فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/18
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مقاله پژوهشی
 • نسا البوغبیش، فاطمه زرین کمر صفحات 336-345
  افزایش روز افزون آلودگی فلزات سنگین در هوا، آب و خاک های کشاورزی خطرات بی شماری را برای موجودات زنده به همراه دارد که این تنش در گیاهان کاهش رشد و عملکرد را موجب می شود. فلز سرب یک آلاینده محیط زیست است که بر مورفولوژی و آناتومی گیاهان اثرات متعددی دارد. بابونه آلمانی با نام علمی Matricaria chamomilla L. یکی از گونه های مهم گیاهان دارویی است که گل های آن از دو نوع گلچه تشکیل شده است. در تحقیق حاضر اثر فلز سرب بر مورفولوژی و آناتومی بابونه آلمانی در مرحله زایشی و هم چنین تاثیر آن بر ساختار اندام زایشی نر و ماده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گیاهان در مرحله رویشی به محیط هیدروپونیک منتقل شدند و تحت تاثیر غلظت های 0، 60، 120، 180 و 240 میکرومولار سرب قرار گرفتند. جمع آوری از نمونه های گیاهی در مرحله پایانی گلدهی انجام شد. نتایج حاصل از مطالعات دانه های گرده و کلاله با میکروسکوپ SEM در مرحله پایانی گلدهی، کاهش قطر دانه گرده را در گیاهان تحت تیمار نشان داد. نتایج حاصل از مطالعات آناتومیک برش عرضی گل نشان داد که تنش سرب در مراحل مختلف تکوین اثرات متفاوتی بر آناتومی گل بابونه آلمانی دارد؛ در مرحله پایانی گلدهی با افزایش جذب سرب قطر کیسه گرده و دانه گرده و تعداد دانه گرده و قطر تخمک کاهش یافت و در گلچه های زبانه ای و لوله ای افزایش جذب سرب، افزایش در طول گلچه ها را موجب گردید.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، سرب، گلچه زبانه ای، گلچه لوله ای، دانه گرده
 • محمود اطرشی، کوثر مرادی صفحات 346-355
  این پژوهش با هدف تعیین بهترین ترکیب تنظیم کننده های رشد گیاهی درطول کالوس زائی ریزنمونه ها در باززایی غیرمستقیم فلفل دلمه ای انجام می شود. اثر غلظت های متفاوت و ترکیب اکسین های NAA، IBA و2،4- D و سیتوکینین های BAPو Kin در محیط کشت MS برروی باززائی غیرمستقیم ریزنمونه های کوتیلدون، هیپوکتیل، ریشه و نوک ساقه مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نتیجه در محیط کشت MS حاوی 3 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر IBA از کالوس تولید شده، از ریزنمونه کوتیلدون و رشد طولی شاخساره ها نشان داده شد. همچنین شاخساره های طویل شده در همان محیط کشت پایه MS حاوی زغال فعال بیشترین ریشه زائی را نشان دادند. بعد ازمرحله مقاوم سازی، 95-90 درصد از گیاهچه ها ریشه دار شده به گلخانه منتقل شده و رشد مناسبی نشان دادند. واژه های کلیدی: باززائی غیرمستقیم، تولید کالوس، فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L)، ریزنمونه، تنظیم کننده های رشدین پژوهش با هدف تعیین بهترین ترکیب تنظیم کننده های رشد گیاهی درطول کالوس زائی ریزنمونه ها در باززایی غیرمستقیم فلفل دلمه ای انجام می شود. اثر غلظت های متفاوت و ترکیب اکسین های NAA، IBA و2،4- D و سیتوکینین های BAPو Kin در محیط کشت MS برروی باززائی غیرمستقیم ریزنمونه های کوتیلدون، هیپوکتیل، ریشه و نوک ساقه مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نتیجه در محیط کشت MS حاوی 3 میلی گرم در لیتر BAP و 1 میلی گرم در لیتر IBA از کالوس تولید شده، از ریزنمونه کوتیلدون و رشد طولی شاخساره ها نشان داده شد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: باززائی غیرمستقیم، تولید کالوس، فلفل دلمه ای (Capsicum annuum L)، ریزنمونه، تنظیم کننده های رشد
 • حمزه امیری صفحات 356-362
  گونه Chaerophyllum macropodum متعلق به تیره چتریان بوده که به عنوان ادویه ودر تولید پنیر مورد استفاده قرار گرفته و دارای اثرات ضد میکروبی نیز می باشد. این گیاه در مرحله میوه دهی از منطقه کهمان در شمال شهرستان الشتر واقع در استان لرستان جمع آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس گیری از بخش های هوایی آن با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیله کروماتوگراف گازی (GC) وکروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) صورت گرفت. مطالعات آناتومیکی نیز توسط روش رنگ آمیزی مضاعف با استفاده از دو رنگ سبز متیل و قهوه ای بیسمارک صورت گرفت. آنالیز اسانس C. macropodum منجر به شناسایی 16 ترکیب شد که 6/97 درصد از کل اسانس را شامل می شود. نتایج این بررسی نشان داد که میریس تیسین (20/2%)، پارا سیمن (16/7%)، ترانس اوسیمن (10/2%)، سابینن (8/8%)، سیس اوسیمن (7/3%) و اسپاتوئنول (6/1%) مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده اسانس را شامل می شوند. از طرف دیگر بررسی های آناتومیکی نیز نشان داد که کانال های ترشحی در مناطق مختلف ساقه به ویژه در مجاورت بافت های کلانشیمی مشاهده می شوند.
  کلیدواژگان: Chaerophyllum macropodum، اسانس، آناتومی، ساختارهای ترشحی، میریستسین
 • مرضیه پاییزی، علیرضا عینعلی، منصور شریعتی صفحات 363-375
  جلبک Dunaliella توانایی ذخیره کردن حجم بالایی از بتاکاروتن را خود در شرایط نامناسب دارند. در این تحقیق، سوسپانسیون های جلبکی از گونه های D. bardawil و D. salina در غلظت های 1، 2 و 3 مولار NaCl در دمای 25 درجه سانتیگراد کشت داده شدند و پس از افزایش میزان بتاکاروتن سلولی پس از 2 هفته، نمونه ها به دمای صفر درجه سانتیگراد منتقل و پس از 8 ساعت مجددا به دمای 25 درجه سانتیگراد انتقال و میزان کینتیک فلوئورسنس کلروفیل a نمونه ها اندازه گیری و شاخص های مربوط به آن ارزیابی شد. نتایج نشان داد که میزان بتاکاروتن در D. bardawil به ویژه در غلظت 3 مولار نمکی بیشتر از D. salina است. همچنین پس از انتقال به دمای 25 درجه سانتیگراد شاخص های (FV/Fo) کارایی کمپلکس تجزیه آب در سمت دهنده فتوسیستم II)،φPo) انتقال الکترون به فئوفیتین وQA)، ψo) انتقال الکترون از QA به QB)، φEo) میزان انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون فتوسیستم II)، φRo) میزان احیای پذیرنده انتهایی زنجیر انتقال الکترون در سمت پذیرنده الکترون فتوسیستم I) و φDo (میزان اتلاف انرژی) در D. bardawil تغییرات کمتری نسبت به D. salina در محیط 3 مولار نمکی از خود نشان دادند. با توجه به نتایج به نظر می رسد، در محیط های حاوی غلظت بالای نمک، D. bardawil هنگامی که از دمای صفر درجه سانتیگراد به 25 درجه سانتیگراد منتقل می شود با کارایی بهتری به حالت طبیعی اولیه باز می گردد. در چنین شرایطی D. bardawil در قیاس با D. salina توانایی بیشتری در تجمع بتاکاروتن و در پی آن حفاظت از مراکز واکنش PSII دارد.
  کلیدواژگان: دونالیه لا، دونالیه لا سالینا، دونالیه لا بارداویل
 • حسن پوربابایی، مسعود بابائیان، امیر اسلام بنیاد، محمد نقی عادل صفحات 376-385
  هدف از این تحقیق، بررسی آت اکولوژی زیرگونه کیکم در استان فارس بود. نتایج نشان داد که دامنه پراکنش کیکم در مناطق مورد مطالعه از از ارتفاع 1900 متر شروع و تا ارتفاع 2750 متری ادامه دارد. در منطقه فیروزآباد کیکم بیشتر در دامنه های شمالی و جهت های فرعی وابسته به آن و جهت های غربی و شرقی حضور دارد. در منطقه سپیدان این زیرگونه در دامنه جنوبی و جهت های فرعی وابسته به آن مستقر می باشد. تعداد درختان دانه زاد کیکم در ارتفاعات فوقانی بیشتر است. نتایج حاصل از رسته بندی CCA نشان داد که قطعات نمونه ای که با جهت مثبت محور اول و دوم همبستگی دارند در مناطق با درصد اشباع آب، هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم و رس بیشتر و قطعات نمونه ای که با جهت منفی محور دوم همبستگی دارند در مناطق با درصد اشباع آب، هدایت الکتریکی و رس کمتر قرار دارند.
  کلیدواژگان: آت اکولوژی، کیکم، رسته بندی، فارس
 • مجید توکلی، عبدالکریم چهرگانی، حسین لاری یزدی صفحات 386-394
  آلودگی محیطی با فلزات سنگین در حال افزایش است و سرب یکی از مهم ترین آلوده کنندگان محیط است. برای این تحقیق گیاه بادمجان Solanum melongena انتخاب شد و مراحل تکوین تخمک در این گیاه که یکی از محصولات مهم کشاورزی در آسیا و آفریقا محسوب می شود مطالعه شد. برای این منظور، در یک طرح کاملا تصادفی 4 گروه تیماری شامل غلظت های 0، 3، 6 و 9 میکرومولار استات سرب استفاده شد. سپس گل ها در مراحل مختلف نمو انتخاب شده در محلول FAA تثبیت و پس از برش گیری با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعات میکروسکوپی نشان داد که تیمار سرب می تواند مرحل تکوین تخمک را تحت تاثیر قرار دهد. برخی از این ناهنجاری ها در مراحل تکوین تخمک شامل تحلیل هسته های کیسه رویانی، تخریب و تغییر شکل کیسه رویانی و پلاسمولیز سلول های خورش می باشد.
  کلیدواژگان: Solanum melongena، بادمجان، تکوین، تخمک، استات سرب
 • زینب جوانمرد، مسعود طبری کوچکسرایی، فاطمه احمدلو صفحات 395-405
  به منظور بررسی اثر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذر Pinus eldarica تحت تنش خشکی، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 4 سطح پرایمینگ (0، 24، 48 و 72 ساعت) و 8 سطح تنش خشکی (0، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12- و 14- بار) با استفاده از پلی اتیلن گلایکول 6000 در آزمایشگاه مطالعات بذر دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. پس از پرایمینگ، بذرها به مدت 35 روز در ژرمیناتور در دمای C◦ 5 ± 20 نگهداری شدند. نتایج نشان داد که تیمار پرایمینگ و تنش خشکی و اثر متقابل آنها روی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر اثر معنی دار داشتند. تیمار اسموپرایمینگ با مدت زمان 72 ساعت در سطح تنش خشکی 0 بار و پرایم نشده در سطح تنش خشکی 6- بار بترتیب بیشترین و کمترین میانگین همه شاخص های جوانه زنی به جزء میانگین زمان جوانه زنی را دارا بودند. در اثر متقابل پرایمینگ و تنش خشکی تمامی صفات جوانه زنی در بذرهای پرایم نشده در سطوح تنش خشکی بیشتر از 6- بار متوقف شد ولی جوانه زنی بذرهای پرایم شده حتی تا تنش 14- بار نیز مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلایکول 6000، تنش اسمزی، شاخص بنیه بذر، قدرت جوانه، زنی
 • محمدرضا خواجه زاده، عباس شهسواری صفحات 406-416
  گونه های رودرال و زگتال برخی از بیوتوپ های درون شهر بوشهر، طی سال های 1387 و 1388 و در راستای مطالعات اکولوژی شهری مورد پژوهش قرار گرفتند. در این بررسی که برای اولین بار انجام گردیده، جمعا 111 گونه گیاهی خودرو، متعلق به 39 تیره و 99 جنس جمع آوری و شناسایی شدند. تیره گندمیان (Poaceae) با حدود 19% بیشترین تعداد گونه های گیاهی را در مقایسه با سایر تیره ها به خود اختصاص داده است. تیره کاسنی (Asteraceae) با 13/5% و تیره چغندر (Chenopodiaceae) با 8% به ترتیب در رده های پائین تر قرار می گیرند. بیشترین درصد شکل زیستی مربوط به عناصر تروفیت، با 63%، همی کریپتوفیت، با 19%، فانروفیت، با 9%، ژئوفیت با 5/4% و نهایتا کامفیت با 3/6% می باشد، که در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مقایسه میانگین تعداد گونه های موجود در بیوتوپ های انتخاب شده نیز نشان می دهند، محیط هایی که دخالت های انسانی در آنها کمتر مشاهده می شود، از بیشترین میانگین تنوع گونه ای برخوردار هستند. درجات همروبی تعیین شده برای محدوده های تحت مطالعه، به طور موقت، بین (H3 (mesohemerob تا H6 (Polyhemerob) ارائه می شوند.
  کلیدواژگان: آنتروپوژن، بیوتوپ، رودرال، زگتال، گیاهان خودرو
 • فاطمه دانشمند صفحات 417-426
  در این مطالعه اثر آسکوربیک اسید برون زا به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، بر فعالیت سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی و تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی Solanum tuberosum L. cv. Carlton با روش درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. جداکشت‪های ساقه حاوی گره و برگ، در محیط کشت مایع موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای غلظت‪های مختلف آسکوربیک اسید (AsA) (0، 5/0و 1 میلی‪مولار) و کلرید سدیم (0 و 75 میلی مولار) بود، به مدت 4 هفته قرار گرفتند. تنش شوری موجب کاهش پارامترهای رشد و مقدار کلروفیل کل، کاروتنویید، حوضچه آسکوربات و ترکیبات فنلی گردید و مقدار پراکسیداسیون لیپیدها (مالون دآلدئید)، پراکسید هیدروژن(H2O2)، نشت یونی، پرولین و فعالیت لیپوکسیژناز(LOX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گایاکل پراکسیداز (GPOD)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و گلوتاتیون رداکتاز (GR) را افزایش داد. آسکوربیک اسید با افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی آنزیمی نظیر SOD، CAT، GPOD، APX و GR و همچنین با افزایش فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی نظیر کاروتنویید، آسکوربات، ترکیبات فنلی و پرولین موجب کاهش تنش اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدها،H2O2، نشت یونی و فعالیت LOX، و در نتیجه موجب افزایش رنگیزه های فتوسنتزی و در نهایت بهبود پارامترهای رشد و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش شوری گردید.
  کلیدواژگان: تنش شوری، آسکوربیک اسید، سیستم آنتی اکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی، شرایط درون شیشه ای
 • مرتضی سلیمانی اقدم، محمد رضا اصغری صفحات 427-439
  در این تحقیق برای کاهش سرمازدگی میوه گوجه فرنگی تاثیر تیمار پس از برداشت براسینولید به عنوان یک براسینواستروئید فعال در غلظت های صفر (شاهد)، 3 و 6 میکرو مولار بر روی شاخص سرمازدگی، نشت یونی، میزان مالون دی آلدئید، پرولین و فنل کل و فعالیت آنزیم های فسفولیپاز D (PLD) و لیپوکسیژناز (LOX) و فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) میوه گوجه فرنگی در طول سه هفته نگهداری در دمای سرمازدگی یک درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که براسینولید در غلظت شش میکرو مولار بیشترین تاثیر را در کاهش میزان سرمازدگی، نشت یونی و میزان مالون دی آلدئید و همچنین افزایش میزان پرولین میوه ها داشته است. میوه های گوجه فرنگی تیمار شده با براسینولید در غلظت شش میکرو مولار بیشترین میزان فعالیت آنزیم PAL و محتوای فنل کل را نشان دادند. تیمار براسینولید به طور معنی داری باعث کاهش فعالیت آنزیم های PLD و LOX در طول دوره نگهداری در دمای سرمازدگی شده و منجر به افزایش انسجام غشای سلولی می گردد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تیمار براسینولید با افزایش انسجام غشایی از طریق کاهش فعالیت آنزیم های PLD و LOX و کاهش میزان مالون دی آلدئید و نشت یونی و همچنین از طریق افزایش فعالیت آنزیم PAL که منجر به افزایش میزان و تجمع فنل کل در میوه های گوجه فرنگی می گردد موجب افزایش مقاومت به سرمازدگی پس از برداشت گردیده است.
  کلیدواژگان: براسینولید، سرمازدگی، گوجه فرنگی، فسفولیپاز D، لیپوکسیژناز، فنیل آلانین آمونیالیاز
 • زهرا شیرازی، خسرو پیری، اصغر میرزایی اصل، طاهره حسنلو، طیبه قیاسوند صفحات 440-449
  در این پژوهش اثر محرک های اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات روی سرعت رشد و تولید متابولیت های ثانویه در ریشه های مویین شیرین بیان مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به اهمیت متابولیت های ثانویه گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین موجود در ریشه های این گیاه، از روش القاء ریشه های مویین تراریخت استفاده شد. کشت ریشه های مویین با تلقیح ریزنمونه های برگ و ساقه از گیاهچه های سه هفته ای با آگروباکتریوم ریزوژنز ایجاد شد. حضور T-DNA در لاین های ریشه مویین توسط PCR تایید گردید. اثر محرک اسید سالیسیلیک سبب افزایش تولید گلیسیریزین شد. نتایج آزمون همبستگی، رابطه معکوسی بین وزن خشک و مقدار گلیسیریزین را در نتیجه تیمار با اسید سالیسیلیک نشان داد. بیشترین مقدار گلیسیریزین و کمترین مقدار وزن خشک در غلظت 500 میکرو مولار حاصل شد. تیمار ریشه های مویین با اسید سالیسیلیک باعث کاهش معنی دار ایزولیکویریتیجنین شد. همچنین نتایج نشان داد، استفاده از متیل جاسمونات باعث کاهش تولید گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین می شود.
  کلیدواژگان: شیرین بیان، ریشه های مویین، گلیسیریزین، ایزولیکویریتیجنین، محرک ها
 • سیدابراهیم صادقی، جورج ملیکا، گراهام نیکلاس استون، مجید توکلی، حسن بریمانی، ستار زینالی صفحات 450-464
  فون زنبورهای گالزای ایران که طی سال های 1380-1386 از روی 6 گونه بلوط در جنگل های بلوط کشور جمع آوری شده است در این مقاله مرور شده است. در این بررسی ها 78 گونه زنبور گالزا جمع آوری و شناسایی گردیده که 18 گونه از آنها برای دنیای علم توصیف گردیده و 20 گونه نیز برای اولین بار از کشور گزارش گردید. اهمیت این زنبورها و برنامه مدیریتی برای حفاظت از آنها مورد بحث قرار گرفته است. اسامی علمی زنبورهای گالزای بلوط جمع آوری شده به قرار زیر می باشد.
  Andricus corruptrix، A. glandulae، A. inflator، A. cydoniae، A. malpighii، A. superfetationis، A. caliciformis، A. conglomeratus، A. dentimitratus، A. fecundator، A. gemmeus، A. kollari، A. lucidus، A. quercustozae، A. crispator، A. tomentosus، A. caputmedusae، A. sadeghii، A. infectorius، A. istvani، A. coriariformis، A. stellatus، A. atkinsonae، A. pujadevillari، A. schoenroggei، A. grossulariae، A. megalucidus، A. moreae، A. cecconii، A. curtisii، A. megatruncicolus، A. polycerus، A. sternlichti، A. multiplicatus، A. stonei، A. askewi، A. galeatus، A. curvator، A. coriarius، A. hystrix، A. csokai، A. assarehi، A. pseudoaries، A. chodjaii، A. solitarius، A. aries، A. giraudianus، A. theophrastea، Aphelonyx persica، Ap. Cerricola، Biorhiza pallida، Callirhytis glandium، Ca. reticulatus، Ca. rufescens، Cynips quercusfolii، Cy. korsakovi، Cy. loricatus، Cy. quercus، Cy. divisa، Cy. cornifex، Cy. distica، Cy. longiventris، Dryocosmus tavakolii، D. mikoi، D. caspiensis، D. israelii، Neuroterus lanuginosus، N. anthracinus، N. saliens، N. gyulaigaraiae، N. quercusbaccarum، N. numismalis، N. albipes، Pseudoneuroterus macropterus، Synophrus politus، S. olivieri، Trigonaspis synaspis، T. megaptera.
  کلیدواژگان: پارازیتوئید، هم سفره، گال، میزبان، پراکنش
 • ریحانه عموآقایی، مریم ولی وند صفحات 465-477
  کرفس کوهی یکی از گیاهان مرتعی و بومی ایران می باشد که از ارزش های ویژه ای برخوردار است. بذر کرفس کوهی دارای خواب است که منجر به کاهش جوانه زنی بذر آن می شود. بنابراین در این پژوهش 2 آزمایش فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار برای ارزیابی اثر مدت زمان سرمادهی در 7 سطح، غلظت مواد ازته (نیترات پتاسیم و تیوره) در 3 سطح و زمان تیماردهی مواد ازته در 2 سطح (قبل و بعد از سرمادهی) بر درصد، سرعت جوانه زنی بذر اجرا شد. همچنین یک آزمایش فاکتوریل برای ارزیابی اثر نوع، غلظت و زمان کاربرد همان مواد ازته روی شاخص های رشد گیاهچه های حاصل از بذور 10 هفته سرمادیده انجام شد. نتایج نشان داد که 10 هفته پیش سرمای مرطوب اثر معنی داری بر جوانه زنی بذر این گیاه داشت و سرعت جوانه زنی بذر را نیز افزایش داد.. غلظت های 0/2 درصد نیترات پتاسیم یا 0/5 درصد تیوره اثر مثبت، اما غلظت های 0/6 دزصد نیترات پتاسیم یا 5 درصد تیوره اثر منفی بر جوانه زنی بذر داشتند. تیمار 0/2 درصد نیترات پتاسیم بر روی طول و وزن خشک ریشه چه اثر معنی داری نداشت اما طول، وزن تر و خشک ساقه چه و وزن تر ریشه چه را در سطح 5 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. در مقابل غلظت 0/6 درصد نیترات پتاسیم تمامی این صفات را در حد معنی داری نسبت به شاهد کاهش داد. در این پژوهش هر دو غلظت تیوره به کار گرفته شده از رشد گیاهچه ممانعت کرده است.
  کلیدواژگان: تیوره، جوانه زنی، خواب بذر، سرمادهی، کرفس کوهی و نیترات پتاسیم
 • امیدوار فرهادیان، سید مجتبی فلاحی، نصرالله محبوبی صوفیانی صفحات 478-489
  فاکتورهای بسیاری بر افزایش و کاهش زیست توده در جمعیت جلبک های میکروسکوپی تاثیر می گذارد. یکی از مهمترین فاکتورها میزان فسفر (ارتوفسفات) محیط کشت جلبک های میکروسکوپی است. در این مطالعه تاثیر 6 تیمار شامل (BBM (Bold Basal’s Medium بعنوان شاهد، BBM + عصاره خاک (دارای 0/01 درصد وزنی فسفر)، BBM + 5، 10، 15 و 25 میلی گرم در لیتر در لیتر همگی از فسفات سدیم (Na3PO4. 12H2O) هریک بعنوان یک تیمار در یک طرح کامل تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار بر زیست توده (Biomass)، رشد و میزان کلروفیلa در جلبک سبز کلرو کوکوم در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین تراکم جلبکی در تیمار 25 BBM+ (10000000× 11/04 سلول در هر میلی لیتر) و در تیمارعصاره خاک +BBM (10000000× 11/54 سلول در هر میلی لیتر) در روز 10 پرورش بود، همچنین بالاترین میانگین زیست توده خشک در BBM+ عصاره خاک و BBM+ 25 بترتیب 0/773 و 0/792 میلی گرم در میلی لیتر بدست آمد. نتایج نشان داد که بالاترین میانگین کلروفیل a بدست آمده در تیمار 25 +BBM (11/39 میلی گرم در لیتر) و تیمار BBM + عصاره خاک (11/20 میلی گرم در لیتر) بود. بالاترین میانگین میزان رشد ویژه(SGR) و کمترین زمان دوبرابر شدن جمعیت (Dt) در تیمارBBM + عصاره خاک (0/128 در روز، 5/43 روز) و تیمار BBM+25 (0/124 درروز، 5/60 روز) بدست آمد.
  کلیدواژگان: جلبک سبزChlorococcum، محیط کشت BBM، فسفر(ارتو فسفات)، کلروفیل a، عصاره خاک
 • بتول کرامت، فاطمه دریایی، محمد جواد آروین صفحات 490-500
  کاکادمیوم (Cd) یکی از فلزات سنگین می باشد که سبب ایجاد آلودگی های محیطی شده و بر فعالیت های فیزیولوژیکی و مورفولو ژیکی موجودات زنده به ویژه گیاهان تاثیر می گذارد. سلنیوم (Se) به عنوان یک عنصر ضروری، دارای اثرات مفیدی در افزایش تحمل به تنش های زنده و غیر زنده در گیاهان است. در این بررسی از غلظت های 0، 350 و 700 میکرومولار کادمیوم و 0، 5،1 و 3 پی پی ام سلنیوم به عنوان تیمار استفاده شد. نتایج حاصل نشان دادند که تنش کادمیوم باعث کاهش وزن خشک و تر گیاهچه ها، محتوای کلروفیل کل و کاهش فعالیت آنزیم کاتالاز گردید. همچنین افزایش محتوای مالون دآلدئید، سایر آلدئیدها و پراکسیدهیدروژن مشاهده شد. در حالیکه استفاده از سلنیوم به طور مشخص وزن تر و خشک گیاهچه ها، محتوای کلروفیل کل و فعالیت آنزیم کاتالاز را افزایش داد. کاهش محتوای مالون دآلدئید، سایر آلدئیدها و پراکسیدهیدروژن نیز از دیگر اثرات کاربرد سلنیوم می باشد. همچنین یافته های حاصله نشان دادند که تحت تیمار 700 میکرومولار کادمیوم و 3 پی پی ام سلنیوم مقدار این عناصر در برگهای گیاهان تحت تیمار نسبت به شاهد بیشتر شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که کاربرد سلنیوم باعث تخفیف خسارت ناشی از تنش کادمیوم در گندم می شود.
  کلیدواژگان: سلنیوم، کادمیوم، گندم
 • محمد گردکانه، عیسی ارجی صفحات 501-510
  پژوهش حاضر به منظور مطالعه اثرات غلظت های مختلف تنظیم کننده رشد نفتالین استیک اسید (NAA) بر القاء، توسعه و بلوغ جنین ارقام توت فرنگی کردستان، پاروس و کامارسا انجام شد. برای این منظور کالوس ریزنمونه اندام های رویشی پهنک برگ، دمبرگ و گره و اندام های زایشی جوانه گل و پرچم بر روی محیط کشت MS حاوی NAA در چهار غلظت مختلف 0/25، 0/5، 1 و 2 میلی گرم در لیتر کشت شدند. غلظت تنظیم کننده ی رشد، نوع ریزنمونه و رقم قویا بر روی القاء، توسعه و بلوغ جنین موثر بودند. نتایج نشان داد که انواع ریزنمونه ها به استثنای ریزنمونه دمبرگ و پرچم در همه تیمارهای هورمونی کالوس جنین زا تولید نمودند. بیشترین تعداد جنین های کروی در محیط حاوی 1 میلی گرم NAA حاصل شد. بالاترین درصد توسعه جنین های کروی به جنین های لپه ای در محیط حاوی 0/5 میلی گرم NAA ثبت شد. در بین انواع ریزنمونه ها و ارقام، بیشترین تعداد جنین های کروی و بیشترین درصد توسعه جنین های کروی به جنین های لپه ای در ریزنمونه برگ و رقم پاروس تشکیل شد.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، جنین زائی رویشی، ریزنمونه، کالوس، NAA
 • تکتم مومنی مقدم، مسلم اکبری نیا، خسرو ثاقب طالبی، رضا اخوان، سید محسن حسینی صفحات 511-519
  تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر برخی شاخص های عددی تنوع زیستی گونه های علفی زیر اشکوب جنلگهای ارس در کوه های هزار مسجد در شمال خراسان رضوی بررسی گردید. برای انجام این پژوهش ابتدا نقشه های ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت جغرافیایی تهیه شد. به منظور برداشت پوشش علفی زیر اشکوب 60 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی در عرصه پیاده شد. نتایج بدست آمده از آزمونهای آماری نشان داد که هیچ یک از شاخص های عددی رابطه معنی داری با ارتفاع از سطح دریا نداشته اما شیب تاثیرمعنی داری بر شاخص غنای منهینیک و مارگالف، تنوع شانون- وینر، بریلوئین،N2 هیل و یکنواختی اصلاح شده نی داشت. همچنین بررسی تاثیر جهت بر شاخص های تنوع زیستی نشان داد تاثیر جهت دامنه بر تمامی شاخص های مورد بررسی به جز غنای مارگالف و یکنواختی اصلاح شده نی معنی دار است.
  کلیدواژگان: شاخص های تنوع زیستی، شیب، جهت، ارتفاع دریا و پوشش علفی
|
 • Pages 336-345
  Matricaria chamomilla L. is one of the most important medicinal plants which it grows among 50-80 cm hight. It has the yellow and ray flowers in central of florescence and the white and disk flowers in margin. Heavy metal is an important contamination in environment that they are very toxic، although، their concentration is low. The present study was undertaken to determine the effects of lead on structural characteristics and inflorescence development in M. chamomilla. Plants in vegetative stage treated with contaminated hydroponic in 5 treatments (0، 60،120،180،240 µM) with 3 repeat in per treatment for 21 days. Anatomical characteristics of pollen grains affected by lead contamination، also optical microscope studies indicated structural changes in natural shape of pollen grains. Decreased the size of them and decreased the diameter of wall in pollen sac. Also the results of study of pistil in cross section did not show any changes in diameter of ovule but diameter of ovum is different in terminal stage. Results indicated that in terminal stages of flower development، anatomical characters changes of pollen grains and flowers have increased with Pb concentration increasing to 240 µM.
  Keywords: Matricaria chamomilla L, Lead, Pollen grain, Ray flowers, Disk flowers
 • Pages 346-355
  The study was carried out to determinate the best combination of plant growth regulators during indirect explants regeneration on callogenesis of Capsicum annuum. Effects of different concentrations and combination of auxins (NAA, IBA and 2, 4- D) and cytokinins (BAP and Kin) in MS medium were evaluated on indirect regeneration of cotyledonary, hypocotyle, root and shoot tip explants. Regeneration of cotyledon derived calli and elongation of regenerated shoots showed the best results in MS medium supplemented with 3 mg.l-1 BAP and 1 mg.l-1 IBA. Also elongated shoots were mostly rooted on the same MS medium containing activated charcoal. After acclimatization, 90-95% of the rooted plantlets were transferred to the greenhouse condition and grew normally. The study was carried out to determinate the best combination of plant growth regulators during indirect explants regeneration on callogenesis of Capsicum annuum. Effects of different concentrations and combination of auxins (NAA, IBA and 2, 4- D) and cytokinins (BAP and Kin) in MS medium were evaluated on indirect regeneration of cotyledonary, hypocotyle, root and shoot tip explants. Regeneration of cotyledon
  Keywords: regeneration indirectly, produce callus, (Capsicum annuum L), explants, growth regulators
 • Pages 356-362
  The genus of Chaerophyllum macropodum belongs to Umbelliferae family which used as spice. Alsoin Iran and Turkey it has been used for cheese production. In addition, it is traditionally believed by local people that this plant has antibacterial activity. C. macropodum were collected from northwest mountains of Aleshtar in Lorestan province, Iran. Collected plant materials were dried in shade and were hydrodistillated using a clevenger apparatus. The oil was analyzed by capillary GC and GC/MS. The anatomical studies were carried out using distaining method with brown bismark and methyl green. GC and GC/MS analysis of the essential oil resulted in the identification of 20 compounds, representing the 97.6% the total oil. Major constituents of the oil were myristicin (23.2%), p-cymene (16.7%), trans-ocimene (10.2%), sabinene (8.8%), cis-ocimene (7.3%) and spathulenol (6.1%). The anatomical studies showed that, secretory canals were found in differend regions of stem, especially in the near of collanchyma tissues.
  Keywords: Chaerophyllum macropodum, Umbelliferae, Essential oil, Secretory structure, myristicin
 • Pages 363-375
  Unicellular green alga Dunaliella has capability to accumulate massive beta-carotene in its chloroplasts under unsuitable conditions. In this study D.bardawil and D.salina were cultured on mediums containing 1M, 2M and 3M of NaCl at 25°C in six replicate. After two weeks, when beta-carotene content was increased, samples were transferred to 0°C and after 8h they were returned to 25°C. Then parameters of Chl-a fluorescence was measured and its parameters were evaluated. According to the result, amount of beta-carotene in D. bardawil especially in 3M NaCl was higher than D. salina. In addition, analysis of fluorescence parameters such as FV/Fo (activity of the water-splitting complex), φPo (electron transport to pheophytin and QA), ψo (electron transport from QA to QB), φEo (electron transport in electron transport chain), φRo (reduction rate of end acceptor of electron transport chain) and φDo (rate of energy dissipation) indicated less changes in D. bardawil than D. salina in 3M NaCl when return to 25°C. According to the result, it seems that in the medium containing high concentration of NaCl, D. bardawil has better recovery when transferred from 0°C to 25°C. In such condition, D. bardawil is able to accumulate more beta-carotene than D. salina and in turn is able to protect PSII reaction centers.
 • Pages 376-385
  The aim of this study was to investigate Autecology of Montpellier maple sub. Species in Fars Province Forest. The results showed that Montpellier maple is distributed from an altitude of 1900 m up to 2750 m. in Firouzabad area, Montpellier maple more is found in northern and eastern slopes. in Sepidan area, this sub. species is found in southern slopes and related direction of the south. Number of seeding crop trees of Montpellier maple is higher in the upper elevations.Results from CCA analysis revealed that plots which have a positive correlation with the first and second axis are located at area with higher water saturation, EC, Caco3 and clay and plots which have a negative correlation with the second axis are located at areas with lower water saturation, EC and clay.
  Keywords: Autecology, Montpellier Maple, Ordination, Fars
 • Pages 386-394
  Environmental pollution with heavy metals is increasing and lead is one of the most important pollutants of environmental. Pb not only affects plant growth and productivity but also enters into the food chain causing health hazards to man and animals. In this research Solanum melongena L. was selected and studied on ovule developmental stages of Eggplant, which is one of the main agricultural plants in Asia and Africa continent. For this aim, set this project as CRD design with 4 treatments including different concentrations of lead acetate 0mM, 3mM, 6mM and 9mM, were spread on the experimental plants. Then collect buds and flowers in different developmental stages and fixed in FAA 70, then subjected for developmental studies and studied with light microscopy after sectioning. Results of microscopically studies showed that lead treatment could influenced developmental staged of ovule. Degeneration of nuclei in embryo sac and changes in embryo sac include destroy of embryo sac, prevent of shaping embryo sac and plasmolysis in nucellus tissue.
  Keywords: Solanum melongena, Eggplant, Ovule, Development, Lead Acetate
 • Pages 395-405
  In order to study on effect of osmopriming on seed germination of Pinus eldarica Medw under drought stress, a factorial experiment in randomized completely design carried out at the laboratory of Tarbiat Modares University with three replications and four levels of priming (control and osmopriming with duration 24, 48 and 72 hours) and eight levels of drought stress (0, -2, -4, -6, -8, -10, -12 and -14 bar) by Polyethylene glycol 6000. For this purpose, the seeds were kept for 35 days in germinator at 20 ± 0.5 °C. The results indicated that priming and drought stress and their interaction had significant effect on germination percent, germination speed, germination energy and vigor index. The highest and lowest mean of germination parameters was observed in osmopriming with duration 72 hour under 0 bar and control under -6 bar respectively, except mean germination time. In interaction of priming and drought stress, germination traits in control seeds inhibited in drought levels more than -6 bar but germination in primed seeds continued until drought -14 bar.
  Keywords: Polyethylene glycol 6000, Osmotic stress, Vigor index, Energy germination
 • Pages 406-416
  Ruderal and Segetal species of some biotops inside of Bushehr city were studied regarding to studies of urban ecology between 2008-2009. This study was performed for the first time, a total of 111 wild plant species, belonging to 39 families and 99 genera were collected and identified.Family grasses (Poaceae) with about 19% more plant species in comparison with other families was collected. Asteraceae family (Asteraceae) with 13.5 % and the beet family (Chenopodiaceae), with 8%, respectively, are lower ranked. Most of the life form of species observed Therophytes related species, with 63%, hemicryptophytes, with 19%, phanaerophytes, with 9%, geophytes with 5.4 % and finally chamaephytes with 3.6 % is in the second semester are. Comparing the average number of species available in selected Biotops show: the environment with less in ference of humans, have the highest species diversity. hemeroby limits set under study for degrees, temporarily, between H3 (mesohemerob) to H6 (Polyhemerob) are presented.
  Keywords: Anthropogen, Biotop, Ruderal, Segetal, Wild plants
 • Pages 417-426
  In this study, the effect of exogenous ascorbic acid treatment, as a strong antioxidant, on the enzymatic and non-enzymatic antioxidant system and oxidative stress was investigated in Solanum tuberosum L. cv. Carlton in vitro. Explants were cultured in liquid MS medium containing different concentrations of ascorbic acid (0, 0.5 and 1 m M) and NaCl (0 and 75 m M) for 4 weeks. NaCl stress reduced growth parameters and photosynthetic pigments, carotenoids, ascorbate pool, phenolics content and increased lipid peroxidation, electrolyte leakage, H2O2 level, proline content and the activity of lipoxygenase (LOX), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), guaiacol peroxidase (GPOD), ascorbate peroxidase (APX), and glutathione reductase (GR). Ascorbic acid via increasing most enzymatic antioxidants (SOD, CAT, GPOD, APX and GR) and most non-enzymatic antioxidants and proline, reduced lipid peroxidation, electrolyte leakage, H2O2 content and LOX activity and leading to promote protective reactions which were reflected in improving plants growth parameters.
  Keywords: Salt Stress, Ascorbic acid, Enzymatic, non, enzymatic Antioxidant Systems, In vitro
 • Pages 427-439
  To develop an effective technique to reduce chilling injury (CI) in tomato fruit, the effects of treatments with 0, 3 and 6 µM brassinosteroids (BRs) on chilling injury, electrolyte leakage, contents of malondialdehyde, proline and total phenol and activities of phospholipase D (PLD), lipoxygenase (LOX) and phenylalanine ammonia-lyase (PAL), were investigated in tomato fruits stored at 1°C for 21 days. Treatments with BRs, especially at 6 µM, significantly ameliorated chilling injury, reduced electrolyte leakage and malondialdehyde content and increased proline content. PLD and LOX activities in fruits treated with BRs were significantly lower as compared with the control fruits. Also, fruits treated with BRs exhibited significantly higher PAL activity and total phenol content. These results suggest that that brassinosteroids has potential postharvest technology in ameliorating the chilling injury in tomato fruit.
  Keywords: Brassinosteroids, Chilling, Tomato, Proline, Phospholipase D, Lipoxygenase
 • Pages 440-449
  The effect of salicylic acid and methyl jasmonate elicitors on the growth speed and the secondary metabolites production was investigated in G.glabra hairy roots. Considering the importance of the Glycyrrhizin and Isoliquiritigenin secondary metabolites in the roots of this plant, a method of the induction of transformed hairy roots was used in this study. Hairy roots culture was established by Inoculated leaf and stem explants with Agrobacterium rhizogenes of the three-week old seedlings. The presence of T-DNA in the hairy root lines was performed by PCR. The effect of Salicylic acid was caused an increase in the production of Glycyrrhizin. Correlation of test results showed an inverse relationship between dry weight and amount of Glycyrrhizin in the treatment with salicylic acid. The highest amount of Glycyrrhizin and the lowest dry weight was obtained in 500 micro-molar concentration. Treatment of the hairy roots with salicylic acid was caused a significant decrease in Isoliquiritigenin. Also results showed, methyl jasmonate reduces the production of Glycyrrhizin and Isoliquiritigenin.
  Keywords: Licorice (Glycyrrhiza glabra L.), Hairy roots, Glycyrrhizin, Isoliquiritigenin, Elicitors
 • Pages 450-464
  This stGall wasps fauna of Iran studied during the years 2001-2007 on six oak species included; Q.infectoria, Q.brantii, Q.libani, Q.macranthera, Q.petraea, Q.castaneifoliae. Among 78 gall wasps species collected and identified in these studies, 18 species are the new for science and 20 species were the new report for the country. Importance of gall wasps fauna of the country and a managing program for their`s protection in Zagross ecosystem is presented.The names of collected and identified oak gall wasps of Iran are as below:Andricus corruptrix, A. glandulae, A. inflator, A. cydoniae, A. malpighii, A. superfetationis, A. caliciformis, A. conglomeratus, A. dentimitratus, A. fecundator, A. gemmeus, A. kollari, A. lucidus, A. quercustozae, A. crispator, A. tomentosus, A. caputmedusae, A. sadeghii, A. infectorius, A. istvani, A. coriariformis, A. stellatus, A. atkinsonae, A. pujadevillari, A. schoenroggei, A. grossulariae, A. megalucidus, A. moreae, A. cecconii, A. curtisii, A. megatruncicolus, A. polycerus, A. sternlichti, A. multiplicatus, A. stonei, A. askewi, A. galeatus, A. curvator, A. coriarius, A. hystrix, A. csokai, A. assarehi, A. pseudoaries, A. chodjaii, A. solitarius, A. aries, A. giraudianus, A. theophrastea, Aphelonyx persica, Ap. cerricola Biorhiza pallida, Callirhytis glandium, Ca. reticulatus, Ca. rufescens, Cynips quercusfolii, Cy. korsakovi, Cy. loricatus, Cy. quercus, Cy. divisa, Cy. cornifex, Cy. distica, Cy. longiventris, Dryocosmus tavakolii, D. mikoi, D. caspiensis, D. israelii, Neuroterus lanuginosus, N. anthracinus, N. saliens, N. gyulaigaraiae, N. quercusbaccarum, N. numismalis, N. albipes, Pseudoneuroterus macropterus, Synophrus politus, S. olivieri, Trigonaspis synaspis, T. megaptera
  Keywords: Parasitoid, Gall, Host, Distribution, Inquilines
 • Pages 465-477
  Kelussia odoratissima Mozaff. is one of the pasture and native plants in Iran that has a special value. Seeds of this species have shown dormancy that causes reduction of seed germination this plant. Therefore in this research, 2 factorial experiment with completely randomized design and with 3 replication carried out to evaluate the effect of duration of moist chilling, in 7-level, concentration of nitrogenous compounds (Potassium nitrate and Thiourea) in 3-level and application time nitrogenous compounds in 2-level (before and after chilling), on seed germination capacity and germination velocity. Also a factorial experiment design performed to evaluate the effect of the type, concentration and application time of the same nitrogenous compounds on growth parameters of developed seedlings from 10 weeks pre-chilled seeds. Results of research showed that 10 week moist pre-chilling has significant effect on seed germination this plant and increased seed germination and germination velocity. Concentrations of 0.2 % potassium nitrate, or 0.5 % thiourea had positive effect, but concentrations 0.6% potassium nitrate or 5% thiourea had a negative effect on seed germination. Treated with 0.2 % of potassium nitrate had no effect on root length and dry weight but increased length, fresh weight and dry weight of stems and root fresh weight in the level of 5 percent in compared to control. In contrast the concentration of 0.6 % potassium nitrate, all of these traits decreased in compared to control. In this study both thiourea concentrations inhibited seedling growth.
  Keywords: Germination, Kelussia odoratissima Mozaff. Potassium nitrate, Seed dormancy, Thiourea
 • Pages 478-489
  A large number of factors affects in the rise and fall of biomass and growth in microalgae populations. One of the most important factors is phosphorus (orthophosphate) in microalgae culture medium. In this study, effects of six treatments including; BBM (Bold’s Basal Medium) as control, BBM+soil extract, BBM+5, 10, 15, and 25 mg/L of Na3PO4.12H20 each as one treatment on dry biomass, growth and chlorophyll a of Chlorococcum sp. were investigated in completely randomize design with three replicates under laboratory conditions. Results showed that the maximum algal densities were peaked on 10-day culture with BBM+ 25 (11.04×106 cells/mL) and BBM+soil extract (11.54×106 cells/mL). In addition, the mean highest dry biomasses were obtained 0.792 and 0.773 mg/mL at BBM+soil extract and BBM+25, respectively. Results showed that the highest mean chlorophyll a was at BBM+ 25 (11.39 mg/L) and BBM+soil extract (11.20 mg/L). The mean maximum specific growth rate (SGR) and minimum doubling time (Dt) were obtained from BBM+ soil extract (0.128 /dayand 5.43 days) and BBM+25(0.124 /day and 5.60 days).
  Keywords: green microalgae Chlorococcum, BBM medium, phosphorus (orthophosphate), chlorophyll a, soil extract
 • Pages 490-500
  Cadmium is a heavy metal which causes environmental pollution and affects physiological and morphological activities of living organisms, especially plants. Selenium as an essential element has beneficial effects on tolerance enhancing of plants to biotic and abiotic stresses. In this investigation, we used 0, 350, 700 µM of cadmium and 0, 1.5, 3 ppm of selenium as treatment. The results showed that cadmium stress decreased dry and fresh weight of seedlings, total chlorophyll content and catalase activity. Also an increase in the content of malondialdehyde, other aldehydes and hydrogen peroxide was observed. While when selenium was used, there was an increase in dry and fresh weight of seedlings, total chlorophyll content and catalase activity. The other effects of selenium were decreasing malondialdehyde, other aldehydes and hydrogen peroxide content. Our findings showed that under treatment of 700 µM cadmium and 3 ppm selenium, the amount of these elements more concentrated in leaves of treated plants compared with control. The results showed that the application of selenium caused significant alleviation of cadmium stress damages in wheat plant.
  Keywords: Selenium, Cadmium, Wheat
 • Pages 501-510
  The present investigation was conducted to study the effects of different concentrations of NAA on Somatic embryogenesis induction, development and maturation of three strawberry (kurdistan, parose and camarosa) cultivars. For this purpose, leaf blade, nodal, petiole, stamen and flower bud calli were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented picloram at 0.25, 0.5, 1 and 2 mg/L. The concentration of growth regulator, cultivar and explant type were found critical to Somatic embryogenesis induction, development and maturation. Results obtained from the studies revealed that all explants exception of petiole and stamen incubated on medium formed embryonic calli. MS medium supplemented 1mg/L NAA yielded the highest percentage of embryonic calli and number of embryos globular stage and 0.5 mg/L NAA yielded the highest Number of embryos cotyledonary stage in all types of explants. The leaf explant calli and paros cultivar were the most responsive to produce to Somatic embryogenesis induction, development and maturation.
  Keywords: strawberry, Somatic embryogenesis, explant, callus, NAA
 • Pages 511-519
  The effect of physiographic factors on herbaceous species of Juniper stands in Hezar Masjed Mountains in the northern khorasan Razavi province was considered. Slope, aspect and altitude from sea level maps were. Random method performed for samping. Sixty quadrates of 1m2 were established. The results obtained from statistic tests showed none of the numerical indices showed significant changes in elevation gradient. Slope had significant effect on Shanoon-winer diversity index, N2Hile, Brillouin, as well as richness index of Margalef and Menhenik and modified Nee evenness. Also aspect effects on biodiversity indices showed that all indices except Margalef richness, modified Nee evenness was significantly different in aspect classes.
  Keywords: Biodiversity indices, Slope, Aspect, Elevation, Herbaceous species