فهرست مطالب

آموزش تربیت بدنی - سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید صدرالدین شجاع الدین، هادی فقیهی صفحات 1-7
  کنترل پاسچر در فعالیت های روزمره و عملکردهای مطلوب ورزشی لازم و ضروری است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه کنترل پاسچر پویا و ایستای پسران دارای ناهنجاری زانوی پرانتزی با گروه کنترل است. در این پژوهش نیمه تجربی 20 نفر دانش آموز پسر12-10 سال به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه زانوی پرانتزی (10نفر با میانگین سن 03/1±2/11 سال، قد 29/10±15/156 سانتی متر، وزن24/7±4/39 کیلوگرم و مقدار ناهنجاری 39/0±37/3 سانتی متر) و گروه کنترل (10نفر با میانگین سن 48/0±7/11 سال، قد 41/7±95/147سانتی متر، وزن 59/3±75/35 کیلوگرم ومقدار ناهنجاری0/0 ± 0/0سانتی متر) سازمان دهی شدند. آزمودنی ها هیچ گونهآسیب دیدگی در اندام تحتانی، آسیب سر و بیماری های موثر بر تعادل را نداشتند. کنترل پاسچر پویا و ایستا به ترتیب با آزمون تعادلی ستاره (SEBT) و تعداد خطای بالانس (BESS) اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از روش آماری تست t همبسته و غیر همبسته در محیط نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند. سطح معناداری برابر 05/0 در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معناداری در کنترل پاسچر پویا و ایستا پسران 10-12 سال بین گروه زانوی پرانتزی نسبت به گروه کنترل وجود ندارد (05/0 >P). این یافته ها نشان می دهد که وجود ناهنجاری زانوی پرانتزی بر کنترل پاسچر پسران 10-12سال موثر نبوده است. علت آن را می توان عدم توانایی رشد جسمانی و عضلانی مناسب آزمودنی ها دانست، که باعث شده است گروه کنترل نتواند خود را از جهت کنترل پاسچر نسبت به گروه زانوی پرانتزی، متفاوت نشان بدهد.
  کلیدواژگان: کنترل پاسچر، زانوی پرانتزی، تست ستاره، تست تعداد خطای بالانس
 • علی مرادی، رسول حمایت طلب، مریم شیربیگی صفحات 9-18
  هدف تحقیق حاضرمقایسه تبحر حرکتی و نوع ترکیب بدنی در بین دانش آموزان 10-9ساله است. تحقیق حاضر توصیفی واز نوع علی- مقایسه ای است که شامل 3گروه باسطوح متفاوت شاخص توده بدنی (نرمال،در معرض چاقی و دارای اضافه وزن) است. جهت ارزیابی گروه های سه گانه از شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس یک سویه و در صورت معناداری از آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. بدین منظور112 نفر از دانش آموزان پسر ابتدایی (پایه سوم و چهارم)انتخاب شدند. برای ارزیابی تبحر حرکتی ظریف ودرشت از آزمون برونینکز- اوزرتسکی نسخه مختصر شده(BOTMP) و برای تعیین نوع ترکیب بدنی از اندازه گیری قد و وزن براساس شاخص BMIگروه های سه گانه مشخص گردید. نتایج نشان می دهددر آزمون تبحر حرکتی ظریف و درشت و هم چنین خرده آزمون های سرعت و قدرت بین میانگین گروه های سه گانه تفاوت معناداری وجود دارد ودانش آموزان با وزن نرمال در آزمون های تبحر حرکتی ظریف و درشت نسبت به دانش آموزان دارای اضافه وزن عملکرد بهتری داشتند..
  کلیدواژگان: تبحرحرکتی، ترکیب بدنی، برونینکز، اوزرتسکی، ظریف، درشت، دانش آموزان
 • سیروس نظری پیردوستی، علیرضا رمضانی، غلامرضا لطفی صفحات 19-28
  هدف این تحقیق تاثیر هشت هفته تمرین هوازی وبی هوازی بر قابلیت های جسمانی پسران 12 تا 14 سال غیر ورزشکار بود. نمونه های آماری 54 نفر بودند که از بین 202نفر دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید حسینی به صورت داوطلبانه و با استفاده از پرسش نامه سلامت انتخاب شدند. آزمودنی ها شامل سه گروه 18نفره بود که به طور تصادفی به سه گروه هوازی، بی هوازی وکنترل تقسیم شدند. ابتدا از هر سه گروه پیش آزمون به عمل آمد و سپس دو گروه تمرینی در یک برنامه هشت هفته ای(3 جلسه در هفته، هر جلسه 30 تا 60 دقیقه و با شدت 80-60 درصد ضربان قلب ذخیره در گروه هوازی و90-70درصد ضربان قلب ذخیره در گروه بی هوازی)شرکت نمودند. در انتها از هر سه گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین، جداول و نمودارها) و استنباطی شامل آزمون تی همبسته، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مقایسه پیش و پس آزمون رکوردها نشان داد که استقامت قلبی- عروقی، قدرت و استقامت عضلات کمربند شانه و انعطاف پذیری در هر دو گروه تمرینی پیشرفت معنی داری داشته اند، اما در قدرت و استقامت عضلات شکم در هر دو گروه تمرینی پیشرفتی مشاهده نشد. مقایسه میانگین پس آزمون رکوردهای سه گروه بیانگر آن بود که استقامت قلبی- عروقی و انعطاف پذیری هر دو گروه تمرینی پیشرفت داشته و با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری دارند (05/0p˂)، در حالی که قدرت و استقامت عضلات شکم و کمربند شانه فقط تمرینات بی هوازی توانست بهبود ایجاد کند. این گروه فقط با گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت (05/0p˂). هم چنین مشاهده شد که در هیچ کدام از قابلیت ها بین اثر تمرین هوازی و بی هوازی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی، عروقی، انعطاف پذیری، تمرین هوازی، تمرین بی هوازی
 • مصطفی مصطفی پور، سید محمد کاشف، حبیب مظاهر اسماعیل پور، وحید اکبر زاده صفحات 29-34
  مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. به منظور شناسایی رابطه بین مدیریت دانش با به کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تحقیقی از نوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان بودند و نمونه آماری برابر با جامعه آماری تعیین شد(140=N). ابزار اندازه گیری پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش و پرسش نامه محقق ساخته فناوری اطلاعات بود. پایایی پرسش نامه مدیریت دانش (0/90) وپایایی پرسش نامه فناوری اطلاعات (0/97) به دست آمد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مدیریت دانش با به کارگیری فناوری اطلاعات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یافته های آزمون رگرسیون نیز نشان داد که خرده مقیاس اکتساب دانش مناسب ترین پیش بینی کننده کاربرد فناوری اطلاعات در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان است.بنابراین،فناوری اطلاعات از زیرساخت های مدیریت دانش کارآمد است و برای موفقیت مدیریت دانش در سازمان، به کارگیری فناوری اطلاعات از نقشی کلیدی برخوردار است و باید به عنوان ابزاری موثر در اکتساب، توزیع و پاسخ گویی به دانش مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • راحیل آتشگاهیان، مجید کاشف، امیرحسین براتی صفحات 35-43
  اختلالات ادراری به صورت پروتئینوری وهماتوری متعاقب فعالیت های ورزشی اتفاق می افتد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی به صورت تداومی وتناوبی بر پروتئینوری وهماتوری دختران غیرورزشکار بود. شرکت کنندگان 45 دختر غیرورزشکار از شهرستان نیشابور با میانگین سن (0/387± 15/18) سال، وزن(7/257 ±47/91) کیلوگرم، قد (6/6±157/4) سانتی متر بود که به طورتصادفی درسه گروه تجربی (تداومی،تناوبی 50متر و تناوبی 25متر)مسافت 1600متر را باشدت 86، 65 و 60درصد ضربان قلب ذخیره دویدند.آزمایش ادرار،یک ساعت و24ساعت بعدازفعالیت انجام شد. نمونه های ادرار با تست دیپ استیک، سانتریفوژ، اسیدسولفوسالسیلیک و میکروسکوپ تجزیه شدند. داده ها با استفاده از آزمون ANOVAو tاستودنت تجزیه وتحلیل شدند.پروتئینوری یک ساعت (p
  کلیدواژگان: پروتئینوری، هماتوری، تمرین تناوبی، تمرین تداومی
 • داوود کشاورز، سید علی محمد موسوی، محمدرضا جلالی صفحات 45-52
  هدف پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین اجرا شد.280 نفر دانشجو ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی(130 نفر ایرانی، 80 نفر افغانستانی، 40 نفر سوری و 30 نفر یمنی) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسش نامه NEO-FFI(فرم کوتاه تجدید نظر شده پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت) را کامل کردند. به منظور تعیین تفاوت های کلی بین گروه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و برای مقایسه تعیین دقیق میانگین تفاوت های موجود بین هر یک از گروه ها با دیگر از گروه های تحقیق، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها نشان داد در عوامل شخصیتی روان رنجورخویی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و غیر ایرانی تفاوت معناداری وجود دارد، بدین معنی که دانشجویان ورزشکار ایرانی نمرات کمتری در عامل شخصیتی روان رنجورخویی نسبت به دانشجویان ورزشکار غیر ایرانی کسب کردند، و هم چنین بین عوامل شخصیتی وظیفه شناسی بین دانشجویان ورزشکار ایرانی و یمنی تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین هیچ یک از گروه های تحقیق، در عوامل شخصیتی، برون گرایی، گشودگی به تجربه، و سازگاری تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: شخصیت، پنج عامل بزرگ شخصیتی، ورزشکاران ایرانی، ورزشکاران غیر ایرانی
 • رحیم رمضانی نژاد، سعید عبدی مقدم صفحات 53-61
  هدف این پژوهش، مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش آموزان بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران و معلمان زن و مرد (96 مدیر و1514معلم) و کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه اول شهر رشت (23686) و والدین آنها تشکیل می‍دادند. نمونه آماری شامل کلیه ی مدیران، 310 معلم، 400 دانش آموز (203 دختر و197 پسر) به همراه والدین آنها (400نفر) بودند.ابزار تحقیق،پرسش نامه محقق ساخته‍ای مشتمل بر 25 متغیر موقعیت آموزشی بود که وضعیت این درس را در مقایسه با دیگر دروس پایه اول تا سوم اندازه‍گیری می‍گیرد. روایی صوری ومحتوایی این ابزار به‍وسیله 12صاحب‍نظر دانشگاهی، 10نفراز سرگروه های درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید گردید (79/0= تا 0/82r=). بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون‍های فریدمن، ویلکاکسون، یومن ویتنی، کروسکال والیس در سطح(0/05≥p) نشان داد، تفاوت معنی داری بین موقعیت درس تربیت بدنی با سایر دروس از دیدگاه دانش ‍آموزان، والدین، مدیران و معلمان وجود دارد)0/001=(p. بدین ترتیب که از نظر دانش‍آموزان و والدین، درس تربیت‍ بدنی در مجموع 25 متغیر آموزشی رتبه چهارم داشت و دروس ریاضی، علوم وزبان انگلیسی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. از نظر معلمان، موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در رتبه اول قرار و دروس ریاضی و زبان انگلیسی در رتبه ‍های دوم و سوم قرارگرفت. مدیران درس تربیت بدنی را در رتبه دوم و ریاضی و زبان انگلیسی را در رتبه اول و سوم قرار دادند. ضمنا موقعیت آموزشی بهتر درس تربیت بدنی از دیدگاه دانش‍آموزان پسر نسبت به دانش ‍آموزان دختر قابل توجه بود.
  کلیدواژگان: موقعیت آموزشی، درس تربیت بدنی، دروس دوره متوسطه، اولویتبندی دروس
|
 • S.S. Shojaedin, H. Faghihi Pages 1-7
  Postural control required in daily activities and sport performances. The purpose of this study was compared postural control between teenager boys with knee varus and the control group. In this study، 20 male students aged 10-12 years were participated in two groups; the knee varus group (10 subjects with age of 11. 2 ± 1. 03 years، height 156. 15 ± 10. 29 cm، weight 39. 4 ± 7. 24 kg and abnormal amount of 3. 37 ± 0. 39 cm) and the control group (10 subjects age 11. 7± 0. 48 years، height 147. 95 ± 7. 41 cm، weight 35. 75 ± 3. 59 kg and abnormal amount 0. 0 ± 0. 0 cm). The subjects had no injury in lower limbs، head and diseases affecting the balance. Star excursion balance test and balance error scoring test was performed to assess dynamic postural control and static postural control، respectively. For statistical analysis paired sample t-test and independent t-test done with SPSS18 software. Level of confidence was set at 0. 05. Results showed no significant differences in dynamic and static postural control in any comparisons between two groups. These findings indicates that knee varus deformity had no dramatic effects on postural control in teenager boys.
  Keywords: Postural Control, Knee Varus, Star Excursion Balance Test, Balance Error Scoring System Test
 • A. Moradi, R. Hemayattalab, M. Shirbaigy Pages 9-18
  Obesity has become a serious childhood health issues worldwide. It has been suggested that children who master motor skill proficiency will be more involved in physical activity thus preventing them from being overweight. The aim of this research was Comparison between motor proficiency and BMI in pupil’s ages 9-10 years. This research was consist of112 pupils ages 9-10 years in 3 groups with difference BMI (normal، overweight، obesity). BMI was calculated from measured height and weight (body mass /height Kg. m2). Motor proficiency was evaluated using Bruininks-Oseretsky Test (Bruininks-Oseretsky Test of Motor Performance BOTMP-SF). Descriptive statistics was used to categorize the data and analyzing was based on ANOVA and Tucky H. S. D test. Analyses of variance (ANOVAs) uncovered there is significant difference between groups and normal group performed better than Overweight and obesity groupsin gross and fine motor proficiency. However، there isno significant difference between overweight and obesity groups.
  Keywords: Motor Proficiency, Body Composition, Bruininks, Oseretsky, Gross, Fine, Pupils
 • S. Nazari Pirdosti, A. Ramezani, Gh. Lotfi Pages 19-28
  This study aimed to investigate the effect of 8-weeks an aerobic and anaerobic training onthe physical abilities of12-14 years old non-athlete boys. The sample included 54 boys who wereselected randomly from202students fromShahidHosaini junior high school، and using Health Questionnaire. The subjects included 3 groups of 18 who were randomly assigned to aerobic، anaerobic and control groups. At first، all groups were pre-tested،and then two training groups participated in an 8-week program (3 session a week، each session 30-60 minutes and with the intensity of %60-%80 in the aerobic group and %70-%90 Heart Rate Reserve in anaerobic group). Finally all groups were post-tested. The data were analyzed through descriptive (means،table، diagrams) and inferential statistics including: dependent t- test،One way ANOVA and the Tukey post Hoc test. The results of the comparison of pre and post-tests records indicated that cardiovascular endurance، shoulder griddle muscle strength and endurance، lumbar and back hip muscle flexibility had significant improvementsbut for the strength and endurance of abdominal no improvement was observed in both training groups. In comparing the post test record average of 3 groups، it was observed that regarding the cardiovascular endurance and flexibility both training groups showed improvement and showed a significant difference with the control group (p˂0. 05). But in Shoulder griddle and Abdominal muscle strength and endurance، only anaerobic training could result in improvement and showed a significant differencewith the control group (p˂0. 05). It was also observed that in all of the abilities there were no significant differences between the effect of aerobic and anaerobic training.
  Keywords: Muscle Strength, Muscle Endurance, Flexibility, Aerobic Training, Anaerobic Training
 • M. Mostafapour, S.M. Kashef, H. M. Esmail Pour, V. Akbarzadeh Pages 29-34
  The most important multilateral variable of development، at present time، in the organizations and businesses fields is knowledge. This study aimed to investigate the relationship between knowledge management and the application of information technology at departments and youth sports association in West Azerbaijan province. The population were all employees of the Youth and Sports Department and the sample was determined with a statistical population (140=N). The data were collected through a standard questionnaire of Knowledge Management and a valid IT questionnaire. The reliability of the Knowledge Management questionnaire and the IT questionnaire were 90. 0 and 97. 0، respectively. The data were analyzed by Pearson correlation، multiple regression and analysis of variance. The results showed a significant positive relationship between knowledge management and application of information technology. Regression results also showed that the sub-scale of knowledge acquisition can be as the best predictor for usage of information technology in sports and youth staff department’s province. Therefore، IT as an efficient infrastructure for knowledge management and information technology can play a key role to serve as an effective tool in the acquisition، distribution and accountability to develop knowledge among the Youth and Sports Department.
  Keywords: knowledge management, application of information technology, administrative staff, youth sports
 • R. Atashgahian, M. Kashef, A.H. Barati Pages 35-43
  Urinary abnormalities as proteinuria and hematuria happens after exercise. The aim of this study was to investigate the effect of one session long distance and interval exercise on Proteinuria and Hematuria in sedentary girls. The subjects were 45 sedentary girls from Nishabour، with age; 15. 18±0. 387 year، weight: 47. 91± 7. 25 kg and height 157. 4±6. 6 cm، who randomly divided in three groups (experimental، continuous، intermittent 50 and 25 m). They ran one mile with the intensity of 86، 65 & 60% ofheart rate reserve. The Urin test was done at 1 and 24 hours after the exercise. The samples analyzed by dipstick test، centrifugation، Solforic Acid. The data were analyzed by ANOVA and t-student test. Proteinuria one hour (p≤0. 01) and 24 hour. (p ≤0. 001) after the exercise was significant. The significant excretion was in 1 hour after exercise، in intensity 86 percent and 24 h after in intensity 65%. Excreted protein، 1and 24-hour post exercise، in intensity 65% (p ≤ 0. 001) and 60% ((p≤0. 01) was significantly different. Those worked with intensity 86% was not significant. The excretion of red blood cells in the three groups was not significant. In this study، kidney ́s parameters were normal before the exercise and significantly increased at 24 hour post-exercise was maintained at high level. The highest amount of protein occurred immediately post exercise in highest intensity. But protein excretion was observed in Lower intensities، among 24 hours. Therefore، proteinuria that caused by exercise have probably related with exercise intensity and hematuria do not increase in one session.
  Keywords: Proteinuria, Hematuria, Interval Training, Continuous Training
 • D. Keshavarz, A.M. Mousavi, M.R. Jalali Pages 45-52
  The present study was conducted with the aim of comparing personality traits among athletic Iranian and non-Iranian students studying at Imam Khomeini International University، Qazvin. 280 athletic Iranian and non-Iranian students (130 Iranians، 40 Syrians، 80 Afghans، and 30 Yemenis) were picked using Stratified Random Sampling method، and they completed NEO-FFI (a shortened form of revised big 5 personality traits questionnaire). In order to identify the general differences among research groups، Two-Way Analysis of Variance was used and in order to accurately compare the means of the differences between each group with the other research groups Tukey''s Post Hoc Test was employed. Findings showed that there was a significant difference between athletic Iranian and non-Iranian students in terms of the personality trait of Neuroticism. Furthermore، there was a significant difference between athletic Iranian and Yemeni students in terms of the personality trait of Conscientiousness. However، there was not a significant difference among any of the research groups in terms of other personality traits namely Extraversion، Openness، and Agreeableness.
  Keywords: Personality, Big 5 Personality Traits, Iranian Athletes, Non, Iranian Athletes
 • R. Ramzaninejad, S. Abdi Moghadam Pages 53-61
  The purpose of the present study was to investigate the educational position of physical education Curriculum among other subjects in managers، teachers، parents، and students’ views. The statistical population were of all managers and both male and female teachers (96 managers &1514 teachers)، and all boys and girls students of Rasht (23686 students). The sample consists all the managers، 310 teachers، 400 students (197 boys and 203 girls) and their parents (n=400). The instrument was the researcher-made questionnaire، included 25 educational variables that compared educational position of physical education to other school subjects of first to third grades. Content and face validity have been approved by 12 intellectual academic professors and 20 heads of subject departments and experienced teachers، and reliability has also been approved by Cronbach Alpha method (r=0. 79 to r=0. 82). Friedman Test، Wilcoxon Test، Yeoman Witney Test، and Kruskal-Wallis test were used to test the research hypotheses (p≤0. 05). The results showed significant difference between the position of physical education subject with other school subjects on students، parents، managers، and teacher’ point of views (p=0. 001). The top priority of subjects was mathematics، sciences، foreign language and physical education from point of views of students and their parents. Also، teachers ranked first، and school principals ranked second the physical education subject among mathematics and foreign language subjects. The top priority of boys than girls toward physical education subject were considered (p=0. 001).
  Keywords: Educational situation, physical education curriculum, secondary schools subjects, priority of subjects