فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس رسولزادگان*، محدثه بصیری صفحات 2-19
  هدف مهندسی نرم افزار سرویس گرا حمایت از توسعه سریع، کم هزینه و ترکیب آسان نرم افزار های توزیع شده حتی در محیط های ناهمگن است که در آن از سرویس ها به عنوان عناصر اصلی برای توسعه برنامه ها و راه حل ها استفاده می شود. مهندسی نرم افزار سرویس گرا درصدد توسعه روش ها و ابزارهایی برای بهبود کیفیت و سودآوری توسعه نرم افزار است. امروزه یکی از دغدغه های مهم و چالش برانگیز در حوزه مهندسی نرم افزار سرویس گرا، تولید سرویس هایی با کیفیت مورد نیاز است. تحقق کیفیت مورد انتظار نقش بسزایی در کاهش هزینه های توسعه نرم افزار دارد. قدم اول در مسیر تحقق کیفیت مورد انتظار، برخورداری از قابلیت اندازه گیری کمی جنبه های مختلف کیفیت است. تاکنون کارهای زیادی برای اندازه گیری کمی کیفیت سرویس ها انجام شده است که هر کدام از آن ها با مزیت ها، محدودیت ها و کاربرد های متنوعی همراه هستند. در این مقاله به دنبال آن هستیم که با تحلیل روش های موجود اندازه گیری کمی به مقایسه تطبیقی آن ها با یکدیگر بپردازیم. بدین منظور، ابتدا یک مدل برای ارزیابی کیفیت سرویس ها ارائه می کنیم. بر مبنای این مدل، روش های مختلف را دسته بندی نموده و به تحلیل نقاط قوت، محدودیت ها و کاربردهای آن ها می پردازیم. نتایج تحلیل های انجام شده، امکان انتخاب مناسب ترین روش را برای اندازه گیری جنبه های مختلف کیفیت سرویس به همراه دلایل منطقی و مستدل فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: مهندسی نرم افزار سرویس گرا، کیفیت سرویس، اندازه گیری کمی، مهندسی کیفیت
 • نگار صادق زاده*، محبوبه شمسی، عبدالرضا رسولی کناری صفحات 20-35
  با توجه به رشد تصاویر دیجیتال در دنیای امروز نیاز به روش هایی کارا برای حاشیه نویسی تصاویر احساس می شود. در این مقاله، از روش خوشه بندی نیمه نظارت شده طیفی همراه با بازخورد مرتبط برای حاشیه نویسی تصاویر دیجیتال استفاده شده است که استفاده از این روش باعث غلبه کردن بر مسئله همگرا شدن در مینیمم محلی شده است. عملکرد روش پیشنهادی بر روی 5000 داده مجموعه داده Corel تست شده است و نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآیی و دقت بالای روش پیشنهادی در مقایسه با روش های خوشه بندی دیگر است.
  کلیدواژگان: حاشیه نویسی تصاویر، یادگیری نیمه نظارتی، خوشه بندی طیفی نیمه نظارتی، بازخورد مرتبط
 • علیرضا فرجی*، ملیحه آبانی آرانی صفحات 36-49
  امروزه اتومبیل های پیشرفته مجهز به سیستم پارک هوشمند می باشند و به تدریج سایر اتومبیل ها نیز به این سیستم مجهز خواهند شد. تاکنون روش های متعددی برای پارک هوشمند اتومبیل از جمله کنترل کننده های فازی ارائه شده است. کنترل کننده های فازی ارائه شده علیرغم سادگی و سرعت محاسبات، از پایداری و عملکرد مطلوب برای این سیستم برخوردار نبوده است. لذا در این مقاله کنترل کننده فازی مود لغزشی زمان گسسته برای افزایش پایداری و بهبود عملکرد و رفتار مقاوم در پارک دوبل و ال اتومبیل طراحی شده است. با ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی در محیط نرم افزار متلب نشان داده شده که خواسته های مذکور به نحو مطلوب برآورده شده است.
  کلیدواژگان: پارک هوشمند اتومبیل، کنترل کننده فازی، کنترل فازی مود لغزشی، زمان گسسته
 • زینب مهرنهاد*، علی محمد لطیف صفحات 50-61
  در این مقاله یک ساختار جدید برای رمزنگاری تصویر با استفاده از اتوماتای سلولی ترکیبی ارائه می شود. رمزنگاری تصویر در روش پیشنهادی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله اول پیکسل های تصویر به ترتیب خوانده شده و هر پیکسل با قوانین اتوماتای سلولی ترکیبی جایگزین می شود. در مرحله بعد پیکسل های رمزشده به عدد باینری تبدیل می شود. سپس عمل جایگزینی هر بیت از پیکسل با استفاده از اتوماتای سلولی ترکیبی صورت می گیرد. شماره قانون استفاده شده برای هر پیکسل توسط یک رابطه بازگشتی تعیین می شود. بدیهی است مراحل رمزگشایی تصویر با توجه به برگشت پذیری اتوماتای استفاده شده به صورت معکوس قابل اجرا است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد روش پیشنهادی از لحاظ معیارهای کمی نتایج مطلوبی دارد.
  کلیدواژگان: رمزنگاری، اتوماتای سلولی برگشت پذیر، اتوماتای سلولی ترکیبی
 • بازشناسی انسان در سیستم های نظارت ویدئویی
  علی سبطی*، حمید حسن پور صفحات 62-81
  بازشناسی افراد یکی از پردازش های مهم و پایه ای در سیستم های نظارت ویدئویی می باشد. دقت و کارآمدی این پردازش می تواند منجر به کارآمدی پردازش های بعدی گردد. از پردازش های بعدی که در سطوح بالاتر معنایی قرار می گیرند می توان به آشکارسازی وقایع، تجزیه وتحلیل رفتاری افراد اشاره نمود. در این پردازش می خواهیم با در دست داشتن تصویر یا ویدئویی از یک فرد در دوربینی مشخص، تشخیص دهیم که آیا این فرد در گذشته در دوربین دیگری رویت شده است. انواع تغییرات ظاهری افراد از دوربینی به دوربین دیگر مشکلات گوناگونی را در بازشناسی افراد ایجاد می کند. این تغییرات می تواند به دلیل محدودیت های سخت افزاری مانند کیفیت پایین دوربین ها به منظور کاهش هزینه ها، پاسخ های فرکانسی متفاوت دوربین ها نسبت به طیف های رنگی، تغییر شرایط نوری در موقعیت های مختلف نصب دوربین ها و یا تغییر زاویه دید دوربین نسبت به فرد بروز یابد. در این مقاله ضمن مروری بر روش های موجود در نظارت ویدئویی، دسته بندی جدیدی از آن ها بر اساس نحوه عملکرد، ارائه خواهیم نمود. بررسی ما نشان می دهد که مشکل تغییر زاویه دید دوربین ها نسبت به یک فرد در روش های موجود، موردتوجه جدی قرار نگرفته و مسیر تحقیقات آتی می تواند در راستای ارائه مدل هایی با در نظرگیری این مشکل باشد.
  کلیدواژگان: بازشناسی افراد، ردیابی، سیستم نظارت ویدئویی
 • سعید سلطانی محمدی*، میثم لک، سجاد محمدی، محمد امین کربلا صفحات 82-93
  از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی برداشت از سفره های آب زیرزمینی و انجام پروژه های عمرانی، آگاهی از سطح ایستابی نقاط مختلف منطقه و دسترسی به نقشه ی خطوط هم تراز آن است. عموما سطح ایستابی به وسیله ی چاه های پیزومتریک در منطقه و استفاده از روش های مختلف تخمین به دست می آید. محدودیت این روش ها ناتوانی در تخمین سطح ایستابی منطقه در روزهای مختلف سال است. در این پژوهش به وسیله ی شبکه عصبی و وارد کردن بعد زمان اندازه گیری سطح ایستابی، شبکه برای تخمین نقشه های هم تراز سطح آب زیرزمینی در روزهای مختلف سال آموزش داده شده است. برای این منظور از اطلاعات سطح ایستابی در دشت بهبهان برای سال های 1370 تا 1385 در آموزش شبکه استفاده شده است. مقدار ضریب همبستگی 0/9906 بین مقادیر واقعی با مقادیر تخمینی شبکه ی آموزش داده شده، بیانگر انطباق بسیار خوب آن ها است. در پایان بر اساس این شبکه، نقشه ی خطوط هم تراز سطح ایستابی در دشت بهبهان برای 4 روز مختلف سال 1384 ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: سفره آب زیرزمینی، سطح ایستابی، نقشه خطوط همتراز، شبکه عصبی مصنوعی شعاعی، دشت بهبهان
|
 • Abbas Rasoolzadegan *, Mohaddese Basiri Pages 2-19
  Service-oriented software engineering (SOSE) enables rapid and cost-efficient development of distributed software even in heterogeneous environments where deliver its solutions as services. SOSE aims at providing methods and tools to enhance the quality of products and make software development as beneficial as possible. A challenging issue in SOSE is providing services with the required quality which contributes in cost-efficient software development. To this end, the quantitative measurement of quality is crucial. There are several valuable works in literature for quantifying different quality aspects of service-oriented solutions. However, each of the existing works has some strengths and weaknesses. Here we try to survey the literature on the quantitative measurement of the various aspects of service's quality in SOSE. To do so, we propose a model for quality assessment of services. Based on the proposed model, we categorize existing methods and analyze their strengths, weaknesses, and applications. The results of our analysis and comparisons make it possible to select the most appropriate method for quantifying each quality aspect of services which, to the best of our knowledge, is not available in the literature.
  Keywords: Service, oriented software engineering, Quality of service, Quantitative measurement, Quality engineering
 • Mrs Negar Sadeghzadeh *, Dr Mahboubeh Shamsi, Dr Abdolreza Rasouli Kenari Pages 20-35
  Due to the growth of digital images require efficient methods to annotate the images is sense. In this paper, a semi-supervised spectral clustering with relevance feedback is used to annotate digital photos which is overcome the local minima problem on clustering methods by using some labeled information given by users. Performance of the proposed method is tested on Corel 5K dataset and the results demonstrate the efficiency and accuracy of the proposed method compared with other clustering methods.
  Keywords: Image Annotation, Semi, supervised learning, Semi, supervised spectral clustering, Relevance feedback
 • Dr Alireza Faraji *, Engineer Maliheh Abani Arani Pages 36-49
  In recent years, advanced cars had been equipped by intelligent parking system and in future, other cars will be done. Many methods were proposed for this system, like fuzzy controllers. The fuzzy controller is simple and has high speed calculations, but for this system have not favorite stability and performance. In this paper, fuzzy sliding mode controller is designed in discrete time for parallel and garage parking of car to enhance stability and improvement of performance and robustness of the system. Simulation of this system in MATLAB software verifies mentioned favorite aims.
  Keywords: Intelligent car parking, Fuzzy controller, Fuzzy sliding mode control, discrete time
 • Z.Mehrnahad*, .A.M. Latif Pages 50-61
  In this paper, a new structure for image encryption using hybrid cellular automata is presented. The image encryption is done in two steps. At the first step, each pixel is encrypted by rules of hybrid cellular automata. In the next step, each pixel converted to a binary number and each bit is encrypted by rules of cellular automata. The rules are made by a function. Due to reversibility of cellular automata, the decryption of the image is possible by doing the steps reversely. The experimental results show that this algorithm has satisfactory performance in terms of quantitative assessment.
  Keywords: Cryptography, Recursive Cellular Automata, Hybrid Cellular Automata
 • People re-identification in video surveillance systems
  Mr. Ali Sebti *, Dr. Hamid Hassanpour Pages 62-81
  People re-identification is one of the most important and fundamental processes in video surveillance systems. The accuracy and efficiency of this task influence the effectiveness of the subsequent processes. Event detection and behavior analysis are instances of such subsequent processes that are classified in semantic levels. In people re-identification, having an image or video of an individual in a specific camera, we want to infer whether the person has been seen previously in the other cameras. Various changes in people’s appearance, recorded by different cameras, can lead to many difficulties in people re-identification. These changes may occur due to hardware limitations such as low-resolution, different color responses of cameras, lighting changes in different camera locations and person’s angle relative to the camera. In this paper we will present a review on the existing approaches in people re-identification, then, a new classification of these works based on their functionalities is provided. Our studies shows that the problem of changing the camera angles has not been seriously considered in the existing approaches and future research could provide models that able to resolve these problems.
  Keywords: People re, identification, video surveillance system, tracking
 • Dr Saeed Soltani, Mohammadi *, Mr Meysam Lak, Mr Sadjad Mohammadi, Mr Mohammad Amin Karbala Pages 82-93
  Knowing of the water table around the region and access to its contour maps is one of the most important planning tools for withdrawal underground aquifers and implementing civil projects. Generally, by using the piezometric wells in the region and different methods of estimation, the water table determined. Limitation of these methods is the inability to estimate water table on different days of the year. In this study, by using artificial neural network and time of the measurements of the water table as one of the inputs, the network is trained to estimate contour maps of water table on different days of the year. For this purpose, the water table data in Behbahan plain for the years 1370 to 1385 were used to training the network. Correlation coefficient 0.9906 between actual values and estimated values of the trained network indicates that the estimation is very good. Finally based on this network, contour map of water table in Behbahan plain is plotted for four different days in 1384.
  Keywords: Underground Aquifer, Water Table, Contour Map, Artificial Neural Network GRNN, Behbahan Plain