فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1393)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 16، زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم مقبول*، محمد جواد اشرف، نگار آذرپیرا صفحات 371-374
  زمینه و هدف
  لیپوما (تومور خوش خیم مشتق از بافت چربی) یکی از شایع ترین تومورهای مزانشیمی خوش خیم در بافت نرم می باشد اما در غده پاروتید نادر است.
  مورد: ما یک مورد از لیپومای غده پاروتید را در مردی 54 ساله گزارش کردیم. معمولا این تومور از لوب سطحی منشا می گردد،. بنابراین درمان انتخابی آن برداشتن لوب سطحی است.
  نتیجه گیری
  لیپوما به عنوان یکی از شایع ترین تومورهای بافت نرم می تواند به ندرت در غده بزاقی هم دیده شود.
  کلیدواژگان: غده پاروتید، لیپوما
 • مصطفی بیژنی*، عباس ولی زاده، امنه سیاری، بابک سمیع زاده صفحات 375-381
  زمینه و هدف
  درسال های اخیرآنژیوگرافی عروق کرونردر بیماران قلبی به بیشترین مداخله تشخیصی تبدیل شده است به طوری که اثرات زیادی نیز بر تجربه اضطراب در بیماران و رضایت مندی آن ها از فرآیند درمانی و مراقبتی داشته است. هدف از این مطالعه بررسی دلایل عدم انجام آنژیوگرافی در بیماران مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان ولی عصر(عج) فسا می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی است که بر روی 60 نفر از بیمارانی که برای آن ها درخواست آنژیوگرافی شده بود به عنوان جامعه پژوهش انجام گردیده است. نحوه انتخاب نمونه ها به روش سرشماری بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه پژوهش ساخته بود. داده ها با نرم افزار 15-SPSS و با آمارتوصیفی و آزمون من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  میانگین سنی نمونه ها 12/8 ±58/9 سال بود. مشکلات مالی، وجود ترس و اضطراب، کمبود آگاهی و عدم اطمینان از تشخیص پزشک معالج مهمترین عوامل عدم انجام آنژیوگرافی بودند. تاثیر عامل ترس بر عدم انجام آنژیوگرافی در زنان بیشتر از مردان گزارش شده است (p=.037).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق، مشکلات مالی، ترس و اضطراب،کمبود آگاهی و عدم اطمینان از تشخیص پزشک معالج عواملی هستند که برانجام آنژیوگرافی تاثیر می گذارند؛ لذا بایستی تمهیداتی اندیشه شود تا با برطرف کردن این عوامل تاثیرگذار بتوان بیماران قلبی کاندید آنژیوگرافی را با آرامش خاطر و آمادگی بهتر برای انجام و پذیرفتن آن آماده ساخت.
  کلیدواژگان: عوامل تاثیرگذار، آنژیوگرافی عروق کرونر، بیماران قلبی
 • بابک ممنون، تقی ناصرپور فریور*، محسن کریمی ارزنانی صفحات 382-391
  زمینه و هدف
  اینترفرون ها خانواده ای از سایتوکاین ها هستند که در پاسخ ایمنی به عفونت های ویروسی نقش اساسی دارند. در جریان تولید اینترفرون نوترکیب در میزبان بیولوژیک، قطعاتی از اسیدنوکلئیک میزبان وارد محصول می شود. به علت وجود محدودیت های روش های قبلی در تشخیص این آلودگی ها، هدف از این مطالعه، استفاده از روش مولکولی سریع و حساس Real time PCR در این ناخالصی ها می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا با استخراج DNA از میزبان باکتریایی و تهیه رقت های متوالی از آن، واکنش Real time PCR به کمک رنگ SYBR Green I انجام گرفت و منحنی استاندارد رسم گردید. پس از استخراج DNA از اینترفرون و انجام واکنش PCR، میزان DNA به کمک منحنی استاندارد، تعیین گردید.
  نتایج
  بررسی های انجام شده بر روی چند نمونه اینترفرون، میزان آلودگی DNA را حدود 0/02 پیکوگرم در هر دوز محصول نشان داد. همچنین پرایمرهای طراحی شده در واکنش فوق، هیچ گونه واکنشی با یکدیگر و سایر عوامل مداخله کننده نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  مطالعه فوق برای اولین بار در ایران بهینه سازی شد و نشان داد که تکنیک Real time PCR می تواند به عنوان یک روش کاربردی و بسیار دقیق در مراکز تولیدی جهت تشخیص ناخالصی های DNA ناشی از میزبان، در اینترفرون و سایر محصولات دارویی نوترکیب به کار برده شود.
  کلیدواژگان: ناخالصی DNA، محصولات دارویی نوترکیب، اینترفرون، Real time PCR، SYBR Green I
 • منصور کشفی، مریم یزدانخواه، علی خانی جیحونی*، مجتبی کریمی صفحات 392-401
  زمینه و هدف
  خودکشی، عمل آسیب رساندن به خود به قصد انهدام نفس است. یکی از روش های فجیع اقدام به خودکشی خودسوزی است که در جوامع شرقی شیوع بالایی دارد. مطالعه حاضر به بررسی فراوانی خودسوزی و رابطه آن با وضعیت اجتماعی و دموگرافیکی اقدام کنندگان به این عمل می پردازد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی حاضر کلیه پرونده های بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سوختگی قطب الدین شیرازی طی سال های 1385 تا 1389 به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده به نرم افزار SPSS-16 وارد و با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در طی 5 سال، از 2071 مورد بیمار سوختگی 439 مورد (21/1 درصد) ناشی از خودسوزی بوده است. توزیع فراوانی خودسوزی در زنان 70/7 درصد، در متاهلین 58/4 درصد و در جمعیت روستایی 56/6 درصد برآورد گردید. بیشترین موارد در گروه سنی 44-25 سال (47/4 درصد) بود. در بیشتر موارد خودسوزی با مایعات قابل اشتعال به ویژه نفت و بنزین (به ترتیب 71/8 درصد و 17/3 درصد) و در منزل (90/8 درصد) رخ داده بود. 67/8 درصد موارد خودسوزی منجر به مرگ فرد شده بود. بالاترین انگیزه اقدام به خودسوزی ها اختلافات خانوادگی (62/1 درصد) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بالا بودن میزان خودسوزی در گروه زنان و گروه های سنی نوجوانان و جوانان قابل توجه و دارای اهمیت بسزایی می باشد و بایستی به عنوان یک مسئله مهم از نظر بهداشت روان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خودسوزی، وضعیت اجتماعی، خودکشی
 • مریم محل دشتیان، مجید نقدی، محمدتقی قربانیان، مرتضی کروجی، زهره ماکولاتی*، محمدمهدی نقی زاده، سیدامین کوهپایه، عباس عبداللهی، محمد ابراهیم آستانه صفحات 402-408
  زمینه و هدف
  گرایش رو به رشد سریعی در مصرف دارو های گیاهی در کشور های در حال توسعه وجود دارد. یکی از دارو های سنتی که برای درمان ناباروری مردان استفاده می شود گرده ی نخل است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ی آبی گرده ی نخل بر میزان زنده ماندن و تکثیر آزمایشگاهی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش نابالغ می باشد.
  مواد و روش ها
  جداسازی تعلیق سلولی شامل سلول های سرتولی و سلول های بنیادی اسپرماتوگونی ازبیضه ی موش سوری شش تا ده روزه با دو مرحله هضم آنزیمی انجام شد. تعلیق سلولی در محیط DMEM حاوی پنج درصد سرم در غیاب و حضور غلظت های 0/06، 0/25 و 0/62 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ی آبی گرده ی نخل به مدت دو هفته کشت داده شد. به منظور ارزیابی رشد سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در انتهای مرحله کشت، تعداد کل سلول ها به عنوان شاخص تکثیر سلولی و تعداد سلول های زنده برای ارزیابی میزان زنده ماندن سلولی در نظر گرفته شد.
  نتایج
  درصد سلول های زنده و تکثیر سلولی پس از دو هفته کشت در گروه کنترل و گروه های تیمار شده با غلظت های 0/06، 0/250 و 0/62 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ی آبی گرده ی نخل تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت (0/05 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار تعلیق سلولی بیضه ی موش نابالغ با عصاره ی آبی گرده ی نخل در محیط کشت، اثرات سمی بر میزان زنده ماندن و تکثیر سلولی این سلول ها نداشته است. بنابراین می توان از آن در مطالعات بعدی جهت بررسی روند کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط کشت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی اسپرماتوگونی، سلول سرتولی، گرده ی نخل، زنده ماندن، تکثیر
 • حمیدرضا غفاری*، صغری غلامی، مجید نقدی، ملیحه علیپور تبریزی صفحات 409-417
  زمینه و هدف
  دیابت ملیتوس باعث نقص متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها و پرونئین ها شده که در نهایت منجر به عملکرد ناقص سیستم عصبی محیطی می شود. تحقیقات نشان داده اند که گیاه آلوئه ورا اثر ضد دیابتی دارد؛ لذا در این پژوهش تاثیر عصاره آبی الکلی آلوئه ورا بر نوروپاتی دیابتی مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  45 سر موش صحرایی نر در محدوده وزنی 250-200 گرم در 3 گروه 15 تایی شامل: کنترل، نجربی 1(دیابتی+ غذای معمولی) و تجربی 2 (دیابتی+ عصاره آلوئه ورا) به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. گروه های تجربی 2 و 1 با تزریق استرپتوزوتوسین به میزان mg/kg 50 دیابتی گردیدند. گروه های کنترل و تجربی 2، به مدت 12 و 16 هفته عصاره آلوئه ورا با دوز mg/kg50 از طریق گاواژ دریافت نمودند. سپس عصب سیاتیک موش ها تشریح و خارج گردید. تغییرات ساختمانی عصب سیاتیک با مطالعات هیستولوژیک و هیستومورفومتریک مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در حیوانات دیابتی کاهش معنی داری در میانگین قطر رشته های عصبی میلین دار و ضخامت میلین رشته های عصبی مشاهده شد. درمان طولانی مدت با آلوئه ورا به طور معنی داری از تمام این ناهنجاری ها در عصب سیاتیک حیوانات دیابتی جلوگیری کرده بود.
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان دادند که عصاره آبی الکلی آلوئه ورا به عنوان یک عامل با پتانسیل درمانی می تواند از تغییرات هیستومورفومتریک و هیستولوژیک ناشی از نوروپاتی محیطی دیابتی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: صبر زرد، نوروپاتی دیابتی، عصب سیاتیک، موش صحرایی
 • اعظم مرادی، غلامحسین ابراهیمی پور، مریم کارخانه، عبدالرزاق مرزبان* صفحات 418-426
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر توجه بیشتری به داروهای مشتق شده از گیاهان معطوف شده است. تاکنون ترکیبات متنوعی از گیاهان به دست آمده است که طیف وسیعی از اثرات درمانی را پوشش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی اثر آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی گیاه ترشک و تشخیص نسبی ماهیت ترکیبات موثره آن می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا عصاره گیری به روش خیساندن از نمونه خشک شده گل گیاه ترشک انجام گرفت. سپس اثر ضدمیکروبی عصاره آبی و اتانولی به روش انتشار دیسک بر روی 8 باکتری و 2 نوع قارچ انجام شد. اثر آنتی اکسیدانی با روش های توان احیای آهن و فسفومولیبدنیوم به همراه تعیین مقدار فنل تام صورت پذیرفت. در انتها تشخیص نسبی ماهیت ترکیبات گیاهی توسط روش های شیمیایی و رنگ سنجی انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که عصاره اتانولی دارای بیشترین فعالیت ضدمیکروبی بوده، در حالی که اثر ضدمیکروبی عصاره آبی در حد بسیار ضعیفی بود. بررسی خواص آنتی اکسیدانی نیز نشان داد که عصاره اتانولی اثر قویتری نسبت به عصاره آبی دارد. این نتایج در مورد مقدار فنل تام نیز به همین صورت بود. در تعیین ماهیت ترکیبات گیاهی وجود فلاونوئید، آلکالوئید، آنتراکینون، تانن، گلیکوزید و قندهای احیایی تائید شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مطالعات کمی بر روی اثرات داروئی گیاه ترشک منتشر شده است، نتایج این تحقیق می تواند گزارش ارزشمندی در رابطه با نقش موثر آن بر کنترل عفونت و تاثیر آن بر ضد عوامل اکسیدان باشد.
  کلیدواژگان: ترشک، اثر ضد میکروبی، اثر آنتی اکسیدانی
 • نسرین مجیدی، منصوره موحدین*، زهره مظاهری صفحات 427-435
  زمینه و هدف
  تکنیک انجماد شیشه ای یک روش مناسب برای نگه داری جنین می باشد. طی این فرآیند، ژن های دخیل در لانه گزینی و آپوپتوزی تغییر یافته و می تواند بر کیفیت جنین ها تاثیر گذارد؛ لذا در این مطالعه بیان ژن های Bcl-2، Bax به عنوان ژن های آپوپتوزی وErbB4 به عنوان ژن لانه گزینی در جنین های منجمد و گرم شده موشی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  موش های ماده نژاد NMRI 8-6 هفته با استفاده از تزریق IU5/7 PMSG و 48 ساعت بعد IU 5/7 HCG تحریک تخمک گذاری و سپس در کنار موش نر قرار داده شدند. پس از بررسی پلاک واژنی، جنین های 8 سلولی جمع آوری شده و به سه گروه شامل گروه کنترل (جنین های تازه)، گروه آزمون یک (جنین های 8 سلولی منجمد شده) و گروه آزمون دو (جنین های بلاستوسیست منجمد شده) تقسیم شدند. در پایان پس از استخراجRNA، بیان ژن های Bcl-2، Bax و ErbB4 با تکنیک Real time PCR ارزیابی گردید. داده های حاصل با آزمون Chi-Square و ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تشکیل بلاستوسیست ثانویه و دژنراسیون بین سه گروه مطالعه تفاوت معنی داری نداشت و میزان بیان ژن هایBax و Bcl2و ErbB4بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  فرآیند انجماد و گرم کردن در مرحله هشت سلولی و بلاستوسیست تاثیری نامطلوبی بر میزان تکوین جنین ها نداشته و در بیان ژن های Bax و Bcl2و ErbB4 تاثیر منفی ندارد.
  کلیدواژگان: انجماد شیشه ای، بلاستوسیست، بیان ژن لانه گزینی
 • محمدحسین کریمی، عزیز ژاپونی، منوچهر رسولی*، سلیمه ابراهیم نژاد صفحات 436-445
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش کلیدی سلول دندریتیک در ایجاد پاسخ سیستم ایمنی بر علیه آنتی ژن های میکروبی و بیماری ها، در این مطالعه اثر پروتئین نوترکیب اگزوتوکسین A باکتری پسودوموناس آئروژینوزا در بلو غ و فعال سازی سلول های دندریتیک مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  با استفاده از DNA باکتری پسودوموناس آئروژینوزا پروتئین نوترکیب اگزوتوکسین A ساخته شد و اثر سیتوتوکسیک آن بر سلول دندریتیک به وسیله تست MTT مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اثر این آنتی ژن بر بیان مولکول های CD40، CD86 و MHCΠ بر روی سلول های دندریتیک با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این ها اثر این آنتی ژن بر تکثیر سلول T به وسیله واکنش مختلط لنفوسیتی (MLR) و ترشح سایتوکاین های IL-4 و IFN-γ بررسی شد. همچنین اثر این آنتی ژن بر تولید IL-12 توسط سلول های دندریتیک به کمک تکنیک ELISA بررسی شد. نتایج حاصل به وسیله تست آماری one way ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  اگزوتوکسین A بقاء سلول دندریتیک را کاهش نداد و همچنین میزان بیان مولکول های کمک تحریکی CD40، CD86 و MHCΠنسبت به کنترل منفی تغییر معنی داری پیدا نکرد. این آنتی ژن میزان تکثیر سلول T را کاهش داد و این کاهش تکثیر در غلظت 0/1 معنی دار بود. میزان ترشح IL-12 توسط سلول دندریتیک تحت تاثیر این آنتی ژن افزایش یافت ولی میزان ترشح IL-4 و IFN-γ در تستMLR کاهش معنی داری را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  این آنتی ژن باعث تغییر در ترشح سایتوکاین ها توسط سلول های ایمنی شده و تکثیر سلول های T را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اگزوتوکسین A، سلول دندریتیک، اثرات ایمونومدولاتوری
 • سعیده جعفرزاده، سیما محمدخان کرمانشاهی*، ابراهیم حاجی زاده صفحات 446-455
  زمینه و هدف
  روند صعودی اضافه وزن درسال های اخیر شکل نگران کننده ای به خود گرفته است، که این روند را بایستی به عنوان زنگ خطری برای سلامت کودکان تلقی نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ارتقا سلامت با رویکرد مشارکتی بر میزان وزن دختران دارای اضافه وزن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر نیمه تجربی است که در سال 92-1391انجام شد.80 دانش آموز دختر 12-10 سال دارای اضافه وزن از مدارس شهرستان فیروزآباد با روش غیر تصادفی انتخاب و در قالب گروه آزمون و شاهد مورد بررسی قرارگرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، چک لیست اطلاعات دموگرافیک، ترازو و قدسنج بود. در گروه آزمون برنامه ارتقا سلامت در سه مرحله بررسی، برنامه ریزی حمایتی و ارزشیابی به مدت 3 ماه اجرا گردید. وزن کودکان در دو گروه، قبل از مداخله و 3 ماه بعد بررسی گردید. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  قبل از مداخله گروه آزمون و شاهد از نظر میانگین وزن همسان بودند (P>./05). اما بعد از مداخله «آزمون T مستقل» نشان داد که بین میانگین وزن کودکان در دو گروه اختلاف معنادار آماری وجود دارد (05/ 0 >P). آزمون T زوجی نشان داد میانگین وزن کودکان در گروه آزمون بعد از مداخله، در مقایسه با قبل از مداخله از 48/95 به 47/39 کاهش یافت (0/05 >P) اما میانگین وزن کودکان در گروه شاهد، از 50/08 قبل از مداخله به 52/76 پس از مداخله افزایش یافت (05/ 0 >P).
  نتیجه گیری
  اجرای برنامه ارتقا سلامت با مشارکت کودک، والدین و اولیای مدرسه توانست وزن کودکان دارای اضافه وزن را کاهش دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد که این برنامه چهت پیشگیری از اضافه وزن و چاقی کودکان در مدارس به کارگرفته شود.
  کلیدواژگان: برنامه ارتقا سلامت با رویکرد مشارکتی، میزان وزن، اضافه وزن، دختران دبستان
 • محسن احدنژاد، حسین قادری، محمد هادیان، پیام حقیقت فرد*، بنفشه درویشی، الهام حقیقت فرد، بیتاسادات زگردی، آرش بردبار صفحات 463-474
  زمینه و هدف
  مکان یابی بهینه مراکز درمانی، دسترسی افراد به خدمات درمانی را تسهیل کرده و عدم توزیع متناسب مراکز درمانی، افزایش روزافزون مشکلات شهروندان در دسترسی به این مراکز را به دنبال دارد. هدف عمده این پژوهش، ارزیابی نحوه ی توزیع مراکز درمانی و مشخص کردن نواحی محروم از این خدمات در منطقه ی مورد مطالعه است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه ی موردی است که در منطقه 11 شهر تهران انجام شده است. داده های این مطالعه در قالب نقشه جمع آوری و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS تحلیل شده اند.
  نتایج
  در منطقه ی مورد مطالعه 10 بیمارستان قرار دارد که 7% از کل بیمارستان های شهر تهران را شامل می شوند. در ارزش گذاری لایه های اطلاعاتی، لایه ی مراکز مسکونی و لایه ی مراکز صنعتی به ترتیب بیشترین وزن (19%) و کمترین وزن (1%) را گرفتند. پس از تحلیل سازگاری، نرخ ناسازگاری کاربری های مختلف با کاربری درمانی 4% به دست آمد. همچنین با تعیین شعاع خدمت دهی1500 متر، همپوشانی محدوده ی سرویس دهی بیمارستان های موجود مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  با تلفیق لایه های اطلاعاتی بر روی نقشه ی نهایی، محدوده ی مناسب برای استقرار مراکز درمانی مشخص شد. این مطالعه نشان داد مکان فعلی اکثر مراکز درمانی منطقه 11 شهر تهران با معیارهای علمی و ضرورت های این کاربری مطابقت ندارد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، مراکز درمانی، مدل تحلیل سلسله مراتبی، GIS
 • محمدحسین لهراسب، مهشید قدرت، محمدحسن مشکی باف* صفحات 475-484
  زمینه و هدف
  آلوپسی آره آتا یا طالسی منطقه ای یک بیماری شایع است که هنوز درمان قطعی برای آن معرفی نشده است. بنابراین، اثر بخشی توام داروی مینوکسیدول و رزماری و هر کدام به تنهایی مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی می باشد، 200 بیمار مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به پلی کلینیک حمزه فسا در سال 92_91، بر اساس جایگشت تصادفی به چهار گروه مشابه 50 نفره تقسیم شدند. گروه 1 ترکیب محلول مینوکسیدیل2% و رزماری، گروه 2 محلول مینوکسیدیل 2% به تنهایی، گروه 3 محلول رزماری به تنهایی و گروه چهار (گروه شاهد - کنترل) فقط به مدت مشابه ناحیه مبتلا ماساژ داده شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مقایسه بین گروه های مختلف بهترین پیشرفت و بهبودی به ترتیب در: ترکیب رزماری و مینوکسیدیل 27 نفر (54 درصد)، محلول مینوکسیدیل 23 نفر (46 درصد)، محلول رزماری 21 نفر (42 درصد) و ماساژ (گروه شاهد- کنترل) 9 نفر (18درصد) دیده شد. این نتایج نشان می دهد با وجود بهتر بودن پاسخ به ترکیب رزماری و مینوکسیدیل نسبت به دو گروه درمانی دیگر، این تفاوت جزئی بوده و از نظر آماری معنی دار (P=0.411) نیست.
  نتیجه گیری
  استفاده از ترکیب محلول رزماری و مینوکسیدیل نسبت به هر یک از این داروها به تنهایی در درمان آلوپسی آره آتا موثرتر می باشد.
  کلیدواژگان: آلوپسی آره آتا، رزماری، مینوکسیدیل
 • مهدی شرفی، نفیسه اکبری بانیانی*، عبدالله رئیسی، سولماز دست منش صفحات 485-492
  زمینه و هدف
  لیشمانیوز، به عنوان یک بیماری زئونوز، در اغلب نقاط جهان به یکی از اشکال پوستی (سالک)، احشایی و یا مخاطی- پوستی بروز می کند. عامل این بیماری تک یاخته لیشمانیا است که عموما توسط گونه های پشه خاکی منتقل می شود. نظر به این که شهرستان فسا یکی از کانون های اندمیک بیماری سالک می باشد مطالعه حاضر به هدف تعیین گونه های پشه خاکی در منطقه انجام شد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ای توصیفی- مقطعی فون پشه خاکی در طول ماه های اردیبهشت تا مهر سال 92 بررسی شد. نمونه گیری در روستاهای با بروز متفاوت با استفاده از تله چسبان به صورت 15 روزه انجام شد. سپس نمونه های صید شده مونت و با استفاده از کلید معتبر شناسایی شدند.
  نتایج
  در مجموع 3842 عدد پشه خاکی صید شد. از مجموع نمونه های صید شده 60٪ نر و بقیه ماده بودند و 30% آن ها از اماکن داخلی و بقیه از اماکن خارجی صید شدند. به طور کلی 10 گونه شناسایی شد که Phlebotomus papatasi گونه غالب منطقه بود و P. sergenti در رده دوم قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  در شهرستان فسا پشه خاکی ها با تنوع گونه ای زیاد و وفور بالا فعالند. P. papatasi به عنوان گونه غالب، انگل لیشمانیا را از جوندگان مخزن به انسان ها انتقال می دهد که این موضوع با شیوع بیماری سالک نوع روستایی در این شهرستان مطابقت دارد. با توجه به نیمه اهلی بودن این ناقل، عملیات سمپاشی در این مناطق (کانون های لیشمانیوز روستایی) کاربرد چندانی ندارد. در این کانون ها عملیات مبارزه با مخازن و آموزش ساکنین در مورد راه های پیشگیری از گزش در کنترل بیماری موثر می باشد.
  کلیدواژگان: فون، پشه خاکی، فلبوتوموس، لیشمانیوز پوستی
 • علیرضا مولازاده، عباس شاهی، سهراب نجفی پور، فرزانه مباشری، فاطمه نوروزی، سارا عبدالهی خیرآبادی*، سیدجلال الدین اشرف منصوری، محمدسعید غلامی صفحات 493-499
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری ها در کودکان محسوب می شود. آگاهی از الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های شایع مولد عفونت ادراری در هر منطقه تاثیر زیادی در بهبود عفونت دارد. هدف از این مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری کودکان 2 تا 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر شهرستان فسا طی سال های 1391 تا 1392 می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 283 کودکی که عفونت ادراری در آن ها تشخیص داده شده است و کشت ادراری مثبت داشتند، صورت پذیرفت. پس از تشخیص هویت سویه ها، تست آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن جهت تعیین حساسیت ضد میکروبی سویه ها انجام گردید.
  نتایج
  در این بررسی شایع ترین ارگانیسم اشریشیاکلی 64/3%، کلبسیلا 14/5% و استافیلوکوک 6/4% بوده است. باکتری ها بیشترین حساسیت را به سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین داشته اند و بیشترین میزان مقاومت را به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول و سفالوتین داشته اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود که در فسا در مواردی که لازم است عفونت ادراری به طور سرپایی درمان شود، از سیپروفلوکساسین و نیتروفورانتوئین استفاده شود. انتخاب آنتی بیوتیک برای درمان عفونت ادراری باید بر اساس شیوع باکتری ها در هر منطقه و میزان حساسیت آن ها به آنتی بیوتیک مورد نظر باشد. کلمات کلیدی: عفونت ادراری، کودکان، مقاومت آنتی بیوتیکی
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، کودکان، مقاومت آنتی بیوتیکی
|
 • Maryam Maghbol *, Mohammad Javad Ashraf, Negar Azarpira Pages 371-374
  Background and Objective
  Lipoma (a benign tumor composed of adipose tissue) is the most common benign mesenchymal tumors in soft tissue but it is very rare in the parotid gland. Case: We reported a 54 years old man with parotid gland lipoma. Parotid gland lipoma usually originates from the superficial lobe. Superficial parotidectomy has been considered as the choice method of the treatment.
  Result
  lipoma، as a prevalent tumor of the soft tissue، is rarely seen in salivary glands.
  Keywords: Parotid gland, lipoma
 • Mostafa Bijani *, Abbas Valizadeh, Amenh Sayari, Babak Samizadeh Pages 375-381
  Background and Objective
  Coronary angiography has become the largest interventional diagnostic test in recent years. As it has had large effects on anxiety and satisfaction of patients in treatment and care; the objective of the present study is to survey the reasons for which the patients, referring to cardiac ward of Valiasr hospital in Fasa, refuse to undergo coronary angiography.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 60 individuals candidate for coronary angiography were selected. The samples were selected via census. The tool for collecting the data was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by SPSS-15 software, descriptive statistics, Mann-Whitney test, and Kruskal- Wallis test.
  Results
  The mean age of the samples was 58/9±12/8 years. Financial problems, fear and anxiety, lack of awareness, and lack of confidence in the physician’s diagnosis were the most important factors. The effect of fear has been reported more in women compared to men for refusing coronary angiography (p=.037).
  Conclusion
  According to the above results, financial problems, fear and anxiety, lack of awareness, and lack of confidence in the physician’s diagnosis are the factors effective in accepting coronary angiography. Therefore, more contrivances are needed to eliminate these effective factors; in order to prepare cardiac patients, who are candidate for coronary angiography, a tranquility to accept and to perform angiography.
  Keywords: Effective factors, Coronary angiography, Cardiac patients
 • Mamnoon B., Naserpour Farivar T.*, Karimi Arzenani M Pages 382-391
  Background and Objective
  Interferon belongs to a family of cytokines, which has the most important role in the innate immune response to virus infections. While producing recombinant interferon in biological host, some pieces of host nucleic acids remain in product. Because of limitations in previous techniques for detection of these impurities, the objective of this study is to use rapid and sensitive Real time PCR method for detecting the impurities.
  Materials and Methods
  First, with DNA extraction from bacterial host cell and preparation of its serial dilutions, SYBR Green-based Real time PCR reaction was held and standard curve was plotted. After DNA extraction from interferon and performing PCR, total DNA amount was determined using standard curve.
  Results
  Studies performed on some interferon samples, revealed that the amount of DNA impurities was about 0.02 pg. per product dose. In addition, the designed primers in the above reaction had no interaction with each other and other interfering agents.
  Conclusion
  For the first time in Iran, this study was set up and it revealed that Real time PCR can be used as a functional and accurate technique in manufacture centers for detection of residual host cell DNA in interferon and other recombinant pharmaceutical products.
  Keywords: DNA impurities, Recombinant pharmaceutical products, Interferon, Real time PCR, SYBR Green I
 • Mansour Kashfi, Maryam Yazdankhah, Ali Khani Jeihooni *, Mojtaba Karimi Pages 392-401
  Background and Objective
  Suicide is the act of injuring oneself in order to destruct one’s life. One of the worst ways to attempt suicide, especially in eastern countries, is self- burning. This study aimed to show the frequency of self- burning and its relationship with social and demographic status.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, all medical records of patients who admitted to Ghotbeddin E Shirazi hospital for burns during the years 2006 and 2011 were collected. The data were analyzed by SPSS-16 software, descriptive statistical methods and chi-square tests.
  Results
  The results showed that from 2071 cases of burn patients admitted to Ghotbeddin E Shirazi Hospital, 439 cases (21.1%) have been caused by self-immolation. The proportion of self-immolation among women was 70.7%, in married was 58.4%, and in rural population was 56.6%. It was most prevalent in the age group of 25-44 years old (47.4%). In most cases, self-immolation was occurred with flammable liquids especially oil and gasoline (71.8% and 17.3%, respectively) and at home (90/8%). 67.8% of cases lead to death. (Case-fatality rate was 67.8%). The most cause of self-immolation attempting was family disputes.
  Conclusion
  High self-immolation rate in females and the age group of adolescents and youth is significant which should be considered as an important issue in terms of health.
  Keywords: Suicide, Burning, Social status
 • Maryam Mahaldashtian, Majid Naghdi, Mohammad Taghi Ghorbanian, Morteza Koruji, Zohre Makoolati *, Mohammad Mehdi Naghizadeh, Seyed Amin Kouhpayeh, Abbas Abdollahi, Mohammad Ebrahim Astaneh Pages 402-408
  Introduction
  There is a fast growing tendency in the consumption of herbal remedies in the developing countries. One of the traditional medicines used for male infertility is Date palm (Phoenix dactylifera) pollen (DPP). The goal of the present study was to investigate the effect of aqueous extract of DPP on In vitro viability and proliferation rate of neonate mouse spermatogonial stem cells (SSCs).
  Methods
  cell suspension includes sertoli cells and SSCs were isolated from neonatal 6 day-old mice testes by 2 steps enzymatic digestion. The cell suspension was cultured in DMEM and FCS 4% in the absence or presence of 0.06, 0.25 and 0.62 mg/ml of aqueous extract of DPP for 2 weeks. In order to evaluate the rate of SSCs expansion at the end of culture, the mean number of whole cells and living cells were considered as proliferation and survival rates respectively. Data analysis was done with ANOVA test. The significancy of the data was analyzed using ANOVA and Tukey post test.
  Results
  The results showed that there were no significant differences between the mean percent of viability and proliferation rate between control and 0.06, 0.25 and 0.62 mg/ml of DPP-treated groups (P> 0.05).
  Conclusion
  Our study showed that treatment of neonatal mouse testicular cell suspension with DPP had no toxic effects on viability percent and proliferation rate of these cells. Thus, we can use DPP for evaluate the in vitro pattern of SSCs colonization in the future studies.
  Keywords: Spermatogonial Stem Cell, Date Palm Pollen, viability, proliferation
 • Hamidreza Ghaffari *, Soghra Gholami, Majid Naghdi, Malihe Alipoor Tabrizi Pages 409-417
  Background and Objective
  Diabetes mellitus affects the metabolism of carbohydrates, lipids, and proteins, which leads to the dysfunction of the central and peripheral nervous system. Reports suggest that Aloe Vera has anti-diabetic effects. Therefore, this study was carried out to determine the effect of hydro alcoholic extract of Aloe Vera on Sciatic nerve of the diabetic rats.
  Materials and Methods
  45 male Sprague-Dawley rats weighing 200-250 gram were randomly divided into three groups of 15 rats as control group, the experimental group1 (DM), and the experimental group 2(DM+ Aloe Vera). Diabetes in the experimental groups of one and two was induced by injection of 50mg/kg Streptozotcin. The control group and the experimental group two received 50mg/kg Aloe Vera by gavage for 12 and 16 weeks. Then, the animals were anesthetized and sciatic nerves were dissected and fixed. The tissue changes of the sciatic nerves were surveyed by histologic and histomorphometric studies. The data have been analyzed by using the SPSS software
  Results
  In diabetic rats, a significant decrease was seen in the mean diameter of the myelinated nerve fibers and myelin sheath thickness of the Sciatic nerve. Long-term treatment with Aloe Vera significantly prevented all these abnormalities in treated diabetic rats (P <0/05).
  Conclusion
  Our findings showed that the hydro alcoholic extract of Aloe Vera as a potential therapeutic agent that can help prevent histomorphometric and histologic changes induced by diabetic peripheral neuropathy.
  Keywords: Aloe Vera, Diabetic neuropathy, Sciatic nerve, Rat
 • Azam Moradi, Gholamhossein Ebrahimipour, Maryam Karkhane, Abdolrazagh Marzban* Pages 418-426
  Background and Objective
  In recent years, more attention has been devoted to herbal medicines. Up to now, many compounds with therapeutic effects has been extracted from the herbs. The aim of this study is to evaluate the antioxidant and the antimicrobial effect of Rumex Alveollatus L. and to partially identify the effective compounds in this plant.
  Materials and Methods
  Extraction was performed by using maceration method for dried flower sample. Then, the antimicrobial effect of aqueous and ethanolic extracts on eight bacterial sp. and two fungi were tested using disc diffusion method. The antioxidant effect was also determined through ferric reducing potency and phosphomolybdenum followed by total phenol determination. Finally, partial detection of bioactive compounds was conducted using chemical and calorimetric methods.
  Results
  The results showed that ethanolic extract had the most antimicrobial effect; while aqueous extract weakly affected bacterial and fungal strains. Antioxidant experiments also revealed that ethanol extract had more antioxidant effects than aqueous extract. The most content of total phenolic compounds was found in ethanol extract. The results of the plant chemical determination showed the presence of flavonoids, alkaloids, anthraquinones, tannins, glycosides, and reducing sugars.
  Conclusion
  Considering that few reports about the therapeutic effect of Rumex alveollatus L. has been published, this study could be considered as a valuable report about the important role of this plant on preventing infections and neutralizing oxidant agents.
  Keywords: Rumex alveollatus L, Antioxidant effect, Antimicrobial effect, Aqueous extract, Ethanol extract
 • Nasrin Majidi, Mansoureh Movahedin *, Zohre Mazaheri Pages 427-435
  Background and Objective
  Vitrification is an effective mean for preserving embryos. During this process, expression of implanting and apoptotic genes changes and can affect the quality of embryos. In this study, the expressions of Bax and Bcl-2 as apoptotic genes and ErbB4 as implanting gene were investigated in vitrified and warmed embryos.
  Materials and Methods
  In this study, six-eight week old female (NMRI) mice were used. Their ovaries were hyper stimulated with 7.5 IU PMSG and 7.5 IU HCG. Females were mated with males from the same strain and inspected for the presence of vaginal plugs on the following morning. Females with the presence of vaginal plugs were considered to be pregnant and were killed 62 h post HCG injection. 8-cells embryos were flushed from oviduct and were divided to three experimental groups including fresh, vitrified eight-cell embryos and vitrified blastocyst embryos. Finally, RNA was extracted and expression of Bax, Bcl-2, and ErbB4 genes was evaluated by Real time PCR. Data were analyzed by Chi-square and ANOVA tests.
  Results
  The results of this study showed that there was not any significant difference in blastocyst formation and degeneration between three experimental groups. In addition, there was not any significant difference in relative gene expression of Bax, Bcl-2, andErbB4 between all the three groups.
  Conclusion
  According to the result of this study, vitrification-thawed process does not have any unpleasant effect on the development of eight cell and blastocyst embryos. It does not have negative effect on Bax, Bcl2, and ErbB4 genes expression.
  Keywords: Vitrification, Blastocyst, Implantation
 • Mohammad Hossein Karimi, Aziz Japoni, Manouchehr Rasouli *, Salimeh Ebrahimnezhad Pages 436-445
  Background and Objective
  Dendritic cell (DC) is as a key cell in activation of immune response against microbes and disease. Therefore, the effect of recombinant exotoxin A of Pseudomonas aeruginosa on the maturity and the activation of DCs was evaluated in this study.
  Materials and Methods
  Recombinant exotoxin A was produced from Pseudomonas aeruginosa DNA. MTT assay was used to evaluate the cytotoxicity of this protein on DCs. The expression of co-stimulatory molecules CD40, CD86, and MHCΠ was evaluated by flow cytometry. Moreover, the effect of this antigen (Ag) on T-cell proliferation was evaluated using Mixed Lymphocyte Reaction (MLR) assay and the secretion of IL-4 and IFN- γ. Secretion of IL-12 by DCs was measured with Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method. The data were collected and analyzed with one way ANOVA test.
  Results
  Recombinant exotoxin A had no effect on DCs viability. In addition, expression of CD40, CD86, and MHCΠ did not change significantly compared to the negative control cells. Moreover, T-cells proliferation was decreased significantly at the concentration of 0.1µg/ml of this Ag. The secretion of IL-12 was increased by DCs, in contrast the secretion of IL-4 and IFN-γ in MLR supernatant did not decrease significantly.
  Conclusion
  Exotoxin A decreases the proliferation of T-cells and also leads to a change in the pattern of cytokine secretion of immune cells.
  Keywords: Exotoxin A, Dendritic cell, Immunomodulatory effects
 • Saeedeh Jafarzadeh, Sima Mohamadkhan Kermanshahi *, Ebrahim Hajizadeh Pages 446-455
  Background and Objective
  Increase trend of overweight in recent years has become a concerning matter, which is a health alarm for children. Therefore, the present study investigated the impact of health promotion programs with collaborative approach on the weight of overweight school age girls.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study was conducted in 2013, in which 80 overweight students in Firozabad were selected by non-randomized method and were divided into case and control groups. The data collecting tools were demographic information check list, electronic scale, and stadiometer. In the case group, health promotion programs with three stages of assessment, supportive planning, and evaluation was administered for three months. Children’s weights in both groups were evaluated before and three months after intervention. The results were analyzed by SPSS software version 16.
  Results
  Case and control groups were equal from the view point of average weight before the intervention (P>./05).While after intervention, "independent T test" showed a significant different between two groups in average weight after intervention (P<0/05). The paired T-test showed that the mean scores of weight for the case group decreased from 48/95 to 47/39 after intervention (P<0/05). However, the results showed that the mean scores of weight in the control group increased from 50/08 to 52/76 after study (P<0/05).
  Conclusion
  Health promotion programs with collaboration of children, parents, and teachers could reduce the weight of overweight children. Therefore, it is proposed for using this program in order to prevent overweight and obesity in school age children.
  Keywords: Health promotion programs with collaborative approach, Weight, Overweight school girls
 • Mohsen Ahadnejad, Hosein Ghaderi, Mohammad Hadian, Payam Haghighatfard *, Banafsheh Darvishi, Elham Haghighatfard, Bitasadat Zegordi, Arash Bordbar Pages 463-474
  Background and Objective
  Location allocation of healthcare centers facilitates the accessibility of health services and the lack of proper distribution of these centers leads to increasing problems of citizen's access to these centers. The main objective of this study was to evaluate the distribution of healthcare centers in the region of the study and to determine deprived areas from this services.
  Materials and Methods
  This research is a case study that has been done on region 11 of Tehran. The data were collected form maps and they have been analyzed by Analytical Hierarchy Process (AHP) in GIS environment.
  Results
  There are 10 hospitals in the study area that include seven percentage of all hospitals in Tehran. In the evaluation of the information layers, the layers of the residential and the industrial centers were respectively weighted %19(maximum weight) and %1(minimum weight). After the compatibility analysis, the rate of incompatibility of different lands with treatment land was four percentage. This study showed overlapping services of existing hospitals by determining service radius of 1500 m. In addition, with combining information layers on the final map, suitable areas for optimal placement of health centers were identified.
  Conclusion
  The results of this study showed that current locations of medical centers in region11 of Tehran do not match with scientific standards.
  Keywords: Location allocation, Healthcare centers, AHP, GIS
 • Mohammad Hossein Lohrasb, Mahshid Ghodrat, Mohammad Hassan Meshkibaf* Pages 475-484
  Background and Objectives
  Considering the prevalence of Alopecia areata,, failure of treatment, and the unknown pathogenesis of this illness, a comparative study was performed by using topical Minoxidil 2% and topical rosemary solution alone and in combination to treatment this disease.
  Materials and Methods
  This study is a clinical trial performed on 200 patients with Alopecia areata referring to Hamzeh clinic of Fasa during the years 2012 and 2013. They were divided into four groups by random permutation, each group contained 50 patients. Group one received the combination of topical Minoxidil 2% and topical rosemary, group two received only topical Minoxidil 2% solution, group three received only topical rosemary solution and the fourth group, the case-control group, did not receive any medication and were just advised to rub the site of the disease for the same period of time. The patients were under observation for one year.
  Results
  The Results of this investigation showed that the best remissions after treatments were as follow (respectively): combination of topical Minoxidil 2% and topical rosemary (27 patient=54 %), Minoxidil 2% solution (23 patients =46%), rosemary solution (21 patients =42%), and case- control group (9 patients =18%). These results showed that despite better response to the combination of rosemary and Minoxidil solutions in comparison to the two other treated groups, the changes were minimal and statistically insignificant (P-value =0.0411).
  Conclusion
  Using the combination of both rosemary and Minoxidil is more effective than the individual one on treatment of Alopecia areata.
  Keywords: Alopecia areata, Rosemary, Minoxidil
 • Mehdi Sharafi, Nafiseh Akbari Baniani *, Abdollah Raeesi, Soulmaz Dastmanesh Pages 485-492
  Background and Objectives
  Leishmaniasis as a zoonosis disease seen in three forms including Cutaneous, mucocutaneous, and visceral (kala- azar). The Leishmania transferred by sand flies is the causative agent of this disease. Considering that leishmaniasis is an endemic disease in Fasa, this study was performed to determine the sand fly species of Fasa,
  Materials and Methods
  In this cross- sectional study from April to September 2014, the fauna of sand flies was investigated. Sampling was done in villages with above, medium, and low incidence by using sticky traps every 15 days. Then, captured specimens were mounted and identified by specific key.
  Results
  3842 sand flies were captured for ecological studies. 2305 of them (60%) were males and the rest of them were females. 1152 specimens (30% of them) were from indoors and the rest were from outdoors. Totally, 10 species were identified including Phlebotomus. Papatasi, Ph. Alexandri, Ph. Sergenti, Ph. Mongolensis, Ph. Bergeroti, Ph. Caucasicus, Sergentomyia theodori, S. Baghdadis, S. sintuni, and S. antennata. Among captured specimens Phlebotomus Papatasi, Ph. Sergenti had the first and the second places, respectively.
  Conclusion
  Sandflies in Fasa are very active with high prevalence and species diversity. Phlebotomus Papatasi as the predominant species transfers Leishmania from rodents to humans. This subject is related to the prevalence of rural leishmaniasis in this area. According to the semi-domestic vector, spraying is not helpful in a rural foci of cutaneous leishmaniasis. But the control of reservoir and educating the residents about prevention ways of bite are effective in disease control and prevention.
  Keywords: Fauna, Sand Flies, Phlebotomus, Cutaneous Leishmaniasis
 • Alireza Molazade, Abbas Shahi, Sohrab Najafipour, Farzane Mobasheri, Fateme Norouzi, Sara Abdollahi Kheirabadi *, Seyed Jalal, Ad, Din Ashrafmansoori, Mohammadsaeed Gholami Pages 493-499
  Background and Objectives
  Urinary Tract Infection (UTI) is one of the most prevalent bacterial infection in children. Awareness of the antibiotic resistance of common bacteria causing UTI in each area has a large impact on infection improvement. The objective of this study is to evaluate the antibiotic resistance of bacteria causing UTI in two to 15 years old children referring to Fasa Vali-e-Asr hospital during 2012 and 2014.
  Materials and Methods
  This cross sectional - descriptive study was done on 283 children with UTI that had positive urine culture. After identification of strains, the antibiotic sensitivity definition test, using antibiogram disk diffusion method, was done.
  Results
  In this study, the most frequent isolates were Escherichia coli 64.3%, Klebsiella 14.5%, and staphylococci 6.4%. The highest sensitivity rate was to Ciprofloxacin and Nitrofurantoin and the highest resistance was to Co-trimoxazole and Cefalotin.
  Conclusion
  Regarding the results, it is recommended to use Ciprofloxacin and Nitrofurantoin for outpatient treatment of UTI. Selecting proper antibiotics for UTI treatment should be on the basis of the local prevalence of pathogenic bacteria and antibiotic resistance pattern.
  Keywords: Urinary Tract Infection (UTI), Children, Antibiotic resistance