فهرست مطالب

آموزش پزشکی - سال سوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال سوم شماره 1 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پیوند باستانی*، نیره سادات روح اللهی، علی طاهرنژاد صفحات 7-14
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت استفاده از فرم نظرسنجی مناسبی که بتواند به کلیه جنبه های ارزشیابی استاد تاکید داشته و منجر به اخذ نظرات همه جانبه دانشجویان گردد، این مطالعه با هدف سنجش روایی و پایایی فرمهای ارزشیابی استاد توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در دروس تئوری و عملی طراحی گردیده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بصورت مقطعی درسال تحصیلی93-92جهت اعتبارسنجی فرم های ارزشیابی انجام گردید. به منظور سنجش روایی صوری از نظرات7 نفر از اساتید متخصص و جهت سنجش روایی محتوی با استفاده از نظرات 40 نفر از اعضای منتخب هیات علمی با استفاده از روش لاوشاو، ضریب نسبت روایی و شاخص روایی محتوایی محاسبه گردید. جهت سنجش پاپایی کلی پرسشنامه از روش دو نیمه کردن بر روی 125 نفر از دانشجویان منتخب استفاده شد و برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه ضریب پایایی فرمهای مذکور از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاضر حکایت از وجود روایی صوری و محتوای مناسب تک تک سوالات هر دو فرم نظرسنجی دروس تئوری و عملی داشت (CVR>0.29). به علاوه شاخص روایی محتوایی در کلیه ابعاد پرسشنامه دروس تئوری از حداقل قابل قبولی برخوردار بود (CVI>0.79) هرچند دو بعد کیفیت آموزش مهارتهای عملی و آموزش موازین حرفه ای و اخلاقی، شاخص روایی قابل قبول نداشتد. ضمنا هر دو فرم مذکور از پایایی قابل قبول برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های حاضر ضمن تایید اعتبار فرم نظرسنجی برای دروس تئوری پیشنهاد می شود در مورد فرم نظرسنجی دروس عملی هر یک از گروه های آموزشی و دانشکده ها بر حسب نوع و محتوای آموزش عملی و حرفه ای خود به طراحی و اعتبارسنجی فرم نظرسنجی دروس عملی بپردازند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی استاد، فرم نظرسنجی دانشجو، روایی، پایایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زهرا جوهری، نیکو یمانی*، اطهر امید، مهسا شکور، لیلا بذرافکن صفحات 15-22
  سابقه و هدف
  خوابگاه های دانشجویی محیط های جمعی هستند که در صورت داشتن شرایط مناسب می توانند جو مطلوبی برای بهبود فرایند یادگیری ایجاد کنند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت محیطی موجود خوابگاه از نظر دانشجویان و میزان اهمیت آن بر وضعیت جسمانی، روانی و تحصیلی آنان طراحی و اجرا گردیده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی - مقطعی با استفاده از پرسشنامه طراحی شده بر اساس استانداردهای محیطی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی و اجرا گردیده است. اعتبار و پایایی پرسشنامه در ابتدا ارزیابی گردید. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. در پایان با استفاده از نرم افزار 16 spss آمار توصیفی وآنالیز واریانس تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان 6/3±25/34 بوده است. از نظر اهمیت مورد توجه برای دانشجویان امنیت خوابگاه با میانگین 4/62، تعداد افراد موجود در یک اتاق با میانگین 4/58 از 5 و نظافت عمومی با میانگین 4/56 به عنوان مهمترین مسائل محیط فیزیکی ذکر گردیده اند. شصت درصد دانشجویان معتقد بودند محیط خوابگاه باعث افزایش بهداشت روانی در آنها می شود همچنین 65/1 درصد آنان معتقد بودند شرایط خوابگاه در افزایش موفقیت تحصیلی آنان موثر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر عوامل محیطی بر سلامت جسمانی، روانی و وضعیت تحصیلی دانشجویان توجه به اصلاح عواملی که می توانند این محیط را محیطی امن برای تحصیل و بهبود شیوه های زندگی دانشجو تبدیل نمایند امری ضروری است.
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجویان، خوابگاه، بهداشت روانی، وضعیت تحصیلی
 • سیدداوود نصرالله پور شیروانی*، مصطفی جوانیان، علی شبستانی منفرد، ایمان جهانیان صفحات 23-31
  سابقه و هدف
  المپیادهای علمی با تاکید بر درک عمیق مطالب، بروز خلاقیت، مهارت حل مسئله و انجام کار گروهی را در جهت حل مسائل پیش رو جامعه توسعه و تقویت می نمایند. این مطالعه به منظور بررسی نقش پنجمین المپیاد کشوری در توانمندسازی و ایجاد وفاداری از دیدگاه منتخبین انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع مقطعی بوده که در تابستان 1392 انجام گرفت. جامعه پژوهش شرکت کنندگان در پنجمین المپیاد علمی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بودند که به صورت سرشماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS18 در سطح معنا داری 0/05>P تحلیل شد.
  یافته ها
  در بین 222 منتخب کشوری مورد مطالعه، سطح رضایت مندی از اقدامات درون دانشگاهی دانشگاه محل تحصیل از حداکثر 5 امتیاز 1/2±3 بود. سطح توسعه توانمندی فردی 1±3/5 و سطح ایجاد وفاداری 1/1±3/9 بود. بین تیپ دانشگاهی و رضایت مندی از اقدامات درون دانشگاهی رابطه معنی دار وجود داشت (0/000=P). بین سن، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سطح توسعه توانمندی فردی پنجمین المپیاد رابطه معنی دار وجود داشت(P=0/025)، (P=0/004). بین سن، مقطع تحصیلی و سطح ایجاد وفاداری پنجمین المپیاد رابطه معکوس معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  عملکرد پنجمین المپیاد کشوری در اقدامات درون دانشگاهی در حد متوسط، در توسعه توانمندی فردی بالاتر از حد متوسط و در ایجاد وفاداری تقریبا در حد زیاد بوده که در بعضی کارکردها نیاز به ارتقاء دارد.
  کلیدواژگان: المپیاد علمی، توانمندسازی، وفاداری، پنجمین المپیاد، دانشجویان علوم پزشکی
 • ویدا سپاهی، الهام نیرومند، فرحناز کشاورزی، احمد خشای* صفحات 32-38
  سابقه و هدف
  ارتباط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی، یکی از واقعیتهایی است که مورد توجه بسیاری از مربیان آموزشی قرار دارد. این باور اغلب به منظور استدلال توانایی گروهی دانشجویان با استعداد ارائه می شود. هدف از این مطالعه تعیین عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی مقاطع پیش بالینی و بالینی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی، 259 دانشجوی پزشکی مقطع پیش بالینی و بالینی به روش نمونه گیری تصادفی – طبقه ای در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت بود. نتایج توسط آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن، مجذور کای، تی تست و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین عزت نفس دانشجویان 6/87±35/90، و اکثریت (57/5%)149 نفر دانشجویان دارای عزت نفس بالا بودند. بر اساس آزمون مجذور کای، ارتباط معناداری بین عزت نفس بالا و پایین با پیشرفت تحصیلی مشاهده شد (0/03= χ2=4/7) (P).
  نتیجه گیری
  افرادی که دارای عزت نفس بالاتر بودند، نسبت به افراد دارای عزت نفس پایین، از پیشرفت تحصیلی مطلوبتری برخوردارند. بنابراین، احتمالا می توان برای پیشبرد پیشرفت تحصیلی از روش های تقویت عزت نفس استفاده کرد، اما باید این موضوع را مد نظر قرار داد که با توجه به تفاوت های فرهنگی و تغییرات سریع عوامل در طول زمان نمی توان به عنوان یک قانون عمومی و کلی، علل خاصی را برای همه جوامع مطرح نمود.
  کلیدواژگان: عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پزشکی
 • آرام تیرگر، زهرا آقالری، سید مظفر ربیعی* صفحات 39-45
  سابقه و هدف
  اقتصاد مقاومتی راهی است برای برون رفت از تحریم اقتصادی دیگر کشورها علیه یک کشور. با توجه به اینکه عموما«دانشگاه ها بعنوان بخشهای پیشرو در این ارتباط بشمار می آیند، هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی در ارتباط با مقوله اقتصاد مقاومتی و دیدگاه دانشجویان در خصوص طرح موضوعات اجتماعی همزمان با آموزش علوم پزشکی بوده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش بصورت توصیفی و در دو مقطع زمانی در زمستان سال 1391 و بهار 1392 در میان گروهی از دانشجویان سه دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی انجام پذیرفت. نمونه ها بصورت آسان و با توجه به تمایل به همکاری وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها، فرمی محقق ساخته مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و سوالاتی پیرامون اقتصاد مقاومتی بود. جهت پردازش داده ها از نرم افزار آماری s pss16، شاخصهای آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  در بخش اول از 250 دانشجویان مورد بررسی تقریبا» 60% دختر، 11% با مقوله اقتصاد مقاومتی آشنا، و 9% اقداماتی را در این ارتباط انجام داده بودند. 89 تن (35/6%) از دانشجویان خود را در برابر این موضوع مسئول دانسته و به عقیده آنان به ترتیب مردم، مسئولین و رسانه ها دارای مسئولیت اصلی در برابر این موضوع هستند. انجام آزمون آماری کای دو نشان داد که آشنایی و احساس مسئولیت پسران بطور معنی داری بیش از دختران بوده است (0/05>p). در بخش دوم اکثر دانشجویان (بیش از 60%) از طرح موضوع اقتصاد مقاومتی بعنوان یک موضوع اجتماعی در کلاس ابراز رضایت نموده و برای مدتی در رابطه با آن تفکر کرده اند.
  نتیجه گیری
  نقصان های موجود در آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان لااقل در میان دانشجویان علوم پزشکی گویای این ضرورت است که دانشگاه ها باید برنامه های مشخصی را با توجه به شرایط جدید اقتصادی و تحریم ها تدوین، و ضمن ارتقاء آگاهی دانشجویان نسبت به جلب مشارکت آنها در موضوعات اجتماعی اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجویان علوم پزشکی، آموزش پزشکی
 • سهیلا بزم* صفحات 46-51
  سابقه و هدف
  آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این طرح شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ارائه شده در مدل پیشنهادی «آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران» که روایی آن در پژوهش های قبلی تایید و پایایی آن نیز توسط متخصصان به اثبات رسید، جمع آوری گردید. با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T تک نمونه و استفاده از نرم افزار spss 16 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاکی از آن است که میانگین آمادگی مولفه های مورد بررسی 8/2 از 10 است به گونه ای که در دو مولفه آمادگی نرم و آمادگی نظارت، ارزیابی و پشتیبانی، دانشگاه در وضعیت مطلوبی به سر می برد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان دهنده آمادگی نسبی دانشگاه در حوزه یادگیری الکترونیکی است. لذا سیاستگزاران دانشگاه می توانند با برطرف کردن نقاط ضعف نسبت به ارائه دوره های آموزش الکترونیک اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، امکان سنجی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • محبوبه فرامرزی، افسانه بختیاری*، هاجر پاشا، مولود آقاجانی دلاور، هاجر سلملیان، فاطمه نصیری امیری، مریم نیکپور، فریده محسن زاده لداری صفحات 52-58
  سابقه و هدف
  امتحان جامع مهمترین آزمون دانشجویان مامایی است که می تواند توانایی های حرفه ای آنان را ارزیابی نماید. لذا این مطالعه به منظور تعیین عوامل تاثیر گذار بر نتیجه امتحان جامع در این گروه از دانشجویان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 69 دانشجوی کارشناسی مامایی شرکت کننده در 3 دوره اخیر امتحان جامع انجام شد. دانشجویان بر اساس میانگین نمره امتحان جامع به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند. نتیجه امتحان جامع در قالب 3 عامل روانشناختی، دموگرافیک و سابقه تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخت و نیز از طریق تکمیل پرسشنامه اضطراب TAI جمع آوری گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره امتحان جامع در دانشجویان مامایی 8/1±9/13 بود بر این اساس 3/62 (43) نفر در این آزمون موفق گردیدند. بین دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما میانگین معدل پائین دوره تحصیلی و نمره اضطراب با موفقیت در امتحان جامع ارتباط معنی داری را نشان دادند (P<0/001). آزمون همبستگی نشان داد که وضعیت ارتباط والدین در خانواده نیز در موفقیت دانشجویان در امتحان جامع نقش معنی داری دارد (0/05 > P) (R= 0/516).
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه، سابقه تحصیلی و عوامل روانشناختی بیشترین تاثیر را بر نتیجه امتحان جامع داشند. لذا بهتر است برنامه ریزی آینده در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان و نیز استفاده از مشاوره روانی برای کاهش اضطراب آنها بخصوص در زمان امتحان گردد.
  کلیدواژگان: امتحان جامع، دانشجویان مامایی، وضعیت آموزشی، اضطراب امتحان، ویژگیهای دموگرافیک
 • مریم فرخی فر، ثریا خفری*، مصطفی مصطفی زاده بورا، شایان علیجان پور صفحات 59-65
  سابقه و هدف
  آموزش به بیمار یکی از استاندارد های کیفیت مراقبت پرستاری و از عوامل تاثیرگذار بر هزینه ها، بهبودی و درمان بیماران می باشد. شناسایی وضعیت موجود آموزش به بیمار موجب برنامه ریزی بهتر در این راه می گردد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی توصیفی حاضر به روش مقطعی بر روی 183 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر بابل با روش نمونه گیری در دسترس اجرا گردید. اطلاعات از طریق یک پرسشنامه استاندارد که شامل دو بخش ویژگی های دموگرافیک و 22 سوال نگرش سنج در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت می باشد. جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS V.18 و آزمون های آماری t-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 183 پرستار مورد بررسی 155(84/7%) نفر مونث بودند. میانگین سنی پرستاران 7/5±33/38 و اکثریت پرستاران نگرش مثبتی به آموزش به بیمار داشتند. در بین عبارات، اکثریت پرستاران (89/3%) آموزش به بیمار را امری ضروری می دانستند. هم چنین بیشترین مخالفت (92/4%) را با لطمه زدن آموزش به بیمار با کار بخش دانستند. بین نوع بیمارستان، تحصیلات، تجربه کاری و سمت با نگرش آنها ارتباط معنی داری به دست نیامد ولی بین بخش درمانی با نگرش پرستاران ارتباط معنی دار بوده است (p=0.019).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که اهمیت آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران در سطح مطلوب قرار دارد اما باید شرایط لازم جهت انجام این امر خطیر که شامل عوامل تسهیل کننده و باز دارنده فراهم گردد که در پروسه ای طولانی مدت منجر به نتایج مثبت گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، بیمار، پرستار، مراقبت پرستاری
|
 • Peyvand Bastani *, Nayyeresadat Rouhollahi, Ali Tahernejad Pages 7-14
  Background And Objective
  According to the importance of applying proper questionnaires to achieve students` round and comprehensive views about teacher evaluation, this study is conducted to assess the validity and reliability of these questionnaires among the students of Tehran University of Medical Sciences in both theoretical and field courses.
  Methods
  This cross-sectional study (2013) was aimed to validate the questionnaires related to teachers evaluation. In order to ensure face validity, viewpoints of 7 experts were collected. For checking content validity, Lawshe method was applied to estimate CVR and CVI applying 40 faculty members veiwpoints. Reliability was confirmed using split half method on 125 selected students. Chronbach's alpha was applied for each part and Spearman correlation was used for assessment the internal correlation of the whole questionnaire.
  Findings
  Findings showed that each question in both theoretical and field forms has CVR more than 0.29 that considered as the least level of validity, CVI for theoretical form was more than 0.79 as validity record, although the quality of training in practical skills and professional ethics had no acceptable CVI. Moreover, the reliability of both forms were confirmed.
  Conclusion
  According to the present findings, validity and reliability of the questionnaires in theoretical courses was confirmed and for field courses it is recommended to apply specific and practical forms considering the type and content of professional education in each group and faculty.
  Keywords: Teacher evaluation, Student questionnaire, Validity, Reliability, Tehran University of Medical Sciences
 • Zahra Jouhari, Nikoo Yamani *, Athar Omid, Mahsa Shakour, Leyla Bazrafkan Pages 15-22
  Background And Objective
  Dormitories are public spaces. A good dormitory condition has profound influence to improve the learning process of the students. The purpose of this study has been to identify the attitude of the students in the dormitories of Isfahan University of Medical Sciences about the environmental condition of their places and its importance on their physical, psychological and educational status.
  Methods
  This cross - sectional study was performed by using a questionnaire designed according to environmental standards issued by Ministry of Health and Medical Education of Iran. At first the validity and reliability of questionnaire were checked. The subjects were the students who live in the dormitory of Isfahan University and were selected through simple random sampling method. Data were analyzed using the spss 16 package program. Descriptive and inferential statistics with one way ANOVA were used for data analysis.
  Findings
  Mean age of the students was 25.34±6.3 years. According to the factors which were important in viewpoints of the students: mean score for the security of dormitory was 4.62 and the average number of persons in a room was 4.58 out of 5. General cleaning of dormitory with mean score of 4.56 mentioned as the most important physical environment factor. Sixty percent of the students believed that environment of dormitory improves their mental health and 65.1 percent believed that this condition can improve their academic achievements.
  Conclusion
  Considering the impact of environmental factors on physical health, psychological and academic status of students, proper planning for improvement of environmental factors and making the dormitories safe, is necessary for educational and health status of the students.
  Keywords: Students, Dormitories, Attitude, Mental health, educational status
 • Davoud Nasrollahpour Shirvani *, Mostafa Javanian, Ali Shabestani Monfared, Iman Jahanian Pages 23-31
  Background And Objective
  Scientific Olympiads, with an emphasis on deep understanding of text contents, creativity, problem-solving and teamwork skills, can help and reinforce societies to solve future problems. This study aimed to evaluate the role of the Fifth National Medolympiad in empowering and building loyalty from the appointees’ point of view.
  Methods
  This cross sectional study was conducted in the summer of 2013. The study population were the candidates of the fifth national medolympiad among the medical universities around the country who were selected in the census as the study samples. The data collection instrument was a questionnaire made by the researcher and its validity and reliability were confirmed. Data were analyzed in SPSS18 software at a significance level of P<0.05.
  Findings
  Out of the 222 appointees, the satisfaction level about the intrasectoral activities inside the university was 3±1.2 out of 5 score. The level of development in individual capacities was 3.5±1 and the level of creating loyalty was 3.9±1.1. There was a significant relationship between the academic type of the university and satisfaction rate about the university activities (P=0.000). There was a significant relationship between age, degree, academic course and the level of development in individual capacities (P=0.025 & r=-0.115), (P=0.000 & r=-0.131), (P=0.004). Also, there was a significant negative relationship between age, degree, academic course, and creating loyalty.
  Conclusion
  The performance of the fifth national medolympiad about intrasectoral activites inside the universities, was moderate, in developing the individual capacities was higher than the average, and in creating loyalty was almost high which needs improvement for some functions.
  Keywords: Scientific Olympiad, Empowerment, Loyalty, Fifth Medolympiad, Medical Students
 • Vida Sepahi, Elham Niroumand, Farahnaz Keshavarzi, Ahmad Khoshay * Pages 32-38
  Background And Objective
  The relationship between self-esteem and academic achievement is regarded by many educators as a well-established fact. This belief has been often invoked in order to argue against the provision of ability grouping for gifted students. The aim of this study was to determine the relationship between self-esteem and academic achievement in pre-clinical and clinical medical students in Kermanshah University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive-analytic and cross-sectional study, 259 pre-clinical and clinical medical students were randomly selected through a stratified sampling method in Kermanshah University of Medical Sciences. The data gathering instrument included Cooper-Smith self-esteem inventory. The results were analyzed using descriptive statistics, Spearman correlation coefficient, Chi-Square, independent sample t-test, and Mann-Whitney test.
  Findings
  Results showed that the student's mean scores in self-esteem was 35.90±6.87. 149 students (57.5%) had high self-esteem. There was a significant correlation between the level of self-esteem and academic achievement (P=0.03, χ2=4.7).
  Conclusion
  Students with higher self-esteem had a better academic achievement compared with those who had lower self-esteem. Thus, it may be possible to promote academic achievement by improving self-esteem through appropriate methods, but due to cultural differences and fast changes of factors during the time, not a single factor can be stated as the overall rule
  Keywords: Self, esteem, academic achievement, medical students
 • Aram Tirgar, Zahra Aghalari, Seyyedmozaffar Rabiei * Pages 39-45
  Background And Objective
  Resistive economy (self-contained economy) is a way to circumvent sanctions against experiencing sanctions. Universities are mostly the pioneers in this regard. The aim of this study was to determine the knowledge, attitude and practice of medical sciences students about resistive economy.
  Methods
  This descriptive study was conducted among a group of medical, dental and paramedical sciences students in two parts during winter and spring 2013. Individuals participated in the research through simple sampling.The data were collected by means of a tailor-made data collection sheet including personal and resistive economy questions. The data were analyzed using descriptive statistical indexes and Chi square test by SPSS16.
  Findings
  In part A, among 250 participants, the findings indicated that 60% of them were female, 11% were familiar with resistive economy, and 9 % did some measures about resistive economy. Thirty six percent of students (89 persons) found themselves responsible. According to their opinions, people, authorities and mass media are more responsible than the others. Chi square test results showed that there was a significant difference between males and females regarding their awareness and responsibility of resistive economy (p<0.05). In part B, the majority of participants (more than 60%) were satisfied for expression about the resistive economy as a social subject, in the classrooms. This way, caused them to think about this subject.
  Conclusion
  The limitation of knowledge, attitude and practice of medical sciences students about resistive economy implies that the university should have proper programs in order to increase their information and participations in social issues.
  Keywords: Resistive economy, Knowledge, Attitude, Practice, Medical sciences students, Medical education
 • Soheila Bazm * Pages 46-51
  Background And Objective
  Electronic learning is described as any kind of learning that carried out by electronic media. The aim of this research was to assess e-learning providing status in Yazd University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive research was carried out in the year 2013- 2014. Eighty two faculty members, five managers, ninety two employees and one hundred forty one students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences participated in this research. Data were gathered by using questionnaires that were recommended in "proposed model to assess e-learning providing status of Iranian universities". Validity of these questionnaires was confirmed in the previous studies and reliability of it accepted by some experts. By using descriptive statistics, one sample T-test and SPSS 16 software, data were analyzed.
  Findings
  The finding of this research showed that the mean score of assessing indicators was 2.8 out of 10, in two items of software providing and supervision, the status of this university is good.
  Conclusion
  The results of this research showed the relative fitness of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences to implement e-learning courses, therefore policy makers of the university should plan to eliminate weakness points determined in this research and improve e-learning courses.
  Keywords: E, learning, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, software providing
 • Mahboubeh Faramarzi, Afsaneh Bakhtiari *, Hajar Pasha, Moulood Agajani Delavar, Hajar Salmalian, Fatemeh Nasiri Amiri, Maryam Nikpour, Farideh Mohsenzadeh Ladari Pages 52-58
  Background And Objective
  A comprehensive exam that can test midwifery students to evaluate their professional ability is the important. Therefore, this study was conducted to determine the factors influencing the outcome of comprehensive exam on this group of students.
  Methods
  This descriptive - analytical study was performed on 69 midwifery students who participated in three recent comprehensive exams. The students were divided into two groups: the successful and the unsuccessful, based on the mean of comprehensive exam scores. The comprehensive exam results were studied in the three factors; psychological factors, demographic and educational background. The information was collected through a researchermade questionnaire and also by filling out anxiety TAI questionnaire.
  Findings
  The mean score of the comprehensive exam was 13±1/8 based on62/3(43) the midwifery students who were successful in this test. Between the two groups there were no significant differences in demographic characteristics. But low grade point mean and term time anxiety score showed a significant correlation with success in the comprehensive exam (p≤0/001). Correlation test showed that the family status also has a significant role in student is success in comprehensive exams(R=0/516, P≤0/05).
  Conclusion
  According to this study, the educational background and psychological factors had the greatest impact on the outcome of comprehensive exam. It is best to plan for the future is program to improve the student's academic achievement and psychological counseling for anxiety, especially during the exam.
  Keywords: Comprehensive exam, Midwifery students, Educational status, Test anxiety, Demographic Features
 • Maryam Farouki Far, Soraia Khafri *, Mostafa Mostafazadehbora, Shayan Alijanpour Pages 59-65
  Background And Objective
  Patient education is one of the quality standards of nursing care and affects on the costs, recovery and cure rate of the patients. Identification of the current status in patient education can result to better planning in this way. In the present study, the importance of patient education was assessed according to the viewpoints of the nurses in the hospitals of Babol.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 183 nurses working in the hospitals of Babol who selected by convenience sampling. Data were collected through a questionnaire that included demographic characteristics and 22 questions for assessment their attitude in a five point Likert scale. Data were finally analyzed by using the software SPSS V18. ANOVA and T-test were used for data analysis.
  Findings
  The mean age was 33.38±7.5 years, and 155 (84.7%) were female. The majority of the nurses had a positive attitude toward patient education; also 89.3% considered patient education as a necessary subject. The most negative point in nurses attitude (92.4%) was toward the negative impact of patient education on routine ward tasks. There were no significant relationship between the hospitals, educational status, work experience, and organizational post with their attitude, but between the work department and their attitude, there was significant relationship (p=0.019).
  Conclusion
  The results of this study showed that the importance of patient education had a good position in the attitude of nurses. However, to provide a better situation, inhibiting and facilitating factors should be identified to improve patient education in the hospitals.
  Keywords: Comprehensive exam, Midwifery students, Educational status, Anxiety test