فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن صائمی، کوروش فتحی واجارگاه*، محمد عطاران، احمد علی فروغی ابری صفحات 1-14
  هدف از این پژوهش، شناخت مهمترین موانع و تدوین راهبردهای برنامه درسی برای استفاده اساتید از شبکه اجتماعی درامر آموزش و یادگیری است. در این مطالعه از روش کیفی و شیوه تحلیل داده های کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای استفاده شد. نظریه زمینه ای سه عنصر اصلی دارد که عبارتند از مفاهیم، مضامین و مقولات و محور اصلی روش نظریه زمینه ای به شمار می رود. در این پژوهش 54 سند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نکات کلیدی آنها یادداشت برداری شد. سپس بر اساس تشابهات، کدهایی به موارد مشابه اختصاص پیدا کرد و کدهای اختصاص داده شده در کشف مقوله های استنتاج شده استفاده گردید. با اتکا به منابع و اسناد، مقوله محوری تعیین و از طریق برقراری ارتباط میان مقوله محوری و مقوله های فرعی و مفاهیم مرتبط نظریه زمینه ای تدوین و طراحی شد. بر مبنای نظریه که از اسناد و منابع نظری به دست آمد، مهمترین موانع به ترتیب اهمیت، نبود امکانات فنی مناسب، عدم زیر ساخت های آموزشی و شناخت ناکافی اساتید به دست آمد و مبتنی بر آن راهبردهای سه گانه ای تدوین شد که از میان این راهبردها کسب مهارت های فنی مهمترین راهبرد و برقراری تعامل پویا در تدریس و مهارت های شناختی مرتبط با شبکه اجتماعی در اولویت دوم و سوم قرار داشت. در پرتو شناسایی موانع و راهبردهای به کار گیری شبکه اجتماعی در آموزش می توان به بهبود مهارت های تدریس و یادگیری دست یافت.
  کلیدواژگان: آموزش، برنامه درسی، راهبردهای شبکه اجتماعی، یادگیری موثر
 • سمیه شاه طالبی*، فروغ تصدیقی، احمدرضا نصر صفحات 15-25
  هدف از این پژوهش «بررسی ادراک دانشجویان علوم تربیتی از تدریس اساتید در دانشگاه» است که بخشی از داده های آن در این مقاله آورده شده است. روش مورد استفاده، روش تحقیق کیفی از نوع پدیدار شناسی بود و جمع آوری اطلاعات نیز با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و به صورت گروهی انجام شد. مدت زمان مصاحبه ها از 50 تا 60دقیقه متغیر بود و تا رسیدن به اشباع اطلاعات ادامه داشت. شرکت کنندگان شامل دو گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان بودند که مجموعا 23 نفررا تشکیل می دادند. مصاحبه های انجام شده با استفاده از دستگاه MP3 ضبط و سپس به منظور تجزیه و تحلیل بر روی کاغذ پیاده شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوا، تحلیل شد. نتایج نشان داد که چالش های تدریس اساتید شامل دو مولفه اصلی و پنج زیرمولفه است. مولفه های اصلی شامل ناکارآمدی های فنی (شامل روش تدریس، مدیریت زمان) و ناکارآمدی های حرفه ای (شامل دانش، محتوا و ارزشیابی) بود.
  کلیدواژگان: چالش های تدریس، آموزش عالی، مهارت های تدریس، اعضای هیات علمی، دانشجویان علوم تربیتی
 • اصغر ابراهیمی هرستانی، بهروز مهرام*، محمد جواد لیاقتدار صفحات 26-40
  این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تربیت جنسی در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی برای پسران و واکاوی برنامه درسی مغفول در این دوره انجام شده است. در این راستا برای بررسی وضع موجود برنامه درسی تربیت جنسی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تحصیلی در قلمرو مورد پژوهش؛ از مصاحبه نیمه ساختار یافته و واکاوی اسناد موجود در مدارس و نواحی آموزش و پرورش بهره گیری شد. نتایج به دست آمده از این سوال حاکی از آن بود که اقدامات آموزش و پرورش پاسخ گوی نیازهای دانش آموزان در این دوره نبوده و توجهی کافی در فرایند تربیت جنسی دانش آموزان نشده است. برای بررسی قلمروهای موضوعی دارای ضرورت برای تربیت جنسی دانش آموزان مورد بررسی، از مرور پژوهش های مربوط و استخراج نظر متخصصان انجام شد. در این راستا پس از حصول موضوعات مهم مندرج در منابع علمی، پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین و در اختیار تعدادی از اعضای هیات علمی گروه های علوم تربیتی، روان شناسی و مشاوره دانشگاه های اصفهان و شاهد قرار گرفت تا میزان اهمیت قلمروهای موضوعی موجود در پرسشنامه را تعیین نمایند. در راستای تعیین برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان در قلمرو مورد پژوهش نیز به مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب پرداخته شد که مشخص گردید بسیاری از قلمروهای موضوعی مورد غفلت واقع شده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی مغفول، تربیت جنسی، دانش آموزان پسر، دوره راهنمایی تحصیلی
 • زهره جعفری، پروین صمدی*، یحیی قائدی صفحات 41-49
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی به انجام رسید. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی از نوع پس آزمون محض همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12نفر دانش آموز دوره پیش دبستانی یک مهد کودک در شهر تهران بود که نمونه آماری (6 نفر) به صورت هدفمند به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شدند. گروه آزمایشی به مدت 15 جلسه تحت آموزش فلسفه به کودکان قرار گرفتند و جلسه آخر کلاس گروه آزمایشی و گروه کنترل فیلمبرداری شد و فیلم این دو گروه در اختیار 5 کارشناس قرار گرفت تا از طریق مشاهده فیلم ها به پرسشنامه مورد نظر (فهرست درجه بندی رفتار کودکان (روحیه پژوهشگری) پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی، نمایش هندسی توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی) مورد توصیف قرار گرفت و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون پارامتری t مربوط به دو گروه مستقل (به دلیل فاصله ای بودن مقیاس اندازه گیری، بهنجار بودن توزیع، وجود دو گروه مستقل) و آزمون بی پارامتری U من وایت نی (به دلیل بهنجار نبودن توزیع فراوانی) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش بعد شناختی (کنجکاوی، پرسشگری، استدلال کردن، تفکر انتقادی، خلاقیت، علاقه به آزمایش و تجربه) و بعد عاطفی (علاقه به نظم و ترتیب، اشتیاق، مشارکت جویی، استقلال رای، اعتماد به نفس، ابراز وجود) روحیه پژوهشگری کودکان دوره پیش دبستانی تاثیر دارد و به طور کلی اجرای این برنامه بر پرورش روحیه پژوهشگری این کودکان تاثیر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش فلسفه به کودکان، روحیه پژوهشگری، دوره پیش دبستان
 • کیمیا ابراهیم کافوری، حسن ملکی*، علی اکبر خسروی بابادی صفحات 50-62
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عناصر برنامه درسی کلاین در افت تحصیلی درس ریاضی سال اول متوسطه از دیدگاه شرکای برنامه درسی با استفاده از روش پژوهش آمیخته صورت گرفت. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ای برای 368 دانش آموز و 120 دبیر ریاضی پایه اول دبیرستان های شهر تهران و مصاحبه ای با 15 کارشناس برنامه ریزی درسی و تالیف کتاب ریاضی سال اول متوسطه جمع آوری شدند. تحلیل داده های کمی از طریق آزمون های t تک نمونه ای، t دو گروه مستقل و فریدمن و تحلیل داده های کیفی به وسیله کدبندی استقرایی انجام شد. نتایج بررسی نشان داد که از نظر هر سه گروه، همه عناصر نه گانه برنامه درسی کلاین بر افت تحصیلی ریاضی دانش آموزان موثرند. از نظر دبیران فعالیت های یادگیری، راهبردهای یاددهی یادگیری، مواد و منابع آموزشی و زمان آموزش و از نظر دانش آموزان، زمان آموزش، ارزشیابی، فعالیت های یادگیری، و راهبردهای یاددهی یادگیری در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. از لحاظ تاثیر عناصر مواد و منابع آموزشی، فضای آموزش و گروه بندی دانش آموزان بر افت تحصیلی ریاضی، بین نظر دبیران و دانش آموزان تفاوت معناداری دیده نشد ولی بین نظر آنها درباره تاثیر عناصر اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری، فعالیت های یادگیری، زمان و ارزشیابی بر افت تحصیلی ریاضی تفاوت معنادار بود.
  کلیدواژگان: افت تحصیلی، درس ریاضی، شرکای برنامه درسی، عناصر برنامه درسی کلاین
 • الهام حاتم زاده عربی، صمد ایزدی*، سهیلا هاشمی صفحات 63-75
  تحقیق حاضر به مقایسه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی پرداخته است. این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی دخترانه و پسرانه مجتمع آموزشی معرفت شهرستان بابلسر به تعداد 152 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه پژوهش برابر با جامعه آماری است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج (2004) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان استفاده شده است. نتایج حاصل از داده های پرسشنامه ها نشان می دهد که از بین عوامل عملکرد تحصیلی تنها در عامل برنامه ریزی، تفاوت معناداری بین دانش آموزان دختر دوزبانه و تک زبانه وجود دارد؛ و در بین عوامل خودکارآمدی تحصیلی در عامل استعداد تحصیلی، بین دانش آموزان دختر دوزبانه و تک زبانه تفاوت معنادار است.
  کلیدواژگان: دوزبانه، تک زبانه، عملکرد تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • نصر الله نوروزی*، زهرا معرفت، حبیب الله نعمتی زیارتی، زهرا میرشکاری صفحات 76-88
  هدف پژوهش حاضر که پژوهشی توصیفی پیمایشی است، شناسایی باورهای معلمان شهر شیراز پیرامون میزان ارزشمندی جهت گیری های برنامه درسی بود. بدین منظور، از بین معلمان شاغل در مدارس این شهر در سال تحصیلی 91-1390 نمونه ای به حجم 368 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و از طریق پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی که روایی و پایایی آن محاسبه و تایید گردیده بود، مورد پرسش گری قرار گرفتند. برای تجریه و تحلیل داده های حاصله از روش های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون های تعقیبی بونفرونی و شفه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که معلمان بر این باورند که هر شش جهت گیری برنامه درسی دارای ارزش زیادی بوده و در این بین، جهت گیری رفتاری باارزش ترین جهت گیری در برنامه درسی قلمداد گردید. همچنین، مشخص شد که بین باورهای معلمان دوره های مختلف تحصیلی در باب میزان ارزشمندی جهت گیری های برنامه درسی تفاوت معناداری وجود دارد، در حالی که بین باورهای معلمان با سوابق خدمتی مختلف و نیز معلمان مرد و زن در زمینه این تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: جهت گیری منطق گرایی علمی، جهت گیری فرایند شناختی، جهت گیری بازسازی اجتماعی، جهت گیری خودشکوفایی (انسان گرایانه)، جهت گیری تکنولوژیکی (رفتاری)، جهت گیری التقاطی
 • زینب میرشکاری، احمدرضا اوجی نژاد*، عباس قلتاش صفحات 89-98
  هدف این پژوهش، ارزیابی میزان هم خوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی شهرستان نی ریز در سال تحصیلی 92 1391 بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیماشی است. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی مدیران، دبیران و دانش آموزان در مورد برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده بود، سه مقیاس محقق ساخته، برحسب گروه مدیران، دبیران و دانش آموزان طراحی و استفاده گردید. روایی و پایایی هر سه مقیاس با روش روایی صوری و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور گردآوری داده ها، نمونه آماری مربوط به برنامه درسی اجرا شده (مدیر و دبیر) و برنامه درسی آموخته شده (دانش آموز)، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایو تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بین دو نوع برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده انطباق وجود دارد؛ بین دو نوع برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی آموخته شده انطباق وجود ندارد؛ بین برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی آموخته شده انطباق وجود ندارد. همچنین، بین متغیر محتوا در دو نوع برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده انطباق وجود ندارد. بین متغیر فعالیت های یاددهی یادگیری در دو نوع برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده انطباق وجود ندارد و بین مولفه ارزشیابی در دو نوع برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده انطباق وجود دارد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده، برنامه درسی آموخته شده، ارزشیابی برنامه درسی
 • سعید ویسی کهره، رسول کردنوقابی*، مهران فرهادی صفحات 99-109
  هدف پژوهش شناسایی اثربخشی روش تدریس تفکر استقرایی بر سطوح یادگیری (یادآوری، فهمیدن، کاربستن) دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه شهر همدان در درس زیست شناسی بود. طرح پژوهشی مورد استفاد از نوع آزمایشی(چهارگروهی سولومون) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع متوسطه دبیرستان های روزانه و دولتی شهر همدان و روش نمونه گیری از نوع خوشه ایاست. در این طرح از پرسشنامه محقق ساخته پیشرفت تحصیلی 30 سوالی از نوع چهار گزینه ای (با روایی محتوایی) استفاده شد که 10 سوال اول آزمون را یادآوری (میزان یادگیری) و 20 سوال بعد آزمون پیشرفت تحصیلی را فهمیدن و کاربستن (عمق یادگیری) اندازه گیری می کرد. در طرح آزمایشی 80 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی در چهار گروه (دوگروه کنترل و دو گروه آزمایشی) 20 نفری قرار گرفتند. در ابتدا از آزمودنی ها با استفاده از آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی پیش آزمون به عمل آمد. طرح آزمایشی طی 7 جلسه اجرا شد و پس از اتمام جلسات آموزشی از هر چهار گروه پس آزمون (آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی) به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تمامی فرضیه ها از تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (مانووا) استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش به روش تفکر استقرایی بر میزان یادگیری (سطح یادآوری) دانش آموزان معنادار بود. ولی به کارگیری این روش تدریس بر عمق یادگیری (سطوح فهمیدن و کاربستن) معنادار نبود. بنابراین روش تدریس تفکر استقرایی میزان یادگیری دانش آموزان را در درس زیست شناسی افزایش می دهد اما نمی تواند عمق یادگیری آنان را ارتقا دهد.
  کلیدواژگان: تفکر استقرایی، زیست شناسی، سطوح یادگیری
 • یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، جواد عینی پور* صفحات 110-122
  این تحقیق با هدف استنباط درک معلمان از تدریس موثر صورت گرفته است تا زوایا و ابعاد آن را بهتر روشن سازد. تدریسی که با شیوه هایی فراوانی صورت می گیرد و تنوع این شیوه ها به حدی است که واقعا نمی توان تدریس را در روش های کاملا مشخصی تبیین کرد. تدریسی که هنرمندانه است و به همین جهت نمی توان به نسخه واحدی از تدریس موثر دست پیدا کرد. روش تحقیق حاضر، تحقیقی کیفی و از نوع پدیدار شناسی است که به همین منظور از بین فرهنگیان دارای تجارب کافی در آموزش و پرورش استان گیلان، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات 38 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری هدفمند، مورد انتخاب و مصاحبه قرار گرفتند. گفتگوها با کسب اجازه از افراد ضبط و روی کاغذ پیاده شد و با استفاده از روش کلایزی، جملات و عبارات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی نشان داد که 10مفهوم اصلی را می توان از تدریس موثر استخراج کردکه عبارتند از: انگیزه شیوه تدریس بیان ابزارهای به کار رفته طرح مشخص، ممتاز بودن، فرآورده، واکنش فراگیران، انسجام، تفکر.
  کلیدواژگان: تدریس موثر، معلمان، هنری بودن، کلیت معلم، کلیت فراگیر، شیوه تدریس
 • فرشته حاجی زاده ماهانی، محمد آتشک* صفحات 123-134
  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل محتوای کتاب آموزش مهارت هایی برای زندگی پایه پنجم دوره ابتدایی، بر اساس اصول انتخاب محتوای برنامه ریزی درسی و ارائه راهکارهای اصلاحی، از نظر صاحب نظران برنامه ریزی درسی صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 30 سوال بسته پاسخ و 3 سوال باز پاسخ بوده که همراه با کتاب مذکور، در اختیار صاحب نظران برنامه ریزی درسی که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، قرار داده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از آن است که، صاحب نظران برنامه درسی معتقدند: اصول اهمیت، اعتبار، سودمندی، قابلیت یادگیری، علاقه فراگیران و توجه به ساختار دانش در حد زیاد و اصل انعطاف پذیری در حد متوسط، در انتخاب محتوای کتاب مذکور، رعایت شده است. تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، حاکی از آن است که، به نظر صاحب نظران برنامه درسی، رعایت اصول اهمیت، اعتبار، سودمندی، علاقه، توجه به ساختار دانش و قابلیت یادگیری به لحاظ آماری، معنادار بوده و رعایت اصل انعطاف پذیری در انتخاب محتوای کتاب مذکور، معنادار نبوده است. همچنین تحلیل سوالات باز پاسخ، حاکی از آن بود که به نظر صاحب نظران برنامه درسی، 9 موضوع باید به محتوای کتاب اضافه شود که عمده ترین آن، روش ارتباط مناسب ذکر گردید، همچنین 3 موضوع باید از محتوای کتاب حذف شوند که عمده ترین آن، غم و اندوه و خشم است و از 7 موضوعی که باید مورد تاکید بیشتر قرار بگیرد، حل مساله، دارای بیشترین فراوانی، بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، تحلیل محتوا، اصول انتخاب محتوا، برنامه ریزی درسی، دوره ابتدایی
 • افسانه کلباسی*، احمدرضا نصر، پوران خروشی، زینب سادات اطهری صفحات 135-145
  هدف پژوهش حاضر، در مرحله اول تهیه ابزاری مناسب برای ارزشیابی از واحد درسی بوده است. ادبیات تحقیق نشان می دهد ابزار ارزشیابی از واحد درسی باید مولفه های الف) مواردی که به دانشجویان در یادگیری کمک می کند، شامل شرایط یادگیری، منابع یادگیری، خدمات حمایتی و کیفیت تدریس؛ ب) سطح انگیزه و میزان درگیری دانشجویان با تکالیف یادگیری و ج) رضایت کلی دانشجویان از درس را مورد سنجش قرار دهد. در مرحله دوم، اجرای ابزار تهیه شده به منظور ارزشیابی واحد درسی «روش های استفاده از منابع یادگیری» بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجو معلمان دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی مرکز آموزش عالی شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده است. ابزار مذکور پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 10 سوال بسته پاسخ در مقیاس لیکرت در مورد ویژگی هایی شامل اهداف یادگیری، تجربیات یادگیری، منابع یادگیری، تکالیف یادگیری، بازخوردهای آموزشی، حجم فعالیت ها، کیفیت تدریس، انگیزه، تفکر و رضایت کلی و دو سوال باز پاسخ در مورد بهبود درس مورد نظر بوده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط پنج تن از اعضای هیات علمی تعیین گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مربوطه 92/0محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان می دهد بین میانگین های دو گروه دانشجومعلمان با سابقه کم و زیاد در ده ویژگی واحد درسی مورد نظر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین میانگین های دو گروه نشان می دهد دانشجویان در هر دو گروه بالاترین اهمیت را برای ارائه بازخوردهای آموزشی قائل هستند. به منظور تحلیل سوالات بازپاسخ از روش مقوله بندی استفاده شد همچنین، راهکارهای بهبود تدریس در سه مقوله شامل: موارد مربوط به مدرس، واحد درسی و دانشجو طبقه بندی گردید.
  کلیدواژگان: ارزشیابی از واحد درسی، اصلاح برنامه درسی، بازخورد آموزشی
|
 • Hassan Saemi, Kourosh Fathi Vajargah *, Mohammad Attaran, Ahmad Ali Foroughi Abari Pages 1-14
  Considering the social networks، recognizing the most important obstacles in front of the teachers as well as achieving some strategies for using them in education were the chief aim of this study. The qualitative and the analysis of qualitative data methods، based on the grounded theory، have been used in this study. This theory is consisted of three main elements as: concepts، contents، and issues. Using purposive sampling، 54documents were studied carefully and their significant points were noted down. According to the similarities، some codes were assigned to the similar cases. These codes، then، were used to discover the extracted issues. Depended on the sources and the documents، the primary category was determined. Establishing the relationship between the primary and the secondary category with related concepts، the grounded theory has been designed. According to the theory obtained from the theoretical documents and the resources، some of the most important obstacles recognized as: lack of suitable technical facilities، lack of educational infrastructures، and inadequate knowledge of the teachers. Three strategies have been designed; among which acquiring the technical skills is the most important strategy and establishing dynamics interaction in teaching and cognitive skills related to the social networks are the second and the third ones، respectively. In the light of recognizing the obstacles and introducing the needed strategies، social networks can have a great impact on both teaching skills and learning.
  Keywords: Education, Curriculum, Social networking strategies, Effective learning
 • Pages 15-25
  Studying about the educational science students'' perceptions about teaching at universities is what being focused in this research: some of the data are presented in this paper. The method used was a phenomenological- qualitative type. To collect the data، deep semi-structured interviews as well as group discussions were used. The time allocated for the interviews varied from 50 to 60 minutes. The Participants were consisted of M. A Educational Sciences students at Isfahan University and Islamic Azad University of Khorasgan، which they made up a total of 23 people. The Interviews were recorded with MP3 Devices and، then، they were written down to be analyzed contently. The results showed that the challenges of teaching are consisted of two main components and five subcomponents. The technical inefficiency (including teaching methods، time management) and Professional incompetence (including knowledge، content and evaluation) are recognized as the main components.
  Keywords: The Challenges of Teaching, Higher Education, Teaching Skills, Faculty, Educational Science Students
 • Asghar Ebrahimi Harestani, Behrooz Mahram *, Mohammad Javad Liaghatdar Pages 26-40
  The aim of this study was to analyze the sex education curriculum for male students at junior high school and to examine the null curriculum at this stage. To do so، semi-structured interviews as well as available documents in the very schools had been utilized. What being indicated from the findings was that the educational system could not fulfill the needs of the students in this regard. To determine the necessary subjects in this area، the previous studies and the experts'' opinions were reviewed. Then، a researcher-made questionnaire was distributed amongst a number of faculty members of the departments of educational science، psychology and counseling at Isfahan and Shahed universities to determine the degree of the importance of the subjects listed in the questioner. With regard to standards based on what have been done in educational organizations، the prevailing conditions and the ideal one were compared. The Findings showed that most of the areas had been neglected.
  Keywords: Sex education, Null curriculum, Male students, junior high School
 • Pages 41-49
  the present communities، likewise in Iran، the present study was carried out with the aim of studying the impact of teaching philosophy to the children on nurturing the research spirit among the preschool students. The semi-experimental method of the immediate post-test type along with a control group was applied in this research. The statistical population of this research consisted of 12 preschool students in a kindergarten in Tehran and the statistical sample (6 people) were selected purposefully as the experimental group. The experimental group received 15 sessions of philosophy teaching and in the last session، both the experimental group and the control group were filmed. The video، then، was given to 5 experts in order to reply to the respective questionnaires (Ranking students based on their research sprit). The Collected data، using descriptive statistical methods (Frequency Distribution Table، Graph of a frequency distribution، Dispersion and central indices) were analyzed. The parametric t-test for two independent groups (Due to distanced scale measurement، normality of the distribution، and existence of two independent groups) and non-parametric Mann–Whitney U test were، also، used for testing the research hypotheses. What being indicated from the findings was that that teaching philosophy to children not only has a great impact on the students'' cognition (curiosity، question making، reasoning، critical thinking، creativity، interest in experimenting and experiencing) but also has a high effect on their emotion (interest in clarity، enthusiasm، partnership، independence، self-assurance، self- assertion). In general، implementation of this program has had a great impact on the research spirit of these children.
  Keywords: The program of philosophy education for children, Research spirit, Preschool
 • Kimia Ebrahim Kafoori, Hassan Maleki *, Aliakbar Khosravi Babadi Pages 50-62
  Once considering the viewpoints of the curriculum counterparts، this study was conducted to study about the influence of Klein’s curriculum components on the 1st year high school students’ math course drop out. The mixed-research method had been used for this study. The data were collected by means of a questioners distributed amongst the 365 students and 120 math teachers as well as the interview with 15 specialties of the curriculum planning and text book developing. The quantitative data analysis had been done by one-sample T- test، two independent-samples T-test، and Friedman tests. Inductive coding، also، was used for qualitative data analysis. The results showed that according to three above- mentioned groups، all nine Klein’s curriculum components are operative in math drop out. The first four polarities، from the teachers'' points of view، have been categorized as: learning activities، teaching- learning methods، instructional materials and resources as well as Instructional time. These factors، however، from the students'' points of view، are classified as instructional time، evaluation، learning activities، and teaching- learning methods، respectively. No significant difference was found between the teachers'' and students'' viewpoints regarding the influences of instructional materials and resources، instructional space، and learners grouping on math dropout; however، such influence considering the objectives، content، teaching- learning methods، learning activities، Instructional time، and evaluation are found to be significantly different.
  Keywords: Dropout, Math course, Curriculum counterparts, Klein\'s Curriculum components
 • Pages 63-75
  The present research has been an attempt to compare academic performance and academic self-efficacy of bilingual and monolingual elementary school students the target population comprised 152 male and female 4th and 5th grade students studying at Marefat School in Babolsar. The sample size was equal to the population، and the data was gathered through Dortaj''s (2004) academic performance questionnaire، and Morgan-Jink''s student efficacy scale (1999). Cranach''s alpha was calculated for the two instruments as 0. 75 and 0. 70 respectively. Data analysis in descriptive statistics included bar chart، frequency percentage، frequency charts and in inference statistics one-sample Kolmogrov Smirnov test، Mann-Whitney U test، and T-test. The results revealed that among academic performance elements، there has been a significant difference only in the planning component. And also among academic self-efficacy، between female bilingual and monolingual students there was a significant difference in the academic talent factor..
  Keywords: Bilingual, Monolingual, Academic Performance, Academic Self, efficacy, Elementary school students
 • Nasrolah Norozi *, Zahra Maarefat, Habibolah Neamati Zeyarati, Zahra Mirshekari Pages 76-88
  The present study which is of a descriptive - survey type aimed to identify the Shiraz school teachers’ beliefs about the value of curriculum orientations. For this purpose، a classified random sample including 368 teachers at Shiraz Schools، in academic year of 2011-2012، were selected. They، then، answered to a curriculum orientation questioner which its reliability and validity had been calculated and verified. One sample T-test، repeated measures analysis of variance، multivariate analysis of variance as well as Bonferroni and Scheffe post hoc tests were used to analyze the data. It was، therefore، resulted from the findings that all of the six curriculum orientations، from the teachers'' point of view، were highly valued; however، the behavioral orientation has been considered as the most invaluable one. Furthermore، it was determined that the teachers at different school levels thought significantly different about the importance of curriculum orientation; while، such difference was not found neither between the teachers with opposite genders، nor between those with different years of experience.
  Keywords: Academic Rationalism Orientation, Cognitive Process Orientation, Social Reconstruction Orientation, Self, Actualization (Humanistic) Orientation, Technological (Behavioral) Orientation, Eclectic Orientation
 • Pages 89-98
  The main purpose of this study was to evaluate the extended of compatibility of the intended، implemented and learned curricula، based on the natural sciences lesson at the 2rd grade of junior high school in Neirin City. To find out what the managers''، teachers'' and students'' viewpoints were about the intended، implemented، and learned curricula، the researcher-made scales had been designed based on the three above-mentioned groups. Both the validity and the reliability of the scales had been verified through face validity and Coronbach alpha. In order that the data to be collected، the statistical sample، relating to intended curricula (the manager and the teacher) and the learned one (the student) was selected by means of the random and clustering sampling method. Once the data were analyzed، the fallowing results were found: there was a sort of compatibility between the intended and implemented curricula، no compatibility was found neither between the intended and learned curricula nor between the implemented and learned one. Considering the content variable، the intended and implemented curricula were not compatible. The same was found regarding the teaching-learning variable. However، these two factors showed a sort of compatibility once a valuation variable was taken into consideration.
  Keywords: Intended curriculum, implemented curriculum, learned curriculum, Evaluation curriculum
 • Saaed Veisi Kahreh, Rasool Kordnoghabi *, Mehran Farhadi Pages 99-109
  Focusing on the male students in the second grade of high school in Hamedan city، this research had been conducted to identify the effectiveness of the inductive teaching method on the learning levels: (remembering، understanding، and applying). It was، also، designed based on the experimental type (Solomon''s four groups). All the students in second grade of high schools in Hamedan had been chosen as the statistical population، based on the cluster sampling. To collect the data، a researcher-made questioner، including 30 multiple questions (with content validity) was used، the first ten of which focused on the remembering (the extent of learning) and the rest measured the understanding and applying (the depth of learning). Randomly selected، 80 students had been categorized in four groups of 20 students (2 control groups and 2 experimental groups). At first، the pre-test was taken and after passing seven sessions of education، all four groups were given the post- test. In order to analyze the data، MANOVA was used. Based on the findings، it was determined that inductive thinking method had significant effect on the extent of learning (remembering); however، there was no significant effect regarding the depth of learning (understanding، applying). It can be، therefore، said that this very teaching method can increase the extent of the learning but not the depth of learning levels.
  Keywords: Inductive thinking, biology, learning levels
 • Yousef Adib, Eskandar Fathiazar, Javad Einipour * Pages 110-122
  This research was carried out to focus on clarifying of the teacher''s perceptions about the effective teaching. Since numerous teaching methods have been proposed، it seems to be impossible to identify a specific method as the most effective and beneficial one. As it is said that teaching is an art; hence، certain way of teaching seems to be very hard to introduce. The method being applied was of a qualitative andphenomenological type. 38 educators having sufficient experience in the Education in Guilan Province had been purposefully selected to be interviewed. The Conversations were recorded and written down and، then، by means of the Colaizzi method was analyzed sentence by sentence. The results showed that 10 main factors for having an effective teaching are as: motivation، teaching method، used instruments، specific plan، being excellence، products، learners'' feedback، Solidarity، thinking.
  Keywords: Effective teaching, Teachers, Wholeness of the teacher, Wholeness of the pupil, teaching method
 • Freshteh Hajizadeh, Mohammad Atashak Pages 123-134
  The present study aims to contently analyze the «Life Skills» textbook of the 5th grade of primary schools، based on the principles of curriculum contents selection. It، also، provides corrective strategies expressed by the curriculum planning experts. The descriptive method is employed and the data have been gathered by means of a researcher-made questionnaire which includes 30 closed- answer questions and 3 opened-answer questions. The questioner along with the book has been given to the curriculum planning experts، who have been chosen based on the random access sampling method. What being shown from the findings is that curriculum planning experts believe that the principles of importance، validity، profitability، learning ability، students'' eagerness and attention to the structure of knowledge are highly considered in selecting the contents of the very book; while، principle of flexibility has، to some extent، been observed. Inductively analyzing the data by means of one-sample t-test indicates that curriculum planning experts believe that observing the principles of importance، validity، profitability، students'' eagerness and attention to the structure of knowledge and learning ability are statically meaningful; however، the same cannot be said for the principle of flexibility. once analyzing the opened-answer questions، curriculum planning experts came to these conclusion that: a) nine subjects should be added to the contents of the book، the most important of which is proper relationship. b) Three subjects should be omitted، mainly the subjects about sorrow، sadness and anger. C) Seven other subjects should be more emphasized on، among which problem solving has had the highest frequency.
  Keywords: teaching Life Skills, Content Analysis, Principles of Content Selection, Curricu, lum Planning, Primary School
 • Afsaneh Kalbasi *, Ahmadreza Nasr, Pooran Khorushi, Zeinab Sadat Athari Pages 135-145
  Providing a suitable instrument for the course evaluation was the primary purpose of the present study. What being indicated from this research is that some necessary features are acquired for the course evaluation instruments as: A) the points which help the students in learning including learning condition، learning sources، supportive services، and teaching quality; B) the motivation level and the degree of the students'' involvement with the learning tasks. C) the students'' general satisfaction of the course. Provided instruments، then، were used so as to evaluate the teaching courses «the methods of using learning courses». All the university students majoring in teaching primary education in Shahid Rajaie Center at Isfahan University were chosen as the statistical population. Considering the Likert scale، a researcher-made questionnaire including 10 closed-ended questions was used، focusing on the learning objectives، learning experiences، learning sources، learning tasks، educational feedbacks، activities volume، teaching quality، motivation، thought and general satisfaction. Two open-ended questions، also، have been used regarding the course improvement. The face and content validity of the questionnaire were determined by the five faculty members and in order to determine the reliability، the Coronbach alpha method was applied; the coefficient of which was 0. 92. the findings showed that there was not a significant difference between the two teacher- student groups'' mean scores، with low or high records، in those ten features. The mean score of the two groups indicates that the students in either of the groups had the highest emphasize on presenting educational feedbacks. In order that the open-ended questions to be analyzed، the method of itemizing was applied and course improvement techniques، also، have been categorized considering 3 items as: the professor، course and the students.
  Keywords: course evaluation, curriculum modification, educational feedback