فهرست مطالب

تولید گیاهان روغنی - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صابر سیف امیری*، تهمینه بهرامپور صفحات 1-12
  این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد رقم های تجاری سویا و معرفی ارقام با پتانسیل بالا و سازگار برای دو فصل کشت بهاره و تابستانه به صورت آزمایش یک بار خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی 88-87 و 87-86 در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان اجرا شد. در این بررسی عامل اصلی تاریخ کشت در دو سطح شامل کشت بهاره و کشت تابستانه و عامل فرعی در 14 سطح شامل ارقام سحر، لینفورد، هابیت × ویلیامز، 032،DPX، دیویس× ویلیامز، روناک× ویلیامز، JK، BP،033 و کلارک) به همراه سه ژنوتیپ رایج منطقه (زان، ویلیامز و L17) بودند. نتایج تجزیه مرکب دوساله عملکرد دانه نشان داد اثر تاریخ کاشت، ژنوتیپ ها و اثر متقابل آن ها در سطح احتمال 1% معنی دار بود. مقایسه عملکرد دو تاریخ کاشت نشان داد ژنوتیپ های موردمطالعه در کشت بهاره و تابستانه به ترتیب 643/3628 و 57/2502 کیلوگرم در هکتار محصول تولید نمودند. در شرایط کشت بهاره ژنوتیپ های زان و لینفورد به ترتیب با 4276 و 4105 کیلوگرم در هکتار و در شرایط کشت تابستانه نیز ژنوتیپ های BP و L17 به ترتیب با 2974 و 2920 کیلوگرم در هکتار از حداکثر عملکرد برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: کشت بهاره و تابستانه، خصوصیات زراعی، عملکرد، سویا، مغان
 • ابوالفضل فرجی* صفحات 13-25
  داشتن شاخص سطح برگ بهینه جهت کاهش تبخیر از سطح خاک، دریافت حداکثر تشعشع و افزایش تولید ماده خشک و عملکرد دانه ضروری است. به منظور مطالعه توسعه سطح برگ در کلزا (B. napus) و رابطه آن با عملکرد دانه، آزمایشی در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و در دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم (دو آزمایش مجزا) انجام شد. پنج تاریخ کاشت 15 آبان، 15 آذر، 15 دی، 15 بهمن و 15 اسفند در کرت های اصلی و دو رقم هایولا 401 و آرجی اس 003 در کرت های فرعی قرار گرفتند. در تمام تیمارهای آزمایشی تعداد برگ در ساقه اصلی و شاخص سطح برگ تا شروع پر شدن دانه افزایش و سپس به دلیل ریزش شدید برگ ها به طور قابل توجهی کاهش یافت. دامنه تغییرات شاخص سطح برگ در شروع پر شدن دانه در شرایط آبیاری تکمیلی از 1/6 در تاریخ کاشت 15 آبان تا 1/3 در تاریخ کاشت 15 اسفند و در شرایط دیم از 2/5 در تاریخ کاشت 15 آبان تا 4/2 در تاریخ کاشت 15 اسفند متفاوت بود. رشد اولیه سریع تر هیبرید هایولا 401 نسبت به رقم آرجی اس 003 سبب شد تا در هر دو سال انجام آزمایش و در هر دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم، شاخص سطح برگ هایولا 401 در مراحل شروع ساقه دهی و غنچه دهی به طور معنی داری بیشتر از آرجی اس 003 شود. روابط قوی بین تعداد برگ در ساقه اصلی و شاخص سطح برگ در مراحل مختلف رشد با عملکرد دانه نشان دهنده تاثیر مثبت این دو صفت بر عملکرد دانه بود.
  کلیدواژگان: آبیاری، استان گلستان، دما، رقم، شاخص سطح برگ
 • پرویز یداللهی، محمدرضا اصغری پور*، نورالله خیری، اصغر قادری صفحات 27-40
  به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و کودهای آلی بر عملکرد روغن و ویژگی های بیوشیمیایی گلرنگ، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشگاه زابل انجام شد. در این آزمایش سه سطح تنش خشکی شامل آبیاری در زمان تخلیه 35، 55 و 75 درصد آب قابل استفاده خاک به عنوان تیمار اصلی و چهار سطح کود شامل عدم مصرف (شاهد)، کمپوست (40 تن در هکتار)، محلول پاشی اسید هیومیک (5/1 گرم در لیتر) و تلفیق کمپوست و اسید هیومیک به میزان نصف مقادیر یادشده به عنوان تیمار فرعی در نظر گرفته شد. نتایج این آزمایش نشان داد، تنش آب موجب کاهش عملکرد روغن، فلورسانس کلروفیل و پایداری غشاء شد. با تاخیر در آبیاری تا تخلیه 75 درصد رطوبت خاک، عملکرد روغن 6/68 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. کاربرد کودهای آلی موجب افزایش درصد روغن، عملکرد روغن، پایداری غشاء، کربوهیدرات، پراکسیداز، کاتالاز و گایاکول پراکسیداز گردید. کاربرد تلفیقی کمپوست و اسید هیومیک موجب افزایش 7/99 درصدی در عملکرد روغن نسبت به شاهد گردید. می توان مصرف اسید هیومیک و کمپوست به صورت تلفیقی را به منظور توسعه کشت گلرنگ در منطقه سیستان به ویژه در شرایط تنش ملایم پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، کم آبیاری، کمپوست، گیاهان روغنی، محلول پاشی
 • مسلم علیزاده، حمیدرضا بلوچی*، محسن موحدی دهنوی صفحات 41-52
  به منظور بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گلرنگ رقم صفه تحت تنش خشکی، در منطقه یاسوج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه یاسوج، در سال 1391 انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح آبیاری پس از مصرف 10%، 30% و 60% رطوبت قابل دسترس، به ترتیب به عنوان سطوح بدون تنش، تنش ملایم و تنش شدید و محلول پاشی در 5 سطح، شامل شاهد، سالیسیلیکاسید (5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) و سولفات روی (3 گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد که برهم کنش تنش خشکی و محلول پاشی برای صفات تعداد طبق، تعداد طبق بارور، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد معنی دار و برای سایر صفات اندازه گیری شده غیر معنی دار بودند. عملکرد دانه گیاه در گیاهان تحت تنش کاهش یافت؛ اما با محلول پاشی سولفات روی و سالیسیلیک اسید افزایش نشان داد. بالاترین میزان عملکرد دانه در 30% و 60% تخلیه رطوبتی به محلول پاشی با 5/0 میلی مولار سالیسیلیک اسید بود. بالاترین میزان عملکرد دانه تک بوته در سطح تنش خشکی با 10 درصد با محلول پاشی سولفات روی به دست آمد. در تمام سطوح تنش خشکی بالاترین میزان وزن هزار دانه به دست آمده به محلول پاشی سولفات روی تعلق داشت و بالاترین تعداد طبق بارور در سطح 10 و 60 درصد تنش خشکی مربوط به محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار بود. بالاترین تعداد دانه در طبق در سطح تنش خشکی 60 درصد مربوط به محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 5/1 میلی مولار بود.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، سولفات روی، سالیسیلیک اسید، گلرنگ، محلول پاشی
 • سید احمد کلانتر احمدی*، امیر حسین شیرانی راد، سید عطاالله سیادت صفحات 53-65
  به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبیاری بر عملکرد ارقام کلزا آزمایشی در سال زراعی 87-1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل، آبیاری پس از 60 میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A (شاهد)، قطع آبیاری در مرحله گلدهی، قطع آبیاری در مرحله خورجین دهی، قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه و رقم نیز به عنوان فاکتور فرعی در پنج سطح، شامل ارقام هایولا 308، هایولا 330، هایولا 401، هایولا 420 و RGS003 بود. بررسی اثر متقابل تیمارهای آزمایشی نیز نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (3155 کیلوگرم در هکتار) به هیبرید هایولا 420 در آبیاری مطلوب (شاهد) و کمترین عملکرد دانه (1491 کیلوگرم در هکتار) به رقم RGS003 در شرایط قطع آبیاری در مرحله خورجین دهی اختصاص داشت. حداکثر تعداد خورجین در بوته (42/161) به هیبرید هایولا 330 در شرایط بدون تنش (آبیاری پس از 60 میلی متر تبخیر) و حداقل تعداد خورجین در بوته (1/78) نیز در رقم RGS003 و قطع آبیاری در مرحله خورجین دهی مشاهده گردید. نتایج نشان داد که بین تیمارهای قطع آبیاری، رقم و اثر متقابل آن ها اختلاف معنی داری ازنظر درصد روغن وجود نداشت. با توجه به نتایج آزمایش قطع آبیاری در مراحل گلدهی، خورجین دهی و پر شدن دانه در مقایسه با شاهد به ترتیب 72/24، 33/14 و 11 درصد کاهش عملکرد دانه را به دنبال خواهد داشت. کاهش عملکرد دانه به دلیل قطع آبیاری در مراحل گلدهی، خورجین دهی و پر شدن دانه همراه با کاهش تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه بود. با توجه به نتایج حاصل از آزمایش از قطع آبیاری در مرحله گلدهی باید اجتناب نمود.
  کلیدواژگان: خشکی، ژنوتیپ، عملکرد دانه، روغن
 • مدینه بیژنی، پرویز یداللهی، محمدرضا اصغری پور*، سعیده سلیمانی، ملیحه لطیفی صفحات 67-78
  کنجد از گیاهان روغنی بسیار مهم و پرکاربرد است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اوره و کود زیستی نیتروکسین بر گیاه کنجد، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل در سال زراعی 91- 1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح کود نیتروژن شامل عدم استفاده، 50، 75 و 100 درصد توصیه شده (به ترتیب معادل صفر، 160، 240 و 320 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به شکل اوره) و نیتروکسین در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) بودند. نتایج نشان داد افزایش مصرف نیتروژن تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه را به ترتیب 50، 12، 18، 45 و 11 درصد افزایش داد. همچنین کاربرد کود نیتروکسین به صورت بذرمال به طور معنی داری ارتفاع ساقه، تعداد شاخه جانبی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول، کپسول در بوته، عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد پروتئین کنجد را در مقایسه با تیمار عدم تلقیح افزایش داد. درصد روغن تحت تاثیر هیچ کدام از تیمارهای مورداستفاده قرار نگرفت. در بررسی اثرات متقابل کودهای مورداستفاده نیز مشخص گردید که کاربرد 75 درصد کود نیتروژن همراه با نیتروکسین ارتفاع بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغن را به ترتیب 28، 58 و 56 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. درمجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کاربرد بذرمال نیتروکسین علاوه بر بهبود شرایط رشدی، می تواند تا حد زیادی در راستای کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژن مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، گیاه روغنی، نیتروکسین، ویژگی های زراعی
 • حسین مختاری کرچگانی، سیده زهرا حسینی سیسی، سید عبدالرضا کاظمینی* صفحات 79-94
  به منظور ارزیابی اثر دگرآسیبی سورگوم علوفه ای بر گلرنگ زراعی تحت تاثیر منابع نیتروژن و تنش آبی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1391 انجام شد. تیمارها شامل تنش آبی در دو سطح (آبیاری مطلوب و آبیاری در 40 درصد ظرفیت زراعی) و نوع کود نیتروژن (200 کیلوگرم کود اوره در هکتار، تلقیح بذرها با کودهای زیستی نیتروکسین و نیتروکارا و عدم مصرف کود به عنوان تیمار شاهد) بود. عصاره آبی حاصل از اندام هوایی سورگوم در غلظت های 5، 10، 15 و 20 درصد حجمی تهیه و به محیط پتری دیش اضافه شد. در گلخانه از دو روش محلول پاشی غلظت های عصاره بر روی سطح گیاه و مخلوط بقایای اندام هوایی سورگوم به میزان صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 گرم بعد از اولین آبیاری به خاک گلدان ها استفاده شد. نتایج نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص دگرآسیبی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز گلرنگ زراعی به طور معنی داری تحت تاثیر برهم کنش نوع و غلظت عصاره قرار گرفت. درصد جوانه زنی گلرنگ زراعی با افزایش غلظت عصاره آبی سورگوم کاهش یافت. به طوری که غلظت های 5، 10 و 15 درصد عصاره کود نیتروکارا در شرایط آبیاری مطلوب به ترتیب با 34، 22 و 12 درصد اثرات افزایشی و غلظت 20 درصد عصاره به طور معنی داری با 71 درصد کاهش اثرات کاهنده بر شاخص دگرآسیبی نشان دادند. به طور کلی، عصاره های حاصل از تیمارهای کود زیستی (نیتروکارا و نیتروکسین) در مقایسه با کود شیمیایی اوره در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش آبی سبب افزایش طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه گلرنگ زراعی گردید، به گونه ای که شرایط تنش آبی همراه با کود اوره سبب افزایش کنترل شد. در حالی که نتایج محلول پاشی عصاره حاصل از تیمار کود اوره در شرایط تنش آبی برخلاف کودهای زیستی در هر دو شرایط آبیاری، بیشترین اثر کاهشی را بر فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز نشان داد. به طور کلی کود اوره همراه با تنش آبی بیشترین اثر کاهندگی را بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گلرنگ زراعی داشت.
  کلیدواژگان: آبیاری، آنزیم های آنتی اکسیدانی، شاخص دگرآسیبی، کود اوره، کود زیستی
|
 • Saber Seif Amiri *, Tahmineh Bahrampour Pages 1-12
  The present study was conducted to evaluate the yield and agronomic traits of commercial soybean genotypes and introduce the genotypes that are compatible with higher yield potential for both spring and summer cultivation seasons. This study was carried out in a split plot experiment based on randomized complete blocks with three replications during two cropping years، 2008-2009 and 2009-2010، in the field of agricultural and natural resources research center of Moghan. The main plot was the cultivation date in two levels of summer and spring cultivation and the subplot was 14 cultivars of soybean including Sahar، Linford، Hobbit × Williams، Davis× Williams، 032، DPX، Ronack، JK، BP، 033، Clarck،Williams، Zan and L17. A combined analysis of the grain yield over two years revealed that the effect of cultivation date، genotype and their interaction was significant at 1% probability level. Comparison of the two cultivation dates demonstrated the yield rates of 3642. 1 and 2530. 3 kg/ha for spring and summer cultivation، respectively. Zan and Linford varieties with yield rates of 4276 and 4105 kg/ha respectively over the spring cultivation and the cultivar of BP and L17 with yield rates of 2974 and 2920 kg/ha respectively over the summer cultivation had the highest yield among all cultivars.
  Keywords: Spring, summer cultivation, Agronomic characteristics, Yield, Soybean, Moghan
 • Abolfazl Faraji * Pages 13-25
  Optimum leaf area index (LAI) is necessary to decrease in soil surface evaporation، to intercept maximum radiation and to increase in dry matter production and seed yield. In order to study the development of leaf area in canola (B. napus) and its relationship with seed yield، this experiment was conducted at agricultural research station of Gonbad during 2005-7. The experiment was a RCBD arranged in a split-plot in two conditions، i. e. supplemental irrigation and rain-fed. Five sowing dates (SD) (Nov. 6، Dec. 6، Jan. 4، Feb. 5 and Mar. 5) assigned as main plots and two cultivars (Hyola 401 and RGS003) as subplots. In all treatments، the number of leaves on main stem and LAI increased till the beginning of seed filling، and then decreased considerably due to sever shedding of leaves. LAI at the beginning of seed filling stage، varied from 6. 1 in Nov. 6 to 3. 1 at Mar. 5 SDs in supplemental irrigation conditions، and from 5. 2 on Nov. 6 to 2. 4 at Mar. 5 SDs in rain-fed conditions. The better early growth of Hyola401 compared to RGS003 cultivar caused that، in each year and conditions، LAI of Hyola401 was significantly more than RGS003 at the beginning of stem elongation and budding. The strong relationships between the number of leaves on main stem and LAI at different growth stages and seed yield، showed the positive effects of these traits on seed yield.
  Keywords: Cultivar, Golestan province, Irrigation, Leaf area index, Temperature
 • Parviz Yadollahi, Mohammad R. Asgharipour *, Nooralah Kheiri, Asghar Ghaderi Pages 27-40
  Management of organic fertilizers in terms of environmental impact and crop yield is important، especially in arid and semiarid regions. The objectives of this work were to evaluate the effect of drought stress and organic fertilizer on some morphological and yield components of safflower. The experiment was conducted as a split-plot based on a randumaized complet block design with three drought stresses: irrigation at 35، 55 and 75% of ready available water (RAW) depletion comprising the main-plot، and four fertilization systems: non-application (control)، application of 40 tons of compost ha-1، humic acid spraying (1. 5 g per litr) and combining compost and humic acid as sub-plot that were applied with three replications. The experiment was conducted in 2013 at the Zabol University research farm in Zabol، south Iran. Drought stress reduced oil yield، chlorophyll fluorescence and membrane stability. Delays in irrigation by 75% RAW depletion reduced oil yield by 68. 6% compared with the control. Organic fertilizer application increased oil content and oil yield، membrane stability، carbohydrates، peroxidase، catalase and guaiacol peroxidase activiteis. Integrated application of compost and humic acid increased oil yield by 99. 7% over the control. Application of humic acid and compost can be combined to develop safflower cultivation in Sistan، especially in mild stress conditions.
  Keywords: Compost, Humic acid, Oil crops, Partial irrigation, Spraying
 • Moslem Alizadeh, Hamidreza Balouchi *, Mohsen Movahhedi Dehnavi Pages 41-52
  In order to evaluate the foliar application of zinc sulfate and salicylic acid effects on morphology and yield of safflower Carthamus tinctorius L. (cv. sofeh) under drought stress in Yasouj، a factorial experiment based on a randomized complete block design with four replications was conducted Yasouj University in 2012. The factors consist of three levels of drought stress، watering at 3 levels of consumption 10%، 30% and 60% of available water، respectively، as the levels of stress، mild stress and severe stress and foliar application in 5 levels، including control، salicylic acid (0. 5، 1 and 1. 5 Mm) and zinc sulfate (3 g l-1)، respectively. The results showed that drought and foliar application interaction for number of heads، the number of fertile seeds per head، seed weight and yield were significant and other traits were non-significant. Drought stress reduced، but foliar application of zinc and salicylic acid increased the grain yield. The highest grain yield per plant at 30% and 60% moisture content were achieved by 0. 5 Mm salicylic acid foliar applications. The highest grain yield in plant at 10% (FC) water availability was shown by zinc sulfate the foliar application. At all drought stress levels، the highest grain weight obtained by zinc sulfate foliar application and the highest fertile head number in 10 and 60 percent of water availability related the foliar applied concentration of 1Mm salicylic acid. The highest number of grains per head in 60% water availability belonged to 1. 5Mm salicylic acid foliar applications.
  Keywords: Drought stress, Foliar application, Safflower, Salicylic acid, Zinc sulfate
 • Seyed Ahmad Kalantar Ahmadi *, Amir Husein Shirani Rad, Seyed Ataollah Siadat Pages 53-65
  In order to study the effect of limited-irrigation stress on canola cultivars، an experiment was conducted in 2007-2008 at the Safiabad agricultural research center. The design was a split plot in a completely randomized block basis with three replications. Main plots were consisted of 4 levels of limited-irrigation، irrigation based on 60 mm cumulative evaporation (Control)، withholding irrigation in flowering stage، withholding irrigation in pod initiation and irrigation withholding in grain filling period، and subplots were 5 canola cultivars (Hyola308، Hyola330، Hyola401، Hyola420 and RGS003). The mean comparison of interaction showed that the highest (3155. 55 kg. ha-1) grain yield appointed to Hyola420 cultivar in optimum irrigation (control treatment)، and the lowest (1491. 66 kg. ha-1) belonged to RGS003 cultivar at withholding irrigation in pod initiation period. The maximum (161. 42) number of pods observed on Hyola330 cultivar at optimum irrigation (irrigation after 60 mm cumulative evaporation)، and the minimum (78. 1) ones appointed to RGS003 cultivar at withholding irrigation in pod initiation period. Results showed that there was no significant difference among withholding irrigation، cultivars and the interaction effect of them for oil content. By considering the results of this experiment، withholding irrigation at flowering، pod initiation and grain filling periods leads to decrease grain yield by 24. 72%، 14. 33% and 11%، respectively. Reduction of grain yield due to the withholding irrigation during flowering، podding and grain filling stages was along with a decrease in the number of pods per plant and thousand seed weight. By considering the results of experiment، withholding irrigation in flowering stage has to be avoided.
  Keywords: Drought, Genotype, Grain yield, Oil
 • Madine Bijani, Parviz Yadollahi, Mohammad R. Asgharipour *, Saeide Soleimani, Malihe Latifi Pages 67-78
  Sesame is an important and useful oil crop. This study was conducted to evaluate of the effects of nitrogen and biological fertilizer on sesame crop as a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications in the research farm of the university of Zabol. Experimental factors were nitrogen (N) fertilizer at four levels (0، 160، 240 and 320 kg ha-1 N as urea) and nitroxin at two levels (inoculated and non-inoculated). Nitroxin application significantly increased plant height، number of lateral branches، 1000-seed weight، number of seeds per capsule، number of capsules per plant، seed yield، oil yield، and protein content. When 240 kg ha-1 of urea was applied، number of lateral branches، 1000-seed weight، number of seeds per capsule، number of capsules per plant، and protein content increased by 50، 12، 18، 45 and 11%، respectively. The interaction of treatments revealed that inoculation of seeds with nitroxin along with 75% recommended N application increases plant height، seed and oil yield، respectively، by 28، 58 and 56% compared with non-inoculated seed and non N fertilizer application. generalley the results indicated that besides improving of growth condition، seed inoculation with nitroxin can be usefull in reduction of the application of chemical nitrogen fertilizers.
  Keywords: Sustainable agriculture, Oil crops, Nitroxin, Agronomic traits
 • Hossein Mokhtari Karchegani, Seyedh Zahra Hosseini Cc, Seyed Abdolreza Kazemeini * Pages 79-94
  To evaluate the effects of nitrogen and water stress on allelopathic potential of sorghum (Sorghum bicolor) on the seed germination traits of safflower (Carthamus tinctorius)، a factorial experiment was carried out in randomized complete design (CRD) with three replications in the greenhouse and laboratory، College of Agriculture، Shiraz University، Shiraz، Iran in 2012-13. Treatments included irrigation [Normal (I1) and water stress (I2)] and nitrogen [control (no nitrogen)، Urea (200 kg N ha-1)، Nitroxin (Azotobacter) and Nitrokara (Azospirillum and Azotobacter) inoculation per kg seeds]. Extracts were prepared from sorghum shoot resiude in 5، 10، 15 and 20 (W/V) and were applied to individual Petri dishes; distilled water was used as control treatment. Also، foliar applications of extracts were applied in treatments under the greenhouse conditions and sorghum dried residues were also mixed with the soil in amounts of 0، 5، 10، 15، and 20 g after the first irrigation. Analysis of variance showed that interaction effects of sorghum extract type and its concentration had significant effects on all traits except relative water content. Safflower germination percentage reduced with increase in concentration. 5، 10 and 15% concentrations of Nitrokara under normal irrigation had 34، 22 and 12%، effects on allelopathy index of safflower respectively. Whereas concentration of 20% extract، decreased allelopathy index by 71%. The effects antagonist on length and dry weights of roots and shoots was observed when biofertilizer treatments (Nitroxin and Nitrokara) applied. In addition، more synergist effects were obtained when urea extract was appliedt under water stress. The results of foliar application revealed a decrease in CAT and POD activities in leaves of safflower when urea was usedunder water stress conditions. However، the lowest germination rate and primary growth of safflower was abserved when urea applied under water stress conditions.
  Keywords: Antioxidant enzyme activity, Allelopathy index, Biofertilizer, Irrigation, Urea fertilizer