with efficacy coefficients 0. 83 and 0. 64 were the most and least effect on the services quality of tourism respectively. So recommended to conference organizer and tourism managers، to considering these factors next to each other in order to increase and/or improve the service quality. And also، to the quality of scientific content and planning of conferences be paid more attention.
  Keywords: Service quality, Tourism industry, MICE tourism
 • Mohsen Smaeili, Mohammad Ehsani, Hashem Kouzechian, Habib Honari Pages 37-58
  The aim of this research is design a model for influence of water sport center''s service quality on loyalty، customer satisfaction، perceived value and consumer behavior. The kind of research was survey and descriptive. Statistical population was water sport centers in IRAN those choice five biggest centers. Sampling method was classification random. The important measures for data gathering were questionnaire، interview، observation and library study. For data analyzing used of Structure Equation Modeling method with use of AMOS soft. Result showed that%56/7 of customers was male and%43/3 female. Family income in half of customers was until 10 million Rials and%50 had upper this. Value of NFI in model was 0/91، RFI 0/92، CFI 0/91، RMSEA 0/045 that all of them were in acceptable range and model was confirmed. Result showed service quality has significant influence on customer satisfaction، loyalty، perceived value and consumer behavior. The water sports center managers to influence positive behavior in customer should pay more attention to factors such as the attractiveness and suitability of equipment and physical environment، Proper timing of the center، the center''s capacity to respond appropriately to customers and adhere to their commitments and to develop advertising and promotional activities.
  Keywords: Service quality, Tourism industry, MICE tourism
 • Masoud Naderian Jahromi, Rafat Alimohammadi, Mohadese Hojati Moghadam Pages 59-70
  The aim of this paper، the study of disciplines factors was in physical education classes in secondary schools. Population researches were physical education teachers in 90-1389 years. Total 348 (203males and 145 females) randomly selected and participated in this study. Questionnaires measuring instrument reliability through Cranach’s alpha was 0. 91 respectively. Results showed that female physical education teachers who have BA degree Parental role، However، male teachers with a BA degree and Non-physical education majors The role of the school environment Help students understand the behavioral abnormalities. The results showed The domination of physical education teacher in the classroom، Teachers'' lack of familiarity to sports skills training، Negative parental attitudes to physical education classes، Frequent parental disagreements and conflicts، and agree number of students in the classroom، and Inappropriate use during exercise، Behavioral abnormalities have an important role in the development of students in class.
  Keywords: Abnormalous behavior, physical education teachers, Disciplines
 • Mohsen Kosaripour, Javad Shahlaee Bagheri, Mostafa Afshari Pages 71-92
  Recent changes in business، also needs of human resources experts show that employees are always valuable properties for organizations. So the purpose of present study was to examine the relationship and role of management factors in retention of employees in ministry of sport and youth. Methodological surveying is correlation and has taken place in field. Population composed of all experts of the Ministry of sport and youth (N=300) that 169 persons were determined based on Morgan table. In this survey the researcher-made questionnaire of management factors (α=0/85) ­and retention employees questionnaire (α=0/95) ­have been used. Normality of data distribution and significance of hypotheses were measured by Kolmogorov-Smirnov test، Pearson Correlation، multivariate regression، Fridman Test and ANOVA. Results showed that management a factor was related significantly and positively to retention employees، retention employees explained a high variance in management factors. Especially، support staff by the manager had the strongest statistically significant effect on retention employees. According to the results، manager’s attention to staff، especially support staff will help the organization in achieving its goals. Also Employees participate in decision-making to make them become empowered and cause to their loyalty to the organizations.
  Keywords: Turnover, retention employees, management factors, support, human resource
 • Jamalodin Deirami Igdar, Majid Jalali Farahani, Bibigol Beirami Igdar Pages 93-108
  The purpose of this study was designing the Structural Equation Model (SEM) of The Role team identity in development of Dimension citizenship behavior spectators. The statistical population was all over 18 years old spectators who match to watch in Gonbad Volleyball House. Statistical samples based on the Morgan table were 375 Spectators. Data collection was done from a stratified random sampling method. The data was collect، from Two questionnaires، Wann (2006) Team identity questionnaire، and Groth (2005) citizenship behavior questionnaire that their validities was approved from 10 sport management Experts. Their reliabilities were test by using Cronbach’s alpha coefficient and they were respectively 0. 84 and 0. 89 for Team identity and citizenship behavior questionnaires.. The SEM utilized for analyzing data. In examining relationships between variables، the output of the software AMOS 20 was representing the structural model fit. (The index rate were GFI = 0. 92، AGFI = 0. 91، NFI = 0. 94، CFI = 0. 93 & RMSEA = 0. 06). Overall، the results of the study are expected to team up with the identity component citizenship behavior them Creation the spectators.
  Keywords: Team identity, Citizenship Behavior, Spectators, SEM
 • Abdorlahman Mehdipour, Tahere Azmasha, Sajjad Gholami Torkesaluye, Abbas Sobhani Pages 109-122
  Approaching to enter the university is essential to consider as a place for knowledge learning for community، youth and families development. It seems in this regard، considering the motivation of volunteers for entering the university is especially important. The aim of the present study was to analyze the motivating factors of volunteers to enter the field of Physical Education and Sport Sciences at university. Statistical population was all volunteers entering the field of P. E at university in 2011 from the three provinces of Khuzestan، Ilam and Lorestan of Iran (N= 1310 subjects). Sample size included 302 subjects using Table Krjsy and Morgan using random sampling. Data gathering tool was a questionnaire included 24 questions. The reliability of the questionnaire was obtained 0. 81 through Cronbach''s test. Data analysis performed using descriptive statistics and inferential statistics. Results showed that the individual factors، social and occupational factors are the most important motivating factors for volunteers to enter the field of physical education and sports science in university. There were significant differences between the perception of male and female volunteers in individual factors but no significant difference were found between the social and occupational factors between male and females perception. According to the research findings، it can be concluded that considering motivation of volunteers for entering the University is essential. Because it can be increase the effectiveness and efficiency of students in the future through regarding these factors.
  Keywords: Motivation Factors, Volunteers, Physical education
 • Mehdi Salimi, Majid Khalili, Seyed Saadat Allah Salehi Pages 123-146
  In present research was tried to analyze and compare the degree of Iran’s cutie’s development from approach of attraction factors of foreign sport tourists that for accessing to this objective was selected five cities Tehran، Isfahan، Kish، Mashhad& Urmia (as the cities hosting the major international sports competitions in Iran) for sample. After gathering the factors attracting the foreign sports tourists from the valid scientific resources and through the interviews with prominent professors in sports، they were categorized in four groups: 1) Infrastructural factors، 2) Social and cultural factors، 3) Managerial and organizational and 4) Natural and non-natural attractions. Considering these factors، a questionnaire containing 19 questions was designed based on Likert scale and offered to 32 subjects from the sample in each of the studied cities (total 160 people). The resulted data from the questionnaires were analyzed by Numerical Taxonomy method and the final results showed that considering managerial and organizational factors، Mashhad; natural and non-natural attractions، Isfahan; and considering infrastructural factors and Social and cultural factors and also all factors، Kish have the more suitable conditions in attracting the foreign sports tourists in compare with other cities. Of other important results from this study was the lack of adequate infrastructure for sport in all studied cities، and solving this problem can be considered as the most important step in developing sports tourism in Iran.
  Keywords: Attraction Factors of Foreign Sport Tourists, Degree of Development, Selected Cities of Iran (Tehran, Isfahan, Kish, Mashhad, Urmia), Numerical Taxonomy
 • Reza Rahimi, Hasan Bahrololoum, Ali Younesian Pages 147-164
  Healthy and supportive climate enhances the trust and spirit of individuals in the organization and leads to more efficiency، which is an important factor in creating organizational effectiveness. Therefore، the aim of the present research is to study the relationship between organizational health and organizational commitment and perceived organizational support. To do this survey، 104 employees were randomly selected from the total population of administration of sport and youth in KhorasanRazavi province. To collect the data، the study used three standardized questionnaires: Mile’s organizational health questionnaire (1969)، Allen and Meyer’s organizational commitment questionnaire (1993) and Eisenberger’s perceived organizational support questionnaire (1986). The data were analyzed via SPSS16. The results show that: there is a positive significant correlation between organizational health and organizational commitment. Organizational commitment’s components (affective commitment، continuous commitment and normative commitment) also have a positive significant relationship with organizational health. There is also a positive significant relationship between organizational health and perceived organizational support. Perceived organizational support and emotional commitment are the best predictors for the organizational health.
  Keywords: Organizational health, Organizational Commitment, Perceived organizational support, sport Organization
 • Sedigheh Eslami, Jamshid Hemati Morad Abadi Pages 165-180
  The aim of this study is investigation of relationship between the psychological empowerment factors (meaningfulness، competency، self- determining، Impact and trust) and entrepreneurship in teacher of Physical Education in university. 64 from physical Education teachers was selected among participants in scientific development volleyball. The study approach in this investigation was descriptive correlation. Spritzer questionnaire a (18 question) and to gather information about empowerment، samadaghaee questionnaire were use (α Cronbakh، 0/85). Statistical test of Pierson were used. The results show that four elements are not directly dealing with psychological empowerment factors and entrepreneurship (r=0/14، r= -0/12، r= 0/14، r= 0/16) but there in meaningful relation between trust and entrepreneurship organization (r= 0/71). So maybe the concept of barriers to entrepreneurship in universities unknown and lack of development in the enterprise university.
  Keywords: Empowerment, Psychological empowerment factors, Organizational entrepreneurship
 • Loghman Keshavarz, Mehrali Hematinejad, Samira Azadvari Pages 181-198
  The purpose of this research was to design relationship model of emotional intelligence and leadership style of mangers and organizational commitment of personnel at Tehran municipality sport organization. جامعه آماري تحقيقStatistical population of this study included 1d189نفر كارشناسورزش و مدير sport experts and manager of theسازمان ورزش شهرداري تهران Sports Organization of Tehran Municipality. بود All به طور كل شمار براي نمونه تحقيق انتخاب شدند managers were selected as total number of research samples and on the basis of Morgan table، 108 persons were randomly selected of research samples. براي دست يابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه اطلاعات فردي به منظور شناخت ويژگي To achieve the research goals Siberia Shrink questionnaireسبك رهبري چند عاملي رهبري of emotional intelligence، Bass and Olive براي تعيين سبك رهبري questionnaireسبك رهبري چند عاملي رهبري of multifactor leadership style of leadership (MLQ) MLQ، [3] and Allen& Meyer''s Organizational Commitment Questionnaire were used to determine the organizational commitment. روايي هر دو پرسشنامه به تاييدValidity of three questionnaires15 was confirmed by 15نفر از experts and their reliability were studied 30in متخصصين رسيد و پايايي آنها در يك مطالعه مقدماتي بina preliminary study with 30 نفر آزمودني مورد بررسي قرار گرفت و پايايي آنها به ترتيب subjects of experts and calculated as 0. 87، 0. 74 و and 0. 84/084 محاسبه ش respectively. For data analysis the descriptive statistics andهاي آمار استنباطي از جمله inferential statistics methods، includingكلموگروف Kolmogorov– اسميرنوفSmirnov، t، Single sample T –استودنت تك نمstudentاي، تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه، LSD، one-way analysis of variance، LSD، تحليل مسير و براي تعيين ارتباط علي بين متغيرها از روش مدل معادلات ساختاري، and path analysis were used and for determination of the causal relationship between variables the method of structural equations model by application of 18’s version of Amos graphics software and SPSS استفاده شد was used. Research findings. يافتهRes showed that managers of emotional intelligence has a significant relationship with managers of leadership style، managers of emotional intelligence has a significant relationship with personnel of organizational commitment، managers of leadership style has a significant relationship with personnel of organizational commitment، managers of emotional intelligence has an indirect significant relationship with personnel of organizational commitment by moderating of leadership style. Also their relationship model has desirable goodness.
  Keywords: Emotional Intelligence, Leadership Style, Organizational Commitment, Sport Organization of Tehran Municipality
 • Hadis Moradi*, Hashem Kouzechian, Mohammad Ehsani Pages 201-216
  The purpose of this study is to examine the relationship between Coaches Base of Power and player''s Sport Commitment among Female Handball Players of pro League in Iran. The study is based on the descriptive correlation survey. The population of this study is constituted the entire Female Handball Players of pro League in Iran. According to Morgan sample size، 108 players were the participants. For data collection purposes، Demographic Questionnaire، Power in sport Questionnaire-Other (PSQ-O)، and Sport Commitment Questionnaire were used. The data were analyzed through descriptive statistics and inferential statistics (K-S، correlation، and multiple regressions). Results show a significant relationship between the five-part Coaches’ Base of Power and the players’ Sport Commitment (p<0. 05). As well، partial coefficient correlation showed that the moderating variables of age and background influence greatly on the relationship between Coaches’ Base of Power and the players’ Sport Commitment (p<0. 05). Finally، regression analysis showed that the players’ perception of Coaches’ Base of Power accounts for more than 27 percent of the sport commitment variance.
  Keywords: Base of Power, Sport commitment, Pro League, Handball