فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • بررسی تاثیر آموزش مزایای زایمان طبیعی و حمایت خانواده در انتخاب نوع زایمان
  لیلا جنتی، محمد اسحاق افکاری، محمدحسین تقدیسی، محمودرضا گوهری صفحه 2
  زمینه و هدف
  امروزه آمار و ارقام سزارین در سراسر دنیا و در کشور ما بسیار بالا و روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که سزارین از جمله اعمال جراحی بزرگ محسوب می شود که با عوارض بسیار خطرناک و در مواردی کشنده همراه می باشد. هدف از پژوهش حاضربررسی تاثیر آموزش مزایای زایمان طبیعی به مادران باردار شکم اول و حمایت خانواده در انتخاب نوع زایمان آنها در شهرستان کبودرآهنگ در سال 91 می باشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با حضور 77 نفر از زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مرکز بهداشتی-درمانی شهرستان کبودرآهنگ در سال 91 می باشد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مداخله آموزشی در گروه آزمون به صورت برگزاری 3 جلسه آموزشی در گروه های 20 نفره جهت گروه آزمون و خانواده ایشان به طور همزمان و مجزا، همراه با توزیع پمفلت انجام گرفت. بلافاصله پس از پایان جلسات و نیز 30 روزبعد، پس آزمون با تکمیل مجدد پرسشنامه آگاهی در مورد مزایای زایمان طبیعی و پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی Zimet انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های توصیفی و استنباطی (Tزوجی، Tمستقل و خی دو) در سطح معنی داری 5% انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی در مادران باردار گروه آزمون از 63/52 به 91/89 تغییر یافت. اما در گروه کنترل تغییر قابل ملاحظه ای دیده نشد. نتیجه آزمون تی زوجی نشان داد که میانگین نمره حمایت اجتماعی در گروه آزمون به میزان 40/11 ارتقا یافته است (001/0p<). میانگین نمره آگاهی در خانواده آزمون از 28/53 به 76/92 تغییر یافت که این تفاوت معنی دار می باشد (001/0p<). میزان انتخاب زایمان به روش طبیعی در گروه آزمون پس از آموزش بطور معنی داری افزایش یافته، اما این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت ارائه آموزشهای لازم به خانم های باردار درکنارحمایت خانواده بر نحوه انتخاب زایمان و کاهش آمار سزارین درخواستی موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش، حمایت خانواده، نوع زایمان
 • مقاله مروری
 • فاطمه شیرانی، فاطمه زریباف، احمد اسماعیل زاده صفحه 641
  مقدمه
  سبک زندگی افراد جامعه خصوصا عوامل غذایی نقش مهمی در افزایش روز افزون بیماری های قلبی و عروقی دارد. با توجه به دریافتهای غذایی کربوهیدرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه، توجه به نوع کربوهیدرات مصرفی در بروز بیماری های قلبی و عروقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مروری بر مطالعات پیشین در زمینه ارتباط بین نمایه گلیسمیک و بار گلیسمیک رژیم غذایی با بیماری های قلبی و عروقی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  با استفاده از موتور جستجوی Pubmedو کلید واژه هایی مانند glycemic index، glycemic load، cardiovascular disease و coronary heart disease مقالات با طراحی های مقطعی، کارآزمایی بالینی، کوهورت آینده نگر انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج مطالعات نا همسو است اما نشان می دهد دریافت رژیم غذایی با نمایه و بار گلیسمیک پائین دارای اثرات مفیدی بر متابولیسم گلوکز و غلظت چربی های سرم چربی ها در بدن می باشد و به عنوان یک عامل محافظتی در بیماری های قلبی و عروقی مطرح می شود.
  نتیجه گیری
  شواهد موجود رابطه ای قطعی بین نمایه گلیسمیک و بار گلیسمیک با بیماری های قلبی عروقی را گزارش نکرده اند. انجام مطالعات بیشتر و دقیق تر ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کربوهیدرت، نمایه گلیسمیک، بار گلیسمیک، بیماریهای قلبی عروقی
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • الناز دانش زاد، لیلا آزاد بخت*، فلورانس نعمانی، سعید عباسی، فاطمه شیرانی، پیمان ادیبی صفحه 655
  مقدمه و هدف
  سوء تغذیه از عوامل مهمی است که مدت بستری در بیمارستان را افزایش می دهد، از طرفی تغذیه مناسب، نتایج بالینی بیماران بدحال را بهبود می بخشد. با توجه به انجام ارزیابی های اندک در این زمینه، در این مقاله بر آنیم تا به ارزیابی شاخص های آنتروپومتریک و بیوشیمیایی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بپردازیم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 100 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا در اصفهان انجام شد. اندازه گیری ها شامل قد، وزن، انرژی دریافتی، انرژی مورد نیاز فرد و همچنین اندازه گیری محیط میانه ی دور بازو و دمای بدن بود. شاخص های های بیوشیمیایی نیز دو مرتبه اندازه گیری شده اند. شاخص های کیفی اندازه گیری شده شامل نوع بیماری، عفونت، زخم بستر، تهویه و نوع تغذیه ی بیمار بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 صورت گرفته است.
  یافته ها و
  نتایج
  انرژی دریافتی در 61 % در این بیماران کمتر از انرژی مورد نیاز آنها می باشد و تنها 39 % از آنها انرژی کافی را دریافت کرده اند. سطح سرمی پتاسیم، فسفرو میزان آلبومین سرم در محدوده ی طبیعی و میانگین کراتینین بالاتر از محدوده ی طبیعی قرار داشت. میزان دور بازو در 69% بیماران نسبت به اندازه گیری روز اولشان کاهش یافت. بیشترین نوع تغذیه در بیماران مربوط به تغذیه با گاواژ بود (54 %). 77% از بیماران در روز هفتم نمونه گیری مقادیر آلبومین کمتر از نرمال داشته اند اصلی ترین علت بستری شدن، انواع جراحی بخصوص جراحی پس از سوانح مانند حوادث رانندگی بوده است.
  نتیجه گیری
  بیماران بستری در بخش ICU در معرض سوء تغذیه بیمارستانی می باشند و نیازمند مراقبت های ویژه تغذیه ای هستند
  کلیدواژگان: سوء تغذیه، ارزیابی تغذیه ای، بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
 • مقداد کاظمی، شهرام صفری، جعفر اکبری*، محمد امین موعودی، بهزاد مهکی صفحه 669
  مقدمه
  ارزیابی ریسک ماکروارگونومی یکی از روش های ارزیابی ریسک ارگونومی جهت شناسایی انواع خطراتی می باشد که افراد در محیط های کاری با آن ها در مواجهه اند. شاخص فشار نسبی یکی از روش های ارزیابی ریسک ماکروارگونومی است که قادر به شناسایی ریسک فاکتورهای مرتیط با بروز مخاطرات شغلی در محیط کار می باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک ارگونومیکی مشاغل موجود در صنایع نساجی با شاخص فشار نسبی بود.
  روش اجرا: این مطالعه به روش سرشماری و در بین156 نفر از پرسنل شاغل درصنایع نساجی در سه شیفت کاری صبح، عصر و شب انجام گرفت. جهت محاسبه شاخص فشار نسبی،معادله های گوناگونی برای اجزای کار تعریف شده که توسط آنها این شاخص محاسبه می گردد. ارزش نهایی برای شاخص فشار نسبی،یک معیار بین صفر تا 10 می باشد که عدد صفر بر خطرناک/ نا ایمن/ بدون بهره ور بودن و عدد 10 بر بی خطر/ ایمن/ بهره ور بودن دلالت دارد.
  یافته ها
  آزمون آماری ANOVA نشان داد که در بین 6 حیطه شاخص فشار نسبی، حیطه ی کار دستی و حواس در بین شیفت های کاری مختلف در صنایع نساجی دارای ارتباط معنی داری با خطر بروز مخاطرات شغلی می باشند(P<0.05). همچنین حیطه های پوسچر و حمل دستی بار به ترتیب با میانگین (11/.) 6/19 و (41/.) 9/14 کمترین و بالاترین نمره را در بین 6 حیطه شاخص فشار نسبی به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاصل از پژوهش، وضعیت بدنی افراد در هنگام کار و کار دستی بعنوان تاثیر گذارترین عوامل در بروز مخاطرات شغلی در بین افراد شاغل در صنایع نساجی شناخته شدند. لذا حفظ پوسچر مناسب در هنگام فعالیت وکاهش میزان فعالیت هایی دستی توسط افراد در طی هر شیفت کاری می تواند تاثیر بسزایی در کاهش مخاطرات شغلی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ماکروارگونومی، شاخص فشار نسبی، صنایع نساجی
 • شهرام مامی*، زینب محمدبیگی صفحه 678
  مقدمه
  هوش هیجانی به عنوان توانایی درک احساسات خود و دیگران، ارتباط با مردم، انطباق و کنار آمدن با فشارها وخواسته های محیطی تعریف می شود. مهارت هایی چون خودآگاهی هیجانی،خودمدیریتی،آگاهی اجتماعی،مدیریت روابط به عنوان چهار مهارت متشکل هوش هیجانی شناخته شده اند.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی همبستگی به صورت مقطعی در سال تحصیلی 92-91 روی 248 نفر(137پسر و111 دختر) از مجموع 740 نفر از دانشجویان دختر وپسر موسسه آموزش عالی باختر مرکز ایلام که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند اجرا گردید. جهت بررسی نقش جنسیت در مهارت های چهارگانه هوشی هیجانی از پرسش نامه هوش هیجانی (Bradbry Travis - Graves) 28 سوالی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss نسخه 20 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل multivariate صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان هوش هیجانی و مهارت های چهارگانه آن (خودآگاهی هیجانی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط) دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین نمرات هوش هیجانی و مهارت های چهارگانه آن در دختران بیشتر از پسران است.
  نتیجه گیری
  جنسیت با هوش هیجانی در ارتباط بوده و از سویی میزان مهارت های هوش هیجانی در دختران و پسران می تواند با هم تفاوت داشته باشد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، جنسیت، خودآگاهی هیجانی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط
 • مهربان صادقی، امین تاجی اشکفتکی*، حسن هاشمی، سعید حسینی صفحه 685
  مقدمه
  فشار نقاط مصرف در شبکه های آبرسانی یکی از مهم ترین پارامترهای هیدرولیکی است که می تواند در مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب مورد استفاده قرار گیرد. از آن جایی که فشار، اثرات متفاوتی بر پارامترهای مختلف مدیریت شبکه، هم چون عملکرد هیدرولیکی، قابلیت اطمینان، پایداری شبکه و نشت دارد لذا کنترل آن از اهمیت بسیاری در سطوح مختلف مدیریتی برخوردار است. در این تحقیق سعی شده با اجرای برنامه برای دوشبکه توزیع آب شهری وضعیت فشار، نشت و کیفیت آب در نقاط مختلف شبکه مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
  روش ها
  به منظور مدل سازی شبکه از نرم افزار water Gems v 0/3 استفاده شد. با استفاده از این نرم افزار، شبکه به دو صورت ثقلی و پمپاژ مستقیم، مدل و طراحی گردید.
  یافته ها
  در زمان مینیمم مصرف، فشار در 45 درصد از گره های شبکه توزیع ثقلی بالای 70 متر می باشد، در حالی که در پمپاژ مستقیم به جز دو گره، فشار از 60 متر تجاوز نکرد. در زمان ماکزیمم مصرف فشار در 15 درصد از گره های شبکه توزیع ثقلی و 35% از شبکه پمپاژ مستقیم کمتر از 30 متر می باشد. میزان نشت آب در شبکه توزیع ثقلی در زمان مینیمم مصرف 43% بیشتر از حالت مشابه در پمپاژ مستقیم می باشد. نتایج نشان داد که میزان کلر باقی مانده در 62% از لوله های شبکه پمپاژ مستقیم در حد استاندارد و در 100% از لوله های موجود در شبکه توزیع ثقلی کمتر از حد استاندارد بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه با مقایسه پارامترهای فشار، میزان نشت، سن آب و میزان کلر باقیمانده، بین دو سیستم توزیع ثقلی و استفاده از ایستگاه های پمپاژ مستقیم آب، نشان داده شد که کلیه این پارامترها در شبکه پمپاژ مستقیم در شرایط مطلوب تر و نزدیک تر به مقادیر استاندارد آن می باشند.
  کلیدواژگان: نشت، سیستم آبرسانی، شبکه توزیع، کلر باقیمانده، Water Gems
 • حسینعلی یوسفی، * فرهاد فروهرمجد، سمیه بلقن آبادی صفحه 697
  مقدمه
  با توجه به عوارض غیر قابل جبران سر و صدا در جامعه و محیط های صنعتی، کاهش آلودگی صوتی در منبع تولید صوت بهترین و موثرترین راه کنترلی است. فیلتر آکوستیکی) سایلنسر(ابزاری است که از انتقال امواج صوتی جلوگیری می کند. نوعی از این سایلنسر، جاذب هلم هولتز (تقویت کننده با شاخه فرعی) می باشد که برای فرکانس های پایین و زیر 200 هرتز مانند صدای فن و کانال ها مناسب می باشد. هدف این مقاله بررسی کارایی جاذب طراحی شده در کاهش صدای های پایین می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی است. جاذب هلمهولتز طراحی شده روی کانالی مشابه کانال تهویه نصب شد. با استفاده از نرم افزار پردازش و تولید سیگنال (MATLAB)، سیگنال هایی در فرکانس های بسیار پایین 250 تا 500 هرتز تولید و از طریق بلندگو در طول کانالی پخش شد. سپس با مقایسه تراز فشار صوت قبل و بعد از جاذب هلمهولتز میزان صوت کاهش یافته را در فرکانس های مختلف بررسی و پردازش سیگنال های داخل کانال و تهیه الگوریتم صدا در کانال توسط نرم افزار MATLAB انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین کاهش صدا در فرکانس 125 هرتز در بین جاذب های هلمهولتز، با قطر محفظه 63 میلی متر و قطر دهانه جاذب 1 سانتی متر بود. میزان کاهش صدا در فرکانس 125 هرتز بیشترین و 500 هرتز کمترین بود. با توجه به اندازه گیری های انجام شده در فرکانس 125 هرتز با افزایش صدا توسط جاذب ها و هم چنین با افزایش قطر دهانه جاذب، میزان جذب صدا کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که جاذب های هلمهولتز طراحی و نصب شده در کانال در فرکانس مشخصی از صدای با فرکانس های پایین بیشترین کاهش صوتی را خواهد داشت که این کاهش در جاذب های با سایز کوچکتر مشهودتر بود و هم چنین با افزایش قطر محفظه جاذب های هلمهولتز و افزایش سطح مقطع گردنه در جاذب ها میزان جذب صدا کاهش پیدا کرد. با توجه به این که استفاده بیشتر از وسایل جدید در محیط های عمومی نظیر سیستم های تهویه، کمپرسورها، رایانه، پرینتر و غیره مشکلات دیگری را در ارتباط با صدای با تراز نه چندان بلند اما آزاردهنده در فرکانس های کم ایجاد نموده است، در نتیجه با تعیین محدوده فرکانسی موثر جاذب هلمهولتز، می توان از آن به عنوان وسیله ای موثر و کارامد جهت کاهش یا حذف صدا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کاهش صدا، جاذب هلمهولتز، سایلنسر
 • حسن اشرفیان امیری، ابراهیم میکانیکی، سید داود نصرالله پور شیروانی*، محمد جواد کبیر، ناهید جعفری، محمدرضا میرزایی، ارسلان داداشی، محمد نعیمی طبیعی صفحه 708
  مقدمه
  جلب همکارهای برون بخشی یکی از استراتژی های بهداشت برای همه تا سال 2000 بوده که در قرن بیست و یکم هم مورد تاکید قرار گرفت. اگر اعضای نهادهای محلی از واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت راضی تر باشند، همکاری و مشارکت بیشتری در اعتلای برنامه های سلامت می نمایند. این مطالعه به منظور تعیین سطح رضایت اعضای نهادهای محلی از مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان های شمالی ایران در سال 1391 انجام گرفت.
  روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که به صورت مقطعی در شش ماهه دوم 1391 انجام گرفت. 25% مراکز مجری طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در سه استان گلستان، مازندران و گیلان، مجموعا 139 مرکز از 552 مرکز مجری بصورت تصادفی منظم به عنوان خوشه های پژوهش انتخاب و در هر مرکز منتخب اعضای شورای حل اختلاف، شورای اسلامی، شورای بهداشتی، دهیار، مدیر و معلم بومی در دست رس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده ها در SPSS17 در سطح معنی داری P<0.05 تحلیل شد.
  یافته ها
  از بین 601 عضو نهادهای محلی مورد مطالعه، 521 نفر (86/7 درصد) مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سنی کل افراد 9/7±45 سال بود. میانگین سطح رضایت اعضای نهادهای محلی از خانه بهداشت از 5 نمره، 0/6±4/3 و از مرکز بهداشتی درمانی 0/7±3/7 بوده است. پایین ترین سطح رضایت مربوط به کامل نبودن امکانات و خدمات قابل ارائه و بالا بودن هزینه خدمات دریافت شده بوده است. سطح رضایت اعضای نهادهای محلی از خانه های بهداشت در استان های شمالی ایران تفاوت معنی دار داشت (0/005=P). بین نوع نهاد محلی و رضایت کلی از خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی رابطه معنی دار وجود نداشت (p=0.149 & p=0.893).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد اعضای نهادهای محلی از واحدهای سطح اول نظام شبکه به جزء در 2 مورد (کامل بودن امکانات و هزینه خدمات) راضی بودند. پیشنهاد می گردد شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها با جلب مشارکت اعضای نهادهای محلی از ظرفیت های موجود جهت اعتلای سلامت بهره برداری نمایند.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، نهادهای محلی، همکاری برون بخشی، پزشک خانواده، بیمه روستایی
 • شیوا سوری، احسان الله حبیبی*، اکبر حسن زاده صفحه 719
  مقدمه
  اندازه گیری نیروی چنگش یکی از پارامترهایی است که در پزشکی و علم ارگونومی کاربرد دارد. این مطالعه دارای 2 هدف اصلی بود. اول تعیین رابطه بین عوامل آنتروپومتریک بر قدرت چنگش دست، دوم اولویت بندی این متغیرها در پیش بینی قدرت چنگش دست.
  روش ها
  این مطالعه از نوع کاربردی بوده و بر روی 204 نفر انجام شد و 14 بعد دست با استفاده از کولیس دیجیتالی (ساخت شرکت Mitutoyo، ژاپن) با رزولوشن 0/01 میلی متر و دقت 0/01 میلی متر اندازه گیری شد. قدرت چنگش در کلیه افراد شرکت کننده در این پژوهش به وسیله دستگاه داینامومتر مدل jamar مطابق توصیه انجمن درمانگران دست آمریکا (ASHT یا American Society of Hand Therapists) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بین قدرت چنگش و ابعاد دست رابطه مستقیم وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد رابطه مستقیمی بین ابعاد دست، طول قد، شاخص توده بدن و قدرت چنگش وجود دارد و دست غالب به طور معنی داری قوی تر از دست دیگر بود.فاکتور قد با ضریب همبستگی 0/63 و بعد از آن بیشترین پهنای دست (عمودی) با ضریب همبستگی 0/33 در قدرت چنگش نقش به سزایی داشته است.
  نتیجه گیری
  از آن جا که وسیله ی اندازه گیری قدرت چنگش در همه صنایع وجود ندارد لذا به راحتی می توان از پارامترهای قد و پهنای دست برای پیش بینی قدرت چنگش دست افراد استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استاندارد ASHT، نیروی چنگش، حالت چنگش، آنتروپومتری
 • مریم سکاکی، زهرا گوزلیان، خدیجه حاجی میری*، هما بدیعی، منصور مهاجری صفحه 729
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین سرطان مهاجم و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در اکثر کشورهای دنیا محسوب می شود. انجام روش های غربالگری در تشخیص اولیه سرطان پستان بسیار مهم می باشد. این مطالعه به بررسی آگاهی و باورهای بهداشتی زنان بالای40 سال در خصوص انجام ماموگرافی پرداخته است.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 384 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 90-1389 انجام گرفت. نمونه ها از طریق نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله پرسش نامه، به صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اکثریت زنان مورد مطالعه (86/9%) آزمون غربالگری ماموگرافی را انجام نداده بودند. آگاهی 48/7% افراد در زمینه سرطان پستان در حد متوسط بود و 37/2% آن ها معتقد بودند دلیل انجام ندادن ماموگرافی، عدم توصیه پزشک به آنان می باشد. هم چنین بین میزان تحصیلات و آگاهی واحدهای پژوهش ارتباط معنی داری دیده شد (0/001=P). بین میزان تحصیلات و شدت درک شده (0/004>P)، منافع درک شده (0/001>P) و موانع درک شده (0/001>P) ارتباط معنی دار وجود داشت. در صورتی که بین میزان تحصیلات وحساسیت درک شده ارتباط معنی داری (0/03=P) دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه لزوم توجه بیشتر برنامه ریزان بهداشت و درمان کشور را به آموزش و ترویج روش های غربالگری و برطرف نمودن موانع آشکار می سازد. هم چنین پیشنهاد می شودکه ماموگرافی به طور روتین و رایگان به عنوان یک آزمون غربالگری در زنان بالای 40 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی به اجرا گذاشته شود.
  کلیدواژگان: ماموگرافی، مدل اعتقادی بهداشتی، سرطان پستان
 • سیدابوالفضل مسعودیان، محمدمهدی امین، آرزو رحیم نیا صفحه 739
  مقدمه و هدف
  سلامتی در جامعه به عنوان سرمایه گذاری شناخته می شود و آب و هوا، از تاثیرگذارترین عوامل بر سلامتی است. هدف از این مطالعه تعیین گونه های هوا و رابطه ی هر یک از آن ها با مرگ ومیر ناشی از بیماری های سیستم تنفسی در اصفهان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، با استفاده از 36 متغیر اقلیمی، در یک دوره پنجاه ساله و از طریق نرم افزارATLAB M، گونه های غالب هوای اصفهان مشخص گردید. پراکندگی زمانی گونه های هوا و هم چنین مرگ ومیر در اصفهان تعیین شد. نهایتا، پهنه بندی بیماری های سیستم تنفسی در مناطق اصفهان با استفاده از GISArc مشخص گردید.
  یافته ها
  اصفهان هفت گونه هوا دارد که احتمال مرگ ومیر ناشی از بیماری مزمن ریه و برنش و آمبولی ریه به ترتیب با 27.5 % و 26.2 % در هنگام رخداد گونه گرم و خشک و احتمال مرگ بر اثر پنومونی و آسم به ترتیب با 23.09 و 21.7 درصد در هنگام رخداد گونه سرد، خشک، کم بارش، آرام و احتمال مرگ بر اثر بسته شدن راه های تنفسی با 66.6% در هنگام رخداد گونه ی سرد بادی است. اوج حاکمیت این گونه ها در ماه های تیر، شهریور، دی و بهمن می باشد و ازنظر پراکندگی مکانی بیشترین مرگ ومیر ناشی از این دو بیماری در مناطق 3 و 1 اصفهان است.
  نتیجه گیری
  افرادی که بیماری های تنفسی دارند بهتر است در اوج حاکمیت گونه هواهای 2، 3 و6 یعنی اواسط ماه های شهریور و تیر هم چنین دی و بهمن مراقبت بیشتری شود و مسئولین باید در برنامه ریزی های آینده به مناطق 3 و1 اصفهان توجه بیشتری کنند.
  کلیدواژگان: جغرافیای پزشکی، گونه های هوا، بیماری های سیستم تنفسی، مرگ ومیر، مناطق اصفهان
 • زهرا ابراهیمی عراقی نژاد، آذر طل، داود شجاعی زاده*، محبوبه خورسندی، فهیمه باقری صفحه 752
  مقدمه
  افراد مشغول به کار در مشاغلی مانند پرستاری دارای استرس فراوان و در معرض ابتلا به اختلالات اضطرابی می باشند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر برنامه آموزشی آرامسازی کاربردی براساس الگوی پرسید بر کاهش اضطراب پرستاران در سال 1392-1391بود.
  روش کار
  در این مطالعه مداخله ای با گروه شاهد، 40 کارشناس پرستاری از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در گروه مداخله و 40 کارشناس پرستاری از بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع) شهر اراک در گروه شاهد قرار داشتند،گروه مداخله و شاهد به صورت تخصیص تصادفی انتخاب شدند.جهت سنجش اضطراب از پرسشنامه اضطراب آشکار – پنهان اشپیل برگر و جهت مداخله از پرسشنامه طراحی شده براساس الگوی پرسید استفاده گردید.مداخله به مدت 7 جلسه و هر جلسه 60 تا 90 دقیقه انجام گردید.تکمیل پرسشنامه قبل، بلافاصله و شش ماه بعد از مداخله صورت گرفت. داده ها در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار(p<0/05)معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنی دار نداشت (0/3=P).اما بلافاصله بعد از مداخله و نیز 6 ماه بعد از مداخله میانگین نمره اضطراب آشکار و پنهان در گروه مداخله به طور معنی دارکمتر از گروه شاهد شد(p<0/001).بلافاصله و نیز 6 ماه بعد از مداخله میزان عوامل مستعد کننده،قادر کننده، تقویت کننده و رفتارهای مقابله با اضطراب در گروه مداخله نسبت به شاهد افزایش معنی دار داشت(p<0/001).
  نتیجه گیری
  یافته ها تاثیر برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید را جهت کاهش اضطراب پرستاران تایید می نماید. به نظر میرسد استفاده از مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید به ویژه آموزشهای بهبود سلامت جسمی و روحی بتواند درجمعیت های خاص و کل جامعه باعث ارتقای سلامت و افزایش کارایی جامعه مورد نظر شود.
  کلیدواژگان: اضطراب، پرستاران، مداخله آموزشی، مدل پرسید
 • محمد تقی قانعیان، محمدحسن احرامپوش، صادق کاظمی*، محسن سعدانی، محسن عسکر شاهی، پروانه طالبی، ساره رحیمی صفحه 766
  سابقه و هدف
  امروزه مقادیر زیادی سورفاکتانت های حاوی SDS مصارف خانگی داشته و در انتهای جریان فاضلاب شهرها و ورودی تصفیه خانه ها دیده می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی جذب سورفاکتانت سدیم دوسیل سولفات بر خاک مونتموریونیت به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و در دسترس در ایران بوده است
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است اثر غلظت اولیه سدیم دودسیل سولفات(SDS)، جرم جاذب و زمان واکنش بر حذف سدیم دودسیل سولفات توسط جاذب خاک مونتموریونیت مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه روی نمونه های سنتزی حاوی غلظت های 50و30، 10 میلی گرم در لیتر دودسیل سولفات انجام گرفت. غلظت مقادیر دودسیل سولفات به روش اسپکتروفتومتری در طول موج 625 نانومتر تعیین شد. مقادیر 0/5 و 0/25، 0/1 گرم در لیتر جرم جاذب در pH 10و 7، 4 در شرایط اختلاط کامل هوا با زمان های تماس (30و20،10، 5، 2/5) دقیقه مورد آزمایش قرار گرفت. مقادیر SDS و COD در مراحل مختلف اندازه گیری شد.
  یافته ها
  با افزایش جرم جاذب و زمان واکنش مقدار حذف آلاینده افزایش و با افزایش غلظت اولیه دودسیل سولفات مقدار حذف کاهش یافت. داده های این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان جذب دودسیل سولفات توسط خاک مونتموریونیت در مدت زمان 30 دقیقه انجام و آزمایش به حالت تعادل می رسد. بیشترین میزان راندمان حذف و ظرفیت جذب در شرایط بهینه(غلظت اولیه mg/l 10، جرم جاذب 0/5 گرم در لیتر و pH=7 اتفاق افتاد. راندمان حذف SDS و CODبه ترتیب برابر با 77/5 و76 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  بررسی راندمان جذب SDS بر ذرات خاک مونتموریونیت بیانگر تغییرات جزئی در pH های مختلف بوده به نحوی که با افزایش pH از 4 به 10 راندمان به مقدار کمی افزایش یافته است. فرایند جذب همچنین تحت تاثیر جرم جاذب و غلظت اولیه SDS نیز قرار داشته به نحوی که افزایش جرم جاذب وکاهش غلظت اولیه آلاینده موجب افزایش کارایی جذب شده است.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، خاک مونتموریونیت، سدیم دو دسیل سولفات، محلول های آبی
 • محمدرضا طاهری، احسان الله حبیبی*، اکبر حسن زاده، محبوبه مهدوی راد صفحه 775
  مقدمه
  بارکاری ذهنی یک مفهوم کلی در ادبیات ارگونومی و فاکتورهای انسانی و یک ساختار پیچیده و چند بعدی است که بوسیله نیاز های کاری خارجی، محیط، فاکتورهای روانی و سازمانی، توانایی های ذهنی و سازمانی تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی بارکاری ذهنی و تاثیر آن روی ناراحتی های اسکلتی عضلانی در بین پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان می باشد.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که روی 247 نفر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان که به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند در تابستان 1392 انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های بار ذهنی کار مدل NASA-Tlx به کارگرفته شد. همچنین جهت بررسی میزان اختلالات اسکلتی – عضلانی از پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی - عضلانی کرنل (CMDQ) استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20 و به وسیله آزمون همبستگی Pearson، Spearmanو رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  نتایج
  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان ناراحتی های اسکلتی عضلانی پرستاران با ابعاد بار کاری عملکرد و نیاز ذهنی رابطه معنی داری وجود نداشت (P > 0/05) ولی دیگر ابعاد بار کار ی بخصوص میزان نا امیدی با شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در میان پرستاران رابطه مستقیم وجود داشت.(r=0.304 P < 0/05)
  نتیجه گیری
  استرس و فشار روانی یک جزء جدایی ناپذیر در محیط های کاری بیمارستان ها می باشد. به طوری که میزان ناامیدی پرستاران ارتباط مستقیمی با ناراحتی های اسکلتی عضلانی داشت و این در حالی بود که در طی ارزیابی هر یک از ابعاد بارکاری ذهنی میزان ناامیدی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بود که بایستی یکی از اولویت های اصلی مدیران بیمارستانها کاهش استرس در محیط کار پرستاران باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، پرستاران، بیمارستان، شاخص بار کاری NASA، TLX
 • امیر کاوسی، یوسف بشیری*، یدالله محرابی، کوروش اعتماد صفحه 786
  مقدمه
  سرطان معده دومین سرطان شایع و کشنده ترین سرطان در ایران به شمار می آید. در این پژوهش به پهنه بندی و توزیع جغرافیایی سرطان معده و شناسایی خوشه های پرخطر این سرطان با استفاده از آماره کاوشی فضا- زمان پرداخته شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع کاربردی بود. داده های مورد نیاز آن از گزارش های ثبت سرطان اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج شد. این داده ها به تفکیک استان ها برای یک دوره 5 ساله از سال 1384 تا 1388 ثبت شده بودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی خوشه ها از نرم افزار SaTScan و برای پهنه بندی توزیع سرطان معده و نمایش خوشه ها در کشور از نرم افزارArcGIS10 استفاده شد.
  یافته ها
  پس از تجزیه و تحلیل سه خوشه پرخطر شناسایی گردید. محتمل ترین خوشه، استان های اردبیل، گیلان، زنجان، آذربایجان شرقی، قزوین، آذربایجان غربی، کردستان، همدان، تهران و مازندران را در دوره زمانی 1387 تا 1388 شامل گردید که از لحاظ آماری در سطح 05/0 معنی دار بود. علاوه بر محتمل ترین خوشه، دو خوشه ی ثانویه نیز بدست آمد. خوشه ی ثانویه اول، شامل استان های خراسان جنوبی، کرمان و خراسان رضوی و از لحاظ آماری معنی دار بدست آمد. خوشه ثانویه دوم استان کهگیلویه و بویراحمد را در بر می گرفت که از لحاظ آماری معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  نقاط پرخطر با استفاده از آماره کاوشی فضا – زمان شامل استان های شمالی، شمال غربی و مرکزی خصوصا اردبیل، کردستان، مازندران و گیلان می باشد. پیشنهاد می شود آزمایشات غربالگری در نقاط پرخطر و مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتری برای پیاده سازی برنامه های پیشگیری از آن صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، آماره کاوشی فضا، زمان، شناسایی خوشه، پهنه بندی بیماری
 • رویا بداقلو، سلیمان خیری*، مرتضی سدهی، محمدرضا آخوند صفحه 795
  مقدمه
  کراتوکنوس یک بیماری دو طرفه قرنیه است، که یکی از راه های درمان آن انجام پیوند است. ممکن است پیوند توسط سیستم ایمنی فرد گیرنده، دفع گردد که این مسئله موجب شکست پیوند خواهد شد. هدف این مطالعه تحلیل بیزی عوامل موثر بر دفع پیوند قرنیه دو طرفه بر اساس تابع مفصل است.
  روش کار
  یک نمونه از زمان بقای پیوند دوطرفه کراتوکنوس بررسی شد. از آنجایی که بین زمان های دفع پیوند قرنیه هبستگی وجود دارد، برای تحلیل داده های زمان دفع پیوند قرنیه دو طرفه از مفصل ارشمیدسی کلایتون استفاده شد، بطوریکه برآورد پارامترها به روش تحلیل بیزی و بر اساس الگوریتم های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی و به کمک نرم افزار انجام گرفت. برای مدل بندی تابع خطر، مدل خطر وایبول بکار گرفته شد.
  نتایج
  وجود واسکولاریزاسیون قرنیه در زمان دفع پیوند اول و تازگی قرنیه در زمان دفع پیوند دوم تاثیر معنی داری بر زمان دفع پیوند داشتند. همچنین سن در زمان انجام پیوند، تاثیر جزئی معنی دار در هر دو زمان دفع اول و دوم داشت. میانگین پسین پارامتر همبستگی برای مفصل کلایتون برابر با 0/98 وضریب همبستگی تاوکندال بین زمان های دفع پیوند اول و دوم قرنیه 0/3 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاکی از همبستگی بین زمان های دفع پیوند اول و دوم است. افزایش سن بصورت جزئی خطر دفع پیوند را بالا می برد. نگهداری قرنیه در محلول و همچنین وجود واسکولاریزاسیون قرنیه باعث افزایش خطر دفع پیوند قرنیه می شود.
  کلیدواژگان: دفع پیوند قرنیه دو طرفه، کراتوکنوس، تحلیل بیزی، مفصل کلایتون، مونت کارلوی زنجیر مارکوفی
 • لیلا درویشی، رضا غیاثوند، غلامرضا عسگری*، زهرا مقصودی صفحه 806
  مقدمه
  غذاهای فراویژه ویاغذاهای عملکردی ازدسته غذا-داروهامحسوب می شوند که دارای خواص درمانی چشمگیری درپیشگیری ودرمان انواع بیماری های دژنراتیو وسرطانها می باشند.ترکیبات بیواکتیو اقلام مختلف غذایی متناسب بامزاج ذاتی بدن،روش زندگی،عملکرد جسمی وروحی وهمچنین اصول و مبانی طب سنتی می تواند درکنترل اختلالات مزمن وهزینه های اقتصادی مثمرثمرواقع شود.بدین منظورمطالعه حاضربه بررسی باورها وعقایدمردم درخصوص خواص غذا- داروهابرمبنای تاثیر سردی،گرمی آنها می پردازد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر700 زن خانه داراصفهانی ازاردیبهشت تا بهمن ماه سال 90 اجراشده است. نمونه گیری باروش خوشه ایسیستماتیک انجام شد. با استفاده ازپرسشنامه نظرات وباورهای شرکت کنندگان درخصوص خواص غذاهاازدیدگاه طب سنتی موردبررسی قرارگرفت و سپس با مستندات معتبر طب سنتی ایران از جمله کتب «قانون در طب»، «الشامل فی الصناعه الطیبه» و «مخزن الادویه» مقایسه گردید. آنالیزداده هابا استفاده ازجدول اعداد متقاطع و تست آماری مک نماردرنرم افزارSPSS نسخه 20 اجراشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی ها نشان دادکه30 نوع از اقلام و فرآورده های غذایی عمدتا ازدسته ادویه وچاشنی ها، میوه جات، انواع گوشتها و انواع منابع کربوهیدرات های ساده و مواد شیرین کننده بودند که این اقلام مذکورتحت عنوان غذاهای با طبع گرم از نظرعموم شرکت کنندگان مطرح گردیدند. نتیجه حاصل از مقایسه ها حاکی ازتطابق حدودا 50 درصدی اعتقادات زنان با مستندات مرتبط طب سنتی بود.
  نتیجه گیری
  بررسی درصد توافق خواص مواد غذایی با مستندات،بیانگر لزوم تمرکزبرآموزش وفراهم سازی زمینه شناخت خواص غذا– داروها درزنان به عنوان مسئول تغذیه خانواده میباشدکه می توانددرراستای پیشگیری،کنترل ودرمان بیماری هامفیدواقع گردد.
  کلیدواژگان: غذاهای گرم، غذاهای عملکردی، غذاهای فراویژه، طب سنتی
 • نیره سادات سلیمان زاده نجفی، حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور، بهجت طاهری صفحه 813
  مقدمه
  یکی از مهم ترین عوامل موثر بر انجام تحقیق در دانشجویان، باورهای آن ها نسبت به توانایی هایشان در این زمینه است. هم چنین آگاهی اساتید و مربیان از خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان، می تواند نقش به سزایی در تربیت دانشجویان پژوهشگر داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین میزان خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی می باشد.
  روش ها
  روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه مقطعی است که در سال 1391انجام گرفت. جامعه آماری، همه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 344 دانشجو به دست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه و سهم هر دانشکده یکسان (44 نفر) بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد (شامل 7 بعد) با طیف لیکرت (5 گزینه ای) است. روش گردآوری اطلاعات مراجعه حضوری به دانشکده های مذکور بوده است. نوع آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه و t مستقل) و نرم افزار مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها SPSS نسخه 21 می باشد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، بعد اخلاق پژوهش بیشترین میانگین و بعد پژوهش کیفی کمترین میانگین را در بین ابعاد خودکارآمدی پژوهشی به خود اختصاص داده اند. هم چنین مقایسه نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی با ویژگی های جمعیت شناختی حاکی از این بود که تفاوت معنی داری بین نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی با جنس، دانشکده و مقطع تحصیلی وجود ندارد (0/05نتیجه گیری
  از آن جا که نمره اکثر ابعاد خودکارآمدی پژوهش پایین تر از حد متوسط بوده است، لذا برگزاری کار گاه های مناسب به صورت دوره ای و متناوب، گنجاندن واحدهای درسی در سرفصل دروس، موظف کردن دانشجویان به انجام طرح ها و مقالات پژوهشی در مقاطع تحصیلی پایین و نهادینه کردن فرهنگ تحقیق برای دانشجویان توسط اساتید مجرب، از جمله راهکارهای عملی است که می تواند انگیزه لازم را برای انجام پژوهش کارآمد توسط دانشجویان به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقیاس خودکارآمدی پژوهشی، دانشجویان
 • منصوره دهقانی، حسن هاشمی، طیبه عابدی، نرگس شمس الدینی صفحه 821
  مقدمه و اهمیت موضوع: تولید مواد زائد جامد محصول فعالیت های مختلف انسان است که امروزه با تغییر شیوه زندگی و توسعه همه جانبه نسبت به گذشته، تغییرات زیادی داشته است. بنابراین هدف عمده این تحقیق تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بازیافت مواد زائد جامد است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی (Cross sectional) و از نوع تحلیلی می باشد. که با هدف تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان، بر روی 383 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند در رابطه با بازیافت مواد زائد جامد انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای که حاوی 3 سوال مربوط به بخش دموگرافیک، 12 سوال مربوط به بخش آگاهی،7 سوال مربوط به سوالات نگرشی و 5 سوال مربوط به حیطه عملکرد بودند، و این داده ها پس از جمع آوری و وارد کردن به نرم افزار SPSS 16 به وسیله آماره های توصیفی، آزمون من-ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  میانگین نمره آگاهی دانشجویان (میانگین 0 تا 20 امتیاز کل) برابر با 97/2±59/12 است و به ترتیب در میان دختران 80/2± 18/12و پسران 15/3±47/13گزارش گردید (P<0.001). میانگین نمره نگرش دانشجویان (میانگین 7 تا 35 امتیاز کل)20/3±56/13 که برای دانشجویان دختر برابر با 39/3± 74/13و پسران 73/2 ±8/13بود (P=0.2). میانگین نمره عملکرد دانشجویان (میانگین 4 تا 8 امتیاز کل) برابر با 36/1±13/6 بود و به ترتیب در میان دختران 37/1 ±11/6 و در پسران 34/1± 16/6 بود (P=0.74).
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی دانشجویان در سطح متوسطی قرار داشته و نگرش آنان در سطح خوب و عملکردشان در سطح متوسطی است که با اطلاع رسانی صحیح و بهتر می توان این شکاف را بهبود بخشید
  کلیدواژگان: بازیافت، آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجویان، شیراز
 • علی نصر اصفهانی، رضا رادمهر*، فاطمه حاتم پور، الهام حاتم پور صفحه 830
  مقدمه
  امروزه با توجه به دگرگونی های صورت گرفته در سازمان ها و محیط آنها، اهمیت منابع انسانی افزایش یافته است. یکی از مسایل مطرح در این زمینه پدیده سکوت سازمانی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه تاثیر خودپنداره، هویت سازمانی و ارزش های سازمانی بر سکوت سازمانی و همچنین بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیر خودپنداره و ارزش های سازمانی بر رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان حضرت زهرا (س) اصفهان انجام شده است.
  روش ها
  این پژوهش از نوع توصیفی است و شامل 5 فرضیه می باشد که برای بررسی این فرضیات از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 49 سوال بود، استفاده گردید. ضریب پایایی کلی پرسش نامه 0/912 به دست آمد که از پایایی لازم برخوردار بود. حجم جامعه آماری مورد نظر 160 نفر می باشد. لذا بر اساس روش نمونه گیری تصادفی از بین آن ها نمونه آماری انتخاب گردید و در نهایت 70 پرسش نامه جمع آوری گردید. جهت تعیین نرمال بودن داده های به دست آمده از آزمون Kolmogorof-Smironof استفاده شد و نتایج آزمون نرمال بودن داده ها را تایید کرد. همچنین از نرم افزار Spss نسخه 18 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سکوت سازمانی تحت تاثیر هویت سازمانی، خودپنداره و ارزش های سازمانی قرار دارد و هر کدام از آنها دارای همبستگی منفی با سکوت سازمانی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که خودپنداره رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی را تعدیل می کند ولی ارزش های سازمانی نقش تعدیل کنندگی در این رابطه ندارند.
  نتیجه گیری
  با تقویت هویت سازمانی، خودپنداره مثبت کارکنان و ارزش های سازمانی می توان سکوت سازمانی را در میان افراد کاهش داد.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، هویت سازمانی، خودپنداره، ارزش های سازمانی
 • |
  • Elnaz Daneshzad, Leila Azadbakhat*, Felorance Neamani, Saeid Abasi, Fatemeh Shirani, Peiman Adibi Page 655
   Background
   Malnutrition is of importance factors that cause the increasing of hospitalization duration and effects on the development of main diseases. Therefore, we are going to assess the nutritional indices among ICU impatients.
   Methods
   Height, weight, received necessary energy for subjects were measured. Also circumference of mid-arm and body temperature was measured twice within a week interval. Biochemical indices including Albumin, Creatinine, counting of Lymphocytes, Sodium, Potassium, Phosphorus and Magnesium were measured. Among qualitative indices, kind of disease, infection, bedsore, taking oral ventilation and the kind of nutrition can be mentioned. Analysis of data has been carried out by SPSS16 software.
   Findings
   Energy intake in 61% of ICU impatients is less than their energy needing and just 39% of them had sufficient energy intake. Serum potassium, magnesium and albumin were in normal range. The mean of creatinine level was higher than the normal range. The most type of nutrition that they take the energy by it was Gavaj about 54%. The most common cause for hospitalization in this ward has concerned about all kinds of surgery, especially post-accident surgery including driving accidents surgery.
   Conclusion
   ICU impatients have been exposed to hospital malnutrition and need special nutritional care.
   Keywords: Malnutrition, Nutritional Assessment, ICU Impatients
  • Meghdad Kazemi, Shahram Safari, Jafar Akbari*, Mohammad Amin Mououdi, Behzad Mahaki Page 669
   Background
   Macro-ergonomic risk assessment is one of risk assessment method that has been used for identification occupational hazard that human exposed with it in workplaces. One of macro-ergonomic risk assessment is relative stress index (RSI) which Able to identify risk factors associated with the incidence of occupational hazards in the work environment. The aim of present study was macro-ergonomic risk assessment with relative stress index in textile industry.
   Methods
   This study was conducted base on Census method among 154 workers in textile industry in Isfahan that work in three shifts. Risk assessment based on relative stress index divided in three main sections; job description, checklist and RSI. For computation this method, different equations has been defended that by their computation was performing. The final values for the RSI are a scale between zero to 10 where zero implies on dangerous, insecure no efficient and number 10 indicated safe, secure and being efficient.
   Findings
   ANOVA test showed that among six categories in this study, hand work and sensory in different shifts among textile industry had significant relationships with occupational hazard (P<0.05). Also posture with mean 6.19±0.11 and manual material handling with mean 9.14±0.41 had lowest and highest score, respectively
   Conclusion
   Based on the findings of the study, the posture at work and hand work were the most influential factor in the incidence of Occupational hazards among workers in the textile industry. So keep a good posture and reducing the level of hand work activity during each shift can have a significant impact in reducing occupational hazards.
   Keywords: Macro, Ergonomic, Relative Stress Index, Textile Industry
  • Shahram Mami *, Zainab Mohammad Beige Page 678
   Background
   Emotional intelligence as the ability to understand one and others, to communicate with people, to adapt and cope with environmental stress is defined. Skills such as self awareness, selfmanagement, emotional awareness, emotional intelligence, relationship management as a recognized are four skills.
   Methods
   This descriptive cross-sectional correlation in the 92-91 school year, 248 students (137 boys and 111 girls) from a total of 740 boys and girls students of institutions of higher learning west of the center of Ilam were selected using Category run was. To examine the role of gender in the four skills of emotional intelligence, emotional intelligence questionnaire Bradbry - Graves 28 questions was used. Data analysis using spss software version 20 statistical test and Pearson correlation, multivariate analysis was performed.
   Findings
   The results showed that among the four skills of emotional intelligence (self awareness, selfmanagement, social awareness, and relationship management) there is a significant difference between the mean scores of boys and girls in the four skills of emotional intelligence, and more girls than boys.
   Conclusion
   Gender was associated with emotional intelligence and emotional intelligence skills the one hand emotional intelligence skills can vary in girls and boys.
   Keywords: Emotional Intelligence, Gender, Self, awareness, Self, management, Social Awareness, Relationship Management
  • Mehraban Sadeghi, Amin Taji Eshkaftaki, * Hassan Hashemi, Saeed Hoseyni Page 685
   Background
   The pressure of consumption spots in eater supply systems is one of the most important hydraulic parameters can be used in optimized management of water distribution networks. Since the pressure has some different effects on various parameters of the network management including its hydraulic functions, reliability, stability and leakage, its control is of great importance in different management levels. Performing the plan for two water supply systems, this paper aimed to analyze and compare the pressure, leakage and quality of water in different spots of the network.
   Methods
   For modeling the network, the software of Water Gems v3/0 was used. It designed and modeled the current network in forms of gravity distribution and direct pumping.
   Findings
   at the minimum time of consumption, the pressure in 45 percent of junctions of the gravity distribution network is more than 70 meters; while in the direct pumping, except two junctions, it is not more than 60 meters. At the maximum time of consumption, pressure in 15 percent of junctions of the gravity distribution network and 35 percent of the direct pumping is less than 30 meters. The rate of water leakage in gravity distribution network at the minimum time of consumption is 43 percent more than that of direct pumping network. The rate of remained CL in 62 percent of pipes of direct pumping network is standard and in 100 percent of pipes of gravity distribution network is less than standard.
   Conclusion
   Comparing the parameters of pressure, leakage rate, water age and rate of remained CL between two systems of gravity distribution and direct pumping, this study indicated that all of these parameters in direct pumping network are in better conditions and closer to its standard rates.
   Keywords: Leakage, Water Supply System, Distribution Network, Remained CL, Water Gems
  • Hossein Ali Yousefi Rizi, Farhad Forouharmajd, Somayeh Bolghan Abadi Page 697
   Background
   Given the fact of irrecoverable consequences of noise in industrial societies and the environment, acoustic filter (Silencer) is an instrument which obstacles the transmission of sound waves. A sort of this silencer is Helmholtz Resonator (branch amplifier) which comes to sound appropriate for low and below 200 Hz frequencies in fan and channel noise. The purpose of this article is investigating the efficiency of designing resonator in decreasing low noises.
   Methods
   This is an experimental study. The designed Helmholtz resonator was installed in a channel analogous to ventilation channel. Through using MATLAB software, there were produced signals at very low frequencies of 250-500 Hz and transmitted through a channel by means of a speaker. Afterwards, Comparing the sound pressure level before and after (existence of) Helmholtz resonator, the rate of decreased sound in various frequencies was considered and then the MATLAB software was used to process intra channel signals and to prepare sound Algorithm in the channel.
   Findings
   The most decrease of sound in the frequency of 125 Hz among Helmholtz resonators befalls when there is chamber diameter of 63 millimeters and resonator's 1cm caliber. The decrease of sound was at its pinnacle at the frequency of 125 Hz and at its nadir at the frequency of 500 Hz. Given the fact of already conducted measurements at the frequency of 125 Hz, forthwith the increase of sound through resonators and also increase in diameter of resonator's mouth, the rate of sound resonance will be decreased.
   Conclusion
   This research showed that the designed and installed-in-channel Helmholtz resonators at a certain frequency of low-frequency sound demonstrated the soundest decrease. This very decrease was more obvious in smaller resonators. Additionally, the increase in the Helmholtz resonator's chamber volume and their neck's pass area are negatively associated with the rate of sound resonance. As a result, determining the effective frequency range of the Helmholtz resonator, this very kind of resonator could be applied as an effective and efficient instrument of removing or decreasing noise.
   Keywords: Noise Reduction, Silencer, Helmholtz Resonator
  • Hasan Ashrafian Amiri, Ebrahim Mikaniki, Seiyed Davoud Nasrollahpour Shirvani, Mohammad Javad Kabir, Nahid Jafari, Mohammad Reza Mirzaei, Hosein Rahimi Kolamrodi, Mohammad Ali Azhdari Page 708
   Background
   To get intersectoral collaborations is one of the strategies considered for the goal of health for all by the year 2000 which has been emphasized in the 21th century again. If the members of local Organizations are more satisfied, they will collaborate in the improvement of health programs more. This study was performed to assess the Satisfaction rate of the members of local organizations about the health services of health units in Rural regions of Northern Provinces of Iran.
   Methods
   This Cross-Sectional study was performed in the second half of the year 2012. %25 of health Centers doing FP Program in three Provinces of Golestan, Mazandaran, Gillan (totally 139 Centers out of 552 units). In each selected center, available members of dispute resolution council, village council, health council, village major, school manager and native teacher were enrolled in the research. A researcher- made questionnaire which its validity and reliability were Confirmed was used for data gathering. Data analysis was Performed by SPSS17 with Significant level of P<0.05.
   Findings
   Mean of satisfaction level about health home was 4.3± 0.6 about health center was 3.7 ± 0.7 (out of total score 5). The lowest satisfaction level was related to incomplete services provided and high service costs. There were significant relationships between the level of satisfaction in the members of local Organizations about health home in Northern Provinces of Iran (p=0.005). There were no significant relationships between the work type of local organizations and general satisfaction rate of health home and health center (p=0.149 & p=0.893).
   Conclusion
   The results of this study showed that the overall satisfaction level of local organizations about the service provided at the first level was favorable, therefore healthy system must explore this positive potential for improvement of health status.
   Keywords: Local Organizations, Satisfaction, Intersectoral Cooperation, Family Physician, Rural Insurance
  • Shiva Soury, Ehsanollah Habibi*, Akbar Hasan Zadeh Page 719
   Background
   Measurement of grip strength is important in medical and ergonomy science. This study has two main aims. First, determine the relationship between anthropometric variables and grip strength, tow Prioritization of these variables in predicting grip strength.
   Methods
   In this applied research, 204 people were participated and their hands were measured by Digital caliper (Model: Mitutoyo Corp., Tokyo, Japan, resolution 0.01 mm and precision 0.01 mm). Grip strength was measured using the Jamar hand dynamometer The testing position was as recommended by The American Society Of Hand Therapists (ASHT).
   Findings
   The results showed that there is a direct relationship between the hand dimensions and Grip strength. Pearson correlation coefficient indicates a direct relationship exists between the hand dimensions, height, body mass index, and grip strength. Dominant hand was significantly stronger than the other (p<0.001).
   Conclusion
   The results show a strong correlation between anthropometric factors and grip strength. Height factor with a correlation coefficient of 0.63, then the maximum width (vertical) with a correlation coefficient of 0.33 have had a significant role in grip strength. Therefore, the height and hand width parameter scan be used to predict grip strength.
   Keywords: Standard ASHT, Grip strength, Grip position, Anthropometric
  • Maryam Sakkaki, Zahra Gozaliyan, Khadije Hajimiri*, Homa Badiei, Mansoor Mohajeri Page 729
   Background
   Breast cancer is the most common invasive cancer and is considered as the second cause of cancer death in most countries all over the world. Screening methods are very important in the early diagnosis of breast cancer. The knowledge and health beliefs about mammography in women older than 40 years have investigated in this study.
   Methods
   This is a cross-sectional study, which has been performed on 384 women who have referred to the health centers in 1389-90. Samples selected by available through non-random sampling. Data were collected by self-report questionnaire. The outcomes were analized by SPSS software, X2, one way tests, and descriptive statistics were applied.
   Findings
   The results indicated that most women (86.9%) had not undergone mammography screening test. About 48.7% of patients had moderate awareness; and approximately 37.2% of patients reported the absence of recommendation from physicians as their main reason is not taking any mammograms. There is a significant correlation between education level and knowledge (P = 0.001). Also, there is a significant correlation between education level and perceived severity (P<0.004), perceived benefits (P<0.001), and perceived barriers (P<0.001). But, there was no significant correlation between education level and perceived susceptibility (03/0 = P) was observed.
   Conclusion
   The results of this study calls for health planners more attention in education and promotion of screening methods in order to overcome obstacles. Also, it is recommended to implement a routine and free mammography as a screening test in women over 40 years old referrals to health centers.
   Keywords: Mammography, Health Belief Model (HBM), Breast Cancer
  • Mehraban Sadeghi, Amin Taji Eshkaftaki, Hassan Hashemi, Saeed Hoseyni Page 752
   Background
   The pressure of consumption spots in eater supply systems is one of the most important hydraulic parameters can be used in optimized management of water distribution networks. Since the pressure has some different effects on various parameters of the network management including its hydraulic functions, reliability, stability and leakage, its control is of great importance in different management levels. Performing the plan for two water supply systems, this paper aimed to analyze and compare the pressure, leakage and quality of water in different spots of the network.
   Methods
   For modeling the network, the software of Water Gems v3/0 was used. It designed and modeled the current network in forms of gravity distribution and direct pumping.
   Findings
   at the minimum time of consumption, the pressure in 45 percent of junctions of the gravity distribution network is more than 70 meters; while in the direct pumping, except two junctions, it is not more than 60 meters. At the maximum time of consumption, pressure in 15 percent of junctions of the gravity distribution network and 35 percent of the direct pumping is less than 30 meters. The rate of water leakage in gravity distribution network at the minimum time of consumption is 43 percent more than that of direct pumping network. The rate of remained CL in 62 percent of pipes of direct pumping network is standard and in 100 percent of pipes of gravity distribution network is less than standard.
   Conclusion
   Comparing the parameters of pressure, leakage rate, water age and rate of remained CL between two systems of gravity distribution and direct pumping, this study indicated that all of these parameters in direct pumping network are in better conditions and closer to its standard rates.
   Keywords: Leakage, Water Supply System, Distribution Network, Remained CL, Water Gems
  • Mohammad Taghi Ghaneian, Mohanad Hasan Ehrampoush, Sadegh Kazemi, Mohsen Sadani, Mohsen Askarishahi, Parvaneh Talbi, Sareh Rahimi Page 766
   Background
   Nowadays, large amounts of surfactant containing SDS are seen in domestic and urban waste stream and the input of the treatment plant. The aim of this study was to evaluate the effectiveness adsorption of surfactant sodium dodecyl sulfate (SDS) on montmorillonite soil as an inexpensive adsorbent is available in Iran.
   Methods
   This research is empirical. Impact of initial sodium dodecyl sulfate (SDS) concentration, absorbent mass, and reaction time on the removal of sodium dodecyl sulfate by soil absorbent montmorillonite was studied. Experiment was carried out by synthetic samples containing different concentrations of 10, 30 and 50, mg dodecyl sulfate. Dodecyl sulfate concentrations were determined by spectrophotometer at a wavelength of 625 nm. Values 0.1, 0.25 and 0.5 g mass of adsorbent at pH 4, 7, 10 in terms of complete mixing with air at time (2.5, 5.10, 20, 30) minute was examined. In different stages, SDS quantity and COD was measured.
   Findings
   With increasing of absorbent mass and reaction time removal of pollutant was increased and with increasing initial concentration dodecyl sulfate was reduced. The data showed that the maximum dodecyl sulfate absorption by montmorillonite is in test duration of 30 min and reached in Equilibrium. Most of removal and absorption capacity in optimum conditions (initial concentration 10mg / l, mass of absorbent 0.5 g/l and pH=7), was happened. SDS and COD removal was 77.5 and 76 percent.
   Conclusion
   Evaluateion the efficiency of SDS absorbed on soil particle indicated that minor changes in different pH so that the pH increased from 4 to 10 the removal efficiency slightly increased but no significant difference between the values of the efficiency of different pH is. Absorption process is also influenced by the mass of absorbent and initial concentration of SDS that with increasing of absorbent mass and reducing initial concentration of pollutants the efficiency of absorption is increased.
   Keywords: Adsorption, Montmorillonite Clay, Sodium Dodecyl Sulfate, Aqueous Solution
  • Mohammad Reza Taheri, Ehsanollah Habibi*, Akbar Hasanzadeh, Mahboobeh Mahdavi Rad Page 775
   Background
   Mental workload is a general concept in the literature of ergonomics and human factors That are affected by external working demands, environmental, psychological and organizational factors, organizational and mental abilities. The aim of this study was to assess the mental workload and its impact on musculoskeletal disorders among nurses employed at different parts of the hospital.
   Methods
   This descriptive, cross-sectional study was performed in summer 2013 on 247 randomly selected nurses were employed In the Alzahra hospitals in Isfahan. The Persian version of NASA TLX (measuring mental load) specialized questionnaire and Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) were used for data collection. Data collected analyzed use to SPSS 20 statistical software and Pearson, Spearman and multiple linear regression tests were performed.
   Findings
   Pearson and Spearman correlation test showed significant there was relationship between the nurses musculoskeletal disorders and dimensions of workload frustration, total workload, temporal demand, effort and physical demand (r=0.304,0.277,0.277,0.216, 0.211) respectively. But was no significant relationship between the nurses musculoskeletal disorders and dimensions of workload performance and mental demand (P>0/05).
   Conclusion
   The nurse's frustration was a direct correlation with musculoskeletal disorders. This shows that stress is an inseparable component in hospital workplaces. Thus reduce stress should be one of the main priorities of hospitals administrators in the nurse workplace.
   Keywords: Musculoskeletal Disorders, Nurses, Iran, NASA Task Load Index (NASA, TLX)
  • Amir Kavousi, Yousef Bashiri*, Yadollah Mehrabi, Korosh Etemad Page 786
   Background
   In Iran Gastric cancer is the second most common cancer and the most cause of death cancer, the aim of this study is provide map geographical distribution of Gastric cancer and detect high risk cluster with use of space-time scan statistic.
   Methods
   This was an applied study. The data is provided from reports published by Center for Disease Control Office in Ministry of Health; also the data is registred by province for a period of 5 years from 2005 to 2009. For analyzing the data and detecting the cluster, we use SaTScan software and for mapping the distribution of Gastric cancer and showing the cluster in the country we use ArcGIS10.
   Findings
   We find three high risk clusters. The most likely cluster which is statistically significant were contain provinces Ardabil, Gilan, Zanjan, East Azerbaijan, Qazvin, West Azerbaijan, Kurdistan, Hamedan, Tehran and Mazandaran during 2008 to 2009. In addition to the most likely cluster we find two secondary cluster.The first secondary clusters which were statistically significant contain provinces South Khorasan, Kerman and Khorasan Razavi. The second cluster that is not statistically significant contains just Kohgiloye and Boyer Ahmad).
   Conclusion
   High risk point that was detected by space-time scan statistic include province in north, northwest and center of Iran specially Ardabil, Mazandaran, Gilan and Kurdistan. This study suggests screening tests in the high risk point and do more epidemiological study for implementing prevention programs.
   Keywords: Gastric Cancer, Space, Time Scan Statistic, Detecting Cluster, Disease Mapping
  • Roya Bodaghlu, Soleiman Kheiri*, Morteza Sedehi, Mohammad Reza Akhoond Page 795
   Background
   Keratoconus is a bilateral corneal disease, which one way to cure it is to transplant. The transplantation may be rejected by recipient's immune system, which leads to failure of the graft. This study aimed to analysis the factors affecting bilateral corneal graft rejection based on copula function.
   Methods
   A sample of bilateral graft rejection times was assessed. Since correlation exists between the times of corneal graft rejection, Clayton Archimedean copula was used. The parameters estimation was performed using Bayesian analysis based on Markov Chain Monte Carlo methods by WinBUGS. For modeling hazard function, Weibull hazard model was used.
   Findings
   Corneal vascularization in the first graft and corneal freshness in the second graft had a significant impact on graft rejection time. The age at transplantation had also a significant partial effect on both the first and the second rejection. The correlation parameter of Clayton copula was estimated as 0.98, so Kendall,s tau correlation coefficients between the first and the second corneal graft rejection time obtained as 0.3.
   Conclusion
   Results indicate a correlation between the first and the second transplant rejection time. Aging increases partially the graft rejection risk. Maintenance of corneal in solution and also presence of corneal vascularization increase the risk of corneal graft rejection.
   Keywords: Bilateral Corneal Graft Rejection, Keratoconus, Bayesian Analysis, Clayton Copula, Markov Chain Monte Carlo
  • Leila Darvishi, Reza Ghiasvand, Gholamreza Askari, Zahra Maghsoudi Page 806
   Background
   Functional or nutraceuticals foods are known as food-drugs which have therapeutic effects in prevention and treatments of various kinds of degenerative diseases and cancers. The consumption of bioactive compounds of different food sources according to the intrinsic temper, lifestyle, physical and psychological body function and also the principles of traditional sciences, can be beneficial in the control of chronic disorders and economical costs. So, in this study, we assessed beliefs and attitudes of people about food-drug properties of diet, based on their hot or cold effects.
   Methods
   In this cross-sectional study, 700 household Isfahanian women were selected by systematic cluster sampling methods, between April and Febrary Of 2012. The beliefs and attitudes of them about food properties were asked by questionnaire and then they compared to the key references of Traditional Medicine such as “Law in Medicine”, “Alshamel fi alsanaet altaiebeh” and “Makhzan aladvieh”. Data were analyzed by Crosstab and McNemar test with SPSS software, version 20.
   Findings
   Data showed that 30 mentioned types of food items and products were briefly from spice and seasonings, fruits, meat types, various kinds of simple carbohydrate sources and sweets. The comparison shows that approximately 50 percents of women’s beliefs were similar to the documents of traditional sciences.
   Conclusion
   The assessment of the agreement percent between food item's properties and documents shows that focus on enhancing the education and recognition about food-drug properties are necessary for women as responsible of family feeding in order to disease prevention, control and treatment.
   Keywords: Hot Foods, Functional Food, Nutraceuticals, Traditional Medicine
  • Ali Nasr Isfahani, Reza Radmehr*, Fatemeh Hatampour, Elham Hatampour Page 830
   Background
   Today, given the changes made in the organizations and their environment, the importance of human resources has increased. One of the issues raised in this regard is the organizational silence. The main purpose of this research is to study the manner of impact of self-concept, organizational identity and organizational values on organizational silence of employees of Hazrate Zahra Hospital in Isfahan and also to examine the existence of the balancing role of self- concept and organizational values variables in the relationship between organizational identity and organizational silence.
   Methods
   This research was conducted using descriptive-metrical method and is five Hypotheses. To investigate this hypothesis, questionnaire which was made by the researcher containing 49 questions was used. Overall reliability coefficient 0.912 was obtained which had the necessary reliability. The population size is about 160 people. Therefore, based on random sampling, statistical sample was selected, Finally 70 questionnaires were collected. Also the SPSS software is used for analyzing the data.
   Findings
   The finding of this research reveals that organizational silence is affected by organizational identity and self-concept.and each variables of organizational identity, self concept and organizational values have positive correlation with organizational silence. Also, results demonstrate that self concept balances the relationship between organizational identity and organizational silence. The results also indicate that organizational values have not a moderator role in relationship between the organizational identity and organizational silence.
   Conclusion
   By reinforcement organizational identify, self-concept and organizational values organizational silence can be reduced among individuals.
   Keywords: organizational silence, organizational identity, self, concept, organizational values