فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 64، زمستان1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا نگارنده* صفحات 1-4
  نتایج تحقیقات متعدد حاکی از وجود ارتباط بین نسبت پرستار به بیمار با کیفیت مراقبت و پیامدهای بیماران است (3-1). این بدان معنا است که با افزایش تعداد بیماران یک پرستار، پیامدهای ناگوارتری برای بیمار مورد انتظار است. همین یافته ها باعث شده است که در برخی موسسات ضوابطی برای تعیین حداقل نسبت پرستار به بیمار وضع شود (4). این امر نه تنها سبب بهبود پیامدهای بیمار مانند ایمنی بیمار، (5و6) کاهش طول مدت بستری (3) و میزان بستری مجدد (7) می شود، بلکه جذب و ابقای پرستاران را نیز در سیستم بهبود بخشیده و از فرسودگی آنان می کاهد (8).
  این در حالی است که به گفته محمد آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در حال حاضر کشور با کمبود جدی کارکنان پرستاری مواجه است، به طوری که در بیمارستان های دولتی حدود 80 هزار پرستار برای 80 هزار تخت ارایه خدمت می کنند و این یعنی به ازای هر تخت بیمارستانی یک پرستار داریم. اما استاندارد نسبت پرستار به تخت بیمارستانی دست کم 2 پرستار به ازای هر تخت است و برای تحقق آن باید به همین تعداد پرستار تربیت و جذب شود. با توجه به این که در حال حاضر سالانه نه هزار دانش آموخته از برنامه کارشناسی پرستاری داریم. بنابراین حتی در صورت خارج نشدن پرستاران موجود از سیستم و فراهم شدن امکان جذب همه دانش آموختگان به کار پرستاری، تامین نیروی پرستاری مورد نیاز دست کم نه سال زمان لازم دارد. ولی این فرض ناممکن است و واقعیت ها حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از پرستاران به دلایل بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد، ترک خدمت و مهاجرت از سیستم خارج می شوند و این امر تحقق استاندارد نیروی پرستاری را در بازه زمانی ده ساله غیرممکن می سازد.
  کلیدواژگان: کمبود پرستار
 • ناهید دهقان نیری*، منا محمدی فیروزه، خاطره سیلانی صفحات 5-18
  زمینه و هدف
  با افزایش حجم اطلاعات و با توجه به عملکرد سازمان پیچیده ای مانند بیمارستان، استفاده از ابزارهای پیشرفته و رایانه ای ضروری است. در توسعه سیستم های اطلاعات، کارکنان عناصر اصلی هستند، زیرا ضمن اداره سیستم ها، نقش مهمی در توسعه، اجرا و ارزیابی این سیستم ها دارند. از آن جا که ارزیابی سیستم اطلاعات بدون تحلیل تجربیات و دیدگاه کاربران آن میسر نیست، لذا این مطالعه با هدف تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی انجام یافته است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش کیفی است که در آن تجربیات پرستاران در زمینه کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستانی جهت شناخت غنی و عمیق پدیده، مورد کاوش قرار گرفته است. از روش تحلیل محتوای قراردادی جهت جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد. مصاحبه های رودررو و نیمه ساختارمند با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع کامل اطلاعات صورت گرفت. جمعا 18 مصاحبه انجام گرفت.
  یافته ها
  تجربیات پرستاران با طبقات تکامل تدریجی سیستم، مسوولیت و حساب رسی، امنیت، اثربخشی و دسترسی توضیح داده شدند.
  نتیجه گیری
  تجربیات مثبت پرستاران حاکی از اثربخشی نسبی این سیستم نسبت به ثبت های دستی است. یافته های این مطالعه نشان داد تجربیات منفی آن ها صرفا منحصر به طرز کاربرد و یا دوباره کاری هایی است که ناشی از مشکلات ساختاری بیمارستان ها است نه خود سیستم. با توجه به نیاز مشارکت کنندگان توصیه می شود این سیستم به مواردی از جمله گزارش نویسی به عنوان یکی از امور مهم و غیرمستقیم مراقبتی تعمیم یابد تا استفاده موثرتری از سیستم، جهت ارتقای مراقبت شود.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، پرستار، تحلیل محتوا، تحقیق کیفی
 • حشمت الله حیدری، عزیز کامران*، ناصر نوین مهر صفحات 19-34
  زمینه و هدف
  یکی از وظایف اصلی پرستاران دارو دادن است. با توجه به این که خطاهای دارویی به عنوان شایع ترین خطاهای پزشکی قابل پیشگیری و تهدیدکننده حیات بیمار شناخته شده اند، جهت ریشه یابی آن ها، این پژوهش با هدف تبیین درک پرستاران از علل خطاهای دارویی انجام یافته است.
  روش بررسی
  این مطالعه با روش تحقیق کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا در سال 1391 در بخش های ویژه بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد انجام یافته است. جهت گردآوری اطلاعات به روش نمونه گیری هدفمند 17 پرستار انتخاب و با آنان مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد. مصاحبه ها ضبط، دست نویس و با روش Lundman و Graneheim مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت اطمینان از صحت و پایایی داده ها از معیارهای Linclon و Gouba استفاده شد.
  یافته ها
  اطلاعات در چهار طبقه اصلی و شش زیرطبقه شامل: عوامل مدیریتی (با زیرطبقات ناکارآمدی در جذب نیرو، شرایط نامطلوب فیزیکی و حجم کاری بالا)، ناکارآمدی در حرفه ای شدن (با زیرطبقات عدم تعهد پرستار، نقصان دانش و ناکارآمدی در ارتباط بین حرفه ای)، نارسایی در فرایند تجویز دارو توسط پزشکان و نقص در تولید و بسته بندی داروها توسط شرکت های دارویی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  تربیت و جذب نیروی پرستاری متعهد و حرفه ای، در امر مراقبت از بیمار، الکترونیکی کردن پرونده های پزشکی، همت شرکت های داروساز در بسته بندی مناسب داروها و مدیریت کارآمد می تواند در کاهش خطاهای دارویی موثر باشد.
  کلیدواژگان: خطاهای دارویی، پرستاران، تحلیل محتوا، مطالعه کیفی
 • رویا چرم زاده، محمدرضا آخوند*، عبدالرحمن راسخ صفحات 35-50
  زمینه و هدف
  رفتار باروری یک جامعه را به شیوه های مختلف می توان مطالعه کرد. یکی از این شیوه ها بررسی فاصله تولدهاست. فاصله تولدها یکی از معیارهای مهم در تعیین و تفسیر نرخ باروری است. هدف این مطالعه، بررسی فاصله تولدها و عوامل موثر بر آن در شهر اهواز می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، خانم های باردار (49-15 ساله) ساکن اهواز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 92-1391 جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دادند و تعداد نمونه 1074 نفر بود. برای نیل به هدف پژوهش با توجه به ماهیت داده های مربوط به فاصله تولدها از مدل زمان شکست شتابیده استفاده شده است. به منظور یافتن برآورد پارامترها با استفاده از این مدل نرم افزار آماری R مورد استفاده قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان می دهد که تحصیلات مادر، قومیت پدر، نوع منزل مسکونی، استفاده از وسایل پیشگیری، سن مادر هنگام ازدواج و وضعیت بارداری فرزند مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار بر فاصله تولد اول، قومیت مادر، استفاده از وسایل پیشگیری، تعداد سقط یا مرده زایی، وضعیت بارداری فرزند، مدت زمان شیردهی و نوع زایمان فرزند قبلی مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار روی فاصله تولد دوم و قومیت پدر، استفاده از وسایل پیشگیری و مدت زمان شیردهی به فرزند قبلی مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار روی فاصله تولد سوم هستند.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعات قبلی نشان می دهد که در طول سال های اخیر شتاب باروری کاهش و فاصله بین تولدها افزایش یافته است. به عبارت دیگر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کنونی سبب افزایش فاصله تولدها شده که نتیجه آن کاهش باروری در زوج ها می باشد.
  کلیدواژگان: فاصله تولدها، شتاب باروری، مدل زمان شکست شتابیده، توزیع لگ نرمال، توزیع لگ لستیک
 • نرگس روستایی، سید محمد تقی آیت الهی، جمشید جمالی* صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  سلامت روانی یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی می باشد که توجه به آن در بهبود سلامت جامعه حایز اهمیت است. توجه به بعد روانی پرستاران، به عنوان بزرگ ترین گروه ارایه دهنده خدمات در نظام سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله عواملی که می تواند سلامت روانی پرستاران را تهدید کند عدم ثبات کاری می باشد. مطالعه حاضر به عنوان اولین پژوهش جامع در جنوب ایران، شیوع اختلالات خفیف روانی در پرستاران را ارزیابی نموده و ارتباط بین اختلالات خفیف روانی و ثبات کاری را بررسی می کند.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش را پرستاران استان های بوشهر و فارس تشکیل می دهد. اطلاعات مورد نیاز از طریق نمونه گیری چند مرحله ای در سال 1393 در مورد نمونه ای شامل 771 پرستار جمع آوری شده است. در این پژوهش، وضعیت سلامت روانی پرستاران با استفاده از پرسشنامه GHQ-12 ارزیابی گردید و نوع استخدام (طرحی، قراردادی، پیمانی و رسمی) به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ثبات شغلی پرستاران در نظر گرفته شده است. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون کلاس پنهان تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در حدود 27/48% پرستاران در کلاس اختلال خفیف روانی قرار گرفتند. رابطه نوع استخدام به عنوان شاخص ثبات کاری با اختلالات خفیف روانی معنادار نبود. تنها عامل معنادار بر اختلال روانی پرستاران، جنس بود (0/049= p) به طوری که زنان 20 % شانس بیش تری نسبت به مردان برای دارا بودن اختلال خفیف روانی داشتند.
  نتیجه گیری
  شیوع اختلالات خفیف روانی پرستاران در سطح متوسطی قرار داشت. نتایج این مطالعه نشان داد ثبات کاری تاثیری بر سطح اختلالات خفیف روانی در پرستاران ندارد. شیوع بالاتر اختلال خفیف روانی در زنان پرستار، لزوم تدوین راهکارهای مناسب و ارایه آموزش های لازم به آنان در جهت کنترل اختلالات خفیف روانی از جمله کنترل اضطراب و استرس را می طلبد.
  کلیدواژگان: اختلالات خفیف روانی، رگرسیون کلاس پنهان، پرسشنامه GHQ، 12، پرستاران، ایران
 • پروانه وصلی، ناهید دهقان نیری* صفحات 62-76
  زمینه و هدف
  بخش های اورژانس بیمارستان های ایران به دلایل گوناگون در معرض بحران قرار دارند. انجام مطالعه کیفی برای تبیین تجارب پرستاران شاغل در اورژانس در مورد بحران، راه گشای خوبی برای شناسایی و مدیریت آن است. هدف این مطالعه تبیین ماهیت، علل و پیامدهای بحران در بخش های اورژانس از دیدگاه پرستاران است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با دوازده نفر از پرستاران شاغل در اورژانس بیمارستان های عمومی و تروما و در همان محل اورژانس ها جمع آوری شد. انتخاب نمونه ها به روش هدفمند و جمع آوری داده ها تا زمان اشباع داده ها انجام گرفت. مصاحبه ها ضبط و سپس نوشته شد. کلیه جوانب مربوط به صحت و استحکام داده ها مدنظر قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی انجام یافت.
  یافته ها
  از تحلیل داده ها پنج درون مایه اصلی استخراج گردید که با توجه به اهداف مطالعه، درون مایه «بی تعادلی غیرمنتظره» دلالت بر ماهیت بحران، درون مایه های «پیشامدها» و «نقصان در عوامل خدمت رسان» اشاره به علل بحران و درون مایه های «پیامدهای مثبت» و «پیامدهای منفی» دلالت بر پیامدهای بحران دارند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه کیفی، بحران به معنی برهم خوردن غیرمنتظره تعادل در بخش اورژانس است. پیشامدهای خارج بیمارستانی و ضعف های موجود در عوامل خدمت رسان بخش اورژانس می توانند به ایجاد و گسترش بحران منجر شوند. همچنین وقوع بحران در اورژانس می تواند به پیامدهای مثبت و منفی بینجامد. از نتایج این مطالعه می توان در جهت پیشگیری و مدیریت بحران در اورژانس ها بهره جست.
  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، پرستار، بخش اورژانس، بحران
 • زهرا مددخانی*، منصوره نیکوگفتار صفحات 77-88
  زمینه و هدف
  تفکر انتقادی از اجزای ضروری و مهم حرفه پرستاری است و پرستاران برای محدود نشدن به اقدامات از پیش تعیین شده و توجه به نیازهای خاص بیماران، باید دارای مهارت های تفکر انتقادی باشند. با توجه به سهم عناصر هیجانی در تفکر انتقادی، این مطالعه با هدف تعیین نقش پیش بین هوش هیجانی در گرایش به تفکر انتقادی پرستاران صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1389 انجام یافته است، تعداد 118 نفر از پرستاران زن شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر قزوین به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و به مقیاس صفت فراخلقی (TMMS) و پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و آزمون های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بین هوش هیجانی و گرایش به تفکر انتقادی رابطه مثبت معنادار وجود دارد (0/385= r و 0/001>p). همچنین، رابطه بین گرایش به تفکر انتقادی با دو زیرمقیاس شفافیت هیجانی (0/459= r) و ترمیم هیجانی (0/220= r) مثبت و معنادار است، در حالی که رابطه بین زیرمقیاس توجه به هیجان و گرایش به تفکر انتقادی از نظر آماری معنادار نیست (0/117= r). از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان داد که زیرمقیاس شفافیت هیجانی، 21 % از تغییرات گرایش به تفکر انتقادی را به طور معناداری پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  بر این اساس، افرادی که به هیجانات خود آگاه تر بوده و از شفافیت هیجانی بالاتری برخوردارند نسبت به تفکر انتقادی، گرایش بیش تری دارند. تقویت تفکر انتقادی پرستاران، می تواند به طور مستقیم در ایمنی و بهبود وضعیت بیمار تاثیرگذار باشد و با در نظر گرفتن نقش اساسی هوش هیجانی در تفکر انتقادی، آموزش مهارت های یاد شده به آنان، منجر به ارایه عملکرد مطلوب تر و بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری خواهد شد.
  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، هوش هیجانی، پرستاران
 • مریم حیدری*، صدیقه فیاضی، حمید برسی، خدیجه مرادبیگی، ندا اکبری نساجی صفحات 89-99
  زمینه و هدف
  در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه تشدید وضعیت، یک چهره برجسته از سیر طبیعی بیماری است و علی رغم وجود درمان ها، بیماران همچنان با تجربه تنگی نفس زندگی می کنند. به منظور ارتقای سطح سلامت آنان، علاوه بر درمان های دارویی، مداخلاتی از جمله برنامه خودمدیریتی وجود دارد. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی یک برنامه خودمدیریتی بر شدت خستگی و تنگی نفس بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه انجام یافته است.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی در مورد 50 بیمار مبتلا به COPD مراجعه کننده به کلینیک آپادانا در شهر اهواز در سال 1392 انجام یافت. بیماران برحسب روز مراجعه (فرد یا زوج) به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله تحت اجرای برنامه خودمدیریتی براساس روش 5A قرار گرفتند و گروه کنترل برنامه ای دریافت نکردند. تمامی بیماران در ابتدا و پایان 3 ماه از طریق مقیاس شدت خستگی FSS و مقیاس تنگی نفس بورگ بررسی شدند. از آزمون کای اسکوئر و تی زوجی در نرم افزار SPSS جهت آنالیز داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  از نظر میانگین شدت خستگی، در ابتدای مطالعه اختلاف معنا داری بین گروه ها دیده نشد. اما در پایان 3 ماه اختلاف معنا داری بین دو گروه وجود داشت (004 / 0= p). همچنین، کاهش آماری معنا داری در میزان تنگی نفس بیماران گروه مداخله نسبت به گروه شاهد در پایان 3 ماه دیده شد (P<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی برنامه خودمدیریتی مبتنی بر مدل 5A بر کاهش شدت خستگی و تنگی نفس بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه، می توان از آن به عنوان روشی بهینه بهره برد و ضمن کاهش هزینه مراجعات مکرر به مراکز درمانی، مشکلات عمده ناشی از بیماری را نیز در این بیماران کاهش داد
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، خستگی، تنگی نفس، بیماری مزمن انسدادی ریه
|
 • Reza Negarandeh* Pages 1-4
  The results of several studies show the relationship between the ratio of nurses/patients with quality of care and patient outcomes (1-3). This means that less the ratio، more expected adverse outcomes for patients. These findings have led some institutions to establish mandated nurse-patient ratios (4). Establishing standard ratios could potentially improve patients'' outcomes such as patients'' safety (5، 6)، decrease length of stay (3) and readmission rates (7)، and improve recruitment and retention of nurses in the system and reduce their burnouts (8). According to Mohammad Aqajani، Deputy of the Iran Ministry of Health and Medical Education (MOHME)، the country is facing a serious nursing shortage; as about 80 thousand nurses serve 80 thousand beds in public hospitals، i. e. one nurse per hospital bed. However، the national standards suggest at least two nurses per bed. Now each year there are nine thousand graduates of nursing baccalaureate program; thus، even if no nurse is retired or leave the system and all graduates could be recruited to work in the nursing field، still at least nine years will be needed to provide adequate nurses. In fact، a significant number of nurses leave their job due to retirement، early retirement، turnover and migration; so achieving the standard of nursing staffing in a ten-year timeframe seems impossible.
  Keywords: Nursing Shortage
 • Nahid Dehghan Nayeri*, Mona Mohammadi Firouzeh, Khatereh Seylani Pages 5-18
  Background and Aim
  With regard to the i ncreasing trends of information and complexities of health organizations, using of a dvanced tools and computers is necessary. Hospital staff is key members to develop health information systems, because they play not only a major role in the management of system, but also in the development, implementation and evaluation of the system. Since the evaluation of information systems is not possible without analyzing of the experiences and users ' views, thus the aim of this study was to explore nurse's experiences of the hospital information systems. Methods & Materials: In this qualitative study, we investigated the nurse's experiences of the application of hospital information systems for the rich and deep understanding of the phenomenon. The c onventional content analysis was used to collect and analyze the data. Face- to-face and semi- structured interviews were conducted with participants to achieve full saturated information. Saturation was achieved with 18 interviews.
  Results
  The emerging themes were gradual system evolution,, audit and responsibility, security, effectiveness and accessibility.
  Conclusion
  Nurse's experiences were positive with the applying of the Health Information Systems. The negative experiences of the nurses were related with the application of the system and redundant work, not the system itself. Regarding to participants need, it is recommended that the system should be extended to other duties such as reporting; so that more effective use of the system in order to improve the quality.
  Keywords: HIS, nurses, content analysis, qualitative research
 • Heshmatollah Heydari, Aziz Kamran *, Naser Novinmehr Pages 19-34
  Background and Aim
  Medication errors are known as the most common preventable and life threatening medical errors. This study aimed to explore perceptions of nurses on medication errors. Methods & Materials: This was a qualitative study with content analysis approach. Seventeen nurses were selected purposefully from the intensive care units of Shohada hospital in khoramabad in 2012. Data were gathered using semi structural interviews with the nurses. Data were analyzed using the Lundman and Graneheim method. We used the Linclon and Gouba method to ensure a ccuracy and trustworthiness of the data.
  Results
  Four main categories and six subcategories were recognized including: 1) Management factors (inefficiency in recruitment of human power, poor physical condition and workload); 2) Inefficiency in professionalism (lack of commitment among nurses, insufficient knowledge and inefficiency in the inter professional relationship); 3) Failure in the process of drug prescription by physicians; and 4) Failure in production and packaging drugs by drug companies.
  Conclusion
  Training and recruiting professional and committed nurses, using electronic medical files, supervision on pharmacy companies to produce and package proper medication can reduce medication errors.
  Keywords: medication errors, nurses, content analysis, qualitative study
 • Roya Choromzadeh, Mohammad Reza Akhound *, Abdolrahman Rasekh Pages 35-50
  Background and Aim
  Reproductive behavior of a society can be studied in different ways. One of these ways is to check the birth intervals. The aim of the present study was to assess the childbirth along with factors influencing childbirth behavioral patterns in Ahwaz. Methods & Materials: In this study, factors affecting birth intervals of women aged 15-49 were investigated. To achieve this goal, given the nature of the birth intervals, the accelerated failure time model was applied. To estimate the parameters of this model, the R statistical software was used.
  Results
  Results indicated that women's educational level, husband's ethnicity, place of residence, use of contraceptives, age at marriage and pregnancy status were factors significantly influencing first birth interval. Furthermore, women's ethnicity, contraceptive use, number of abortions or stillbirths, pregnancy status, duration of breast feeding and type of childbirth were the most important variables affecting the second birth interval. Also, husband's ethnicity, contraceptive use and duration of breast feeding had significant effects on the third birth interval in this study.
  Conclusion
  Comparing the results of this study with those of previous studies shows a recent decline in pregnancy acceleration and an increase in average birth interval. In other words, changes in socio-economic and cultural statuses have caused longer birth intervals and fertility decreases.
  Keywords: birth intervals, acceleration fertility, accelerated failure time model, Log normal distribution, Log logistic distribution
 • Narges Roustaei, Seyyed Mohammad Taghi Ayatollahi, Jamshid Jamali* Pages 51-61
  Background and Aim
  Nurses’ m ental health is an important dimension of quality of life and health care delivery. Job instability can be threatening for mental health of nurses. This study was conducted to assess the relationship between minor psychiatric disorders (MPD) among nurses with their job stability. Methods & Materials: This was a cross-sectional-analytical study. A total of 771 nurses working in Bushehr and Fars provinces were recruited to the study through multi stage sampling. Mental health status was evaluated using the GHQ-12 questionnaire. The employment type -contractual, apprenticeship, permanent, and fixed term- were used as items to measure job stability. Data were analysed using latent class regression.
  Results
  About 27.48% of nurses suffered from MPDs. There was no significant relationship between the types of employment with MPD. There was a significant relationship between MPD with gender (P=0.049). Females were 20% more likely to have MPD.
  Conclusion
  Prevalence of MPD among nurses was in the moderate level. High prevalence of MPD among female nurses shows necessity of providing appropriate strategies to control MPDs such as anxiety and stress among nurses.
  Keywords: minor psychiatric disorders, latent class regression, GHQ, 12, nurses, Iran
 • Parvaneh Vasli, Nahid Dehghan Nayeri* Pages 62-76
  Background and Aim
  Hospital emergency departments in Iran are prone to crisis for different reasons. Understanding nurses’ perspectives about these crises help in crisis management. The purpose of this study was to explain the nature, causes and consequences of crisis in emergency departments from nurses’ points of views. Methods & Materials: This was a qualitative study with content analysis approach. Data were collected using semi-structured interviews with 12 nurses working in emergency departments of general and trauma hospital. Participants were selected through purposive sampling method. Interviews lasted between 45 minutes to an hour. The data were recorded and transcribed. The accuracy and consistency of data were confirmed. Interviews were conducted until no new data were emerged. Data were analyzed using qualitative content analysis with conventional approach.
  Results
  Five themes were emerged through data analysis including: 1) unexpected imbalance; 2) events; 3) defect in service provider factors; 4) positive consequences; and 5) negative consequences.
  Conclusion
  The results of this study revealed that every factor that can affect balance and daily tasks can make a crisis in emergency departments. Causes of the crisis can be divided into internal or external factors. Several measures should be planned to decrease the crisis in emergency departments from high rank decision making in the ministry of health and medical education to planning appropriate programs in hospitals.
  Keywords: qualitative research, crisis, emergency department, nurse
 • Zahra Madadkhani *, Mansoureh Nikoogoftar Pages 77-88
  Background and Aim
  Critical thinking is a necessary and important component of nursing profession. Since nurses are not limited to work under predetermined roles and need to meet various needs of patients, they should have critical thinking skills. This study aimed to determine the role of emotional intelligence and its components in critical thinking disposition. Methods & Materials: In this cross-sectional study, 118 female nurses working in educational hospitals of Qazvin were selected using quota sampling method. They completed the Trait Metal Mood Scale (TMMS) and the California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI). Data were analyzed using descriptive statistics (frequency, mean, standards deviation and Pearson correlation coefficient) and inferential statistics (Multiple Regression) in the SPSS-16.
  Results
  The results showed that there was a significant positive correlation between the total score of emotional intelligence with the total score of disposition toward critical thinking (r=0.385). There were also positive relationships between the total score of disposition toward critical thinking with the two subscales of emotional clarity (r=0.459) and emotional healing (r=0.220). There was no statistically significant relationship between the subscale of attention to emotion and total critical thinking score (r=0.117). The subscale of emotional clarity significantly predicted 21% of changes in critical thinking.
  Conclusion
  Nurses who were more aware of their emotions and emotional transparency had higher critical thinking tendency. Empowering critical thinking can directly affect patients’ conditions. Given the major role of emotional intelligence in critical thinking, teaching nurses such skills could result in better performance and improving the quality of nursing care.
  Keywords: emotional intelligence, critical thinking, nurses
 • Maryam Heidari *, Sadigheh Fayazi, Hamid Borsi, Khadijeh Moradbeigi, Neda Akbari Nassaji Pages 89-99
  Background and Aim
  Exacerbation of the symptoms among patients with chronic obstructive pulmonary disease is a part of the disease's cycle. Despite having medical treatments, most patients experience severe degrees of dyspnea. Self-management programs can help relieving the symptoms. T his study aimed to assess the effect of a self-management program on dyspnea and fatigue severity in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Methods & Materials: In this randomized clinical trial, 50 patients with COPD referred to Apadana clinic in Ahvaz were recruited into the study. Patients were randomly allocated to control and intervention groups. The intervention group received a self-management program designed based on the 5A model; the control group did not receive any intervention. Patients were assessed using the Fatigue Severity Scale and the Borg Dyspnea Scale at baseline and three month later. The Chi-squared test and t-test were used to analyze the data.
  Results
  There was no significant difference between the two groups in fatigue severity at baseline. At the end of the three months, the fatigue severity score differed significantly between the two groups (P=0.004). There was also significant reduction in the patient's dyspnea in the intervention group than the control group after 12 weeks (P<0.001).
  Conclusion
  Our program was effective in reducing the COPD symptoms among patients. This simple and non-expensive program can be applied as a beneficial intervention to decline major difficulties of the disease among patients with COPD.
  Keywords: self care, fatigue, dyspnea, chronic obstructive pulmonary disease