فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue:3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1390/09/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الگوریتم کنترل توان با بهینه سازی چند منظوره در شبکه های بی سیم CDMA
  مرتضی رضایی، حمید فرخی صفحات 1-12
  این مقاله یک الگوریتم کنترل توان چند هدفه را ارئه می کند که تنها با استفاده از اطلاعات محلی بروزرسانی توان را انجام می دهد. الگوریتم بوسیله تکنیک های بهینه سازی چند هدفه بسط داده شده است. بطوریکه اهداف بگونه ای تعیین شده است که توان ارسالی در عین حال که درحد مینیمم نگه داشته می شود مقدار SIR کاربران نیز در یک حد قابل قبول نیز قرار می گیرد از طرف دیگر سعی شده است تا نوسانات در SIR دریافتی نیز تا حد ممکن کاهش یابد. مشخصات همگرایی از الگوریتم پیشنهادی در هر دو حالت تئوری و نتایج عددی مطالعه شده است. نتایج از الگوریتم ارائه شده نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی نه تنها دارای میانگین توان ارسال بسیار کم می باشد بلکه نسبت به دیگر الگوریتم های کنترل توان سریعتر همگرا می شود. یک ورژن عملی نیز از الگوریتم پیشنهاد شده و با الگوریتم B-BPC (FSPC) و MOTDPC مقایسه شده است. نتایج عددی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی پتانسیل بسیار زیادی از جهت سرعت همگرایی و میانگین مصرف توان نسبت به دو الکوریتم کاملا توزیعی دیگر دارد.
  کلیدواژگان: کنترل توان توزیعی، بهینه سازی چند هدفه، سیستم های سلولار، CDMA، همگرایی
 • حسین مهرانپوربرانتی، بیژن ذاکری، رضا غلامی صفحات 13-19
  در این مقاله، یک آنتن فراپهن باند جهتی جدید از نوع مایکرواستریپ برپایه یک ساختار ساده و با ابعاد جدید پیشنهاد می شود. تاجایی که نویسندگان اطلاع دارند، این آنتن بیشترین پهنای باند گزارش شده تاکنون را نشان می دهد که محدوده فرکانس آن از 50 تا 200 گیگاهرتز می باشد. نمودار تابش تقریبا در محدوده فرکانسی 50 تا 200 گیگاهرتز ثابت است. این آنتن از یک قطعه تشعشعی کانونی شکل، ترکیبی از سه قطعه مدور و یک سطح زمین تشکیل شده است. حجم آنتن پیشنهادی بر روی یک زیرپایه RT Duroid با ثابت دی الکتریک 2/2، برابر 24 میلی متر در 18 میلی متر در 787/0 میلی متر می باشد. این زیرپایه دارای تلفات بسیار کمی است و در نتیجه تلفات آنتن بسیار ناچیز است. شبیه سازی با ابزار CST Microwave Studio انجام شده است. طراحی آنتن و نتایج شبیه سازی نمودار تابش و بهره ارائه شده و با جزییات بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی در کل باند بسیار خوب است.
  کلیدواژگان: آنتن فراپهن باند، ضریب انعکاس، نمودار تابش، امپدانس ورودی
 • حمیدرضا شاهدوستی، حسن قاسمیان صفحات 19-27
  روش ادغام تصویر ایده ال، اطلاعات مکانی را بدون تخریب اطلاعات طیفی، به تصاویر چندطیفی اضافه می کند. تحلیل مولفه اصلی یکی از روش های مشهور است که به دلیل بازده ای و حفظ اطلاعات مکانی بالا پرکاربرد است. اگر چه این روش منجر به تخریب اطلاعات طیفی می شود. در این مقاله روشی نوین بر مبنای همان مفهوم ارائه شده است. در روش تحلیل مولفه اصلی متداول، تبدیل بر روی باندهای تصاویر چند طیفی اعمال می شد، اما در این مقاله تبدیل بر روی پیکسلهای مکانی همسایه به کار رفته است. چون ضرایب تحلیل مولفه اصلی با استفاده از ویژگی های آماری تصاویر به دست می آید، سازگاری بیشتری در مقایسه با کرنلهای رایج مانند موجکها، با نوع و بافت تصاویر سنجش از دور دارد. بعد از آن یک روش ترکیبی با استفاده از تحلیل مولفه اصلی مکانی و تحلیل مولفه اصلی طیفی به منظور بهبود کیفیت تصاویر ادغام شده معرفی می شود. ارزیابی چشمی و ارزیابی عددی با استفاده از معیارهای RASE، ERGAS، SAM، هبستگی خطی و UIQI، نشان می دهند که روش ارائه شده نسبت به روش های IHS، براوی، تحلیل مولفه اصلی طیفی، فیلتر بالاگذر و مدولاسیون بالا گذر دارای کیفیت بهتری است.
  کلیدواژگان: تبدیل تحلیل مولفه اصلی، ادغام تصاویر، تصاویر چند طیفی، اطلاعات مکانی، اطلاعات طیفی
 • مرتضی شعبان زاده، مهرداد ستایش نظر صفحات 29-38
  در این مقاله یک مدل ریاضی بهبود یافته به منظور حل مسئله برنامهریزی توسعه سیستم توزیع در حضور منابع خاصی از واحدهای تولید پراکنده (DG) با عنوان موتور ژنراتورهای گازسوز کوچک که گزینههای سرمایهگذاری قابل توجهی برای شرکتهای توزیع محسوب میشوند، پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی با هدف کمینهسازی کلیه هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری که بصورت یک مسئله ریاضی چند هدفه مدلسازی شده است، تجربه طراح شبکه و امکان مدلسازی ترانزیت برق در تجارت خردهفروشی برق را نیز در مسئله برنامهریزی توسعه شبکه توزیع دخیل میکند. مدل پیشنهادی ظرفیت بهینه ترانسفورماتورها و بهترین مسیر قابل توسعه فیدرهای فشار متوسط را در حضور بهرهبرداری واحدهای موتور ژنراتور گازسوز کوچک که ممکن است در سالهای آتی توسط شرکت توزیع و یا سرمایهگذاران خرد نصب و راهاندازی شوند، معرفی میکند. به علاوه این مدل با معرفی یک رابطه جدید، حفظ قابلیت اطمینان شبکه را نیز تضمین مینماید. نتایج کامپیوتری حاصل از اجرای این مدل با استفاده از نرم افزار GAMS نشان میدهد که مدل پیشنهادی ابزار بسیار مناسبی برای برنامهریزی توسعه شبکههای توزیع میباشد.
  کلیدواژگان: سیستمهای قدرت تجدیدساختار یافته، برنامه ریزی توسعه شبکههای توزیع، موتور ژنراتورهای گازسوز کوچک، بازار خردهفروشی برق، ترانزیت برق
 • فاطمه اعتصامی، فرزاد مهاجری صفحات 39-44
  این مقاله نتایج مطالعه بر روی مشخصات تشعشعی آنتن پلاسمای مثلثی در رنج فرکانسی 30 تا 300 مگاهرتز با استفاده از روش عددی ممنت را نشان می دهد. با استفاده از این روش توزیع جریان آنتن استخراج شده و ارتباط بین مشخصات تشعشعی آنتن پلاسما و پارامترهای پلاسما نشان داده شده است. هم نتایج تئوری و هم نتایج عملی نشان می دهند که اگر فرکانس پلاسما به قدر کافی از فرکانس کاری بالاتر بوده و فرکانس برخورد به طور متناظر پایین باشد، رفتار تشعشعی آنتن پلاسما به نمونه فلزی آن نزدیک خواهد بود. با تغییر زاویه ضلع کناری آنتن پلاسما، الگوی تشعشعی آنتن همچنان نمونه فلزی خود را دنبال می کند. بهره بیشینه آنتن مثلثی پلاسما نسبت به ستون پلاسما با طولی مشابه آن، بیشتر است اما از نمونه فلزی خود بهره بیشینه کمتری دارد. در نهایت نتایج حاصله با نرم افزار میدانی HFSS چک شده و انطباق قابل قبولی بین هر دو نتایج حاصل گردیده است.
  کلیدواژگان: توزیع جریان، روش عددی ممنت، آنتن پلاسما، الگوهای تشعشعی
 • سعید محتوی پور، محمود رضا حقی فام، فرهاد فلاحی صفحات 45-55
  توسعه آزادسازی و بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان دو هدف اصلی، و اغلب در تضاد، بازارهای برق می باشد. تعبیه مناسب مداخلات قانون محور سقفهای قیمت، راهکاری است که مصالحه ای میان این دو هدف برقرار میسازد. نکته قابل توجه اینکه، در بستر بازیهای تکرار شونده، همانند آنچه در عمل در بازارهای برق اتفاق می افتد، نفوذ تبانی ضمنی و مضایقه ظرفیت، نقش بازیگران غیرمحوری را برجسته ساخته و آنها را قادر به ناکام گذاردن راهبرد سقف های قیمت قانونگذار و تخریب شاخص های قابلیت اطمینان می سازد. در این مقاله، چارچوب شبیه سازی عامل محوری پیشنهاد شده است تا هم رفتارهای انفرادی بازیگران غیرمحوری و هم رفتار تبانی گونه جمعی آنها که ناشی از برهمکنش میان آنهاست بررسی شوند. از نقطه نظر ریاضی، برای عملیاتی ساختن مضایقه ظرفیت، جا دادن مسئله ای از جنس کنترل بهینه ترکیبی در بطن فرضیات تعادل توابع عرضه پیشنهاد شده است. در نتیجه، بازیگران غیرمحوری با توابع عرضه ای مجهز میشوند که قادر است بر قیود شیب ناشی از فرضیات تعادل توابع عرضه فائق آید. شبیه سازی با سبد تولید صنعت برق ایران، تاثیر تبانی بر شاخص های قابلیت اطمینان را آشکار می کند.
  کلیدواژگان: بازیگران غیرمحوری، تبانی ضمنی، مضایقه ظرفیت، شاخص های قابلیت اطمینان
|
 • An Efficient Multiobjective Power Control Algorithm for Wireless CDMA Networks
  Mortza Rezayi, Hamid Farrokhi Pages 1-12
  This paper presents a multiobjective power control algorithm that updates the transmitted power based on local information. The proposed algorithm is expanded by using multiobjective optimization schemes. The objectives to be optimized in this paper are determined so as to reduce the SINR fluctuations as well as maintaining the SINR to an acceptable level with minimizing an average transmitted power. The convergence properties of the proposed algorithm are studied theoretically and with numerical simulations. The results indicate that the algorithm converges more rapidly and has lower average transmitted power than other existing algorithms. The current study also suggests a practical version of the proposed algorithm and compares it to the existing totally distributed bang-bang power control (B-BPC) or fixed step power control (FSPC) and multiobjective totally distributed power control (MOTDPC) algorithms. Numerical results show that the proposed algorithm is potentially much more efficient in terms of convergence speed and average consumption power than the other two algorithms.
  Keywords: Distributed Power Control, Multiobjective Optimization, Cellular Systems, CDMA, Convergence
 • Hossein Mehrpourbernety, Bijan Zakeri, Reza Gholami Pages 13-19
  In this paper، a novel directional super wide band micro strip antenna based on a simple and new geometry has been proposed. The antenna exhibits the widest bandwidth ever reported to the authors’ knowledge from 50 GHz to 200 GHz. Its radiation pattern is approximately steady in the frequency ranges of 50 GHz to 200 GHz. The antenna consists of a club-like radiating patch، a combination of three circular patches، and a partial ground structure. Moreover، the proposed antenna has a compact volume of 24 mm × 18 mm × 0. 787 mm on a RT Duroid substrate with a relative dielectric constant of 2. 2. RT Duroid has very low loss characteristic and therefore the loss of the antenna will be very little. The simulation is performed by CST Microwave Studio simulator. Antenna design and the simulation results of radiation pattern and gain are presented and discussed in detail. Results show that the performance is very excellent in full band.
  Keywords: Super, wideband Antenna, Reflection Coefficient, Directional Pattern, Input Impedance
 • Hamid Reza Shahdoosti, Hesan Ghassemian Pages 19-27
  An ideal fusion method preserves the spectral information in fused image without spatial distortion. The PCA is believed to be a well-known pan-sharpening approach and being widely used for its efficiency and high spatial resolution. However، it can distort the spectral characteristics of multispectral images. The current paper tries to present a new fusion method based on the same concept. In the conventional standard PCA method، PCA transform is applied to spectral bands of multispectral images، but we applied the PCA transform to pixel blocks instead. Since PCA coefficients are extracted from statistical properties of the image، it is more consistent with type and texture of remotely sensed image compared to other kernels such as wavelets. After that، a new hybrid algorithm is proposed which uses both the spatial PCA and the spectral PCA method to improve the quality of the merged images. Visual and statistical analyses show that the proposed algorithm clearly improves the merging quality in terms of RASE، ERGAS، SAM، correlation coefficient and UIQI; compared to fusion methods such as IHS، Brovey، PCA، HPF، and HPM.
  Keywords: Principal Component Analysis (PCA) Transform, Image, Fusion, Multispectral Images, Spatial Information, Spectral Information
 • Morteza Shabanzadeh, Mhrdad Setayesh, Nazar Pages 29-38
  The paper tries to present an improved mathematical model for distribution companies (DISCOs) in order to solve Distribution Network Expansion Planning (DNEP) problems in the presence of certain resources of Distributed Generations (DGs) entitled small scale Gas Engines in the medium voltage grids. With the aim of minimizing investment and operation costs، the recommended model combines a comprehensive multi-objective optimization model with grid designer’s experience and power transit possibility in retail trading. The proposed model determines the optimal capacity of new transformers، and the most efficient type and route of the expandable medium voltage feeders under probable power transit condition in retail markets. In addition، this model maintains system reliability along with an innovative formulation. The scenario-based results obtained after implementing this method on a typical distribution grid modeled under GAMS software platform indicate that the proposed model is really suitable for expanding distribution grids.
  Keywords: Systmhay restructuring of power, distribution Shbkhhay development planning, small gas engine generators, Khrdhfrvshy market power, electricity transit
 • Fatemeh Etesami, Farzad Mohajeri Pages 39-44
  This paper presents the results of a study on the radiation characteristics of a plasma triangular antenna in the VHF band (30-300MHz) applying the method of moment. Deriving the current distribution of the antenna، it shows the relationship between radiation characteristics of the plasma antenna and the plasma parameters. Both theoretical and numerical results indicate that if the plasma frequency is sufficiently higher than the operating frequency and the collision frequency is correspondingly low، the radiation treatment of the plasma antenna will be close to a metal one. Also the consequence of simulations reveals the proposed plasma antenna has better peak gain than the conventional plasma column on the operating band. The results of the current study are checked by using full wave HFSS simulator.
  Keywords: Current Distribution, Method of Moment, Plasma Antenna, Radiation Patterns
 • Saead Mohtavipour, Mahmoud Reza Haghifam, Farhad Fallahi Pages 45-55
  Increasing overall liberalization and improving reliability indexes are the two prime but often conflicting objectives of electricity markets. Proper embedding of regulatory intervention of price caps provides an effective means to tradeoff between these two objectives. Surprisingly، in the context of the infinitely repeated game paradigm، as in the case of actual electricity markets، the dominance of tacit collusion and capacity withholding highlights the role of non-pivotal firms in frustrating price caps and deteriorating reliability indexes. An agent-based simulation framework is proposed to evaluate both individual behavior of non-pivotal firms within the market and the emergent collusive behavior arising from interaction between firms. Mathematically speaking، to put the capacity withholding into action، we propose embedding a hybrid-control problem in the supply function equilibrium (SFE) modeling assumptions. As a consequence، non-pivotal firms are granted supply curves with vertical segments that obviate the slope constraint of the SFE modeling. A simulation using the generation portfolio of the Iranian electricity industry illuminates the impacts of tacit collusion on reliability indexes.
  Keywords: Non, pivotal Firms, Tacit Collusion, Capacity Withholding, Reliability Indexes