فهرست مطالب

 • Volume:24 Issue:86, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/09/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • میترا ذوالفقاری، مهدی اجری خامسلو*، معصومه ذاکری مقدم، الهام اجری خامسلو، پویا فرخ نژاد صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  درد یکی از تجارب ناخوشایند بیماران در بخش مراقبت های ویژه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر موسیقی ترجیحی بر روی معیار های فیزیولوژیک درد به عنوان شاخص ارزیابی درد می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تعداد 72 بیمار غیر هوشیار در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های امام خمینی و سینا به روش نمونه گیری در دسترس به مطالعه وارد و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. در گروه مداخله، برای بیماران در طی 3 روز به مدت 30 دقیقه موسیقی پخش شد.در گروه کنترل بیماران در همین زمان فقط بر روی تخت استراحت می کردند. 10 دقیقه قبل و 30 دقیقه بعد با استفاده از چک لیست مشاهده ای، معیار های فیزولوژیک شامل فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، فشار خون متوسط شریان، تعداد نبض و اشباع اکسیژن خون شریانی اندازه گیری شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS/18 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق حاضرکاهش معنی داری در فشار خون سیستولیک (P=0.006) و فشار خون متوسط شریانی (P= 0.038) گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد. افزایش معنی داری در تعداد نبض (P= 0.019) نسبت به گروه کنترل دیده شد. اما تفاوت معنی داری در مورد فشار خون دیاستولیک بین گروه مداخله و کنترل دیده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه این مطالعه شواهدی مبنی بر سودمند بودن استفاده از موسیقی در این بیماران ارائه داد.
  کلیدواژگان: درد، موسیقی، علایم حیاتی، معیار فیزیولوژیک، غیر هوشیار
 • مریم قربانی، ماهرخ دولتیان*، جمال شمس، حمید علوی مجد صفحات 9-16
  زمینه و هدف
  شیوع اختلال استرس بعد از تروما (PTSD:Post Traumatic Stress Disorder)، در زنام زایمان کرده 1/5 تا 6 درصد است. حاملگی عاضه دار به عنوان یکی از عوامل خطر، اختلال استرس بعد از تروما، شناخته شده است.پژوهش حاضر با هدف مقایسه استرس بعد از تروما دروالدین نوزادان نارس و ترم طراحی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-مقایسه ای در سال 1391 در مراکز بهداشتی درمانی شهر قم انجام شد. 82 زوج (164پدر و مادر) در دو گروه، به عنوان والدین نوزادان نارس و ترم در مطالعه شرکت کردند و پرسشنامه های عوامل دموگرافیک و مامایی و پرسشنامه اختلال استرس بعد از تروما (روایی 0/79 و پایائی 88-74 /0) را در فاصله 2 ماه بعد از تولد نوزادشان تکمیل کردند. اطلاعات با استفاده از آزمون های کای دو،آزمون دقیق فیشر، من ویتنی و t مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که(9/8 درصد)مادران گروه پره ترم و (1/2 درصد)مادران گروه ترم، (2/4 درصد)پدران گروه ترم و (1/2 درصد)پدران گروه پره ترم، متعاقب زایمان اختلال استرس بعد از تروما داشتند. میزان اختلال استرس بعد از تروما در مادران گروه پره ترم به طور معنی داری (p= 0/03) بیشتر از مادران گروه ترم بود و از نظر بروز این اختلال تفاوت معنی داری (p=1) بین دو گروه پدران دیده نشد.
  نتیجه گیری
  مادران نوزدان نارس نسبت به پدران در معرض خطر بیشتری برای بروز اختلال استرس بعد از تروما هستند و این یافته نیاز به مداخلات جهت مقابله بهتر آن ها با مشکلات نارس بودن نوزاد نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس بعد از تروما، والدین، نارس بودن
 • گلناز مشفقی*، حسین رضابخش، عصمت دانش صفحات 17-26
  زمینه و هدف
  یکی از مسائل عمده جمعیتی در اکثر کشورهای جهان، مسئله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. پژوهش حاضربا هدف بررسی اثر بخشی باغبانی درمانی بر کاهش افسردگی در سالمندان مقیم آسایشگاه انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح این پژوهش شبه آزمایشی مداخله ای و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و نمونه گیری در دسترس وجایگزینی تصادفی بود. در گروه مداخله کار کاشت، نگه داشت وبرداشت سبزیجات و صیفیجات با 28 نفر از سالمندان مقیم آسایشگاه انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شامل 14 سوال مربوط به نشانه های اختلال افسردگی درمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 42 سوالی(Lovibond &Lovibond (1995 استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط سامانی وجوکار(1386) در ایران تاییدشده است. تحلیل داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد.همچنین مشاهده کیفی آزمودنی ها به طور مداوم در دو گروه در طول مدت پژوهش انجام گرفت و برای تحلیل آن به صورت نمودار باهم مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل در این پژوهش بیانگر این است که باغبانی درمانی میزان افسردگی را که میانگین آن قبل از مداخله در سالمندان گروه آزمایشی و کنترل به ترتیب برابر 20/42 و 17/21 بود، با اندازه اثر 0/38 به طور معناداری کاهش می دهد(0/01>P).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر همخوان با تحقیقات گذشته نشان داد، تمرینات باغبانی باعث بهبود وضعیت روانی سالمندان شده و می توان از این برنامه در کاهش اختلال افسردگی ناشی از عوارض سالمندی و داشتن سالمندی با کیفیت بهتر سود جست.
  کلیدواژگان: آسایشگاه، افسردگی، باغبانی درمانی، سالمند
 • محبوبه سادات یوسفی، ژیلا عابد سعیدی*، مرضیه مالکی، پروین سربخش صفحات 27-34
  مقدمه و هدف
  خطا های داروئی از عوامل قابل پیشگیری بیماریزائی و مرگ هستند و با توجه به آمار فزاینده خطاهای دارویی مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان، نوع و علل خطاهای دارویی پرستاران در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مطالعه ای توصیفی است که روی 218 نفر از کارکنان پرستاری بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران در سال 1391 انجام شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای از 11 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه در شهر تهران انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، انواع خطاهای داروئی و علل خطای داروئی بود. روائی پرسشنامه به روش روائی محتوا و پایائی آن به روش آزمون مجدد تعیین شد.تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین خطاهای دارویی هر پرستار در طول یک ماه در بخش های داخلی و جراحی 31/6 مورد بود. بین دو متغیر جنسیت و نوع شیفت کاری با تعداد خطاهای دارویی ارتباط معنی دار وجود داشت. میانگین خطاهای دارویی مردان بیشتر از زنان بود. میانگین خطاهای دارویی در شیفت عصر و شب و پس از آن صبح و عصر از همه بیشتر بوده است، هم چنین میانگین خطاهای دارویی در شیفت شب بیشتر از شیفت صبح و بین شیفت صبح و در گردش تفاوتی وجود نداشت. شایع ترین نوع خطای دارویی دادن دارو در زمان اشتباه بود. مهم ترین عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران بارکاری زیاد، کمبود تعداد پرستار نسبت به بیمار در بخش و خستگی ناشی از کار اضافی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر لازم است مدیران پرستاری به تناسب منطقی تعداد بیماران با کارکنان موجود در بخش ها، کاهش بار کاری و کاهش ساعات کاری پرستاران توجه بیشتری داشته باشند. زیراعوامل ذکر شده می تواند منجر به خستگی و کاهش تمرکز پرستاران شده و احتمال بروز اشتباه را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: خطای دارویی، پرستاران، عوامل موثر
 • پوران رئیسی*، ناهید رئیسی، لیلا شکوهنده صفحات 35-42
  زمینه و هدف
  روانشناسان معتقدند که توجه به سلامت روان پرستاران می تواند اثر مثبتی در انگیزش آنان برای انجام وظایف محوله آنها داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان سلامت روانی پرستاران بیمارستان گنجویان شهر دزفول با انگیزش شغلی آنان در انجام وظایف محوله بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه را پرستاران بیمارستان گنجویان شهر دزفول تشکیل میداد و به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشد و کلیه پرستاران در پژوهش شرکت کردند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود.سلامت روان پرستاران به وسیله پرسش نامه سلامت عمومی General Health] Questionnaire (28GHQ-) [و انگیزش بوسیله پرسشنامه انگیزشی هرزبرگ مورد بررسی قرار گرفت. پرسش نامه (28GHQ-) دارای 4 بعد 7 سوالی بود که 4 دسته از اختلالات غیر سایکوتیک از جمله: 1- نشانگان جسمانی2- اضطراب و اختلالات خواب 3- اختلال در کارکردهای اجتماعی و4- افسردگی را اندازه گیری می نمود. روایی و پایائی این پرسشنامه به وسیله پژوهشگران مختلف (نوربالا و همکاران، 1380، ابراهیمی و همکاران، 1386) موردتائید قرار گرفته است. تقوی (1380) نیز آلفای کرونباخ را برای ابعاد این پرسشنامه بین 55 /. تا 67/. گزارش نموده است. نمره گذاری دراین پرسشنامه برمبنای طیف لیکرت بودبدین معنی که سوالات این پرسشنامه، هریک دارای امتیازات صفر تا سه بودند یعنی گزینه بسیار زیاد دارای امتیاز 3 و گزینه بسیار کم دارای امتیاز 0 بود.در این پرسشنامه میانگین عددی کمتر، به معنای سلامت عمومی مطلوبتر و بالعکس میانگین عددی بیشترسلامت عمومی نامطلوبتررا بیان می نمود.پرسشنامه هرزبرگ نیز دارای دو بعد کلی از جمله عوامل بهداشتی و انگیزشی را در بر میگرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن با نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که: در رابطه با سلامت روانی پرستاران و ابعاد آن یافته های این مطالعه نشان داد که بعد جسمانی دارای بالاترین میانگین (13/53 با انحراف معیار 4/94) و بعد افسردگی دارای کمترین میانگین (9/27 با انحراف معیار 3/67) بود. در رابطه با وضعیت انگیزش کارکنان یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین عوامل بهداشتی 43/79 (با انحراف معیار 8/67) و میانگین عوامل انگیزشی 53/15 (با انحراف معیار 12/34)میباشد. در رابطه با همبستگی سلامت روان و انگیزش شغلی پرستاران یافته های مطالعه حاضر نشان داد که بین این دو متغیر رابطه معنی دار آماری وجود دارد (p = 0/0001، r = - 0/279). بین هر یک از ابعاد سلامت روان و ابعاد انگیزش شغلی پرستاران رابطه معنی داری وجود دارد از جمله بین نشانگان جسمانی و حیطه بهداشتی نظریه هرزبرگ (p < 0/01، r = - 0/ 272) بین اضطراب و اختلالات خواب و حیطه بهداشتی نظریه هرزبرگ (p < 0/01، r = - 0/ 272)، بین اختلال در کارکردهای اجتماعی و حیطه بهداشتی نظریه هرزبرگ (p < 0/01، r = - 0/ 377)، بین افسردگی و حیطه بهداشتی نظریه هرزبرگ (p < 0/01، r = - 0/ 227)، بین نشانگان جسمانی و حیطه انگیزشی نظریه هرزبرگ (P < 0/01، r < - 0/ 244)، بین اضطراب و اختلالات خواب و حیطه انگیزشی نظریه هرزبرگ (p< 0/01، r = - 0/ 233)، بین اختلال در کارکردهای اجتماعی و حیطه انگیزشی نظریه هرزبرگ (p < 0/01، r = - 0/ 286)، بین افسردگی و حیطه انگیزشی نظریه هرزبرگ (p < 0/01، r = - 0/ 205).
  نتیجه گیری
  بین سلامت روان و انگیزش پرستاران رابطه معنادار و مثبت دیده شد لذا ارتقاء سطح سلامت روان پرستاران میتواند موجبات افزایش انگیزش شغلی آنان را در بیمارستان ها فراهم آورد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، پرستار، انگیزش شغلی، بیمارستان
 • فائزه صحبائی روی، سپیده نصر الله *، بهار سیفی، محمد زارع صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  ترس ارتباطی یکی از مشکلات رایج جوانان دانشگاهی است. ترس ارتباطی چهارمین اختلال شایع روانی می باشد. با توجه به عوارض ترس ارتباطی در جوانان از جمله کاهش اعتماد به نفس، ترس از ارزیابی منفی و کاهش فعالیت های اجتماعی، شناسایی، تشخیص و مداخله به موقع درمانی می تواند کمک کننده باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین ترس ارتباطی و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی مقایسه ای است که در آن 500 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران شرکت کردند. نیمی از آنان دانشجوی سال دوم و نیمی دیگر دانشجوی سال سوم بودند و در دانشکده های پزشکی و پرستاری و مامایی تحصیل می کردند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده شد. از هر دانشکده چند کلاس به صورت تصادفی انتخاب و وضعیت ترس ارتباطی کلیه دانشجویان کلاس به وسیله پرسشنامهPRCA) 24) اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند بیشترین درصد میزان ترس ارتباطی در موقعیت های ترس آور (بحث گروهی، سخنرانی، روابط بین فردی، صحبت در جمع) در دانشجویان سال دوم و سال سوم متعلق به گروه متوسط است. همچنین میزان متوسط ترس ارتباطی در موقعیت های ترس آور فوق در دانشجویان سال دوم بیشتر از دانشجویان سال سوم است، اما میزان شدید این ترس در دانشجویان سال سوم بیشتر است. ارتباط معنی داری بین مشخصات دموگرافیک از قبیل رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات والدین، شغل والدین و تعداد اعضاء خانواده در دو گروه بدست آمد (0.05>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده لازم است، اساتید و مسئولان دانشگاه ها توجه بیشتری به موردیابی این اختلال، به خصوص در سال های پائین تر تحصیلی داشته باشند.
  کلیدواژگان: ترس، ترس ارتباطی، دانشجویان
 • حسن درویش، فاطمه شعبانی*، ژیلا عابد سعیدی صفحات 51-56
  زمینه و اهداف
  هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی قوی در کارکنان سازمان ها باعث انتخاب استراتژی های مناسب در سازمان ها و بهبود عملکرد سازمانی می شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد سازمانی با فرهنگ سازمانی در مدیران و کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مشتمل بر 250 نفر از کارکنان دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سنجش هوش هیجانی و عملکرد سازمانی و مراجعه به اسناد و مدارک بود. نمونه گیری به روش طبقه ای بود و 200 پرسشنامه تکمیل شد. برای تعیین پایائی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها و سنجش رابطه متغیر ها از آزمون پیرسون و نرم افزار آماری SPSSوLISREL استفاده شد.
  یافته ها
  76/2درصد از پاسخ دهندگان زن و 79/5 درصد در رده سنی 25 تا40 سال 20/5 درصد بالاتر از 40 سال و 65/5 درصد کارشناسی، 29 درصد کارشناسی ارشد، 5/5 درصد دکتری بودند. میانگین و انحراف معیار به ترتیب برای هوش هیجانی (0/348 ±3/51) برای عملکرد سازمانی (0/494±4/03) و برای فرهنگ سازمانی (0/649 ±2/99) می باشد. نتایج نشان دهنده همبستگی بین امتیاز هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی با ضریب همبستگی 0/346 و P=0.0001، و همبستگی بین هوش هیجانی و عملکرد سازمانی با ضریب همبستگی 406 /0 و P=0.0001 و همچنین همبستگی بین عملکرد سازمانی و فرهنگ سازمانی با ضریب همبستگی 0/363 و P=0.0001 بنابراین، وجود رابطه میان هوش هیجانی و عملکرد سازمانی تایید می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج (میزان ضریب همبستگی برابر 0/406 و 0/364) نشان می دهد هوش هیجانی با عملکردسازمانی و فرهنگ سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رابطه مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، عملکرد سازمانی، فرهنگ سازمانی
 • مهدی صفری، سیده نرجس موسوی زاده* صفحات 57-64
  زمینه و هدف
  خطر بازگشت به مصرف مواد مخدر به دنبال ترک اعتیاد همواره مطرح است و این مسئله مقابله با مسئله اعتیاد را پیچیده تر می سازد. آگاهی از دیدگاه مبتلایان به سوء مصرف مواد در خصوص تداوم ترک اعتیاد می تواند کمک موثری در پیشگیری از عود مجدد آن باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و نمونه ها را 380 مددجوی مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر مراغه که حداقل یکبار سابقه بازگشت به مصرف مواد مخدر را داشتند، تشکیل دادند. داده ها با مصاحبه ساختار یافته به صورت حضوری جمع آوری و با نرم افزار spss نسخه 16 و آزمون آنالیز واریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 62/6 درصد مبتلایان به سوء مصرف مواد، یک تا سه بار درمان ناموفق داشته اند. مهمترین عوامل عود اعتیاد از دیدگاه مبتلایان شامل: علایم جسمی ناخوشایند ناشی از قطع مصرف (72/6 درصد)، ناراحتی های روحی (57/3 درصد)، رابطه با همکاران معتاد (29/5 درصد)، ارزان بودن مواد مخدر (40/5 درصد)، کم سوادی (23/4 درصد)، عدم کنترل خانواده (27/4درصد) و معاشرت با دوستان معتاد (57/9 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  عوامل مختلفی بر بازگشت به سوء مصرف مواد تاثیر گذارند، لذا به نظر می رسد از بین بردن وابستگی جسمانی از راه درمان دارویی (سم زدایی صرف) برای تداوم ترک اعتیاد کافی نبوده و توجه به عواملی که ارتباط خود را با عدم توانایی برای ترک کامل نشان داده اند، حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: بازگشت به سوء مصرف مواد، ترک اعتیاد، اعتیاد
 • نور السادات کریمان، معصومه سیمبر*، فضل الله احمدی، ابو علی وداد هیر صفحات 65-76
  زمینه و هدف
  امروزه فرزندآوری اغلب به عنوان تجربه ای با احساس متناقض برای زن معرفی می شود. شناخت فرآیند تصمیم گیری فرزندآوری یکی از جنبه های مهم سلامت باروری است. هدف از این مطالعه، تبیین تجارب پس از تصمیم گیری فرزندآوری در زنان ایرانی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بصورت کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 32 زن متاهل با اولین بارداری و یا استفاده کننده از روش های پیشگیری از بارداری بودند که در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری بصورت هدفمند شروع و تا اشباع داده ها ادامه یافت. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و بدون ساختار استفاده شد. تحلیل همزمان با جمع آوری داده ها، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی به روش Graneheim و Lundman و با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2007انجام گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها منجر به استخراج سه درون مایه «اطمینان و رضایت در مقابل تردید و تزلزل»، «تصمیم گیری در سکوت» و «چانه زنی» شد. این سه درون مایه حول محور مشترک انگاره دوسویه، به عنوان تجربه و درک زنان از تصمیم گیری فرزندآوری تعیین شد. بدین معنی که زنان در فرآیند تصمیم گیری فرزندآوری، به علت نحوه اخذ تصمیم و تداوم نگرانی ها و تردیدها در عین احساس رضایت و آرامش با احساس انگاره دوسویه (دوگانگی) پس از تصمیم گیری مواجه هستند.
  نتیجه گیری
  انگاره دوسویه در تصمیم گیری فرزندآوری، پدیده ای شایع و چالش برانگیز است و اهمیتی بالقوه برای درک رفتار بارداری و ارائه مداخلات مناسب در مشاوره های قبل از بارداری دارد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، فرزندآوری، انگاره دوسویه، مطالعه کیفی
|
 • Zolfaghari M., Ajri Khameslou M.*, Zaherimogadam M., Ajri Khameslou E., Farokhnezhad P Pages 1-8
  Background and Aim
  Pain is a major unpleasant experience for patients in Intensive care unit. The aim of this study was to investigate the effect of listening to preferred music on physiological parameters of unconscious patients as assessment indicator of pain. Methods & Materials: In this clinical trial study, 72 unconscious patients were selected form intensive care units of Sina and Imam Khomeini hospitals in Tehran by convenience sampling method. Patients were randomly allocated into two groups (intervention and control groups). In intervention group, patients listened to music selected by their family members for 30 minutes a day for three consecutive days. intervention (music) patients for 30 minutes without any intervention and rest in the bed. Patients in control group did not listen to music. Physiological parameters including systolic blood pressure, diastolic blood pressure, mean arterial pressure, heart rate and peripheral capillary oxygen saturation (spo2) were obtained 10 minutes before and 30 minutes after intervention. Data were analyzed using SPSS V.18 software.
  Results
  There was no significant difference between two groups in terms of physiological parameters before intervention. There was a statistically significant decrease in systolic blood pressure (P 0.006) and mean blood pressure (P= 0.038) of patients in intervention group. There was a significant increase of heart rate among patients in intervention group. There was no difference between the two groups in terms of diastolic blood pressure.
  Conclusion
  Results of this research provide evidence to serviceable the use of music in this patient
  Keywords: Pain, Music, vital signs, physiological parameters, unconscious
 • Ghorbani M., Doltian M.*, Shams J., Alavi Majd H Pages 9-16
  Background And Aim
  Post traumatic stress disorder is a severe disorder that happens by encountering with a distressing psychological experience, and leads to revealing disease symptoms. About 1/5 to 6 percent of women in the world, have post traumatic stress disorder following delivery. Pregnancy is as a risk factor of this disease. also it has been detected that fathers of preterm babies experience more stress than fathers of term babies.
  Materials And Methods
  this study was a descriptive-comparetive study. The sample size was 82 parents in two group of term and preterm babies. The tools of this study was demographic and PSS-I questionnaire that parents filled them 2month after their baby birth. Data was analyzed with X2, exact fisher test, Mann-whitney and independent t test with SPSS18.
  Findings
  post traumatic stress was significantly more in mothers of preterm babies (p= 0/03). But there were no significant difference between fathers in two group (p=1).
  Conclusion
  mothers of preterm babies are at more risk than fathers for psychological problems and this finding shows the need for more intervention to help them to cope with problem of having preterm babies.
  Keywords: post traumatic stress disorder, prematurity, parents
 • Moshfeghi G.*, Rezabakhsh H., Danesh E Pages 17-26
  Background And Aim
  Population ageing and its consequences has become a major concern in most countries around the world. The aim of the present study was to evaluate the effect of horticultural therapy on depression in older nursing-homes residents. Method and material: A quasi-experimental with two groups and pre-test post-test design was used. The sample of the study consisted of 44 older adults, which were randomly assigned to intervention and control group. Participants in intervention group were engaged in a planting, maintaining and harvesting fruits and vegetables program for 3 months. Quantitative data were collected by 14 questions related to symptoms of depression from Lovibond & Lovibond’s (1995) criterion of depression, stress and anxiety 42 questions).The validity and reliability of the questionnaire have been confirmed by Samani and Jokar 1386). Qualitative data were collected by observation. Quantitative data were analyzed by covariance analysis test.
  Findings
  The results showed that horticultural therapy significantly reduces depression scores among participants in intervention group. There was a significant difference in change scores of the depression (p <0. 01) between experimental and control group.
  Conclusion
  Consistent with previous pieces of research, this paper showed that gardening exercises enhance the emotional state of elderlies. This program could be used to reduce aging effects such as depression.
  Keywords: Nursing home, Depression, Horticultural therapy, Elderly
 • Yousefi (Ms), Abed Saeedi Zh*, Maleki M., Sarbakhsh P Pages 27-34
  Background
  Medication orders are an important part of the healing and patient care process. Considering the increasing statistics of medication errors, a study was conducted to study the frequency, type, and causes of medication errors of nurses in medical and surgical wards in different shifts of educational hospitals affiliated with ShahidBeheshti University of Medical Science in 2012.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study conducted on 218 nurses working at medical and surgical wards of educational hospitals affiliated with ShahidBeheshti University of Medical Science in 2012. The sampling method was stratified. Data collection tools were questionnaires. The data was analyzed by SPSS 18th version using descriptive statistics, two-sample tests, analysis of variance, and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The average medication errors in one monthwas 31/6 casesper nurse. Gender and shiftwork were significantly related to medication errors so that the average medication errors more in men than in women. Furthermore Statistical significant difference was observed in the number of medication errors in different shiftwork indicating that the average medication errors were the highest in the afternoon and night shifts. The average of medication errors in night shift were more than morning shift while there was no difference between the morning shift and the rotation one. Wrong time error was the most frequent one in the study. According to nurses the most important factors in medication errors are high workload, lack of nurses per patients in each ward, and fatigue.
  Conclusion
  Based on the results of the study, it's necessary for nursing managers to pay more attention to logical proportion of patient/staff at different wards, reduction of workload and reduction of nurses" work hours because these factors can lead to their fatigue and a fall in their concentration.
  Keywords: medication errors, nurses, factors
 • Raeissi P.*, Raeissi N., Shokouhandeh L Pages 35-42
  Background And Aim
  Psychologists believe that paying attention to nurse's psychological health can increase their motivation for conducting their duties while are at work. The aim of this study was to determine the relationship between mental health of nurses and their motivation in doing their tasks in Ganjavian Dezfool Hospital Method and material: his was a correlational study being done on Ganjavian Hospital's nurses in city of Dezfool (N=240). The data were collected via a questionnaire. Nurse's mental health was measured using GHQ28 and their job motivation, by Herzberg motivation questionnaire. GHQ28 had four non-psychotic dimensions (1-Somatization, 2- Anxiety And Sleep Disorder, 3- Social Dysfunction, and Depression). with 7 questions within each dimension. Spearman correlation was used to test the research hypothesis of this research.
  Findings
  The findings revealed that the relationship between1. Mental health and Nurses Job motivation (p = 0/0001, r = - 0/279)2. Physical symptoms and Herzberg hygiene factor (p < 0/01, r = - 0/ 276) -3. Anxiety and sleep disorders, and Herzberg hygiene factor (p < 0/01, r = - 0/ 272), 4. Social function disorder, and Herzberg hygiene factor (p < 0/01, r = - 0/ 377), 5. Depression, and Herzberg hygiene factor (p < 0/01, r = - 0/ 227), 6. Physical symptoms, and Herzberg motivational factor (P < 0/01, r < - 0/ 244)7. Anxiety and sleep disorders, and Herzberg motivational factor (p< 0/01, r = - 0/ 233)8. Social function disorder, and Herzberg motivational factor (p < 0/01, r = - 0/ 286)9. Depression, and Herzberg motivational factor (p < 0/01, r = - 0/ 227) are significant.
  Conclusion
  The scores of nurse's mental health and Job motivation are correlated in a positive way, thus investing on nurse's mental health potentially enhance nurse's job motivation at hospital.
  Keywords: Mental health, Nurse, Motivation, Hospital
 • Sepideh Nasrollah*, Faezeh Sahbaie, Bahar Seifi, Mohammad Zare Pages 43-50
  Background And Aim
  Fear of communication is a common problem among university students. Fear of communication is associated with fear of negative evaluation, decreased social activities and low self-esteem. Fear of communication is the fourth most prevalent psychiatric disorders in Iran, as elsewhere, is highly prevalent among adolescents. Since communication apprehension have a significant negative impact on student's performance detection, diagnosis and early intervention t can be helpful. The aim of this study was to determine the Fear of communication among medical and nursing students of Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehra, Irann. Method and materials: This study was a descriptive comparative study. The sample of the study consisted of 500 students of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch participated. Participants were included in the study by cluster sampling method. Half of the students were sophomores and the other half were thirdyear students in the Faculty of Medicine and Nursing. Data were collected by a questionnaire which consisted of demographic information, and (PRCA) 24, a twenty-four statements concerning feelings about communication with others.
  Results
  Most of the participants in the second year, were medical students and most of the third year students were nursing students. The results showed that the most prevalent fear in second year and third year students associated with frightening situations (group discussion, presentation, interpersonal, public speaking). The scores of fear of communication were higher in second year students comparing to third year students. Remarkably, a significant relationship between demographic characteristics such as the field of education, occupation, marital status, parental education, parental occupation and family size were obtained in both groups (P< 0.05).
  Conclusion
  There is a need for early identification of the disorder providing information and education for students and their parents.
  Keywords: Fear of communication, communication apprehension, Nursing students, Medical students
 • Darvish H., Shabani F. *, Abedsaeedi Zh Pages 51-56
  Background And Objectives
  Employee's emotional intelligence and a strong organizational culture, contributes to selecting appropriate strategies and improvement of organizational performance. The purpose of this study was to investigate the relationship among emotional intelligence, organizational performance and organizational culture of managers and staff in faculties of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This was a correlational research, assessing the relationship among emotional intelligence, organizational culture and performance. The sample of the study consisted of 200 managers and employee's serving in faculties of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Participants were included in the study by stratified sampling method. Data were collected by a questionnaire which consisted of four sections: demographic information, emotional intelligence, organizational culture, and organizational performance. The reliability of the questionnaire was determined by computing Cronbach's alpha. Data wer analysed by Pearson test and SPSS and LISLER software.
  Findings
  76.2 % of the respondents were female, 79.5 % of them aged 25 to 40 years, the educational level of 65.5 % of respondents were bachelor, 29% master and 5/5 percent PhD. The scores for emotional intelligence, organizational performance and organizational culture were (3.51 ±0.348), 4.03±0.494) and (2.99±0.649) respectively. There was a significant correlation between emotional intelligence scores and organizational culture (r=0.364 P=0.0001), emotional intelligence and organizational performance (r= 0.606 P=0.0001) and organizational culture and performance(r= 0.363 P= 0.001).
  Conclusion
  The results indicate that there is a significant correlation among emotional intelligence and organizational performance and organizational culture in a sample of employee's in faculties of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Keywords: emotional intelligence, enterprise performance, corporate culture
 • Safari M., Mousavizade Sn* Pages 57-64
  Background
  It has been known for many years that there is a high risk of relapse after treatment of drug abuse. This has made addiction more complicated. Knowledge of related factors allows the health care professionals to initiate much broader, client centered, replace prevention strategies.
  Material And Methods
  This is a cross sectional descriptive study that was performed on 380 clients admitted to addiction treatment center in Maraghe City, who had at least once a return to substance abuse and were selected using convenience sampling method. Data collection was performed by using structured interview and interview form in a single step. Data analysis and statistical was performed using SPSS software version 16 and ANOVA test.
  Results
  Most cases (62/6%) had a history of leaving between 1 to 3 times. The most important factors affecting on the return to substance abuse from the perspective of clients were include: physical unpleasant symptoms of withdrawal (72/6%), feelings despair (57/3%), relationship with addict colleagues (29/5%), cheap drug prices (40/5%), low literacy (23/4%), not controlling on family (27/4%) and interaction with addict friends (57/9%).
  Conclusion
  Various factors have a large extent influence in return to substance abuse. Therefore, in addition to eliminating the dependence of physical with drug therapy, attention to the factors that were associated with an inability to quit is important.
  Keywords: Return to substance abuse, Addiction treatment, Addiction
 • Nourossadat Kariman, Masoumeh Simbar*, Fazlollah Ahmadi, Abou Ali Vedadhir Pages 65-76
  Background And Objectives
  Currently childbearing is recognized as an experience with contradictory feelings for women. Knowing the decision making process of childbearing is an important aspect of reproductive health. This study aimed to explain the experiences of ambivalence after making decision for childbearing in Iranian women.
  Materials And Methods
  This qualitative study was conducted using conventional content analysis approach with 32 married women from Tehran who were pregnant for the first time or were using contraceptive methods. Purposeful sampling was used and continued until data saturation. In-depth unstructured interviews were used to collect the data. Analysis of the data occurred simultaneously with data collection using content analysis based on Graneheim and Lundman method in MAXQDA 2007 software.
  Findings
  The analysis of the data led to extraction of 3 themes of certainty and satisfaction versus uncertainty and indecision, decision making in silence, and bargaining. Women feel ambivalent after making decision for childbearing because of the manner they make the decision, persistence of uncertainties and worries along with satisfaction and peace.
  Conclusion
  Ambivalence in childbearing decision making is a prevalent and challenging phenomenon, and is potentially important for realizing pregnancy behavior and providing appropriate interventions in preconception consultations.
  Keywords: decision making, childbearing, ambivalence, qualitative study