فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 6 (اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعیده سعیدی تهرانی*، منصوره مدنی صفحات 1-14
  به طور کلی، منظور از بیهودگی در پزشکی وضعیتی است که برای بیمار اقدامی (تشخیصی، درمانی، بازتوانی) انجام می شود که برای او نتیجه ای در پی ندارد. پزشک با توجه به تعهدات حرفه ای نباید دست به چنین اقدامی بزند، اگرچه در تعریف بیهودگی ابهامات زیادی وجود دارد و در مطالعات بسیاری به آن اشاره شده است. در مقاله ی حاضر، با مرور مقالات و کتب مربوطه، تلاش شده است تا این بار اقدام بیهوده از منظر چهار اصل اخلاق زیستی دیده شود.تصمیم گیری درباره ی بیهوده بودن یک اقدام، صرف نظر از این که خواست بیمار یا خانواده ی او باشد یا از طرف ارائه دهندگان خدمت پیشنهاد شود، از موارد بسیار حساسی است که می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات غیراخلاقی وغیر اصولی در حیطه ی طبابت شود.در رابطه با اتونومی، تفاوت دیدگاه ها در باب هدف درمان، اختلاف در ارزش های پزشک و بیمار و اختلاف نظر افراد درگیر بررسی شده است. هم چنین، ضمن تبیین مفهوم مراقبت های تسکینی، به تفاوت آن با اقدامات درمانی بیهوده و تعیین مرز مشخص آن اشاره می شود. هم چنین، به بررسی مواردی پرداخته می شود که اقدام بیهوده با اهداف متفاوتی از سوی پزشک و سایر ارائه دهندگان خدمات سلامت انجام می پذیرد. این موارد به دلیل عواملی که ممکن است قضاوت پزشک را تحت تاثیر قرار دهد و حتی به دلیل انگیزه های غیراخلاقی مانند مسائل مالی رخ می دهد. در نهایت این که تصمیم سازی اخلاقی در این زمینه نیازمند روشن شدن ابعاد موضوع توسط کارشناسان و اولویت بخشی درست و کارشناسانه، با ملاحظه ی تمام شرایط، از جمله مساله ی مهم تخصیص منابع محدود سلامت و عدالت در نظام سلامت و قرار دادن اطلاعات لازم در اختیار کادر درمانی است.
  کلیدواژگان: بیهودگی، اقدام بیهوده، مراقبت های تسکینی، تخصیص منابع، اصول اخلاقی زیستی
 • محمد زیرک*، هادی حسنخانی، ناصر پریزاد صفحات 15-28
  حرفه ی پرستاری درصدد ارائه ی مراقبت های مبتنی بر شواهد و شایسته و به ویژه بر اساس اصول انسانی و اخلاقی است. ارائه ی مراقبت اخلاقی نیازمند برخورداری از سطح مناسبی از استدلال اخلاقی است. استدلال اخلاقی در سه سطح پیش عرفی، عرفی و پس عرفی دسته بندی می شود. در سطح پیش عرفی افراد بیش تر خودمحور بوده و اطاعت محض را برای جلوگیری از سرزنش ترجیح می دهند. در سطح عرفی افراد بیش تر از قوانین و اصول حاکم اجتماعی در تصمیم گیری های خود استفاده می کنند و در سطح پس عرفی افراد سعی دارند با توجه به اصول اخلاقی، اعمال و رفتار خود را هدایت کرده و برطبق این اصول تصمیمی انسانی و اخلاقی اتخاذ کنند. هدف این مطالعه ی مروری ارائه ی تحلیلی کلی درباره ی متون مرتبط با استدلال اخلاقی به منظور بررسی سطح استدلال اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری است. جست وجوی گسترده ای در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین المللی شامل، Scopus Google scholar Science Direct، Pubmed، Proqust، Elsevier، برای مقاله هایی که بعد از سال 1980 تا انتهای 2014 میلادی منتشر شده اند و پایگاه های اطلاعاتی فارسی Sid، Magiran، Iran medex برای مقاله هایی که بعد از سال 1365 تا پاییز 1393 منتشر شده اند انجام گرفت. از کلیدواژه های متنوعی هم چون «رشد اخلاقی، تکامل اخلاقی، استدلال اخلاقی، پرستار و دانشجوی پرستاری» برای جست وجوی منابع مرتبط استفاده شد. در مجموع، 35 مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در اکثر مطالعات بررسی شده، دانشجویان پرستاری و پرستاران در سطح عرفی و پس عرفی استدلال می کنند و دانشجویان پرستاری از نظر اخلاقی در مقایسه با پرستاران در سطح بالاتری از پرستاران استدلال می کنند. مشخص شد که آموزش مفاهیم اخلاقی منجر به رشد استدلال اخلاقی می شود و بین تجارب بالینی و توانایی استدلال اخلاقی رابطه ی معکوسی وجود دارد.اگر چه در اکثر مطالعات، دانشجویان پرستاری و پرستاران در سطح عرفی و پس عرفی استدلال می کنند، هنوز برای مراقبت مطلوب و حرفه ای کافی نیست. بنابراین، ضروری است که اقدامات لازم مانند به سازی محیط های بالینی و آموزش مسائل اخلاقی برای ارتقا بیش تر توانایی استدلال اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری به کار بسته شود تا تصمیمات خود را بر اساس اصول اخلاقی و در سطح پس عرفی اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: استدلال اخلاقی، تکامل اخلاقی، رشد اخلاقی، دانشجوی پرستاری، پرستار
 • زهرا نیکخواه فرخانی*، فریبرز رحیم نیا، مصطفی کاظمی، علی شیرازی صفحات 29-48
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های رفتار اخلاقی پرستاران و ارائه ی مدل مربوطه، در شبکه ی خدمات درمانی دولتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش آمیخته است. طرح تحقیق نیز از نوع طرح تحقیق آمیخته ی اکتشافی است چراکه ابتدا روش کیفی انجام پذیرفته و سپس با توجه به نتایج به دست آمده روش کمی انجام می پذیرد. از آن جا که فرضیه های تئوری فضیلت محور بر روند انجام این پژوهش حاکم است، جامعه ی آماری در بخش کیفی کلیه ی پرستاران نمونه کشوری بیمارستان های دولتی شهر مشهد بودند که با توجه به کفایت داده ها 14 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده و در نتیجه مدل اولیه ی رفتار اخلاقی در سه سطح استخراج شد. در سطح نخست، سه حوزه ی رفتار اخلاقی با بیماران، رفتار اخلاقی با همراهان بیمار و رفتار اخلاقی با گروه درمان قرار گرفت. در سطح دوم، 13 بعد و در سطح سوم، 51 مولفه (مضمون) انتزاع شد. سپس در قسمت کمی تحقیق جهت سنجش و برازش مدل، پرسشنامه ای در میان 176 نفر از پرستاران با سابقه ی بیمارستان های دولتی شهر مشهد توزیع شد. جهت تحلیل داده های بخش کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار AMOS بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی گویای آن بود که تمامی ابعاد و مولفه ها به جز مولفه-ی «آموزش بیمار» مورد تایید قرارگرفتند. شاخص برازش تطبیقی مدل (CFI= Comparative Fit Index) نیز با استفاده از نرم افزار AMOS 9/0 برآورد شد که نشان از برازش مدل ارائه شده دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند راهنمای عمل مدیران منابع انسانی بیمارستان های دولتی باشد تا در بستری فضیلت مندانه به اشاعه ی فضایل اخلاقی پرستاران بکوشند.
  کلیدواژگان: رفتار اخلاقی، رفتار اخلاقی پرستاران، تئوری اخلاق فضیلت محور
 • سید عبدالصالح جعفری کرمانشاه، بهین آرامی نیا، احمد فیاض بخش* صفحات 49-58
  از فرازهایی که در جستار کرامت انسانی باید پرداخته شود، ملاک یا سنجه ی آن است. سخن آن است که چه چیز انسان را سزاوار چنین گرامیداشتی کرده است؟ مردم چه ویژگی دارد که دیگر جانوران ندارند و از این رو گرامی تر از آنان است؟ اگرچه دانش زیست شناسی نیز بر جدایی گونه ها تلاش می کند و از این نگاه در پژوهش های انسانی نیز شایان نگریستن است، در پژوهش های کرامت در جست وجوی آن دسته از جدایی ها هستیم که دگرگونی چیستاری با دیگر جانداران بسازد و بتواند پایه ای برای پیوند کرامت شود. در این راه، دگری های ریخت شناسی، توده ای و ساختار ژنتیکی نمی تواند دارای چنین ویژگی باشد و رفتارها نیز بازگشت به اندیشه ی مردم دارد. این جست وجو دانشمندان را به شناسه ی انسان بر پایه ی خرد رسانید. نگاه نویسندگان بر آن است که خرد نیز نمی تواند پایه ی کرامت باشد. اندازه ای از هوش و خرد در دیگر جانداران و دستگاه ها هست و نمی تواند سازنده ی جدایی چیستاری شود. هم چنین، خرد می تواند در جایگاه ابزاری برای بهتر زیستن، همانند دیگر توانایی ها شمرده شود. در نگاه نویسندگان، توان گزینش یا اختیار، ویژگی جداگر مردم از دیگر جانوران است که رفتارهای آن ها تنها بر پایه ی ساختار آفرینشی یا نیاز برپا می شود. این گزینش چون به برگزیدن آزادانه ی چیزهایی می انجامد که خوب و بد، زشت و زیبا و مفاهیم ارزشی از آن ها بر می آید، می توانند به مردم نسبت ارزشی هماهنگ با خود را بپیوندند. از این رو، گزینش، زمینه ی کرامت را آفریده و گونه ی گزینش، ارزش هماهنگ با خود را به گزیننده خواهد بخشید.
  کلیدواژگان: کرامت انسانی، سنجه ی کرامت، ملاک کرامت، حق ذیری، اختیار
 • بتول نحریر، یاسر سعید*، عباس عبادی، محمد نجفلو، هادی خوشاب، حسین محمودی، اکبر مظفر پور صفحات 59-68
  امروزه، اخلاق یکی از عوامل موثر در فرایند کسب صلاحیت بالینی پرستاران محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی انجام شد. در این مطالعه ی توصیفی - مقایسه ای، 315 پرستار از بیمارستان های شهر تهران و کرمان به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی استاندارد هوش اخلاقی Lennick & Kiel استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17، آمار توصیفی و استنباطی، T- test، ANOVA، Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از میان نمونه ها، 149 پرستار شاغل نظامی و 166 پرستار شاغل غیر نظامی بودند. به طور کلی، هوش اخلاقی بیش تر پرستاران در سطح متوسط بود. از طرفی، بین سطح هوش اخلاقی پرستاران نظامی و غیر نظامی تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (P<0.001). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت آموزه های اخلاقی در پرستاری تاکید دارد. بنابراین، استفاده از برنامه های آموزشی مناسب در بحث اخلاق به خصوص در آموزش های ضمن خدمت پیشنهاد می شود. علاوه بر این، روند آموزش های دوره ای در بحث اخلاق در بیمارستان های نظامی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، پرستار، بیمارستان نظامی، بیمارستان غیر نظامی
 • نسرین ایمانی فر، سید ابوالفضل وقار سیدین* صفحات 69-78
  حمایت از بیمار یکی از عناصر ذاتی اخلاق حرفه ای در پرستاری است که به حفظ حقوق بیمار کمک می کند. در این راستا، تعداد زیادی از کدهای اخلاقی حرفه ی پرستاری به این نقش پرستاران اختصاص دارد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی میزان باورها و اقدامات حمایتی- حفاظتی پرستاران از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1393 انجام شد. داده های این مطالعه ی توصیفی- مقطعی توسط پرسشنامه ی مشخصات فردسنجی و پرسشنامه ی حمایتی- حفاظتی Hanks از 248 پرستار شاغل در شش بیمارستان واقع در استان خراسان جنوبی که به روش طبقه ای تصادفی شده انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ 74/0 محاسبه شد. داده های به دست آمده در نرم افزار SPSS ویرایش 16 با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اکثر پرستاران شرکت کننده در این مطالعه (6/80 درصد) دارای سطح حمایت متوسط با میانگین نمره ی کلی 65/13±39/137 بودند. هم چنین، بعضی از مولفه های حمایت با متغیرهای سابقه ی شرکت در برنامه های آموزش اخلاق به عنوان فراگیر، سن، سابقه ی کاری، بخش محل خدمت و وضعیت استخدامی ارتباط آماری معنی داری داشتند (05/0>P). به عبارتی، میانگین نمره ی کلی حمایت پرستار از بیمار و برخی از مولفه های آن در پرستاران دارای سابقه ی شرکت در برنامه های آموزش اخلاق به طور معنی داری بیش تر از پرستارانی بود که این سری از برنامه ها را نگذرانده بودند. هم چنین، حمایت از بیماران در پرستاران دارای سن و سابقه ی کاری بالا، شاغل در بخش اورژانس و دارای استخدام رسمی بیش تر بود. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که حمایت پرستاران از بیماران نسبتا مناسب است. با این حال، برای ارتقاء آن نیاز به اتخاذ راهکارهای مناسب است. در این راستا، شرکت پرستاران در دوره های آموزش اخلاق می تواند منجر به افزایش حمایت از بیمار شود. از سویی، تلاش مدیران جهت تبدیل وضعیت استخدامی پرستاران به استخدام رسمی و ایجاد امنیت شغلی احتمالا خواهد توانست باورها و اقدامات حمایتی- حفاظتی آنان از بیماران را ارتقا دهد.
  کلیدواژگان: پرستاران، حقوق بیمار، حمایت حفاظتی
 • اعظم پوراعما*، منصوره عزیززاده فروزی، آذر اسدآبادی صفحات 79-88
  ارزش های حرفه ای پرستاری منجر به افزایش کیفیت مراقبت از بیمار و رضایت شغلی بین پرستاران می شود. با توجه به این که ارتقا ارزش های حرفه ای یک جنبه ی مهم در آموزش پرستاری است؛ هدف از این مطالعه بررسی ارزش های حرفه ای دانشجویان نیم سال آخر کارشناسی دانشکده های پرستاری استان کرمان است. در این مطالعه ی توصیفی – مقطعی 152 نفر از دانشجویان نیم سال آخر کارشناسی پرستاری (93-92) پنج دانشکده ی پرستاری استان کرمان (کرمان، بم، جیرفت، زرند و رفسنجان) در مطالعه شرکت کردند. با استفاده از پرسشنامه ای دو قسمتی ویژگی های دموگرافیک دانشجویان و دیدگاه آن ها نسبت به ارزش های حرفه ای پرستاری توسط مقیاس بازنگری شده ی ارزش های حرفه ای پرستاری در پنج بعد (مراقبت، عمل گرایی، حرفه ای شدن، اعتماد و عدالت) جمع آوری شد. پایایی اندازه گیری شده برای این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91/0 است. اطلاعات با آزمون های توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، استنباطی ناپارامتریک Mann-Withney U و ضریب همبستگیSpearman و در نرم افزار SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین پنج بعد ارزش حرفه ای، دانشجویان بیش ترین میانگین نمره (6/4±8/37) را به بعد مراقبت و پایین ترین میانگین نمره (92/1±68/12) را به بعد عدالت اختصاص داده بودند. بین سن و ارزش حرفه ای همبستگی منفی معنی دار وجود داشت (02/0-=r، 01/0=P). آزمون Mann-Withney U نشان دهنده ی ارتباط معنی داری بین جنسیت و ابعاد عمل گرایی، اعتماد، حرفه ای شدن و عدالت (05/0>P) و هم چنین، بین میانگین کل نمره ی ارزش حرفه ای و شهر محل تحصیل بود (003/0 P=). اولویت بندی ابعاد ارزش حرفه ای از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل بعد مراقبت، اعتماد، عمل گرایی، حرفه ای شدن و عدالت بود؛ اما دانشجویان در آستانه ی فارغ التحصیلی از اهمیت برخی از ابعاد آگاهی کافی نداشتند؛ بنابراین، نیاز است تدبیری به کار رود که دانشجویان با بهره گیری از برنامه ریزی مناسب و استفاده از روش ها و استراتژی های موثر آموزشی در ارزش گذاری تمامی ابعاد توانمند شوند.
  کلیدواژگان: دانشجویان پرستاری، ارزش حرفه ای، حرفه ی پرستاری
 • علیرضا پوراسماعیلی* صفحات 89-92
|
 • Saeedeh Saeedi Tehrani *, Mansoureh Madani Pages 1-14
  Medical futility refers to diagnostic، treatment، and rehabilitation interventions that are unlikely to produce any positive outcome for patients. Doctors should beware of such actions due to their professional commitments. There are ambiguities in the definition of futility that have been the subject of many studies. In this paper، relevant literature was reviewed to find a definition for futility from the perspective of the four bioethical principles. Determining the futility of an action، whether it is the request of the patient، their family or service providers، is a highly sensitive matter that can lead to unethical decisions in the medical profession. Autonomy is a concept that is related to the diverse views on treatment objectives. In this paper we investigated the issues of physician and patient autonomy، and the differences between the values of the people involved. We have also discussed the concept of palliative care with an attempt to clarify the difference between this type of care and futile care، and to determine the boundaries. Another focus of our study was situations where physicians and other health care providers deliver futile treatment for various purposes. Such cases involve factors that may influence the judgment of physicians، and some of them are unethical due to incentives such as financial gain. Finally، ethical decision-making in this area is only possible through clarification of the different aspects of the issue and prioritization by experts and professionals. In order to do so، all circumstances need to be taken into account، including allocation of scarce resources within the health care system and fairness. Moreover، medical staff should have access to the necessary information so that they can make ethical decisions in different situations.
  Keywords: futility, futile care, palliative care, resource allocation, bioethical principles
 • Mohammad Zirak *, Hadi Hasankhani, Naser Parizad Pages 15-28
  The principal objective of the nursing profession is to provide evidence-based and competent care mainly based on humanitarian and ethical principles. Ethical care is contingent on a proper level of moral reasoning، which can be categorized into pre-conventional، conventional and post-conventional reasoning. At the pre-conventional level، individuals are mostly self-oriented and prefer obedience to avoid blame. At the conventional level people apply laws and social principles to decision-making، and at the post-conventional level they try to guide their actions and behaviors with regard to ethical principles and make humanist and ethical decisions. This study aimed to assess the level of moral reasoning in nurses and nursing students by providing an analysis of the existing literature on moral reasoning. For the purpose of this study، we conducted an extensive search of the papers published between 1980 and 2014 on international electronic databases including Scopus، Google scholar، Science Direct، PubMed، Proqust and Elsevier. We also reviewed papers published between 1985 and the autumn of 2014 on Persian electronic databases Sid، Magiran and Iran Medex. A broad range of search keywords were used such as: ethical growth، moral growth، ethical development، moral development، ethical reasoning، moral reasoning، nurse، and nursing student. In total، 35 studies were reviewed at this stage. Based on the results of the above-mentioned studies، most nursing students and nurses reason at the conventional and post-conventional level، and nursing students reason at a higher ethical level in comparison with nurses. We also found that teaching ethical concepts helps improve ethical reasoning، and that an inverse relationship exists between clinical experiences and ethical reasoning. Although in most studies، the level of moral reasoning in nursing students and nurses was found to be at the conventional and post-conventional level، this is not enough to provide superior professional care. It is therefore essential to apply the necessary measures such as improving clinical environments and the ethical education system to further promote the reasoning ability of nurses and nursing students، so that they can make their decisions based on ethical principles and at the post-conventional level.
  Keywords: ethical reasoning, moral development, moral growth, nursing students
 • Zahra Nikkhah Farkhani *, Fariborz Rahimnia, Mostafa Kazemi, Ali Shirazi Pages 29-48
  The purpose of this research was to explore the components of nurses’ ethical conduct in public hospitals in Mashhad. This study employed an eclectic method for research and followed a mixed exploratory design. A qualitative study was first performed، and then based on the results the quantitative method was applied. The statistical population consisted of all the nurses in public hospitals in the city of Mashhad. In order to collect data، in-depth semi-structured interviews were conducted، and the data were then analyzed using thematic content analysis. A preliminary model was developed for the nurses'' ethical conduct comprising three levels. The first level covered areas of ethical behavior toward patients، patients’ families and the core group. At the second level 13 dimensions and at the third، 51 components (themes) were abstracted. The questionnaire was then distributed among 176 experienced nurses employed in public hospitals in Mashhad. In order to assess the fit of the model in quantitative research، data were analyzed using confirmatory factor analysis and AMOS software. The results of the confirmatory factor analysis showed that all dimensions and components were acceptable with the exception of the component «patient education». Using AMOS software، the comparative fit index (CFI) was calculated at 0. 9، which indicates a good fit of the model and validates the components and sub-components. The results of this study can guide human resource managers in public hospitals to promote ethical conduct in nurses.
  Keywords: ethical behavior, nurses, virtue ethics
 • Seyed Abdolsaleh Jafarey, Behin Araminia, Ahmad Fayaz-Bakhsh * Pages 49-58
  The criteria for human dignity are among the most important topics associated with the concept. Some related questions are what makes man worthy of dignity، and what properties make him more dignified than other creatures? Although biological classifications of species should be considered in humanities، research on dignity must focus on differences that are fundamental and separate humans from all other species. Morphological، genetic and communal differences cannot be the criteria for dignity، and behaviors are subject to individual outlooks. This manner of reasoning guided scholars to categorize humans on the basis of wisdom، but the author of the present article believes that wisdom cannot be the criterion for dignity. There is a degree of intelligence and wisdom in other creatures that is not sufficient to make a fundamental differentiating factor. Like other faculties، wisdom may be regarded as an instrument for a better life. The authors believes that the “authority” to choose (that is، free will) is the essential difference between humans and other creatures because the latter are driven only by their structures or needs. This authority enables people to choose between good and bad or desirable and undesirable، and shapes most human values. Consequently، this authority creates the basis for dignity and any given type of choice passes its value on to the chooser.
  Keywords: human dignity, criterion, wisdom, authority
 • Batool Nehrir, Yaser Saeid *, Abbas Ebadi, Mohammad Najafloo, Hadi Khoshab, Hossein Mahmoodi, Akbar Mozafarpoor Pages 59-68
  Nowadays، ethics is an important factor that can determine the clinical competency of nurses. The aim of this study was to compare the moral intelligence of nurses in civilian and military hospitals. In this descriptive-comparative study، 315 nurses from hospitals in Tehran and Kerman were recruited by convenience sampling. Lennick & Kiel’s Moral Competency Inventory was used for data collection. The data were analyzed by SPSS software version 17 using descriptive and inferential statistical tests including T- test، ANOVA and Chi-square test. 149 study subjects were military nurses and the remaining 166 were civilians. The nurses’ moral intelligence was found to be at an average level. On the other hand، there was a statistically significant difference between the moral intelligence level of civilian and military nurses (P < 0. 001). The results showed that the moral intelligence of most nurses in this study was at an average level. It is therefore recommended that health managers pay more attention to this issue and incorporate it into the required courses for their employees especially during service training. Moreover، offering extensive training courses on ethical issues is a solution that should be considered in military hospitals.
  Keywords: moral intelligence, nurse, military hospital, civilian hospital
 • Nasrin Imanifar, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin * Pages 69-78
  Patient advocacy is an inherent element of professional nursing ethics that helps to protect the patient’s rights. Many codes of ethics in nursing are concerned with this particular role of nurses. The present study aimed to evaluate the protective advocacy beliefs and actions of the nurses employed in educational hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences during 2014. Data in this cross-sectional study were collected using a demographic characteristics questionnaire and the protective nursing advocacy scale. Participants included 248 nurses working in six hospitals located in Southern Khorasan province selected by randomized stratified sampling. The Cronbach’s alpha for Protective Nursing Advocacy Scale was 0. 74. Data were analyzed in SPSS version 16 using descriptive and inferential statistical tests. Moderate levels of protective advocacy were observed in the majority of participants (80. 6%)، with a total mean score of 137. 39  13. 65. Some of the protective advocacy components had significant correlations with age، work experience، type of ward، employment status، and history of participation in ethics education programs (P < 0. 05). In other words، the total mean score of advocacy and some of its components were significantly higher among nurses who had attended ethics education programs than those who had not (P < 0. 05). Moreover، nurses who were older had more work experience، had worked in the emergency ward، and had a permanent employment status had higher scores of advocacy than others. The total mean score of advocacy among the nurses in this study was relatively appropriate، although strategies are needed to improve the score. It can also be assumed that nurses’ involvement in ethics education programs can increase the level of nursing advocacy. On the other hand، changing nurses’ temporary employment status to permanent status and providing job security for them may reinforce protective advocacy beliefs and actions in nurses.
  Keywords: nurses, patient's rights, protective advocacy
 • Azam Pourama *, Mansoureh Azizzadeh Forouzi, Azar Asadabadi Pages 79-88
  Values in the nursing profession improve the quality of patient care and enhance job satisfaction among nurses. Therefore، promoting professional nursing values is an important aspect of nursing education. The purpose of the present study was to evaluate the professional values among nursing students in their last semester in nursing schools across Kerman province. A total of 152 students in their last semester in five schools of nursing across Kerman province (cities of Kerman، Bam، Jiroft، Zarand and Rafsanjan) participated in this cross-sectional study. Data were collected using a two-part questionnaire that included demographic variables and Nursing Professional Values Scale - Revised (NPVS-R) in five dimensions (caring، activism، trust، professionalism and justice). The reliability of the questionnaire using Cronbach''s alpha coefficient was calculated at 0. 91. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential non-parametric statistical tests (Mann-Whitney and Spearman’s rho correlation coefficient) in SPSS 18. Of the five dimensions of professional values، the highest mean score (37. 8 ± 4. 6) pertained to the caring dimension and the lowest mean score (12. 68 ± 1. 92) was related to the justice dimension. There was a significant negative correlation between age and professional values (r = - 0. 02، P = 0. 01). Results of the Mann-Whitney test showed a statistically significant difference between the mean scores of the justice، activism، trust and professionalism dimensions and sex (P < 0. 05) and between the total mean score of professional values and the place of education (P = 0. 003). From the perspective of students، the dimensions of professional values were prioritized in the following order: caring، trust، activism، professionalism and justice. Nevertheless، the majority of students were not aware of the importance of some dimensions of professional values. Therefore، appropriate planning and teaching methods and strategies are required to enhance all dimensions of professional values.
  Keywords: nursing student, professional values, nursing profession