فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسین شهدادی ساردو، سید علی یاسینی*، سید حسین حکمتی مقدم صفحات 1-10
  مقدمه
  فومونیزین B1 مایکوتوکسینی است که باعث ایجاد صدمات عصبی، سرطان مری، بیماری های کبد و کلیه می گردد. هدف از این مطالعه بررسی توانایی نانوذرات سلولز اصلاح شده با پلی لیزین برای حذف سم فومونیزین B1 در حضور مواد غذایی مختلف بود.
  روش بررسی
  نخست نانوذرات سلولز با روش هیدرولیز اسیدی سنتز و سپس با اسید سیتریک اصلاح و نهایتا با کمک کراس لینکر به پلی لیزین متصل گردید. سپس چهار نوع ماده غذایی شامل آرد گندم، آرد برنج، آرد ذرت و میوه خیار تهیه گردید و به هریک بطور جداگانه غلظت های مختلف از محلول فومونیزین اضافه شد. سپس به همه لوله ها نانوذرات اصلاح شده با پلی لیزین با غلظت 2000 میکروگرم بر میلی لیتر اضافه و بعد از انکوباسیون غلظت دقیق سم در هر لوله با روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا بدست آمده و نهایتا درصد جذب در هر لوله در مقایسه با کنترل محاسبه شد.
  یافته ها
  این مطالعه آشکار ساخت که هر چند این نانوذرات در حضور هر چهار نوع ماده غذایی قادر به جذب سم فومونیزین هستند، ولی بیشترین میزان جذب (95 درصد) در خیار دیده شد. همچنین نتایج آزمون ها نشان می دهد که درصد جذب با غلظت اولیه سم فومونیزین موجود در ماده غذایی ارتباط مستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نانوذرات اصلاح شده با پلی لیزین بعنوان جاذب سم فومونیزین B1 برای اولین بار معرفی گردید. این نانوذرات توانستند منجر به حذف سم فومونیزین B1 در حضور مواد غذایی مختلف شوند.
  کلیدواژگان: فومونیزین B1، جاذب، نانوذرات سلولز، پلی لیزین
 • محمد ملکوتیان*، سیدیاسر هاشمی صفحات 11-24
  مقدمه
  نیترات به عنوان یک آلاینده مقدم در منابع آب شناخته شده است. این آلاینده باعث ایجاد مشکلات بهداشتی مانند سندرم بچه آبی در نوزادان و ایجاد سرطان در دستگاه گوارش می گردد. بدلیل عدم وجود مطالعه ای جامع در زمینه روش های جدید حذف نیترات از منابع آب در ایران لزوم معرفی فن آوری های حذف نیترات، ویژگی ها، راندمان و نحوه تاثیر آن ها بر حذف نیترات و معایب و مزایای هر کدام محسوس می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی مطالعات مرتبط صورت گرفته در دهه اخیر از بانکهای اطلاعاتی Google Scholar، Pub med، Elsevier، Scopus و SID با کلید واژه های نیترات، منابع آب، روش های فیزیکوشیمایی و بیولوژیکی به صورت فارسی و انگلیسی جستجو شد.
  یافته ها
  در بین روش های معمول حذف نیترات صرفه نظر از مسائل اقتصادی به ترتیب کارایی روش تبادل یونی، اسمز معکوس، روش های احیای الکتریکی، دنیتریفیکاسیون و جذب در حذف نیترات موثر بوده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه روش های مذکور استاندارد سازمان جهانی بهداشت در زمینه یون نیترات در آب آشامیدنی را فراهم می آورد انتخاب یک روش بهینه منوط به در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی، فنی و مهندسی، منطقه ای و شرایط آب و هوایی می باشد.
  کلیدواژگان: نیترات، آب آشامیدنی، روش های فیزیکوشیمیایی، روش های بیولوژیکی
 • حسین ابراهیمی پور، مرجان وجدانی*، علی وفائی نجار، زهره نجات زادگان، امین رضا امینی، مرضیه وجدانی، فاطمه نظام دوست صفحات 25-34
  مقدمه
  طرح پزشک خانواده یکی از تحولات اساسی نظام سلامت ایران است و رضایت دریافت کنندگان خدمات یکی از مهمترین مسائلی است که باید در این طرح مورد توجه قرار گیرد، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت بیماران از خدمات پزشکان خانواده مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان سبزوار در سال 1391 انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، جامعه پژوهش را مردم تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی سبزوار تشکیل می دادند که 266 نفر از آنان به صورت خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. داده ها به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار)، آزمون های همبستگی (P≤0/05) و نرم افزار 11 SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد 40/2% جمعیت از خدمات ارائه شده توسط پزشک خانواده رضایت عالی، 43/6% رضایت خوب، 15/8% رضایت متوسط و 0/4% رضایت ضعیف داشتند. میزان رضایت به تفکیک در بخش های خوشاب، داورزن و روداب به ترتیب 40/2%، 29/7% و 30/1% بود. بین رضایتمندی با سن، جنسیت، سطح تحصیلات، علت مراجعه و وضعیت تاهل تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در مجموع، برنامه پزشک خانواده در شهرستان سبزوار موفق بوده است و با اصلاح برخی نقایص سیستم بر اساس نظرات گیرندگان خدمت می توان رضایت مندی بالاتری از برنامه را نیز حاصل کرد.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، رضایت، کیفیت مراقبت های بهداشتی، ابزار EUROPEP
 • امین گلی، مریم زارعی، امیر رضا طلایی* صفحات 35-45
  مقدمه
  آلودگی خاک با گازوئیل منجر به ضایعات شدید زیست محیطی در اکوسیستم می گردد. لذا محققان در سراسر دنیا روش های گوناگونی را برای حذف گازوئیل از خاک مورد بررسی قرار داده اند. هدف از انجام این مطالعه استخراج مواد بیوسورفکتانت به منظور کاربرد در تصفیه خاک های آلوده به گازوئیل بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه از چهار منطقه که مدتها در تماس با ترکیبات گازوئیلی بوده اند نمونه برداری شد. نمونه ها برای یافتن میکروارگانیسم هایی که قابلیت تولید بیوسورفکتانت و مصرف گازوئیل را داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد توانایی میکروارگانیسم ها در تولید بیوسورفکتانت توسط آزمون امولسیون سازی (E24) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت بیوسورفکتانت محلول در محیط کشت مغذی استخراج و اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه چهار گونه باکتری خالص سازی شد. تمام باکتریهای جدا شده گرم منفی بودند. بیشترین شاخص امولسیون سازی معادل 66 درصد بود که از باکتریهای جدا شده از خاک پمپ بنزین بدست آمد. در این مطالعه به ازای هر یک لیتر محیط کشت معدنی 1/1 گرم بیوسورفکتانت خالص سازی گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که برخی باکتریها قادر به تولید مقدار کافی بیوسورفکتانت هستند که قابلیت کاربرد در فرایند شستشوی خاک آ لوده به گازوئیل را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: گازوئیل، بیوسورفکتانت، E24، بیوامولسیفایر، خاک
 • ابوالفضل برخورداری، غلامحسین حلوانی، یوسف محمدیان، مهدی قاسمی، بابک فضلی اوچ حصار* صفحات 46-56
  مقدمه
  بروز خطای انسانی در بسیاری از محیط های شغلی نظیر نیروگاه ها، صنایع نظامی، شیمیایی و صنایع هسته ای امری اجتناب ناپذیر می باشد که می تواند به یک فاجعه تبدیل شده و خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. به همین دلیل این پژوهش با هدف شناسایی و پیش بینی خطای انسانی و ارائه راهکارهای کنترلی برای کاهش خطای انسانی با استفاده از تکنیک SHERPA در نیروگاه سیکل ترکیبی انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که در اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد اجرا شده است. برای تکمیل برگه های SHERPA از روش مشاهده، مصاحبه با متخصصین فرآیند و اپراتورهای اتاق کنترل و آنالیز سلسله مراتبی وظیفهHTA که مقدمه ای بر انجام آنالیز خطای انسانی می باشد استفاده شده است.رویکرد پیش بینی و کاهش خطای انسانی برای شناسایی خطاهای انسانی بالقوه در هر یک از وظایف اتاق کنترل استفاده گردید و راهکارهای کنترلی ارائه شد.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل برگه های SHERPA نشان داد که تعداد کل خطاهای انسانی شناسایی شده در وظایف شغلی 115 خطا می باشد که از این تعداد 38/08% خطاها از نوع عملکردی، 39/42% بازدیدی، 8/61% بازیابی و 13/89% خطا مربوط به تبادل اطلاعات می باشد.
  نتیجه گیری
  بارزترین خطایی که در اتاق کنترل واحد بخار اتفاق می افتد مربوط به خطای عملکردی و بازدید می باشد.لذا آموزش کارکنان و تدوین و ترجمه دستورالعملهای کاری جهت نظارت و بازرسی دقیق اپراتورها و انجام اقدام مناسب در صورت بروز نقص در واحد، در اولویت اقدامات اصلاحی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: خطای انسانی، SHERPA، نیروگاه سیکل ترکیبی
 • محسن صفاری، هرمز سنایی نسب، حجت رشیدی جهان* صفحات 57-71
  مقدمه
  بهداشت فردی یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری در حوزه سلامت همگانی است و نیروهای نظامی ممکن است در معرض تهدیدهای ناشی از عدم رعایت اصول بهداشت فردی باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت بهداشت فردی در میان نیروهای نظامی و شناخت عوامل تعیین کننده آن و موانع احتمالی مربوطه می باشد.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در بین 502 نفر از نیروهای نظامی از 10 مرکز نظامی واقع در سراسر ایران صورت گرفته است. این مراکز بصورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خودگزارشی می باشد که از 5 قسمت شامل اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه بهداشت فردی و یک بخش در مورد موانع احتمالی تشکیل شده است. روابط بین متغیرهای دموگرافیک، آگاهی و نگرش به عنوان متغیرهای مستقل با رفتار بهداشت فردی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند و موانع و مشکلات مطرح شده رتبه بندی شدند. داده ها با استفاده از آزمونهای تی مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از نرم افزار SPSS نسخه 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان 6/83± 33/04 سال و بیش از 84 درصد متاهل بودند. مهم ترین منبع کسب اطلاعات در میان شرکت کنندگان، رادیو و تلویزیون گزارش گردید (72/3). سطح آگاهی (71/5%)، نگرش (63/7%) و عملکرد (61/8%) اکثر شرکت کنندگان در سطح مطلوب برآورد گردید. متغیرهای شغل، آگاهی و نگرش دارای رابطه معنی دار یا متغیر رفتار بهداشت فردی شناخته شدند (P<0.05). عوامل تعیین کننده بهداشت فردی عبارت بودند از: درجه مصوب، مدت خدمت، شغل، آگاهی و نگرش.
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح آگاهی، نگرش و عملکرد افراد در حوزه بهداشت فردی، توصیه می شود برنامه ریزی و مداخلات آموزش مناسب در راستای بهبود این متغیرها در میان نیروهای نظامی صورت گیرد. انجام مطالعات بیشتر در بین نیروهای مختلف نظامی و دیگر اقشار جامعه به منظور شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در تعیین رفتار بهداشت فردی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بهداشت فردی، نظامی، آگاهی، نگرش، رفتار
 • علی احمدیان*، محمودرضا مرتضوی صفحات 72-81
  مقدمه
  از دیر باز اع ر د و و ارا آزشی ا در ز مر و روا، و ر ده شده است. ولی ظاهرا رسانه ها بویژه رسانه های محلی از این وظیفه خود غافل شده اند. پژوهش به بررسی نگرش مردم عادی و کارشناسان بهداشت در زمینه نقش و اهمیت رسانه ها در حوزه سلامت و همچنین عملکرد آن ها در این زمینه پرداخته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-مقطعی است. جامعه مورد پژوهش، کارشناسان بهداشت و مردم عادی شهر یزد بودند که در دو نمونه 211 نفری (کارشناسان) و 246 نفری (مردم عادی) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پرسشنامه حاوی 18 سوال باز و بسته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد و از آمار توصیفی و آزمون های کای اسکویر و یومن ویتنی در سطح 0/05 استفاده شد.
  یافته ها
  کلیه شرکت کنندگان با نقش رسانه های محلی در زمینه موضوعات مختلف با بهداشت موافق بودند و از این حیث تفاوت معنی داری بین این دو گروه وجود نداشت. تنها در زمینه اصلاح تصورات ذهنی نادرست افراد جامعه در زمینه بهداشت، کارشناسان نقش رسانه های محلی را نسبت به مردم عادی بیشتر ارزیابی کردند (0/038 = P). بین نگرش مردم عادی و کارشناسان در مورد عملکرد رسانه های محلی استان یزد در زمینه جلب مشارکت همگانی تفاوت معنی داری وجود ندارد (0/355 = P).
  نتیجه گیری
  کلیه شرکت کنندگان معتقد بودند که رسانه ها می توانند نقش مهمی در تحقق مشارکت همگانی در حوزه سلامت ایفا نمایند ولی هر دو گروه، عملکرد فعلی رسانه های محلی را ضعیف ارزیابی نمودند که نشان می دهد باید در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: سلامت، رسانه، دیدگاه
 • محمد حسین تقدیسی، زهراالسادات اسدی*، علیرضا خوشدل صفحات 82-92
  مقدمه
  نیازهای مطرح شده، تصمیمات در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت معمولا به طور همزمان تحت تاثیر عوامل متعدد قرار می گیرد،بدین معنی که پژوهشگران با محیط تصمیم گیری چند معیاره مواجه می شوند که همین امر طراحی و انتخاب گزینه صحیح را با حساسیت بیشتری روبرو می سازد. با توجه به اهمیت اصول علمی در تصمیم گیری مربوط به مداخلات مطالعه حاضر به معرفی و تبیین مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت می پردازد.
  روش بررسی
  مقاله حاضر با بررسی متون خارجی منتشر شده درپایگاه های اطلاعاتی Web of Sciences Science Direct Medline، Google Scholar، متون فارسی منتشر شده، بررسی کتب مربوطه و پایان نامه های فارسی به خصوص در زمینه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت و با استفاده از کلید واژه مرتبط به بررسی مدلهای خاص تصمیم گیری چند معیاره در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت پرداخت.
  یافته ها
  بررسی پژوهش ها و مقالات آموزش بهداشت و ارتقا سلامت به خصوص در ایران نشان می دهد که اگرچه تکنیکهای تصمیم گیری نظیر روش دلفی، گروه های اسمی و بارش افکار و سایر رویکردها مورد استفاده قرار گرفته ولی روش های تصمیم گیری چند معیاره که دارای پشتوانه تئوریکی ریاضی و صحت پیش بینی نتایج هستند مورد غفلت قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  به کارگیری مدلهای تصمیم گیری چند معیاره در حیطه تصمیمات ارتقا سلامت که نوعا طیف وسیعی از ملاحظات وعوامل مختلف را همزمان علاوه بر ارزیابی اقتصادی در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت مد نظر قرار می دهد ضروری است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی مداخلات، برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
 • حسین جناآبادی* صفحات 93-103
  مقدمه
  از مشکلات دانشجویان غیر بومی می توان به مسئله احساس غربت آنان اشاره کرد و یکی از عواملی که می تواند با این احساس رابطه داشته باشد سرسختی روان شناختی است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سرسختی روان شناختی با احساس غربت دانشجویان غیر بومی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جمعیت مورد مطالعه آن دانشجویان غیر بومی ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 92-1391 بودند.که به شیوه نمونه گیری تصادفی تعداد 338 نفر از آنان در دی ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه احساس غربت اژه ای و دیگران (1387) و مقیاس سرسختی روان شناختی کوباسا (1990) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS17استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر احساس غربت بیش تر (0/01>P) و سرسختی روان شناختی کمتر را تجربه می کنند(0/05>P). همچنین بین سرسختی روان شناختی (و خرده مقیاس های سه گانه آن) و احساس غربت دانشجویان رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد (R: -0/798، P<0/01) و نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از خرده مقیاس های سه گانه سرسختی روان شناختی خرده مقیاس تعهد قابلیت تبیین و پیش بینی احساس غربت دانشجویان را دارد (T= -4/661، P<0/01).
  نتیجه گیری
  هرچه دانشجویان جدیدالورود ساکن خوابگاه، از نظر ویژگی شخصیتی سرسختی روان شناختی در سطح بالاتری باشند احساس غربت کمتری را تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: سرسختی روان شناختی، احساس غربت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • نرگس میرجلیلی، احمد حائریان اردکانی، نفیسه ناظری بافقی* صفحات 104-112
  مقدمه
  از دست رفتن سلامت دهان نقش بسزایی در افت کیفیت زندگی افراد جامعه ایفا می کند. نگرانی های اخیر از تاثیر سوء بهداشت دهانی ضعیف و از دست دادن دندانها بر خطر ابتلا به بدخیمی های سر و گردن، حوزه جدیدی در تحقیقات بهداشت دهان و دندان گشوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بزاق کامل غیر تحریکی با تعداد دندانهای از دست رفته انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه از بین مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد 90 نفر داوطلب با حدود سنی 30 تا 49 سال شرکت نمودند. تعداد دندانهای از دست رفته در این افراد که فاقد هرگونه بیماری سیستمیک، ضایعه دهانی، و سابقه مصرف دخانیات بودند، ثبت شده و نمونه بزاق غیرتحرکی از آنها جمع آوری گردید. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در نمونه ها تعیین و رابطه آن با تعداد دندانهای از دست رفته مورد تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمون ANOVA نشان داد که میانگین دندان های از دست رفته 1/59±2/37 و میانگین آنتی اکسیدان توتال بزاق 4/9±13/23 است. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معکوس معنی داری بین دو شاخص مورد اندازه گیری وجود داشت (0/337-=r و 0/001=P).
  نتیجه گیری
  از دست دادن دندانها می تواند منجر به کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی بزاق و افزایش ریسک وقوع برخی بیماریها از جمله سرطان دهان گردد.
  کلیدواژگان: ظرفیت آنتی اکسیدانی کل بزاق، بزاق کامل غیر تحریکی، از دست دادن دندان، سرطان دهان
 • ابراهیم زارع خورمیزی*، محمود معین الدین، شهناز نایب زاده صفحات 113-126
  مقدمه
  هزینه یابی بر مبنای فعالیت، به عنوان ابزاری برای سنجش هزینه به منظور محاسبه دقیق و صحیح هزینه عملیات مورد استفاده قرار می گیرد.هدف پژوهش حاضر برآورد هزینه تمام شده ی یک واحد عمل جراحی آپاندیس در بیمارستان شهید صدوقی یزد با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 1390 بوده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است که به شیوه توصیفی و به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط، مشاهده فعالیت های بخش جراحی و بررسی مدارک و دفاتر موجود دراین بخش وسایر واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردیده است. سپس، برای برآورد سهم هزینه های سایر بخش ها در خدمات بخش جراحی، ابتدا مبنا های تسهییم تعیین سپس با استفاده از روش تسهیم دوطرفه (ریاضی)، هزینه ها برآورد وبا استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار excel قیمت تمام شده یک واحد عمل جراحی آپاندیس محاسبه شده است.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، بهای تمام شده یک واحد عمل جراحی آپاندیس 3،814،449 ریال محاسبه گردید. که هزینه دستمزد مستقیم با مبلغ 1099593 ریال 29 درصد از سهم کل هزینه، هزینه دارو و لوازم مصرفی مستقیم با مبلغ 1162946ریال 30 درصد از سهم کل هزینه وهزینه سربار با مبلغ1551910ریال 41 درصد از سهم کل هزینه بهای تمام شده یک واحد عمل جراحی آپاندیس را تشکیل داده اند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، می توان از طریق بهبود عملکرد، بخصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد.
  کلیدواژگان: بهای تمام شده، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، بیمارستان، عمل جراحی آپاندیس
 • محمد علی مروتی شریف آباد، محبوبه زیدآبادی نژاد*، مژگان کریمی زارچی صفحات 127-137
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین زنان است و خطر بروز آن در زنانی که بستگان نزدیک آنها سابقه ابتلا را داشته باشند، بیشتر می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی فراوانی انجام ماموگرافی و موانع انجام آن در بستگان نزدیک بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گردید.
  روش بررسی
  جامعه مورد مطالعه شامل 65 زن از بستگان نزدیک (اقوام درجه یک شامل مادر، دختر، خواهر و اقوام درجه دو شامل خاله و عمه) کلیه افراد مبتلا شده به سرطان پستان زیر سن یائسگی از سال1387 تا سال1391در شهر سیرجان بودند. اطلاعات توسط بخش موانع درک شده پرسشنامه چمپیون جمع آوری شده و با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج، 88/9 درصد افراد مورد بررسی، خانه دار، 84/6 درصد دارای بیمه و 75/4 درصد کمتر از 10 کیلومتر تا مرکز ماموگرافی فاصله داشتند، با این حال تنها 15/4 درصد زنان مورد مطالعه ماموگرافی انجام داده بودند. بین میانگین نمره موانع درک شده در زنانی که ماموگرافی انجام داده بودند (25/93) و زنانی که انجام نداده بودند (26/33) تفاوت معنی داری وجود نداشت. هزینه انجام ماموگرافی با میانگین رتبه ای 7/85، ترس از پیدا شدن سرطان پستان (6/72) و دردناک بودن ماموگرافی (5/97) بزرگترین موانع درک شده برای انجام ماموگرافی بودند.
  نتیجه گیری
  انجام ماموگرافی از موانع درک شده در مورد آن تبعیت نمی کند و لازم است علت استقبال کم از این رفتار غربال گری را در زمینه های دیگر جستجو نمود. با این حال، هزینه های این رفتار و نیز مسئله ترس از پیدا شدن سرطان پستان و درد هنگام انجام ماموگرافی، مهمترین موانع گزارش شده ای است که توجه به آنها می تواند در ارتقاء این رفتار موثر باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، بستگان نزدیک، ماموگرافی، موانع درک شده
 • الهه شیری محمدآبادی*، فریبا یزدخواستی، آتنا دادگری صفحات 139-151
  مقدمه
  بررسی های جهانی نشان می دهند که جمعیت سالمندی به دلیل ارتقاء سطح بهداشت در حال افزایش است. این در حالی است که این دوران چالش های بسیاری دارد و سالمندان مشکلات جسمانی و روانی زیادی را تجربه می کنند. جمعیت سالمندان در ایران نیز در حال افزایش است، بنابراین با توجه به اهمیت بهداشت روانی سالمندان، هدف پژوهش حاضر شناسایی رویداد های استرس زا عمده و رابطه آن ها با افسردگی و افت شناختی در سالمندان یزدی است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه-گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد، بدین شکل که از بین سالمندان شهر یزد 160 نفر انتخاب شدند. برای ارزیابی متغیر های پژوهش، از پرسشنامه وضعیت شناختی، رویدادهای استرس زا زندگی سالمندان (محقق ساخته) و مقیاس افسردگی سالمندان استفاده شد. داده ها با روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون همبستگی پیرسون بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان دادند که رویدادهای مرتبط با مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مسائل کاری، سلامت و مرگ و میر در سالمندان استرس زا بودند. هم چنین مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مسائل کاری، سلامت و مرگ و میر با افسردگی رابطه داشته اند و مسائل اجتماعی با افت شناختی رابطه داشته است.
  نتیجه گیری
  سالمندی زمان کاهش درآمد، کاهش روابط اجتماعی، از دست دادن نقش های اجتماعی، کاهش سلامتی و داغدیدگی است، که استرس ناشی از این عوامل با بروز علائم افسردگی در سالمندان رابطه معنی دار مثبت دارند. هم چنین استرس ناشی از کاهش روابط اجتماعی با بروز علائم افت شناختی رابطه معنی دار مثبت دارد.
  کلیدواژگان: سالمندی، رویداد های استرس زا زندگی، افسردگی سالمندی، افت شناختی
 • مریم اکبری فخرآبادی، بهروز طلایی، حسین فلاح زاده، آزاده نجارزاده* صفحات 152-163
  مقدمه
  دیابت نوع دو یکی از علل مهم مرگ و میر در جهان محسوب می شود. ازجمله عوارض این بیماری فشار خون بالا می باشد. فشار خون بالا در افراد مبتلا به دیابت دو برابر بیشتر ار افراد معمولی است. امروزه در کنار درمان های دارویی در بیماری های اکسیداتیوی چون دیابت و فشار خون بالا، از مکمل های آنتی اکسیدانی نظیر کوآنزیم کیوتن (CoQ10) استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرمکمل 0 CoQ1 بر فشار خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو طراحی شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور می باشد که با مشارکت 70 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مرکز تحقیقات یزد در طول سال 1390 انجام گرفت. افراد به طور تصادفی به دو گروه CoQ10 و دارونما تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 12 هفته روزانه 2 کپسول 100 میلی گرمی محتوی CoQ10 یا دارونما مصرف کردند. فشار بیشینه، کمینه و فشار متوسط شریانی قبل و بعد از مطالعه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 62 نفر مشارکت کامل نمودند. میانگین فشار بیشینه، کمینه و فشار متوسط شریانی در گروه گیرنده CoQ10 بعد از دریافت مکمل نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری پیدا کرده بود (0/001> P). میانگین فشار بیشینه در گروه دریافت کننده مکمل 12/65 میلیمتر جیوه نسبت به آغاز مطالعه کاهش یافت. این کاهش در فشار خون کمینه و متوسط فشار شریانی به ترتیب 11/37 و 11/8 میلی متر جیوه بود(0/001> P)
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد مصرف مکمل CoQ10 در کاهش فشار خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می تواند تا حدی موثر باشد. بنابر این با توجه به این اثرات و جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از افزایش فشار خون مصرف این مکمل در بیماران دیابتی به ویژه بیماران دیابتی مبتلا به فشار خون بالا قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، فشار بیشینه، فشار کمینه، فشار متوسط شریانی، کوآنزیم کیوتن
 • مریم السادات یزدان پرست، مهران کریمی*، محمود نوری شادکام، محمود وکیلی صفحات 164-172
  مقدمه
  اسهال یک عارضه نسبتا شایع بدنبال مصرف آنتی بیوتیک ها است. 25- 10% مصرف کنندگان کوآموکسی کلاو دچاراسهال می شوند. از طرفی روی، منجر به تقویت ایمنی، مقاومت موکوزا و پوست به عفونت،رشدو توسعه سیستم عصبی می گردد. همچنین یک آنتی اکسیدان مهم و عاملی برای تثبیت غشای سلولی به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مصرف مکمل سولفات روی در پیشگیری ازبروز اسهال ناشی از مصرف کوآموکسی کلاو در کودکان 6 تا 60 ماهه می باشد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه که از نوع کار آزمایی بالینی دوسوکور بوده، 120 کودک 6 تا 60 ماهه در دو گروه 60نفره مورد(مصرف کننده آموکسی سیلین کلاوولانیک با روی) وشاهد(مصرف کننده آموکسی سیلین کلاوولانیک به تنهایی) مورد بررسی قرارگرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 26 نفر از 120 کودک مورد مطالعه (%21/7) بدنبال مصرف آموکسی سیلین کلاوولانیک دچار اسهال شدند.درگروه مورد 18 نفراز59 نفر(%30/5) و در گروه شاهد 8 نفراز 61 نفر(% 1/ 13) دچار اسهال شدند(0/0180 =P).
  نتیجه گیری
  اسهال بدنبال مصرف آموکسی سیلین کلاوولانیک درکودکان شایع بوده و مصرف سولفات روی نه تنهادر پیشگیری این موضوع تاثیرندارد بلکه ممکن است فراوانی اسهال را افزایش دهد..
  کلیدواژگان: اسهال، آموکسی سیلین کلاوولانیک، سولفات روی
|
 • H. Shahdaian, Sa Yasini *, Sh Hekmatimoghadam Pages 1-10
  Introduction
  Fumonisin B1 is a mycotoxin which can lead to neural defects, esophageal cancer, liver and kidney diseases. The aim of this study was to investigate the ability of nanocellulose conjugated with poly-lysine to remove fumonisin B1 in the different foodstuffs.
  Methods
  First, nanocellulose was synthesized by acid hydrolysis, modified by citric acid, and conjugated with poly-lysine by cross-linker. In the next step, four foodstuffs including wheat flour, maize flour, rice flour, and cucumber were prepared, and serial concentrations of fumonisin B1 were added to them. Then, conjugated nanocellulose (2000 µg/mL) was separately added to each tube, and after incubation, the exact concentration of toxin in each tube was analyzed by HPLC. Finally, the percentage of adsorption for each tube was calculated, according to control.
  Results
  This study revealed that although the nanoparticles could adsorb fumonisin B1 in the all foodstuffs, but the highest adsorption (95%) was seen for cucumber. Also, results showed that there is direct relation between the percentage of adsorption and the initial concentration of fumonisin B1.
  Conclusions
  In this study, for the first time, nanocellulose conjugated with poly-lysine was introduced as fumonisin B1 adsorbent, and may be used for removal of the toxin in the various foodstuffs.
  Keywords: fumonisin B1, adsorbent, nanocellulose, poly, lysine, foodstuff
 • M. Malakotian *, H. Hashemi Pages 11-24
  Introduction
  Nitrate is known as a major water pollutant. This pollutant can cause health problems such as Blue Baby syndrome in infants and cancer of the gastrointestinal tract. Lack of a comprehensive study of the methods for nitrate removal from water requires introducing recent technologies of nitrate removal، characteristics، efficiency، and the way they affect on nitrate removal and advantages and disadvantages of each.
  Methods
  This study was carried out on the surveys accomplished in recent decades and published in databases such as Elsevier، Google Scholar، Pub med، Scopus and SID using nitrate، water resources، biological and physicochemical methods as the keywords.
  Results
  In addition to economic efficiency، other approaches such as ion exchange، reverse osmosis، electro reduction methods، denitrification and absorption have also been respectively effective in removing nitrates.
  Conclusion
  Regarding that removal of nitrate ion in drinking water should be in line with standards of the World Health Organization، providing an efficient method should also be dependent on considering engineering and economic aspects and regional atmospheric conditions.
  Keywords: Nitrate, Potable water, Physicochemical methods, Biological methods
 • H. Ebrahimipour, M. Vejdani *, A. Vafaee, Najar, Z. Nejatzadegan, Ar Amini, M. Vejdani, F. Nezamdoust Pages 25-34
  Introduction
  The family physician system is among the most fundamental developments of Iran's health system in the recent years and customer’s satisfaction should be considered in the design of the system. This study aimed to investigate the customer's satisfaction from family physician services in the rural health centers related to Sabzevar University of Medical Sciences- 2012.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 266 individuals of rural customers in Sabzevar were selected using clustered random sampling method. Data were gathered using a Questionnaire and then were analyzed by descriptive statistics and SPSS 11.
  Results
  Excellent satisfaction from family physician services was as the following: 40.2% good, 15.8% moderate, and 0.4% weak. Excellent satisfaction was observed in Khoshab, Rodab, and Davarzan respectively (40.2%, 30.1%, and 29.7%).There was no statistical significant relationship between satisfactions and demographic factors.
  Conclusion
  All in all, the family physician in Sabzevar has been successful and with modification of some defects based on feedback from the recipients of services, satisfaction will be even higher.
  Keywords: Family physician, Satisfaction, Quality of health care, EUROPEP
 • A. Goli, M. Zareei, Ar Talaee * Pages 35-45
  Introduction
  Contamination of soil by diesel fuel can pose serious problems to ecosystems. For this reason some ways to remove diesel fuel from soil were developed by a number of researchers. The aim of this research is to extract bio-surfactant for treating soil contaminated with diesel fuel.
  Methods
  In this study, 4 soil samples were taken from fields that had been exposed to diesel fuel over the years. The microorganisms that were able to produce bio-surfactant and remove diesel fuel were isolated from these samples. Ability of microorganisms to produce bio-surfactant was evaluated by emulsification test (E24). Finally solved bio-surfactant into nutrients culture was extracted and measured.
  Results
  Four strains of bacteria were isolated in this study. Results indicated that all bacteria were gram negative. The highest emulsification index was obtained from bacteria isolated from gas fuel station soil. In this study 1.1 gram of bio-surfactant was extracted per one liter of nutrients culture containing bacteria.
  Conclusion
  The results showed that, some special bacteria are able to product enough bio-surfactant to treat soil contaminated diesel fuel.
  Keywords: Diesel Fuel, Biosurfactant, E24, Bioenmulsifier, soil
 • Barkhordari A., Halvani Gh, Mohammadian U., Ghasemi M., Fazli Uchhesar B.* Pages 46-56
  Introduction
  Human error incidence is inevitable in many occupational situations such as power plants, military industries, and chemical and nuclear industries and can cause disaster and damage. This study was, therefore, aimed to assess human errors in combined-cycle power-plant control room and to offer control solution using SHERPA technique.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in Yazd combined-cycle power plant. At first, all different activities of the unit were considered after interviewing the workers and consulting with supervisors, line managers and also by HTA hierarchical analysis. SHERPA systematic prediction approach was applied to identify potential human errors.
  Results
  115 errors analyzed through SHERPA approach, The results indicated that among checking errors were the highest with 39.04%. This was followed by action errors with 38.08%, communication errors, 13.89%, and retrieval errors, 8.61%.
  Conclusion
  It can thus be concluded that the most prevalent errors are checking and action errors. Therefore, it is suggested that work instructions, staff training and translation of instructions as well as employing inspection operators to monitor the performances should be considered as a priority.
  Keywords: Human error, SHERPA, Combined, cycle power plant
 • Saffari, Sanaeinasab, Rashidi, Jahan* Pages 57-71
  Introduction
  Personal hygiene is one of the most important preventive tools in the field of public health, and military forces may be exposed to threats due to non-adherence to principles of personal hygiene. The aim of this study was assessing the situation of personal hygiene among military forces and identifying its determinants and related potential barriers.
  Methods
  This is a cross-sectional study performed among 502 military forces from 10 military centers throughout Iran. These centers were selected randomly. The instrument for data collection was a self-report questionnaire including 5 sections: demographic information; knowledge, attitude, and practice regarding personal hygiene and the other part on potential barriers. The variables such as demographic information, knowledge and attitude served as independent variables and practice of personal hygiene was considered as dependent variable. Collected data were analyzed through SPSS software using student t-test, Pearson correlation and linear regression.
  Results
  The mean age of the participants was 33.04 (SD, 6.83), more than 84% of them were married. The most important sources to get information were TV and radio (72.3%). The knowledge (71.5%), attitude (63.7%), and practice (61.8%) among most of the participants were at optimal levels. The variables including job, knowledge, and attitude were significantly related to personal hygiene behavior (P<0.05). The determinants of personal hygiene were: military grade, duration of the work, job, knowledge, and attitude.
  Conclusion
  Regarding the levels of knowledge, attitude and practice on personal hygiene, it is recommended to consider the suitable planning and intervention for improving these variables among military forces. More studies are suggested to be conducted for different military forces and other parts of the community to further identify influential factors and determine personal hygienic behavior.
  Keywords: Personal Hygiene, its Determinants among Military Forces
 • A. Ahmadian *, Mr Mortazavi Pages 72-81
  Introduction
  fast and accurate information about the effectiveness of training in physical and mental health issues are considered medium duty. But it seems the media; especially local media are unaware of their duty. Research aims to attitude of the general public and health professionals on the role of media in the health field as well as their performance in the areas of pay.
  Methods
  In this cross - sectional study population and public health experts Yazd who had 211 samples (experts) 246 people (ordinary people) were enrolled. Instrument was a questionnaire that collected information. Questionnaire After establishing the validity and reliability of the preliminary investigation stage to collect the required data was used in the final stage. Questionnaire contained a number of questions open and the study variables measure the. For analysis and statistical software SPSS By descriptive statistics and Chi-square test and U Whitney on 0/05 is used.
  Results
  A total of 368 participants in the study, 48/4% male and 51/6% female 19/6 cent singles and 80/4 percent of them are married. Both the public and professionals involved Local media on various topics such as health, agreed and there were no significant differences between the two groups. (P> 0.05). The only improvement in individuals false imagery the media's role in the health of local experts who evaluated more than ordinary people (P <0.05). Between ordinary people and experts perspective on public participation in the local media Yazd, there was no significant difference (P> 0.05).
  Conclusions
  The people and experts believe that the media can play an important role in achieving public participation in the health field, but both groups had poor performance that shows current local media to assure in this area should be.
  Keywords: Health. Media. Health expert Viewpoint
 • Mh Taghdisi, Zs Asadi *, Ar Khoshdel Pages 82-92
  Introduction
  Decisions in health promotion are multidimensional. It means that there are multi criteria situations in decision-making for health promotion. Regarding the importance of designing ast selecting appropriate alternatives, some Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) methods for health promotion have been introduced ast explained in this article.
  Method
  Articles published in some reliable data bases such as Web of Sciences, Medline, Ebsco, Science Direct, Google scholar as well as some Persian articles ast dissertations specially in health education ast health promotion fields were reviewed.
  Results
  Reviewing health education ast health promotions articles ast dissertations published in Iran isticated that some decision-making techniques such as Delfi method, Brain Storming ast Nominal Groups ast some other approaches have been applied, but methods with mathematical, theoretical, ast reliable predictive power backgrousts have been ignored.
  Conclusion
  Applying Multi-Criteria Decision-Making methods that typically consider different factors simultaneously with economic assessment are necessary for health education ast health promotion interventions.
  Keywords: Multi, Criteria Decision, Making, Needs assessment, Health education ast promotion interventions
 • H. Jenaabadi * Pages 93-103
  Introduction
  Homesickness is a problem for non-native students and a factor that is associated with this feeling is hardiness. In this regard, the present study was planned to assess the relationship between hardiness and homesickness in non-native students of Sistan and Baluchestan University.
  Methods
  This is a descriptive - correlational study and its subjects were non-native students of Sistan and Baluchestan university in the academic year 2012-2013. Three hundred and thirty eight students were selected through random sampling method. The study instruments included hardiness scale (Kobasa, 1990) and Utrecht homesickness scale (Ejei et al. 2008). The scores were analyzed using Spearman correlation coefficient and multiple regression by SPSS 17.
  Results
  A) Female students experience more homesickness than male students (p<0/01). B) Male students show more hardiness than female students (p<0/05). C) There were significant negative correlations between hardiness and homesickness (R: -0/798, P<0/01). D) Multiple regression results showed that from the three subscales of hardiness, commitment (T= -4/661, P<0/01) can explain and predict homesickness of the students.
  Conclusion
  If students have higher level of hardiness, they will experience less homesickness.
  Keywords: Psychological Hardiness, Homesickness, Sistan, Baluchestan University
 • N. Mirjalili, A. Haerian, Ardakani, N. Nazeri, Bafghi * Pages 104-112
  Introduction
  Oral health problems comprise a significant negative influence on the quality of life among the affected individuals. Recent concerns about the correlation between poor oral hygiene and subsequent tooth loss, and the risk of oral cancer incidence have introduced a new field of study with regards to the community health. The present study aimed to investigate the correlation between total antioxidant capacity of unstimulated whole saliva and the number of missing teeth.
  Methods
  Ninety patients of Shahid-Sadoughi dental clinic, with the age rane of 30 to 49 years, volunteered to participate into this study. Their missed teeth were counted and samples of unstimulated whole saliva were obtained from all cases. The scores of total antioxidant capacity of saliva samples and missing teeth were statistically analyzed.
  Results
  According to ANOVA test, the tow measured indexes showed a negative and statistically meaningful correlation to each other (r=0.337, P=0.001)
  Conclusion
  Tooth loss can lead to reduced total antioxidant capacity of saliva that may subsequently result in increased risk of some diseases, such as oral cancer.
  Keywords: Total antioxidant capacity of saliva, Whole unstimulated saliva, Tooth loss, Oral cancer
 • A. Zarekhormizi *, M. Moeen Al Din, S. Nayebzadeh Pages 113-126
  Introduction
  Activity-based cost evaluation is used as a tool for accurate assessment and calculation of the cost of any operation. The aim of the present study was to estimate the cost of a single appendix surgery in Yazd Shaid Sadoughi Hospital using activity-based cost evaluation in 2011.
  Methods
  This is an applied research that is descriptive, cross-sectional and retrospective. Data were collected by interviewing hospital officials and other concerned departments, observing surgery section activities and investigating documents and the existing documents in Administrative and Logistics department. Then to estimate the contribution of other sectors in the surgery services sector, primarily apportionment was determined and then using two-way partitioning method (maths), estimated costs and using activity-based cost evaluation approach, cost was calculated using excel software in one appendix surgery unit.
  Results
  Based on the present study findings, the cost of one appendix surgery unit was calculated to be about 3,814,449 Rials including the cost of direct wage to be about 1,099,593 Rials (%29 of total cost share), the cost of medicine and direct consuming materials around1,162,946 Rials (% 30 of total cost share) and extra costs about 1,551,910 Rials (41% total cost share).
  Conclusions
  Based on the present study, it is possible to improve the performance, especially the reform of human resource management practices and standardization of consumption in order to reduce consumer and service costs.
  Keywords: Cost, Activity, based costing, Hospital, Appendix surgery
 • Ma Morowatisharifabad, M. Zeidabadinezhad *, M. Karimizarchi Pages 127-137
  Introduction
  Breast cancer is the most common cancer among women and the risk is higher among women who have close relatives with breast cancer. So the aim of this study was to investigate the prevalence and barriers to mammography in close relatives of breast cancer patients in sirjan.
  Methods
  The study population consisted of 65 women, all close relatives (First-degree relatives including sister, mother and daughter and Second-degree relatives, including aunts and uncles) of breast cancer patients in the city of Sirjan by the year 1387 to the year 1391. Data were collected by the perceived barriers section of champion's Health Belief Model Scales (CHBMS) and were analyzed by spss19 Software, using chi-square, independent T and Kendall’ W tests.
  Results
  of participants, 86.1% were first-degree relatives (sister, mother and daughter) and 13.8% of them were second-degree relatives (aunts and uncles) of women with breast cancer and most of them were under 50 years of age. Despite the fact that, 88.9 % were housewife, 84.6% had an insurance coverage and 75.4 % had less than 10 km away mammography center, only 15.4 % of them had a mammogram. There was no significant difference in the mean score of perceived barriers to mammography among women who did (25.93) and those who did not (26.33) a mammogram. The only significant difference in mean score of perceived barriers was seen in the proportion of participant with breast cancer patients (p= 0/01). While the cost of mammography with a mean order of 7.85, fear of finding breast cancer with a mean order of 6.72 and mammography painfulness with a mean order of 5.97 were the greatest perceived barriers to mammography.
  Conclusion
  As high cost of mammography is one of the most important perceived barriers requires that health services system, reduce mammography cost through provision of services in public centers and using more insurance coverage. Also, health professionals, should explain that the cost of a mammogram is minimal compared to the cost of treatment and encourage mammography in women at high risk. In addition, the fear of finding breast cancer and pain during mammography requires health professional's efforts to develop health promotion programs for breast cancer and benefits of mammography and outlines its steps that can minimize the fear and then increase regular use of screening programs.
  Keywords: Breast cancer, close relatives, mammography, Perceived barriers
 • A. Shiri Mohammadabadi *, F. Yazdkhasti, A. Dadgari Pages 139-151
  Introduction
  Global investigations show that the elderly population is increasing because of the health care development. However, this group is continuously experiencing physical and mental problems. The elderly population is increasing in Iran too. In order to importance of this stage, the purpose of the present study was to determining the major stressful events and to examine their relation with depression and cognitive decline in elderly people of Yazd.
  Method
  For this purpose a group of 160 elders (100 males and 60 females) from the elders in Yazd were selected randomly by multistage cluster sampling. The Mini Mental Status Examination Questionnaire, Elders Stressful Life Events Inventory (created by researchers), and Geriatric Depression Scale were used to assess research variables. Data were analyzed using exploration factor analysis and Pearson correlation.
  Results
  Results of research indicated that events related to economic problems, social problems, occupational problems, health, bereavement were major stressors in elderly people. Indeed economic problems, social problems, occupational problems, health, bereavement were related to depression and social problems were related to cognitive decline.
  Conclusion
  Overall, Aging is a lifetime of decreasing income, restricted social communication, and loss of social roles, health problems and bereavement. Stress of these problems have positive relationship with incidence of depressive symptoms and stress of social problems has positive relationship with incidence of cognitive decline.
  Keywords: Aging, Stressful events, Geriatric Depression, Cognitive Decline
 • M. Akbari Fakhrabadi, B. Talaei, H. Fallahzadeh, A. Nadjarzadeh * Pages 152-163
  Introduction
  Diabetes is one of the major causes of mortality worldwide. One of the complications of this disorder is hypertension. Today besides the routine medication in oxidative diseases such as diabetes and hypertension, antioxidant supplementation is used. One of the antioxidants used in these diseases is CoQ10. The aim of this study is to find out
  Methods
  This is a double blind randomized controlled clinical trial which was held on 70 type 2 diabetic patients in Yazd Diabetes Research Center in 2011.The diabetic patients were randomly divided into two groups, CoQ10 and placebo. The Two groups took two capsules containing 100mg CoQ10 or placebo every day for 12 weeks. Systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and mean arteriole pressure (MAP) was measured at the beginning and at the end of the intervention.
  Results
  sixty two patients completed the study. The mean SBP,DBP and MAP of the Q10 group decreased in comparison with the control group after intervention. The mean of SBP decreased about of 12.65 mmHg in CoQ10 group compared to baseline. The mean of decline of DBP and MAP were 11.37 and 11.8 mmHG, respectively.
  Conclusion
  This study revealed that CoQ10 supplementation significantly decreases the blood pressure in type 2 diabetes. Regarding to the results of this study and other reports, supplementation with CoQ10 can be recommended for diabetic patients especially in hypertension ones.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure, Mean Arteriole Pressure, CoQ10
 • M. Yazdanparast, M. Karimi *, M. Nori Shadcam, M. Vakili Pages 164-172
  Introduction
  Diarrhea is the common complication after using antibiotics. The prevalence of diarrhea with Amoxicillin clavulanic is 10-25 %. Zinc sulfate can support the immune system and also can be useful in resistance of skin and mucosa to infection, increase nerve system development. zinc is one of the important Anti- oxidants and cell membrane stabilizers. The present study evaluate the effect of oral zinc sulfate in prevention of Amoxicillin clavulanic associated diarrhea in children aged 6 – 60 months
  Methods
  In this randomized control trial, 120 children age range of 6 -60 months were divided into two equal group.The case group received zinc sulfate and co Amoxi clave, whereas control group received only co Amoxi clave. Data was gathered with questionnaire and then analyzed with independent statistical t.test and chi-squared test.
  Results
  Results indicated that prevalence of diarrhea after using co-Amoxi clave was 21.7% (30.5 % in the case and 13.1% in the control group)(P-value= 0.018)
  Conclusion
  The results of this study pointed out that diarrhea was common after using co-Amoxiclave and using zinc sulfate cannot prevent Amoxiclave associated diarrhea and perhaps it can increase diarrhea.
  Keywords: Diarrhea, Amoxicillin clavulanic, Zinc