فهرست مطالب

مطالعات اوراسیای مرکزی - پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1393)

نشریه مطالعات اوراسیای مرکزی
پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شهروز ابراهیمی، طالب ابراهیمی، صفی الله شاه قلعه صفحات 195-218
  حوزه خزر از چهار حوزه ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان از حوزه قفقاز، ترکمنستان و قزاقستان از حوزه آسیای مرکزی، روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی (یک واحد سیاسی فعال در نظام بین المللی و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان) در شمال و ایران در جنوب (که ذخایر بزرگ نفت، گاز و صنایع نفتی دارد) که در مجموع کانون امنیتی دریای خزر را تشکیل می دهند، شکل گرفته است.وجود این ژئوپلیتیک ارزشمند عاملی برای حضور قدرت های جهانی به ویژه آمریکا، ترکیه و اسراییل به عنوان متحدان منطقه ای آن در این حوزه بکر شده است. هدف این نوشتار، بررسی روابط ترکیه و اسراییل و تاثیر آن بر منافع ایران در حوزه خزر است. سوال اصلی این است که تاثیر گسترش روابط ترکیه و اسراییل بر منافع ایران در خزر چیست؟ ادعای نویسندگان این است که اتحاد ترکیه و اسراییل سبب افزایش حضور دشمن در مرزهای غربی کشور و حوزه خزر شده است. همچنین این اتحاد سبب صرف منابع و تمرکز فکری هرچه بیشتر ایران برای جلوگیری از تهدیدها در سیاست های منطقه ای می شود. روش اصلی این نوشتار، با توجه به ماهیت نظری آن توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری و فیش برداری اطلاعات آن از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. شایان توجه اینکه، رویکرد این نوشتار در تحلیل داده ها، جغرافیایی- ژئوپلیتیکی است.
  کلیدواژگان: اسراییل، ایران، ترکیه، ژئوپلیتیک، سیاست منطقه ای، منطقه خزر
 • قدرت احمدیان، حدیث مرادی صفحات 219-235
  آنچه بیش از پیش در عرصه سیاسی روسیه مشهود است، افزایش روزافزون نقش انرژی در سیاست خارجی- امنیتی این کشور در سال های اخیر است. تا آنجا که براساس «راهبرد انرژی فدراسیون روسیه 2020»، انرژی به بزرگ ترین ابزار هدایت سیاست داخلی و خارجی این کشور تبدیل خواهد شد. این نوشتار می خواهد با استفاده از رهیافت نوواقع گرایی تدافعی به این سوال پاسخ دهد که چرا روسیه سیاست خارجی- امنیتی خود را به انرژی پیوند زده است. می توان گفت که بالارفتن قیمت انرژی و افزایش وابستگی مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، همگام با افزایش خطر غرب به ویژه گسترش ناتو به شرق و برنامه سپر دفاع موشکی، این امکان را برای روسیه فراهم کرد تا به پیوند حوزه عمل سیاسی- امنیتی و اقتصادی دست زده و امنیت خود را به امنیت غرب متصل کند.
  کلیدواژگان: انرژی، خطوط لوله، روسیه، عملگرایی، محور تولیدکنندگان، محور مصرفکنندگان، مسیرهای حمل و نقل، نوواقع گرایان تدافعی
 • رسول افضلی، سید محمد سیدی اصل، ابوالقاسم محمودی صفحات 237-264
  با فروپاشی اتحاد شوروی، نظام جغرافیای سیاسی و نیز ساختار معنایی حاکم بر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دچار دگرگونی شد. بنابراین ساختار، شرایط و بازیگران جدیدی در روابط ایران و قفقاز ظهور کردند. یکی از این کشورها جمهوری آذربایجان است. روابط بین ایران و این کشور از ابعاد بسیاری اهمیت دارد. در این مدت، شاهد روابط در سطح پایین، عادی و گاه رو به تعارض و آشفتگی بوده ایم. روابط خارجی دو کشور را می توان از زاویه نظریه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. یکی از این نظریه ها، دیدگاه سازه انگاری است. انتظار می رفت که بعد از استقلال جمهوری آذربایجان سطح بالای همکاری ها را بین دو کشور داشته باشیم. با درنظر گرفتن مفاهیم سازه انگاری، سوال اصلی نوشتار این است که از این دیدگاه، چه عواملی بیشتر بر سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان اثرگذار بوده است؟ یافته های نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی نشانگر این است که روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از عوامل ژئوپلیتیکی دو کشور تاثیر چندانی نمی پذیرد. از سوی دیگر با توجه به رویکرد سازه انگاری روابط دو کشور تحت تاثیر سازه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد و این سازه ها در روابط دوجانبه به صورت واگرا عمل می کنند.
  کلیدواژگان: ایران، جمهوری آذربایجان، روابط خارجی، ژئوپلیتیک، سازه انگاری
 • زهرا پیشگاهی فرد، محمد زهدی گهرپور، آرزو عابدینی راد صفحات 265-289
  بستر و شرایطی که جایگاه نسبی زنان با توجه به آن ها سنجیده می شود، در بی ثباتی مداوم است و در تاثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، روابط موجود میان دولت و بازار، آموزش و پرورش و متغیری بی اندازه بی ثبات به نام «نگرش» قرار می گیرد. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای ترکیبی و بررسی های اکتشافی گزاره های کمی و کیفی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، در چارچوب نظریه های توسعه صورت گرفته است، نویسندگان درپی مشخص کردن جایگاه کارکرد شاخص های توانمندسازی جنسیتی در ارتقای سطح مشارکت سیاسی زنان در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بوده اند و به مطالعه براوردی و موردی جایگاه زنان این کشورها در دو بعد مشارکت سیاسی و مشارکت اقتصادی پرداخته اند. در ادامه با تحلیل کیفی و تحلیل محتوایی ژرف نتایج به دست آمده و بررسی شواهد منطقی، موقعیت کنونی زنان این منطقه را در دو حوزه مشارکت سیاسی و اقتصادی مشخص کرده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ضعف ساختارهای زیربنایی، حاکمیت نظام های سیاسی تمامیت خواه، تاثیرهای عمیق نظام کمونیستی گذشته، ساختارهای فرهنگی آموزشی ضعیف و سلطه نظام مردسالار و همچنین نگرش منفی زنان به ماهیت مسائل سیاسی از مهم ترین عوامل مشارکت سیاسی اندک زنان در کشورهای مورد مطالعه اند.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی و قفقاز، توسعه انسانی، شاخص توانمند سازی جنسیتی، شاخص توسعه انسانی، مشارکت سیاسی
 • محمدحسن شیخ الاسلامی، مصطفی خرمی صفحات 291-318
  قاچاق انسان به عنوان یکی از موضوعات جهانی است که واکنش های ملی و بین المللی را بر انگیخته است. سازمان ملل متحد، در قطعنامه ها و کنوانسیون های متعددی به این عارضه در قالب تشویق دولتهای عضو به قانون گذاری و جرم انگاری پاسخ داده است. با توجه به این که کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی(اکو) درگیر قاچاق انسان هستند، اکو این موضوع را در دستور کاری خود قرار داده و برای مقابله با آن برنامه های گوناگونی داشته است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی-تحلیلی با تکیه بر رویکرد کارکردگرایی، تدابیر اکو را برای مقابله با قاچاق انسان در سه پهنا جای می دهد؛ نگرانی از این موضوع در قالب نشست های وزرا و کارشناسان، همکاری های فنی با سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی مهاجرت و اینترپل، و همکاری دولتهای عضو در چارچوب سازمان اکو. اکو برای همکاری دولتهای عضو به ترتیبات و تدابیر حقوقی، نشستهای مقامات اجرایی و قضایی، تبادل اطلاعات و مدیریت کنترل مرزها و همکاری انتظامی متوسل شده است. در نهایت اکو به این نتیجه رسیده است که پلیس منطقه ای «اکوپل» را تاسیس کند. تاسیس اکوپل گامی موثر در غلبه بر جرایم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق انسان خواهد بود.
  کلیدواژگان: تدابیر حقوقی، جرایم سازمان یافته فراملی، سازمان های منطقه ای، سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، قاچاق انسان
 • الهه کولایی، فرزاد کلبعلی صفحات 319-333
  به نظر بسیاری از ناظران حوزه سیاست، فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن حزب کمونیست گامی بلند در مسیر مردم سالار شدن روسیه برآورد می شد. ولی در پی دگرگونی های نخستین دهه پس از تجزیه اتحاد شوروی آشکار شد که این روند با چالش های اساسی رو به رو است. ضعف شدید جامعه مدنی در این کشور همراه با تداوم قدرت متمرکز دولت، جنبه های پیچیده این دگرگونی را مشخص می کند. پرسش اصلی این نوشتار این است که موانع شکل گیری جامعه مدنی در روسیه پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، چند سوال فرعی هم طرح می شود: جامعه مدنی چیست؟ چه عواملی سبب تضعیف جامعه مدنی در روسیه پساشوروی شده است؟ فرضیه نویسندگان این است که عناصر تضعیف کننده جامعه مدنی، همان اصلی ترین عناصر تولید نابرابری در روسیه پساشوروی است که به صورت سیستماتیک و در روندی مدیریت شده، جامعه مدنی را تضعیف کرده اند. نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، بررسی خود را با استفاده از کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی در این زمینه، و بهره گیری از منابع اینترنتی انجام داده اند.
  کلیدواژگان: اتحاد شوروی، احزاب، جامعه مدنی، دولت، روسیه، گروه های سیاسی، نهادهای مدنی
 • مهناز گودرزی صفحات 335-353
  امروزه، هم زمان با روند رو به رشد گرایش کشورها به سوی جهانی شدن، منطقه گرایی نیز نمودهای بیشتری یافته است و سازمان های منطقه ای در بیشتر مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جهان شکل گرفته اند. یکی از نمودهای بارز منطقه گرایی، سازمان های منطقه ای است که در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان ابزارهایی برای تحقق همگرایی منطقه ای بین کشورها با کارکردهای اقتصادی، سیاسی و نظامی ایجاد شده و به سرعت در مناطق جغرافیایی مختلف گسترش یافته اند. یکی از مناطق ژئوپلیتیکی مهم در جهان آسیای مرکزی است که تاکنون سازمان های مختلفی در آن شکل گرفته است که می توان مهم ترین آن را سازمان همکاری شانگهای دانست. این نوشتار درپی پاسخ به این سوال است که آیا امروزه سازمان همکاری شانگهای را می توان یکی از نمودهای «منطقه گرایی نوین» درنظر گرفت؟ که در پاسخ به آن می توان گفت که با توجه به اینکه در اولین نشست این سازمان همه اعضا اعلام کردند که هدف از تاسیس این سازمان تضمین امنیت در منطقه آسیای مرکزی، حمایت از روند حرکت به سمت نظام چندقطبی و مردم سالار کردن نظام بین الملل است، سازمان شانگهای به عنوان یکی از نمودهای «منطقه گرایی نوین» موازی با امر جهانی شدن رو به پیشرفت است.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، جهانی شدن، سازمان همکاری شانگهای، منطقه گرایی نوین
 • مسعود مطلبی، سید محمدرضا موسوی، حسین علی توتی صفحات 355-374
  قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت بی مانند جغرافیایی و ارتباطی خود، جاذبه های اقتصادی، وجود فرصت های سرمایه گذاری کلان و قرارگرفتن آن میان سه قدرت بزرگ منطقه ای یعنی ایران، روسیه و ترکیه برای قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای اهمیت راهبردی دارد؛ از طرفی با گسترش اتحادیه اروپا به شرق، اکنون اتحادیه اروپا به همسایه بی واسطه قفقاز تبدیل شده است. این نوشتار با طرح این سوال که سیاست اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقه قفقاز جنوبی، در قالب همکاری قابل تعریف است یا تضاد؟ این فرضیه را طراحی کرده است که بررسی هدف ها و فعالیت های اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز نشان می دهد که نه تنها تقابل و تعارضی میان منافع ایران و این اتحادیه وجود ندارد، بلکه در زمینه ایجاد ثبات و امنیت و توسعه اقتصادی در منطقه، منافع مشترک دارند. همچنین با یک نگاه سیستمی و در نظرگرفتن عوامل داخلی و خارجی منطقه قفقاز این گونه استنباط می شود که ایران و اتحادیه اروپا در این منطقه، منافع مشترکی دارند و درصورت همکاری با یکدیگر منافع بیشتری نصیب دو طرف خواهد شد. روش استفاده شده در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی است.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، ایران، رقابت، قفقازجنوبی، همکاری
 • احمد موثقی، شیوا علی زاده صفحات 375-393
  منطقه قفقاز از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون برای ترکیه اهمیت زیادی داشته است. منابع طبیعی سرشار منطقه، موقعیت جغرافیایی مهم آن در چهارراه مناطق غنی از نفت و گاز جهان، بی ثباتی سیاسی و تهدیدهای امنیتی دائمی، شماری از دلایل جایگاه حساس قفقاز هستند. از سوی دیگر، دگرگونی های اساسی و ساختاری در داخل ترکیه با نقش آفرینی دولت به تقویت بنیان های تولیدی و صنعتی انجامیده و نتیجه توسعه اقتصادی در سیاست خارجی این کشور بازتاب یافته است. هرچند، عوامل گوناگونی سیاست خارجی ترکیه را شکل داده اند، اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002، با توجه به گرایش های اسلامی آن، باید پرسید که چه عواملی در سیاست خارجی ترکیه تعیین کننده هستند؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گرایش های اسلام گرایانه حزب، هدف ها و ملاحظات توسعه ای همچنان اولویت نخست سیاست خارجی ترکیه هستند و سیاست خارجی این کشور در منطقه قفقاز که منابع انرژی و بازار گسترده ای برای صنایع رو به رشد ترکیه و کسب و کارهای کوچک و متوسط منطقه آناتولی و نیز اهمیت زیادی در کریدور انتقال انرژی از شرق به غرب دارد، توسعه گرایانه است.
  کلیدواژگان: ترکیه، حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی توسعه گرا، عمق راهبردی، قفقاز
|
 • Shahrooz Ebrahimi, Taleb Ebrahimi Pages 195-218
  the overall focus of the Caspian Sea security is shaped in four geopolitical areas contain the Caucasus، (Azerbaijan)، Central Asia (Turkmenistan and Kazakhstan)، Russia، (USSR) a political unit in the international system which is one of the largest exporters of oil and gas in the North، And Iran with huge reserves of oil and gas and oil industries in the south،. these important geopolitical areas factor in the global powers، especially America and its regional allies Turkey and Israel to interfere in prestine area. This paper aims to examine the relations between Turkey and Israel and its impact on the interests of the Islamic Republic of Iran''s in the Caspian Sea. The main question is what the development of relations between Turkey and Israel might be influence over Iran''s interests in the Caspian? The article claims that Turkey-Israel alliance threaten western borders of the Caspian and might cause more focus and resources expend in regional policy. The method of this paper، due to its speculative nature، descriptive -. Notably، the approach in this paper to analyze geographical data - the geopolitical.
  Keywords: Iran, Israel, Turkey, Regional Policy, Geopolitics, the Caspian region
 • Ghodrat Ahmadian, Hadis Moradi Pages 219-235
  The end of the Cold War and the disintegration of the Soviet Union marked the start of a new era in international relations. When Russia''s power and influence weakened، some newly independent states of Central Asia and the Caucasus have taken tendency toward relation with west. For Europe resource of new countries notably oil and gas was very important for independent from Russia energy. West’s attitude to former USSR and enlargement of NATO to east، western support for the colour revolutions in region، and Missile Defense of NATO have big dangerous for Russia’s security. The Kremlin has portrayed Russia as a victim of NATO and Western expansionism. This problems create Russia’s new assertiveness and the role of energy as a key factor in shaping the country ̓s behavior in international relations، and in building political and economic power domestically، Moscow want to increase Europe’s dependence on Russian energy supplies therefore this country try control energy productions axis and transits axis in central Asia، Caucasus and West Europe. This paper tries explaining Russia’s behavior about energy with defensive realism.
  Keywords: “Consumers”, “Defensive Realism” “Energy”, “Pipelines”, “Pragmatism”, “Producers axis”, “Russia”, “Transit countries axis”
 • Rasoul Afzali, Seyyed Mohammad Seyyedi Asl, Abolghasem Mahmoudi Pages 237-264
  Along with breakdown of Soviet Union، political geographical system as well as meaning construction of central Asia and Caucasus changed dramatically. Thus new structure، necessities، and actors have emerged in relations between Iran and countries locating in Caucasus. One of these countries is Azerbaijan. Iran-Azerbaijan relationship is of high significance from different aspects. After Azerbaijan independence، collaborations of high level expected between these two countries، but in reality، we see low level، normal، conflicting، and chaotic relations. One of these theories is constructivism viewpoint. Considering the concept of constructivism approach، the main research question is: what were the most influence factors on the chill in relations between Iran and Azerbaijan? Finding research by using analytical-descriptive method shows (indicative) relations between Iran and Azerbaijan doesn’t have much impact from geopolitical factors. On the other hand according to constructivism approach، relations between these two countries، influenced by cultural، social، economical and political structures. These structures act as divergent bilateral relations.
  Keywords: Iran, Azerbaijan Republic, Foreign Relationship, Geopolitics, Constructivism
 • Zahra Pishgahifard, Mohammad Zohdi Goharpour, Arezoo Abedinirad Pages 265-289
  promote gender empowerment indicators of women''s political participation in Central Asia and the Caucasus have been estimated and the status of women''s political participation and economic participation have two dimensions. Continuing with the analysis of qualitative content analysis results are profound and logical evidence، the current status of women in the region have identified two areas of political and economic participation. The results show that poor infrastructure، rule of totalitarian political systems، the deep impact of the former communist regime، poor educational and cultural structures of domination and patriarchy and women''s negative attitude to the political nature of most of the few women''s political participation countries in the study are noted.
  Keywords: Central Asia, the Caucasus, Gender Empowerment Measure Human Development, Human Development, Human development Index, Political Participation
 • Mohammad Hassan Sheikholeslami, Mostafa Khorami Pages 291-318
  Human Trafficking is an international issue that has caused national and international responses. The UN resolutions and conventions responded through to encourage states in order to criminalization and legislation. This issue is propounded International Organizations، for example ECO. The ECO member states has-been dealt with this issue. This study is based on descriptive-analytic method، and emphasis on functionalism approaches. ECO measures to combat Human Trafficking، is width takes place. The first: concern of this issue in the Meetings of Ministers and Experts Group. The second: technical cooperation with International Organizations such as «IOM» and INTERPOL «. The third: cooperation between the member states of ECO. The ECO cooperate between member states resort by legal measures and arrangements، meetings of the judicial-law enforcement، information exchange، management and control of borders، and police cooperation. Finally The ECO member states come to conclude that regional police» ECOPOL «is necessary to establishment. Establishment of the» ECOPOL«can be an effective step in overcoming Transnational Organized Crime، including Human Trafficking.
  Keywords: Economic Cooperation Organization (ECO), Human Trafficking, Legal Measures, Regional Organizations, Transnational Organized Crime
 • Elaheh Koolaei, Farzad Kalbali Pages 319-333
  For many political observers، the collapse of the Soviet Union would lead to accelerate the process of democratization in all the remained countries from this event، especially Russia. But very soon it was clear that the country is confronted with many critical obstacles in this way. The considerable weakness of the civil society and its institutions along with the legacy of centralized power in Russia make the process of democratization very complicated. The main question of this paper is: what are the obstacles of emerging civil society institutions in Russia after the disintegration of the Russian Federation? Other questions to answers this question is: the different definitions of the civil society and its basic organs. The authors’ hypothesis is that “the weakening elements of civil society in Russia are the factors of production and reproduction of inequality in Russia”. The authors gathered their needed data from internet and available sources، and analysis them with descriptive- analytical method.
  Keywords: Civil society, Russia, Soviet Union, state, party, media, civil institutions
 • Mahnaz Goodarzi Pages 335-353
  Today، With the increasing trend countries towards globalization، Regionalism is also considered And regional organizations have been formed in many parts of the world geopolitical.. One of the manifestations of regionalism are regional organizations that In the second half of the twentieth century as a means to achieve regional integration in geographic areas with different functions in the economic، political and military، have been developed. One of the most important geopolitical regions in Central Asia، which has formed several organizations that can be considered the most important of the Shanghai Cooperation Organization. This paper seeks to answer the question of whether today the Shanghai Cooperation Organization as one of the new regionalism is considered? In response to it can be argued that، given that the first meeting of the board members stated that The purpose of establishing this organization is ensuring security in the Central Asian region، supporting the process of moving towards a multipolar system and the democratization of the international system، Shanghai Cooperation Organization as one of the new regionalism، Under development Parallel with the globalization.
  Keywords: Globalization, ” New, Regionalism, ” the Shanghai, Cooperation, Organization, ” Central, Asia”
 • Masoud Motallebi, Seyyed Mohammadreza Mousavi, Hosseinali Tooti Pages 355-374
  view. In this paper، the question of influence in the South Caucasus and Europe Union foreign policy. A. Iran ''s regional interests can be defined both in terms of cooperation or conflict، has developed the hypothesis that the objectives and activities of the Union of Europe in the Caucasus show that not only the conflict of the conflict between the interests of and the there is no union، but also in creating stability and economic development in the region، and interests are also taking a look at the system of internal and external factors such Caucasus، Iran and Europe have concluded that the interests if you are in this region and work together more benefits will accrue to both parties. world. The method used in this research is descriptive، analytical study is.
  Keywords: Union Europe, South Caucasus, Iran, competition, cooperation
 • Ahmad Movassaghi, Shiva Alizadeh Pages 375-393
  Caucasus has been an important region for Turkey since the collapse of the Soviet Union. This importance emanates from the region’s own natural resources، its position at the crossroads of the oil and gas rich regions of the world and chronic political instability and security threats. Turkey as the key neighbour of the Caucasus has experienced state – led fundamental and structural changes which have culminated in strengthening productive and industrial foundations. Foreign policy has also been affected by the process of economic development. Although Turkish foreign policy has been shaped by different factors، AKP’s Islamic trends، leads us to investigate the main determinants of Turkish foreign policy since 2002. We have come to this
  Conclusion
  Despite AKP’s Islamic trends، developmental goals and concerns are still the first priority of Turkish foreign policy and Turkey’s attitude towards the Caucasus region، which is located along one of the most important energy transit corridors of the world and provides Turkey’s increasingly growing industries and Anatoli’s SMEs with vast energy resources and a relatively lucrative market.
  Keywords: AKP, Strategic Depth, Developmental Foreign Policy, Caucasus, Turkey