فهرست مطالب

پژوهش هنر - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1393)
 • پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1393)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/12/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدرالدین طاهری*، رویا ظریفیان صالح مکرم صفحه 1
  هنر و فن آوری دوره مفرغ و هزاره سوم پ.م. که هنگامه رشد جوامع شهرنشین و افزایش ارتباطات بینافرهنگی در غرب آسیاست، از اهمیت ویژهای در تاریخ بشر برخوردار است. پارچه بافی از هنرهایی است که در این دوران به ویژه در سرزمین هایی همچون آناتولی، مصر، میان رودان و ایران جان می گیرد و بستری برای داد و ستد و ارتباطات فرهنگی می گردد. پارچه در این دوران، هم کاربرد روزمره دارد و هم کاربرد آئینی. بنابر آنچه گفته شد، در نوشتار پیشرو تلاش شده با رویکردی تطبیقی دستگاه های پارچه بافی تاری پودی این مناطق در دوره مفرغ و بطور موردی شهر سوخته بررسی شود. در این راه، با گردآوری داده های اسنادی کتابخانه ای و موزهای، پی جویی توصیفی تحلیلی خاستگاه، گونه ها و روش های پارچه بافی شهر سوخته انجام شده است. این نوشتار براساس هدف، از گونه پژوهش های بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش، از گونه پژوهش های تاریخی است.
  پرسش هایی که نگارندگان درپی پاسخگویی به آنها هستند، بدین قرار است: 1. بهره گیری از چه دستگاه هایی در تولید پارچه به روش تاری پودی در هزاره سوم پ.م. در ایران، مصر، آناتولی و میانرودان رواج داشته است. 2. مردمان شهر سوخته کدامیک از دستگاه های بافندگی را به کار میبرده اند.
  نتایج بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد استفاده از سه دستگاه پارچه بافی افقی- زمینی، عمودی دو محوری و وزنه ای در محوطه های باستانی هزاره سوم پ.م. رایج بوده است. طرح بافته ای پیچیده و گوناگون پارچه های یافتشده در شهر سوخته همراه با دیسک های گردی که به عنوان وزنه های پارچه بافی کاربرد داشته اند و نیز کشف نمونه هایی که کاربرد لوحه بافی را در ریشه های تزئینی انتهای پارچه ها نشان می دهند، شواهدی بر استفاده از دستگاه های پارچه بافی وزنه ای در مکان یادشده هستند.
  کلیدواژگان: دوره مفرغ، پارچه بافی، دستگاه پارچه بافی وزنه ای، شهر سوخته
 • سمیرا حدادی شعار ثابت*، قباد کیانمهر، بهاره تقوی نژاد صفحه 13
  آل بویه، سلسله ای ایرانی نژاد و شیعی مذهب که ازلحاظ نیرو و وسعت قلمرو حکومت، قوی ترین سلسله طی سده های چهارم و پنجم هجری قمری، پیش از حضور سلاجقه به شمار می رود؛ زمینه ساز تحولات فرهنگی و هنری بسیاری در ایران به ویژه شهر اصفهان شد. یکی از اقدامات عمرانی این دوره ساخت بنای مسجد جورجیر/ جامع صغیر است. متاسفانه آنچه امروزه از این مسجد برجای مانده، سردر باشکوهی است که یکی از چهار در ورودی مسجد حکیم (1073-1067 ه. ق.) قلمداد میشود. تزئینات آجرکاری این سردر، با انبوه نقش مایه های متنوع هندسی و گیاهی، در نوع خود بینظیر است و به جرات میتوان گفت مشابه آن را در جای دیگر نمی توان یافت. بنابر آنچه بیان شد هدف پژوهش حاضر، معرفی و جانمایی نقوش آجرکاری سردر مسجد جورجیر با بهره گیری از روش تاریخی- توصیفی و براساس منابع مکتوب و مشاهدات میدانی نگارندگان است. درواقع در این پژوهش تلاش شده تا گامی هرچند کوچک در راستای شناسایی، حفظ و احیای آرایه های تزئینی سردر جورجیر، به عنوان نمونه منحصر به فردی از بناهای برجای مانده از دوره آل بویه در ایران، برداشته شود.
  کلیدواژگان: آل بویه، سردر جورجیر، آجرکاری، نقش مایه
 • احمد محمدپور*، کاوان محمدپور صفحه 27
  رورتی ازجمله متفکران متاخر است که با سبکی انتقادی اما بسیار متفاوت از فوکو و هابرماس، به نظام نظری فلسفه کلاسیک و حتی برخی رویکردهای مدرن در غرب می تازد و آنها را به بازنمایی گرایی، بنیادگرایی، مطلق نگری، جدایی فلسفه از زندگی و حقیقت از معنا متهم می سازد. وی با الهام گرفتن از اندیشه متفکرانی چون هایدگر، داروین، ویتگنشتاین، دیویدسون، نیچه و بسیاری دیگر دست به تلفیق خلاقانه ای می زند که هدفش بازخوانی معرفت، روش و حقیقت در بستر زیستن است. فلسفه رورتی در نظر دارد بر شکاف های مرسوم بین دو سنت قاره ای و تحلیلی غلبه کند و فلسفه را از دوگرایی های مفهومی و نظری بی ثمر دور نگه دارد.
  بر این اساس، وی با فراتررفتن از ادبیات رایج در سنت جاری فلسفی، بر آن است فلسفه را به زمینه تاریخی و بطن زندگی روزمره وارد کرده و آن را به منزله ابزاری برای حل و فصل مسائل عملی زندگی اجتماعی به کار گیرد. رورتی فلسفه را نه همچون رشته ای دانشگاهی بلکه به مثابه ابزاری تعریف می کند که قرار است مسئله ای را حل کرده یا به درک چیزی کمک نماید.
  مقاله پیشرو، نخست برخی از نظرات متفکران موثر بر پروژه رورتی و نقد و الهام وی را از آنها که توامان بوده، بررسی کرده است. سپس با تشریح اصول عمده دستگاه نظری رورتی، تلاش می شود سهم و نوآوری های نظری و روش شناختی وی در فلسفه ورزی معاصر غرب تا حد امکان روشن شود.
  کلیدواژگان: رورتی، ضدبازنمایی گرایی، ضدبنیادگرایی، ضدواقع گرایی، معرفت در بستر زیستن، نوپراگماتیسم
 • نسرین نورالدینی*، محمدتقی آشوری صفحه 43
  ظروف نقره دوره ساسانی، جزء مهمترین و باارزشترین آثار این دوره است که باوجود توجه پژوهش گران به آنها، هنوز می توان دربارهشان بحث و بررسی کرد. تعدادی از این ظروف که با نقش رامشگران تزئین شدهاند، از تصاویر متنوع و موضوعات مختلفی برخوردارند. تنوع در فرم، تصاویر و اشیائی که همراه این تصاویر ظاهر شده اند و محیطی که در آن قرار گرفته اند، باعث ایجاد هویت ها و نسبت هایی به این تصاویر شده است که در مقاله پیشرو بررسی خواهند شد.
  درواقع، هدف از ارائه این مقاله بررسی هویت ها و نسبتهای دادهشده به این تصاویر است. همچنین برای پاسخگوئی به این سوال که چه هویت یا هویت هایی را میتوان به رامشگران تصویرشده روی ظروف نقره ساسانی نسبت داد، این فرضیه مطرح شد: ممکن است بتوان این ظروف را به چند گروه تقسیم بندی کرد که هر یک هویتی متفاوت از دیگری داشته باشد. به منظور تحقق یافتن این مطلب، پس از بیان نظرات گوناگون پژوهشگران درباره هویت های نسبت داده شده به این تصاویر و نیز دلائل رد یا تائید آنها از طرف سایر محققین، ویژگی های ظاهری 23 ظرف از این گروه در یک جدول ارائه گردید. پس از بررسی آنها، با توجه به خصوصیات مشترک این تصاویر از نظر نمادهای فرهمندی، چنین به دست آمد که میتوان این ظروف را در چهار گروه تقسیم بندی کرد و به سه هویت: آناهیتا، کاهنه های معبد آناهیتا و زنان غیر مذهبی اختصاص داد. این مقاله از گونه پژوهش های توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات آن هم به شیوه کتابخانه ای انجام شده است.
  کلیدواژگان: ایران پیش از اسلام، ساسانیان، فلزکاری، ظروف نقره، رامشگران
 • ابوالقاسم دادور، آرزو ایروانی* صفحه 57
  دوره قاجار را می توان دوره نوآوری و شروع تحولات جدید در هنر ایران دانست. از جمله این تحولات، رابطه فزاینده و مراودات مختلف با غرب است که به دنبال ورود انواع دانش ها و علوم جدید به ایران، تاثیرات ویژه این پدیده بر امور مختلف در دوره قاجار دیده میشود. در این میان، دگرگونی هایی هم در وضعیت اداری پدید آمد و به دلیل ایجاد تشکیلات پستی جدید به منظور برقراری ارتباطات سریعتر میان ایالات و ولایات داخلی، چاپ تمبر به سبک اروپایی انجام شد. هرچند یکی از آثار تاریخی ایران، نقوش سکه و تمبر دوران قاجار است اما باوجود اهمیت نقوش به کار برده شده روی این اقلام که خود گواهی عینی در بازگویی تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی و تفکرات حاکم بر نظام کشور هستند، متاسفانه پژوهش و مطالعه در زمینه شناخت نقوش به کار رفته روی آنها در میان سایر صنایع و هنرها کمتر صورت گرفته است.
  روش تحقیق به کارگرفته شده در مقاله پیشرو، تاریخی و روش گردآوری اطلاعات آن، مطالعه کتابخانهای همراه با بررسی اسناد تاریخی است. بنابر بررسی اسناد تاریخی و نیز تطبیق عناصر تصویری، میتوان به وجود وجوه مشترک تصویری میان نقشهای سکه و تمبر دوره قاجار پی برد. ضمن اینکه، نقوش و تصاویر تمبرها به نوعی ادامه دهنده و مرتبط با نقوش روی سکه ها هستند و هر دوی آنها، عاملی در جهت نمایش قدرت بودهاند. امید است، در این راستا با کنکاشی در تحولات به وجودآمده در نقوش و تصاویر سکه و تمبر، کمکی به شناخت بیشتر آنها شود.
  کلیدواژگان: تمبر، سکه، قاجار، نقوش تزئینی
 • زهره مطلبی*، حسام اصلانی صفحه 71
  مسجد جامع برسیان که گنبدخانه و تک مناری آجری دارد، از بناهای متعلق به دوره سلجوقی است. تزئینات اصلی این مسجد، تلفیقی از هنر آجرکاری و گچبری دوره سلجوقی است که در دوره صفوی نیز تزئینات و الحاقاتی بر آن افزوده شده است. مسجد برسیان در روستای برسیان از توابع استان اصفهان قرار گرفته است. محراب آن، یکی از نمونه های شایان توجه محراب های دوره سلجوقی است. تزئینات موجود در این محراب، تلفیقی از آجرکاری و گچبری است که در نوع خود کمنظیر است. درباره تاریخ بنیان مسجد و محراب آن نظرات مختلفی در منابع وجود دارد. نظر به اینکه اطلاعات موجود در رابطه با این بنا به خصوص تزئینات آن محدود است، متن حاضر بر آن است با مطالعه و پژوهش ویژگی های بصری، انواع نقوش گچبری و آجرکاری به کار رفته در تزئینات محراب این مسجد را معرفی و شناسایی نماید. همچنین، با پاسخ گوئی به پرسشهای موجود در این رابطه، گامی در جهت شناخت بیشتر تزئینات این مسجد عصر سلجوقی بردارد. روش پژوهش به کارگرفته شده، توصیفی- تحلیلی و موردکاوی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجامگرفته هم، محراب به بخشهای مختلف تقسیم شده و با کدگذاری هر بخش، معرفی تزئینات آن و قرائت بخشهایی از کتیبه ها که تاکنون خوانده نشده، صورت پذیرفته است. موضوعات تزئین در این محراب دربردارنده مقرنس، هندسه، عناصر گیاهی، انواع خط و طرحهای انتزاعی است. موتیف های گچ بری نیز شامل نقوش هندسی، گیاهی، مهری یا بندآجری و انواع خط و کتیبه و موتیف های اجراشده در آجرکاری ها شامل نقوش هندسی، مقرنس، انواع خط و کتیبه و نقوش انتزاعی است.
  کلیدواژگان: دوره سلجوقی، محراب، مسجد جامع برسیان، نقوش، آجرکاری، گچبری
 • محمد خدادادی مترجم زاده، حسین چنعانی، سیمین آقاخانی نژاد صفحه 87
  نخستین اسکناس جهان در چین منتشر شد و از همان ابتدای چاپ اسکناس (1189م.)، سازندگان دست به انتشار اسکناس مصور زدند. سنت مصورکردن اسکناس در اروپا نیز ادامه داشت. پس از متداولشدن اسکناس، تصاویر بسیاری بر رو و پشت اسکناس جای گرفت. در بین این تصاویر، اهمیت پرتره شخصیتهای مهم و مشهور همچون شاه و رهبران حکومتی، درخور توجه است. اولین پرتره یک پادشاه، در سال 1789م. در فرانسه روی اسکناس منتشر شد. از ابتدای نشر اسکناس به شکل امروزی (1789م.) تا اختراع عکاسی (1839م.)، تنها چهار پرتره از شاهان روی اسکناس جای گرفت.
  در ایران از همان ابتدای نشر اسکناس (1269ه.ش./ 1889م.)، پرتره شاه ایران، ناصرالدین شاه، روی اسکناس نقش بست. در دوران قاجار محور اصلی تزئین و طراحی اسکناس ها، استفاده از تصویر شخص اول مملکت، سپس نقوش گیاهی و شیوه نگارش (خط ثلث) و نماد شیر و خورشید بود. تصویر ناصرالدین شاه به عنوان نخستین شخص مهم جامعه مدت 35 سال روی اسکناس ها دیده میشد. آنچنان که عکس و تصویری از دیگر شاهان قاجار، مناظر و بناهای تاریخی روی اسکناس ها قرار نگرفت. این پرتره ها حاصل کار عکاسان بنام آن دوران، عبدالله میرزای قاجار، ویلیام و دانیل دوونی (عکاسان دربار سلطنتی ملکه ویکتوریا) است. بنابر آنچه بیان شد، در پژوهش حاضر 23 سری اسکناس دوران قاجاریه با مراجعه به مراکز نگهداری اسناد، مدارک و آرشیو عکس های مربوط همچنین، مطالعه کتابخانه ای بررسی شده است. بااینکه تاکنون کتابهای بسیاری در زمینه عکاسی و اسکناس نوشته شده است و از جنبه های گوناگون نیز مطالعه گردیده اند، درباره پرتره های عکسی به کار رفته در طراحی اسکناس ها و عکاسان این عکس ها بحثی به میان نیامده است.
  بنابراین، در مقاله پیشرو تلاش شده تا نخست، معرفی پرتره عکسی به کاررفته از شاهان روی اسکناس ایران انجام شود و پس، عکس های استفاده شده روی اسکناس های دوره قاجاریه شناسایی و معرفی شوند.
  کلیدواژگان: اسکناس، عکاسی، عکس پادشاهان
 • اسماعیل صادقی، جهانگیر صفری، محمود آقاخانی بیژنی* صفحه 99
  در پژوهش حاضر، ساختار طرح روایی در فیلم «ملک سلیمان نبی» ساخته شهریار بحرانی به عنوان یکی از متون روایی ادبیات پایداری مبتنی بر نظریات تودروف و گریماس تحلیل میشود. بنابر آنچه بیان شد، سوال پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان ساختار طرح روایی فیلم یادشده را با الگوهای این دو ساختارگرا، تودروف و گریماس، منطبق نمود. روش پژوهش به کار گرفته شده، توصیفی تحلیلی است.
  این فیلم براساس زمان خطی- روایی پیش میرود و کنش و واکنشهای شخصیت اصلی، سلیمان، باعث شکل گیری حوادثی میگردد که یک سلسله را به وجود می آورد و پیرو آن، روایت درطول محور زمان گسترش می یابد.
  طبق الگوی تودروف، در فیلم ملک سلیمان نبی حرکت از وضعیت متعادل به نامتعادل و سپس بازگشت به تعادل و طبق الگوی گریماس، شناسنده؛ سلیمان، موضوع شناسایی؛ امتحان ملک سلیمان با اجنه توسط خداوند، گیرنده؛ سلیمان، فرستنده؛ خداوند، یاریگر؛ خدا، آبشالوم، آسف و... و مخالف؛ سران یهود، اجنه، یازار و... است. هم گزاره ها و هم زنجیره های روایی در این فیلم منطبق با الگوی گریماس است.
  کلیدواژگان: ملک سلیمان نبی، ادبیات پایداری، روایت شناسی فیلم، نقد ساختارگرایی، تودروف، گریماس
|
 • Sadreddin Taheri*, Roya Zarifian Page 1
  The art and technology of Bronze Age and third Millennium BC in which urban communities grew and intercultural communications increased in West Asia is of special importance in the history of mankind. Cloth-weaving is one of the arts which emerged in such time especially in a number of lands like Anatolia, Egypt, Mesopotamia and Iran, and provided the ground for transactions and cultural relations. In such era, textile is of both ordinary and ritual usages. Accordingly, this paper aims to study comparatively the warp-weft looms of such regions in this period, and especially Shahr-e Sūkhte (The Burnt City) as the case study. For this purpose, by collecting documentary data from libraries and museums, the paper studies descriptively-analytically the origin, types and methods of cloth weaving (textile) in Shahr-e Sūkhte. This paper is of fundamental researches type in terms of goal and of historical ones with respect to methodology. The present paper seeks to find answers to these questions: what warp-weft looms were commonly used in such regions in third Millennium BC? which weaving looms were used by the residents of Shahr-e Sūkhte?The results of this study show that the use of three kinds of loom including horizontal ground looms, vertical looms and warp-weighted looms were common in the ancient sites of the third Millennium BC. The design of different complicated textiles found in Shahr-e Sūkhte along with round discs used as textile weights as well as the discovery of the samples showing the application of tablet weaving in decorated end warps of fabrics all are the evidence of using warp-weighted looms in Shahr-e Sūkhte.
  Keywords: Bronze Age, cloth, weaving, warp, weighted loom, Shahr, e Sūkhte
 • Samira Hadadi Shoarsales*, Ghobad Kianmehr, Bahare Taghavinezhad Page 13
  The Buwayhid dynasty (Al-e Buye) was an Iranian Shiite dynasty which was considered to be the most powerful dynasty during the fourth and fifth centuries (A.H), before the rise of the Seljuks, regarding power and the extent of the realm of governance. The Buwayhid dynasty triggered many cultural and artistic changes in Iran, especially in Isfahan. One of the developmental activities in this period is the construction of Jorjir mosque (Jameh Saghir). Unfortunately, what has been left from the mosque today is the magnificent portal which is one of the four entrances of Hakim mosque (1067-1073 A.H). The decorative brickwork of this entrance with a large variety of geometric and herbal patterns is unique in its kind and it can be claimed that a similar building cannot be found elsewhere. The present project aims to introduce and explain the layout of the brickwork patterns of the entrance of Jorjir mosque through the historical-descriptive method based on the written sources and field observations of the writers in order to take a step in the identification, conservation and restoration of decorative arrays in Jorjir entrance as a unique sample of the buildings left from the Buwayhid period in Iran.
  Keywords: the Buwayhid (Al, e Buye), Jorjir entrance, brickwork, patterns
 • Ahmad Mohammadpur*, Kawan Mohammadpur Page 27
  Richard Rorty is regarded as a contemporary thinker who critically, but in a different way from Habermas and Foucault, attacks to theoretical system of western classical philosophy and challenges certain modern philosophical perspectives in western philosophy. In so doing, he accuses philosophy, both old and new, to Representationalism, Fundamentalism, Absolutism, separation of philosophy from life and truth from meaning. Inspired by Heidegger, Darwin, Wittgenstein, Davidson, Nietzsche, he makes a creative theoretical combination which aims at re-reading knowledge, method and truth in the context of life. The philosophy of Rorty is concerned with overcoming conventional gaps between continental and analytical philosophies in order to keep philosophy away from inadequate theoretical and conceptual dualisms. Thus, going beyond the terminology of current philosophical approaches, Rorty intends to bring the philosophy into the historical contexts and everyday life settings so that it can be used as an instrument for problem solving in social life. For Rorty, philosophy not only refers to an academic enterprise but also it is considered as a tool to solve problem or to perceive something in practice. This paper seeks to both explore and criticize the ideas and thoughts of thinkers influencing Rorty philosophy. Then, describing the main theoretical underpinnings of Rorty theoretical system, it makes effort to clarify the theoretical and methodological contributions of Rorty to contemporary western philosophy.
  Keywords: Rorty, anti, Representationalism, anti, Fundamentalism, anti, Realism, knowledge in the context of living, neo, Pragmatism
 • Nasrin Noorodini, Mohammadtaghi Ashouri Page 43
  Sassanid silver vessels are amongst the most important and valuable materials in that period which, despite the researchers’ attention, are still open to discussion. Some of these vessels which have been decorated by “dancers” motives enjoy various illustrations and subjects. The variety of forms, images and objects associated with these motives and the context in which they were illustrated give rise to some comments about identities and attributions of such pictures which is the subject of this paper. The purpose of this research is to investigate the identity of these motives and their attributions based on the hypothesis that it is possible to categorize these vessels into several groups with different identities. To do so, after stating the ideas of researchers about the identities of these pictures and the reasons of other researchers for confirming or rejecting them, the characteristics of 23 vessels in this group are presented in a table. Analyzing them according to their common characteristics with Farr indicators, they can be categorized into four groups and attributed to three identities of Anahita, the priests of Anahita’s temple and non-religious women. The research method is descriptive-analytical and data was gathered using library resources.
  Keywords: pre, Islam Iran, Sasanids, metalwork, silver vessels, dancers
 • Abulghasem Dadvar, Arezoo Iravani* Page 57
  Qajar era can be considered as the period of innovation and beginning of new developments in Iranian art. One of these developments is increasing relationship and different exchanges with the West whose particular influences on various affairs in Qajar era is seen following the entrance of different kinds of knowledge and new sciences to Iran. Meanwhile, changes occurred in the official positions and due to the establishment of new postal organizations for faster communications among the internal states and provinces stamp was designed following European style. Although the motifs of coin and stamp in Qajar era are amongst the historical heritages of Iran and in spite of the importance of applied motifs on these items which can be considered as the objective evidence for retelling historical, social and cultural changes and dominant ideas upon the country’s system, unfortunately, there are less research and study about recognition of motifs used on them than other industries and arts. The applied research method in this article is historic and data collection method is library study along with review of historical documents. According to the review of historical documents as well as comparison of pictorial elements, the common pictorial aspects of coins and stamps motifs in Qajar era can be identified. Moreover, the motifs and images of stamps are somehow continuing and related to motifs on coins and both of them have been a factor for displaying power. It is hoped that the exploration of changes in coin and stamp motifs increase our knowledge about them.
  Keywords: stamp, coin, Qajar, decorative motifs
 • Zohreh Motalebi*, Hesam Aslani Page 71
  Bersian Jame’ mosque which has a brick dome chamber and single minaret is a building belonging to Seljuqi period. The main decorations of this mosque are a mixture of brickwork and stucco of Seljuqi era to which a number of decorations and attachments have been added in Safavid time. It is located in Bersian village which is in the environs of Isfahan province. Its mihrab is an outstanding instance of Seljuqi’s mihrabs. The decorations of its mihrab are a mixture of brickwork and stucco which is rare in its type. There are different ideas about its construction date and mihrab in the sources. Since existent information about this building, especially its decorations, is limited this article aims to identify and introduce the visual features of various kinds of stucco and brickwork motifs used in the decorations of this mosque’s mihrab. Moreover, by answering the questions about this issue it takes a step in further knowledge about the decorations of this Seljuqi’s mosque. The method of this study is descriptive-analytic and case study. Using library and field studies, the mihrab is divided into different parts and by coding each part, the introducing of its decorations and reading of some parts of its unread inscriptions are done. The decorative themes in this mihrab include muqarnas, geometry, herbal elements, various kinds of calligraphy and abstract patterns. The stucco motifs include geometric, herbal, mehri motifs and different kinds of calligraphy and inscription, and the motifs of brickworks include geometric motifs, muqarnas, various kinds of calligraphy as well as inscription and abstract motifs.
  Keywords: Seljuqi period, mihrab, Bersian Jame mosque, motifs, brickwork, stucco
 • Mohammad Khodadadi Motarjemzadeh, Hossein Chanani, Simin Aghakhaninezhad Page 87
  The first paper money of the world was published in China. From the beginning, the creators published illustrated paper money. The tradition of illustrating banknotes continued in Europe, too. After paper money’s being widely used, many images appeared on the front and back of the banknotes. Among these images, portraits of important characters like kings and state leaders are significant. First portrait of a king was released in France in 1789 on the paper money. From the beginning of paper money publication to the invention of photography only four portraits of kings were published on paper money.From the beginning of publishing notes in Iran in 1889 portraits of the Shah of Iran (Nasser-al-din-Shah) was put on paper money. During the Qajar era, the main axis of decorating and designing the banknotes was using the image of the first person in the country, and then plant motifs as well as writing style and the lion and sun emblem were also used. The image of Nasser-al-din-Shah, as the first important person of the country, was used on banknotes for 35 years so that there was no image of other Qajar kings and historical monuments and landscapes on the banknotes. These portraits are the result of the works of famous photographers of that time like Abdullah Mirza Qajar and William and Daniel Downey (photographers of royal court of Queen Victoria). Accordingly, 23 series of banknotes published from 1890 to 1933 have been explored in this study via referring to centres of preserving documents and archives of the related photos as well as library study. Though there are numerous books about photography and banknotes, there is no discussion about the photo portraits used in designing the banknotes and the photographers of such photos.Thus, this article aims to introduce, first, the photo portrait of kings used on Iranian banknotes and, then, identify and present the used photos on Qajar banknotes
  Keywords: paper money, photography, kings photos
 • Esmaeel Sadeghi, Jahangir Safari, Mahmoud Aghakhani Bizhani* Page 99
  The present article analyses the structure of narrative plot in “Solomon’s Kingdom” movie directed by Shahriyar Bahrani as a narrative text of resistance literature based on Todorov and Greimas theories. Accordingly, the question raised in this study is how it is possible to map the structure of narrative plot of this film onto the models of the two mentioned structuralist thinkers. The method of this study is descriptive-analytic.This movie develops in linear-narrative time and the main character’s actions and reactions create a sequence of events and consequently the narrative develops in the time axis. In this movie, according to Todorov model, the movement pattern is from a balanced situation to an unbalanced one and finally back to the balanced one. According to Greimas model, the protagonist is Solomon, theme is the testing of Solomon’s kingdom by God using demons, receiver is Solomon, sender is God, helpers are God, Absalom, Asef, etc, and antagonists are Jewish leaders, demons, Yazar, etc. In this movie, both narrative propositions and narrative sequences correspond to Greimas model.
  Keywords: Solomon's kingdom, resistance literature, movie narratology, structuralist criticism, Todorov, Greimas