فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/18
 • تعداد عناوین: 22
|
 • محبوبه شانشین*، فریده نظری صفحات 1-14
  زمینه
  تجزیه و تحلیل الگوی غذایی به عنوان یک روش جایگزین و مکمل در بررسی رابطه بین رژیم غذایی و خطر ابتلا به بیماری های مزمن به کار می رود. هدف این مطالعه، تعیین الگوهای غذایی غالب و چاقی عمومی و شکمی در زنان بزرگسال ساکن شهر بوشهر بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 362 زن 50-20 ساله ساکن شهر بوشهر انتخاب شدند. دریافت های غذایی در یک سال گذشته با پرسش نامه نیمه کمی حاوی 133 آیتم بسامد خوراک گردآوری شد. آیتم های غذایی به 38 گروه طبقه بندی شدند. به علاوه شاخص های اقتصادی- اجتماعی و تن سنجی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. وزن و قد و دور کمر طبق دستورالعمل های استاندارد اندازه گیری و نمایه توده بدن (BMI) محاسبه شد. چاقی عمومی به صورت نمایه توده بدنی بیشتر یا مساوی 30 کیلوگرم بر متر مربع و چاقی شکمی به صورت دور کمر بیشتر یا مساوی 88 سانتی متر تعریف شد. روش تحلیل عاملی و ANOVA مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن و شاخص توده بدنی افراد به ترتیب 2±31 سال و 4/3±24/4 کیلوگرم بر متر مربع بود. 14 درصد زنان مورد بررسی چاقی عمومی و 40 درصد چاقی شکمی داشتند. دو الگوی غذایی غالب شامل الگوی غذایی سالم و الگوی غذایی ناسالم شناسایی شدند. افرادی که در بالاترین چارک الگوی غذایی ناسالم قرار داشتند، به طور معنی داری درصد بیشتری برای ابتلا به چاقی عمومی (23/6 در مقابل 7/9، 0/05>P) داشتند و افرادی که در بالاترین چارک الگوی غذایی سالم قرار داشتند، احتمال کمتری برای ابتلا به چاقی عمومی (20/2 در مقابل 6/7، 0/01>P) داشتند.
  نتیجه گیری
  الگوهای غذایی غالب زنان بوشهر با چاقی عمومی مرتبط بود. انجام مطالعات آینده نگر برای تایید این یافته ها ضروری است.
  کلیدواژگان: الگوهای غذایی، تحلیل عاملی، چاقی عمومی، چاقی شکمی، زنان
 • حسین زینلی، هما شاردی مناهجی*، صمد ناظمی، مهدی صادقی صفحات 15-26
  زمینه
  درد نوروپاتیک ایجاد شده متعاقب آسیب عصبی، دارای علایم رفتاری مثل آلودینیا و هیپرآلژزیا می باشد. در شدت، میزان بروز و حتی پاسخ به درمان این درد، تفاوت های وابسته به سن گزارش شده است. در این مطالعه تلاش شده است تا به تفاوت های رفتاری درد، در گروه های سنی متفاوت در یک مدل نوروپاتی القا شده، با توجه به نقش مهم گیرنده NMDA و میکروگلیا در ایجاد و توسعه درد نوروپاتیک، پرداخته شود.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی نر در دو گروه سنی جوان (6-5 هفته) و بالغ (11-10 هفته) زیر بیهوشی عمومی، مورد جراحی SNL روی پای راست قرار گرفتند. اثر دوزهای متفاوت دکسترومتورفان (مهار کننده NMDA) و مینوسیکلین (مهار کننده میکروگلیا) در روز 5 بعد از جراحی روی آلودینیا مکانیکی و هیپرآلژزیای حرارتی در دو گروه سنی، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان می دهد که مینوسیکلین و دکسترومتورفان به صورت وابسته به دوز، علایم درد نوروپاتیک را در دو گروه سنی کاهش می دهند. مینوسیکلین بر عکس دکسترومتورفان، در گروه سنی جوان موثرتر بود. استفاده توام دوزهای غیر موثر مینوسیکلین و دکسترومتورفان توانست موثر واقع شود.
  نتیجه گیری
  عملکرد میکروگلیا و گیرنده NMDA بر روی درد نوروپاتیک در سنین مختلف، متفاوت است و نقش میکروگلیا بارزتر به نظر می رسد. از طرفی می توان مهار توام میکروگلیا و گیرنده NMDA را برای کاهش درد نوروپاتیک مد نظر قرار داد.
  کلیدواژگان: NMDA، میکروگلیای نخاعی، آلودینیا، هیپرآلژزیا، دکسترومتورفان، مینوسیکلین
 • فاطمه عزیزی سلیمان، شیما جزایری، شهریار اقتصادی*، محمدرضا وفا، محمودرضا گوهری، امیرکامران نیکوسخن، اسدالله رجب، ایرج حیدری، ناصح پهلوانی صفحات 27-36
  زمینه
  به نظر می رسد روغن ماهی در کاهش خطر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مانند تری گلیسرید و فشار خون در افراد مبتلا به دیابت نوع دو نقش دارد. اما این که کدام جزء این روغن (EPA یا DHA) باعث این اثر می شود، مشخص نیست. به همین منظور، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر EPA و DHA بر قندخون ناشتا، تری گلیسرید و فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی سه سو کور کنترل شده با دارونما بر روی 60 زن و مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سنی 65-30 سال انجام شد. افراد به طور تصادفی به مدت 12 هفته روزانه یک گرم EPA، DHA یا روغن کانولا استفاده کردند. قندخون ناشتا، تری گلیسرید و فشارخون قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون repeated measure مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  23 زن و 22 مرد با میانگین سنی 2/8±54/9 مطالعه را به پایان رساندند. میزان FBS و تری گلیسرید در هیچ یک از گروه ها در انتهای مداخله در مقایسه با ابتدای آن تفاوتی نداشت (P>0.05). میزان فشارخون سیستولیک و دیاستولیک در هر سه گروه کاهش یافت (به ترتیب 0/0015=P و 0/000=P). اما اختلاف بین آن ها معنی دار نبود (P>0.05).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد دریافت روزانه 1 گرم EPA یا DHA در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 اثری بر قند خون ناشتا، تری گلیسرید، فشار خون سیتولیک و دیاستولیک ندارد. این مطالعه اولین مطالعه ای است که به مقایسه اثر اجزای روغن ماهی در بیماران دیابتی پرداخته است.
  کلیدواژگان: اسید ایکوزاپنتاانوئیک، اسید دوکوزا هگزا انوئیک، دیابت نوع 2، قندخون، تری گلیسرید، فشار خون
 • فائزه قنبرطلب، مهدی زین الدینی*، سامان حسین خانی، معصومه اسماعیل نژاد، سیده الهه حسینی، معصومه لالی صفحات 37-45
  زمینه
  اکورین فوتوپروتئینی حساس به کلسیم است که از آپوآکورین (189 اسید آمینه)، اکسیژن و کوالنترازین (کروموفور ایمیدازوپیرازین) تشکیل شده است. عملکرد این پروتئین نوری در حضور کلسیم، نشر نور آبی (469 نانومتر) است. مطالعات نشان داده است که سه اسید آمینه H16، Y82 و W86 در عملکرد و شیفت نوری پروتئین اکورین نقش دارد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط ساختار- عملکرد پروتئین از جهش های ترکیبی استفاده شد تا نقش و اهمیت جایگاه های مورد نظر، در حالت تک و ترکیبی، به دست آید.
  مواد و روش ها
  با استفاده از روش جهش های هدفمند، جهش های تکی و ترکیبی در پلاسمید مورد نظر انجام گرفت و فوتوپروتئین اکورین در حالات تک جهشی و جهش های ترکیبی، به دست آمد. در مرحله بعد پایداری حرارتی و فعالیت نوری پروتئین های به دست آمده با استفاده از لومینومتر، اندازه گیری و شیفت نوری آن ها با استفاده از اسپکتروفلوریمتر، اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که نقش جایگاه W86 در شیفت نوری و نقش H16 در عملکرد از سایر موقعیت های دیگر بالاتر است. همچنین پایداری حرارتی جهش اعمال شده در موقعیت W86 نسبت به سایر جهش ها عملکرد بهتری را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که جایگاه اسید آمینه W86 در شیفت نوری و پایداری حرارتی اکورین، از Y82 و H16 بالاتر است و می توان از این جهش جهت تولید پروتئین کاراتر در راستای حسگری و سایر کاربردهای مربوطه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اکورین، جهش، شیفت نوری، پایداری حرارتی
 • جلال مردانه، محمدمهدی سلطان دلال*، مهرناز طاهری پور صفحات 46-53
  زمینه
  انتروباکتر آمنیجنوس، باسیلی گرم منفی، فاقد اسپور، متحرک و عضوی از خانواده انتروباکتریاسیه است. این ارگانیسم، پاتوژن فرصت طلب مهمی برای انسان محسوب می گردد و در افراد مختلف به ویژه افراد دارای نقص سیستم ایمنی و نوزادان نارس و در تمام گروه های سنی ایجاد بیماری می نماید. هدف از این مطالعه جداسازی سویه های انتروباکتر آمنیجنوس از شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری در NICU و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی این ایزوله هاست.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی، تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها استفاده می شد، مورد تحقیق قرار گرفتند. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم بر اساس پروتکل استاندارد اداره غذا و دارو (FDA) انجام شد. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداشده با روش استاندارد دیسک دیفیوژن بر اساس پروتکل پیشنهادی سازمان استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI 2011) صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی، 2 نمونه (1/6 درصد) از نظر آلودگی به انتروباکتر آمینجنوس بیوگروپ 1 مثبت بودند. سویه های ایزوله شده به اغلب آنتی بیوتیک های مورد استفاده در بالین حساس بودند، اما همه به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و کاربنی سیلین مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که در طی مراحل مختلف فرآوری شیر خشک (PIF) آلودگی به انتروباکتریاسیه می تواند رخ دهد، ضروری است که نمونه های شیر خشک نوزادان بر اساس اصول کارخانه و در شرایط آسپتیک تهیه شوند. آلودگی غذاهای نوزادان را فقط می توان از طریق نظارت بر نقاط کنترل اصلی و به کار بردن عملکردهای مناسب در طی فرآوری کاهش داد یا از آن جلوگیری نمود.
  کلیدواژگان: بخش مراقبت های ویژه نوزادان، شیرهای خشک، انتروباکتر آمنیجنوس بیوگروپ 1، حساسیت آنتی بیوتیکی
 • شادمهر میردارهریجانی*، نرگس موسوی، غلام رضا حمیدیان صفحات 54-63
  زمینه
  پژوهش ها نشان داده اند که فعالیت های ورزشی موجب القای آپوپتوز در بافت های مختلف بدن می شوند. تنظیم نابهنجار آپوپتوز باعث پیشروی فرایندهای پاتولوژیکی در جفت زنان باردار شده و بر رشد جنین تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی شنا در طی دوران بارداری بر القای آپوپتوز بافت کبد موش های صحرایی باردار بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 16 موش صحرایی باردار با میانگین وزنی 20±200 گرم به دو گروه (گروه کنترل و گروه تمرین) تقسیم شدند. موش های صحرایی باردار گروه تمرین از روز اول بارداری تا روز زایمان دراستخر ویژه ای وادار به شنا شدند. مدت زمان تمرین در روز اول بارداری 10 دقیقه بود که این مدت با افزایش روزانه پنج دقیقه، در هفته دوم به 60 دقیقه رسید. زمان 60 دقیقه تا پایان هفته سوم ادامه داشت. نمونه برداری از بافت کبد موش های صحرایی روز دوم پس از زایمان انجام و شاخص آپوپتوزی کبد با استفاده از تست TUNEL تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش از آزمون Independent sample t-test در سطح خطای (0/05≥α) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که تمرین استقامتی شنا باعث تغییر معناداری در شاخص آپوپتوزی کبد نشد (p < 0.424). میانگین شاخص آپوپتوزی کبد گروه کنترل برابر با 7/40 درصد و گروه تمرین شنا 8/60 درصد بود. اما دوره 3 هفته ای تمرین شنا باعث افزایش کمتری در وزن پس از بارداری موش های صحرایی در مقایسه با گروه کنترل شد (p < 0.001). به علاوه کاهش معناداری در وزن کبد موش های صحرایی گروه تمرین شنا در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد (1/00=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرین استقامتی شنا در طی دوران بارداری تاثیر نگران کننده ای بر القای آپوپتوز کبدی ندارد و می تواند در این دوران به عنوان یک روش تمرینی ایمن در بهبود کیفیت سلامتی مادر و نوزاد مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، کبد، تمرین استقامتی شنا، موش صحرایی باردار
 • محمد میرزائی *، علی اصغر مولوی صفحات 64-70
  زمینه
  مقدار زیادی از رادیوداروهای تجویز شده برای درمان و تشخیص بیماری از طریق کلیه دفع می شود، بنابراین دوز ناخواسته تابش در کلیه ایجاد می شود. پس محاسبه دقیق مقدار داروی تجویز شده اهمیت دارد. در جزوه 5-MIRD کلیه به صورت بیضی گون در نظر گرفته شده که رادیودارو به صورت یکنواخت در حجم آن توزیع شده و کسر جذب گاما محاسبه و در جداولی ثبت شده و کسر جذب بتا واحد در نظر گرفته شده است. در صورتی که کلیه ساختار داخلی دارد و رادیودارو به صورت یکنواخت در آن توزیع نشده و کسر جذب بتا واحد نیست.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق یکبار کلیه به صورت یکپارچه و بار دیگر متشکل از سه ناحیه لگنچه، مدولا و کرتکس در نظر گرفته شده و فرض شده رادیودارو به صورت یکنواخت در مدولا توزیع شده است. و به وسیله کد MCNPX دوز جذبی بتا در کلیه یکپارچه، کرتکس و مدولا محاسبه و با هم مقایسه شده است.
  یافته ها
  با توجه به کشف جدید ویروس و نیز محدودیت تعداد مطالعات، تمامی موارد مثبت گزارش شده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار کلی و عملی ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه گردید.
  نتیجه گیری
  برای رسیدن به دوز تجویزی دقیق تر باید ساختمان داخلی کلیه در شبیه سازی در نظر گرفته شود. پیشنهاد می شود نتایج شبیه سازی کلیه سه پارچه با نتایج کلیه یکپارچه جایگزین شود تا از مسمومیت کلیه پیشگیری شود.
  کلیدواژگان: دوزجذبی، مدولا، کرتکس، روش مونت کارلو
 • ابراهیم شفیعی *، زینت فولادی، پرهام شفیعی صفحات 71-79
  زمینه
  از محلول کاردیوپلژی کریستالوئید به منظور توقف قلب ومحافظت از بافت میوکارد حین جراحی پیوند عروق به طور متناوب استفاده می گردد. زمان مشخص تعریف شده ای به عنوان زمان ایمن بین تزریقات وجود ندارد. بررسی متابولیت های موجود در سینوس کرونر می تواند با دقت بسیار بالایی بیانگر اثر محافظتی محلول کاردیوپلژی بر روی میوکارد و به دست آوردن زمان ایمن فواصل بین تزریقات باشد. تاکنون مطالعه ای که به بررسی متابولیت های سینوس کرونر در حین عمل جراحی پرداخته باشد، صورت نگرفته است.
  مواد و روش ها
  سیزده بیمار که برای جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کرده بودند محلول کاردیوپلژی کریستالوئید سرد از طریق آئورت تزریق گردید. نمونه گیری از خون سینوس کرونر در زمان های مختلف قبل و بعد از کلامپ آئورت دردقایق 7، 14 و 20 صورت گرفت. نمونه های گرفته شده بلافاصله جهت اندازه گیری لاکتات و pH مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  غلظت pH و لاکتات سینوس کرونر بعد از تزریق کاردیوپلژی کریستالوئید در دقیقه 15 بعد از اولین تزریق به ترتیب 7.18±0.043 و 3/983±28 میلی گرم در دسی لیتر (0/02=P) و در دقیقه 10 بعد از دومین تزریق به ترتیب 7.19±0.045 و 3/438±21 میلی گرم در دسی لیتر (0/03=P) خارج از مقادیر قابل قبول بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که زمان ایمن به عنوان فاصله بین تزریقات محلول کاردیوپلژی خونی کریستالوئید بین تزریق اول و دوم 15 دقیقه و بین تزریق دوم و سوم 10دقیقه می باشد.
  کلیدواژگان: محافظت میوکارد، کاردیوپلژی، سینوس کرونر، pH، لاکتات
 • حسین دلخواه، غلامحسین محبی *، نوشین حسن زاده، غلام رضا کهن، رحیم طهماسبی، سوسن صدری، یحیح رضایی، کتایون وحدت، امینه حسن زاده، حسین دارابی صفحات 80-91
  زمینه
  کشت خرما در استان بوشهر قدمت طولانی دارد. در طی دهه اخیر، گرد و غبار، علاوه بر آثار سوء مستقیم بر انسان ها، باعث هجوم انواع آفت به نخلستان های غرب و جنوب ایران از جمله استان بوشهر گردیده است. با توجه به اهمیت خرما در این استان، میزان آلودگی محصول به این آلاینده، بر اساس ارزیابی شاخص های خاکسترهای کل و نامحلول در اسید جهت ارزیابی آلودگی های شیمیایی و همچنین شاخص های کپک و مخمر به عنوان مارکر آلودگی میکروبی انجام گردید. اخیرا در برخی کارخانجات بسته بندی، شستشوی محصول پس از برداشت، انجام می گیرد. در مطالعه اخیر، میزان تاثیر این عمل بر کاهش این آلودگی و نیز اثر زمان، بر کیفیت و ماندگاری خرماهای شستشو شده و نشده، مورد بررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  از 24 کارگاه بسته بندی خرمای صنعتی و سنتی، به طور مساوی 48 نمونه خرمای شسته شده و نشده نمونه برداری شدند و طبق استانداردهای ملی ایران، برای خرما و خمیر خرما، مورد آزمون و مقایسه قرارگرفتند.
  یافته ها
  میانگین خاکستر نامحلول در اسید و خاکستر کل (وزنی) در نمونه های خرما زدوده شده به ترتیب 1.05±0.14 و 3.32±0.32 و در نمونه زدوده نشده به ترتیب 1.36±0.27 و 1/64±4/59 درصد بودند. وجود مخمر درتمام نمونه ها، آشکار ولی کمتر از حد مجاز (CFU 104×1) بود. تمام نمونه های خرما دارای آزمون کپک مثبت بودند. میانگین درصد خاکستر کل در نمونه های خرمای شستشو داده نشده و داده شده به ترتیب 1/84 و 1/33 برابر حداکثر حد مجاز بودند. در تمام نمونه ها (100 درصد) خاکستر نامحلول در اسید (0/05>P) و 98 درصد خاکستر کل (0/05>P) بالاتر از حد مجاز بودند. طبق نتایج، میانگین درصد خاکستر نامحلول در اسید در دو گروه دارای اختلاف بودند، در حالی که اختلاف آن ها معنی دار نبود (0/13=P). در شرایط یکسان نگهداری، میانگین مخمرها در نمونه های زدوده شده، بیش از نمونه های زدوده نشده و دارای اختلاف معنادار بودند (0/05>P). کپک در نمونه های شستشو داده نشده به میزان 83/3 درصد و در شسته شده 75 درصد بیشتر از حد مجاز بودند. با توجه به نتایج، با وجود کاهش میزان کپک در نمونه های شسته شده نسبت به نشده، این عمل نتوانسته است، آلودگی را برطرف نماید یا حتی تا حد مجاز پایین آورد.
  نتیجه گیری
  یافته ها بیان می کنند که جهت نگهداری طولانی خرما، زدودن به طریق مرسوم، روش مناسبی به نظر نمی رسد، چرا که پس از یک سال نگهداری آن ها در شرایط یکسان، تمام نمونه های شسته نشده، از نظر ظاهری سالم و در مقابل آفات و حشره زدگی بدون تغییر باقی مانده بودند، در حالی که میزان 91/6 درصد نمونه های شسته شده پس از یک سال دچار حشره زدگی شده و بافت خرما دارای وضعیت ظاهری بسیار نامطلوبی گردیده بود.
  کلیدواژگان: خرما، گرد و غبار، کپک، مخمر، خاکستر نامحلول در اسید، خاکسترکل
 • لنا گشایشی، فاطمه وحید رودسری، کیارش قزوینی، حسین نعمانی، سعید عامل جامه دار* صفحات 92-99
  زمینه
  کلامیدیا تراکوماتیس یکی از شایع ترین عوامل بیماری های انتقال یافته از راه جنسی در دنیاست. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سالیانه حدود 92 میلیون مورد عفونت کلامیدیایی جدید در دنیا رخ می دهد. این باکتری باعث بسته شدن لوله ها، حاملگی خارج رحمی و ناباروری در زنان می گردد. هدف این مطالعه بررسی فراوانی کلامیدیا تراکوماتیس به روش PCR در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات ناباروری بیمارستان مشهد می باشد.
  مواد و روش ها
  نمونه گیری با استفاده از سواب واژینال از 100 زن نابارور و 30 زن بارور به عنوان گروه شاهد که به مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه کردند، انجام شد. جداسازی D NA کلامیدیا تراکوماتیس از نمونه بالینی با استفاده از کیت استخراجDNA انجام گرفت. در این بررسی علاوه بر واکنش PCR با استفاده از کیت تجارتی، آزمایش PCR برروی قطعه ژنی C TCP انجام شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از انجام واکنش PCR با استفاده از کیت، با تست PCR همخوانی داشته و آنالیز آماری حاکی از آن بود که شیوع کلامیدیا تراکوماتیس در زنان نابارور 21 درصد و در زنان باردار 3/3 درصد است، که از لحاظ آماری معنی دار بود (p=0.024).
  نتیجه گیری
  با توجه به حساسیت بالای روش PCRبرای تشخیص عفونت کلامیدیا تراکوماتیس این روش می تواند به عنوان غربالگری کارآمد برای تشخیص روتین این عفونت استفاده شود. با توجه به هزینه کمتر روش PCR راه اندازی شده در مقایسه با کیت تجارتی، استفاده از آن ها به صورت روتین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: کلامیدیا تراکوماتیس، ناباروری، PCR، فراوانی
 • نفیسه سعادت نژاد، مریم کوشکی جهرمی *، محسن ثالثی صفحات 100-109
  زمینه
  هر چند روش های متعددی در درمان دیسمنوره اولیه پیشنهاد شده است اما روش های کم یا بدون عارضه از جمله داورهای گیاهی و تمرینات ورزشی اهمیت ویژه ای دارد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر زنجبیل و تمرین مقاومتی بر علائم روانی و جسمانی دیسمنوره اولیه بود.
  مواد و روش ها
  60 دختر دانشجوی غیر ورزشکار دانشگاه شیراز داوطلبانه در تحقیق شرکت کرده و به روش تصادفی در 4 گروه 15 نفری (تمرین+دارونما، تمرین+زنجبیل، زنجبیل و دارونما) قرار گرفتند. برای گروه زنجبیل 250 میلی گرم زنجبیل 4 بار در روز، به مدت سه روز از شروع خونریزی تجویز گردید و به افراد دارونما کپسول های مشابه با همان دستورالعمل حاوی 250 میلی گرم دارونما تجویز شد. گروه های تمرین همراه با کپسول زنجبیل و یا دارونما، 2 ماه در تمرین مقاومتی با شدت فزاینده (سه روز در هفته) شرکت کردند. علائم دیسمنوره با استفاده از پرسشنامه اعتباریابی شده اختلالات قاعدگی، قبل از برنامه تمرینی و در طی دو سیکل متوالی ثبت شد. نتایج با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس با اندازه گیری های مکرر بوسیله نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  علائم جسمانی دیسمنوره در گروه زنجبیل به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>P)، اما از لحاظ آماری در سایر گروه ها تغییر معناداری مشاهده نشد. مقایسه چهار گروه نشان داد که کاهش علائم جسمانی دیسمنوره در گروه زنجبیل به طور معنی داری بیش از سه گروه دیگر بود (0/05>P). علائم روانی دیسمنوره درون و بین گروه ها تغییر معنی داری نشان نداد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  مصرف زنجبیل جهت درمان علائم جسمانی دیسمنوره توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره، زنجبیل، تمرین مقاومتی، ارزیابی علائم
 • سیروس نعیمی، علی متولی زاده اردکانی، عباس قادری، نصرالله عرفانی * صفحات 117-124
  زمینه
  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان است و به عنوان دومین عامل مرگ ومیر ناشی از سرطان ها محسوب می شود. مولکول E- cadherin، یک مولکول گلیکوپروتئینی است که از عرض غشا عبور کرده و در اتصال سلول به سلول نقش اساسی را ایفا می کند. با توجه به نقش مولکول اشاره شده، به نظر می رسد که میزان بیان این مولکول می تواند در سرکوب تومور و جلوگیری از متاستاز تومور به دیگر قسمت های بدن نقش اساسی را ایفا نماید. هدف از این تحقیق بررسی میزان بیان مولکول E- cadherin در بیماران مبتلا به سرطان پستان در جنوب کشور و مقایسه آن با افراد سالم می باشد.
  مواد و روش ها
  با توجه به مطالعات انجام شده توسط دیگر محققین، در این مطالعه مورد- شاهدی، 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های شیراز و30 نفر به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. افراد کنترل دارای سابقه خانوادگی سرطان یا بیماری های خود ایمنی از مطالعه حذف گردیدند. از خون محیطی افراد جهت استخراج mRNA و ساختن cDNA استفاده شد و جهت تعیین میزان بیان ژن E- cadherin از روش Real Time PCR استفاده شد. آنالیز آماری به وسیله برنامه های نرم افزاری SPSS ویرایش 18 و آزمون Mannwithny انجام شد.
  یافته ها
  میانه بیان ژن E- cadherin در افراد بیمار مبتلا به سرطان پستان، برابر 0/29 و در افراد کنترل برابر 0/330 بود، نتایج حاصل از تست های آماری، نشان دهنده عدم ارتباط میان میزان بیان ژن E-cadherin و بیماری سرطان پستان بود (P>0.05).
  همچنین ارتباطی میان بیان ژن مذکور و فاکتورهای کلنیکی پاتولوژیکی بیماران مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم تفاوت معنی دار، میان میزان بیان ژن E-cadherin در بیماران و افراد گروه کنترل، به نظر می رسد که بیان ژن مذکور در افزایش استعداد ابتلا افراد به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران نقشی نداشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، بیان ژن، E، cadherin، اتصال سلول به سلول
 • منیژه میان آبادی، اسماعیل پناهی، هیبت الله صادقی *، عزیز الله جعفری صفحات 125-134
  زمینه
  امروزه از گیاهان خانواده دافنه (تیمه لئاسه) علیه میکروارگانیسم ها و سلول های سرطانی استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات دو گونه دافنه و ترکیبات خالص شده بتولین و بتولینیک اسید موجود در این دو گونه بر ژنوم و چرخه سلولی سلول های رده K562 است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی به صورت تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تعداد 106 سلول رده K562 با عصاره گیاهان دافنه ماکروناتا، دافنه الوئیده و ترکیبات بتولین و بتولینیک اسیدی برای 24 ساعت تیمار شدند. سپس، سلول ها توسط اتانول 70 درصد تثبیت گردید و 30 دقیقه قبل از آنالیز توسط دستگاه فلوسیتومتری با پروپدیوم یدید رنگ شد. جهت استخراج DNA سلول های سرطانی، از روش نمکی میلر با کمی تغییرات استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس و دانت توسط نرم افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  درصد توقف سلول های سرطانی در فاز G0/G1 تحت تیمار با دافنه ماکروناتا (59.11±1.16 درصد)، دافنه الوئیده (1.03±58.25 درصد)، ترکیبات بتولین (51.68±0.43 درصد) و بتولینیک اسید (52.05±0.31 درصد) نسبت به کنترل (42.94±0.23 درصد) افزایش نشان داد. این در حالی بود که بیشترین درصد سلول های کنترل در فار (S (0.16±51.06 بودند. الکتروفورز ژنوم سلول های K562 نشان داد که باند DNA سلول های تحت تیمار گیاهی کشیده و ممتد و در کنترل بدون کشیدگی است. بیشترین حالت کشیدگی باند DNA در اثر بتولین و کمترین آن در تیمار دافنه ماکروناتا مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  داده ها نشان داد که مواد گیاهی دافنه باعث مهار چرخه سلولی در فاز G1 و آسیب به DNA می گردند. در واقع این نتایج نشان می دهد که چندین عامل موثر در مواد گیاهی دافنه وجود دارند که به DNA آسیب می رسانند و در نهایت عبور سلول از نقطه کنترل، مهار و در غلظت های بالاتر مرگ سلولی تسهیل می گردد.
  کلیدواژگان: دافنه الوئیده، دافنه ماکروناتا، توقف چرخه سلولی، بتولین، بتولینیک اسید، فرگمانتاسیون DNA
 • مهرداد کایدی، کتایون وحدت، محمدرضا کلانترهرمزی، افشین استوار، حسین دارابی، ایرج نبی پور * صفحات 135-146
  زمینه
  فراوانی بیماری های مرتبط با سبک زندگی مانند دیابت نوع 2، در حال افزایش است؛ اما علت اصلی دیابت نوع 2 ناشناخته است. با وجود این که شواهد زیادی مبنی بر عامل خطر بودن التهاب مزمن برای ابتلا به دیابت نوع 2، وجود دارد، دانش ما در مورد اینکه آیا عفونت با پاتوژن های خاص به بروز دیابت نوع 2 کمک می کند، محدود می باشد.
  مواد و روش ها
  سرم 1754 مرد و زن با سن >25 سال برای آنتی بادی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری، کلامیدیا پنومونیه، سیتومگالوویروس، هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت. دیابت نوع 2 بر اساس معیارهای انجمن دیابت آمریکا تعریف شد.
  یافته ها
  در مجموع 150 نفر(8/6 درصد) مبتلا به دیابت نوع 2 بودند. در گروه بیماران دیابتی، شیوع کلامیدیا پنومونیه 42 درصد، هلیکوباکترپیلوری 64/7 درصد، هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1، 92/9 درصد و سیتومگالوویروس 7/94 درصد بود که مشابه با جمعیت غیر دیابتی بود. در آنالیز رگرسیون لجستیک چند گانه بعد از تعدیل برای سن، جنس، مارکرهای التهابی و عوامل خطر قلبی عروقی، سرولوژی مثبت برای هلیکوباکترپیلوری (OR= 0.95، CI: 0.64-1.41، P= 0.808)، کلامیدیا پنومونیه (OR=0.89، CI: 0.60-1.34، P=0.602)، سیتومگالوویروس (OR=0.99، CI: 0.43-2.27، P=0.982)، هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1 (OR= 1/76، CI=0/86- 3/62، P=0/447) ارتباط آشکاری با دیابت نوع 2 نشان نداد.
  نتیجه گیری
  ارتباط آشکاری میان دیابت تیپ دو عفونت قبلی با پاتوژن های باکتریایی و ویروسی که پیش از این با بیماری عروق کرونر و همچنین آترواسکلروز شریان کاروتید ارتباط داده شده بود و دیابت نوع 2 وجود ندارد.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع 2، هلیکوباکترپیلوری، کلامیدیا پنومونیه، سیتومگالوویروس، هرپس سیمپلکس ویروس نوع 1
 • فرزاد مراد حاصلی، افشین استوار، نرگس همایون، مهدی محمودپور، ایرج نبی پور، حسین دارابی* صفحات 147-157
  زمینه
  اندازه حجم تیروئید و شیوع گواتر در یک منطقه از شاخص های پایش برنامه یدرسانی در سطح جمعیت است. هدف از این مطالعه، سنجش حجم تیروئید و شیوع گواتر در کودکان دبستانی شهر بوشهر پس از یک دوره پیگیری شش ساله می باشد.
  مواد و روش ها
  حجم تیروئید 1148 کودک دبستانی (7 تا 10 ساله) که بر اساس روش احتمال بر مبنای اندازه از خوشه های شهری شهرستان بوشهر نمونه گیری شده بودند، میانه و صدک های حجم تیروئید با اولتراسونوگرافی برای سن و سطح بدن برای هردو جنس تعیین گردید. صدک 97 حجم تیروئید مطالعه 1386 این بندر به عنوان رفرانس انتخاب گردید.
  یافته ها
  صدک 97 حجم تیروئید دانش آموزان بندر بوشهر به تفکیک جنس بر اساس سن وسطح بدن از مقادیر پیشنهادی رفرانس بین المللی بالاتر بود. میانگین حجم تیروئید در هر دو جنس در مقایسه با مطالعه سال 1386 (رفرانس) افزایش چشمگیری را حتی پس از همسان سازی سنی و سطح بدن از خود نشان داد (0/0001>p). شیوع گواتر بر اساس مقادیر حجم تیروئید رفرانس بومی برای سن، در جمعیت مورد مطالعه 7/57 درصد به دست آمده است.
  نتیجه گیری
  حجم تیروئید و شیوع گواتر در کودکان دبستانی بندر بوشهر به عنوان یک منطقه عاری از کمبود ید در یک دوره 6 ساله رو به افزایش است که با توجه به دریافت ید کافی، عوامل گواترزای محیطی در افزایش حجم تیروئید در سطح جمعیت بندر بوشهر می بایست مورد کاوش قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تیروئید، ید، یدرسانی، گواتر، اولتراسونوگرافی
 • ایرج نبی پور* صفحات 158-168
  مهم ترین بندر ساسانی- اسلامی در خلیج فارس، بندر سیصد هزار نفری سیراف بود. ویرانه های بندر سیراف در ساحل خلیج فارس در 230 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر واقع است. به سال 850 میلادی، وقتی نام سیراف بر سر زبان ها بود، سیراف بندری مشهور بود که تجار زیادی در آن معاملات مهمی با جزایر و بنادر زنگبار، لامو، پومبا، کیلوا و سفاله در شرق آفریقا، هندوستان، مالزی، سوماترا و چین انجام می دادند. از عملکرد تاریخی بندر سیراف در گسترش دانش پزشکی در پهنه ایران زمین، نقش آن در انتقال دانش پزشکی هند به دانشکده پزشکی ساسانی جندی شاپور است. افزون بر انتقال طب آیورودایی و اندیشه های پزشکی هندوستان، بندر سیراف چه پیش از اسلام و چه در تمدن اسلامی، مسیر مهمی برای گذر طب مصری و حوزه اسکندرانی به سوی دانشکده جندی شاپور بوده است. ارتباطات علمی و فرهنگی ایران و هند از سوی سیراف، تنها مسیر یک طرفه نبود؛ بلکه از طریق بازرگانان ایرانی و کشتی های اقیانوسی هندیان و چینی ها که در سیراف پهلو می گرفتند، کتب طبی، داروهای گیاهی و اندیشه های مکتب پزشکی جندی شاپور به خاور زمین انتقال می یافت. واردات و صادرات گیاهان دارویی و انبار این گیاهان در لنگرگاه بین المللی بندر سیراف، بارها توسط جغرافی دانان تاریخی سده های میانی گزارش شده است. در یک فراگرد جامع، بندر ساسانی- اسلامی سیراف در انتقال پایه های طب آیورودایی (هندی) و معرفی گیاهان دارویی هند و چین، مصر و شرق آفریقا به مکتب پزشکی رو به رشد جندی شاپور در دوران ساسانیان تلاش نموده و تا چند سده پس از افول ستاره ی درخشان شهر دانشگاهی جندی شاپور، با معرفی دست آوردهای آن در زمینه داروهای گیاهی و روش های درمانی در سرزمین های اقیانوس هند تا خاور دور نقش بی همتایی را از خود نشان داد.
  کلیدواژگان: جندی شاپور، خلیج فارس، گیاهان دارویی، تمدن اسلامی، هندوستان
 • علی موحد* صفحات 183-199
  رزورترول (2-3-5- تری هیدروکسی استیل نین) یکی از ترکیبات موثره پلی فنل های طبیعی است که توسط گیاهان سنتز می شود و در بسیاری از اعمال گیاهان به ویژه سیستم دفاعی علیه عفونت های قارچی، استرس های محیطی و اشعه ماوراء بنفش ایفای نقش می نماید. این ترکیب به طور عمده در انگور، بادام زمینی، چای سبز و انواع توت ها یافت می شود. این ترکیب به دلیل اثرات مفیدی که در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان، بیماری های قلبی- عروقی و سندرم متابولیک دارد، اخیرا در پژوهش های پزشکی توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در دو دهه اخیر پژوهشگران از نقاط مختلف جهان اثرات مفید رزورترول را بر بیماری های قلبی- عروقی و نارسایی های قلب در مدل های مختلف حیوانی مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج این مطالعات به طور چشمگیری دلگرم کننده بوده است. اطلاعات علمی به دست آمده در جهت بررسی توانایی های رزورترول در رفع نارسایی قلب در انسان روند رو به رشدی داشته است. بیماری نارسایی قلبی همچنان علت مهم مرگ ومیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و علی رغم استفاده از داروهای مختلف موجود برای درمان این قبیل بیماری های مزمن و شایع، اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با رخداد بیماری های قلبی یک امر کاملا ضروری است. در این مقاله ی مروری؛ اثرات محافظتی رزورترول و نحوه عمل آن بر روی مسیرهای متابولیکی گوناگون با توجه به بیماری و نارسایی های قلبی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: رزورترول، نارسایی قلبی، مکانیسم عمل، بیماری قلبی، اثرات محافظتی
 • فروغ جعفریان دهکردی *، علی محمود پاشازاده، مجید اسدی صفحات 200-209
  زمینه
  روش های تصویربرداری هیبریدی با بهره گیری همزمان از توانمندی های سیستم های ترکیب شده این امکان را فراهم می سازند تا کیفیت تصاویر حاصل، نسبت به تصاویری که هر کدام از سیستم ها به تنهایی می توانند ایجاد کنند بهبود یابد. یکی از روش هایی که به صورت هیبرید تکنیک تصویربرداری فراصوتی و تصویربرداری اپتیکی وارد عرصه تحقیقات پزشکی شده است تصویربرداری فوتوآکوستیک می باشد که از موج فراصوتی که بعد از دریافت پالس لیزر توسط بافت تولید می شود برای تهیه تصاویر پزشکی بهره می برد. در این مطالعه قصد داریم تا به بررسی یافته های اخیر در مورد این روش تصویربرداری و ارزیابی توانمندی های آن بپردازیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، با استفاده از کلید واژه هایی از قبیل ultrasound laser، photoacoustic، optoacoustic و thermoacoustic در سایت های معتبر علمی نظیر PubMed و ISI به بررسی مطالعات انجام شده و یافته های حاصل در زمینه فوتوآکوستیک پرداخته شد.
  یافته ها
  روش تصویربرداری فوتوآکوستیک با تهیه تصاویر با کنتراست بالا و قدرت تفکیک مطلوب این امکان را فراهم می آورد تا به انجام مطالعات فیزیولوژیک و آناتومیک پرداخته شود. این روش به دلیل عدم استفاده از پرتوهای یون ساز محدودیت سیستم های مبتنی بر این نوع پرتوها را نداشته و می تواند به صورت غیرتهاجمی به تصویربرداری از سلول، عروق، تشخیص بافت طبیعی از بافت سرطانی و تصویربرداری از کل بدن حیوان بپردازد.
  نتیجه گیری
  روش تصویربرداری فوتوآکوستیک روشی نوپا در تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه تصویربرداری پزشکی است که می تواند در انواع مطالعات فیزیولوژیک و آناتومیک مورد استفاده قرار بگیرد. این روش به دلیل استفاده از پرتوهای غیریون ساز می تواند محدودیت روش های مبتنی بر پرتوهای یون ساز در بررسی های تشخیصی را برطرف نماید.
  کلیدواژگان: تصویربرداری هیبریدی، تصویربرداری فراصوتی، تصویربرداری اپتیکی، روش فوتوآکوستیک
 • مصطفی رباط جزی، علی محمود پاشازاده *، هما حسن کریمی، مجید اسدی صفحات 210-221
  زمینه
  تصویربرداری ملکولی روشی نوین در بررسی مطالعات فیزیولوژیکی در ابعاد مولکولی می باشد. از میان روش های مختلفی که برای این منظور معرفی شده است، روش اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی (MRS) امکان مطالعه دقیق تر فعالیت های ناحیه مغز و نیز تومورهای نواحی مختلف بدن را فراهم آورده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری، با استفاده از کلید واژه هایی از قبیل MRS، Molecular imaging و Cancer در سایت های معتبر علمی نظیر PUBMED و ISI به بررسی مطالعات انجام شده و یافته های حاصل در زمینه MRS پرداخته شد.
  یافته ها
  تصویربرداری MRS امکان مطالعه اختلالات در ناحیه مغز از قبیل بیماری آلزایمر و سرطان های مغز و پروستات و سایر ارگان ها را فراهم می آورد. این روش همچنین در تشخیص (میان بافت نرمال و سرطانی، انواع مختلف سرطان، و نئوپلاستیک از غیر نئوپلاستیک)، طراحی مطلوب ترین رژیم های درمانی برای هر بیمار و نیز مانیتور کردن بیماری بعد از درمان مورد استفاده قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  روش تصویربرداری MRS روشی نوین در تصویربرداری ملکولی است که می تواند در انواع تشخیص های افتراقی مورد استفاده قرار بگیرد. این روش می تواند عدم توانمندی روش MRI در بررسی آسیب شناسی را برطرف نماید.
  کلیدواژگان: تصویربرداری ملکولی، MRS، سرطان، تومور
 • رزیتا نائینی، اکبر سلطان زاده، هومان سلیمی پور، زهرا وهابی، سمیرا یادگاری * صفحات 222-228
  زمینه
  از اواسط قرن گذشته، از شرایط استرس زای زندگی، به عنوان عامل موثر در بروز بیماری ام اس، نام برده شده است. با این وجود ارتباط آن با ام اس همچنان مورد اختلاف نظر است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مورد- شاهدی بر روی صد بیماران مبتلا به ام اس که در طی یکسال به درمانگاه داخلی اعصاب بیمارستان دکتر شریعتی مراجعه کرده اند، انجام شده است. سابقه حوادث استرس زای زندگی، یک سال قبل از شروع بیماری در گروه مورد، مورد سئوال قرار گرفت. این وقایع استرس زا، طبق معیار درجه بندی استرس Holmes and Rahe Stress Scale، جزء حوادث استرس زای شدید و موثر در پیشرفت بیماری ها، بودند. مقایسه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 7/1±30/9 بود. اکثر بیماران مبتلا به نوع عود کننده- بهبودیابنده بودند (هشتاد و هفت نفر). سابقه حوادث استرس زا در گروه مورد 51 درصد و در گروه کنترل 26 درصد بود (0/001>P). نسبت خطر با فاصله اطمینان 95 درصد، 2/71 به دست آمد. شایع ترین حوادث استرس زا در بیماران مبتلا به ام اس، مشکلات خانوادگی و مرگ اقوام درجه اول بوده است.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که در بیماری ام اس بروز وقایع استرس زا بیشتر از افراد کنترل می باشد. اما نمی توان گفت که استرس به تنهایی علت بیماری است؛ بلکه ممکن است که استرس های ماژور در کنار سایر عوامل متعدد با ام اس مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروز، استرس، فاکتور خطر، حوادث
 • معصومه توحیدی *، محمدرضا کلانترهرمزی، ایرج نبی پور، مجید اسدی، فریبا کریمی صفحات 229-234
  همزمانی ادنوم هرتل سل تیروئید و ادنوم پاراتیروئید بسیار نادر است. ما در اینجا یک خانم 46 ساله را معرفی می کنیم که با ندول تیروئید مراجعه کرده بود. در بررسی آزمایشگاهی تست عملکرد تیروئید طبیعی بود، ولی افزایش خفیف کلسیم وجود داشت. نمونه برداری تیروئید با سوزن نازک انجام شد که مشکوک به نئوپلاسم فولیکولار و فرم فولیکولار سرطان پاپیلاری تیروئید بود. بیمار تحت عمل تیروئیدکتومی قرار گرفت و در جراحی ادنوم هرتل سل تیروئید و ادنوم پاراتیروئید تشخیص داده شد. اندازه گیری سطح کلسیم در بیمارانی که تحت جراحی تیروئید قرار خواهند گرفت، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ادنوم هرتل سل، ادنوم پاراتیروئید، تیروئیدکتومی، هیپرکلسمی
 • سید قوام الدین تولایی* صفحات 235-238
  روش های متداول جهت کاهش فشار داخل مغز و درمان هیدروسفالی استفاده از شانت مغزی است. عوارض جانبی شانت های مغزی کم نیستند. از جمله می توان به اختلال کارکرد شانت، عفونت و مهاجرت به جاهای غیر عادی اشاره نمود. در اینجا به مورد نادری از ورود انتهای کاتتر شکمی شانت به واژن اشاره می شود.
  کلیدواژگان: شانت مغزی، عوارض، واژن، جسم خارجی
|
 • Mahbobeh Shaneshin*, Farideh Nazary Pages 1-14
  Background
  Dietary pattern analysis has emerged as an alternative and complementary approach to examine the relationship between diet and the risk of chronic diseases. The aim of this study is to determine the association between major dietary patterns and general and central obesity among adult women living in Bushehr city.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in Bushehr، with 362 women aged 20-50 years. Dietary intake in the previous year was assessed by a semi-quantitative 133-item food frequency questionnaire. The food items were classified into 38 food groups. In addition، social-demography and anthropometric data were gathered using questionnaires. Weight، height and waist circumstance (WC) were measured with standard methods and Body Mass Index (BMI) was calculated. General obesity was defined as BMI ≥ 30 kg/m2 and central obesity as WC ≥ 88 cm. Factor analysis and ANOVA were used for data analysis.
  Results
  Mean age and BMI was 31 years and 24. 4، respectively. 14% of the subjects had generally obese and 40% centrally obese. Two major dietary patterns were extracted: «Healthy» and «Unhealthy» dietary pattern. Individuals in the highest quartile of the unhealthy dietary pattern score were more likely to be generally obese (23. 6 vs 7. 9; p<0. 05); whereas، those in the upper quartile of healthy dietary pattern were less likely to be generally obese (6. 7 vs 20. 2; p<0. 01).
  Conclusion
  Major dietary patterns of Bushehrian women had a significant association with general obesity. Suggesting that further prospective researches to confirm such associations.
  Keywords: Dietary patterns, Factor analysis, General obesity, central obesity, Women
 • Hussain Zeinali, Homa Shardi, Manaheji *, Samad Nazemi, Mehdi Sadeghi Pages 15-26
  Background
  Induced neuropathic pain following nerve injury has behavioral signs such as allodynia and hyperalgesia. There are reports about the age dependent differences in severity and incidence and even therapeutic response of this pain. In this study, we have tried to evaluate behavioral differences of this pain in an induced neuropathic model in different ages, according to important role of N-methyl, D-aspartate (NMDA) receptor and spinal microglia on induction and maintenance of pain.
  Material And Methods
  Male rats were grouped in young (5-6 week) and mature (10-11 week). Under general anesthesia, the spinal nerve ligation (SNL) surgery was operated on right leg. The effect of different doses of dextromethorphan (NMDA blocker) and minocycline (microglia inhibitor) on 5th day after surgery was evaluated and compared in two age-groups.
  Results
  In this study, both Minocycline and dextromethorphan diminished neuropathic pain in a dose dependent manner in these two ages. Minocycline in contrast to dextromethorphan was more effective in young rats. The co-administration of ineffective doses of minocycline and dextromethorphan could be effective.
  Conclusion
  Microglia and NMDA receptor function in neuropathic pain is different in different ages and the role of microglia is more evident. On the other hand the inhibition of both microglia and NMDA receptor can be considered for lowering neuropathic pain.
  Keywords: NMDA, Spinal microglia Allodynia, Hyperalgesia, Dextromethorphan, Minocycline
 • Fateme Azizi Soleiman, Shima Jazayeri, Shahriyar Eghtesadi *, Mohammadreza Vafa, Mahmoodreza Gohari, Amirkamran Nikoosokhan, Assadolah Rajab, Iraj Heidari, Naseh Pahlavani Pages 27-36
  Background
  It seems that consumption of fish oil results in reduction of cardiovascular diseases risk factor such as triglyceride and blood pressure in diabetic patients. It is not clear which component of fish oil(EPA or DHA) is more important. The aim of this study was to determine and compare the effects of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on fasting blood sugar, triglyceride, and blood pressure in type 2 diabetic patients.
  Material And Methods
  The study designed as a triple-blind, placebo-controlled trial. 60 diabetic men and women, aged 30-65 years, were randomly assigned to consume 1g/d EPA, DHA, and canola oil for 12 week. Fasting blood sugar, triglyceride, and blood pressure were measured before and after the study. Results were analyzed through repeated measure test.
  Results
  After 12 weeks of intervention, 23 women and 22 men with a mean ± SD age of 54.9± 8.2 completed the study. In comparison with the changes from baseline, FBS and triglyceride levels didnt differ between groups (P>0.05). SBP and DBP reduced in three groups (P= 0.0015 and P= 0.000 respectively); but they didnt differ between groups (P>0.05).
  Conclusion
  Consumption of 1g/d EPA or DHA doesnt have any effect on FBS, triglyceride, SBP and DBP. This study is the first one which has compared fish oil components effects in diabetic patients.
  Keywords: eicosapentaenoic acid, docosahexaenoic acid, type 2 diabetes, fasting blood sugar, triglyceride, blood pressure
 • Faeazeh Ghanbartalab, Mehdi Zeinoddini *, Saman Hosseinkhani, Masoome Esmailinejad, Sayedealah Hosseini, Masoome Laali Pages 37-45
  Background
  Aequorin is a calcium sensitive photoprotein composed of apoaequorin (189 amino acid), oxygen and coelenterazine (imidazopyrazine chromophore). Activity of this photoprotein in calcium presence is blue photon emission (469 nm). Studies have shown that three amino acids H16, Y82, W86 are involved in color shift and activity of Aequorin. In this work, for study of structural-functional relationship, combinational mutant was used for determine of the interest places importance in single and combination state.
  Materials And Methods
  Using site directed mutagenesis, the single and multiple mutations done in plasmid and mutated aequorin in single and multiple states were prepared. Next, thermostability, activity and color shift of produced protein determined using luminometer and spectrofluorimetry, respectively.
  Results
  We found that W86 and H16 play a more critical role in color shift and activity respectively. In addition, mutation of W86 provides better termostability compared to other mutations.
  Conclusion
  This investigation was shown that the role of W86 in aequorin shift light and thermostability is better than Y82 and H16 and this mutant could be used for effective protein production in sensor and other applications.
  Keywords: Aequorin, Mutation, Color shift, Thermostability
 • Jalal Mardaneh, Mohammadmehdi Soltan Dallal *, Mehrnaz Taheri Poor Pages 46-53
  Background
  Enterobacter amnigenus biogroup 1 is a non-sporeforming, rod-shaped, gram-negative bacterium, within the Enterobacteriaceae family. It is opportunistic pathogen and cause disease humans, especially in premature and immunocompromised persons. The aim of this study was to isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter amnigenus biogroup 1 strains isolated from consumed powdered infant formula (PIF) milk in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) ward.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, total 125 consumed powdered infant formula milk in NICU ward were surveyed. Isolation and Identification of microorganisms was carried out according to FDA method. Antimicrobial susceptibility test was performed by using the standard disc diffusion method based on CLSI (2011) recommendations.
  Results
  In this study, Enterobacter amnigenus biogroup 1 was isolated from 2 (1.6%) of 125 powdered infant formula milk samples. The results showed that isolated strains are sensitive to most antibiotics. All isolates were resistant to amoxicillin and carbenicillin.
  Conclusion
  Contamination of powdered infant formula (PIF) samples could have occurred during different steps. It is imperative to prepare the powdered infant formula milk foods according to the manufacturer’s instruction and in an aseptic condition. Contamination of powdered infant formula only could be reduced or prevented by monitoring the critical control points and taking appropriate action during the processing.
  Keywords: Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Powdered infant formula milk, Enterobacter amnigenus biogroup 1, Antibiotical susceptibility
 • Shadmehr Mirdar Harijani*, Narges Musavi, Gholamreza Hamidian Pages 54-63
  Background
  The studies have reported that exercise induced apoptosis in various tissues. The abnormal regulation of apoptosis contributes to the progression of pathological processes in the placenta and effects on embryo development. The aim of the present study was to investigate the effect of swimming endurance training during pregnancy on apoptosis induction in pregnant rat's liver.
  Materials And Methods
  Sixteen female Wistar rats with an average weight of 200 ± 20 grams were divided into two groups: swimming and control. The rats of training group were forced from first day of pregnancy to delivery in a particular pool. The time of training in first day of pregnancy was 10 min and this time in second week reached to 60 min by increasing of 5 min per day. The time of 60 min continued to end of third week. The sampling of the rat's liver was performed two days after delivery and the liver apoptotic index was determined with TUNEL technique. Statistical analysis of the data was done using independent t-test (α≤ 0.05).
  Results
  The results of study showed that swimming endurance training did not induce significant change in liver apoptosis (p < 0.424). The mean of apoptosis in control and training groups was %7.40 and %8.60 respectively. But 3-wk period of swimming training induced significantly minor increase in the amount of post pregnancy weight gain compared to the control group (p < 0.001). In addition, it was observed non-significant decrease in weight of training groups rat's liver compared to the control group (p = 1.00).
  Conclusion
  It seems that endurance swimming training during pregnancy has no anguishing effect on apoptosis induction in liver and it is considered as safe exercise way in the improvement of mother and infant health.
  Keywords: liver, apoptosis, endurance swimming training, pregnant rat
 • Mohammad Mirzaei*, Ali Asghar Mowlavi Pages 64-70
  Background
  Large quantities of radiopharmaceuticals prescribed for treatment and diagnosis are excreted through kidney. Therefore, radiation unwanted dose is created in kidney. As a result, exact calculation of prescribed medicine amount is important. In Mird pamphlet, 5 kidneys have considered in ellipsoidal shape that radiopharmaceutical is uniform distributed in them and gamma absorption fraction is calculated and recorded in the tables and the fraction of beta absorption is considered unit. While, kidney has internal organs and radioisotope is not uniform distributed in and beta absorbed fraction is not unit.
  Material And Method
  In this research, for the first time kidney is considered integrated shape and for the second time has been considered that it is consisted of three areas, pelvis, medulla and cortex. It is supposed that radiopharmaceutical is distributed in medulla. Then, beta absorbed dose is calculated in medulla and cortex using MCNPX code and is compared with integrated kidney results. Resuts: This research has been showed that beta absorbed dose from 203Hg, 166Ho and 177Lu isotopes in medulla is four times as much as dose in integrated kidney and beta dose in cortex is 0.004 to 0.012 times as much as beta dose in integrated kidney.
  Conclusion
  Internal structure of kidney should be considered in simulation to achieve a more accurate prescribed dose. It is recommended that simulation results of three areas kidney are replaced with integrated kidney to prevent from renal toxicity.
  Keywords: Absorbed dose, Medulla, Cortex, Monte Carlo method
 • Ebrahim Shafiei *, Zinat Fouladi, Parham Shafiei Pages 71-79
  Background
  Cold crystalloid cardioplegic solution is used for cardiac arrest and myocardial protection during CABG intermittently. There is no defined safety interval time for cardioplegia infusion. Measuremen of the metabolite release from myocardial cells in coronary sinus implicateis accurate protective effect and safety interval of cardioplegia. There is no study that surveys the metabolites of coronary sinus during CABG.
  Materials And Methods
  13 patients that was scaduled for elective CABG cold crystalloid cardioplegia transfused via aortic root. Coronary sinus blood samples were taken in different times, before and after cross clamping of the aorta at the times of 7, 14 and 20 minutes. The samples were analyzed for pH and lactate immediately.
  Results
  The pH and lactae concentration in coronary sinus at the time of 15 minute after transfusion of the first dose (pH=7.18±0.043 lactate=30±3.983 ρ=0.02) and 10 minute after the second dose of antegrade cold crystalloid cardioplegia (pH=7.19±0.045 lactate=28±3.438 ρ=0.03) were out of the range of acceptable level.
  Conclusion
  This study indicates that safe interval time between the first and second dose of cold crystalloid cardioplegia transfusion was 15 minute and the between second and third dose was 10 minutes.
  Keywords: myocardial protection, crystalloid cardioplegia, coronary sinus, pH, lactate
 • Hussain Delkhah, Gholamhossain Mohebbi *, Noshin Hasanzadeh, Gholamreza Kohan, Rahim Tahmasebi, Sosan Sadri, Yahya Rezaei, Katayon Vahdat, Amineh Hasanzadeh, Hussain Darabi Pages 80-91
  Background
  The date palm cultivation has a long history in Bushehr province. Throughout the recent decade; the dusts, in addition to direct harmful effects on humans, have adverse effects on health of the population living in this area. The infestation of pests in the southern province of Bushehr has groves. Due to the importance of dates in this area, the total ash and acid insoluble ash as indexes for assessing of chemical pollution and also, mold and yeast as indicators for microbial contamination were evaluated. Recently in a number of dates packaging industries, washing the products after the harvest is done. In current study, the effects of rinsing to decrease the dust pollution on date palm along with, the time effect on the quality and durability of washed and un-washed dates were investigated.
  Materials And Methods
  Overall, 48 washed and un-washed dates were sampled from traditional and technologically advanced packaging industries, equally, and were confirmed according to ISIRI methods.
  Results
  The Averages of total and acid insoluble ashes in washed date samples were:1.05±0.14 and 3.32±0.32%, and for un-washed samples were 1.36±0.27 and 4.59±1.64 percent, respectively. In all date samples were presented the yeast, however, their means were lower than the maximum limit (1×104 CFU). Also, all date samples were moldy. The Mean percentage of total ash samples in un-rinsed and rinsed dates were approximately, 1.84 and 1.33 times more than the maximum permissible limit, respectively. The mean of acid insoluble ash in all samples (100%), and 98% of total ash were higher than acceptable levels (p<0.05). The results revealed that the average percentage difference between the two groups were transpicuous, while this difference was not significant (p=0.13). Under the similar conditions, the average amount of yeast in washed date samples, were significantly different (p<0.05) and more than un-wash samples. The Mold levels in un-rinsed and rinsed samples; were 83.3 and 75% higher than the maximum permissible limit. According to the results, regardless of a decrease in amount of molds in washed samples than un-wash samples, the rinsing, was unable to eliminate the pollution, or even decreased it to acceptable levels.
  Conclusion
  According to the findings, present rinsing is not an appropriate method for long storage. Observations, after one year upkeep in the same conditions, expressed that all un-washed date samples were apparently healthy, without any pests and insects. While 91.6% of the washed samples were insectivores, also their textured appearances were very unpleasant.
  Keywords: Dates, dust, mold, yeast, acid insoluble ash, total ash
 • Lana Goshayeshi, Fateme Vahid Roudsari, Kiarash Ghazvini, Hussain Nomani, Saeed Amel Jamehdar* Pages 92-99
  Background
  Chlamydia trachomatis is one of the most common diseases as sexually transferred in world. According to the World Health Organization statistics, approximately 92 million new Chlamydia trachomatis infection occur in the world. Chlamydia trachomatis (CT) is the cause of tubal obstruction, ectopic pregnancy and infertility in women. The aim of this study is prevalence evaluation of Chlamydia Trachomatis by PCR in female infertile referred to Montasarieh study center of infertility in Mashhad.
  Materials And Methods
  The cervical swab specimens were collected from 100 infertile (as case) and 30 fertile (as control group) women attending to the infertility center of Mash-had Medical University. DNA extraction was performed from clinical specimens using DNA extraction kit. In this study, in addition to PCR reaction by commercial kit, PCR test was performed using specific primers and probe for CTCP gene.
  Results
  The results of PCR reaction using the kit was match with PCR test and showed that the prevalence of Chlamydia trachomatis is 21% in infertile women and 3.3% in normal fertile women that was statistically significant (p=0.024).
  Conclusion
  Considering the high sensitivity of PCR method for diagnosis of Chlamydia trachomatis infection, this method can be useful for routine screening.
  Keywords: Chlamydia trachomatis, infertility, PCR, prevalence
 • Nafiseh Saadat Nejad, Maryam Koushkie Jahromi*, Mohsan Salesi Pages 100-109
  Background
  Although some remedies have been suggested for treatment of primary dysmenorrhea, some free of side effects treatment methods such as herbal drugs and exercise are especially important. The purpose of this study was to compare the effect of ginger and resistance training on physical and psychological symptoms of dysmenorrhea.
  Materials And Methods
  60 nonathletic female collegiate students of Shiraz university participated in this study voluntarily and were divided randomly to 4 groups including 15 persons (exercise +placebo, exercise + ginger, ginger, and placebo). Ginger groups were prescribed 250 mg of ginger, four times a day for 3 days from beginning of menstruation and placebo groups were recommended the same prescription with 250 mg of placebo drug. Exercise with ginger or placebo groups participated in 2 months of progressive resistance training (3 times a week) besides consuming Ginger or placebo drugs. Menstrual symptoms were recorded with using validated questionnaire, before intervention and during two consecutive periods of menstruation. The analysis was performed with using Covariate analysis of variance with repeated measures by SPSS version 16.
  Results
  A significant reduction was found in physical symptoms of dysmenorrhea in groups of Ginger but no significant statistically changes were found within other groups. Comparison of four groups indicated more significant reduction of physical symptoms in ginger groups compared with other groups. There were no significant difference in psychologic symptoms within and between groups (P>0.05).
  Conclusion
  Ginger is recommended for treatment of physical symptoms of dysmenorrhea.
  Keywords: dysmenorrhea, ginger, resistance training, symptom evaluation
 • Sisrous Naeimi, Ali M.Ardekani, Abbas Ghaderi, Nasrola Erfani* Pages 117-124
  Background
  Breast cancer is the most common malignancy in women, and is considered as the second causative factor in cancer mortality. E – Cadherin is a transmember glycoprotein and play a essential role in cell-cell adhesion. It seems that E-cadherin Gene expression can plays a role in suppressor of invasion and metastasistumor. The aim of this study was to evaluate the correlation of E-cadherin Gene expression with breast cancer in the women population of southern Iran.
  Materials And Methods
  30 patients and 30 healthy individuals as control participated in this case-control study. mRNA extracted from peripheral blood. Real Time PCR technique was used to determine the Gene expression. The statistical analysis was performed by the software SPSS and Mannwithny test.
  Results
  The results indicated that there is no significant difference in level of E- cadherin Gene expression in patients with breast cancer and the control group (Pv>0.05). Furthermore, we found no significant correlation between the E- cadherin Gene expression with the clinicopathological factors in the patients.
  Conclusion
  it seems that E- cadherin Gene expression, plays no important role in increasing the susceptibility of women to breast cancer in the population of southern Iran.
  Keywords: Breast cancer, Gene expression, E, cadherin, Cell –cell adhesion
 • Maneje Mianabadi, Esmaeal Panahi, Hibatola Sadeghi*, Azizola Jafari Pages 125-134
  Background
  Nowadays, the plant of Daphne family (Thymelaeacea is used against microorganisms and cancerous cells. The purpose of this study was to investigate the effects of two Daphne species and purified betulin and betulinic acid on K562 genome and the cell cycle.
  Materials And Methods
  This Study was conducted in a complementary randomized design with three replications. 106 K562 cells were treated with Daphne mucronata, Daphne oleides, betulin and betulinic acid for 24 hours. Then, cells were fixed in 70% ethanol and were stained with pripidium iodide 30 min before analysis by flow cytometery. To extract the DNA of cancer cells Miller saline method with little change was used. Data were analyzed with SPSS. version 16 by ANOVA and Dunnett.
  Results
  Percentage of cancer cells that were treated with Daphne mucronata (59.11±1.16%), Daphne oleides (58.25±1.03%), betulin (51.68±0.43%), and betulinic acid (52.05±0.31%) increased in the G0/G1 phase compared to the control (42.94±0.23%). While most percentage the control cells (51.06±0.16%) were present in S phaseElectrophoresis of genomic DNA of K562 cell lines revealed band boarding and smearing under the effect of plant material. However, a clear sharp band of DNA was seen in control samples. The lowest and highest smeared band was observed in treated cells with Betulin and Daphne mucronata, respectively.
  Conclusion
  Data showed that materials and compounds of Daphne, block cells in G1 phase and will cause damage to DNA. In fact, these results indicate that there are several effective factors in two species Daphne extract which damage DNA integrity and inhibit cell transfer from control point and can facilitate cell death at higher concentrations.
  Keywords: Daphne oleoides, Daphne mucronata, cell cycle arrest, Betulin, Betulinic acid, DNA fragmentation
 • Mehdad Kayedi, Katayon Vahdat, Mohammadreza Kalantarhormozi, Afshin Ostovar, Hussain Darabi, Iraj Nabipour * Pages 135-146
  Background
  It is not known whether infection by a specific pathogens is associated with type 2. We examined the association between chronic infection with four pathogens (Chlaydia pneumonia, Helicopacter pylori, Herpes simplex virus type 1 and cytomegalovirus) and type 2 diabetes mellitus in a general Iranian population, in the northern Persian Gulf.
  Materials And Methods
  In a population-based study of men and women aged >25 years, a random sample of 1754 (49.2 % males, 50.8 % females) subjects were evaluated. Sera were analyzed for immunoglobulin G antibodies to C. pneumoniae, HSV-1, H. pylori, and CMV using enzyme-linked immunosorbent assay. Type 2 diabetes mellitus was defined according to criteria of American Diabetes association.
  Results
  A total of 150 (8.6%) subjects had type 2 diabetes mellitus. In the diabetic group, 42% were seropositive for C. pneumoniae, 64.7% for H. pylori, 92.9% for HSV-1 and 94.7% for CMV. In multiple logistic regression analyses, seropositivity for C.pneumoniae (OR=0.89, CI: 0.60-1.34, P=0.602), H. pylori(OR= 0.95, CI: 0.64-1.41, P= 0.808), HSV-1(OR= 1.76, CI: 0.86-3.62, P=0.120), CMV(OR=0.99, CI: 0.43-2.27, P=0.982) did not show a significant independent association with type 2 diabetes mellitus after adjustment for age, sex, chronic low-grade inflammation, and cardiovascular risk factors.
  Conclusion
  There was not a strong association between type 2 dibetes mellitus and prior infection with viral and bacterial pathogens that had been previously correlated with coronary artery disease as well as carotid atherosclerosis.
  Keywords: Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, cytomegalovirus, herpes simplex virus, type 2 diabetes mellitus
 • Farzad Morad Haseli, Afshin Ostovar, Narges Homayoon, Mehdi Mahmoodpour, Iraj Nabipour, Hussain Darabi * Pages 147-157
  Background
  The determination of goiter prevalence in children by thyroid ultrasound is an important tool for assessing iodine deficiency disorders. The main aim of this study was to determine thyroid volume and goiter prevalence in schoolchildren of Bushehr port, based on 2007 normative values.
  Materials And Methods
  A probability proportionate-to-size cluster sampling method was used to obtain a representative sample of 1148 school children of Bushehr port aged 7-10 years. The median and 97th percentile of thyroid volumes for age and body surface area (BSA) was measured by data of ultrasonography. The normative value of thyroid volume of the 2007 study was used as reference.
  Results
  The 97th percentile of thyroid volume based on age or BSA in school children was higher than the international normative reference. The age-, and BSA-adjusted mean of thyroid volume was higher in both sexes than the thyroid volume of school children in the 2007 study (p<0.0001). Application of the native thyroid volume reference resulted in a goiter prevalence of 7.57%.
  Conclusion
  The thyroid volumes of schoolchildren and goiter prevalence in Bushehr port were generally high compared to the baseline data obtained 6 years ago. The environmental goiterogenic factors should be investigated in this iodine-sufficient area.
  Keywords: thyroid, iodine, iodine fortification, goiter, ultrasonography
 • Iraj Nabipour * Pages 158-168
  The most important Sasanian-Islamic port of Iran in the Persian Gulf was Siraf, with a total population of 300,000. The ruined site of Siraf lies on the Persian Gulf, 230 Km. south-east of Bushehr. By the time Siraf was mentioned first (c. 850), it was already a flourishing port with merchants dealing with India, East Africa, Madagascar, Malay Peninsula and China. Siraf had a prominent role in the transfer of Indian medical knowledge to Jundi Shahpur medical school during Sasanian period. In addition to Indian medicine and Ayurvedaic medicine, Siraf was the gate of Jundi Shahpur for Egyptian and Hellenistic medicine in the pre-Islamic and Islamic periods. This relationship was bidirectional and the heritage of Jundi Shahpur medical school including its medical books, medicinal plants and medical knowledge were transferred to the East by Indian and Chinese sailors and merchants. The import and export of medicinal plants and the existence of the storages of medicinal plants in Siraf port was mentioned in many times by historical geographists of the middle ages. In conclusion, this Sasanian-Islamic port had a key role in the introduction of medicinal plants and the transmission of knowledge of medicine from India, East Africa, Egypt and China to the rising Jundi Shahpur medical school. The critical function of introduction of oriental medicine and medicinal plants to Iran through Siraf port was continued for several centuries, even after the down of Jundi Shahpur medical school.
  Keywords: Jundi Shahpur, Persian Gulf, medicinal plants, Islamic civilization, India
 • Ali Movahed* Pages 183-199
  Resveratrol (3, 5, 4- trihydroxystilbene) is one of the natural polyphenolic bioactive compounds synthesized by plants to serve many functions, especially defense against fungal infections, environmental stresses and UV radiation. It is found mainly in grapes, green tea, peanuts and berries. This compound has recently received increased attention in medical research, due to its effects on prevention and treatment of many diseases, including cancer, cardiovascular disease, and metabolic syndrome. Over the past two decades, researchers from all over the world studied the beneficial effects of resveratrol against cardiovascular diseases and heart failure in different animal models. Importantly, the results of these studies have been promising and recently this knowledge has been translated into examining the efficacy of resveratrol in humans with heart failure. Since heart failure continues to be a significant cause of cardiovascular mortality in the developed and also developing countries, and despite different medicines available for the treatment of such common chronic systemic diseases, preventive measures to be necessary to combat the incidence of heart problems. In this review article the protective effects of resveratrol and its mechanisms of action on different metabolic pathways with respect to heart disease and failure will be discussed.
  Keywords: Resveratrol, Heart failure, Mechanism of action, Heart disease, Protective effects
 • Frogh Jafarian Dehkordi*, Ali Mahmoud Pashazadeh, Majid Assadi Pages 200-209
  Background
  Hybrid imaging modalities which simultaneously benefit from capabilities of combined modalities provides an opportunity to modify quality of the images which can be obtained by each of the combined imaging systems. One of the imaging modalities, emerged in medical research area as a hybrid of ultrasound imaging and optical imaging, is photoacoustic imaging which apply ultrasound wave generated by tissue, after receiving laser pulse, to produce medical images.
  Materials And Methods
  In this review, using keywords such as photoacoustic, optoacoustic, laser-ultrasound, thermoacoustic at databases such as PubMed and ISI, studies performed in the field of photoacoustic and related findings were evaluated.
  Results
  Photoacoustic imaging, acquiring images with high contrast and desired resolution, provides an opportunity to perform physiologic and anatomic studies. Because this technique does not use ionizing radiation, it is not restricted by the limitation of the ionizing-based imaging systems therefore it can be used noninvasively to make images from cell, vessels, whole body imaging of the animal and distinguish tumor from normal tissue.
  Conclusion
  Photoacoustic imaging is a new method in preclinical researches which can be used in various physiologic and anatomic studies. This method, because of application of non-ionizing radiation, may resolve limitation of radiation based method in diagnostic assessments.
  Keywords: hybrid imaging, ultrasound imaging, optical imaging, photoacoustic
 • Mostafa Robatjazi, Alimahmood Pashazadeh*, Homa Hassan Karimi, Majid Assadi Pages 210-221
  Background
  Molecular imaging is a new method of imaging of physiological studies at the cellular and sub-cellular levels. Among the various techniques that have been introduced for this purpose, magnetic resonance spectroscopy has provided an opportunity for study of brain activity and tumors in different areas of the body.
  Materials And Methods
  In this review, using keywords such as MRS, Molecular imaging and Cancer at scientific databases such as PUBMED and ISI, studies in the field of MRS and related findings were evaluated.
  Results
  MRS provides an opportunity to study brain disorders such as Alzheimer's and brain cancers. This method has also been used in diagnosis (between normal and cancerous tissues, different types of cancers and non-neoplastic from neoplastic), designing the most appropriate treatment regimen for each patient and also monitoring patient after treatment.
  Conclusion
  MRS is a new method in molecular imaging that can be used in a variety of cancer diagnoses. This method can cover disadvantage of MRI procedure in evaluation of the tumor pathology.
  Keywords: Molecular Imaging, MRS, Cancer, Tumor
 • Rozita Naeeni, Zlbar Soltanzadeh, Homan Salimipour, Zahra Vahhabi, Samira Yadegari * Pages 222-228
  Background
  Stressful life events have suggested as one of etiologic cause of the disease from the middle of last century, but controversies still is going on.
  Materials And Methods
  This study is a case- control study conducted on 100 MS patients in neurology clinic of Shariati Hospital during one year. History of stressful life events one year before beginning of the disease was questioned. These events, according to Holmes and Rahe Stress Scale, were severe and affected the disease progression. The analysis of data was performed using SPSS 15.
  Results
  The mean age of patients was 30.9 ± 7.1. Most of them (n=87) had relapsing- remitting MS. 51% of patients and 26% of controls had stressful life events (P<0.001). Odd's Ratio with confidence interval of 95% was 2.71. The most frequent stressful events were family problems and death of first degree relatives.
  Conclusion
  This study showed that stressful life events were significantly more prevalent in MS, but we cannot conclude that stress lonely is a cause of MS. Although, major stress along with multiple other risk factors may be related to MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Stress, Risk factor, Events
 • Masoome Tohidi *, Mohammadreza Kalantar Hormozi, Iraj Nabipour, Majid Assadi, Fariba Karimi Pages 229-234
  Synchronous hurthle cell adenoma of thyroid and para thyroid adenoma is very rare. Here we dicuss a 46 year old woman who presented with a thyroid nodule. Thyroid function test was normal but she had mild hypercalcemia. Fine needle aspiration of thyroid nodule was done that it was suspecious to follicular neoplasm or follicular variant of papillary thyroid cancer. Then the patient underwent thyroidectomy. In surgical specimen hurthle cell adenoma of thyroid and parathyroid adenoma was confirmed.Measurment of serum calcium is recommended in patients who are candidate for thyroid surgery.
  Keywords: Hurthle cell adenoma, Parathyroid adenoma, Thyroidectomy, Hypercalcemia
 • Sghavamedin Tavallaee* Pages 235-238
  VP shunt is one of the most popular methods for ICP reduction and treatment of hydrocephalus. Various complications of this method are not uncommon such as shunt malfunction, infection and unusual migration of distal catheter. I present a case of migration of the peritoneal catheter out of the vagina.
  Keywords: ventricular shunt, complication, vagina, foreign body