فهرست مطالب

مهندسی شیمی ایران - پیاپی 76 (دی 1393)
 • پیاپی 76 (دی 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/23
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
 • پریسا خدیوپارسی صفحه 3
 • مقالات
 • هانیه شکرکار، نورالله کثیری*، تورج محمدی صفحه 4
  در این مقاله داده های حاصل از تصفیه فاضلاب های نفتی توسط غشاءهای سرامیکی در فرایند میکروفیلتراسیون از طریق شبکه عصبی و مدل هرمیا شبیه سازی شده است. در شبیه سازی فرایند توسط شبکه عصبی، برنامه ای با استفاده از نرم افزار متلب نوشته شده است. غلظت روغن در فاضلاب سنتزی (Coil)، سرعت جریان عرضی (CFV)، دما (T)، اختلاف فشار اعمال شده در دو طرف غشاء (TMP) و زمان (t) به عنوان ورودی ها و شار تراوشی غشاء به عنوان خروجی شبکه می باشند. داده های عملیاتی در سه دسته تربیت، ارزیابی و آزمون شبکه تقسیم شده است. در این مطالعه سه حالت (20-20-60 و 15- 15-70 و 10-10-80) برای آموزش شبکه بررسی شده است. همچنین تشکیل رسوب با استفاده از مدل هرمیا که چهار رفتار متفاوت برای گرفتگی را بیان می کند مدل می شود. در تمام حالات مشاهده می شود مدل شبکه عصبی نسبت به مدل هرمیا پیش بینی بهتری برای شارتراوشی دارد.
  کلیدواژگان: مدلسازی، میکروفیلتراسیون، فاضلاب نفتی، مدل هرمیا، شبکه عصبی
 • شهرزاد فاضل*، امیرصادق کاظمی، مجتبی اعلایی زاده صفحه 13
  فرایند اکسایش پیشرفته فتوکاتالسیتی از روش های نوین و کارآمد در تصفیه فاضلاب های مختلف صنعتی و کشاورزی می باشد. در این پژوهش، از دی اکسید تیتانیم به عنوان کاتالیست جهت بررسی تاثیر تغییرات pH بر کاهش غلظت و COD حشره کش سایپرمترین در تصفیه فاضلاب سنتزی کشاورزی استفاده گردید. تثبیت دی اکسید تیتانیم (دگوسا، 25P-) بر روی صفحات مشبک استیل به شیوه ای ساده و ارزان انجام شد. توزیع همگن و مناسب نانو ذرات دی اکسید تیتانیم به وسیله آنالیز SEM و عدم تغییر ماهیت ذرات کاتالیست توسط آنالیز XRD به اثبات رسید. ذرات تثبیت شده کاتالیست بر روی صفحات مشبک که در معرض نور فرابنفش لامپ 15 واتPhilips (طول موج 450-300 نانومتر) در راکتور ستونی قرار گرفت. عمل پایش در این آزمایش هر 15 دقیقه 1 بار با نمونه گیری انجام شده است. بر اساس بررسی های انجام شده در مدت 3 ساعت در دمای 25 درجه سلسیوس و 7=pH غلظت نرمالیزه حشره کش (غلظت اولیه: 75 میلی لیتر EC 40% در 1000 لیتر آب) به نزدیک صفر کاهش یافت. علاوه بر این، در این پژوهش میزان COD در محیط خنثی به 78% مقدار اولیه (7100 میلی گرم بر لیتر) رسید. همچنین به طور کلی ثابت شد که با افزایش pH ثابت سرعت واکنش حذف آلاینده افزایش می یابد و کاهش COD و غلظت تطبیق خوبی با مدل سینتیکی شبه درجه اول دارد.
  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیم، تخریب نورشیمیایی، فرایند اکسایش پیشرفته، سایپرمترین، حذف حشره کش
 • سجاد بهرامی ریحان*، رامین کریم زاده صفحه 23
  با توجه به اهمیت واحدهای اولفینی در کشور و همچنین پیچیدگی آنها، برای واحدهای بزرگ بهینه کردن شرایط عملیاتی و بهره وری، بسیار مهم به نظر می رسد.از آنجایی که مدلسازی و شبیه سازی بعضی از قسمتهای این واحد توسط روابط و معادلات سنگین ریاضی صورت می پذیرد لذا استفاده از یک روش صحیح و در عین حال ساده و کاربردی که در آن بجای استفاده از روش ها و معادلات پیچیده دیفرانسیلی و ریاضی از روش ها و فرمولهای ساده استفاده شده باشد بسیار مفید خواهد بود. در واقع با استفاده از این روش می توان بسیاری از پارامترهای طراحی و عملیاتی واحد را بررسی و در مورد تغییرات و در نهایت بهینه سازی آنها اظهار نظر کرد. در این کار پژوهشی مطالعه و مدلسازی واحد اولفین مجتمع پتروشیمی جم که از لحاظ ظرفیت بعنوان یکی از بزرگترین واحد اولفین جهان محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته و واحدهای سردسازی و جداسازی آن توسط روابط و روش های تخمینی و تقریبی و با کمک نرم افزار اکسل مدلسازی گردید و شبیه سازی و نتایج آن ارائه شد. در نهایت جهت بررسی بیشتر این روش، شش حالت عملیاتی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و محاسبات آن توسط این روابط صورت پذیرفت. نتایج بدست آمده قابل قبول و در بسیاری از حالتها نزدیک به شرایط طراحی بود.
  کلیدواژگان: اولفین، مدلسازی، روش های مهندسی، تخمینی
 • یاسر واثقیان، نگین حیدری، مجتبی احمدی*، مهدی پیری، مجید هاشمی، بیژن عباسی صفحه 33
  در این مقاله، خاکسترزدایی و گوگردزدایی از قیر طبیعی با استفاده از روش شناورسازی توسط اسید سولفوریک بررسی شده است. نمونه مورد استفاده دارای 9/6% گوگرد (که 6/74% آن را گوگرد پیریتی تشکیل می دهد) و 30% خاکستر است. همه آزمایش ها با میزان1 هوادهی 4 لیتر بر دقیقه و با استفاده از روغن کاج و گازوئیل به ترتیب به عنوان کف ساز و کلکتور انجام شده است. در تحقیق حاضر، اثر میزان کلکتور و کف ساز، pH، درصد وزنی جامد در تفاله2، دور همزن و اندازه ذرات بررسی شده است. قیر طبیعی تا ابعاد کمتر از0/5میلی متر خرد شده است. جهت خاکسترزدایی و گوگردزدایی آزمایش های شناورسازی در سلول شناورسازی آزمایشگاهی 3 لیتری دنور انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرایط بهینه جهت انجام آزمایش-ها به ترتیب مقدار کف سازg/t 50، مقدار کلکتور kg/t1، دورهمزن rpm1200، pH برابر 7، پالپ 5 درصد جامد و زمان شناورسازی 3 دقیقه می باشد. که در این شرایط، به 52% حذف گوگرد پیریتی (36/45% از گوگرد کل)،40% حذف خاکستر و 70% بازیابی دست یافتیم.
  کلیدواژگان: خاکسترزدایی، شناورسازی، قیر طبیعی، گوگردزدایی
 • امین گلی، امیر رضا طلایی*، محمدرضا طلایی صفحه 41
  مواد آلی فرار ترکیباتی مضر برای سلامتی انسان محسوب می شوند. اتانول یکی از اعضاء این گروه بوده که می تواند منجر به افزایش آلودگی هوا گردد. در این مطالعه از راکتور بیوفیلتر چکنده که در این مقاله به آن به اختصار راکتور گفته شده است در مقیاس آزمایشگاهی برای تصفیه هوای آلوده به اتانول استفاده شد. در این پژوهش برای اندازه گیری اتانول موجود در هوا، اتانول از فاز گازی به فاز مایع (آب مقطر) انتقال داده شد. سپس مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی آب (COD) اندازه گیری گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که راکتور مورد استفاده در این مطالعه قادر به حذف 100 درصد اتانول ورودی به خود می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که علی رغم پیچیدگی های راهبری، استفاده از راکتور بیوفیلتر چکنده سازگار با محیط زیست و بسیار موثر در حذف هوای آلوده به اتانول می باشد.
  کلیدواژگان: راکتور بیوفیلتر چکنده، حذف متانل، تصفیه هوای آلوده، زمان ماند هیدرولیکی
 • حسن عابدینی، مجید پاکیزه*، سجاد امیری صفحه 51
  تخمین مناسب توزیع اندازه حفرات جاذب های صنعتی، به عنوان یک پارامتر مهم در طراحی و شبیه سازی واحد های جذب، شناخته می شود. در این مقاله در ابتدا بررسی مختصری در مورد فرمولبندی برخی روش های تعیین توزیع اندازه حفرات، مثلBJH، NLDFT، HK و SHN1 صورت گرفته است. در ادامه به منظور مقایسه کارایی روش های مورد نظر، توزیع اندازه حفرات جاذب هایMCM-41/A، SBA-15، ZSM-5 و AC بدست آمده است. بر اساس نتایج بدست آمده، از روش های NLDFT و BJH در گستره وسیعی از اندازه حفرات می توان استفاده کرد، همچنین بکارگیری روش هایHK و SHN1 برای جاذب های میکروپور1 پاسخ های مناسبی را به همراه خواهد داشت. برای دستیابی به توزیع اندازه حفرات مناسب با استفاده از روش SHN1 اطلاعات فیزیکی و عملیات ریاضی کمتری نسبت به روش های دیگر، مورد نیاز می باشد، در نتیجه به خوبی می توان از این روش برای تعیین توزیع اندازه حفرات جاذب های میکروپور استفاده کرد. نتایج بدست آمده با استفاده از روش NLDFT در مقایسه با روش های دیگر، برای جاذب های مزوپور (Mesopores)، دقیق تر است.
  کلیدواژگان: توزیع اندازه حفرات، روش BJH، NLDFT، HK، SHN1
 • احسان زمانی، مسعود حق شناس فرد* صفحه 62
  در مقاله حاضر بررسی CFD افزایش انتقال گرما در یک مبدل پوسته- لوله همراه با لوله مارپیچ انجام شده است. آب داغ به عنوان سیال گرم در لوله افقی و آب سرد نیز از سمت پوسته وارد شده است. نقش مربوط به پارامترهای هندسه مورد استفاده بر میزان انتقال گرما بررسی و ارائه شده است. با انجام آنالیز CFD و محاسبه مقادیر مطلوب هر یک از پارامتر های مورد بررسی، توافق خوبی بین آنالیز CFD و نتایج تجربی حاصل شد. پارامترهای هندسی و عملیاتی مورد بررسی «شدت جریان های سیال های گرم و سرد، فاصله بین پیچ ها و استفاده از بفل» در جهت افزایش میزان انتقال گرما می باشند. طبق نتایج حاصل افزایش گام لوله مارپیچ باعث می شود سیال حرکت کننده درون پوسته برخوردهای کمتری با دیواره های لوله مارپیچ داشته باشند که سبب کاهش افت سرعت و افزایش میزان انتقال گرما می شود. همچنین استفاده از بفل سبب افزایش 8/3 درصدی در عدد ناسلت درون لوله می گردد. برای یک گام مشخص از لوله مارپیچ، افزایش شدت جریان سیال سرد همراه با بفل سبب افزایش نسبی 11 درصدی عدد ناسلت و افزایش گام لوله مارپیچ سبب افزایش 16/9 درصدی عدد ناسلت درون پوسته می گردد.
  کلیدواژگان: دینامیک سیالات محاسباتی، لوله مارپیچ، مبدل های پوسته و لوله
 • احد قائمی*، حسین قنادزاده، زینب اصغرپور صفحه 69
  در این تحقیق یک مدل ترمودینامیکی بر اساس معادلات پیتزر و ویریال برای مدل سازی سیستم تعادلی پیپرازین – آب – دی اکسیدکربن ارائه شده است. این مدل بر اساس اصول حاکم بر الکترولیت ها شامل: موازنه جرم، موازنه بار، تعادل شیمیائی و تعادل فازی بنا نهاده شده است. در این مدل برای محاسبه ضرایب فعالیت اجزاء در فاز مایع از تابع انرژی آزاد گیبس پیتزر و برای محاسبه ضرایب فوگاسیته اجزاء در فاز گاز از معادله حالت ویریال استفاده شده است. معادلات حاصل از مدلسازی سیستم پیپرازین – آب – دی اکسیدکربن شامل مجموعه ای از معادلات خطی و ناخطی بوده که به طور همزمان با استفاده از روش دستگاه معادلات ناخطی نیوتن حل شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی محققین مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. متوسط خطای مطلق مدل برای 376 داده تجربی برابر 7/18 درصد بدست آمد. همچنین مقایسه نتایج مدل با نتایج مدل های مختلف ترمودینامیکی نشان داد که مدل ارائه شده دقت بالاتری برای پیش بینی انحلال دی اکسیدکربن نسبت به سایر مدل ها دارد.
  کلیدواژگان: محلول پیپرازین، داده های تعادلی، مدل ترمودینامیکی، پیتزر، دی اکسید کربن
 • هادی رحیم زاده، میثم طباطبایی، مهدی ارجمند*، لیلا وفاجو، مهرداد میرزاجان زاده صفحه 80
  کاهش منابع فسیلی و آلاینده ها در اتمسفر زمین باعث شده است محققین درپی جایگزین کردن سوخت های فسیلی با سوختهای پاک و تجدیدپذیر باشند. بیودیزل یکی از این سوخت هاست که از واکنش ترانس استری شدن، بین یک روغن و الکل و در حضور یک کاتالیست بازی یا اسیدی تولید می شود. در حال حاضر تولید بیودیزل ضمن اینکه هزینه بالایی دارد دارای ملاحظات و مشکلاتی نیز می باشد. از جمله اقداماتی که می توان برای کاهش هزینه تولید انجام داد استفاده از کاتالیست ناهمگن است. بنابراین در این مقاله برای درک بهتر جوانب و مشکلات استفاده از دیگر کاتالیست ها به بررسی انواع کاتالیست های بکار رفته در تولید بیودیزل پرداخته و درضمن عوامل و متغیر های مهم در ارتباط با سنتز و بکارگیری کاتالیست های ناهمگن به همراه جزئیات در این مقاله آورده شده است. این بررسی شامل معرفی و ارزیابی عملکرد کاتالیست های همگن بازی، کاتالیست-های همگن اسیدی، کاتالیست های ناهمگن بازی، کاتالیست های ناهمگن اسیدی و آنزیم ها می باشد. در این میان کاتالیست های بازی همگن به لحاظ سرعت واکنش و تولید بیودیزل بهتر از کاتالیست های اسیدی می باشند و کاتالیست های ناهمگن پتانسیل جداسازی و استفاده مجدد و در نتیجه حذف مراحل خنثی سازی و آبشویی، کاهش میزان پساب تولیدی و مهمتر از همه کاهش هزینه ها را دارا هستند. اگرچه کاتالیست های اسیدی نسبت به اسیدهای چرب آزاد و آب مقاوم هستند و قادرند هر دو واکنش ترانس استری شدن و استری شدن را همزمان انجام دهند اما زمان واکنش آنها بسیار بیشتر از کاتالیست های بازی می باشد. آنزیم ها نیز به عنوان کاتالیست برای تولید بیودیزل دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله عدم حساسیت به اسیدهای چرب آزاد و امکان واکنش در دماهای پایین می باشند اما قیمت بالای آنزیم ها یکی از دلایل کاربرد کم آن ها بوده است.
  کلیدواژگان: بیودیزل، ترانس استری شدن، کاتالیست های همگن، کاتالیست های ناهمگن، نانو کاتالیست
 • اخبار و گزارش ها
 • صفحه 105
|
 • H. Shokrkar, N. Kasiri*, T. Mohammadi Page 4
  In this paper, results of the oily wastewater treatment by ceramic membranes in microfiltration process are simulated using neural network and hermia model. The process simulation by neural networks is written using MATLAB software program. The network input consisted of oil concentration (Coil), cross-flow velocity (CFV), temperature (T), trans-membrane pressure (TMP), and filtration time (t) and the network output consisted of permeation flux. The operational data is divided in three categories: training, validation and testing. In this study, three modes (20-20-60 and 15-15-70 and 10-10-80) are investigated for training the network. Also formation of precipitate is modeled using hermia model includes four different behavior in obstruction. In all states are observed prediction of permeation flux using neural network is better than hermia model.
  Keywords: Modeling, Microfiltration, Oily Wastewater, Hermia Model, Neural Network
 • Sh. Fazel*, A. Sadegh Kazemi, M. Aalaeizadeh Page 13
  Advanced oxidation process was used to remove both Cypermethrin and COD burden from the agricultural wastewater. It was shown that the normalized concentration of the pesticide was decreased to nearly zero during 3 hours. Operational conditions were pH=7 and 25C with the initial concentration of 75 ml (EC 40%) pesticide per 1000 liter water. Rate of concentration decrease was considerably faster through the first 30 minutes rather than final 30minutes. Additionally, in this research the amount of COD load in the neutral medium was reduced to 78% of its initial (COD0=7100gm/lit). The effect of pH on COD and concentration removal rate was studied. It was revealed that pH increase could grow the rate constant. COD and concentration removal was appropriately fitted with the pseudo first order kinetics model. Immobilization of TiO2 (Degussa, P-25) on the steel sieve plates has done by an low-cost and simple method. Uniform and proper distribution of TiO2 was proven by XRD analysis. Furthermore, insignificant rinse of photo-catalyst was displayed by SEM Image. Immobilized particles of titanium dioxide were exposed to UV radiation (Philips 15W – Wave length: 300-450nm) through the column reactor. Sampling was performed every 15 minutes during the experiment.
  Keywords: UV, TiO2, Photocatalytic Degradation, Advanced Oxidation Processes, Cypermethrin, Pesticide Removal
 • S. Bahramireyhan*, R. Karimzadeh Page 23
  Due to the importance of olefin units in the country and their complexity, optimization the operating & productivity conditions for these big plants seems very important. Since modelling and simulation some parts of the plant need complex mathematical relations and equations, so usage a simple and accurate method will be very useful. Practically, by using this method, a lot of design and operating parameters can be studied and commented about changes and optimizations. In this research study and modelling of olefin plant of Jam Petrochemical Complex which is the world's largest olefin unit, has been studied. Cooling and separation units modelled and simulated by relationships and methods of estimation and approximation (Rules of thumb) and it's results provided. Finally, further evaluation of this technique, was examined by six different operating conditions and calculations performed by these relationships. Results in many cases was acceptable & close to the design conditions.
  Keywords: Olefin, Modeling, Engineering, Short cut Correlations
 • Y. Vasseghian, N. Heidari, M. Ahmadi*, M. Piri, M. Hashemi, B. Abbasi Khazaei Page 33
  Flotation and leaching methods were used to remove ash and sulphur from bitumen by sulfuric acid. The bitumen samples had sulphur content of 9.6% (6.74% in the pyrite sulphur form) and 30% ash. All the experiments were done under aeration rate of 4L/min using pine oil and gasoline as frother and collector agents, respectively. The factors studied were including the amounts of collector and frother agents, pH, and the solid weight percentage in the pulp, stirrer speed, and particle size. The bitumen samples with dimensions less than 0.5 mm were crushed. The flotation experiments were performed in a 3-liter Denver laboratory flotation cell to ease the ash and sulphur removal. The optimum condistion obtaind from the results were; foaming amount of 50gr/t, collector amount of 1kg/t, impeller speed of 1200rpm, pH=7, pulp containing 5% of solid, particle size of 100mesh, and flotation time of 3 mins. In these circumstances, 52.9% of pyrite sulphur (e.g.; 36.45% of total sulphur) and 43% of ash were removed. With the approach of leaching with sulfuric acid, the organic and pyrite sulphur removal were 7% and 13%, repectively. Combination of these two methods (in optimal conditions), removed up 47% of the total sulphur and 61% of ash through bitumen sample.
  Keywords: Desulphurization, Ash removal, Bitumen, Flotation
 • A. Goli, A. R. Talaiekhozani*, M. R. Talaiekhozani Page 41
  Volatile organic compounds are dangerous for human health. Ethanol is a member of this group that can decrease the air quality. In this study a bio-trickling filter was applied to treat air contaminated with ethanol which in this study it calls reactor. In this study to determine ethanol concentration in air، it was transferred from gas phase to aquatic phase (distillated water). Then، the chemical oxygen demand (COD) of aquatic phase was measured. Results of this research elaborate that the bio-trickling filter reactor can remove 100% of ethanol from polluted air. Results of this research shows that، although، operation of bio-trickling filter is complex، it is environmental friendly and very efficient to treat air contaminated with ethanol.
  Keywords: Bio, Trickling Filter, Methanol Removal, Treatment of Contaminated Air
 • H. Abedini, M. Pakizeh*, S. Amiri Page 51
  Reliable prediction of the heterogeneous solid adsorbents pore size distribution (PSD) is the key element in the design and operation of all adsorption processes. At first in this work a brief investigation about formulation of some PSD measurement techniques (BJH,NLDFT,HK and SHN1) have been done.In order to make comparison between the performance of these methods, computational methods have been employed to determine the PSD of four specific adsorbents(SBA-15, ZSM-5, MCM-41/A and Activated carbon).results showed that BJH and NLDFT method has been successfully applied to adsorbents covering a wide range of pore diameter. Using of HK and SHN1 had a suitable response for micro-pores adsorbent. In addition SHN1 method requires less mathematical calculations and physical information and hence can be easily employed for determining PSD for micro-pores adsorbents. NLDFT method in comparsion with SHN1 method, present a more accurate result for meso-pores material.
  Keywords: Pore Size Distribution (PSD), SHN1, BJH, NLDFT, HK
 • E. Zamani, M. Haghshenasfard* Page 62
  In this paper, CFD modeling of heat transfer enhancement in a shell and helical tube heat exchanger is presented. Hot and cold water have been used as working fluids in the tube side and shell side, respectively. Effects of some important parameters such as hot and cold mass flow rates, baffles and pitch distance, on heat transfer are investigated numerically. The results showed that by increasing the helical tube pitch, heat transfer rate and velocity offset increases. By using the horizontal baffles, the Nusselt number in tube side increases to 8.3%. In a constant tube pitch, by increasing the cold water mass flow rate, the Nusselt number increase up to 11% and increasing the helical pitch increases the 16.9% in Nusselt number through the shell side. The CFD predictions were compared with the experimental data and good agreement was observed.
  Keywords: Computational Fluid Dynamics, Heat Transfer, Shell, Helical Tube Heat Exchangers
 • A. Ghaemi*, H. Ghannadzadeh, Z. Asgarpuor Page 69
  In this research, a thermodynamic model based on the Pitzer and Virial equations was presented for modeling of carbon dioxide-water-Piperazine equilibrium system. The model was constructed based on electrolytes principles including mass balance, electroneutrality, chemical equilibrium and phase equilibria. In the model, activity coefficients of liquid species were determined using Pitzer equation whereas fugacity coefficients of gas species were calculated using Virial equation. The modeling equations of carbon dioxide-water-Piperazine system including a set of linear and nonlinear equations were solved simultaneously using Newton method. The simulation results were compared with other researcher's experimental data. The mean absolute error for 376 experimental data was obtained 7.18 percent. Also comparison of the model results with other thermodynamic model results showed that the model has high accuracy for prediction of carbon dioxide solubility than the other models.
  Keywords: Piperazine, Equilibrium Data, Thermodynamic Model, Pitzer, Carbon Dioxide
 • H. Rahimzadeh, M. Tabatabaei, M. Arjmand*, L. Vafajoo, M. Mirzajanzadeh Page 80
  Decreasing fossil resources and increasing air pollution have made scientists thought of substituting fossil fuels with renewable and clean fuels. Biodiesel is one of such fuels produced through transesterification reaction between a type of alcohol and oil in presence of an acidic or a basic catalyst. Currently production of biodiesel engages with considerations and problems while it has been producing with high cost. Using heterogeneous catalysts are among the measures can be done to reduce biodiesel production cost. Therefore, to better understand the aspects and problems of utilizing other catalysts in this article, different types of catalysts used in biodiesel production have been addressed. Meanwhile, important factors and variables associated with synthesis and application of heterogeneous catalsysts were presented with detail. This includes the introduction and performance evaluation of homogeneous base catalysts, homogeneous acid catalysts, heterogeneous base catalysts, heterogeneous acid catalysts and enzymes. Homogeneous base catalysts have shown better performance than acid catalysts in terms of reaction rate and biodiesel production. Heterogeneous catalysts have the potential of being recovered and reused and so leading to elimination of neutralization and washing steps and therefore reducing waste water and above all reducing the expenditures. Acid catalysts are insensitive to free fatty acids and water and are able to catalyze both transesterificationa and esterification reactions however, the reaction time is much greater than base catalysts. In spite of unique features of enzymes such as insensitivity to free fatty acids or mild reaction conditions, they have not been used very much due to their high prices.
  Keywords: Biodiesel, Transesterification, Homogeneous Catalyst, Heterogeneous Catalyst, Nanocatalyst