فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue:4, 2015
 • تاریخ انتشار: 1393/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدحسین سلمانی ندوشن، زینب رضایی *، ولی الله نصیری، فرخ لقا ثروت، مهدیه دلیخون صفحات 226-231
  مقدمه
  روی از عناصر ضروری برای رشد و نمو و حفظ سلامت بافت ها به شمار می رود. روی برای فعالیت بیش از 300 نوع آنزیم در بدن انسان ضروری است. دراین مطالعه، غلظت ریزمغذی روی درشیر مادران متعلق به یک ماه اول شیردهی سنجش و ارزیابی شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی – به روش مقطعی در فروردین 1393 به روش ساده انجام شد. از 150 مادر که در شهر یزد زایمان کرده بودند، منحصرا در مراکز بهداشتی و درمانی شهری نمونه گیری شد. حجمml 20-10 شیر به روش دستی در 3 نوبت به فاصله 5، 10 و 30 روزگی بعد از زایمان در صبح و بعد از تغذیه کودک جمع آوری گردید. غلظت ریز مغذی روی به روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها و مقدار عنصر روی در شیر به روش آزمون ANOVA ارزیابی شدند.
  نتایج
  میانگین سن مادران67/4±40/27 سال بود. میانگین غلظت روی در شیر مادران mg/l35/0±60/2 بدست آمد. غلظت روی در شیر در مینیمم مقدار رنج استاندارد برای شیر مادر قرار داشت. نتایج آزمون های آماری نشان داد که غلظت روی در شیر مادران با سن، سطح تحصیلات، شغل و BMI مادران ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه اکثر کودکان درماه اول از شیر مادر تغذیه می کنند. همچنین وجود عنصر روی در دوران کودکی به علت رشد سریع بدن یک نیاز بسیار حیاتی است، پیشنهاد یک رژیم غذایی حاوی ریز مغذی ها برای جبران کمبود عناصر در سرم مادران و متقابلا غذای کودک توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سطح روی، تغذیه، شیرمادر، زایمان، یزد
 • نسیمه جورابی، محمدتقی قانعیان، علی جبالی*، سید حسین حکمتی مقدم، محمدحسن احرامپوش، اصغر مصلح آرانی صفحات 232-241
  مقدمه
  تعدادی از گیاهان دارای خواص ضد میکروبی وسیعی علیه میکروب ها دارند. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت ضد میکروبی روغن ضروری گیاهان آویشن شیرازی و مرزه خوزستانی بود.
  مواد و روش ها
  نخست آویشن شیرازی و مرزه خوزستانی جمع آوری و توسط یک گیاه شناس تایید و سپس خشک و خرد شد. در مرحله بعد با روش تقطیر آبی روغن ضروری هر یک استخراج گردید. برای تست پایداری، سطوح مختلف شامل سنگ و استیل و ام دی اف در نظر گرفته شد و با الکل 70 درصد استریل شده و سپس در معرض روغن استخراجی قرار گرفت. خاصیت ضد میکروبی ایندو از روش میکرودایلوشن استفاده گردید. برای تست پایداری، سطوح مختلف شامل سنگ و استیل و ام دی اف در نظر گرفته شد و با الکل 70 درصد استریل شده و سپس در معرض روغن استخراجی قرار گرفت. سپس سطوح خشک و بمدت 12 و 24 و 36 ساعت در دمای محیط قرار گرفتند. در مرحله بعد از سطوح بطور جداگانه نمونه برداری و سپس روی محیط نوترینت تلقیح و نهایتا تعداد کلنی رشد کرده شمارش شد.
  یافته ها
  MIC50 هر دو روغن معادل 3.1% بود؛ اما MIC90 روغن آویشن شیرازی علیه همه سوش ها معادل 12.5% بود بغیر از سوش اشرشیاکلی که معادل 6.2% بود. همینطور MIC90 روغن مرزه خوزستانی علیه همه سوش ها معادل 12.5% بود بغیر از سوش آسپرژیلوس نایجر که معادل 6.2% بود. هر دو روغن ضروری استخراج شده دارای پایداری بالا تا 36 ساعت روی سطح استیل و سنگ داشتند. ولی در مورد ام دی اف هر دو روغن ها تا 24 ساعت بیشتر پایداری نداشتند. رابطه معنی داری هم بین دو روغن مورد مطالعه وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  این نکته قایل نتیجه گیری است که هر دو روغن مورد بررسی دارای خاصیت ضد میکروبی تقریبا مشابه داشتند. بخاطر خاصیت ضد میکروبی بالا این دو احتمالا بتوان از آنها برای حذف میکروب ها از منابع مختلف استفاده نمود.
  کلیدواژگان: روغن ضروری، آویشن شیرازی، مرزه خوزستانی، خاصیت ضد میکروبی
 • رحیل امامی، محمدتقی قانعیان، علی جبالی*، سید حسین حکمتی مقدم، محمدحسن احرامپوش، اصغر مصلح آرانی صفحات 242-252
  مقدمه
  مور خوش یک گیاه دارویی هست که فقط در استان هرمزگان یافت می شود. هدف این مطالعه مقایسه خاصیت ضد میکروبی و سمیت روغن ضروری این گیاه و فرم کپسوله شده آن بود.
  مواد و روش ها
  نخست گیاه مور خوش جمع آوری، خشک و خرد گردید. سپس روغن این گیاه از طریق روش تقطیر آبی استخراج گردید. فرم کپسوله شده روغن نیز با استفاده از لیسیتین ایجاد گردید. در مرحله بعد خاصیت ضد میکروبی روغن و فرم کپسوله آن با روش میکرودایلوشن ارزیابی و کمترین غلظت مهاری (MIC) برای هر یک مشخص گردید. همچنین سمیت این دو فرم بر روی سلول های پوست موش مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس تصاویر حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی گستره سایزی فرم کپسوله بین 100 تا 500 نانومتر بود. تست ضد میکروب نشان داد هر دو فرم (فرم روغنی و فرم کپسوله) دارای MIC50 برابر بودند. همچنین MIC90 روغن معادل 5% و برای فرم کپسوله معادل 1.25% در مورد کاندیدا آلبیکنس گزارش گردید. این یافته بدین معنی است که فرم کپسوله در مقایسه با فرم غیر کپسوله دارای اثر بالاتر علیه کاندیدا آلبیکنس دارد. تست سمیت نشان داد فرم کپسوله روغن ضروری دارای سمیت کمتری نسبت به خود روغن ضروری دارد.
 • محمد ملکوتیان، حسن سلمانی مروست* صفحات 253-260
  مقدمه
  رادون یکی از مهمترین عناصر رادیواکتیو بوده و ممکن است بصورت طبیعی در خاک و آب و هوا یافت شود. وجود گسل و همچنین سنگ های گرانیتی در نزدیکی منابع آب باعث بالا بودن میزان رادون آب آن منابع خواهد شد.به همین دلیل میزان غلظت رادون آب شرب منابع مختلف شهرستان مهریز به لحاظ وجود گسل انار-مهریز وسنگهای گرانیتی منطقه شیرکوه اندازه گیری شد.
  روش بررسی
  تحقیق مقطعی است که در پاییز سال2013 بر روی منابع شرب وبرخی از شبکه آب شرب روستاهای شهرستان مهریز در استان یزد انجام شد. پس از نمونه برداری وارسال نمونه ها به آزمایشگاه، میزان غلظت رادون آنها بوسیله دستگاهRAD7اندازه گیری شد.بر اساس میزان رادون اندازه گیری شده،دوز موثر جذبی سالانه نیز محاسبه گردید.
  یافته ها
  غلظت رادون نمونه ها از مقدار 0/187 BqL-1 تا 14/8 BqL-1متغییر بود. این اعداد به ترتیب مربوط به نمونه های شماره 12 و9 به ترتیب مربوط به قنوات روستا های تنگ چنار و ملک آباد می باشد. بر اساس میزان رادون موجود در نمونه، کمترین دوز موثر جذبی سالانه از طریق آشامیدن یا تنفس در محیطی که آب مصرف میشود، 0/0005 msv/y وبیشترین مقدار آن 0/04 msv/y بدست آمد.
  نتیجه گیری
  بجز نمونه های شماره9و16 که به ترتیب مربوط به قنات روستاهای ملک آباد و چاه شخصی در روستای دره میانکوه با مجموع جمعیت48 نفرمی باشد،غلظت گاز رادون در بقیه نمونه ها که بعنوان آب شرب توسط مردم روستاهای واقع در شهرستان مهریز استفاده می شود پایین و کمتر از حد مجاز تعیین شده آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا می باشد
  کلیدواژگان: رادون، آب شرب، دوز موثر، مهریز
 • محمدعلی موجی*، معصومه طباطبایی صفحات 261-269
  مقدمه
  صنعت نساجی مقدار بسیار زیادی از رنگینه ها را وارد فاضلاب می کند که سمی بوده و حذف آنها از فاضلاب از مسایل مهم محیط زیستی است. اکسیداسیون پیشرفته یکی از روش های مهم برای تخریب کامل خیلی از آلاینده های آلی است. ZnO و TiO2 مهم ترین فتوکاتالیزورها هستند که فعالیت فتوکاتالیستی بالایی دارند و مورد توجه هستند.
  مواد و روش ها
  مخلوط ZnO-TiO2 با مخلوط نمودن ZnO و TiO2 با نسبتهای وزنی 20، 40، 60، و 80 شد. mL20 از محلول رنگی 80 mgL-1 رنگینه مستقیم آبی (DB71) شامل مقدار مناسب از فتوکاتالیزور با همزن مغناطیسی تحت تابش نور UV شد. مطالعه فتوکاتالیزوری با بررسی اثر نور UV، درصد ورنی ZnO-TiO2،pH (2.3 – 9.2)، دوز کاتالیزور (0.2 – 1.6 g/L) روی میزان حذف رنگینه انجام شد. غلظت رنگینه با روش اسپکتروفتومتری با اندازه گیری جذب رنگینه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در مقایسه با TiO2 یا ZnO تنها، مخلوط فتوکاتالیزورها ZnO/TiO2 برای حذف رنگینه موثرتر است. نتایج نشان میدهد که بالای 90% از رنگینه مستقیم آبی بعد از 70 دقیقه در شرایط بهینه (pH = 6.4, ZnO/TiO2 (50% w/w), 1.25 g/L) حذف می شود. آزمایشها نشان می دهد که حذف قابل توجه ای از رنگینه بدون حضور هیچ اکسنده خارجی با حضور فتوکاتالیزور ZnO/TiO2 انجام میشود.
 • طاهره سلطانی*، سید سعید مظلومی، محمدعلی مروتی، حسین فلاح زاده صفحه 270
  مقدمه
  دوران سالمندی ویژگی های خاصی دارد که مشکلات فراوانی را در کلیه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می کند و باعث افزایش نیازهای حمایتی افراد سالمند می گردد. در قرن حاضر افزایش سریع تعداد سالمندان، وجود ناتوانی، کاهش استقلال و افزایش وابستگی در بسیاری از آنان، ضرورت توجه به مساله حمایت اجتماعی را در این قشر افزایش داده است بنابراین با توجه به تاثیر حمایت اجتماعی بر ابعاد مختلف سلامت سالمندان این مطالعه با هدف تعیین وضعیت حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط آن با فعالیت های زندگی روزانه در سالمندان شهر یزد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 265 سالمند 60 ساله و بالاتر، ساکن شهر یزد به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای مشتمل بر سوالات دموگرافیک و پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس و پرسشنامه فعالیت های زندگی روزانه جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS16 و جداول توصیفی، آزمون های آماری کروسکال والیس، من ویتنی وهمبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین نمره حمایت اجتماعی در سالمندان 3/43 ± 19/84از 23 نمره بود. حمایت اجتماعی بر حسب سن، نوع مسکن و فعالیت های زندگی روزانه ارتباط معنی داری داشت. ولی بر حسب جنس، سطح تحصیلات این ارتباط معنی دار نبود. نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین حمایت اجتماعی درک شده و سن همبستگی معکوس و معنی داری را نشان داد همچنین همبستگی مستقیم ومعنی داری بین حمایت اجتماعی وانجام فعالیتهای روزانه مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش حمایت اجتماعی در انجام فعالیت های روزانه زندگی و ارتقا سلامت سالمندان می تواند موثر باشد بنابراین با توجه به نیازهای حمایتی سالمندان باید در جهت ارتقا حمایت اجتماعی و گسترش شبکه های حمایتی برای آنان اقدام نمود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، فعالیتهای زندگی روزانه، سالمندان، یزد
 • نجیب الله بااراده، محمدحسن لطفی*، حسین فلاح زاده، سعید کارگر، حسن سلمان روغنی صفحه 278
  مقدمه
  سرطان ها یکی از عوامل کشنده در جهان پس از بیماریهای قلبی- عروقی می باشند. از این میان سرطان معده یکی از مهمترین سرطانها در سراسر جهان می باشد بطوریکه چهارمین سرطان شایع و دومین علت شایع مرگ بر اثر سرطان را در کل جهان تشکیل می دهد. بروز و بقای سرطان معده در سرتاسر جهان تغییرات عمده ای دارد و این مطالعه با هدف بررسی میزان بقاء و عوامل موثر بر سرطان معده در استان یزد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از دسته مطالعات مشاهده ای و نوع تحلیلی آن بوده است که به روش طولی و مطالعه بقاء (Survival study) انجام شده است. جامعه ی مورد بررسی شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان معده که در استان یزد ساکن هستند و در طی سالهای 84 تا 88 تشخیص قطعی سرطان معده داده شده اند. انتخاب نمونه به روش سرشماری بوده و کلیه ی بیمارانی که در طی سالهای 84 تا 88 تشخیص قطعی سرطان معده داده شده اند وارد مطالعه شده اند که این تعداد در حدود 136 مورد برآورد شد. پس از جمع آوری داده ها و کد گذاری آنها، در نرم افزار SPSS16, STSTA12 وارد شد و از روش آماری حد حاصل ضرب کاپلان مایر (KAPLAN MEIER) استفاده و مدل مخاطرا متناسب کاکس به داده ها برازش داده شد؛ و همچنین برای مقایسه ی توابع بقاء درزیر گروه های مختلف از آزمونهای رتبه لگاریتمی (LOG-RANK TEST) یا آزمون تعمیم یافته ویلکاکسون (گهان، برسلو) استفاده شد.
  یافته ها
  66.9% بیماران را مردان و 33.1% دیگر را زنان تشکیل داده اند. میانگین سنی مردان و زنان به ترتیب 52/1 ± 62.86 و 31/1 ± 61.24 سال بدست آمد. میانگین (5%Trimmed Mean) و میانه بقا در هر دو جنس به ترتیب 26.16 و 19 ماه بدست آمد. احتمال بقای 1، 3 و 5 ساله بیماران به ترتیب 61.3، 31.2، 24.5 درصد برآورد شد. مدل متناسب مخاطرات کاکس نشان داد که شغل بیماران 0/03= P با طول عمر بیماران ارتباط معناداری داشته است.
  نتیجه گیری
  با اینکه میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان معده در استان یزد در حد مطلوب است اما با این حال با انجام اقدامات مداخله ای می توان این میزان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، میزان بقاء، مدل کاکس، استان یزد
|
 • Mohammad Hasan Lotfi*, J. Shafeei Page 225
 • Mohammad Hossien Salmani Nodoushan, Zinab Rezai *, Valiallah Nassiri, Farokhlegha Servat, Mahdieh Delikhoon Pages 226-231
  Introduction
  Zinc plays a vital role in various biological functions and physical growth. More than 300 enzymes in body need zinc for proper function. In this study, the concentration of the zinc micronutrient in breast milk was evaluated and analyzed at the first month of breastfeeding.
  Materials And Methods
  This was a descriptive study of 150 breastfeeding mothers in the 2014 who had given birth in Yazd and were sampled in a simple way. Sampling was done exclusively in the health and treatment centers in the city, in the spring of 2014. 10- 20 ml samples of breast milk were taken manually in the morning and before infant's feeding, in 3 times of 5, 15 and 30 days after delivery, to measure the micronutrient of zinc. The concentration of zinc was measured by atomic absorption spectroscopy.Data obtained by questionnaires and atomic absorption was analyzed by ANOVA test.
  Results
  The average age of mothers was 27.40 ± 4.67 years. The average level of zinc in breast milk was 2.60 ± 0.35 mg/l. The zinc concentration of breast milk was at the bottom of the standard range of zinc in breast milk.There was no significant relationship between zinc averages in milk with education, age, BMI and mother's job. But, there was a direct relationship between zinc levels of breast milk with mother's BMI.
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that addition of zinc to the diet of breastfeeding mothers helps to prevent zinc deficiency in mother's blood serum as well as children's nutrition.
  Keywords: Zinc level, breastfeeding, Milk, delivery, Yazd
 • Nasimeh Jorabi, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Jebali *, Seyedhossein Hekmatimoghaddam, Mohammad Hasan Ehrampoush, Asghar Mosleh Arani Pages 232-241
  Introduction
  Some plants show antimicrobial activity against wide range of microorganism. The aim of this study was to investigate the antimicrobial activity and stability of Zataria multiflora Boiss and Satureja khuzestanica essential oil (EO).
  Materials And Methods
  First, these plants (Zataria multiflora Boiss and Satureja khuzestanica) were collected, verified by a botanist, dried, and grinded. Then, hydro-distallation method was used, to obtain EO from each one. Their antimicrobial activity of each EO was evaluated by micro dilution broth method. For stability test, the surfaces (stone, MDF, and steel) were cleaned by 70% ethanol, and then separately incubated with each EO. Then, all were dried, and incubated for 12, 24 and 36 hours at room temperature. After incubation, sampling was done, inoculated on nutrient agar. Finally, the number of colonies grown on each plate was counted.
  Results
  The MIC50 of both EO was 3.1%. But, the MIC90 of Zataria multiflora Boiss EO against all strains was 12.5%, except Escherichia coli which was 6.2%. Also, the MIC90 of Satureja khuzestanica EO against all strains was 12.5%, except Aspergillus niger which was 6.2%. Both EOs had high stability until 36 hours on the stone and steel. In case of MDF, EOs were stable until 24 hours. No significant difference was observed between stability of Zataria multiflora Boiss and Satureja khuzestanica EO.
  Conclusion
  It can be concluded that Zataria multiflora Boiss and Satureja khuzestanica EO have approximately same antimicrobial activity and stability. Since both EOs have high antimicrobial property, they can be applied to remove microbes from different sources.
  Keywords: Essential oil, Zataria multiflora Boiss, Satureja khuzestanica, Antimicrobial activity
 • Rahil Emami, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Jebali *, Seyedhossein Hekmatimoghaddam, Mohammad Hasan Ehrampoush, Asghar Mosleh Arani Pages 242-252
  Introduction
  Zhumeria majdae is an herbal plant which is only found in Hormozgan province. The aim of this study was to compare the antimicrobial property and toxicity of essential oil (EO) and encapsulated form of the essential oil (EFEO) of Zhumeria majdae.
  Materials And Methods
  First, the plant was dried, grinded, and its EO extracted by hydrodistallation. Then, the EO was encapsulated by lichitin. Antimicrobial activity of EO and EFEO was evaluated by micro dilution broth method, and minimum inhibitory concentration (MIC) was determined. For toxicity test, serial concentrations of EO and EFEO were incubated with mouse skin cells, and then cell viability was calculated by MTT assay.
  Results
  Based on atomic force microscopy results, the size distribution of EFEO was between 100-500 nm. Antimicrobial test showed that the MIC50 of both EO and EFEO was similar (0.6%). But, in case of Candida albicans, the MIC90 of EO and EFEO was 5% and 1.25%, respectively. It means that EFEO has greater effect on Candida albicans than EO. The results of MTT assay showed that the toxicity of EFEO was less than EO.
  Conclusion
  It was found that in some cases, encapsulation could lead to better antimicrobial property and less toxicity. Because of high antimicrobial activity, both EO and EFEO of Zhumeria majdae may be used as powerfully antimicrobial agents.
  Keywords: Antimicrobial activity, Toxicity, Essential oil, Zhumeria majdae, Encapsulation
 • Mohammad Malakootian, Hasan Salmani Marvast * Pages 253-260
  Introduction
  Radon is one of the most radioactive elements that may be found in soil, air and water naturally. Presence of fault and also granitic rocks near the water sources can cause high radon levels in these water resources. Radon concentration of various drinking water sources And network In Mehriz Villages was measured from Anar- Mehriz fault and granite stone of Shirkooh area.
  Material And Methods
  This was a cross sectional research that was conducted in fall of 2013 on the sources of drinking water and also drinking water network of Mehriz villages of Yazd province. After sampling and sending samples to the laboratory, radon concentration was measured by RAD7 device. According to the measured radon levels, the annual absorbed dose was also calculated.
  Results
  Radon concentrations of samples ranged from 0.187 BqL-1 to 14.8 BqL-1.These results were related to samples No.12 and 9 and also to aqueducts of Tang-e-chenar and Malekabad village respectively. Based on the amount of radon in the sample, the lowest annual effective absorbed dose through drinking water or breathing(In an environment where water was used) was 0.0005msv/y and the maximum amount was 0.04msv/y.
  Conclusion
  Apart from samples No.9 and 16 that were elated to the aqueduct of Malekabad village and a private well in Dare Miankoohvillagehaving48 persons as total population, Radon concentrations of other samples used by people of Mehriz villages as drinking water was low and less than permitted limit set by the Environmental Protection Agency of United States of America.
  Keywords: Radon, drinking water, effective dose, Mehriz
 • Mohammad Ali Mooji, Masoumeh Tabatabaee * Pages 261-269
  Introduction
  In this research mixed ZnO and TiO2 was used for degradation of an azo dye (Direct Blue 71).
  Material And Methods
  In comparison with just TiO2 or ZnO as photocatalyst, mixed photocatalyst (ZnO/TiO2) is more efficient catalyst for degradation of dye under UV irradiation. The progress of the reactions was monitored spectrophotometrically by measuring the absorbance of dye at special wavelengths. The effects of various parameters such as ZnO/TiO2 ratio, amount of photocatalyst, pH,initial dye concentration and irradiation time on decolorization rate were systematically investigated.
  Results
  Results show that approximately 90 % of Direct Blue 71 has been eliminated after 70 minutes and optimized condition.
  Keywords: Photocatalyst, Textile Dyes, Direct Blue 71, Degradation, UV irradiation
 • Tahere Soltani *, Seid Saied Mazloomymahmmodabad, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Hossein Fallahzadeh Page 270
  Introduction
  Aging priod is Special features and many problems in all dimensions of human life and cause increased supportive needs. During recent years the rapid increase in the senior population, their disabilities, reduced independence, and increased dependence have drawn more attention toward issues related to social support in this group. Social support impacts different dimensions of health of the elderly population. Therefore, The aim of this study was to determine the social support and activities of daily living of elderly is Yazd.
  Materials And Methods
  This study was a cross-sectional study was conducted on 265 elderly people in the city of Yazd. A cluster sampling was random. The data are composed of items demographic and “Activities of daily living" questionnaire "social support Phillips”. then using the software SPSS 16 analysis were with statistical tests of Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Spearman correlation and crosstabs.
  Results
  The results showed that the average total social support in the elderly (19/84±3/43) of the range acquisition score was (0-23). The results also indicate that between social support and age, type of housing, and activities of daily living, there was a statistically significant, negative direct solidarity between social support and age were observed, there was a statistically significant, positive direct solidarity between social support and activities of daily living were observed. Discussion &
  Conclusion
  According to the results of this study, increased social support in performing activities of daily living and health promotion can be effective in elderly. Therefore enhance social support and protection needs of the elderly should expand their networks of support for elderly.
  Keywords: social support, Activities of daily living, Elderly, Yazd
 • Najib Allah Baeradeh, Mohammad Hassan Lotfi *, Hossein Fallahzadeh, Saeed Kargar, Hassan Salman Roghani Page 278
  Background
  Cancers are the second cause of death in the world after cardiovascular diseases. Cancer of the stomach is one of the most important forms of cancer worldwide. It is the fourth most common form of cancer and the second most common cause of death in the world. There is a wide variation in the survival of gastric cancer among and even within countries. In this study we seek to investigate survival rate and the factors influencing the survival of gastric cancer in Yazd province.
  Methods
  This is an observational (the analytical type) study which has been conducted using the methods of longitudinal and survival study. The study population includes all patients diagnosed with gastric cancer in Yazd province between the years 2006 to 2010. The samples were selected by the census method and all the patients diagnosed with gastric cancer between the years 1384 to 1388 (estimated to be about 136 cases) have been studied. After collecting the data and coding them, they were inserted to the software SPSS 16, STATA 12. To investigate the survival and the factors influencing the survival time of patients which are the main objective of this study, Kaplan-Meier method was used and Cox proportional hazards model was fitted to the data. To compare survival function in different subgroups, the log rank test or generalized Wilcoxon test was used.
  Results
  From a total of 136 patients with gastric cancer, 91 cases were male (66.9%) and 45 females (33.1%), respectively. The mean age of patients was 62.33 ±1.45 years at the time of diagnosis. The Average (5% Trimmed Mean) and the median survival of patients with gastric cancer in both sexes were 26.16 and 19 months, respectively. The probability of survival at 1, 3 and 5 years after diagnosis of stomach cancer in both sexes using the Kaplan-Meier was 61.3, 31.2, %24.5, respectively. In multivariate analysis using Cox proportional hazards model, the variable of Job (P-value=0.03) was identified as the factor influencing the survival of patients with gastric cancer.
  Conclusion
  Although the survival rate of patients with gastric cancer in Yazd province is desirable level, intervention measures can increase this amount.
  Keywords: social support, Activities of daily living, Elderly, Yazd