فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سهیل سبحان اردکانی، راضیه زندی پاک* صفحات 282-292
  مقدمه
  رنگ ها در صنایع نساجی، کاغذسازی، چرم سازی، لوازم آرایشی و تولید رنگ کاربردهای فراوانی دارند. با توجه به این که بسیاری از این رنگ ها سمی و سرطان زا می باشند، بنابراین حذف آن ها از فاضلاب این صنایع امری اجتناب ناپذیر جهت حفظ محیط زیست است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی حذف رنگ ژانوس گرین توسط نانو لوله کربنی چند دیواره از نمونه حقیقی آب رودخانه گنج نامه همدان بود.
  روش ها
  این مطالعه در مقیاس میدانی-آزمایشگاهی، در بهار 1391 بر روی نمونه آب رودخانه گنج نامه همدان انجام شد. تمام مراحل آزمایش تحت شرایط بهینه انجام و به صورت ناپیوسته از نانو لوله های کربنی چند دیواره استفاده گردید. اثر متغیرهای pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگ و زمان تماس بر راندمان حذف رنگ ژانوس گرین بررسی گردید. در نهایت ایزوترم های جذب رنگ بر روی جاذب براساس مدل های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بررسی شد. رسم نمودارها توسط نرم افزار Sigma Plot نسخه 10 و محاسبه انحراف معیار داده ها با آزمون آماری توصیفی توسط نسخه 18 نرم افزار آماری SPSSانجام شد.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش زمان تماس تا 75 دقیقه و مقدار جاذب به میزان 0/02 گرم کارایی حذف رنگ افزایش یافته است. بهترین pH برای حذف رنگ 7 بود. همچنین در بررسی ایزوترم جذب مشخص گردید که جذب رنگ ژانوس گرین بر روی نانو لوله کربنی چند دیواره از ایزوترم جذب لانگمویر تبعیت می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  نانو لوله کربنی چند دیواره می تواند به عنوان یک جاذب موثر و در دسترس جهت حذف رنگ ژانوس گرین از پساب های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانولوله کربنی، رنگ ژانوس گرین، ایزوترم جذب، رودخانه گنج نامه، همدان
 • سمیراسادات پورحسینی، رضا دهنویه، محمدحسین مهرالحسنی* صفحات 293-303
  مقدمه
  تعیین اولویت های پژوهشی فرآیندی مهم در مدیریت پژوهش های حوزه سلامت به شمار می رود. در صورتی که این فرآیند بر اساس اهداف و ارزش های نظام سلامت انجام گیرد، نیازهای واقعی به درستی پاسخ داده خواهند شد. این پژوهش با هدف تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گرفته است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع بررسی اسنادی می باشد و در آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پژوهش مورد نظر بر روی اسناد بالا دستی بوده که به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست و پرسشنامه پژوهش گر ساخته می باشند.
  نتا یج: اولویت های پژوهشی در دو دسته پژوهش های ساختاری - سازمانی و پژوهش های برون سازمانی شناسایی گردید. اولویت های پژوهشی دسته اول شامل نیروی انسانی، مدیریت بودجه، مدیریت پژوهش، ساختار سازمانی، تسهیلات و فضای فیزیکی، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فرآیندهای کاری و فرهنگ سازمانی بوده و اولویت های پژوهشی دسته دوم شامل محیط های حامی سلامت، توانمندسازی جامعه، عدالت در سلامت، کیفیت ارائه خدمات و فرهنگ سلامت بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  تعیین اولویت های پژوهشی براساس مطالعه اسناد بالادستی روشی مطلوب جهت تعیین اولویت های منطبق با نیازهای واقعی می باشد. چرا که در این روش اولویت ها بر اساس اهداف و ارزش های نظام و مشکلات و نیازهای موجود تعیین خواهند شد. استفاده از روش تلفیقی مطالعه اسناد و بهره گیری از مشارکت ذی نفعان نیز جهت به دست آوردن نتایج بهتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نیاز سنجی، اولویت گذاری پژوهشی، اسناد بالادستی
 • فرانک فکرت*، غلامرضا ابراهیمی نژاد، ویدا رضوی نعمت الهی صفحات 304-312
  مقدمه
  تصویر ذهنی بدن، نشان دهنده تصوری است که فرد از بدن خود دارد و سطح بالای نارضایتی از بدن باعث افسردگی می شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 380 نفر از زنان کارمند متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات فردی، تصویر بدنی، عزت نفس و سازگاری زناشویی با روایی و پایایی کافی بود. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 20 وارد و برای آنالیز نتایج از رگرسیون خطی استفاده شد.
  نتا یج: سن اکثر شرکت کنندگان (85/0%) بالای 25 سال بود و اکثر آنان (65/0%) تحصیلات کارشناسی به بالا داشتند. رابطه معناداری بین عزت نفس و سازگاری زناشویی (β= 0.23، P= 0.001) و همچنین بین تصویر بدنی و سازگاری زناشویی وجود داشت (β=0.65، P=0.001). عزت نفس قدرت پیشگویی قوی تری نسبت به تصویر بدنی در سازگاری زناشویی داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسد که تصویر بدنی و عزت نفس زنان نقش مهمی در سازگاری زندگی زناشویی داشته باشد. این مسئله می تواند از سوی سیاست گذاران و مشاوره های خانواده مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، عزت نفس، سازگاری زناشویی
 • عرفان خوارزمی، علی کشتکاران، فرزاد پارسایی برازجانی، سحر گودرزی*، عبدالله الماسیان کیا صفحات 313-322
  مقدمه
  تصمیم گیرندگان سلامت در تمام دنیا با منابع محدود و نیازهای نامحدود افراد جامعه رو به رو هستند. بنابراین تخصیص بهینه این منابع مخصوصا در بخش سلامت و مهم تر از آن در سیستم اورژانس امری ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان بهینه بودن تخصیص بیماران در پایگاه های اورژانس شهر شیراز به بیمارستان ها از طریق مدل حمل و نقل بود.
  روش ها
  ا و، ای - است رت ام . جهت انجام این پژوهش سه نوع داده مورد نیاز بود: تعداد بیماران انتقال یافته از پایگاه های اورژانس به بیمارستان های دولتی، متوسط فاصله محل حادثه در محدوده پایگاه های مختلف تا بیمارستان های دولتی و تعداد تخت های بخش اورژانس. سپس مدل حمل و نقل با توجه به داده های به دست آمده در بالا، ساخته شد. آنگاه مدل را در برنامه Lingo قرار داده و جواب های بهینه به دست آمد.
  نتا یج: با توجه به داده های به دست آمده از واحد اورژانس مرکزی مشخص شد که در شش ماه دوم سال 1388، تعداد بیماران دریافتی بیمارستان نمازی 4233، بیمارستان فقیهی 1087، بهشتی 1999 و علی اصغر 14 بوده است. پس از مدل سازی با قرار دادن مدل در نرم افزار Lingoنتایج تخصیص بیماران به این قرار بوده است: بیمارستان های نمازی584، فقیهی 1529، بهشتی 3600 و علی اصغر1620.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس یافته های به دست آمده از مدل سازی بهینه بخش اعظم بیماران باید به بیمارستان های بهشتی و علی اصغر منتقل شوند که این امر بیانگر این است که بیمارستان های فوق الذکر بایستی به لحاظ منابع انسانی و تجهیزات پزشکی مجهز شوند.
  کلیدواژگان: تخصیص بهینه، اورژانس، مدل حمل و نقل
 • امیررضا نبی پور*، حسین غلامی، امیر امینی، سید محمد ریاحی، سارا قنبری فر، حسین زیرک مرادلو صفحات 323-332
  مقدمه
  افسردگی از مهم ترین اختلالات خلقی است که عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع افسردگی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا و برخی از عوامل مرتبط با آن بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی همه 124 نفر از پرسنل شبکه بهداشت و درمان پیشوا وارد مطالعه شدند. جهت سنجش افسردگی از پرسشنامه سنجش میزان افسردگی (سما) و نیز برای سنجش مذهبی بودن از پرسشنامه DUREL استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون لوجستیک تک متغیره و چند متغیره و همچنین از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده گردید.
  نتا یج: از کل این افراد 34/7 درصد دچار افسردگی بودند که 2/4 درصد از آن ها افسردگی شدید داشتند. بین جنسیت (زن)، اعتقادات و تجارب دینی و سابقه خدمت و با افسردگی ارتباط معنی داری از لحاظ آماری مشاهده گردید. اما بین سن، تعداد فرزند، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، وضعیت استخدام، داشتن شغل دوم، شرکت در مراسم مذهبی و نیز انجام فعالیت های مذهبی شخصی و افسردگی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  افسردگی در کارکنان این شبکه شیوع زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد اقداماتی در زمینه ارتقاء سلامت روان از جمله شناسایی عوامل به وجود آورنده، برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزش بهداشت روان و خدمات مشاوره ای انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، شیوع، کارکنان، شبکه بهداشت و درمان
 • ملوک ترابی پاریزی*، علی اسکندری زاده، مرضیه کریمی افشار، مجید اسدی شکاری، آرش جنگجو صفحات 333-340
  مقدمه
  حرفه دندانپزشکی، یکی از حرفه هایی است که خستگی جسمانی و روانی زیادی دارد و می تواند منجر به سندرم فرسودگی شغلی گردد. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی فراوانی فرسودگی شغلی در دندانپزشکان شهر کرمان بوده است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 145 دندانپزشک شهر کرمان شاغل در مطب و مراکز بهداشتی - درمانی انجام شد. روش جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی Maslach (مازلاک) بود. آنالیز داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 و توسط آنالیز رگرسیون انجام شد.
  نتا یج: در این پژوهش 51/7% دندانپزشکان مرد و 48/3% زن، با میانگین سن 7/18 ± 35 سال بودند. 14/1 % افراد مسخ شخصیت شدید، 30/46 % خستگی عاطفی و 71/76% دچار عدم موفقیت شخصی (کفایت شخصی) شدید بودند. بین متغیرها سن، جنس، وضعیت اشتغال، ساعات کار هفتگی، تاهل و سال های فارغ التحصیلی با فرسودگی شغلی ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد. اما بین مسخ شخصیت با وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  فرسودگی شغلی در دندانپزشکان کرمان بالا می باشد. سیاست های مداخله ای جهت ارزیابی و یافتن عوامل آن و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و درمانی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، دندانپزشکان، کرمان
 • معصومه فولادوندی، محمدرضا امیراسماعیلی، مریم توفیقی*، غلامرضا فولادوندی، مرضیه رمضانی صفحات 341-350
  مقدمه
  در سازمان های بهداشتی و درمانی، توجه به رفتار شهروندی-سازمانی و رضایت شغلی در بهبود عملکرد کارکنان و میزان و کیفیت خدمات سلامتی موثر می باشد. با توجه به وجود فشار کاری و مشاهده نارضایتی بیشتر در پرستاران، به نظر می رسد بررسی ارتباط رفتار شهروندی-سازمانی با رضایت شغلی پرستاران حائز اهمیت است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی همه 150 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه دو بخشی مربوط به سوالات رضایت شغلی پرستاران و رفتار شهروندی-سازمانی بود. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  نتا یج: میانگین نمره کلی رفتار شهروندی-سازمانی 10/54±88/21 و میانگین نمره کلی رضایت شغلی 17/69± 83/72 بود. بین نمره کلی رضایت (رضایت درونی و رضایت بیرونی) و نمره کلی رفتار شهروندی-سازمانی ارتباط معنی داری با ضریب همبستگی 0/204 مشاهده شد (P=0.012). همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) و t مستقل نشان داد، بین متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، تجربه، واحد سازمانی و جنسیت) با رضایت شغلی و ابعادش و رفتار شهروندی-سازمانی و زیر گروه هایش ارتباطی وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی، ارتباط معنی داری وجود دارد. لذا مدیران بیمارستان ها برای دستیابی به اهداف سیستم بهداشت و درمان باید به این موضوع توجه کنند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی، سازمانی، رضایت شغلی، پرستاران، بخش مراقبت ویژه، اورژانس
 • عبدالعلی گلپایگانی، مجید هاشمی*، سعید پرستار، نرگس خانجانی، مریم پرواره، محمد حیدری فارسانی، امین نوری صفحات 351-368
  مقدمه
  جیوه یکی از سه فلز سنگینی است که در صدر لیست آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا برای مواد سمی و خطرناک دارای اولویت بر سلامتی انسان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی محیطی و شغلی انسانی با جیوه در ایران است.
  روش ها
  کلیه مطالعات انجام شده در ایران که به نحوی به اندازه گیری جیوه در انسان در ایران پرداخته بودند، با استفاده از منابع الکترونیک در دسترس شاملIranmedex، SID، Magiran، Google Scholar، Web of Knowledge، Science Direct و PubMed جستجو شدند. اما با توجه به ناهمگونی نتایج مطالعات، از انجام متاآنالیز روی نتایج خودداری گردید.
  نتا یج: پس از جستجوی منابع اطلاعاتی، تعداد 47 مقاله یافت شد. از این تعداد، 44 مطالعه انتخاب و نتایج آن ها بررسی گردید. هر چند مواجهه محیطی با جیوه در ایران بالا نیست، اما مواجهه شغلی آن در ایران قابل توجه است و مقادیر آلودگی در گروه های خاص از جمله دندانپزشکان بالاست.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن میزان مواجهه در برخی گروه های شغلی، استفاده از وسایل حفاظت فردی و تهویه مطلوب در محل کار باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه به پایش های ادواری میزان مواجهه و معاینات پزشکی شاغلین مرتبط ضروری می نماید. برای کاهش مواجهه محیطی، وضع قوانینی در خصوص اندازه گیری جیوه مواد غذایی و استفاده از کامپوزیت های عاری از جیوه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: جیوه، ایران، مواجهه محیطی، مواجهه شغلی
|
 • Soheil Sobhanardakani, Raziyeh Zandipak* Pages 282-292
  Background
  Dyes are widely applied in the textile, paper, plastic, leather, food and cosmetic industry and color manufacture. Many of these dyes are toxic and carcinogenic. Therefore, removal of dyes from the effluents is essential for environmental protection. The aim of this research is evaluation of the removal efficacy of Janus Green dye from real samples of Ganjnameh River water using multi-walled carbon nanotube.
  Methods
  This study was performed at field-lab scale in the spring of 2012 on a sample from the Ganjnameh River. All of the experiments were done under optimum conditions and multi-wall carbon nanotubes were used in batch. The effect of variables such as pH, amount of adsorbent initial dye concentration and contact time on the efficacy of dye removal was studied. Finally, the adsorption isotherm of Janus Green dye onto the multiwalled carbon nanotubes were investigated based on Langmuir, Freundlich and Temkin models. The diagrams were created by Sigma Plot 10 and descriptive statistics was performed by SPSS 18.
  Results
  The results showed that removal efficiency increased until 0.02 gr adsorbent and 75 min contact time. The optimum pH for Janus Green removal was 7. Also the isotherm equations revealed that Janus Green dye adsorption onto multiwalled carbon nanotubes best fitted the Langmiur adsorption isotherm.
  Conclusions
  The MWCNTs are effective and available adsorbents for removal of Janus Green from industrial wastewater.
  Keywords: Multi walled carbon nanotubes, Janus Green dye, Adsorption isotherm, Ganjnameh River, Hamadan
 • Samira Sadat Pourhosseini, Reza Dehnavieh, Mohammad Hossein Mehrolhassani* Pages 293-303
  Background
  Setting research priorities is an important process in management of health researches. If this process is carried out based on the goals and values of the health system, the actual needs will be properly met. This study is aimed to determine research priorities of Kerman Medical Sciences University.
  Methods
  In this documentary study, content analysis method was used. The study was base on upstream documents, which were selected purposefully. Data collection tools were checklist and a researcher-made questionnaire.
  Results
  Research priorities were identified in two categories of structural - organizational studies and environmental researches. The first category of research priorities included human resources, budget management, research management, organizational structure, facilities and physical space, knowledge management, information technology, business processes and organizational culture and the second group of research priorities included health supporting environments, community empowerment, equity in health, the quality of services, and health culture.
  Conclusion
  Setting research priorities based on upstream documents review is a favorable method to determine priorities consistent with actual needs. In this method, priorities will be determined based on goals and values of the system and the existing needs and problems. Using the integrative approach of documents review and utilizing beneficiarie's involvement is also recommended to obtain better results.
  Keywords: Needs assessment, Research prioritization, Upstream documents
 • Faranak Fekrat*, Gholamreza Ebrahiminejad, Vida Razavi Nematolahi Pages 304-312
  Background
  Body image reflects how a person thinks and feels about his/her own body. Negative body image results in low self-esteem and depression. The aim of the present study was to investigate the relationship of body image and self-esteem with marital adjustment among female married employees of Kerman University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 380 female married employees of Kerman University of Medical Sciences in 2013. Data gathering was performed through a questionnaire including demographic features as well as items related to body image, self-esteem and marital adaptation. The reliability and validity of the questionnaire had been confirmed. Data analysis was done using linear regression model and through SPSS 20 software package.
  Results
  The age of majority of participants (85%) was more than 25 years and most subjects (65%) had bachelor or higher educational degrees. Marital adjustment showed significant relationship with body image (β= 0.23, P= 0.001) and self-esteem (β=0.65, P=0.001). Self –esteem was a stronger predictor of marital adjustment than body image.
  Conclusion
  According to the obtained results, women’s body image and self-esteem have essential roles on marital adjustment. Therefore, it should be considered by policy-makers and family counselors.
  Keywords: Body image, Self, esteem, Marital adjustment
 • Erfan Karazmi, Ali Keshtkaran, Farzad Parsaei Borazjani, Sahar Goodarzi*, Abdollah Almasiankia Pages 313-322
  Background
  Healthcare authorities, in all around the world, are faced with resources limitations and limitless needs of citizens. Therefore, optimal resources allocation, particularly in the health sector and emergency system, seems to be of great importance. The present study aimed to determine the optimality rate of patient's distribution to hospitals by emergency stations based on the transportation model.
  Methods
  In the current descriptive-analytical, cross-sectional study, three required data including the number of patients transferred from the emergency stations to the state hospitals, the average distance between the incident place and the state hospitals and the number of beds in the emergency departments were determined. Then, the transportation model was created based on the above data. Afterwards, the model was put in the LINGO software and the optimal results were obtained.
  Results
  The data provided by the Central Emergency Unit showed that from Sep. 2009 to March 2010, the number of transferred patients had been 4233 to Namazi, 1087 to Faghihi, 1999 to Beheshti, and 14 to Ali-e-Asghar hospitals. After modeling by putting the model in the LINGO software, the number of patients’ allocation were determined 584 for Namazi, 1529 for Faghihi, 3600 for Beheshti, and 1620 for Ali-e-Asghar hospitals.
  Conclusion
  According to the obtained results, the majority of patients should be transferred to Beheshti and Ali-e-Asghar hospitals. Therefore, it is required that the mentioned hospitals be improved regarding their human resources and medical equipment.
  Keywords: Optimal allocation, Emergency, Transportation model
 • Amir Reza Nabipour*, Hossein Gholami, Amir Amini, Seyed Mohammad Riahi, Sara Ghanbarifar, Hossein Zirak Moradlou Pages 323-332
  Background
  Depression is one of the most important mental disorders affecting social, vocational and educational performance. The aim of this study was to determine the prevalence of depression and its related factors in Pishva District Health Network employees.
  Methods
  In this cross sectional study, all 124 employees from Pishva District Health Network were enrolled. Depression among employees was assessed using a Standard Persian Depression Assessment Questionnaire (SAMA) and Religiosity was assessed using the Duke University Religion Index (DUREL). Univariate and multivariate logistic regression statistical analysis was performed through SPSS 21 Software.
  Results
  The prevalence of depression was 34.7% including 2.4% severe depression cases. There was a significant relationship between depression and female gender, religious beliefs and experiences, and employment duration. There was no statistically significant relationship between depression and other variables including age, number of children, marital status, educational level, employment status, having a second job, attending religious meetings and having personal religious activities.
  Conclusion
  There was a high prevalence of depression in Pishva district health network employees. Therefore, it should be planned to promote mental health of the employees through detection of underlying causes, holding mental health workshops, educational meetings and consultation services.
  Keywords: Depression, Prevalence, Employees, Health network
 • Molouk Torabi Parizi*, Ali Eskandarizadeh, Marzieh Karimi Afshar, Majid Asadi Shekaari, Arash Jangjoo Pages 333-340
  Background
  Dentistry is a demanding profession with high physical and mental tiredness, which can result in job burnout. The aim of this study was to find the frequency of job burnout in dentists of Kerman.
  Methods
  This cross- sectional study was carried out on 145 dentists working in private offices and health care centers of Kerman. Data were collected using Maslach job burnout questionnaire and analyzed through SPSS18 software and using regression analysis.
  Results
  Among these dentists, 51.7% were male and 48.3% were female. Mean age of participants was 35 ± 7.18 years. In whole, 14.1% had a high level of depersonalization, 30.46% showed high emotional exhaustion, and 71.76% reported high personal accomplishment failure. Demographic variables such as age, sex, occupational status and year of graduation showed no significant relationship with job burnout. But, depersonalization showed a significant relationship with occupational status and marital status.
  Conclusion
  There is a high frequency of job burnout among Kerman dentists. Intervention policies for evaluation and to find the related factors and preventive measures are recommended.
  Keywords: Job Burnout, Dentists, Kerman
 • Masoumeh Fuladvandi, Mohammad Reza Amiresmaili, Mariam Tofighi*, Gholam Reza Fuladvandi, Marzieh Ramezani Pages 341-350
  Background
  Attention to organizational citizenship behavior and job satisfaction is effective in improving employees’ performance and quality of services in health care organizations. Due to higher job pressure and dissatisfaction among nurses, it seems like evaluating the relationship between organizational citizenship behavior and job satisfaction among nurses is important.
  Methods
  In this cross-sectional study, all 150 nurses working in intensive care units and emergency departments of hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences were evaluated. Data collection instrument was a checklist on demographic features and a two- part questionnaire consisting of questions about job satisfaction and organizational citizenship behavior. Data analysis was done using Pearson correlation coefficient and one-way ANOVA.
  Results
  Mean scores of organizational citizenship behavior and satisfaction were respectively 88.21± 10.54 and 83.72± 17.69. There was a significant correlation between the total scores of job satisfaction (intrinsic satisfaction and extrinsic satisfaction) and organizational citizenship by correlation coefficient of 0.204 (P¬=¬0.012). The results of ANOVA and t-test showed no relationship between demographic variables (age, education, experience, organizational unit, gender) and job satisfaction or organizational citizenship behavior and their dimensions.
  Conclusion
  There seems to be a relation between job satisfaction and organizational citizenship behaviour. Therefore, in order to achieve the goals of health care system, hospital administrators should pay more attention to this fact.
  Keywords: Organizational citizenship behavior, Job satisfaction, Nurses, Intensive Care Unit, Emergency
 • Abdolali Golpayegani, Majid Hashemi*, Saeed Parastar, Narges Khanjani, Maryam Parvareh, Mohammad Heydari Farsani, Amin Noori Pages 351-368
  Introduction
  Mercury is one of the three heavy metals which are listed on top of the US EPA,s list for toxic and hazardous material with priority for human health. The aim of this study was to evaluate the situation of environmental and occupational human contamination with mercury in Iran.
  Method
  All studies conducted in Iran which had measured mercury levels in humans in Iran, were searched by electronic databases including Iranmedex, SID, Magiran, Google Scholar, Web of Knowledge, Science Direct and PubMed. Due to the heterogeneity of the study results, meta analysis was not performed on the results.
  Results
  After searching the databases, fourty seven articles were found. From these, 44 were chosen and evaluated. Although contamination with mercury is not high in Iran, but occupational exposure is considerable and contamination in specific groups such as dentists is high.
  Conclusion
  Considering the high exposure to mercury in some occupational groups, using personal protective equipment and proper ventilation at workplaces should be emphasized. Also periodic monitoring of mercury exposure and medical examination of related workers is necessary. In order to decrease environmental exposure, it is suggested that legislations for routine monitoring of mercury in food and using composites without mercury be practiced.
  Keywords: Mercury, Iran, Environmental exposure, Occupational exposure