فهرست مطالب

 • Volume:24 Issue:85, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/07/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اشرف محمدی، زهرا حاجی امینی*، عباس عبادی، علی فتحی آشتیانی، متین علی عسگری صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  اختلالات اضطرابی یکی از شایعترین اختلالات روانی در کودکان می باشد با توجه به تاثیر ارتباط مناسب والدین بخصوص مادران با دانش آموزان بر سلامت روان کودکان، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران بر میزان اضطراب دانش آموزان اول انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه نیمه تجربی 114 دانش آموز کلاس اول دبستان مدارس ابتدایی یکی از مناطق شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد سنجش اضطراب کودکان(SAS-TR) و مهارت های ارتباطی کوئین دام جهت بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی مادران بود. ابتدا میزان اضطراب دانش آموزان و وضعیت مهارت های ارتباطی مادران آنها مورد سنجش قرار گرفت و سپس دانش آموزان بطور تصادفی ساده به 2 گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای مادران گروه آزمون، مهارت های ارتباطی طی 6 جلسه 2 ساعته آموزش داده شد و 2 ماه پس از آموزش مجدد وضعیت مهارت های ارتباطی مادران و اضطراب دانش آموزان دو گروه توسط پرسشنامه های فوق مورد سنجش و مقایسه با مرحله قبل از مداخله قرار گرفت.
  یافته ها
  آزمون آماری ویلکاکسون نشان می دهد که میزان اضطراب در گروه آزمون بعد از مداخله کاهش معناداری داشته است (p<0.05) ولی در گروه کنترل این تفاوت معنادار نمی باشد. همچنین میانگین نمرات مهارت های ارتباطی مادران قبل از مطالعه(9/8±114) بود که بعد از آموزش این میزان در گروه مورد با اختلاف آماری معنی دار ارتقا یافت(p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه آموزش مهارت های ارتباطی به مادران روش موثری در کاهش اضطراب این دانش اموزان می باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، دانش آموز، معلم، مقیاس سنجش اضطراب کودکان، آموزش مهارت های ارتباطی
 • حدیثه خانیان، میمنت حسینی*، فروزان آتش زاده شوریده، سمیرا چایبخش صفحات 11-20
  زمینه و هدف
  کاهش فعالیت جسمی در دوران نوجوانی به ویژه در دختران نوجوان اثبات شده است. با این وجود درک نسبتا کمی از رفتار ورزشی و مکانیزم های آن در دوران نوجوانی وجود دارد. هدف از این پژوهش درک رفتار ورزشی دختران نوجوان شهر تهران بر اساس الگوی مراحل تغییر می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 430 دختر نوجوان 17-14 ساله که به روش نمونه گیری چند مرحله ای از دبیرستان های دولتی و غیر انتفاعی روزانه شهر تهران انتخاب شدند، صورت گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه (پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه مراحل تغییر در فعالیت ورزشی) و سه مقیاس (مقیاس فواید و موانع ورزش، مقیاس خودکارآمدی و مقیاس فرآیندهای تغییر) استفاده گردید. روایی«مقیاس فواید و موانع ورزش»و «مقیاس فرآیندهای تغییر» به روش بر رسی شاخص روایی محتوا، نسبت روایی محتوا و روایی صوری سنجیده شد. پایایی «پرسشنامه مراحل تغییر در فعالیت ورزشی» به روش آزمون مجدد انجام شد که ضریب کاپا آن 0/79 به دست آمد پایایی ا«مقیاس خودکارآمدی»به روش همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) 0/76 = α تعیین شد. پایایی «مقیاس فواید و موانع ورزش» با روش همسانی درونی و آزمون مجدد سنجیده شد که به ترتیب 94/ 0 = α و 0/87 = α و ضریب همبستگی پیرسون به ترتیب 0/98= r و 0/78 =r، به دست آمد. برای سنجش پایایی «مقیاس فرآیندهای تغییر» نیز از دو روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد، که ضریب آلفای کرونباخ آن 0/91 = α و ضریب همبستگی پیرسون 0/97= r، به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس به همراه آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  30 درصد دختران نوجوان شهر تهران در مرحله پیش تفکر بودند و به طور کلی 73/8 درصد از نمونه ها در مراحل پیش از عمل (پیش تفکر، تفکر، آمادگی) و کم تحرک بودند. تمام سازه های الگوی مراحل تغییر از مرحله پیش تفکر تا مرحله نگهداری تفاوت معناداری داشتند (0/001>p). دختران نوجوان در مرحله پیش تفکر پایین ترین و در مرحله نگهداری بالاترین امتیاز را در خودکارآمدی، فواید درک شده و فرآیندهای تغییر داشتند و این روند در مورد موانع درک شده معکوس بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که الگوی مراحل تغییر می تواند به عنوان چارچوبی مناسب جهت درک رفتار ورزشی دختران نوجوان به کار گرفته شود. بنابر این استفاده از این الگو جهت درک و ارتقا رفتار ورزشی در دختران نوجوان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الگوی مراحل تغییر، رفتار ورزشی، دختران، نوجوانان
 • شیرین حسنوند، طاهره اشک تراب*، زهره جعفری، نیره سلمانی، زینب صفریان صفحات 21-30
  زمینه و هدف
  خستگی یکی از شایع ترین عوارض و علائم سرطان استکه با تاثیر بر توانایی فرد کیفیت زندگی و وضعیت عملکردی او را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خستگی ناشی از سرطان و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی و وضعیت عملکردیبیماران سرطانی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی همبستگی 57 بیمار مبتلا به سرطان به روش نمونه گیری مستمرانتخاب شدند. خستگی، کیفیت زندگی و وضعیت عملکردی بیماران با استفاده از مقیاس شدت خستگی(FSS)، پرسشنامه ی ارزیابی عملکردی درمان سرطان -عمومی (FACT–G)و مقیاس عملکردی کارنوفسکی اندازه گیری شد.اعتبارو پایایی ابزار های پژوهش به روش اعتبار محتوایی و آلفای کرونباخ بررسی شد.دامنه نمره خستگی بین 1 تا 7 است. امتیاز بیشتر به منزله خستگی بیشتر ستدامنه نمره پرسشنامه ارزیابی عملکردی درمان سرطان بین صفرتا108 می باشد که امتیاز بالا تر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است.جهت تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، من ویتنی، انالیز واریانس و کروسکالوالیساستفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره شدت خستگی افراد مورد پژوهش 4/36 بود. میانگین کلی کیفیت زندگی افراد (14/65) 66 و 89/5 درصد نمونه ها دارای کیفیت زندگی درحد متوسط بودند. در ارتباط با وضعیت عملکردی نیز یافته ها نشان داد که اکثر نمونه (61.4درصد) قادر به انجام فعالیت طبیعی خود بوده و دامنه نمره وضعیت عملکردی آنها بین 20 تا 100 بود. بین نمره شدت خستگی و کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه ارتباط معکوس ومعنی داری ازنظر آماری وجود داشت.(r = - 0/69، p‹0/000)وضعیت عملکردی هم با خستگی همبستگی معنی دار و معکوسی داشت(r = - 0/58، p‹0/000)
  نتیجه گیری
  بیماران سرطانی خستگی را در حد متوسط تجربه کردند با عنایت به ارتباطخستگی با کیفیت زندگی و وضعیت عملکردی اتخاذ تدابیری در جهت کاهش خستگی افراد و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت عملکردی بیماران سرطانی ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، خستگی ناشی از سرطان، سرطان، وضعیت عملکردی
 • زهرا آهی، نور السادات کریمان*، صالح زاهدی اصل، نزهت شاکری صفحات 31-38
  سابقه و هدف
  این فرضیه وجود دارد که ممکن است یک التهاب تحت بالینی در ایجاد دیابت بارداری نقش داشته باشد.شناخت بیشتر مکانیسم های اولیه دیابت بارداری و پیدا کردن یک عامل خطر جدید می تواند به شناسایی زود هنگام این بیماری، کمک نماید. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط میزان سرمی CRP و دیابت حاملگی در سال 91-1390 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه مورد – شاهدی که بر روی 60 زن باردار با تشخیص قطعی دیابت بارداری (گروه مورد) و 120 زن باردار غیر مبتلا (گروه شاهد)، مراجعه کننده به درمانگاه پری ناتال، بخش زنان، بخش غدد و درمانگاه غدد بیمارستان های مهدیه و طالقانی انجام گردید، میزان سرمی CRPبه روش کیفی با روش لاتکس آگلوتیناسیون و کمی با روش ایمونوتوربیدومتریک اندازه گیری و مقایسه گردید. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش های آماری تی مستقل، مجذور کای و من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  خصوصیات دموگرافیک و سوابق مامایی در دو گروه مشابه بود. میزان سرمی CRP در گروه مورد (3/2)3/59 و در گروه شاهد (3/3)1/44 میلی گرم در لیتر بود. مقایسه میزان سرمی CRPبه روش کیفی (p<0/0005) و میزان سرمی CRP به روش کمی (p<0/0005) بین دو گروه مورد و شاهد، تفاوت معنادار آماری نشان داد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، میزان سرمی CRP با بروز دیابت بارداری مرتبط بود، بنا براین وجود CRP بالا می تواند یک عامل پیشگویی کننده برای ابتلا به دیابت بارداری باشد و همچنین اگر غربالگری انتخابی برای دیابت بارداری مد نظر باشد، این سابقه که به آسانی و با هزینه اندک قابل شناسایی است، می تواند در تصمیم گیری برای انجام آزمایشات قند خون در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، پروتئین واکنشی C، بارداری
 • اشرف دیرکوند مقدم، علی دل پیشه*، آزاده دیرکوند مقدم صفحات 39-44
  مقدمه
  زنان نابارور مشکلات بسیاری را در زندگی خود تجربه می کنند. از آنجا که شناسایی کیفیت زندگی این زنان، سبب افزایش آگاهی مسئولین بهداشتی از نیازها و ارائه خدمات بهتر برای این گروه از مددجویان می گردد، لذا مطالعه کنونی با هدف مقایسه کیفیت زندگی در زنان بارور و نابارور انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی زنان و مامایی شهر ایلام در سال1392 بررسی شدند. نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شد. شرایط ورود به مطالعه شامل زنان همسردار، 49-15 ساله، غیر حامله و غیر شیرده بودند. زنان یائسه، دارای بیماری جسمی و روانی شناخته شده، یا سابقه آن از مطالعه حذف شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه کیفیت زندگی 36- SF جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای دو و تی تست تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  در پژوهش کنونی450 زن مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی در زنان بارور 3/09 ± 32/17 سال و در زنان نابارور 8/07 ± 35/93 سال بود. بیشترین فراوانی سن هنگام ازدواج 25-21 سال گزارش شد. میانگین نمرات ابعاد عملکرد جسمانی، محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات جسمانی، سلامت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی، محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی و سلامت روان در زنان بارور و نابارور اختلاف آماری معنی دار داشت اما بین نمره درد جسمی در زنان بارور و نابارور اختلاف آماری معنی دار گزارش نشد.
  نتیجه گیری
  ابعاد جسمی و ذهنی کیفیت زندگی زنان نابارور پایین تر از زنان بارور است، لذا بکارگیری مشاوره مناسب و توجه به آموزش های لازم در خصوص ارتقاء کیفیت زندگی این زنان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ابعاد کیفیت زندگی، ناباروری، 36، SF
 • ژاکلین وارطانوسیان*، ژیلا عابد سعیدی، هومان منوچهری، اعظم مسلمی صفحات 45-52
  زمینه و هدف
  آموزش علوم پایه و کاربرد بالینی، آن به دانشجویان پرستاری دارای اهمیت است، اما، اساتید پرستاری مشکلات آموزشی و یادگیری علوم پایه را گزارش کرده اند. هدف از این پژوهش بررسی نظرات صاحب نظران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد نحوه ارائه(چیدمان) علوم پایه می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. تعداد 35 نفر از صاحب نظران آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به صورت قضاوتی انتخاب شدند، در مطالعه شرکت کردند.داده ها به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته جمع آوری شد. روایی پرسشنامه با روش روایی صوری و محتوایی وپایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 18 و روش های آماری توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 50درصد صاحب نظران با نسبت تعداد واحدهای دروس علوم پایه جهت دستیابی به اهداف درس پرستاری موافق اند. همچنین، آن ها با افزایش زمان اختصاص داده شده به دروس تشریح و فیزیولوژی، بخصوص با ارائه این دروس با واحدهای بیشتر در چند نیمسال و کاربردی کردن آن ها با دروس تخصصی پرستاری و بالین موافق اند.
  نتیجه گیری
  یکی از اولویت های برنامه ریزان آموزشی باید کاربرد بالینی دروس علوم پایه در رشته پرستاری باشد و نیز تحول اساسی در نحوه ارائه دروس علوم پایه به ویژه دروس تشریح و فیزیولوژی در این رشته صورت گیرد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی آموزشی، صاحب نظر آموزشی، آموزش پرستاری، دروس علوم پایه
 • مرضیه صادق زاده ناصری، طاهره اشک تراب*، فروزان آتش زاده شوریده، حمید علوی مجد صفحات 53-60
  مقدمه و هدف
  پرستاران درمحیط کار متحمل تنش های شغلی زیادی می شوند که این امر منجر به بروز فرسودگی شغلی در آن ها می شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخش های منتخب بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان های فسا و جهرم انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بخش های منتخب بیمارستان های شهرستانهای فسا و جهرم بود که 120 نفر به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، سیاهه فرسودگی شغلی کپنهاک(CBI) و پرسشنامه عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی بود که همسانی درونی «سیاهه فرسودگی شغلی کپنهاک» و«پرسشنامه عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی» به ترتیب 0/7 = α و 0/76 =α و پایایی به ترتیب r=0. 89 و r=0.70 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمره کلی فرسودگی شخصی 52.94 ± 18.35 درصد، فرسودگی مرتبط با کا ر54.14 ± 18.64 درصد و فرسودگی مرتبط با مددجو 41.91 ± 19.91 درصد بوده است. با توجه به طبقه بندی، فرسودگی شغلی در حیطه فرسودگی شخصی و مرتبط با کار در حد زیاد و در حیطه فرسودگی مرتبط با مددجو در حد متوسط بوده است. همچنین عامل اقتصادی کمترین و عامل مراقبتی بیشترین عامل مرتبط با فرسودگی شغلی در واحدهای پژوهش بوده است.
  نتیجه گیری
  میزان بالای فرسودگی شغلی در مطالعه حاضر، بیانگر لزوم توجه بیشتر مسئولان به علل فرسودگی شغلی و رفع آن در پرستاران می باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، عوامل مرتبط، پرستار
 • فرین سلیمانی، فیروزه ساجدی، صدیقه امیر علی اکبری* صفحات 61-70
  سابقه وهدف
  پیشرفت در علم پزشکی و موفقیت در افزایش میزان بقای شیرخواران آسیب پذیر مسئله تکامل آتی این کودکان را مطرح کرده است. بعد از عفونتها و تروما، مشکلات تکاملی و رفتاری شایعترین مشکل در طب کودکان می باشند.طیف وسیعی از علل در بروزمشکلات تکاملی ورفتاری نقش دارند. با توجه به اهمیت موضوع، کمبود اطلاعات دقیق در زمینه عوامل خطر، دراین مقاله به بررسی عوامل مرتیط با تاخیر تکاملی کودکان پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی pubmed، Magiran،science direct، scopus،SIDو ovid با استفاده از کلمات کلیدی وضعیت تکاملی شیرخوار، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، سلامت روانی، خشونت،حمایت اجتماعی، رفتارهای ناسالم،تعیین کننده های اجتماعی سلامت وپس از بررسی 55 منبع اطلاعات به دست آمد.
  یافته ها
  علت اصلی ناتواناییهای تکاملی ناشناخته باقی مانده است. تکامل کودکان تحت تاثیر عوامل دوران بارداری، روانی، اجتماعی، وراثت وعوامل محیطی قرار داردونتیجه تعامل پویا ومستمربین فاکتورهای بیولوژیکی واکتسابی می باشد.
  کلیدواژگان: تاخیر تکاملی - عوامل خطر - عوامل خظر محیطی - عوامل خطر اقتصادی اجتماعی، عوامل خطر بیولوژیکی
|
 • Ashraf Mohamadi, Zahra Hajiamini*, Abbas Ebadi, Ali Fathi, Ashtiani, Matin Aliasgari Pages 1-10
  Background
  Anxiety disorders are one of the most common mental disorders in children. In regard with the importance effect of appropriate communication among parents specially mothers and children, on mental health of children, this study investigated the effects of communication skills training for mothers on anxiety levels of school students in Tehran. Methods and Material: In a quasi-experimental study, 114 students in first grade class, in an area in Tehran and their mothers were included. Before the intervention, children's anxiety was assessed by using the School Anxiety Scale –Teacher report (SAS-TR (SAS-TR), and mother's communication skills was measured by Queendom communication skills questionnaire. The mothers of the children in intervention group were provided a communication skills education program. Mothers of the children in control group were also provided with communication skills education after completion of the study. Two month after the educational intervention mother's communicational skills and their children's anxiety in two groups were assessed by two questionnaires and compared with pre intervention stage. Data were analyzed by SPSS statistical software.
  Findings
  Wilcoxon statistical test showed a significant decrease in anxiety scores of children of mothers of intervention group (p<0.05), while no significant difference was found between pre and post educational intervention anxiety scores in control group. Mean scores of mother's communicational skills was (114.± 8/9) before Intervention which significantly increased after educational program (p 0.05).
  Conclusion
  Anxiety of students is in primary school has a high incidence, diagnosis and early treatment could prevent future complications. According to this study findings, communication skills training for mothers is an effective way to reduce the anxiety students.
  Keywords: Anxiety, student, teacher, School anxiety scale, teacher report (SAS, TR), communication skills training
 • Khaniyan Hadiseh, Hosseini Meimanat*, Atashzadeh Shorideh Forozan, Chaibakhsh Samira Pages 11-20
  Background And Aim
  decline of exercise during adolescence especially in adolescent girls is documented. Nevertheless, there is relatively little understanding about exercise behavior and it's mechanisms during adolescence. The purpose of this study is understanding exercise behavior among Tehran adolescent girls according to Stage of Change Model.
  Methods
  This was a cross-sectional descriptive study that was conducted on 430 adolescent girls ranged in age from 14-17 years that were selected from Tehran daily public and private high school by multi stage sampling method. 2 questionnaires: demographics questionnaire and Stage of Exercise Change Questionnaire (SECQ) and 3 scales: Exercise Benefits/ Barriers Scale (EBBS), Self efficacy scale and Process of change scale were used for data collection and some of which was validated and made reliable. ANOVA accompanied by Tukey's post hoc test were used for data analysis.
  Results
  30% of Tehran adolescent girls were in pre - contemplation stage. Totally 73.8% of samples were in pre- action stages (pre – contemplation, contemplation, preparation) and they were sedentary. All of the stage of change model's constructs differed from pre - contemplation stage through maintenance stage significantly (p< 0.001). Adolescent girls in pre- contemplation scored the lowest and those in maintenance stage scored highest on self-efficacy, perceived benefits and process of change and reversed on perceived barriers.
  Conclusion
  Results of recent study supported the use of stage of change model in understanding exercise behavior among adolescent girls and showed that the stage of change model can serve as a useful frame work to understand adolescent girl exercise behavior so using the stage of change model is recommended in understanding and promoting exercise behavior among adolescent girls.
  Keywords: Stage of Change Model, exercise behavior, adolescents, girls
 • Hasanvandshirin, Ashktorab Tahereh*, Jafari Zohreh, Salmani Nayereh, Safariyan Zeinab Pages 21-30
  Background And Aim
  Fatigue is one of the most common complications and symptoms of cancer. It affects on people's ability and quality of life and functional status. This study examined Cancer related fatigue and relationship with health-related quality of life and functional status of cancer patients.
  Materials And Methods
  In this corelational descriptive study, 57 cancer patients were selected by consecutive sampling. Fatigue, quality of life and functional status of patients measured by the Fatigue Severity Scale (FSS), FACT–G and Karnofsky Performance Scale. Validity and reliability of questionnaires were investigated by content validity and alpha chronbach. Data analysis was done by descriptive statistics and Pearson correlation coefficient, T test, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and ANOVA.
  Results
  The mean fatigue score of samples was 4/36. The overall mean of QoL was 66 14/65) and 5/89% of samples had moderate quality of life. Results of functional status showed that most patients (61.4%) were able to perform normal activity and functional status scores range between 20 to 100.There was significant and inversely statistical differences between fatigue and quality of life. (r = - 0/69, p 0/000). Functional status was significantly and inversely correlated with fatigue (r = - 0 / 58, p <0/000).
  Conclusion
  cancer patients experienced moderate fatigue. Considering relationship between fatigue with quality of life and functional status, it's necessary to be considered action to reduction of fatigue and therefore improve of quality of life and functional status of cancer patients.
  Keywords: Health, related quality of life, fatigue, cancer, cancer, functional status
 • Z.Ahi, N. Kariman*, S.Zahedi Asl, N.Shakeri Pages 31-38
  Background
  It is hypothesized that GDM may be a systemic inflammation mediated by cytokine. This case-control study was designed to investigate correlation between C-reactive protein (CRP) and gestational diabetes mellitus (GDM).
  Method
  In a case-control study, a convenient sample of 60 pregnant women with GDM (case group) and 120 pregnant women without GDM (control group) who attended to GDM and prenatal clinics and women clinics of Ayatollah Taleghani and Mahdiyeh Hospitals were included. Serum level of CRP measured by qualitative and quantitative methods was compared in two groups. Demographic information and reproductive history were obtained by interview. Both of the group was matched in age, parity, first trimester body mass index and DMF index. Data were analyzed by descriptive and analytic statistics.
  Result
  Demographic characteristics and reproductive histories were similar in two groups. Significantly different was between two groups in serum level of qualitative CRP (p<0/0005) and serum level of quantitative CRP (P<0/0005). CRP was strongly associated wish Glucose Challenge Test (GCT) (p<0/0005).
  Conclusion
  The results suggest that there is correlation between C-reactive protein and gestational diabetes mellitus, and inflammation may play an important role in the development of gestational diabetes mellitus and CRP can act as the risk predictor of GDM. More studies are needed to verify these results.
  Keywords: Gestational Diabetes, C, reactive protein, Pregnancy
 • Direkvand, Moghadam A., Delpisheh A.*, Direkvand, Moghadam A Pages 39-44
  Background And Aim
  Infertile women experience many problems in their life. Evaluation the quality of life in infertile makes the healthcare provider aware of their needs for providing quality care. The aim of present study was to compare the quality of life in fertile and infertile women attending public and private centers I Ilam,Iran. Methods and material: In a cross - sectional study, quality of life of a group of infertile and fertile women attending to public and private health care centers of Ilam in 2013 was compared. Simple random sampling method was used. Inclusion criteria consisted of: being married, age between 15-49 years, nonpregnant and non-lactating. Postmenopausal women with known physical and mental illness, or a history of them were excluded. Data were collected by the quality of life questionnaires SF-36 and demographic questionnaire. Data were analyzed using SPSS software, chi-square test and t-test.
  Results
  450 women participated in the present study. Mean age in women of fertile group was 32.17± 3.09 years and in infertile women 35.93± 8.07, respectively. The mean scores for physical functioning, role limitations due to physical problems, general health, vitality, social functioning, role limitations due to emotional problems and mental health were significantly different in fertile and infertile women. But the physical pain scores were not significantly different in fertile and infertile women.
  Conclusion
  The physical and mental dimensions of quality of life scores was lower in infertile women in comparison to fertile women group. Therefore it is important to provide support and education to improve quality of life in infertile women.
  Keywords: Infertility, quality of life, SF, 36
 • Jacqueline Vartanoosian*, Zhila Abed Saeedi, Houman Manoochehri, Azam Moslemi Pages 45-52
  Background And Aim
  Education and clinical application of basic science is important in nursing education, nurse educators have reported problems with the teaching and learning of bioscience. This study aimed to explore educational expert’s opinions regarding the basic science courses offer.
  Materials And Methods
  This descriptive study was performed on 35 educational experts at Faculty of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Data were collected with a semistructured questionnaire. Face and content validity were checked. The reliability of the questionnaire was determined using the Cronbach’s Alpha test. Data were analyzed by SPSS(version 18) and descriptive statistics.
  Findings
  50.0 percent of educational experts agreed with the proportion of basic science courses for nursing course objectives. Also, they agreed with time extension for anatomy and physiology courses, especially these courses offer in several semesters and relevant to clinical nursing courses.
  Conclusion
  According to the results, it seems that curriculum planners should investigate about the clinical application of basic science courses in nursing program as a priority, and fundamental reform needs to consider basic science courses offer, especially anatomy and physiology, as well.
  Keywords: Curriculum planning, Educational Experts, Nursing education, Basic science ourses
 • Sadeghzadeh Nasseri M., Ashktorab T.*, Atashzadehshoredeh F., Alavi Majd H Pages 53-60
  Background And Aims
  Nurses experience numerous stresses in their work which may cause burnout. The goal of present study was to determine the prevalence and factors associated with burnout in nurses working in selected departments of teaching hospitals of University of Medical Sciences and Health Services in Fasa and Jahrom cities.
  Materials And Methods
  In this cross – sectional study,120 nurses working in teaching hospitals Fasa and Jahrom cities were included. Data were collected by a questionnaire which consisted a demographic information section, the Copenhagen Burnout Inventory (CBI) and a list factors related to burnout. Internal consistency of the questionnaires were obtained by calculating cronbach alpha which was α= 0.7 and α=0.76 for "Copenhagen Burnout Inventory" and "related factors with burnout questionnaire " respectively. Test –re test reliability was r=0. 89 and r=0.70 for "Copenhagen Burnout Inventory" and "related factors with burnout questionnaire " respectively. Data was analyzed with SPSS 17 software.
  Finding
  The results showed that the mean scores was for personal-related burnout 52.94 ± 18.35%, workrelated burnout 54.14 ± 18.64%, the client-related burnout 41.91 ± 19.91 percent. According to the classification made, burnout in the area of personal and work-related burnout among nurses was high level and within client-related burnout was moderate. This study showed that the economic factor was the less important factor for burnout, and the care related factors had the most significant association with burnout in study units.
  Conclusion
  High levels of burnout in this study indicate the need for more attention from managers and resolving the causes of burnout in nurses.
  Keywords: Burnout, Related factors, Nurse
 • Farin Soleimani, Firozeh Sajedi, Sedigheh Amir Ali Akbari* Pages 61-70
  Background and Objective
  The survival rates of high-risk infant have been improved as a result of advances in medical knowledge, but future development of these children is becoming a matter of concern. After infection and trauma, developmental and behavioral problems are the most common problems in pediatrics. A range of factors are involved in behavior and development problems. Given the importance and prevalence of developmental disorders, the lack of detailed information on risk factors, this article aims to explore some factors associated with developmental delay in children. Method and Material: This review was performed by searching PubMed, Ovid, SID, Scopus, Magiran and Science Direct databases using following key words: Child Development, Socioeconomic statue, Violence, Social support, Psychological factors, Unhealthy behavior, Social Determinants. A total of 55 article were included in this review.
  Results
  The main causes of developmental disabilities remain unknown. Development of children affected by prenatal factors, psychological, social and biological factors, genetic, environmental factors and is dynamic interaction Biological and Acquired factors.
  Keywords: Developmental delay, Risk factors, Socioeconomic risk factors, Biological risk Factors, environmental risk factors