فهرست مطالب

مجله بوم شناسی کاربردی
پیاپی 10 (زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/12/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اعظم محمدی*، سید حمید متین خواه، سید جمال الدین خواجه الدین صفحات 1-12
  فنولوژی، به مطالعه وقایع ادواری طبیعی درزندگی گیاهان و جانوران مربوط است. تغییر در وقایع فنولوژی حساس ترین واکنش موجودات زنده به تغییرات آب و هوایی است. آگاهی ازفنولوژی برای احیا و مدیریت نهالستان نیز مهم است. در این مقاله فنولوژی گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در منطقه موته استان اصفهان ارزیابی شده است. در ابتدا 20 پایه به صورت تصادفی انتخاب و وقایع مهم فنولوژیکی مانند جوانه زنی، گلدهی، میوه دهی، خزان، رسیدن بذور و ریزش بذر و حالت غیرفعال گیاه به مدت یک سال، هر ماه یک بار ثبت گردید. در ادامه از گیاه سری زمانی تصویر تهیه شد و میزان درصد سه کانال رنگی (قرمز- سبز- آبی) در هر قسمت گیاه مانند برگ ها، ساقه ها و میوه ها از عکس ها استخراج شد و سپس هرکدام جداگانه مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج داده های فنولوژی نشان می دهد که جوانه های این گیاه از اواخر اسفند شروع به رشد کرده و ریز ش برگ ها تا شهریور ماه ادامه می یابد. به علاوه، پس از گلدهی در فروردین اوج میوه دهی در اردیبهشت اتفاق می افتد. رسیدن بذرها در خرداد ماه است و ریزش آنها در تیر ماه انجام می شود. بین موسم پدیده های مهم گیاهی با فاکتورهای آب وهوایی مانند بارش و دما ارتباط معینی دیده می شود.
  کلیدواژگان: کمی سازی، فنولوژی، گونه قیچ، کانالهای رنگی (RGB)، استان اصفهان
 • فاطمه جعفری*، حسین بشری، رضا جعفری صفحات 13-25
  بررسی عملکرد اکوسیستم می تواند کمک شایانی به تشخیص میزان تخریب و تفسیر چگونگی تغییرات نماید. این مطالعه با هدف ارزیابی ساختار و عملکرد مراتع نیمه استپی استان اصفهان در وضعیت های متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف و همچنین مقایسه عملکرد لکه های مختلف اکولوژیک با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عملکرد چشم انداز (LFA) در مراتع نیمه استپی آغچه اصفهان انجام شد. بدین منظور تعداد 3، 4 و 7 سایت در مراتع ضعیف، خیلی ضعیف و متوسط (به روش 4 فاکتوری) انتخاب و در هر سایت یک ترانسکت 30 متری به طور تصادفی در جهت شیب غالب منطقه مستقر گردید. در هر ترانسکت، انواع لکه های اکولوژیک موجود شناسایی و طول، عرض و فضای بین لکه ها ثبت گردید. همچنین در هر نوع لکه اکولوژیک واقع در هر ترانسکت با 3 تکرار تعداد 11 شاخص وضعیت خاک سطحی طبق دستورالعمل روش LFA امتیازدهی و معیار های عملکرد خاک سطحی در این مناطق تعیین گردید. بر اساس نتایج، اکثر ویژگی های ساختاری (طول لکه ها، تعداد لکه ها، شاخص سطح لکه و شاخص ساختار چشم انداز) و عملکردی (نفوذپذیری، پایداری و چرخه مواد غذایی) بین مراتع با وضعیت های «خیلی ضعیف و متوسط» تفاوت معنی داری داشته (5%= α) اما بین سایر وضعیت ها («ضعیف و متوسط» و «ضعیف و خیلی ضعیف») تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از طرف دیگر عملکرد لکه های اکولوژیک مختلف در سایت های با وضعیت «متوسط و خیلی ضعیف» تفاوت معنی داری نداشتند. ولی در وضعیت های ضعیف عملکرد لکه اکولوژیک «پهن برگ علفی- بوته-گراس» از نظر چرخه مواد غذایی به طور معنی داری نسبت به سایر لکه ها از جمله «پهن برگ علفی» و «پهن برگ علفی-گراس» بیشتر بود. از نتایج مطالعات تغییرات عملکردی می توان برای تعیین حد آستانه تغییرات در مراتع، اولویت بندی زیر حوزه ها و تیپ های گیاهی برای انجام پروژه های اصلاحی و پایش روند احیا در مراتع استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ساختار، عملکرد، نیمه استپی، تجزیه تحلیل عملکرد چشم انداز، وضعیت، شکل رویشی
 • سمیه جباری*، سید جمال الدین خواجه الدین، رضا جعفری، سعید سلطانی صفحات 27-39
  هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات درصد پوشش گیاهی مراتع با استفاده از داده های ماهواره ای منطقه سمیرم استان اصفهان، می باشد. این مطالعه در سال های: 1383 به عنوان یک سال تر و 1388 به عنوان یک سال خشک انجام گرفت. تصاویر سنجنده های WiFS و AWiFS به ترتیب برای سال های 1383 و 1388 به کار گرفته شد و درصد پوشش گیاهی هر دو سال به طور همزمان اندازه گیری شد. جهت رسیدن به هدف مطالعه ابتدا با استفاده از فاکتور های محیطی از قبیل ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت شیب منطقه و فاکتورهای اقلیمی و شاخص های گیاهی استخراج شده از داده های ماهواره ای یک معادله رگرسیونی چند متغیره با استفاده از روش رگرسیون گام به گام تهیه شد. پس از به دست آوردن مدل رگرسیونی هر سال، براساس مدل ها و اعمال ضرایب رگرسیونی روی متغیرهای آن نقشه درصد پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعاتی ترسیم گردید. سپس با انجام روش طبقه بندی مجدد کاربری مرتع از سایر کاربری ها جدا شد. به منظور تفسیر بهتر نقشه پوشش گیاهی، تفکیک طبقات پوشش گیاهی مراتع با روش تفکیک تاری انجام شد و با به کار گرفتن حدود آستانه مناسب پوشش گیاهی 20-0، 30-20 و 40-30 درصد از یکدیگر تفکیک گردیدند. نتایج نشان داد که تغییرات طبقات پوشش گیاهی با هم مرتبط می باشد و کاهش مساحت در یک طبقه موجب افزایش مساحت در طبقات دیگر می شود. هم چنین مشخص شد طبقه 40-30 و 30-20 درصد به ترتیب بیشترین تغییرات را به خود اختصاص می دهند و افزایش مساحت طبقه 20-0 درصد منجر به کاهش مساحت دو طبقه دیگر می شود.
  کلیدواژگان: درصد پوشش گیاهی، تصاویر ماهواره ای، سمیرم، WiFS وAWiFS
 • منوچهر خزاعی، امیرحسین حمیدیان*، افشین علیزاده، سهراب اشرفی، سیدعلی اصغر میرجلیلی، عصمت اسمعیل زاده، مریم زارع رشکوییه صفحات 41-52
  در این مطالعه غلظت عناصر مس، نیکل، سرب، کادمیم، استرانسیم، منیزیم موجود در بافت مو، شش و استخوان ران جرد ایرانی به عنوان گونه ی شاخص زیستی در مناطق مختلف محدوده ی معدن مس دره زرشک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به صورت سیستماتیک تصادفی با استفاده از تله ی فنری در تابستان 1391 از مناطق مختلف محدوده ی معدن مس انجام گرفت. غلظت فلزات در بافت های مختلف با روش هضم اسیدی تر و با دستگاه ICP-OES اندازه گیری شد. مقدار سرب و کادمیم در بافت های مورد بررسی زیر حد تشخیص دستگاه گزارش شد. نتایج نشان داد که مس و نیکل در بافت مو و منیزیم و استرانسیم در بافت استخوان جرد ایرانی به شکل معنی داری بیشتر از سایر بافت ها تجمع می یابند (01/0P<). الگوی تجمع عناصر در بافتهای مختلف به شکل منیزیم<استرانسیم<کروم<مس< نیکل مشاهده شد. در حالت کلی جنس ماده ی جرد ایرانی نسبت به جنس نر تجمع بیشتری از عناصر را نشان داد. غلظت مس در بافت موی جوندگان سه منطقه ی اول و غلظت نیکل، استرانسیم و کروم در بافت های مو و شش جوندگان منطقه ی چهار اختلاف معنی داری را با سایر مناطق نشان دادند.
 • ندا عباسی*، سعید سلطانی، رضا جعفری صفحات 53-63
  خشکسالی یکی از فاکتورهای مهمی می باشد که پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع را افزایش می دهد. این مطالعه جهت ارزیابی پتانسیل شاخص رطوبت خاک به نام شاخص خشکی کچ- بایرام در پهنه بندی ریسک آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان اصفهان با استفاده از داده های روزانه سال های 2006 تا 2010 انجام شد، لذا هدف مطالعه حاضر پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی جنگل ها و مراتع در استان اصفهان می باشد. کچ–بایرام یک شاخص خشکسالی-آتش سوزی است که دامنه آن صفر، با حداقل میزان کمبود رطوبت خاک و احتمال پتانسیل آتش سوزی کم، تا 800 با حداکثر کمبود رطوبت خاک و احتمال پتانسیل آتش سوزی بالا می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که بخش های غربی و ایستگاه سمیرم در جنوب استان دارای کمترین خشکی و پتانسیل آتش سوزی می باشند. با توجه به طبقه بندی های اقلیمی این بخش ها در طبقه های مرطوب تر همانند سرد و مرطوب، سرد استپی و نیمه خشک سرد قرار دارند، اما به دلیل پوشش گیاهی بسیار کم این بخش های استان، احتمال رخ دادن آتش سوزی بسیار کم و در بخش های غربی و ایستگاه سمیرم در جنوب استان به دلیل پوشش گیاهی مناسب در صورت بروز خشکسالی شدید احتمال رخ دادن آتش سوزی، بسیار زیاد است. در ایستگاه های خوانسار، سمیرم، فریدون شهر و داران کمترین مقادیر شاخص خشکی کچ- بایرام مشاهده شد. در مجموع، نتایج نشان داد که شاخص کچ- بایرام، شاخص مناسبی جهت پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی در مناطق خشک و نیمه خشک اصفهان نمی باشد و بهتر است در گراس لندهای مناطق خشک و نیمه مرطوب به کار برده شود.
  کلیدواژگان: پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی، کچ، بایرام، خشکسالی، طبقه بندی اقلیمی، استان اصفهان
 • محمد کاظمی، سیده ملیحه میرهاشمی*، فاطمه حسن زاده اول، محمد بنایان صفحات 65-75
  خدمات بوم نظام، از طریق افزایش کارایی استفاده از منابع و نهاده ها در فشرده سازی بوم شناختی یا پایدار، افزایش میزان تولیدات کشاورزی همراه با بهبود امکان پذیر است. بر این اساس به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گاوی بر میزان جذب و کارایی مصرف نور شنبلیله در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها در چهار سطح 15، 20، 25 و30 تن در هکتار کود گاوی طراحی شدند. نتایج نشان داد که طول فصل رشد گیاه شنبلیله با تشعشع رسیده به سطح جامعه گیاهی هم خوانی داشت، به طوری که زمان رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ شنبلیله با زمان برخورد حداکثر میزان تشعشع به سطح کانوپی، یکسان بود. کمترین شاخص سطح برگ (22/0) و کارایی مصرف نور (42/1 گرم بر مگاژول) مربوط به تیمار 15 تن کود گاوی و بیشترین شاخص سطح برگ (30/0) و کارایی مصرف نور (74/1 گرم بر مگاژول) مربوط به تیمار 25 تن کود گاوی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش کود گاوی سبب افزایش شاخص سطح برگ و به دنبال آن افزایش کارایی مصرف نور شد، اما این برتری فقط تا سطوح مشخصی از کود گاوی (25 تن در هکتار) دیده شد. براین اساس در بوم نظام زراعی کم نهاده تولید شنبلیله می توان بدون نیاز به استفاده از مقادیر زیادتر کود، از بهبود کارایی نور به عنوان یک شاخص مناسب برای تحقق فشرده سازی پایدار استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تشعشع، جذب نور، شاخص سطح برگ، کود گاوی
 • محبوبه بای*، امیر سعدالدین، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 77-89
  اجرای اقدامات آبخیزداری در حوضه آبخیز بدون درنظر گرفتن تمام ابعاد آن ممکن است منجر به ناپایداری و تشدید شرایط مخرب گردد. لذا توجه به رویکرد مدیریت جامع در سیستم آبخیز ضروری است. یکی از ابعاد مهم در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی کمی سازی اثرات اکولوژیک فعالیت های مدیریتی در قالب اکولوژی سیمای سرزمین می باشد. در این راستا، کمی کردن عدم قطعیت حائز اهمیت است. مقاله حاضر با هدف معرفی عدم قطعیت به بررسی کمی آن در مقادیر شاخص های اکولوژیک ساختار سیمای سرزمین می پردازد و همچنین عدم قطعیت موجود در خصوص وزن های اعمال شده برای شاخص های اکولوژیک مختلف در فرایند محاسباتی تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مورد بررسی قرار گرفته است. آبخیز چهل چای (مساحت حدود 256 کیلومترمربع) واقع در شرق استان گلستان و جنوب شهر مینودشت و یکی از سرشاخه های رودخانه گرگان رود به دلیل تغییرات شدید کاربری اراضی به عنوان آبخیز مورد مطالعه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که به ترتیب بیشترین عدم قطعیت در خصوص مقادیر شاخص ها، متعلق به شاخص تراکم حاشیه و کمترین عدم قطعیت متعلق به شاخص نسبت جوامع درختی حاشیه رودخانه می باشد. از طرفی در بررسی عدم قطعیت ناشی از وزن دهی در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره، شاخص تراکم حاشیه با عدم قطعیت کمتر و شاخص وزنی مساحت پوشش گیاهی نسبت به سایر شاخص ها مقدار عدم قطعیت بیشتری را به خود اختصاص دادند. در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری، لازم است عدم قطعیت های موجود شناسایی و کمی شوند تا استنتاج دقیق تر و کاربردی تر از یافته های تحقیق امکان پذیر گردد.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت، ساختار سیمای سرزمین، شاخص اکولوژیک، تصمیم گیری چندمعیاره، آبخیز چهل چای
|
 • A. Mohamadi *, S. H. Matinkhah, S. J. Khajeddin Pages 1-12
  Phenology refers to the study of natural cyclic events in the life of plants and animals. Phenophasis variations are the most sensitive responses to the climate changes. Knowledge of phenology is also important for rehabilitation and nursery management. In this study، phenology of Zygophyllum atriplicoides was observed in Mouteh area، Isfahan province. At first، 20 shrubs were randomly selected and then vital phenological events، such as bud developing، leaf emerging، flowering، fruiting، leaf shedding، seed formation، seed scattering and plant latent state were recorded monthly during a year. Then، pictorial time series of the plant was developed. The percentage of the three color channels (red - green - blue) (RGB) were extracted in every picture and for every part of the plant، such as leaves، stems and fruits. Next، they were separately analyzed. The phenological records revealed that the plant buds start to grow from late March until September. Moreover، flowering occurs in April، and peak fruiting follows in May. Seeds appear in June and scatter in July. There is a clear correlation between notable phenophasis of the plant and climatic factors such as rainfall and temperature.
  Keywords: Quantification, Phenology, Zygophyllum atriplicoides, Color channels (RGB), Isfahan province
 • F. Jafari *, H. Bashari, R. Jafari Pages 13-25
  Rangeland condition assessment plays an important role in determining range health and applying appropriate management programs. This study aimed to evaluate the structure and function of a semi-steppe rangeland using Landscape Function Analysis technique (LFA) in different land conditions in western Isfahan province، Iran. For this purpose، 4، 3 and 7 sites in different rangeland condition classes including very poor، poor، and moderate were selected respectively. In each site، a 30-meter transect was established and all kinds of patches and inter patches were identified and their lengths and widths were recorded. Also، in each ecological patch، 11 indicators of soil surface characteristics with three replications were measured، and their status was scored according to LFA method. The functionality indices of all the sites including soil stability، infiltration and nutrient cycling were measured. According to the statistical analysis results، most of the structural characteristics (number of patches، patch length، patch area index، landscape organization index) and functional indices (infiltration، stability and nutrient cycling status) varied significantly (α= 5%) between rangeland sites with moderate and very poor condition. The changes of these structural and functional characteristics were not significant between range sites with moderate and poor، and also poor and very poor range conditions. According to the findings of this study، patch types'' functionalities did not vary significantly in both rangeland sites with moderate and very poor conditions. The nutrient cycling index in patches formed by ‘forb، shrub and grass’ with poor range condition was significantly more than ‘forb’ and ‘grass’ patches. The study of range site functionality can assist managers in identifying possible ecological thresholds and prioritizing the sub-catchments and vegetation types for implementing range improvement practices.
  Keywords: Function, Semi, Steppe, Landscape function analysis, Condition, Life form
 • S. Jabbari *, S. J. Khajeddin, R. Jafari, S. Soltani Pages 27-39
  The objective of the present study was to investigate the pasture vegetation changes using satellite data in Semirom، Isfahan province. This study was conducted in 2004 as a wet year and 2009 as a dry year. The WiFS and AWiFS satellite images were acquired and used for the year 2004 and 2009، respectively. First، the vegetation percentage was simultaneously measured in the two years. Then، considering the environmental factors such as elevation، slope، and slope direction، climatic factors and vegetation indices were derived from the above satellite data and multiple regression equations were prepared using step-wise regression analysis. The intended regression model for each year was used to produce percentage of vegetation cover of the study area. For a suitable pasture vegetation map interpretation، the reclassification technique was used to separate the rangeland use from other land uses، and then the density slicing method was applied. Using suitable thresholds، the rangeland vegetation cover classes including 0-20، 20-30 and 30-40 percent canopy covers were determined. Results showed that the changes in vegetation classes were related to each other and by increasing the area of one class the other one decreased. It was found that the 30-40% and 20-30% classes changed most، and the maximum increase was observed in the 0-20% vegetation cover class due to the area degradation in the other two classes.
  Keywords: Percentage vegetation cover, Satellite data, Semirom, WiFS, AWiFS
 • M. Khazaee, A. H. Hamidian *, A. Alizadeh, S. Ashrafi, A. A. Mirjalili, E. Esmaeelzadeh, M. Zare Pages 41-52
  In this study، the concentrations of Cu، Ni، Pb، Cd، Sr and Mg in hair، lung and femur tissues of Persian Jird as bioindicator species in different regions of Darreh Zereshk copper mine were investigated. In summer of 2012، a systematic random sampling was performed by using snap trap in different parts of the copper mine. Wet digestion method and ICP-OES instrument were applied for measurement of metal concentrations in different tissues. The concentrationS of Cd and Pb were reported below the detection limit of instrument. Results indicated that Ni and Cu in hair tissue and Mg and Sr in femur tissue of Persian Jird accumulate significantly more than in other tissues (P<0. 01). The pattern of heavy metals accumulation was observed as Mg>Sr>Cr>Cu>Ni in different tissues. Generally، the female of Persian Jirds accumulate more heavy metals than males. The concentration of Cu in hair tissue of the first three regions and the concentration of Ni، Sr and Cr in the fourth region showed a significant difference compared with other regions.
  Keywords: Persian jird, Heavy metals, Copper mine, Tissue, Bioindicator species
 • N. Abbasi *, S. Soltani, R. Jafari Pages 53-63
  Drought is one of the main and significant factors that increase the potential risk of fire in forests and rangelands. This study was conducted to assess the potential of a soil-moisture index called Keetch-Byram Drought Index (KBDI) for mapping fire risk in the forests and rangelands of Isfahan province using daily climate data in 2006- 2010 period. KBDI is a drought/fire index that ranges from 0 to 800، with 0 being no moisture deficiency and low fire risk and 800 being the maximum possible moisture deficiency and high fire risk. Results showed that western parts of the province and Semirom weather station in the south of Isfahan had the minimum risk of fire. According to the climatic classification، the humidity of these regions was higher and mainly included semi-humid and semi-arid classes. Because of high density of vegetation cover in these parts of Isfahan، the potential risk of fire can be higher in drought conditions. In the Khansar، Semirom، Fereydoonshahr and Daran stations، the lowest KBDI values were observed. Overall، the results indicated that KBDI was not a suitable fire risk mapping technique in arid and semi-arid environments of Isfahan، but it can be recommended for the grasslands of semi-arid and semi- humid climate regions.
  Keywords: Fire risk mapping, Keetch, Byram, Drought, Climatic classification, Isfahan province
 • M. Kazemi, S. M. Mirhashemi *, F. Hassanzadeh Aval, M. Bannayan Pages 65-75
  In ecological or sustainable intensification، increasing the agricultural productivity and enhancing ecosystem services is possible through improving resource and input-use efficiency. In order to estimate the radiation use efficiency and radiation interception of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) under different treatments of animal manure، a completely randomized block design with three replications and four treatments was conducted on the research farm of Faculty of Agriculture، Ferdowsi University of Mashhad. Treatments at four levels including 15، 20، 25 and 30 tons of animal manure per hectare were designed. The results showed that the growing season of Fenugreek was coincident with absorbed radiation by canopy، so the time to reach the maximum leaf area index was in accordance with the time to reach the maximum incident radiation by canopy of Fenugreek. The lowest leaf area index (0. 22) and radiation use efficiency (1. 42 g Mj-1) was obtained with the application of 15 ton ha-1 animal manure and highest leaf area index (0. 30). And radiation use efficiency (1. 74 g Mj-1) was obtained with the application of 25 ton ha-1 animal manure. The results also indicated that increasing the animal manure enhanced leaf area index and consequently radiation use efficiency، but this advantage was seen only up to a certain level of animal manure application (25 ton ha-1). Thus، sustainable intensification is attainable in a low input agro-ecosystem by improving radiation use efficiency as an appropriate indicator and without any application of additive manure.
  Keywords: Animal manure, Leaf area index, Light absorption, Radiation
 • M. Bai *, A. Sadoddin, A. Salman Mahini Pages 77-89
  Implementing watershed management without considering all aspects may lead to instability، exacerbating unfavorable conditions. Adopting an integrated management approach is necessary for any watershed system. An important consideration in decision making and planning process is to quantify ecological impacts of management using landscape ecology framework. In this regard، uncertainty quantification is of great significance. This paper presents the concept of uncertainty and also the implication of uncertainty analysis for landscape ecology structure indices and also for weights assigned to the indices in a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) technique in the Chehel-Chai Watershed. This watershed with an area of 256 km2 is located in the east of Golestan Province and in the upstream of the Gorganrood River Basin. The watershed is one of the most affected areas due to the land use change in the north of Iran. That is why it was chosen as the study the area. Based on the analysis، the highest and lowest uncertainty levels were identified for Edge Density (ED) and Riparian Proportion Index (RPI)، respectively. In addition، the uncertainty analysis suggests that the weight assigned to Weighted Land Cover Area Index (WLCAI) has the highest uncertainty while the weight assigned to ED shows the lowest uncertainty. It is necessary to identify and quantify uncertainty so that more accurate and applicable inferences from research findings can be drawn.
  Keywords: Uncertainty analysis, Landscape structure, Multi Criteria Decision Making (MCDM), The Chehel, Chai Watershed