فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1393)
 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 72، تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عادل آذر، محمدرضا امینی، پرویز احمدی صفحات 1-24
  اهمیت تخصیص بهینه منابع در دانشگاه ها را می توان از منظر قانون برنامه توسعه بررسی کرد. در این قانون دانشگاه ها در خصوص اجرای سیاستهای دولت وظیفه دارند تا نظام بودجه ریزی خود را از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تغییر دهند. هدف این پژوهش ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بودجه برای دانشگاه بود، به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه ها بر اساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر، تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد توجه قرار گیرد. با در نظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه و با توجه به ابهام موجود در تعیین حدود بالا و پایین بودجه در تمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه ریزی آرمانی فازی بودجه ریزی در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل استفاده از ضریب کارایی- محاسبه شده بر اساس رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده گرا - برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. همچنین، وزن آرمانها و میزان اهمیت هر برنامه بر اساس مقایسات زوجی را خبرگان تعیین کردند. این مدل ریاضی فازی دارای 5 آرمان، 899 محدودیت و 508 متغیر تصمیم است. نتایج حل مدل فازی و مقایسه آن با مدل قطعی و داده های واقعی سال 1389 دانشگاه مورد مطالعه بیانگر بهبود کارایی این مدل در تخصیص بودجه است، به نحوی که با صرف بودجه کمتر بهبود چشمگیری در میزان دستیابی به آرمانها و تابع هدف رخ خواهد داد.
  کلیدواژگان: بودجه ریزی، برنامه ریزی آرمانی فازی، تحلیل پوششی داده ها، بودجه دانشگاه
 • یعقوب انتظاری، شادی روحانی، فاطمه حیدری صفحات 25-50
  هدف پژوهش حاضر تحلیل بازدهی نظام آموزش عالی در کشور ایران در سطح اقتصاد کلان (بازدهی خصوصی و بازدهی اجتماعی) بود. برای محاسبه بازدهی از معادله کلان مینسر استفاده شده است؛ این معادله با استفاده از داده های سری زمانی 32 سال (1389-1358) برای متغیرهای بهره وری نیروی کار، نسبت سرمایه به کار، متوسط سالهای تحصیل، تجربه کاری نیروی انسانی متخصص و واردات کالاهای سرمایه ای در ده حالت مختلف برآورد شده است. نتایج تخمینها نشان می دهد که یک سال افزایش در متوسط سالهای تحصیلات عالی، بهره وری نیروی انسانی را 77 درصد افزایش می دهد. متوسط بازدهی نهایی آموزش عالی در کشور ایران در 32 سال گذشته 77 درصد و بازدهی کلان در سال 1389حدود 44 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: بازدهی اقتصادی آموزش عالی، بازدهی کلان آموزش عالی، تحلیل هزینه فایده، معادله کلان مینسر
 • زهره زین الدینی بیدمشکی، فریبا عدلی، مژده وزیری صفحات 51-72
  از آنجا که در سالهای اخیر مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است، جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته و جانشین پروری در سازمانها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت موجود برنامه ریزی جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن کارکنان کلیه دانشگاه های دولتی شهر تهران با رشته های مختلف علوم انسانی بود که از میان آنها دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، خوارزمی، الزهراء و تربیت مدرس به صورت تصادفی انتخاب شدند. تعداد افراد جامعه 6572 نفر بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، نمونه ای به حجم 354 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 30 سوالی راث ول شامل هفت مولفه در دو وضعیت موجود و مطلوب بود که میزان پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 75/0 برآورد شد. در نهایت، داده های 297 پرسشنامه استفاده شد و نرخ بازگشت 83% بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spssو استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، آزمون ویلکاکسون و آزمون تحلیل واریانس انجام شد. یافته ها نشان داد که میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشین پروری در دانشگاه های دولتی شهر تهران، در همه ابعاد، تفاوت معنا دار وجود دارد و بعد تعهد نسبت به جانشینی نظام مند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب به عنوان مهم ترین مولفه شناخته شد. بنابراین، یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت وجود برنامه ای برای جانشین پروری کارکنان آموزش عالی و همچنین، ضرورت تعهد و توجه مدیران ارشد در خصوص فراهم سازی مقدمات اجرای این برنامه مانند آگاه ساختن کارکنان از مسئولیتهای شغل فعلی و آینده آنها در موسسات آموزشی است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی جانشین پروری، مدیریت استعداد، آموزش عالی
 • عباس بازرگان، محمد دادرس، مجید یوسفی افراشته صفحات 73-97
  کیفیت خدمات دانشگاهی ارائه شده به دانشجویان یکی از دغدغه های مهم دست اندرکاران آموزش-عالی است. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مولفه ها برای مفهوم کیفیت خدمات با ابهام نظری و روشی رو به روست و ریشه بسیاری از این ابهامها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا گامی ضروری در حوزه کیفیت خدمات است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران (33000N=) بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی90-1389 در این دانشگاه ثبت نام کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 290 نفر از دانشجویان بود که به طور تصادفی انتخاب و به دو قسمت مساوی 45 نفری تقسیم شدند. تحلیلهای اولیه و اکتشافی در نمونه اول و تحلیلهای روایی یابی و تاییدی در نمونه دوم انجام شد. ابزار نهایی 45 سوال داشت که شامل شش عامل خدمات الکترونیکی، تعاملات، فضای فیزیکی، خدمات آموزشی، کتابخانه و خدمات رفاهی بود. ضریب آلفای کرونباخ برای عاملهای زیربنایی ابزار 88/0 تا 92/0 به دست آمد. همگونی درونی، اعتبار گویه و شاخص اعتبار مرکب به منظور اعتباریابی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، روایی همگرا و تشخیصی برای عاملها نیز به منظور روایی یابی بررسی شدند. نتیجه این تحلیلها تایید اعتبار و روایی ابزار و عاملهای زیربنایی آن بود.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، آموزش عالی، ساخت ابزار، اعتباریابی، روایی یابی، دانشجو، دانشگاه
 • حسین طاهریان، داود فیض، زهرا حیدرخانی صفحات 99-116
  شادی و نشاط با کارایی، امید، قدرت تفکر، موفقیت تحصیلی و کیفیت زندگی همراه است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر شادی و نشاط دانشگاهیان و تاثیر آن بر افزایش تولید علم در دانشگاه ها بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع توصیفی و علی مقایسه ای بود. جامعه آماری اعضای هیئت علمی و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند. با استفاده از بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز از 65 نفر از اعضای هیئت علمی و 300 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان جمع آوری شد. روایی پرسشنامه را متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تعیین کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای دانشجویان 92/0 و برای اعضای هیئت علمی 9/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون T، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه آماری مستقل و روش تصمیم گیری چند شاخصه تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریتی و سازمانی شناسایی شده در این تحقیق بر افزایش شادی و نشاط اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه و نیز بر ارتقای تولید علم تاثیرگذارند. به طوری که از دیدگاه اعضای هیئت علمی متغیرهای اعتماد (088/0)، تعامل با همکاران (082/0) و مثبت اندیشی (080/0) از اهمیت بالایی در افزایش سطح شادی و نشاط در دانشگاه برخوردار بوده اند. از دیدگاه دانشجویان امنیت شغلی (072/0)، فعالیتهای فوق برنامه (072/0) و شرایط محیط کاری (07/0)، بیشترین اهمیت را در افزایش سطح شادی و نشاط آنها داشته است.
  کلیدواژگان: عوامل سازمانی، شادی و نشاط، عوامل مدیریتی، تولید علم، دانشگاه ها
 • محمدتقی انصاری، بهمن فکور صفحات 117-141
  کارآفرینی راهبردی موثر برای اشتغال جمعیت انبوه دانشجویان و دانش آموختگان و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل محیطی بازدارنده دانشجویان و دانش آموختگان جوان کشور در گرایش به تاسیس بنگاه مستقل کسب و کار بود. روش پژوهش کمی و از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان و دانش آموختگان جوان دانشگاهی بود که با تاسیس شرکت، کسب و کار آزاد و مستقل (کارآفرینی مستقل فردی) ایجاد کرده بودند. نمونه آماری تحقیق شامل موسسان شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاه های دولتی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. ابزار پژوهش پرسشنامه بود و برای بررسی روایی آن به روش بررسی محتوا از نظرهای متخصصان و صاحبنظران کارآفرینی و برای سنجش میزان پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده های آماری استفاده شد. بر مبنای تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق و نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل، مولفه های کمبود آموزشها و مهارتهای کارآفرینی، تامین نشدن منابع مالی، نبود نگرشهای اجتماعی و فرهنگی مثبت به کارآفرینی، نبود دسترسی به دانش و فناوری، ضعف سیاستها و برنامه های حمایتی دولتی، باز نبودن بازار و قوانین و مقررات به ترتیب اهمیت عوامل محیطی بازدارنده دانشجویان و دانش آموختگان جوان ایرانی در تاسیس بنگاه کسب و کار را تشکیل می دادند. همچنین، بر مبنای تحلیل همبستگی اسپیرمن بین هر یک از عوامل تامین نشدن منابع مالی، کمبود آموزشها و مهارتهای کارآفرینی و قوانین و مقررات از مولفه های متغیر موانع محیطی با متغیر وابسته (تاسیس بنگاه جدید کسب و کار) در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی معنادار معکوس وجود است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینان جوان دانشگاهی، عوامل محیطی، موانع تاسیس بنگاه
 • فاروق امین مظفری، رحیم یوسفی اقدم صفحات 143-165
  امروزه مدیریت و رهبری گروه آموزشی به دلیل پیچیدگی بیش از اندازه امور به فرایند کاملا حرفه ای تبدیل شده و زمان مدیریت غیر حرفه ای به سرآمده است. نقش اصلی رهبری آموزشی مستلزم داشتن توانایی های مدیریتی است تا از این طریق مدیر گروه آموزشی اعضای هیات علمی را حول فرهنگ سازمانی منسجم و یکپارچه گروهی گرد هم آورد و اهداف و دورنمای گروه را برای آنها ترسیم کند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر ایفای نقشهای مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه آنان بود. روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری مدیران گروه 10 دانشکده(برق، انسانی، دامپزشکی، علوم طبیعی، علوم تربیتی، ریاضی، فنی، فیزیک، ادبیات فارسی و زبانهای خارجی و کامپیوتر) در دانشگاه تبریز و در سال1391 بودند که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن به صورت محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده و کلیه آمارها و اطلاعات پژوهش از طریق نرم افزار Spss17 تحلیل شد. یافته های تحقیق از چهار مدل رگرسیونی نشان می دهد که برای ایفای نقش رهبری در گروه آموزشی، مهارتهای ارتباطی و انسانی و برای بقیه نقشها از قبیل نقش پژوهشگری، نقش مدیریتی و در نهایت، نقش کمک به پیشرفت اعضای هیئت علمی فقط داشتن انگیزه می تواند مدل را پیش بینی کند. دستاورد تحقیق حاضر با توجه به نقشهای مدیران گروه آموزشی در آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، شناخت عامل انگیزه به عنوان تنهاترین عامل موثر در اجرای نقشهای مدیر گروهی است.
  کلیدواژگان: نقشهای مدیر گروه آموزشی، مهارتهای ارتباطی و انسانی، روحیه دموکراتیک، داشتن انگیزه، دانشگاه تبریز
|
 • Dr. Adel Azar, Mohamadreza Amini, Dr. Parviz Ahmadi Pages 1-24
  The importance of optimal resources allocation in universities can be examined from the perspective of development plan. In this plan-regarding implementation of government policies- universities have a responsibility to change their budgeting system from plan based to performance based. The purpose of this paper is to construct a GP model to budget allocation for university so that the budget is allocated not only to priority based plan but also to Faculties based on student per Capita by the Ministry of Science، Researches and Technology. Considering the various criteria in the university system and because of Fuzzy uncertainties in the problem parameters، a Fuzzy Goal Programming budgeting model was designed. A gist in designing a model is the use of efficiency coefficient—calculated based on Data Envelopment Analysis approach (DEA) along a basic model of input-oriented CCR-for determining the importance coefficient for each educational group in order to allocate budget. In addition، the weights of goals and the priority of each plan were determined using some paired comparison questionnaires completed by experts. The Fuzzy GP model included 5 goals، 899 constraints and 508 decision variables. Solution results for Fuzzy Model and its comparison with deterministic model and actual data regarding the University studied in 2010 indicated efficiency improvement by this model in budget allocation so that by less budget spending، a significant improvement in achieving the goals and objectives will happened.
  Keywords: Budgeting, Fuzzy Goal Programming, Data Envelopment Analysis, University Budget
 • Dr. Yagoub Entezari, Shadi Rohani, Fatemeh Hidari Pages 25-50
  The purpose of current article was to analyze the return of Iran’s higher education system at the macroeconomic level (private and social returns). Return rate was measured by estimation of «macro-Mincer regressions». The regressions was estimated for variables of labor productivity، working capital ratio، average years of schooling، human force expert work experience and import capital goods by using time series data for 32 years (1979-2010) in ten different conditions. Estimation results indicated that one year increase in average years of higher education will increase labor productivity by 77 percent. The average marginal return of higher education in Iran in the last 32 years was 77 percent and total macroeconomic return in 2010 was about 44 percent.
  Keywords: Economic Returns of Higher Education, Macro Return of Higher Education, Cost, benefit Analysis, Macro Equation Mynsr
 • Zohre Zeynoddini Bidmeshki, Fariba Adli, Mojde Vaziri Pages 51-72
  While in recent years the notion of human resource alternated by human capital، the problem of absorbing، recruiting، and retaining competent employees and succession planning has become more important than past. The present study aimed at comparing the present and ideal positions of succession planning (SP) and talent management (TM) in Tehran’s public universities of which University of Tehran، Allame Tabatabaee University، Shahid Beheshti University، Tarbiat Moallem University، Al-Zahra University and Tarbiat Modaress University were randomly selected. The study was a descriptive-survey type. The statistical population was all of 6572 employees of Tehrans universities in different humanities field. According to Krejcie and Morgans table and using quota sampling، 354 of employees were selected. Research tool was Rosswel’s 30 item questionnaire consisted of six factors in present and ideal situations. Reliability of the questionnaire was estimated (0. 75) using Cronbach alpha. Finally، 297 questionnaires were collected. The rate of return was 83 percent. Descriptive and inferential statistics including frequency، Wilcoxon test and analysis of variance were performed for data analysis. The results revealed that، there is a significant difference between present and ideal positions of SP in all of dimensions، as well as commitment about SP is the most important dimension of it. Therefore، the results showed the necessity of implementing the SP and TM in higher education. In addition، the founding shows the importance of senior management commitment and attention to providing the groundwork for the implementation of this program including informing employees of their current and future job responsibilities in educational institutions.
  Keywords: Succession Planning, Talent Management, Higher Education
 • Dr. Abbas Bazargan, Dr. Mohammad Dadras, Majid Yousefi Afrashteh Pages 73-97
  The quality of academic services provided to students in higher education is a major concern for practitioners. Now definition، conceptualization and specifying components of service quality have both theoretical and methodological uncertainty. The root of many of these confusions and complexities is associated to lack of appropriate tools to measure. Providing a reliable and valid instrument for measuring quality of service is a necessary step in quality services. The main purpose of this research was to construct a valid and reliable instrument to measure quality academic services to students. The study population included University of Tehran’ students (undergraduate and postgraduate) that were enrolled in the second semester of 2010-11 academic year. The sample consisted of 290 participants who were randomly assigned to two groups of 145 each. Preliminary and exploratory analysis was conducted for first sample and validation and verification for second one. The final instrument consisted of 45 questions and six factors of electronics services، communication، physical environment، education services، libraries and benefits. Cronbach''s alpha coefficient for the instrument underlying factors calculated 0. 88 to 0. 92. Internal consistency، item reliability and composite reliability were used to assess reliability. Exploratory and confirmatory factor analysis، convergent and discriminant validity for factors were assessed. The result of this analysis confirmed reliability and validity of the tool and its underlying factors.
  Keywords: Service Quality, Higher Education, Constructing Instrument, Reliability, Validity, Student, University
 • Hossein Taherian, Dr. Davood Feiz, Zahra Heydarkhani Pages 99-116
  Happiness and joy are related to efficiency، hope، power of thinking، academic achievement and quality of life. The aim of this research was to study the effective managerial and organizational factors on the happiness and joy in universities and their effects on the knowledge production. A mixed method and a causal comparative method were chosen for this study. Subjects were consisted of 365 faculty members (n=65) and students (n=300) in Bachelorette and Master Degree at Semnan University. Needed data was gathered through examining documents، research papers and a researcher made questionnaire. Validity of the questionnaire was determined by experts and university professors. The reliability of questionnaire for faculty members and students were determined by calculating the Cronbach''s alpha coefficient at 92 percent and 90 percent، respectively. Data collected was analyzed by using t test and independent t test- comparing two population means and multi-criteria decision-making procedure (TOPSIS). Analysis of hypothesis showed that there was a significant relation among organizational and managerial factors and happiness (P<. 05) and happiness and increasing of the knowledge production by faculty members and university students (P<. 05). In faculty members opinion، trust (. 088) and interaction (. 082) and positive thinking (. 08) variables were more important in rising the levels of joy and happiness. In students’ perspective، job security (. 072)، extracurricular activities (. 072) and work environment conditions (. 07) were more important in increasing of joy and happiness.
  Keywords: Organizational Factor, Joy, Happiness, Managerial Factors, Knowledge Production, Universities
 • M.T. Ansari, B. Fakour Pages 117-141
  Entrepreneurship is an effective strategy for employment of massive Iranian university students and graduates along with countries’ economic progress. The aim of this research was to investigate the contextual barriers to enterprise startup by Iranian graduates. A quantitative descriptive survey method was used for this research. The statistical population of the research included university students and graduates that established startups businesses (independent-individualistic entrepreneurship). The sample comprised the founders of business startups that stationed in incubator centers of public universities affiliated to the Ministry of Science، Research and Technology. A questionnaire was used for data gathering. To determine its validity، content validity was utilized through entrepreneurship’s experts and scholars. The reliability of questionnaire was determined by calculating the Cronbach''s alpha coefficient. Data analysis was performed through inferential and descriptive statistics. Descriptive analysis of the independent variables and Friedman test for ranking of factors showed that deficiency of entrepreneurship education and skills، lack of financial resources، lack of positive social and cultural attitudes toward entrepreneurship، lack of access to knowledge and technology، deficiency of the government supportive policies and programs، absence of market openness and rules and regulations are the most important contextual obstacles to business startup of Iranian graduates. According to Spearman''s correlation analysis between the dependent variable (a new business startup) and independent variables (lack of financial resources، deficiency of entrepreneurship education and skills، and rules and regulations) there was an inverse significant correlation at 95% confidence.
  Keywords: Entrepreneurship, Graduated Entrepreneurs, Environmental Factors, Barriers to Business Startup
 • Dr. Farough Amin Mozaffari, Rahim Yousefi Aghdam Pages 143-165
  Today، he role of management styles in the effectiveness and enhancement of organizational performance is more evident than ever before، and complexity and expansion of higher education system has added to the importance of department chairs’ role in the universities. From a postmodern viewpoint، management in higher education represents a medium to bring about organizational changes. Meanwhile، department chairs as a branch of leadership، have a critical role in inspiring and offering a future prospect. Therefore، the main goal of the present study was to evaluate the factors affecting the performance of the department chairs from their own standpoint. This practical research adopts a survey methodology. The statistic population included department chairs from 10 Tabriz University Faculties (Electrical Engineering، Humanities، Veterinary، Natural Sciences، Education & Psychology، Mathematical Sciences، Engineering، Physics، Persian Literature and Foreign Languages، and Computer Science) in 2012، of which 30 were sampled randomly. The data was collected using a standard questionnaire; its validity was assessed using content analysis and its reliability by Cronbach''s alpha. Multivariate regression analysis was applied، and SPSS 17 was employed to analyze the entire statistics and data. The results from the four regression model indicated that to exercise leadership role in a department، communication and human skills and for other roles، including scholarship and management as well as helping faculty members to advance، simply motivation can predict the model. Given the duties outlined for a department chair under the regulations of the Iranian Supreme Council of the Cultural Revolution، the outcome of the present work is the recognition of motivation as the only factor influencing the performance of department chairs.
  Keywords: Roles, Department Chair, Communication, Human Skills, Democratic Spirit, Motivation, Tabriz University