فهرست مطالب

پژوهش در تغذیه دام - سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمود وحیدی، مهران مهری، محمود قزاقی، فرزاد باقرزاده کاسمانی صفحه 1
  این آزمایش برای برآورد احتیاجات متیونین قابل هضم بلدرچین ژاپنی از 8 تا 28 روزگی انجام شد. تعداد 540 قطعه جوجه بلدرچین 7 روزه در قالب یک طرح کاملا«تصادفی با 9 تیمار آزمایشی شامل سطح های متیونین قابل هضم (35 /0، 40 /0، 45 /0، 50 /0، 55 /0، 60 /0، 65 /0، 70 /0 و 75 /0 درصد) با 4 تکرار و 15 پرنده در هر تکرار به صورت تصادفی بین 36 قفس آزمایشی تقسیم شدند. جیره پایه ای برای تامین تمامی نیازهای غذایی بلدرچین ژاپنی به استثنای متیونین فرموله شد و برای تهیه تیمارهای آزمایشی سطح های افزایشی مکمل DL- متیونین به جای نشاسته به جیره پایه افزوده شد. داده های مربوط به افزایش وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی در طول دوره آزمایشی اندازه گیری و ثبت شدند. نتایج نشان داد که افزایش وزن بدن و مصرف خوراک در سطح 5 /0 درصد متیونین قابل هضم در دوره های مختلف رشد (8 -14، 8 -21 و 8 -28 روزگی) افزایش یافتند (05 /0 >P). ضریب تبدیل غذایی در سنین 8 -14 و 8 -28 روزگی به طور معنی داری در سطح 5 /0 درصد متیونین کمترین بود (05 /0 >P). سطح های متیونین قابل هضم تاثیر معنی داری بر نسبت وزنی قطعات لاشه (ران، سینه، کبد و طول روده باریک) در هیچ یک از مرحله های رشد نداشت. همچنین، مشاهدات نشان داد که سطح های متیونین قابل هضم بر اندازه اندام های ایمنی (طحال و بورس فابرسیوس) تاثیر معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: متیونین قابل هضم، _ احتیاجات، بلدرچین ژاپنی، عملکرد
 • سعید کریمی دهکردی، یوسف روزبهان، محمد خوروش صفحه 7
  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر انواع مختلف چربی در جیره غذایی 30 راس گاو شیری هلشتاین بر بیان گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی گاما در اوایل دوره شیردهی، که طی دوره انتقال به طور تصادفی به جیره های آزمایشی حاوی پودر چربی پالم (تیمار 1)، روغن مایع سویا (تیمار 2) یا دانه کامل سویای تفت داده (تیمار 3) اختصاص داده شدند. پس از دو هفته عادت دهی دام ها به جایگاه، دام ها به مدت 3 هفته پیش تا 3 هفته پس از زایش با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. در روز 14 پس از زایش، نمونه گیری از خون و نمونه برداری از بافت چربی زیرپوستی گاوها انجام شد. غلظت گیرنده های متاثر از تکثیر کننده های پراکسی زومی گامای ((PPARγ موجود در پلاسمای خون و داده های حاصل از بیان ژن گیرنده PPARγ در بافت چربی زیرپوستی در قالب طرح کاملا تصادفی تعیین و آنالیز شدند. نتایج به دست آمده نشان داد، که غلظت PPARγ پلاسمای خون و بیان ژن گیرنده PPARγ تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند (05 /0
  کلیدواژگان: گاو شیری، _ چربی، غلظت PPARγ پلاسمای خون، بیان ژن گیرنده PPARγ
 • علی محرری صفحه 13
  در بررسی برخی محلول های بیولوژیکی گاهی لازم است تا فعالیت آنزیم پروتئاز در آن محلول تعیین شود. بیشتر روش هایی که تاکنون پیشنهاد شده اند بر مبنای تجزیه یک نوع پروتئین و تعیین فرآورده نهایی تجزیه که اسید آمینه می باشد، استوار است. در این پژوهش اعتبارسنجی یک روش ساده و به نسبت سریع برای تعیین فعالیت پروتئاز محلول های مورد نظر بررسی شده است. در این روش اساس کار بر مبنای تجزیه پروتئین موجود در شیر با آنزیم موجود در ماده مورد نظر است. با هیدرولیز پروتئین شیر در مدیای تحت آزمون، محیط مدیا کدورت خود را از دست داده و رنگ مدیا به صورت شفاف درمی آید و بسته به فعالیت آنزیمی پروتئاز، آنزیم در محیط انتشار یافته و براساس درجه انتشار آنزیم می توان به فعالیت آنزیمی آن محلول پی برد. بر طبق روشی که شرح مختصر آن داده شد، فعالیت آنزیم پروتئاز در عصاره میوه کیوی به عنوان منبع گیاهی حاوی فعالیت پروتئازی و چندین محلول بیولوژیکی شامل مایع شکمبه بره بالغ، میش و گاو شیری نیز تعیین شدند. هرچند این روش یک روش کیفی است اما با استفاده از شاخصی که در متن توضیح داده شده است مشخص شد که این شاخص، همبستگی مثبت (926 /0 = r) و معنی داری (008 /0 = P) با فعالیت پروتئولایتیکی به دست آمده از روش مرسوم دارد که استفاده آن را در شرایطی که به دقت زیاد نیاز نیست، قابل توصیه می کند.
  کلیدواژگان: هیدرولیز، _ آنزیم، پروتئین، پروتئاز
 • ساناز آذرسا، علیرضا شهرکی صفحه 19
  امروزه صنعت پرورش مرغ با توجه به تقاضای بیشتر به گوشت سفید نسبت به گوشت قرمز اهمیت بیشتری یافته است. یکی از عامل های موثر بر افزایش وزن بدن نیاز غذایی به اسیدهای آمینه ضروری شامل متیونین، لیزین و ترئونین است. در این مطالعه نرخ رشد پرنده به سطح های مختلف لیزین، متیونین و ترئونین توسط دو روش رویه پاسخ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آنالیز قرار گرفتند. کارایی دو روش و با کمک آماره های ضریب تبیین، میانگین مربعات خطا، میانگین انحراف مطلق، میانگین درصد خطای مطلق و متوسط مطلق انحراف ارزیابی شدند. میزان بالای ضریب تبیین 92 درصد مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقابل 51 درصد رویه پاسخ و مقدار کم باقیمانده خطا برای روش شبکه های عصبی مصنوعی نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به روش رگرسیونی در شناسایی الگوی پاسخ پرنده به عامل های غذایی ابزار کارآمدتری است.
  کلیدواژگان: مدل رویه پاسخ، _ جوجه گوشتی، افزایش وزن، شبکه عصبی مصنوعی
 • مجید کلانتر، علی مصطفی تهرانی، محمد قدمی، میلاد نوری صفحه 23
  این آزمایش با تعداد 12 راس گاوشیرده هلشتاین در قالب طرح آماری چرخشی متوازن به شکل مربع لاتین 4×4 اجرا شد. 4 گروه 3 راسی گاو به 4 تیمار در 4 دوره آزمایشی 21 روزه اختصاص یافته و ثبت داده ها در هفته سوم هر دوره انجام گرفت. تیمارهای غذایی به ترتیب شامل: 1- شاهد (بدون مکمل نیاسین) 2- مکمل 12 گرم نیاسین در روز 3- مکمل 14 گرم نیاسین در روز 4- مکمل 16 گرم نیاسین در روز بودند. براساس نتایج به دست آمده از این آزمایش مشخص شد مکمل نیاسین روی میزان تولید شیر خام و تصحیح شده بر مبنای 5 /3 و 4 درصد چربی تاثیر معنی دار (05 /0P<) داشته به طوری که تولید شیر خام و تصحیح شده در سطح های 14 گرم و 16 گرم در روز نسبت به سطح 12 گرم نیاسین در روز و شاهد بالاتر بود. درصد پروتئین، درصد مجموع مواد جامد شیر، درصد مجموع مواد جامد بدون چربی شیر و کل تولید چربی و پروتئین شیر به طور معنی دار (05 /0P<) افزایش یافت، اما درصد چربی و درصد لاکتوز شیر افزایش نداشتند. در کل با توجه به نتایج این آزمایش سطح 14 گرم مکمل نیاسین بهتر از سایرین سبب افزایش تولید و ترکیبات شیر شد.
  کلیدواژگان: مکمل نیاسین، _ گاو شیری، تولید شیر، ترکیبات شیر
 • مهران ترکی، محمد زارعی، حسینعلی قاسمی، روح الله قاسمی صفحه 31
  هدف این مطالعه بررسی اثرات پری بیوتیک MHF-Y روی عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخم گذار بود. تعداد 144 قطعه مرغ تخم گذار نژاد لوهمن (LSL-Lite) در سن 32 هفتگی به 4 تیمار آزمایشی با 6 تکرار به ازای هر تیمار و 6 پرنده به ازای هر تکرار تخصیص داده شدند. مرغ ها در شرایط استاندارد پرورش داده شدند و با یک جیره پایه استاندارد (با انرژی قابل متابولیسم2720 کیلوکالری بر کیلوگرم و پروتئین خام 4 /15 درصد) بدون هرگونه افزودنی به عنوان شاهد و جیره پایه مکمل شده با 075 /0، 15 /0و 225 /0 درصد پری بیوتیک تغذیه شدند. در طول دوره آزمایش، عملکرد تولیدی برای هر تیمار رکورد برداری شد و همچنین در انتهای آزمایش، 18 تخم مرغ به ازای هر تیمار برای تعیین فراسنجه های کیفی تخم مرغ نمونه برداری شد. تولید تخم مرغ، میزان مصرف خوراک، توده تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی به وسیله مکمل پری بیوتیک تحت تاثیر قرار نگرفت (05 /0P>). اما وزن تخم مرغ در مرغ های تغذیه شده با جیره 15 /0 درصد پری بیوتیک نسبت به سایر گروه های آزمایشی بالاتر (04 /0P=) بود. اگرچه شاخص تخم مرغ، عددها و و رنگ زرده تحت تاثیر مکمل پری بیوتیک قرار نگرفت (05 /0P>)، وزن و ضخامت پوسته در مرغ های تغذیه شده با 15 /0 درصد پری بیوتیک نسبت به سایر گروه های آزمایشی بالاتر (05 /0> P) بود.
  کلیدواژگان: کیفیت تخم مرغ، مرغ تخم گذار، _ عملکرد تولیدی، ری بیوتیک
 • الهه رستم زاده، مسعود اسدی فوزی، علی اسماعیلی زاده کشکوییه صفحه 39
  در این پژوهش برای بررسی اثر محدودیت متیونین جیره بر وزن بدن در سنین مختلف و همچنین استخوان های ران، درشت نی و بازو از تعداد 200 قطعه بلدرچین ژاپنی استفاده شد. این پرندگان به مدت 42 روز با استفاده از دو جیره محتوی مکمل متیونین و بدون مکمل متیونین تغذیه شدند. رکوردهای انفرادی وزن بدن در سنین 7، 14، 21، 28، 35 و 42 روزگی و صفات استخوان در سنین 24 و 35 روزگی برای پرندگان بالا اندازه گیری و ثبت شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که محدودیت متیونین جیره سبب کاهش معنی دار وزن بدن تا سن 35 روزگی می شود (05 /0P<)، اما این کاهش وزن در تمام سنین یکسان نیست به طوری که با افزایش سن میزان آن کاهش می یابد. همچنین حذف مکمل متیونین اثر معنی داری بر رشد استخوان ها در سنین 24 و 35 روزگی نداشت. نتایج همچنین نشان داد که بین نر ها و ماده ها از نظر وزن بدن تا سن 35 روزگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. براساس نتایج این پژوهش اهمیت افزودن مکمل متیونین به جیره در سنین مختلف متفاوت است به طوری که از هفته پنجم به بعد تاثیری بر وزن بلدرچین ندارد.
  کلیدواژگان: متیونین جیره، استخوان، وزن بدن، _ بلدرچین ژاپنی
|
 • Mahmoud Vahidi, Mehran Mehri, Mahmoud Ghazaghi, Farzad Bagherzadeh Kasmani Page 1
  This experiment was conducted to determine the nutritional requirement of digestible methionine (dMet) in growing Japanese quail from 8 to 28 d of age. A total of 540 seven-day-old quail chicks were allotted in 9 treatments including several levels of dMet (0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70 and 0.75% of diet) with 4 replicates and 15 birds in each based on a completely randomized design. A basal diet was formulated to meet all nutritional needs except dMet, and to create the experimental treatments incremental levels DL-Met was added to the basal diet at the expense of corn starch. Growth data for body weight gain (BWG), feed intake (FI), and feed conversion ratio (FCR) were recorded weekly. The results showed that the highest BWG and FI were obtained with 0.5% of dMet (8-14, 8-21, and 8-28 d of age). The lowest FCR was obtained at the 0.5% of dMet from 8-14 and 8-28 d of age. No significant effect of dietary Met was observed on carcass attributes (thigh and breast) and digestive organs (liver and length of small intestine) during the study. Also, the effect of dietary Met was not significant on immune-system related organs including spleen and bursa of Fabricius. This study showed that 0.5% of dMet would be sufficient for optimum performance of growing Japanese quails.
  Keywords: Japanese quail, Requirement., Performance, Digestible Methionine
 • Saeid Karimidehkordi, Yousef Rouzbehan, Mohammad Khorvash Page 7
  To assess the effects of different kind of fat in transition period diets on plasma concentration and gene expression of PPARγ, 30 multiparous Holstein cows randomly attributed to 3 experimental diets containing palm oil (treatment 1), soybean oil (treatment 2) or roasted whole soybean (treatment 3). After 14 days adaptation to experimental stalls, the animals had free access to experimental diets during 3 weeks before to 3 weeks after calving. Blood samples were collected on day 14 postpartum for determination of PPARγ concentration. Subcutaneous adipose tissue was sampled on day 14 postpartum for determination of peroxisome proliferators-activated receptor gamma (PPARγ) gene expression. Obtained data were analyzed using completely randomized design. The results showed that on day 14 postpartum, the plasma levels of PPARγ as well as expression of PPARγ gene in adipose tissue were not affected by dietary treatments (P > 0.05).
  Keywords: Fat, Dairy cattle, Plasma concentration of PPARγ, null, Gene expression of the PPARγ
 • Ali Moharreriy Page 13
  The validity of simple method for detection and determining of proteases has been tested in this survey. In conventional method, protease activity is quantitated by direct measurement of substrate cleavage to amino acid product and concentration of amino acid has been measured by spectrophotometric assay. The simple method is qualitative procedure for determination of protease activity and it is based on degradation of milk protein in the milk agar gel. With measuring the clear zone around the wells on milk agar gel, it is possible to measure protease activity when compared to standard with known protease activity. The simple method has been tested for determining the protease activity on Kiwifruit as a source of plant protease and rumen fluid from adult lamb, ewe and dairy cows as a sources of microbial protease. Results showed positive and significant correlation (r=0.926; P=0.008) between conventional and simple methods for protease activity. Therefore, due to simplicity and rapidness of the simple method for detection of protease activity, this method can be suggested for farm level protease activity measurements.
  Keywords: Enzyme, Protein., Hydrolysis, Protease
 • Sanaz Azarsa, Alireza Shahraki Page 19
  Nowadays, the poultry industry has gained special importance due to higher demand for white meat than red meat. One of the main factors affecting body weight gain in broiler chickens is the nutritional requirements for essential amino acids including methionine, lysine, and threonine. In this survey, the growth rate of the birds in response to dietary levels of Met, Lys, and Thr were analyzed using response surface methodology (RSM) and artificial neural networks (ANN). The efficiency of these methods was assessed using some statistical parameters including coefficient of determination (R2), mean square error (MSE), mean absolute deviation (MAD), mean absolute percentage error (MAPE), and average absolute deviation (AAD). The higher R2 of ANN models (R2 = 0.92) than that of RSM models (R2 = 0.51) and lower residual distribution for ANN models revealed that ANN is the more efficient tools for recognition of birds responses to nutritional factors than regression method.
  Keywords: Broiler, Gain, Artificial neural network, Response surface methodology.
 • Majid Kalantar, Ali Mostafatehrani, Mohammad Ghadami, Milad Nouri Page 23
  This study was performed using 12 multi parturient dairy cows in postpartum stage of early lactation period. Animals were assigned randomly to a 4×4 single Latin square crossover design. Treatments and periods were 4 and the length of each period was 21 days which records were collected at the end of week 3 of each period. Treatments were as as follow: control group (no niacin supplementation), 12 g, 14 g, and 16 g niacin supplementation. Daily milk records were collected and milk samples were analyzed every 15 days regularly. The results showed that niacin supplementation had a significant effect on milk yield (both raw yield and 3.5% and 4% FCM) (p<0.05). Row milk yield, 3.5% and 4% FCM milk yields were higher in 14 and 16 g niacin groups than 12 g niacin and control groups. Also niacin supplementation had a significant effect on milk compositions including milk protein, total solids and solid not fat percentages (p<0.05), but not on milk fat and lactose percentages. In conclusion, higher levels of niacin improved milk production and composition compared to lower levels. As a final result, 16 g niacin per day had the highest effect on the productive parameters in contrast to other treatments.
  Keywords: Dairy cow, Niacin., Milk composition, Milk production
 • Mehran Torki, Mohammad Zarei, Hossein Ali Ghasemi, Rohollah Ghasemi Page 31
  The objective of this study was to investigate the effects of prebiotic MHF-Y on productive performance and egg quality of laying hens. A total of 144 Lohmann LSL-Lite laying hens at 32 wk of age were allocated to 4 experimental treatments with 6 replicates per treatment and 6 hens per replicate. Hens were reared at standard conditions for 6 week and provided a standard basal diet (ME =2720 kcal/kg and CP=145 g/kg) with no additives as control and basal diet supplemented with 0.075, 0.15 or 0.225 % prebiotic MHF-Y. During the experimental period, productive performance for each treatment was recorded and at the end of trial, 18 eggs were also taken from each treatment for determination of egg quality parameters. The egg production, feed intake, egg mass and feed conversion ratio were not affected (P>0.05) by dietary prebiotic supplementation. However, egg weight was higher (P=0.04) in hens fed 0.15 % prebiotic diet compared to other experimental groups. Although, egg index, Haugh unit and yolk colour were also not affected (P>0.05) due to prebiotic supplementation, eggshell weight and thickness were higher (P<0.05) in hens fed 0.15 % prebiotic compared to other experimental groups.
  Keywords: Prebiotic, Productive performace., Laying hens, Egg quality
 • Elaheh Rostamzade, Masood Asadi Fozi, Ali Esmaili Koshkoeye Page 39
  In the present study the effects of dietary methionine restriction on body weight and femur, tibia and humorous growth were evaluated using 200 pieces of Japanese quail. Birds were fed by two diets including with methionine and without methionine supplement for 42 days. Individual body weights were measured at 7, 14, 21, 28, 35 and 42 days of age. In addition the bone characteristics were measured at 24 and 35 days of age. The results suggest that dietary methionine restriction caused significant decreases in body weight up to 35 days of age (P<0.05). In comparison with later ages, the body weight was decreased more at early ages. The bone growth was not affected by the dietary methionine restriction. The results also show that the body weight were not significantly different between males and females until 35 days of age. The Importance of methionine supplement for the growth traits measured at the different ages was not the same where the body weight was not affected significantly after five weeks of age.
  Keywords: Bone, Body weight, Dietary methionine, Japanese quail