فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 46 (بهار 1394)
 • پیاپی 46 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، مهدی سلطانی، معصومه قدم، ایرج موبدی، کاظم عبدی، علی طاهری میرقائد، سید سعید میرزرگر، پولین شهره، سید حسین حسینی، علیرضا باهنر صفحات 5-14
  با توجه به اهمیت خلیج فارس و جایگاه ماهیان آن در تامین پروتئین حیوانی، مطالعه عوامل بیماری زای این ماهیان از جمله عوامل انگلی حائز اهمیت ویژه ای است. مطالعه ی حاضر در تابستان سال 1391 روی 100 قطعه ماهی متعلق به پنج گونه از ماهیان خلیج فارس شامل سپر ماهی برقی، سپر ماهی گزنده، گیش مقوا گوژپشت، طلال و شوریده، گرفته شده از اسکله های صیادی و بازار ماهی فروشان شهرستان بندرعباس انجام شد. انگل های کرمی جدا شده در اتانول 70 درصد ثابت، رنگ آمیزی و شناسایی شدند. در این مطالعه، فراوانی کلی آلودگی کرمی 16 درصد بود و شش جنس شامل ترماتوداستفانوستوموم (1 درصد)، سستودهای انیسیبیلوکولاریس (1درصد)، تتراگونوسفالوم (2درصد) و گریلوشیا (4 درصد) و نماتودهای رافیداسکاریس (3 درصد)، آنیزاکیس (5 درصد) شناسایی گردیدند. بیش ترین فراوانی آلودگی متعلق به جنس آنیزاکیس (5 درصد) بود. اختلاف بین میانگین وزن در ماهیان سالم و آلوده معنی دار بود. در مطالعه ی حاضر، درصد آلودگی کرمی در عضلات ماهی شوریده پایین بود.
  کلیدواژگان: ماهی، انگل های کرمی، خلیج فارس، ایران
 • اکبر ارفعی آخوله، محمدرضا شیرازی، مهدی رشنوادی، آریا رسولی، محمد نوری، محمد راضی جلالی صفحات 15-23
  از میان فاکتورهای محیطی، استرس گرمایی مهم ترین عاملی است که می تواند باعث کاهش تولید گله در مناطق گرم و خشک گردد و برای حیوانات، چالشی در حفظ تعادل انرژی، تغییرات هورمونی و مواد معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم تعادل الکترولیت ها و مواد معدنی در طول استرس گرمایی، باعث کاهش کارایی و باروری در حیوانات می گردد. بسیاری از این پاسخ های فیزیولوژیک حیوانات به استرس گرمایی، استراتژی های کمکی در جهت حفظ درجه ی حرارت بدن هستند. برای انجام این مطالعه، در دو فصل تابستان و زمستان با مراجعه به کشتارگاه، اقدام به اخذ 200 نمونه خون از گاومیش ها، بلافاصله بعد از کشتار گردید و سپس سرم آن ها جدا و غلظت سرمی گلوکز، اوره، کلسترول، کراتینین، آلبومین، پروتئین تام، تری گلیسرید، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، میزان فعالیت آنزیم های CK، AST، ALT، LDH، ALP، هورمون های T3، T4 و کورتیزول به روش های رایج آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه، اختلاف معنی داری در غلظت سرمی گلوکز، کلسترول، کلسیم، فسفر، AST، ALT، ALP، پروتئین تام، CK، LDH، سدیم، کورتیزول، T3 و T4 بین فصول سرد و گرم سال وجود داشت (05/0>p). در فصل زمستان میزان گلوکز، کلسترول، کلسیم، فسفر، ALT، ALP، پروتئین تام، CK، LDH، T3 و T4 سرم، بالا بود (05/0>p) و در عوض، میزان غلظت سدیم، کورتیزول و AST خون در فصل تابستان بالاتر بود (05/0>p) و میزان غلظت سرمی اوره، کراتینین، تری گلیسرید، آلبومین و پتاسیم در بین دو فصل دارای اختلاف معنی دار نبود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تغییرات فصلی می تواند اثرات مهم و معنی داری بر پارامترهای بیوشیمیایی و هورمونی خون بگذارند که برخی از این تغییرات می توانند برای حیوان مضر بوده و سبب کاهش رشد، کاهش باروری گردد.
  کلیدواژگان: گاومیش، فصل، هورمون ها، پارامترهای بیوشیمیایی، اهواز
 • علیرضا البرزی، مسعود قربانپور، حسین حمیدی نجات، مهدی پور مهدی بروجنی، امین مهدی زاده صفحات 24-33
  لینگواتولا سراتا انگلی با گسترش جهانی و از بیماری های زئونوتیک است. انگل بالغ در مجاری بینی سگ سانان (میزبان اصلی) و مراحل لاروی آن در کبد، ریه و گره های لنفی مزانتری نشخوارکنندگان (میزبان واسط) زندگی می کند. انسان با خوردن تخم یا نوچه آن مبتلا می شود. آلودگی آن در میزبان واسط فاقد نشانه بالینی است. تا کنون روش سرولوژیکی برای تشخیص آن در دام ها به ویژه علفخواران ارائه نشده است، بنابراین هدف از این مطالعه که برای اولین بار انجام شده است، طراحی و ارزیابی الایزا برای تشخیص آلودگی لینگواتولا سراتا در گوسفند و با استفاده از آنتی ژن های دفعی ترشحی و پیکری نوچه ی انگل بود. آنتی ژن پیکری از نوچه های جمع آوری شده از گره های لنفی مزانتر گوسفند و هموژنیزه کردن 250 نوچه در 10 میلی لیتر RPMI-1640 PBS- و آنتی ژن دفعی ترشحی نیز با کشت 200 نوچه در 10میلی لیتر RPMI-1640 به دست آمد. رقت های مناسب سرم، کنژوگه ضد IgG گوسفند، آنتی ژن های پیکری و دفعی ترشحی به ترتیب 100: 1، 5000: 1، 1:40 و 1:4 تعیین شد. برای ارزیابی الایزا، 73 نمونه سرم مثبت از گوسفندان آلوده به نوچه ی انگل و 48 نمونه ی سرم منفی بره های 3-2 ماهه از گله های فاقد سگ (در مجموع 121 نمونه) استفاده شد. حساسیت، ویژگی، ارزش پیشگویی مثبت، ارزش پیشگویی منفی و دقت آزمون الایزا با آنتی ژن پیکری به ترتیب 4/90 درصد، 75 درصد، 6/84 درصد، 7/83 درصد و 2/84 درصد، با آنتی ژن دفعی ترشحی نیز به ترتیب 89 درصد، 8/93 درصد، 6/95 درصد، 9/84 درصد و 9/90 درصد برآورد گردید. آنالیز داده ها با SPSS و آزمون مک نمار نشان داد که آنتی ژن دفعی ترشحی انگل برای ردیابی آنتی بادی ضد آن در گوسفند بر آنتی ژن پیکری برتری دارد. بنابراین، آزمون الایزا با به کارگیری آنتی ژن دفعی ترشحی نوچه های لینگواتولا سراتا می تواند برای پایش آلودگی در گوسفند به ویژه در مطالعات همه گیری شناسی و سایر میزبانان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لینگواتولا سراتا، گوسفند، آنتی ژن پیکری، آنتی ژن دفعی ترشحی، الایزا
 • نگار بیگی بروجنی، مهدی پورمهدی بروجنی، محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، مسعودرضا صیفی آباد شاپوری صفحات 34-42
  هدف از این مطالعه، تعیین میزان شیوع سرمی مدی ویزنا در گوسفندان استان خوزستان و هم چنین ارتباط آن با برخی از تعیین کننده های میزبانی و موقعیت جغرافیایی است. در این تحقیق نمونه های سرمی به طور تصادفی از 368 راس گوسفند از شهرهای اهواز، هندیجان، باغملک، گتوند، مسجد سلیمان، سوسنگرد و دزفول جمع آوری گردید و با آزمایش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. شیوع سرمی مدی ویزنا 7/30 درصد (فاصله ی اطمینان 95 درصد 4/35-26) بود. رگرسیون لاجستیک نشان داد شانس آلودگی با افزایش سن بالا می رود (نسبت شانس 09/1 و فاصله ی اطمینان 95 درصد 23/1- 96/0 است). فراوانی نسبی آلودگی در گوسفندان نر و ماده 3/33 و 5/30 بود (05/0P) و موقعیت جغرافیایی 2/11 درصد از نوسانات آلودگی را توجیه می کرد. مطالعه ی حاضر نشان داد که ویروس مدی - ویزنا در استان خوزستان وجود دارد. بنابراین، بایستی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مدنظر سیاست گذاران بهداشتی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ویروس مدی ویزنا، سرولوژی، گوسفند، خوزستان
 • ابوالقاسم تاکی، سمیه سالاری، محمد بوجارپور، محسن ساری، محسن تقی زاده صفحات 43-55
  آزمایشی به منظور بررسی تاثیر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، خصوصیات کیفی و کمی تخم مرغ، فراسنجه های خونی و ریخت شناسی تخمدان مرغ های تخم گذار لگهورن به مدت 10 هفته با استفاده از 160 پرنده در سن 30 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی) و سطوح 200، 400 و 600 ppm اسانس اسطوخودوس بود. فاکتورهای عملکردی شامل درصد تولید تخم مرغ و میانگین وزن تخم مرغ به صورت روزانه و خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی و خصوصیات کیفی تخم مرغ نیز به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در انتهای آزمایش از هر تکرار 2 پرنده برای خون گیری و بررسی ریخت شناسی تخمدان به صورت تصادفی کشتار گردید. سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس تاثیر معنی داری بر درصد تولید تخم مرغ نداشت (05/0
  کلیدواژگان: ریخت شناسی تخمدان، فراسنجه های خونی، خواص کیفی تخم مرغ، اسانس اسطوخدوس
 • مریم خیری، مهناز کسمتی، حسین نجف زاده، سید رضا فاطمی طباطبایی صفحات 56-64
  غلظت یون روی (Zn2+) خارج سلولی فاکتور مهمی در تنظیم فعالیت اوپیوئیدهاست، اما مطالعه ی چندانی در خصوص اثر این یون در مقیاس نانو بر وابستگی به اوپیوئیدها صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق، مقایسه ی اثر نانوذرات اکسید روی و نوع توده ای آن بر بیان ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین بوده است. در این مطالعه از 112 سر موش سوری نر بالغ با وزن 3±25 گرم در 16 گروه (7 سر در هر گروه) استفاده شد. در مرحله ی اول، مقادیر متفاوت مرفین (mg/kg، SC 10، 5، 5/2) به منظور تعیین مقدار موثر دارو برای القاء ترجیح مکان شرطی شده با استفاده از متد طرفدار (Bias) تجویز شد. در مرحله ی دوم اثر مقادیر متفاوت نانواکسید روی (mg/kg، IP10 و 5، 5/2) و اکسید روی توده ای (mg/kg، IP 10 و 5، 5/2) بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین ارزیابی گردید. مرفین به صورت وابسته به دوز باعث افزایش زمان سپری شده در مکان دریافت مرفین گردید (ترجیح مکان شرطی شده) (001p
  کلیدواژگان: مرفین، نانو ذرات اکسید روی، اکسید روی توده ای، ترجیح مکان شرطی شده
 • محمد راضی جلالی، علیرضا راکی، علی شهریاری، علیرضا قدردان مشهدی، حسین حمیدی نجات، عباس جلودار، مهدی پورمهدی بروجنی صفحات 65-75
  پیروپلاسموز اسب ها، به بیماری حاصل از دو تک یاخته خونی، تیلریا اکوئی و بابزیا کابالی، اطلاق می شود که با گزش کنه های آلوده منتقل گردیده و به اشکال فوق حاد، حاد، تحت حاد و مزمن بروز می کند. این بیماری به عنوان یکی از عوامل چالش برانگیز نقل و انتقال بین المللی اسب ها شناخته می شود. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی شاخص های خون شناسی و نشانه های درمانگاهی در پیروپلاسموز اسب های اصیل عرب منطقه ی اهواز است. در این پژوهش، پس از معاینه ی بالینی از 59 راس اسب اصیل عرب (14 اسب بیمار و 45 اسب به ظاهر سالم) نمونه خون وداجی اخذ و شمارش کامل سلول های خونی روی نمونه ها انجام شد. برای تشخیص آلودگی به عوامل بیماری از روش های بررسی میکروسکوپی و آزمون Multiplex PCR استفاده شد. در نمونه های گرفته شده، تنها تیلریا اکوئی شناسایی شد. اسب ها براساس نتایج آزمون PCR و نشانه های درمانگاهی به سه گروه (شاهد، آلوده و بیمار) تقسیم شدند. سپس نشانه های درمانگاهی و تغییرات خون شناسی در گروه های تعریف شده بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که پیروپلاسموز اسب ها موجب کم خونی در گروه بیمار می گردد، در حالی که در گروه آلوده، تفاوت آشکاری با گروه شاهد مشاهده نمی شود. تب، زردی یا رنگ پریدگی مخاطی، فراوان ترین یافته های درمانگاهی در اسب های بیمار بود. هم چنین به نظر می رسد استرس نقش به سزایی در تشدید نشانه های پیروپلاسموز در اسبان اصیل عرب اهواز دارد. در این مطالعه برای نخستین بار آلودگی به تیلریا اکوئی به روش PCR در اسبان اصیل عرب اهواز تایید شد. از آنجا که استان خوزستان از دیرباز یکی از کانون های پرورش اسب به ویژه اسب اصیل عرب در ایران بوده و امروزه پرورش اسب در این منطقه به یک صنعت تبدیل شده است و با توجه به اهمیت پیروپلاسموز در صنعت اسب داری و زیان اقتصادی ناشی از آن، به نظر می آید که می بایست توجه بیش تری به این بیماری و تلاش برای پیش گیری و درمان آن در استان خوزستان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: پیروپلاسموز اسب ها، اسب اصیل عرب، هموگرام، نشانه های درمانگاهی
 • محمود راهدار، فرزانه میرزابیگی، منصور امین صفحات 76-82
  گیاه درمانی با استفاده از فرآورده های گیاهی و یا عصاره ی آن ها از زمان های قدیم مورد توجه بسیاری از کشورها بوده و در سال های اخیر نیز به علت وجود عوارض داروهای سنتتیک و مقاومت های دارویی، رو به افزایش است. سیر یکی از گیاهان موثر در درمان بیماری های مختلف بوده و اثرات ضد انگلی آن علاوه بر سایر خواص درمانی آن مورد مطالعه بسیاری از محققین قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درمانی عصاره ی آبی سیر بر مراحل لاروی نماتودهای انگلی می باشد. غلظت های 750 میکروگرم در میلی لیتر تا 10 میلی گرم در میلی لیتر از عصاره ی آبی سیر در محیط آزمایشگاهی بر لاروهای انگلی جنس استرونژیلوس مورد آزمایش قرار داده شد و میزان مرگ و میر لاروها تا 7 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات عصاره ی سیر با داروی لوامیزول در غلظت های 5/12 تا 50 میکروگرم در میلی لیتر مقایسه گردید. در این مطالعه، تاثیر سیر در غلظت های 750 میکروگرم به بالا بر لاروهای مرحله ی اول و دوم نماتودها موثر بود و در روز اول در غلظت 750 میکروگرم بیش از 65 درصد لاروها از بین رفتند. تاثیر 5/2 میلی گرم به بالای عصاره ی سیر مشابه غلظت لوامیزول (5/12 میکروگرم) در میلی لیتر بود. با توجه به تاثیر سیر بر نماتودها می توان با تهیه ی فورمولاسیون مناسب از عصاره ی سیر در درمان و یا پیشگیری آلودگی های کرمی به خصوص در مناطق اندمیک استفاده نمود.
  کلیدواژگان: داروی گیاهی، عصاره آبی سیر، لارو نماتودها
 • علی رونق، هادی نداف، صالح اسماعیل زاده، علیرضا غدیری، حسین نجف زاده ورزی، ایرج کاظمی نژاد، عبدالرحمن راسخ، محمدعلی جلالی فر صفحات 83-91
  نانوهیدروکسی آپاتیت یک ماده ی استئوکنداکتیو بوده که اخیرا به عنوان پیوند استخوانی در برخی تحقیقات مورد استفاده قرار گرفته است. این ذرات به دلیل داشتن مزایایی نظیر خلوص بالاتر، داشتن ارتباط بیش تر با سلول های اطراف خود، بازجذب سریع تر و تعداد بیش تر مولکول ها در واحد سطح نسبت به هیدروکسی آپاتیت معمولی، سرعت ترمیم استخوان را افزایش می دهند، از طرف دیگر پلاسمای غنی از پلاکت نیز به عنوان منبع فاکتورهای استئواینداکتیو برای ترمیم استخوان مورد استفاده قرار می گیرد؛ بدین ترتیب مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی ترکیب نانوهیدروکسی آپاتیت و ژل غنی پلاکتی بر روند ترمیم نقایص استخوانی انجام گردید. برای این مطالعه 15 سگ نر در نظر گرفته شد. 6 نقیصه گرد به قطر 5 میلی متر در هر دو طرف فک پایین ایجاد گردید و سپس در هر نقیصه یکی از مواد زیر کار گذاشته شد: هیدروکسی آپاتیت معمولی، نانوهیدروکسی آپاتیت، ژل پلاکتی، ترکیب ژل پلاکتی و هیدروکسی آپاتیت و ترکیب نانوهیدروکسی آپاتیت و ژل پلاکتی. در نهایت یک نقیصه نیز به عنوان گروه کنترل خالی ماند. ارزیابی ترمیم نقیصه ها با اخذ رادیوگراف در روزهای 0، 7، 14، 21، 28، 35، 42، 49 و 56 صورت گرفت. نتایج این مطالعه مشخص کرد که ترکیب نانوهیدروکسی آپاتیت و ژل پلاکتی در روزهای 21 و 49 نسبت به نانوهیدروکسی آپاتیت و در روزهای 28، 35، 42، 49 و 56 نسبت به ژل پلاکتی میانگین امتیازی بیش تر را کسب نموده است. علی رغم این که اختلاف، معنی دار نبوده است (05/0P>) ولی با توجه به کسب میانگین امتیازی بالاتر شاید بتوان گفت که ترکیب نانوهیدروکسی آپاتیت و ژل پلاکتی اثر ترمیمی بهتری از نانوهیدروکسی آپاتیت و به خصوص ژل پلاکتی به تنهایی دارد و احتمالا این ترکیب بتواند به عنوان انتخابی مناسب برای پر کردن نقیصه های استخوانی مدنظر قرار گیرد، اگر چه برای اثبات این ادعا نیاز به انجام مطالعات بیش تری است.
  کلیدواژگان: نانو هیدروکسی آپاتیت، ژل پلاکتی، فک پایین، سگ، ترمیم، نقیصه
 • احسان زایرزاده، احمد رضا جباری، محمد کاظم کوهی، گودرز صادقی هشجین، زینب قاسم پورآبادی، آزاده فردی پور صفحات 92-102
  باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D در بره ها، گوساله ها، کره اسب ها، بچه خوک ها و جوجه ها باعث ایجاد بیماری انتروتوکسمی یا pulpy kidney می شود. هم چنین در انسان، عامل بیماری enteritis necroticans می باشد. مهم ترین توکسین تیپ D توکسین اپسیلون است. این توکسین به عنوان مهم ترین فاکتور ویرولانس باکتری کلستریدیوم پر فرنژنس تیپ D در بیماری زایی به شمار می رود. در مطالعه ی حاضر، عملیات خالص سازی توکسین اپسیلون با استفاده از تکنیک های مختلف کروماتوگرافی نظیر کروماتوگرافی تعویض کاتیون CM-Sepharose و ژل فیلتراسیون Sephadex-G100 با هدف ابداع روشی جدید و اقتصادی به منظور خالص سازی توکسین اپسیلون انجام شد. پس از کشت باکتریایی، MLD نمونه ی حاصل از کشت باعث مرگ موش ها تا رقت 8000/1 گردید. هم چنین نمونه ی کشت اولیه باعث مرگ سلول های MDCK در کشت سلولی شد. بهترین غلظت نمک سولفات آمونیوم جهت ترسیب و تغلیظ نمونه ی کشت باکتریایی 60 درصد تعیین شد. پس از عملیات ترسیب، تغلیظ و دیالیز، نمونه ی خام روی کروماتوگرافی تعویض کاتیون CM-Sepharose بارگذاری شد. توکسین اپسیلون در غلظت نمک 100 میلی مولار خارج گردید. توکسین اپسیلون بر اساس فعالیت توکسین در مراحل مختلف خالص سازی حدود 9/138 برابر خالص شد. وزن مولکولی این توکسین حدود 34 کیلو دالتون تعیین گردید. با توجه به یافته های این تحقیق، روش های استفاده شده در عملیات خالص سازی این توکسین مناسب می باشد و توکسین به دست آمده دارای میزان فعالیت و درجه ی خلوص مناسبی است.
  کلیدواژگان: خالص سازی، کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D، توکسین اپسیلون، کروماتوگرافی تعویض کاتیون، ژل فیلتراسیون
 • بابک محمدیان، محمد عباس نیا صفحات 103-109
  این بررسی به منظور شناسایی آلودگی به بیماری یون در کشتارگاه اهواز، استان خوزستان صورت گرفت. در بررسی ماکروسکوپی روده 1950 گوسفند کشتار شده، 111 مورد (69/5 درصد) مشکوک به بیماری یون تشخیص داده شدند. تشخیص نهایی توسط بررسی هیستوپاتولوژی دریچه ی ایلئوسکال و رنگ آمیزی زیل- نلسون گسترش مستقیم مدفوع و رکتوم صورت گرفت. در بررسی میکروسکوپی بافتی، 02/18 درصد از حیوانات مشکوک به بیماری (111 مورد)، مثبت تشخیص داده شدند در حالی که در گسترش مستقیم مدفوع، 3/6 درصد موارد مثبت بودند. علاوه بر این، در 83/37 درصد، 51/13 درصد و 5/4 درصد نمونه ها به ترتیب انتریت ائوزینوفیلیک، انتریت لنفوسیتیک و انتریت چرکی مشاهده شد. میزان موارد مثبت آلودگی در نژاد عربی (56/0 درصد) بیش تر از نژاد لری (21/0 درصد) و نژاد بختیاری (26/0 درصد) بود اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (34/0P=). میزان تفاوت آلودگی بین گروه های سنی معنی دار نبود (59/0P=). بین وضعیت لاشه و میزان فراوانی بیماری یون ارتباط معنی داری مشاهده گردید (001/0P<). بر اساس نتایج هیستوپاتولوژی، میزان فراوانی بیماری یون در کشتارگاه اهواز 03/1 درصد می باشد که مشابه سایر مطالعات است.
  کلیدواژگان: بیماری یون، مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس، زیل نلسون، اهواز، گوسفند
 • حسین هوشمند، مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، رحیم پیغان، جاسم غفله مرمضی، محمد افشارنسب صفحات 110-119
  ویروس لکه ی سفید عامل بیماری زای مهمی در میگوهای خانواده ی پنائیده است که در چند سال گذشته تلفات قابل توجهی را در میگوهای پرورشی ایران ایجاد کرده است. مطالعات لازم در خصوص ساخت کیت های تشخیص سریع و ایجاد مقاومت در برابر ویروس محلی با استفاده از پروتئین های مختلف غشاء و کپسید ویروس ضروری به نظر می رسد. در راستای این هدف، در این مطالعه، قطعه ای از ژن VP28 ویروس لکه سفید (جدایه ی ایرانی) با طول bp 528 از میگوهای پرورشی آلوده به ویروس در چوئبده آبادان جداسازی و با روش PCR تکثیر داده شد، سپس ژن مذکور در پلاسمید pMal-c2X کلون گردید و پروتئین مورد نظر در باکتری اشریشیاکلی سویه TG1 بیان گردید. بررسی نتایج SDS-PAGE وجود پروتئین بیان شده VP28 با وزن KDa 36/19 را تایید نمود. مشاهده ی پروتئین مذکور با وزن مولکولی قابل انتظار در SDS-PAGE و بررسی توالی ژن کلون شده نشان دهنده ی بیان موفق این پروتئین در باکتری اشریشیاکلی TG1 بود. در این تحقیق، ژن VP28 برای اولین بار از یک جدایه ویروس ایرانی جداسازی و پروتئین آن در یک سیستم بیانی پروکاریوتی بیان شده است.
  کلیدواژگان: ویروس لکه سفید، پروتئین VP28، کلونینگ و بیان
|
 • Hossein Ebrahimzade Musavi, Mehdi Soltani, Masoumeh Ghadam, Iraj Mobedi, Kazem Abdy, Ali Taheri Mirghaed, Saied Mirzargar, Poulin Shohre, Hosein Hoseini, Alireza Bahonar Pages 5-14
  Due to importance of the Persian Gulf fishes as main protein sources، study of fish helminth infections are the most indispensible measures. This study was conducted to identify helminthes infection on five fish species (n=100) in the Persian Gulf including، Torpedo sinusperisici، Dasyatis bennetti، Alectis indicus، Rastrelliger kanagurtta، Otolithes ruber from Bandar abbas port in summer 2012. The helminths were fixed in 70% ethanol، stained and identified. The overall prevalence was 16%. The identified helminths were as follow: digenetic trematode (Stephanostomum sp.، with a frequency of 1%)، cestode (Uncibilocularis sp.، 1%; Tetragonocephalum sp.، 2%; Grillotia sp.، 4%)، and nematode (Raphidascaris sp.، 3% and Anisakis sp.، 5%). The highest infection rate was belonging to Anisakis sp. (5%). There were significant differences between prevalence and weight of the infected fish. In the present study، there was low helminths infection in the fish flesh، partcularly in Otolithes ruber.
  Keywords: Fish, Helminthes, Persian Gulf, Iran
 • Akbar Arfaei Akhoole, Mohammad Reza Shirazi, Mahdi Rashnavadi, Aria Rasooli, Mohammad Nouri, M. Razi Jalali Pages 15-23
  Among the environmental factors، “heat stress” is the most important one that can cause a decrease in the reproduction of the herd in dry and hot regions. It can be a challenge for animals to keep energy balance، hormonal and mineral changes. Lack of balance between electrolytes and mineral substances during the heat stress leads to decrease the performance and fertility in animals. Most of these physiologic responses of animals to heat stress are aid strategies used by animals to keep their body temperature. To do this study، initially 200 blood samples were taken from buffalos after they were slaughtered in two seasons of summer and winter. Then، the serum was separated and the serum concentration of glucose، urea، cholesterol، creatinine، albumen، total protein and triglyceride، calcium، phosphorus، sodium، potassium and CK، AST، ALT، LDH، ALP and hormones such as T3، T4 and cortisol were assayed. In this study، there was a significant difference in the serum concentration of glucose، cholesterol، total protein، calcium، phosphorus، sodium، CK، AST، ALT، LDH، ALP، T3، T4 and cortisol between hot and cold seasons of the year (p<0. 05). In the winter، the levels of glucose، cholesterol، total protein، calcium، phosphorus، CK، ALT، LDH، ALP، T3، T4 in serum were higher (p<0. 05). On the other hand، the Concentration of blood sodium، cortisol، AST werer higher in summer rather than winter (p<0. 05) and the rate of urea، creatinine، albumen، triglyceride، potassium had no significant difference. The results of this study show that the environmental heat can have destructive and harmful effects on body elements. Those effects may lead to decreasing in growth، fertility and production.
  Keywords: Buffalo, Season, Hormones, Biochemical parameters, Ahvaz
 • Alireza Alborzi, Masoud Ghorbanpoor, Hossein Hamidinejat, Mehdi Poormehdi Boroujeni, Amin Mehdizadeh Pages 24-33
  Linguatula serrata as a cosmopolitan parasite is one of the parasitic zoonoses. The adult parasites live in the nasal airways or frontal sinuses of canids as the definitive hosts and larval stages in the liver¸ lung and mesenteric lymph nodes of ruminants as intermediate hosts. Humans may be infected by eating eggs or nymphs of the parasite. All intermediate hosts may be infected without showing any clinical signs. No serological methods presented for detection of the infection in herbivorous animals. In this study، for the first time، an indirect ELISA test was developed for the detection of Linguatula serrata infection in sheep by using somatic and excretory-secretory antigens، isolated from nymphs of the parasite. Nymphs of the parasite were collected from mesenteric lymph nodes of infected sheep and used for preparation of somatic antigens by sonication (250 nymphs/10ml، PBS- RPMI1640). The excretory-secretory antigens were prepared by incubation of the larvae (200 nymphs/10ml) in RPMI-1640 media for 24 h. Appropriate dilutions of sera، anti-Sheep IgG conjugate، somatic and excretory-secretory antigens were determined as 1:100، 1:5000، 1:40 and 1:4 respectively. Evaluation of the ELISA was performed by 121 sera (73 positive and 48 negative). The sensitivity، specificity، positive predictive value (PPV)، negative predictive value (NPV) and accuracy of the ELISA for somatic antigen were 90. 4%، 75. 0%، 84. 6%، 83. 7%، 84. 2% and those for excretory-secretory antigen were 89. 0%، 93. 8%، 95. 6%، 84. 9% and 90. 9%، respectively. Data analysis of the present study by SPSS software and Mac Nemar Test showed that excretory-secretory antigens are better than somatic antigens for detecting of the infection in sheep. Therefore the ELISA test using excretory-secretory antigen of nymphs of Linguatula serrata can be used for detection of infection in sheep، especially in epidemiologic studies and developed for other hosts.
  Keywords: Linguatula serrata, S, ES antigens, Sheep, ELISA
 • Negar Beigi Borujeni Pages 34-42
  The aim of this study was to determine the prevalence rate of Meadi-Visna infection and its association with some host determinants and geographical location in sheep in Khuzestan province. Serum samples were randomly collected from 368 sheep in Ahvaz، Hendijan، Baghmalek، Gotvand، Masjed Soleiman and Dezfool cities were examined by ELISA assay. Seroperevalence rate of Meadi-Visna was 30. 7 % (95% CI: 26-35. 4%). Logistic regression showed that the odds of infection was increased with the increase of age (OR: 1. 09 and 95% CI: 0. 96-1. 23). Relative frequency of infection in male and female animals was 33. 3 and 30. 5%، respectively (P>0. 05) and odds of infection in male sheep increased 1. 2 fold (95% CI: 0. 25-2. 77) than females. Prevalence rate in sheep with and without history of abortion were 38. 9% and 30. 6%، respectively (P>0. 05) and odds of infection in sheep with history of abortion was 1. 35 fold (95%CI: 0. 51-3. 58) than the other. Prevalence rate in Ahvaz، Hendijan، Dezfool، Baghmalek، Masjedsoleiman، Susangerd and Gotvand were 39. 5%، 20. 5%، 48%، 36%، 35. 9%، 8. 8% and 21. 4%، respectively (P<0. 001) and 11. 2% of fluctuation of infection was justified by geographical location. This study confirms that Meadi-Visna virus exists in Khuzestan province، so preventive and control programs should be considered by health authorities.
  Keywords: Meadi, Visna virus, Serology, Sheep, Khuzestan
 • Somayyeh Salari Pages 43-55
  An experiment was conducted to evaluate the effect of Lavander stoechas essence on performance، egg quantity and quality، blood parameters and ovarian morphology of laying hens with one hundred and sixty 30-wk-old Hy-Line (W36) layers with 4 treatments، 5 replicates and 8 birds per each. Treatments included control (without lavander essence)، and levels of 200، 400، and 600ppm lavander essence. Performance parameters including egg weight and egg production were recorded daily and feed intake، feed conversion ratio and egg quality were measured weekly. At the end of experiment، 2 birds of each replicate were slaughtered for blood collection and morphological assessments of ovaries. Level of 200ppm of lavander essence showed a significant increase in products percentage and egg weight. Level of 600 ppm lavander essence showed significant decrease in feed intake. Addition of essence to the diet had no effect on FCR but it caused significant increase in yolk color. In the second period of experiment (28-56 d)، level of 200ppm essence significantly increased properties of egg shell. Blood triglycerides، glucose and HDL were not affected by the treatment، but by adding lavender essence to diet، cholesterol and LDL decreased significantly in compare with control diet. Also، levels of lavander essence had no effect on the relative weight of the ovary، oviduct and stroma. But، levels of 200 and 400 ppm of lavender caused significant increase in number and weight of large yellow follicles. The results showed that the addition of essences of lavender up to 400 ppm improved egg weight and egg shell quality and yolk color. Moreover، the usage of essence increased weight and numbers of large yellow follicles.
  Keywords: ovary morphology, blood parameters, egg quality, Lavender essence
 • Maryam Kheiry, Mahnaz Kesmati Pages 56-64
  Extracellular zinc ion is an important factor in regulation of opioids activity. However، little research on the effects of nanoscale zinc ion on opioids dependence has been done. So، the aim of this research was to compare the effects of zinc oxide nano particles and the bulk on the expression of morphine conditioned place preference (MCPP). In this study، 112 adult male mice weighing 25 ±3 grams in 16 groups (7 per group) was used. At first، different doses of morphine were given (2. 5، 5، 10 mg / kg، SC) to determine the effectiveness of drug-induced conditioned place preference by using the bias method. Secondly، different doses of the nano zinc oxide and bulk zinc oxide (2. 5، 5، 10mg /kg، IP) were administered to evaluate the expression of (MCPP). Morphine increased the spent time in place with receiving morphine as a dose dependent manner (CPP). The increases at dosage of 5 and 10 mg/kg morphine was significant (p <0. 001). Both nano and bulk zinc oxide could not induce place preference. Nano zinc oxide in all doses (p<0. 05، p<0. 001) and bulk-ZnO at dosage of 5 and 10 mg/kg (p<0. 001) decreased the expression of morphine-induced conditioned place preference، significantly. Therefore، nano zinc oxide is more potent than the bulk from for inhibition. It seems that nano zinc has more efficacy for inhibition of morphine dependence. This effect is probably due to better interaction with neurochemical systems which are involved in the process of opioid dependence.
  Keywords: Morphine, Zinc oxide nanoparticle, Bulk zinc oxide, Conditioned place preference
 • Mohammad Razi Jalali, Alireza Rocky, Ali Shahriari, Alireza Ghadrdan Mashadi, Hossein Hamidinejat, Abbas Joludar, Mahdi Pourmahdi Borujeni Pages 65-75
  Equine piroplasmosis (EP) is a tick-borne disease caused by two hemoprotozoan parasites، Theileria equi and Babesia caballi، which occurs in pre acute، acute، sub-acute and chronic forms. This disease is one of challenges for international movement of horses. The aim of this study is to evaluate hematological parameters and clinical signs of EP in purebred Arabian horses of Ahvaz. After clinical examination، Jugular blood was collected from 59 purebred Arabian horses (14 diseased and 45 clinically healthy horses) and complete blood count was performed for samples. The disease agents were identified using microscopic examination and multiplex PCR. Only T. equi was identified in the obtained samples. Horses were divided the to three groups (control، infected، diseased) according to PCR and clinical examination results. Clinical signs and hematological changes were discussed for each group. EP caused anemia in diseased group، while the infected group showed no obvious difference from control group. Fever، icterus or pale mucous membranes were the most frequent clinical findings in diseased horses. Stress seems to have special role in intensification of EP signs in purebred Arabian horses of Ahvaz. This is the first PCR confirmation of T. equi in purebred Arabian horses of Ahvaz. Khuzestan province is one of ancient centers for raising horses in Iran، especially for Arabian horses. Today، horse raising has become an industry in this region and according to the importance of EP for horse raising industry and economic losses of this disease، it seems more focus should be made for EP concerning its prevention and treatment in Khuzestan province.
  Keywords: Equine piroplasmosis, Purebred Arabian horse, Hemogram, Clinical signs
 • Mahmoud Rahdar, Farzaneh Mirzabaigi Pages 76-82
  Herbal therapy using extract or yields plant، has been considered in most countries for many years and the use of herbal has been increased because of resistance and side effects of synthetic chemical drugs in recent years. Garlic is a effective plants for treatment of several diseases and its anti parasitic effects beside of other treatment properties has been studied by many investigators. The goal of this study is conducted to evaluate treatment effects of aquatic garlic extract on larval stage of parasitic nematodes. The several dilutions of aquatic garlic extract from 10 mg/ml to 8 µg/ml was used on Strongylus spp. larvae in vitro. The mortality rate of larvae were count until 7 days. The results were compared with levamizole from 50 µg/ml to 12. 5 µg/ml dilutions. In present study، 750 µg/ml dilution and more are effective on second and third larvae stages and the mortality rate was more than 65% on first day. The effect of 2. 5 mg/ml of garlic extract is similar to levamizole at 12. 5 µg/ml level. Regarding to good effect of garlic extract on larvae stage of nematodes، it can be considered for treatment or control of nematodes infection by using proper formulation of garlic extract or daily consuming in endemic area with parasitic nematodes infection.
  Keywords: Herbal drug, Garlic extract, Nematodes larvae
 • Ali Ronagh, Alireza Ghadiri Pages 83-91
  Nanohydroxyapatite is an osteoconductive agent which has recently been used in some research as a bone graft. It has been showed that these particles increase the rate of bone repair due to advantages such as high purity، having more connections with surrounding cells، faster absorption and greater number of molecules per unit area than conventional hydroxyapatite. On the other hand، platelet-rich plasma is used as a source of osteoinductive factors for bone repair. Thus، the present study was performed to evaluate the efficacy of nanohydroxyapatite and platelet-rich gel combination on healing bone defects. For this study، 15 male dogs were considered. Six circular defects of 5 mm in diameter was created on both sides of mandible and then each defect was filled with one of the following material: conventional hydroxyapatite، nanohydroxyapatite، platelet-rich gel، hydroxyapatite and platelet-rich gel combination، nanohydroxyapatite and platelet-rich gel combination and finally a defect was excluded as the control group. Evaluation of defect healing was performed with radiographs on days 0، 7، 14، 21، 28، 35، 42، 49 and 56. The results showed that nanohydroxyapatite and platelet-rich gel combination can heal faster than nanohydroxyapatite and especially platelet-rich gel alone، but the differences were not significant. Probably، this combination can be considered as an alternative to fill the bone defect. Further studies are needed to substantiate this claim.
  Keywords: Nanohydroxyapatite, Platelet gel, Mandible, Dog, Healing, Defect
 • Ehsan Zayerzadeh, A. Fardipour Pages 92-102
  Clostridium perfringens type ِD strains cause severe enteroxemia in sheep، calves، goats، pigs and chickens. epsilon-toxin is introduced to be the essential virulence factor of this microorganism. In the present study، a new method was established for the purification of epsilon toxin from culture supernatant fluid of Clostridium perfringens type D vaccinal strain. The three steps of the purification scheme involved ammonium sulfate precipitation، cation exchange chromatography (CM- Sepharose) and gel filtration (Sephadex G-100). epsilon toxin was purified about 138. 9-fold from the Sephadex G-100 column in terms of the toxin lethality. The molecular weight of the epsilon toxin determined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis was approximately 34kD. MDCK exposed to epsilon toxin showed a cell border retraction، cytoplasmic blebbing، cell shrinkage and cell rounding. In conclusion، this new method for purification of epsilon toxin of clostridium perfringens type D is reliable and the purified epsilon toxin has high activity.
  Keywords: Clostridium perfingens, epsilon toxin, chromatography, gel filtration
 • Babak Mohammadian, Mohammad Abbasnia Pages 103-109
  This survey was carried out to determine the prevalence of Mycobacterium avium paratuberculosis in Ahvaz abattoir، khozestan، Iran. From a pathological examination of the intestinal tracts of 1950 sheeps killed at slaughterhouse، 111 cases (5. 69%) were suspected on gross examination، for having paratuberculosis. The diagnosis was confirmed by histopathological study and Ziehl-Neelsen staining on direct smears of rectal faeces. High numbers of acid-fast organisms were present in epithelioid macrophages of both intetestine and mesenteric lymph nodes. On microscopic examination، 18. 02 % of the suspected animals (111 cases) were found to have paratuberculosis in comparison with 6. 3 % by direct faecal smears. In addition، 37. 83% and 13. 51% and 4. 5% of the animals were diagnosed as having eosinophilic enteritis، lymphocytic enteritis and suppurative enteritis، respectively. Infection rate in arabian breed (0. 56%) was higher comparing to the rate in Lori (0. 21%) and Bakhtiari breed (0. 26%)، however differences between sheep breeds were not statistically significant (P=0. 34). The age specific infection rates among age groups were not significant (P=0. 59). Significant association was found between caracass condition and the rate of infection recated to Mycobacterium avium paratuberculosis (P<0. 001). According to the histopathology results، the prevalence of Johne''s disease in Ahvaz abattoir is 1. 03 % which correlates with previously published estimates.
  Keywords: Paratuberculosis, Mycobacterium avium paratuberculosis, Ziehl, Neelsen, Ahvaz, Sheep
 • Hossein Houshmand, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Rahim Peyghan, Jasem G.Marammazi, Mohammad Afsharnasab Pages 110-119
  White spot virus is concerned as a major pathogen in shrimp Penaeids family. In recent years، heavy mortalities in cultured shrimps Iran and other countries necessitate doing studies to construct kits for rapid detection and eliciting resistance against the virus by using different membrane proteins. For this purpose، in this study، a piece of VP28 gene of white spot virus with 528 bp length was isolated and amplified by PCR from the infected shrimps in Choebdeh Abadan. After cloning of the gene in the plasmid pMal-c2X، the protein was expressed in E. coli strain TG1. Target protein with a molecular weight of 19. 38 kDa was evaluated by SDS-PAGE. Expression of protein with the expected molecular weight in SDS-PAGE accompanied with evaluation of the cloned sequences revealed the successful expression of the protein in Escherichia coli TG1. This study for the first time succeeded in cloning and experssion of VP28 in a prokaryotic organism.
  Keywords: White Spot Virus, VP28, Cloning, Expression