فهرست مطالب

طب انتظامی - سال سوم شماره 4 (زمستان 1393)
 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم عابدی، اسماعیل بابائی*، محمدعلی حسینپور فیضی صفحات 203-210
  مقدمه
  کورکومین با نام علمی diferuloylmethane، جزء اصلی گیاه زردچوبه (Curcuma longa) می باشد که دارای خواص ضد سرطانی از طریق مهار تکثیر سلولی و فعال سازی آپوپتوز است. بااین حال، جذب ضعیف و پایداری پایین آن در بدن استفاده دارویی آن را محدود کرده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی توان آپوپتوزی نانو کورکومین دندروزومی نسبت به کورکومین آزاد می باشد.
  مواد و روش ها
  رده سلول سرطانی معده (AGS) با غلظت های 10، 20 و 30 میکرو مولار از نانو کورکومین دندروزومی در فواصل زمانی 24 و 48 ساعت تیمار شد. سپس بیان کمی ژن های Bax، Bcl2 و B2m به عنوان کنترل داخلی توسط تکنیک Real time PCR موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نانو کورکومین دندروزومی در یک روش وابسته به زمان و دوز، باعث کاهش نسبی بیان ژن آنتی آپوپتوتیک Bcl2 و افزایش معنی دار بیان ژن پرو آپوپتوتیک BAX گردید به طوری که نسبت بیانی BAX/Bcl2 در غلظت 30 میکرو مولار و زمان 48 ساعت در مقایسه با کورکومین آزاد، به طرز معنی داری افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که مرگ سلول های سرطانی تیمار شده با نانو کورکومین دندروزومی ناشی از افزایش نسبت بیانی BAX/Bcl2 و درنتیجه آپوپتوز می باشد که در کنار نتایج مطالعات قبلی این گروه، پتانسیل داروئی این ترکیب جدید نانویی کورکومین را بیش ازپیش تقویت می کند.
  کلیدواژگان: سرطان، آپوپتوز، نانو کورکومین دندروزومی، Real Time PCR
 • سعیده مرادی، حمزه آذری، ایرج جعفری انارکولی، بابک قاسمی پناهی، سمیه الهامی، علی فروهرمهر* صفحات 211-220
  مقدمه
  آفلاتوکسین ها ترکیباتی سرطان زا هستند که توسط قارچ های Aspergillus flvaus و A. parasiticus تولید می شوند. در میان آفلاتوکسین های شناخته شده سرطان زایی آفلاتوکسین B1 بیشتر از سایر آفلاتوکسین ها می باشد. این سم می تواند با آلوده کردن مواد غذایی وارد بدن انسان و درنهایت بافت پستان شود. دو ژن موثر در سرکوب تومور در پستان، ژن های BRCA1 و BRCA2 می باشند که بیان این ژن ها می تواند توسط آفلاتوکسین B1 تحت تاثیر قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر آفلاتوکسین B1 بر بیان ژن های BRCA1 و BRCA2، رده سلولی نرمال اپیتلیال پستان نوع انسانی (HMEC) به صورت تک لایه کشت داده شد. 10 روز پس از کشت تک لایه و رسیدن به تعداد سلول مناسب، سلول ها به منظور اعمال تیمارها به 16 فلاسک 2cm 25 (چهار تیمار هرکدام چهار تکرار) پاساژ داده شد. بعد از رشد سلول ها، سه تیمار 15، 25 و 35 میکرولیتری آفلاتوکسین B1 به فلاسک ها اضافه گردید. 24 ساعت پس از اعمال تیمارها سلول ها به منظور استخراج RNA، تبدیل به cDNA و انجام Real time PCR از فلاسک ها جدا شدند. به منظور بررسی قدرت زنده مانی سلول ها MTT تست صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد هر سه غلظت 15، 25 و 35 میکرولیتری سم سبب کاهش بیان ژن های BRCA1 و BRCA2 می شود (0/0001 < P). همچنین نتایج MTT تست نیز نشان داد قدرت زندمانی سلول ها با افزایش غلظت سم و مدت زمان تماس با سم کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد آفلاتوکسین B1 با کاهش بیان ژن های BRCA1 و BRCA2 می تواند خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین B1، پروتئین BRCA1، پروتئینBRCA2، real، time Polymerase chain reaction
 • شیرین جلیلی، سیدشهریار عرب، صادق حسن نیا*، سمیرا پولکچی صابر، عمار محسنی صفحات 221-230
  مقدمه
  آنتی بادی ها نقش مهمی در ایمونوتراپی، پژوهش های بنیادی و فرآیندهای صنعتی بازی می کنند. مطالعه میان کنش بین کمپلکس های آنتی بادی-آنتی ژن از اهمیت خاصی برای درک عملکرد آن ها برخوردار است. از این اطلاعات می توان در جهت بهینه سازی آنتی بادی های موجود و طراحی منطقی آنتی بادی های جدید، به منظور درمان و کاربردهای بیوتکنولوژی همچون حسگرهای زیستی بهره برد. امروزه مهندسی آنتی بادی به طور گسترده ای در زمینه های مختلف ازجمله پزشکی، علوم جنایی، نظامی و صنایع دفاعی کاربرد دارد. طراحی چنین آنتی بادی هایی کار چالش برانگیزی است. داکینگ روش محاسباتی است که می تواند کنفورماسیون یک ساختار کمپلکس (به طور مثال آنتی بادی-آنتی ژن) را از اجزای آن پیش بینی می کند. اعتبار سنجی آنتی بادی طراحی شده توسط ابزار داکینگ انجام می شود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، از نانو بادی های مستعد علیه گیرنده مرگ 5 (DR5) که قبلا از طریق تکنیک نمایش فاژی انتخاب شده بودند برای مدل سازی، داکینگ و طراحی جهش ها استفاده شد. برای طراحی و اعتبار سنجی VHH هایی که نسبت به DR5 تمایل اتصالی بهتری داشته باشند، بر پایه نتایج آزمایشگاهی، از پیش بینی ساختار کمپلکس VHH-DR5 توسط داکینگ استفاده شد.
  یافته ها
  با آنالیز مدل های به دست آمده، چندین نانو بادی جهش یافته طراحی شد که به شیوه ای قابل پیش بینی ویژگی هایشان، مخصوصا قابلیت اتصالشان به DR5، بهبودیافته بود.
  نتیجه گیری
  این نانو بادی های طراحی شده با توجه به جایگاه اتصالشان روی DR5 می توانند کاندیداهای مناسبی برای راه اندازی آپوپتوز در سلول های سرطانی متفاوت باشند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی نانو بادی، گیرنده مرگ 5، آپوپتوز، پروتئین داکینگ
 • جعفرعلی قادری*، سید صدرالدین شجاع الدین، حسین میر باقری، حسین مهرابیان، حمدالله هادی صفحات 231-238
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اجرای برنامه منتخب آمادگی مقدماتی بر میزان شیوع آسیب های جسمانی رایج دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بود.
  مواد و روش ها
  300 دانشجوی پسر مقدماتی سال 1389 دانشگاه علوم انتظامی امین با میانگین و انحراف استاندارد سن 1/03 ± 19/62 سال، قد 4/69 ± 176/57 سانتیمتر، وزن 6/63 ± 66/26 کیلوگرم به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (150 نفر)، شاهد (150 نفر) تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ثبت آسیب استفاده شد. نمونه ها در هر دو گروه برنامه تمرینی منتخب و رایج را به مدت 8 هفته زیر نظر مربی انجام دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از t مستقل در سطح معنی داری 0/05 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اندام تحتانی با 54/61 درصد بیش از سایر بخش های بدن نمونه های تحقیق حاضر در حین تمرین دچار آسیب دیدگی گردیده اند و آسیب های عضلانی با 63/13 درصد بیش از سایر بخش ها در معرض آسیب دیدگی بوده است. همچنین اندام تحتانی با 57/41، 46/95، 57/64، 56/56 درصد به ترتیب بیشترین فراوانی را در آسیب های استخوانی، پوستی، عضلانی و مفصلی در حین تمرین به خود اختصاص داده است. علاوه بر این آسیب های استخوانی رایج بالاتنه (0/013 = P)، آسیب های استخوانی رایج تنه (0/003 = P)، آسیب های استخوانی رایج پایین تنه (0/001 < P)، آسیب های عضلانی رایج بالاتنه (0/001 < P)، آسیب های عضلانی رایج تنه (0/001 < P)، آسیب های عضلانی رایج پایین تنه (0/001 < P) آسیب های مفصلی رایج بالاتنه (0/001 = P)، آسیب های مفصلی رایج تنه (0/001 < P)، آسیب های مفصلی رایج پایین تنه (0/001 < P) پس از اجرای پروتکل منتخب به میزان معنی داری کاهش یافته بود.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن بود که اندام تحتانی بیش از سایر بخش های بدن نمونه های تحقیق حاضر در حین تمرین دچار آسیب دیدگی گردیده اند. همچنین دانشجویان شرکت کننده در برنامه منتخب آمادگی مقدماتی نسبت به برنامه رایج آمادگی مقدماتی احتمالا کمتر در معرض آسیب هستند که این مطلب توجه بیشتر مسئولان رده بالای نظامی کشور را در به کارگیری برنامه منتخب آمادگی مقدماتی می طلبد.
  کلیدواژگان: برنامه منتخب آمادگی مقدماتی، شیوع آسیب، دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین
 • خسرو محمدی، خدابخش احمدی*، علی فتحی آشتیانی، پرویز آزادفلاح، عباس عبادی صفحات 239-248
  مقدمه
  ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از مشکلات روانی کارکنان یک وظیفه مهم برای مدیران و فرماندهان نظامی و انتظامی و دست اندرکاران حوزه سلامت روانی در سازمان های نظامی و انتظامی است. این اهداف مستلزم استقرار شبکه های اطلاع رسانی فعال و سیستم های موثر جمع آوری اطلاعات و تعیین شاخص های سلامت روانی کارکنان است. این مطالعه با هدف تعیین شاخص های سلامت روانی کارکنان نیروهای مسلح کشور انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر اساس روش کیو و در شش مرحله انجام شده است: تهیه و تولید نمونه های کیو، انتخاب 30 نفر متخصص و کارشناس در حوزه سلامت روانی نیروهای نظامی و انتظامی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، رتبه بندی کیو در یک طیف 9 درجه ای بر اساس میزان اهمیت هر گویه (شاخص)، ورود و ثبت داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS، آنالیز آماری از طریق تحلیل آماری کیو (تحلیل مولفه های اصلی) و درنهایت تاویل و تفسیر نتایج.
  یافته ها
  32 شاخص برای استفاده در نظام سلامت روانی نیروهای مسلح در چهار طبقه وضعیت سلامت روانی، تعیین کننده های سلامت روانی، رفتارهای بهداشتی و معنوی و استفاده از خدمات بهداشتی تعیین و معرفی شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر به عنوان یک مطالعه پایه برای توسعه شاخص های سلامت روانی در نیروهای مسلح انجام شده است که نتایج آن می تواند منعکس کننده وضعیت فعلی سلامت روانی در این سازمان ها باشد. به علاوه، این شاخص ها می تواند در ارزیابی وضعیت فعلی سلامت روانی، جهت گیری های سیاست گذاری و برنامه ریزی های آتی، به روزرسانی اطلاعات حوزه سلامت روانی، امکان مقایسه های علمی و همچنین نظارت و ارزیابی خدمات سلامت روانی با هدف ارتقاء کیفیت سلامت روانی در سازمان های نظامی و انتظامی مفید باشد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، شاخص های سلامت روانی، روش کیو، کارکنان نیروهای مسلح
 • مهدی میرزایی علویجه، سیدسعید مظلومی*، سیدمجتبی یاسینی، محسن عسکرشاهی، فرزاد جلیلیان صفحات 249-258
  مقدمه
  شناخت عوامل موثر در انجام رفتارهای پیشگیری کننده از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور ازجمله نقش والدین از طریق نظریه های تغییر رفتار ضروری هست. این مطالعه با هدف تعیین نقش پدران در پیشگیری از گرایش فرزندان به مواد اعتیادآور مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش مقطعی انجام شد. جامعه مورد پژوهش نمونه 180 نفری از پدران شهر یزد بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه جمع آوری اطلاعات در سه بخش؛ هفت سوال جمعیت شناختی و زمینه ای، چهار گویه نگرش، چهار گویه هنجارهای ذهنی، دو گویه کنترل رفتار درک شده، پنج گویه قصد رفتار و نه سوال عملکرد بود که به صورت خود گزارش دهی تکمیل شدند. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS-18 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی نظیر؛ تی تست مستقل، ANOVA، آنالیز رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0/05 مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها
  محدوده سن شرکت کنندگان 30 الی 59 سال با میانگین 5/34 ± 40/38 بود. گویه های؛ ضرورت رفتار در بخش نگرش، تایید همسران در هنجارهای ذهنی، مشکل بودن انجام رفتار در کنترل رفتار درک شده، شروع رفتار از فردا در قصد رفتار و ایجاد ارتباط صمیمانه با فرزندان جهت پیشگیری از ایجاد گرایش به مواد اعتیادآور در بخش رفتار بیشترین امتیاز را کسب کردند. بیشترین امتیاز مربوط به سازه هنجارهای ذهنی بود. نگرش پدران کارمند، صاحب خانه و دارای سطح تحصیلات لیسانس و بالاتر، کنترل رفتار درک شده پدران بدون سابقه اعتیاد در خانواده و دوستان، قصد رفتار پدران مطلقه و رفتار پدران با تحصیلات لیسانس و بالاتر و بدون سابقه اعتیاد در خانواده و دوستان در خصوص پیشگیری از ایجاد گرایش به مواد اعتیادآور در فرزندانشان مثبت تر بود. هنجاری ذهنی و قصد رفتار 23/5 درصد از واریانس رفتار را پیشگویی کردند.
  نتیجه گیری
  مهم ترین عامل در انجام رفتار پیشگیرانه، قصد رفتار و هنجارهای ذهنی بود که با تاکید بر آن ها در برنامه های آموزشی می توان در این رابطه موثرتر عمل کرد.
  کلیدواژگان: عقیده، نگرش، رفتار، اعتیاد، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، والدین، پیشگیری
 • علیرضا صالحی، الهام فتحی*، ابوالفضل حاتمی ورزنه، خدیجه حیدری صفحات 259-268
  مقدمه
  انگیزش شغلی مجموعه ای از نیروهای انرژی بخش است که از درون و ورای وجود شخص نشات می گیرد و آغازگر رفتار مربوط به کار و تعیین کننده شکل، جهت، شدت و مداومت آن می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ابعاد تئوری هدف-گذاری با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جامعه موردمطالعه این پژوهش کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان در سال کاری 1393 بودند؛ که نمونه موردنظر که شامل 182 نفر از کارکنان شاغل در این سازمان بودند به صورت در دسترس انتخاب گردیدند و ابزارهای پژوهش بین آن ها توزیع گردید و تکمیل شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه سنجش ابعاد تئوری هدف گذاری بود که پس از ترکیب 9 پرسشنامه های مجزا توسط محققین ساخته شد.
  یافته ها
  پس از تحلیل داده ها نتایج نشان داد که تمام ابعاد تئوری هدف گذاری با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان رابطه وجود دارد.
  نتیجه گیری
  درنهایت می توان نتیجه گرفت که تئوری هدف گذاری تبیین کننده مناسبی برای انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی بوده و فرماندهان و برنامه ریزان مسئول در نیروی انتظامی استان می توانند از یافته های این پژوهش به منظور باانگیزه سازی کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: تئوری هدف گذاری، انگیزش شغلی، نیروی انتظامی
 • محمدرضا علی پور، امیراشکان نصیری پور* صفحات 269-276
  مقدمه
  با توجه به ضرورت کاهش زمان انتقال و درمان بیماران و بروز سوانح در بزرگراه ها و مناطق خارج شهری و نفوذ به مناطقی دور از دسترس آمبولانس های زمینی، نظیر کوهستان مسئله انتقال به وسیله هواپیما یا بالگرد اهمیت می یابد که نقش مهمی در کاهش مرگ ومیر بیماران ایفا می نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های زمانی ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی توسط سرویس اورژانس هوایی در شهر تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی- مشاهده ای صورت گرفته است و داده های مربوط به بیماران منتقل شده توسط بالگرد اورژانس تهران در سال 1392 به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، از مرکز اطلاعات اورژانس گردآوری گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون (کولموگروف -اسمیرنف) برای آزمون نرمال بودن داده ها، از آزمون t تک نمونه ای جهت سنجش زمان های به دست آمده با مقادیر استاندارد و از آزمون های دوجمله ای جهت بررسی نسبت ها استفاده شده است.
  یافته ها
  تعداد بیماران انتقال یافته در جریان 134 ماموریت سرویس اورژانس هوایی تهران به بیمارستان امام خمینی (ره) درمجموع برابر با 175 مورد بوده است. تصادف شایع ترین علت انتقال مصدومان بود (69 درصد). بیمارستان دماوند با 14/3 درصد بیشترین ماموریت را به خود اختصاص داد که درنتیجه جاده هراز حادثه خیزترین منطقه بود. بیشترین ماموریت ها در بازه زمانی 13-11 صبح و 15-13 بعدازظهر انجام پذیرفته بود. 63 درصد موارد انتقال به صورت ثالثیه انجام شده بود. مهم ترین اقدامات درمانی صورت گرفته شامل: ثابت کردن اندام ها (57/1 درصد)، ارزیابی GCS (95/4 درصد)، کنترل خونریزی (62/3 درصد)، کنترل جریان خون (99/4 درصد)، کنترل تنفس (93/7 درصد) و باز کردن راه هوایی (46/3 درصد) می باشند. میانگین زمان ابلاغ 7/26، زمان پاسخ 26/57، زمان سر صحنه 8/77، زمان انتقال 18/01 و زمان نجات 51/83 دقیقه بود.
  نتیجه گیری
  شاخص های زمانی اقدامات درمانی صورت گرفته رضایت بخش بوده و به جز زمان سر صحنه میانگین سایر زمان ها بیش ازحد استاندارد بود. وقوع حدود نیمی از ماموریت های اورژانس هوایی تنها در 4 نقطه مشخص از منطقه تحت پوشش، حادثه خیز بودن این مناطق را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شاخص های زمانی، اورژانس پیش بیمارستانی، بالگرد اورژانس، اورژانس هوایی
|
 • Maryam Abedi, Esmaeil Babaei *, Mohammad Ali Hossein Pour Feizi Pages 203-210
  Background
  Curcumin with the scientific name of diferuloylmethane، is the main component of turmeric (curcuma longa) that has anti-cancer properties such as inhibition of cell proliferation and apoptosis activation. However، its poor absorption and low stability in the body، has limited its pharmaceutical application. The aim of current study، is the evaluation of apoptotic potential of dendrosomal nano-curcumin compared to void curcumin.
  Materials And Methods
  Gastric cancer cell lines (AGS) were treated with 10، 20، 30 µΜ of dendrosomal nano-curcumin at intervals of 24 ad 48 h. Then، the quantitative expression of genes Bax، Bcl2 and B2m as internal control were evaluated by Real Time PCR.
  Results
  Dendrosomal nano-curcumin relatively downregulated the expression of anti-apoptotic Bcl2 gene and meaningfully upregulated the expression of pro-apoptotic BAX gene in a time and dose dependent manner. Therfore، the relative expression of BAX/Bcl2 showed a meaningful increase in concentration of 30 µΜ and 48 hours compared to void curcumin.
  Conclusion
  The results show that the death of cancerous cells treated with nano-curcumin is due to the increase in expression ratio of BAX/Bcl2 and apoptosis that beside our previous reports، strengthen the therapeutic potential of this new nano compound of curcumin.
  Keywords: cancer, apoptosis, dendrosomal nano, curcumin, real Time PCR
 • Saeedeh Moradi, Hamezeh Azari, Iraj Jafari Anarkooli, Babak Qasemi, Panahi, Somayeh Elhami, Ali Forouharmehr * Pages 211-220
  Background
  Aflatoxins are carcinogenic compounds that are produced by Aspergillus flvaus and A. parasiticus fungi growing on foods. Among variety of known aflatoxins, aflatoxin B1 has been reported as the most carcinogenic compounds. This toxin can enter human body through contaminated food. The mammary tissue is one of the body tissues that aflatoxin B1 can penetrate. The BRCA1 and BRCA2 genes are two major effective genes mammary gland tumor suppression, so expression of these genes can be affected by aflatoxin B1.
  Materials And Methods
  In order to evaluate the effects of aflatoxin B1 on BRCA1 and BRCA2 genes expression, normal Human Mammary Epithelial Cells (HMEC) were cultured as monolayer. After 10 days, monolayer cells culture reached suitable amount and was passaged for treatment to 16 flasks 25cm2 (four treatments with four replicates for each one). After proper cells growth, three treatments, 15, 25 and 35 µl of aflatoxin B1 were added to the flasks and then, cells were separated for extraction of RNA, cDNA and Real time PCR performance after 24 hours. MTT assay was performed to measure cell viability.
  Results
  The results showed that all three concentrations decreased the expression of BRCA1 and BRCA2 genes (P<0.0001). In addition, the results of MTT assay showed that cell viability was reduced with increasing concentration of toxin and duration of exposure.
  Conclusion
  According to the results, it seems that aflatoxin B1 can increase the risk of breast cancer by reducing expression of BRCA1 and BRCA2 genes.
  Keywords: aflatoxin B1, BRCA1 protein, BRCA2 protein, real, time polymerase chain reaction
 • Shirin Jalili, Shahriar Arab*, Samira Poulakchi Saber, Ammar Mohseni Pages 221-230
  Background
  Antibodies play a major role in the immunotherapy, basic researches and industrial processes. Studying interactions between antibody-antigen complexes is important to know how they function that helps to improve their properties and to design new better antibodies through rational engineering for therapeutic or biotechnological applications, including the production of biosensors. Nowadays, Antibody Engineering is widely used in many fields such as medicine, criminal sciences, military, defense industries, etc. Designing antibodies with desired properties are a challenging task. Computational docking is the method of predicting the conformation of a complex structure (such as antibody-antigen) from its separated elements. The validation of designed antibodies is carried out by docking tools.
  Materials And Methods
  In this study, some potent nanobodies against death receptor5 (DR5) which had been selected using phage display technique, were modeled and docked with their antigen, then were mutated to improve their binding affinity. Based on the experimental results, docking structural prediction of DR5-VHH complex was used for designing and validation of VHHs with higher affinity for binding to DR5 receptor.
  Results
  By analysis of the models, several mutants of nanobodies were designed, and their properties improved in a predictable manner especially for their binding ability to DR5.
  Conclusion
  The designed nanobodies, considering their binding site on DR5, could be potential candidates to trigger apoptosis in various cancer cells.
  Keywords: nanobody optimization, DR5, apoptosis, protein Docking
 • Jafar Ali Ghaderi *, Seyed Sadredin Shojaedin Shojaedin, Hossein Mirbagheri, Hossein Mehrabian, Hamdollah Hadi Pages 231-238
  Background
  The purpose of this study was to consider the effects of Selected Program of Basic Preparation on the prevalence of common physical injuries in students of Amin University of Police.
  Materials And Methods
  300 preparatory 2010 male students of Amin University of Police were purposefully selected and randomly divided into two groups of experimental (n = 150) and control (n = 150) with the following means and standard deviations; age: 19.62 ± 1.03 (years), height 176.57 ± 4.69 (cm), and weight 66.26 ± 6.63 (Kg). Injury questionnaire was used for data collection. Selected and Common programs of Basic Preparation were carried out under the supervision of a trainer for eight weeks. Obtained data were statistically analyzed through t Test at significance level of P ≤ 0.05.
  Results
  The results showed that lower body with 54.61% more than other parts of the body of the study samples had been injured during training and muscles with 63.13% more than other parts had been exposed to injury. The lower extremities with 57.41, 43.95, 57.64, 56.56 percent, respectively, involved the most common injury to the bone, skin, muscle and joint accounts during training. In addition, common skeletal upper body injuries (P = 0.013), common skeletal trunk injuries (P = 0.003), common skeletal lower body injuries (P < 0.001), common muscular upper body injuries (P < 0.001), common muscular trunk body injuries (P < 0.001), common muscular lower body injuries (P < 0.001), common joint upper body injuries (P = 0.001), common joint trunk body injuries (P < 0.001), common joint lower body injuries (P < 0.001), were significantly reduced subsequent to the termination of the selected training program.
  Conclusion
  The results suggest that the lower extremities have been injured more than other parts of the body during training. Also, compare to common programs, probable risk of student's injury in Selected Program of Basic Preparation is less, which requires more attention of the Country's military high-ranking officials in applying the Selected Program of Basic Preparation.
  Keywords: selected program of basic preparation, prevalence of injuries, police science students
 • Khosro Mohamadi, Khodabakhsh Ahmadi *, Ali Fathi Ashtiani, Parviz Azad Fallah, Abbas Ebadi Pages 239-248
  Background
  Promoting mental health and preventing staffs from mental health problems are important tasks for military commanders and mental health professionals in the military organizations. This objective requires the establishment of information networks and systems of efficient data collection and determining the indicators of mental health in military personnel. This study was conducted to determine the mental health indicators in military personnel.
  Materials And Methods
  This study was performed based on Q methodology in six stages: 1. Development of Q Sample Statements, 2. Selection of Participants (30 professionals in the Military organizations) for the Q Sort using Judgement Sampling method, 3. Q-sorting in a 9-degree range based on indicator's significance, 4. Data entry using SPSS, 5. Statistical analysis through the extraction of Q sorts, (the Principal Components Analysis method was used), 6. Factor Interpretation.
  Results
  32 mental health indicators were determined in mental health system of military forces in four categories: mental health status, mental health factors, spiritual and health behaviors, using health services.
  Conclusion
  This study, as a basic research, was carried out to develop mental health indicators in military forces. The results expressed the present mental health status of military organizations. In addition, indicators obtained in this study can be used in the present mental health status assessment, future plans and policies, mental health information updates, scientific comparisons, and mental health services supervision and assessment aiming mental health quality promotion in military forces.
  Keywords: mental health, mental health indicators, Q, methodology, military personnel
 • Mehdi Mirzaei Alavijeh, Saeid Mazloomy*, Mojtaba Yassini, Mohsen Askarshahi, Farzad Jalilian Pages 249-258
  Background
  Recognition of the factors related to doing preventive behaviors against children tendency to addictive drug such as role of parents is necessary. This study was performed aiming to determine the role of fathers in prevention of children tendency toward addictive drugs based on theory of planned behavior.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross sectional study. The research community was Yazd fathers in a sample of 180 that were selected by multistage random sampling method. Data collection tool was a questionnaire in three parts, seven demographic questions, attitude; four items, subjective norms; four items, perceived behavioral control; two items, behavioral intention; five items and nine questions of behavior completed in self-report. Data were analyzed by using SPSS-18 such as; independent T-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and regression at α = 0.05.
  Results
  The age range of participants was 30-59 years with the mean of 40.38±5.34. Items that achieved highest scores; necessity to do behavior in attitude section, confirmed wives in subjective norms section, difficulty of doing behavior in perceived behavioral control section, beginning behavior from tomorrow in behavioral intention section and creating heartily relationship with children in behavior section to prevent children from tendency toward addictive drugs. The highest score was achieved in subjective norms structure. Attitude of fathers who were employees, homeowners and with a bachelor's degree or higher level of education, perceived behavioral control of fathers with no history of addiction in family or friends, divorced father's behavioral intention, and father's behavior with a bachelor's degree or higher level of education and with no history of substance abuse in family or friends were more positive in prevention of their children tendency to addictive drugs. Subjective norms and behavioral intention predicted 23.5% of the variance of the behavior.
  Conclusion
  Subjective norms and behavioral intention, on which emphasis can help educational programs be more effective, were the most important factors in preventive behavior.
  Keywords: belief, attitude, behavior, addiction, theory of planned behavior, parents, prevention
 • Alireza Salehi, Elham Fathi*, Abolfazl Hatamai Varzaneh, Khadijeh Heydari Pages 259-268
  Background
  Occupational motivation is a set of energizing forces from within and outside of the person. It Initiates work-related behaviors and determines the shape, direction, intensity and persistence of them. The present study aimed to consider the relationship between goal-setting theory’s dimensions and occupational motivation of police staffs of Zanjan city.
  Materials And Methods
  The statistical community of the present study consisted of police staffs working in the police organization of Zanjan Province during one year (April 2014 - April 2015). A sample of 182 police staffs was selected through Available Sampling and the study instruments were distributed among staffs and were completed by them. The instrument of this study was the goal-setting theory’s dimensions questionnaire which was prepared by the researchers through combining 9 different questionnaires.
  Results
  Data analysis indicated that all dimensions of goal-setting theory were significantly related to the occupational motivation of the police staffs of Zanjan city.
  Conclusion
  It can be concluded that goal-setting theory appropriately explains the occupational motivation of Zanjan police staffs and the commanders and responsible officials in this organization can use these results in order to motivate the staffs.
  Keywords: goal, setting theory, occupational motivation, police force
 • Mohamad, Reza Alipour, Amir Ashkan Nasiripour* Pages 269-276
  Background
  Taking the necessity of reducing travel and treatment time, preventing from road accidents and penetrating inaccessible areas such as mountains into consideration, air rescue service providing advanced remedial measures facilities, plays an important role in reducing mortality. The purpose of this study is to consider time indicators of pre-hospital emergency care services to patients transported by Tehran Emergency helicopter to Imam Khomeini Hospital of Tehran in 2014.
  Materials And Methods
  This is a descriptive - observational study, the Tehran Emergency helicopter- 2014 transported patient's data of which have been taken from Emergency Data Center. Data analysis was performed using SPSS software, Kolmogorov-Smirnov, t, and binomial tests.
  Results
  A total of 175 patients were transferred to Imam Khomeini Hospital of Tehran in 134 air emergency service missions. Accident was the most common transfer cause (69%). Damavand Hospital, as the highest, accounted for 14.3% of the missions, so Haraz was the most prolific region in road accidents. Most of the missions were carried out at 11-13 AM and 1-3 PM. 63% of patients were transferred in tertiary times. The most taken remedial measures included: fixing the limbs (57.1%), the assessment of GCS (95.4%), bleeding control (62.3%), blood flow control (99.4%), breath control (93/7%) and opening the breath canal (46.3%). Average communication time was 7.26 minutes, average response time was 26.57, average scene time was 8.77 minutes, average transport time was 18.01 minutes and average rescue time was 51.83 minutes.
  Conclusion
  The results showed that the time indicators of remedial measures were satisfactory and all kinds of time except shooting scene time were over standard. Occurrence of about half of the emergency air missions in only four specified points showed their accident proliferation.
  Keywords: time indicators, pre, hospital emergency, medicopter (emergency helicopter), air emergency