فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1393)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد حیدری* صفحات 1-16
  در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان مصرف آفت کش ها به عنوان یکی از روش های اصلی کنترل آفات مطرح است. اما علی رغم مزایای مترتب بر کاربرد این نهاده در افزایش تولیدات گیاهی، استفاده بی رویه و ناآگاهانه از آن می تواند منشا مشکلات عدیده بهداشتی و زیست محیطی شود. آفت کش ها در بین منابع کشاورزی به عنوان یکی از عوامل شناخته شده و یا مشکوک به ایجاد سرطان و یا اختلالات هورمونی در انسان محسوب می شوند، بنابراین در برنامه های ارزیابی مخاطرات عوامل سرطان زا به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار گرفته اند. در کشورها و مجامع بین المللی روش های مختلفی برای طبقه بندی عوامل سرطان زا وجود دارد که در این مطالعه سعی شده با توجه به لیست آفت کش های ثبت شده در ایران، وضعیت آفت کش ها به لحاظ پتانسیل سرطان زایی مشخص گردد. نتایج این بررسی نشان داد که هر چند بر اساس طبقه بندی EPA هیچ کدام از آفت کش های موجود کشور در دسته A (سرطان زا برای انسان) قرار نمی گیرند اما تعدادی از آفت کش های موجود کشور در دسته B (به احتمال زیاد سرطان زا برای انسان) قرار دارند. این موارد شامل بوتاکلر، کاپتان، کلروتالونیل، سیپروکونازول، ایپرودیون، مانب، مانکوزب، پروپارژیت، زینب، تیودیکارب، اپوکسی کونازول، کروزوکسیم متیل، پرمترین، پیریمیکارب، پیمتروزین، سولفوسولفورون، تتراکونازول، تیابندازول، تیاکلوپراید، تیوفانیت متیل، دیورون، دیکلوفوب متیل، استوکلور، هگزیتیازوکس، اکسادیازون و اکسیفلوروفن می باشند که در حال حاضر در کشور مورد استفاده قرار می گیرند. بر اساس طبقه بندی EPA تعداد قابل توجهی از آفت کش های مجاز کشور در گروه C (شواهد مطرح از پتانسیل سرطان زایی) قرار دارند که تعدادی از آن ها مانند سایپرمترین، دیکلرووس، دیمتوات، تبوکونازول، مالاتیون و تترامترین مصرف زیادی در کشور دارند. قطعا توجه ویژه در برنامه ثبت آفت کش ها و بازنگری ثبت آن ها می تواند تنوع سموم در کشور را به سمت آفت کش هایی سوق دهد که مخاطرات سرطان زایی آن ها کمتر باشد. مدیریت در مصرف آفت کش ها به طوری که کاربران سموم کمتر در معرض تماس با سموم قرار گرفته و همچنین مصرف کننده های نهائی محصولات کشاورزی با مقادیر کمتری از باقیمانده آفت کش ها روبرو باشند نیز بسیار اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: آفت کش ها، سرطان، ایران
 • نادیا حیدری *، مسعود لطیفیان، مجید فلاح زاده صفحات 17-28
  شب پره آرد (Ephestia kuhniella (Zeller یکی از مهم ترین آفات انباری ارقام مختلف خرمای تر می باشد. تحقیق حاضر جهت تعیین استانداردهای روش اسپکتروسکوپی برای تشخیص آلودگی خرمای رقم کبکاب به این آفت، در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل در 2 سطح انجام شد. فاکتور A (عامل اصلی) در 4 سطح شامل مراحل رشدی تخم، لارو، شفیره و حشره کامل و فاکتورB (عامل فرعی) در 10 سطح شامل تراکم های 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 عدد/کیلوگرم در سه تکرار بین 800 تا 1900 نانومتر انجام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جذب در مراحل رشدی مختلف و در تراکم های هر مرحله رشدی تفاوت معنی داری وجود داشت. با افزایش میزان تراکم به تدریج میزان جذب افزایش یافت، به طوری که بالاترین جذب در تراکم 50 و کمترین آن در تراکم 5 عدد از هر مرحله رشدی اتفاق افتاد که مقادیر آن به ترتیب 2/79 و 0/72 n/lit بود. بالاترین میزان جذب در مرحله رشدی حشره کامل با 2/28 و بعد به ترتیب شفیره، لارو و تخم قرار داشت که مقادیر آن به ترتیب 2/11، 1/83 و 1/68 محاسبه گردید. برای این روش نمونه برداری، در رقم کبکاب بالاترین شیب در حشره کامل b=1.20 و کمترین مقدار در تخم با =0.04 اندازه گیری شد. خطای نسبی (RV) به ترتیب برای تخم، 6/42، لارو، 6/22 و شفیره 6/30 و برای حشره کامل، 7/05 محاسبه شد و ضریب تغییرات برای تخم 35/62 و لارو 34/15 و شفیره 34/55 و حشره کامل 38/63 به دست آمد. نتایج نشان داد که این روش نمونه برداری مطمئن، سریع، دقیق با قابلیت اجرای بالا می تواند در برنامه های تحقیقاتی مدیریت تلفیقی آفات و موارد قرنطینه ای و همچنین صادرات محصول مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خرما، شب پره آرد، نمونه برداری، اسپکتروفتومتری
 • سعید مومن زاده، شهرام حسامی*، مهدی غیبی صفحات 29-39
  شب پره هندی، (Plodia interpunctella (Lep.:Pyralidae یکی از آفات انباری انجیر در مناطق اصلی کاشت انجیر در ایران می باشد. در این تحقیق برخی ویژگی های زیستی آفت در دماهای 15، 20، 25، 30، 35 درجه سلسیوس با شرایط نوری 16:8و رطوبت نسبی 5±60% مورد مطالعه قرار گرفت. به طور میانگین دوره جنینی در دماهای ذکر شده به ترتیب برابر با 14.44، 6.70، 3.27، 3.30 روز، میانگین طول کل دوره لاروی به ترتیب برابر با 70.79، 42.60، 34.61، 32.2، 27.77 روز، میانگین طول دوره پیش شفیرگی به ترتیب برابر با 9، 4.36، 1.44، 1.31، 1.23 روز و میانگین طول دوره شفیرگی برابر با 15.92، 12.44، 7.29، 5.77، 3.34 روز به دست آمد. میانگین طول عمر حشره های بالغ ماده به ترتیب برابر با 13/05، 12/38، 8/12، 7/65، 6/73 روز و طول عمر حشره های بالغ نر نیز به ترتیب برابر با 13/62، 13/37، 7، 7/03، 6/33 روز بود. بر اساس نتایج حاصله به دست آمده، بر اساس مقایسه میانگین به دست آمده دماهای پایین تر باعث کند شدن رشد و نمو و دماهای بالاتر باعث کوتاه تر شده طول مدت رشد و نمو گردید.
  کلیدواژگان: Plodia interpunctella، ویژگیهای زیستی، رشد و نمو، انجیر
 • احمد حیدریان*، مسعود تدین نژاد صفحات 41-53
  در یک ارزیابی برای تعیین نقش عناصر غذایی ازت و پتاس در بروز و توسعه ی سیتوسپورای همراه علائم شانکر درختان سیب در منطقه سمیرم، تعداد 52 باغ سیب گلدن دلیشز آلوده و سالم به طور تصادفی انتخاب گردید. در هر باغ 5 درخت به تصادف انتخاب و نمونه برداری از برگ و خاک (30-0 و 60-30 سانتی متری) آن ها انجام شد. در آزمایشگاه پس از تهیه ی نمونه مرکب، عناصر غذایی ماکرو و میکروی آن ها به روش هضم مرطوب اندازه گیری شد. اعداد به دست آمده به روش انحراف از درصد بهینه در باغ های آلوده نسبت به غلظت مرجع در باغ های سالم محاسبه و تفسیر گردید. طی این تفسیر باغ های آلوده به شدت دچار کمبود کلسیم، پتاسیم و زیاد بود ازت بودند. تحقیقات تکمیلی در خصوص تعیین نقش عناصر پتاسیم و ازت روی سیتوسپورای همراه درختان سیب در شرایط هیدروپونیک روی نهال های دو ساله سیب رقم گلدن دلیشز و به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و با دو فاکتور (16 تیمار) و چهار تکرار انجام شد. بعد از 6 هفته نهال ها با جدایه با بیماری زایی بالا مایه کوبی شدند در غالب تیمارها در اواخر بهار و طول تابستان بافت کالوس در اطراف محل مایه کوبی تکرارها تشکیل شد اما تهاجم به بافت های سالم در پاییز شروع شد و شانکرها منجر به مرگ غالب نهال ها شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که در تیمارهای N0K0، N0K115، N0K230، N0K345، N105K230. N105K345 فقط بافت کالوس اطراف زخم ها تشکیل شد و هیچ کدام از درختان خشک نشدند. در تیمارهای K0N105، K0N210، N105K115، N210K230، N210K345، N315K345، %25 درختان خشک شدند و در تیمارهای K0N345، N210K115، N315K230، %50 تکرارها، در حالی که در تیمار N315K115، %100 درختان از بین رفتند. نتایج بیانگر آن است که با افزایش مصرف میزان ازت و کاهش پتاسیم، درصد خشکیدگی در تیمارها متغیر و روند افزایشی دارد. این نتایج با نتایج به دست آمده از خاک و برگ درختان سالم و آلوده در شرایط طبیعی مشابه است.
  کلیدواژگان: سیب، شانکر سیتوسپورایی، عناصر غذایی، ازت، پتاس
 • قاسم فدوی خلاجلو*، عصمت مهدیخانی مقدم، حمید روحان صفحات 55-70
  به منظور شناسایی نماتدهای ریشه گرهی گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی، طی سال های 1388 و 1389 تعداد 21 جمعیت از نماتدهای ریشه گرهی از ریشه گوجه فرنگی در مناطق مختلف استان خراسان شمالی جمع آوری و شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ و خصوصیات مرفولوژیکی لاروهای سن دو از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی مطالعه و تنوع قابل ملاحظه ای بین جمعیت های مختلف این گونه مشخص نگردید. به منظور مطالعات مولکولی و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne javanica، گونه مذکور در گلخانه تکثیر شد. پس از خالص سازی و تکثیر نماتد بر روی رقم حساس گوجه فرنگی (Red colud) در گلخانه، تخم ها و لاروهای سن دوم هر ریشه جدا و به عنوان یک جمعیت در نظر گرفته شد. پس از استخراج DNA ژنومی نتایج بررسی های مرفولوژیکی توسط آغازگرهای اختصاصی گونه M. javanica ارزیابی و برای بررسی میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف این گونه از روش RAPD استفاده شد. فرآورده های حاصل از واکنش PCR بر روی ژل آگارز 1/7 درصد الکتروفورز و چند شکلی های به وجود آمده از DNA هر جمعیت در این تکنیک، بر اساس وجود یا عدم وجود باند به صورت داده های صفر و یک ثبت گردید و سپس ماتریس تشابه بر مبنای ضریب شباهت Dice محاسبه شد. جهت بررسی تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها، ماتریس فاصله ژنتیکی تشکیل و تجزیه خوشه ایبه روش UPGMA در نرم افزار NTSYS انجام شد. دندروگرام حاصل از داده های RAPD در سطح تشابه 73٪ به پنج گروه اصلی تقسیم شد. با توجه به نتایج کلی، نشانگر RAPD توانست 73٪ تشابه و 27٪ تفاوت بین جمعیت های مختلف گونه مورد مطالعه را نشان دهد.
  کلیدواژگان: RAPD، PCR، Meloidogyne javanica، تنوع ژنتیکی، خراسان شمالی، گوجه فرنگی
 • سید افشین سجادی*، غلامرضا مرادی، هدی عاصمی، فرهاد نقی زاده، فرامرز رستمی، محمد اکبرزاده، محمدرضا نجفی، زین العابدین شهادتی مقدم صفحات 71-85
  Rhizoctonia solani عامل ساق زخم توتون، از عوامل بیماری زای گیاهی با اهمیت است که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و موجب خسارت محصول در کشورهای تولید کننده توتون می شود. هدف از این تحقیق بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره های گیاهی بر روی عامل ساق زخم توتون و انتخاب حلال مناسب برای عصاره گیری می باشد. در این تحقیق عصاره های نه گونه گیاهی (نعناع گربه ای، توتون، آویشن کوهی، رازیانه، پونه کوهی، زوفا، بادرنجبویه، بادرنجبویه پرپر و مریم گلی) با استفاده از حلال های آب، استون، هگزان، اتانل و متانول استخراج و فعالیت ضد قارچی آنها با غلظت های 0، 1000 و 2000 پی پی ام به روش طعمه مسموم در شرایط آزمایشگاه روی این قارچ بررسی شد. نتایج حاصل از بررسی خاصیت ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره ها نشان داد که گیاهان نعناع گربه ای، توتون، آویشن کوهی، رازیانه، زوفا و بادرنجبویه پرپر اثر بازدارندگی خوبی بر قارچ مورد بررسی در این مطالعه دارند. بیشترین تاثیر بازدارندگی مربوط به عصاره استخراجی با حلال متانول بود. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره متانولی توتون، نعناع گربه ای، آویشن کوهی، رازیانه، بادرنجبویه پرپر و زوفا بر قارچ بیماری زای مورد بررسی1/5، 1/5، 2، 3، 3 و 2/5 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بنابراین به نظر می رسد بتوان در کنترل بیماری ساق زخم توتون از ترکیبات طبیعی این گیاهان، به ویژه نعناع گربه ای، توتون و آویشن کوهی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عصاره های گیاهی، ساق زخم، Rhizoctonia solani، توتون
 • فاطمه سهرابی*، علی اکبر فدایی تهرانی صفحات 87-99
  نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica (Treub، 1885 یکی از بیمارگرهای مهم در بسیاری از محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی می باشد. تشکیل سلول های غول آسا توسط نماتد یکی از تغییرات مهم سلولی در فرآیند ایجاد بیماری در گیاه می باشد. به منظور بررسی تاثیر قارچ های میکوریز روی بیماریزایی و تغییرات سلولی و بافتی ریشه گوجه فرنگی، از دو گونه قارچ میکوریز Glomus mosseae و G. intraradices استفاده شد. پس از تکثیر قارچ های مذکور روی شبدر سفید و شناسایی گونه نماتد و تکثیر آن روی رقم حساس گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. پس از طی 90 روز، شاخص های رشد و نموی نماتد و تغییرات سلولی ریشه گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، نشان دهنده اثر مثبت قارچ های میکوریز در کاهش بیماریزایی و خسارت نماتد بود. مقایسه میانگین تعداد و اندازه سلول های غول آسای ریشه نشان دهنده اختلاف معنی دار آماری بین گیاهان آلوده به نماتد میکوریزی و گیاهان آلوده به نماتد غیرمیکوریزی بود. به عبارت دیگر قارچ های مذکور تعداد و اندازه سلول های غول آسا را کاهش دادند. این کاهش به نوبه خود باعث کاهش رشد لاروها و تکامل آن ها گردیده بود. بنابراین قارچ های مورد بررسی می توانند به عنوان کاندیداهای مناسبی جهت استفاده درکنترل بیولوژیکی نماتد ریشه گرهی مورد توجه قرارگیرند.
  کلیدواژگان: Glomus intraradices، Glomus mosseae، Meloidogyne javanica، گوجه فرنگی، سلول غول آسا
 • علیرضا افتخاریان جهرمی*، محمدرضا نقوی، امیرموسوی، علی نیازی صفحات 101-112
  در این تحقیق روابط ژنتیکی 75 ژنو تیپ لوبیا از 3 جمعیت سفید، قرمز و چیتی و از 3 منطقه (استان های مرکزی، لرستان و مرکزCIAT در کلمبیا) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD مورد ارزیابی قرار گرفت. دی. ان. ای ژنومی استخراج شده از نمونه های گیاهی، با 6 آغازگر RAPD، تحت واکنش زنجیره ای پلیمراز قرار گرفته و محصولات روی ژل آگارز الکتروفورز شدند. درصد چندشکلی با میانگین 8، از 38 درصد برای آغازگر OPO3 با کمترین درصد چندشکلی تا 78 درصد در آغازگر OPBD20 با بیشترین درصد چندشکلی، متغیر بود. میانگین میزان اطلاعات چندشکلی حساب شده برابر 26 / 0به دست آمد که آغازگرهایOPO10 وOPM9 به ترتیب با مقادیر 0/17 و 0/35، کمترین و بیشترین مقادیر را دارا بودند. میانگین تنوع ژنی نی و شاخص اطلاعاتی شانون نیز به ترتیب 0/18 و 0/14 محاسبه گردیدند. همچنین روابط ژنتیکی بین نمونه ها با استفاده از ضریب تشابه نی محاسبه و دندروگرام مربوطه به روش UPGMA ترسیم گردید. نتایج حاصله بیانگر این نکته می باشد که آغازگرهای استفاده شده به طور نسبی باعث تفکیک جمعیتی نمونه های لوبیا گردیده اند. به علاوه تنوع ژنتیکی به دست آمده عمدتا ناشی از تنوع درون جمعیت ها بوده و بین جمعیت ها تفاوت عمده ای وجود نداشته است که دلیل این امر را می توان استفاده از نمونه های 3 منطقه در هر جمعیت و خود گرده افشانی بالا در لوبیا عنوان نمود.
  کلیدواژگان: لوبیا، نشانگر مولکولی، تنوع ژنتیکی، RAPD
|
 • Ahmad Heidari* Pages 1-16
  In Iran، as in many other countries pesticide usage is considered as one of the main methods of pest control. Although pesticides are effective in increasing the yield، its improper use can cause serious health and environmental impacts. Pesticides are one of the factors known or suspected to cause cancer and hormonal disorders in humans and in risk evaluation programs of carcinogenic agents have been regarded as an important factor. In a few countries and the international communities، there are several methods for the classification of carcinogenic agents. In this study، the registered pesticides in the country were investigated in terms of their potential carcinogenicity. The results showed that although none of the pesticides registered in the country fall in group A (carcinogenic to humans) based on EPA classification، But a number of pesticides are in the group B (likely to be carcinogenic to humans). These include butachlor، captan، chlorothalonil، cyproconazol، iprodion، maneb، mancozeb، propargite، zineb، thiodicarb، epoxiconazole، kresoximmethyl، permethrin، pirimicarb، pymetrozine، sulfosulfuron، tetraconazole، thiabendazole، thiacloprid، thiophanate methyl، diuron، diclofob methyl، acetochlor، hexythiazox، oxadiazon and oxyflurofen that are currently used in Iran. A number of registered pesticides in the country fall in Group C (suggestive evidence of carcinogenic potential) according to the EPA classification like cypermethrin، dichlorvos، dimethoate، tebuconazole، malathion and tetramethrin which are highly consumed in Iran. Certainly، Special attention has to be paid to registration of new pesticides، and registered pesticides have to be reviewed so as to have pesticides with low risk of carcinogenicity. Proper Pesticides usage by the users so as to reduce the exposure rate of the applicators and the crops to have a lower pesticides residue are also important.
  Keywords: Pesticides, Cancer, Iran
 • Nadia Heidary*, Masoud Latifian, Majid Fallahzadeh Pages 17-28
  Flour moth، Ephestia kuhniella (Zeller)، is one of the most important pests of storage date in the wet cultivars. This research investigated to detect hidden developmental stages of E. kuhniella. In Kabkab cultivar by using the spectrophptometry sampling method. The experiments were carried out based on as two ways factorial Anova in the two levels. Factor A (main agent) in the 4 level including the various growth stages (egg، larve، pupa and adult) and factor B (sub agent) in 10 levels includes the densities of 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45، 50 numbers/kg and in the three repetitive in wave lengths between 800-1900 nm. The results showed that the absorption average in the growth stages and also in the various density in each developmental stages had significant difference. Increasing the rate of density gradually causes the increase of the rate of absorption. The highest absorption in 50 density and the lowest in 5 density of each developmental stages had been happened that their amounts were 2. 79 and 0. 72 respectively. The highest rate of absorption was in the adult developmental stage، 2. 28، and afterward there was the pupa، larvae and egg that their amounts were 2. 11، 1. 83 and 1. 68 respectively. The highest distinguish power values measured (b) was in adult (b=1. 20) and lowest in egg (b=0. 04). The RV of sampling method for egg، larvae، pupa and adult were 6. 42، 6. 22، 6. 30 and 7. 05 respectively، and their CV was 35. 26، 34. 15، 34. 55 and 38. 63 respectively. Results showed that this sampling method reliable، fast، accurate with high performance in IPM and in the quarantine cases and also product export can have been used in the research programs.
  Keywords: Date palm, Ephestia kuheniella, Sampling, Spectrophotometry
 • Saeed Momenzadeh, Shahram Hesami*, Mehdi Gheibi Pages 29-39
  Indian meal moth Plodia interpunctella، (Lep.: Pyralidae) is one of the main pests of stored figs in Iran. The effects of different temperatures (15، 20، 25، 30، 35° C) on the biological characteristics of this pest at laboratory conditions (16:8 L: D، 60±5 % Rh) on dried fig were studied. Mean incubation period were estimated 14. 44، 6. 70، 3. 27، 3. 30، 4. 26 days respectively. Total larval developmental time were determined 70. 79، 42. 60، 34. 61، 32. 2، 27. 77 days and duration of pre-pupal and pupal stages were estimated 9، 4. 36، 1. 44، 1. 31، 1. 23 and 15. 92، 12. 44، 7. 29، 5. 77، 3. 34 respectively. Mean adult longevity were estimated 12. 62، 12. 38، 7. 04، 7. 65، 6. 73 for female and 14، 12. 37، 7، 7. 03، 6. 33 for parameters. Developmental rate were highest on 35° C. The result showed that high temperature promote rapid development of P. interpunctella on dried figs.
  Keywords: Plodia interpunctella, Biological characteristics, Growth, development, Figs
 • Ahmad Heidarian*, Masoud Tadayon Nejad Pages 41-53
  In an assessment for determination the role of nitrogen and potassium on incidence and development of Cytospora spp. associated with apple trees، 52 Golden delicious gardens randomized selected and sampled from leaves and soils (0-30، 30-60 cm deep) in Junuary. Sample compound prepaired in laboratoary، macro and micro elements based on Wet Digestion Method analyzed. The results were subjected to analyzed and required discussious، based on Deviation from Optimum Percentage (DOP) method in infected gardens to recent index concentration in non infected ones. Potassium deficiency and high level of nitrogen were observed in infected gardens. Research on the role of these elements were performed on the fungus. This part of invastigation was done on seedlings of the two-years-old Golden Delicious apple cultivars، in factorial randomized block design with two factors (16 treatments) and four replications. After 6 weeks، seedlings were inoculated with high virulence isolate. In most treatments callus tissue was formed around the site of inoculation in late spring and along summer. But the invasion of health tissues began in the fall، and cankers caused seedlings were dead. The results showed that only tissue callus was formed around the replications: N0K0، N0K115، N0K230، N0K345، N105K230. N105K345، while none of the treatmens were dried. In treatments K0N105، K0N210، N105K115، N210K230، N210K345، N315K345، 25% of replications were dried. In treatments K0N345، N210K115، N315K230، % 50 repetitions، while in treatment N315K115، % 100 repetitions were dried. It''s characterized by increasing potassium and reduce of nitrogen in treatments، percentage of deaths variable and it''s increasing. This results were the same results obtained from health and infected apple trees leaves and soils.
  Keywords: Apple, Cytospora canker, Cytospora sp., Nitrogen, Pottassium
 • Ghasem Fadvi Khalajlo*, Esmat Mahdikhani Moghadam, Hamid Rouhani Pages 55-70
  In order to identify of root-knot nematodes in tomato of North Khorasan province، during 2009-2010، 21 populations of M. javanica collected from roots of tomato plants. Morphological studies on perineal patterns of adult females and morphometrical characters of J2s did not revealed conspectus polymorphism between different populations of M. javanica. In order to investigating genetic diversity of M. javanica، purification and multiplication of each population were done on susceptible tomato (Red colud cultivar). Eggs and second stage juveniles were isolated from each root and supposed one population. Genomic DNA extracted Morphological studies were assessed by species specific primers. The genetic diversity of populations were studied by Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) with ten 10 mer primers. After amplification، PCR-products were separated by electrophoresis on 1. 7℅ gel. DNA bands were scored as 1 (presence band) or 0 (absence band) in excel and NTSYS software by UPGMA method and dendrograms were constructed based on cluster analysis. The clustering at the 73℅ disagreement level revealed five groups. Based on the global result، RAPD marker could show 73 percent similarity and 27 percent difference between populations.
  Keywords: Genetic diversity, Meloidogyne javanica, RAPD, PCR, Tomato, North Khorasan
 • Sayed Afshin Sajjadi*, Gholam Reza Moradi, Hoda Assemi, Farhad Naghizadeh, Faramarz Rostami, Mohammad Akbarzadeh, Mohammad Reza Najafi, Zeinolabedin Shahadatimoghaddam Pages 71-85
  Tobacco Sore Shin disease، Rhizoctonia solani is one of the important agent with worldwide and causes yield losses in tobacco growing countries. This research has conducted with two targets، the study of antifungal activity of plant extracts on this pathogen and screened the best solvent to extract. In this study، crude extracts of 9 plant species including: Catmint (Nepeta Cataria)، tobacco (Nicotiana tabacum)، thyme (Thymus pubescens)، Fennel (Foeniculum vulgar)، Nepeta (Mentha pulegium)، hyssop (Hyssopus officinalis)، Blam (Melissa angustifolious)، Salvia (Salvia verticilata) and Badrashbi (Dracocephalum kotschyi) by using solvents، water، acetone، hexane، ethanol، and methanol were obtained. Antifungal activity of this compound، were tested using poisoned food method with concenterations of 0. 1000 and 2000 ppm invitro landifious. Results indicated that crude extracts of Tobacco، Catmint، Thyme، Fennel، Hyssop and badrashbi have remarkable antifungal activity. Methanol was the best solvent to extract these compounds. Minimum inhibitory concentration of methanol extract of Tobacco، Catmint، Thyme، Fennel، badrashbi، and Hyssop were equal to 1. 5، 1. 5، 2، 3، 3، and 2. 5 mg/ml، respectively when on this fungal pathogens. Therefore، it is likely possible to use plant extracts of these plants، especially N. cataria، N. tabacum and T. pubescens، for the control of tobacco sore shine disease.
  Keywords: Plant extracts, Rhizoctonia solani, Tobacco
 • Fatemeh Sohrabi*, Ali Akbar Fadaei, Tehrani Pages 87-99
  The root-knot nematode، Meloidogyne javanica (Treub، 1885) is one of the most important pathogens in many crops، especially in tomato. Formation of giant cells by nematode is the most important histological changes in disease process. Two arbuscular mycorrhizal fungal species، Glomus mosseae and G. intraradices were used to study the effects of arbuscular mycorrhizal fungi on pathogenicity and histopathological changes of root-knot nematode، in a completely randomized design، performed in glasshouse. Fungi and nematode were propagated on white clover and tomato، respectively. Nematode-related factors and pathogenicity indices were evaluated، after the nematode completed three generations. Analysis of variance showed the positive effect of mycorrhizal fungi on nematode damages. Mean comparison of the number and size of giant cells were showing significant difference between mycorrhizal and non-mycorrhizal plants. Thus mycorrhizal fungi caused reduction in number and size of giant cells in plants infected with nematode، but decrese in juvenile development.
  Keywords: root, knot nematode, micorrhzal fungi, Meloidogyne javanica, Glomus mosseae, G. intraradices, tomato
 • Alireza Eftekharian*, Mohammad Reza Naghavi, Amir Mousavi, Ali Niazi Pages 101-112
  Genetic variation in 75 common bean genotypes from three regions (Markazi province، Lorestan province، CIAT center) was assessed using RAPD markers. PCR analysis was performed on genomic DNA using 6 primer pairs. PCR products were detected agarose gel. The proportion of polymorphism with an average of 58% varied from 38 for OPO3 to 78 for OPBD20. The average of polymorphism information content was 0. 26. OPM9 and OPO10 primers had the highest and lowest value (0. 35 and 0. 17). Nei’s gene diversity and Shannon s information index were 0. 18 and 0. 14. Genetic similarity was estimated using the Nei coefficient، and dendrogram was constructed using the UPGMA method. Generally، results showed the similarity of genetic structure between the three populations of common bean.
  Keywords: Common bean, RAPD marker, Genetic variation