فهرست مطالب

سلامت کار ایران - سال یازدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1393)
 • سال یازدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمید دهقان طزرجانی، محمد جواد زارع سخویدی*، زیبا لوک زاده، نعیمه کیقبادی، مهدی زارع صفحات 1-12
  زمینه و هدف

  مواجهه پوستی در تعمیرکاران اتومبیل یکی از راه های عمده مواجهه با عوامل زیان آور می باشد. مواجهه با برخی از این مواد مانند هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک می تواند عوارضی مانند سرطان را در این افراد ایجاد کند. بر این اساس ارزیابی میزان این مواجهه ضروری می باشد.

  روش بررسی

  در این پ‍‍ژوهش کاربرد روش DREAM در تعیین مواجهه پوستی در مشاغل تعمیرکار گیربکس، تعویض روغن و برقکار بررسی گردید. مواجهه های انتشاری، انتقالی و جایگزینی برای تمام قسمت های بدن از طریق ارزیابی شدت و احتمال محاسبه گردید. نتایج برای مواجهه بالقوه و مواجهه حقیقی از لحاظ مقدار مورد بررسی قرار گرفت و مشاغل در گروه های مواجهه مختلفی قرار گرفتند.

  یافته ها

  بالاترین مواجهه انتشاری (μ=31.97،SD=27.28) و انتقالی (μ=8.79،SD=6.3) در تعمیرکاران گیربکس مشاهده شد. مواجهه جایگزینی تنها در گروه برقکاران مشاهده گردید (μ=0.54،SD=0.94). تعمیرکاران گیربکس در نواحی دست و پا مواجهه احتمالی و حقیقی بیشتری نسبت به سایر مشاغل داشتند. مواجهه احتمالی و حقیقی دست بیشتر از سایر نقاط بدن بود. همچنین مواجهه حقیقی سایر نواحی بدن در شغل برقکاران اتومبیل از بقیه مشاغل بیشتر است. مهمترین مواجهه در تمامی مشاغل مواجهه انتشاری بود.

  نتیجه گیری

  با روش DREAM می توان عوامل ایجاد مواجهات پوستی و اثر بخشی وسایل حفاظتی را ارزیابی کرد. همچنین نواحی نیازمند اصلاح و حفاظت را شناسایی نمود. در این مطالعه مواجهه حقیقی و احتمالی مشابه بودند که بیانگر عدم حفاظت مناسب پوستی در کارگران بود. ضبط و ربط نامناسب، رفتارهای غیر بهداشتی و عدم استفاده از وسایل حفاظتی از علل این یافته می باشند.

  کلیدواژگان: مواجهه پوستی، تعمیرکاران اتومبیل، روش DREAM، بهداشت حرفه ای
 • یحیی خسروی، حسن اصیلیان مهابادی، محمد جواد جعفری، نرمین حسن زاده رنگی، ابراهیم حاجی زاده صفحات 10-20
  زمینه و هدف
  صنعت ساخت و ساز در سراسر دنیا یکی از خطرناک ترین صنعت به شمار می رود. هدف از مطالعه حاضر طراحی ابزار سنجش فاکتورهای موثر بر رفتار نا ایمن از دیدگاه کارگران، ناظران و مدیران صنعت ساخت و ساز است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کیفی و کمی، گویه های ابزار سنجش از یک پژوهش کیفی در صنعت ساخت و ساز استخراج شد. روش های روایی ظاهر، روایی محتوا و روش های پایایی و ثبات بکار رفت. به منظور تعیین روایی سازه، از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی با مشارکت 354 نفر از کارکنان شاغل در یک محیط ساخت و ساز استفاده شد. نقطه برش با استفاده از تعیین حساسیت و ویژگی تعیین شد.
  یافته ها
  دوازده مولفه با بار عاملی بیش از 42/0 به عنوان مولفه های اصلی ابزار طراحی شده استخراج شده است که در مجموع حدود 62 درصد از واریانس عوامل موثر بر رفتار نا ایمن در محیط کار ساخت و ساز را تبیین کردند. پایایی ابزار با میزان آلفای کرونباخ 948/0 و مقدار ضریب همبستگی 901/0 تایید شد. با تطبیق نقاط ویژگی و حساسیت بر روی منحنی ROC، نقطه برش 5/120 برای ابزار تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  برای سنجش عوامل موثر بر رفتار نا ایمن در محیط ساخت و ساز به ابزاری قابل اعتماد و پایا نیاز است. یافته ها نشان داد که ابزار طراحی شده در این مطالعه از قابلیت اعتماد و پایایی مطلوبی برخوردار بوده و دارای ویژگی و حساسیت قابل قبولی است.
  کلیدواژگان: رفتار نا ایمن، مطالعه کیفی، تحلیل عاملی، پایایی، ابزار جدید، کارگران ساخت و ساز
 • مجتبی عباس زاده، سیدابوالفضل ذاکریان، جبرائیل نسل سراجی، علی نحوی، مهرشاد نیک نژاد، محمدرضا آشوری صفحات 21-30
  زمینه و هدف
  . رشد فزاینده استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی در واقع بخشی از روند نگران کننده تاثیر فن آوری های روز بر کاهش توجه رانندگان است. استفاده از تلفن در طول رانندگی احتمال تصادف را بین 3 تا 5/6 مرتبه افزایش می دهد. تلفن همراه توجه راننده را از رانندگی ممکن است منحرف کنند و منجر به کاهش آگاهی موقعیتی راننده شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تکلیف شنیداری-کلامی بر آگاهی موقعیتی و زمان واکنش راننده می باشد.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه 30 راننده اتوبوس در شبیه ساز رانندگی اتوبوس رانندگی کردند. آگاهی موقعیتی رانندگان با روش ارزیابی کلی آگاهی موقعیتی (SAGAT) اندازه گیری شد. از روش آنالیز وظیفه مبتنی بر هدف GDTA)) برای تجزیه و تحلیل وظایف شناختی راننده استفاده شد. زمان واکنش ترمز زدن آزمودنی ها بطور خودکار در شبیه ساز ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که همه سطوح آگاهی موقعیتی رانندگان بعد از تکلیف شنیداری-کلامی بطور معناداری کاهش می یابد(p<0.001). همچنین مشخص شد تکلیف شنیداری-کلامی، زمان واکنش ترمز زدن رانندگان را بطور چشمگیری افزایش می دهد (p<0.001). ضریب همبستگی پیرسون بین سطوح 2 و 3 و کل آگاهی موقعیتی و زمان واکنش ترمز زدن بعد از تکلیف شنیداری-کلامی ارتباط معناداری منفی را نشان داد(p<0.05).
  نتیجه گیری
  در مجموع این مطالعه نشان داد که تکلیف شنیداری-کلامی آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان را بطور مخربی تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: صحبت با موبایل، آگاهی موقعیتی، زمان واکنش ترمز زدن، رانندگان اتوبوس
 • محمد شکاری، داود افشاری صفحات 34-39
  زمینه و هدف
  روش های آنالیز واسط برای ارزیابی واسط انسان-ماشین در یک سیستم، محصول یا وسیله خاص مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها را می توان برای ارزیابی تعدادی از جنبه های مختلفی که با یک واسط خاص مرتبط هستند مانند کاربردپذیری و رضایت مصرف کننده یا کاربر استفاده نمود. این مطالعه با هدف ارزیابی کاربردپذیری دو نوع سیستم کروماتوگرافی گازی که در آزمایشگاه یک شرکت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند، انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی، کاربردپذیری دو نوع سیستم کروماتوگرافی گازی توسط کارشناسانی که با این دستگاه ها کار می کنند و مطابق با معیارهای سه گانه ی استانداردISO9241-11 در خصوص کاربردپذیری مشتمل بر کارآیی، اثربخشی و رضایت مندی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه ی SUS جان بروک، داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر دو سیستم دارای سطح قابل قبولی از کارآیی و اثربخشی هستند. در خصوص سطح رضایت مندی مشارکت کنندگان، در این ارزیابی سیستم دوم نسبت به سیستم اول نمره ی بهتری کسب کرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان رضایت مندی مشارکت کنندگان از سیستم ها با سابقه کار آنها رابطه ی مستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  برای انجام ارزیابی کاربردپذیری یک محصول ضرورت دارد که هم مقایسه ای با محصول دیگر صورت گیرد و هم هدفی مشخص گردد تا محصول را با آن هدف ممیزی نموده و درباره ی آن قضاوت کرد. پرسشنامه ی ده عبارتی SUS همچنان روشی سریع و معتبر برای تعیین کاربردپذیری می باشد.
  کلیدواژگان: کاربرپذیری، سیستم کروماتوگرافی گازی، آزمایشگاه
 • سیده سمیه حسینی کبریا، عمادالدین محمدی گل افشانی، مرتضی کاشفی الاصل، سیدعلی جوزی صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  تحقق اهداف صنایع نفت درحوزه رقابت پذیری، پرداختن به موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به یکی از اولویت های صنایع نفت در تجارت امروز تبدیل نموده است. در این تحقیق، از مدل منطق فازی برای ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد HSE پالایشگاه نفت و تاثیر آنها بر حوادث شغلی در محیط کار استفاده شده است.
  روش بررسی
  داده های موردنیاز پژوهش با استفاده از تهیه پرسشنامه استاندارد شده، جمع آوری گردید. این پرسشنامه شامل 3 بخش اصلی بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. در نهایت، 14 گروه به عنوان عوامل تاثیرگذار بر حوادث شغلی تعیین شد. در مجموع، تعداد 150 پرسشنامه در بین کارکنان پالایشگاه نفت تهران توزیع شده که تعداد 136 پرسشنامه توسط ایشان تکمیل شد. از بین پرسشنامه های تکمیل شده، 108 نمونه برای یادگیری مدل و 28 نمونه برای آزمون مدل منطق فازی بکار گرفته شد.
  یافته ها
  با توجه به تطابق مناسب نتایج مدل پیشنهادی با داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، این مدل می تواند حوادث شغلی ایجاد شده در محیط کار را با دقت مناسبی پیش بینی نماید.
  نتیجه گیری
  مزیت مهم استفاده از مدل منطق فازی پیشنهادی این است که می تواند به صورت یک روش تصمیم گیری سازمان یافته، به مدیران در تصمیم گیری در مورد حوادث شغلی در محیط کار که بر مبنای عقاید کارکنان و کارشناسان می باشد، کمک کرده و در نهایت با برنامه ریزی دقیق تر، کاهش حوادث و صرفه جویی های بیشتر (زمانی و مالی) را برای مدیران همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)، منطق فازی، حوادث شغلی، پالایشگاه نفت
 • زهرا مرادپور، عبدالرحمن بهرامی، علیرضا سلطانیان، فرشید قربانی شهنا*، امیر رضا نگهبان صفحات 55-60
  زمینه و هدف

  ترکیبات آلی فرار VOCs از منابع مختلفی تولید و منتشر می شوند و ممکن است به طور زیان آوری بر سلامتی، رفاه و عملکرد انسان اثر گذار باشند. بدون شک اولین گام در راستای کنترل آلاینده ها اندازه گیری و تجزیه ی آنهاست، زیرا بدون آگاهی کامل از کیفیت و کمیت آلاینده ها امکان مقایسه با حدود مجاز و در نهایت کنترل آنها عملی نخواهد بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در صنایع شیمیایی وابسته به نفت انجام شد. در این تحقیق از 18 مجتمع مستقر در یک منطقه صنعتی حدود 346 نمونه هوا در فصل زمستان سال 1391 و 370 نمونه در فصل تابستان سال 1392 جمع آوری گردید. در این مطالعه 14 ترکیب آلی فرار مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت و نمونه برداری از ترکیبات مورد بررسی مطابق با متدهای انیستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا (NIOSH) انجام گردید. در نهایت نمونه ها توسط دستگاه های GC-FID و GC-MASS مورد تجزیه قرار گرفت. تحلیل نتایج با نرم افزار spss نسخه 16 انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه میانگین اکثر ترکیبات در تمام مجتمع ها در فصل تابستان بیشتر از فصل زمستان برآورد شد (05/0P<). همچنین طبق نتایج، میانگین نسبت بنزن به BTX، BTEX و کل VOCها بالاترین درصد (64%) و نسبت میانگین غلظت گزیلن به این سه متغیر پایین ترین درصد (3 تا 7%) را در هر دو فصل زمستان و تابستان نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد که تجمع تعداد زیادی از مجتمع ها در کنار هم و تعدد منابع تولید کننده آلودگی در این منطقه موجب افزایش میزان آلودگی منتشره در هوای منطقه گردیده است. بنابراین استفاده از راهکارهای مهندسی جهت کاهش میزان آلودگی توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: صنایع شیمیایی، ترکیبات آلی فرار، بنزن
 • عبدالله اردشیر، یعقوب علیپوری، پیمان بسمل صفحات 64-72
  زمینه و هدف
  حوادث ساختمانی بار مالی سنگینی را به صاحبان کار، پیمانکاران و جامعه وارد می نمایند و می تواند زندگی کارگر را چه در محل کار و چه در خانه با درد و رنج همراه نمایند. ازاین رو، در این نوشتار به بررسی فاکتورهای موثر بر عملکرد ایمنی پرداخته می شود تا با شناسایی فاکتورهای مهم و کنترل آن ها از میزان حوادث ساختمانی کاسته شود. ازآنجاکه، عوامل موثر بر ایمنی در بخش های مختلف کشور دارای شدت اثر متفاوتی می باشند، در این تحقیق فقط به بررسی فاکتورهای موثر بر عملکرد ایمنی در استان خوزستان که به عنوان یکی از استان های حادثه خیز در صنعت ساخت وساز، پرداخته شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، بر اساس مطالعات پیشین و مصاحبه با افراد کارشناس 8 فاکتور اصلی و 33 فاکتور فرعی موثر بر عملکرد ایمنی شناسایی شده و به کمک پرسش نامه نظر افراد خبره در سطح استان خوزستان جمع آوری گردیده است. نظرات و داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل شده اند تا میزان تاثیر هر کدام از عوامل بر روی ایمنی مشخص شود.
  یافته ها
  نتایج حاصله مبین اهمیت فاکتور آموزش ایمنی (اولویت=85/19) و فاکتور مدیریت ایمنی (اولویت=52/17) در استان خوزستان است. از بین زیر فاکتور های آموزشی، بهبود رفتاری و از بین زیر فاکتور های مدیریتی، داشتن تعهد و مسئولیت در ارجحیت هستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق، می توان راهکار اصلی افزایش ایمنی و کاهش حوادث کارگاه های ساختمانی در استان خوزستان را، آموزش مناسب کارگران و افزایش تعهد مدیران ساخت و ساز به ایمنی عنوان کرد.
  کلیدواژگان: عملکرد ایمنی، کارگاه های ساختمانی، عامل های موثر بر ایمنی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • فوزیه جوادپور، ساره کشاورزی، علیرضا چوبینه، ماندانا آقابیگی صفحات 75-81
  زمینه و هدف
  خستگی شغلی به دلیل داشتن پیامدهای منفی بر ایمنی، بهره وری و سلامت عمومی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه بازیابی خستگی/خستگی مفرط شغلی (OFER-15) در نیروی کار ایرانی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، پس از انجام فرآیند ترجمه و باز ترجمه جهت تعیین روایی زبان شناختی پرسشنامه OFER-15، 501 نفر از کارکنان دو شرکت پتروشیمی با داشتن حداقل یک سال سابقه کار، به روش نمونه گیری آسان به مطالعه وارد شدند. از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و ضریب آلفای کروباخ جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل اکتشافی داده ها، سه عامل مهم و معنی دار سازگار با الگوی اصلی پرسشنامه را در زیرمقیاس های خستگی مزمن و حاد و بازیابی بین شیفتی استخراج کرد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، برازش قابل قبولی برای نسخه فارسی پرسشنامه OFER-15 ارائه داد. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد خستگی مزمن، حاد و بازیابی بین شیفتی، به ترتیب 803/0، 814/0 و 648/0 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه OFER-15 جهت ارزیابی خستگی شغلی در نیروی کار ایرانی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: خستگی حاد، خستگی مزمن، پرسشنامه بازیابی خستگی، خستگی مفرط شغلی، روایی، پایایی
 • احمدعلی روح الهی، شعبان مرادی صفحات 84-90
  زمینه و هدف
  ایمنی کارآ نه تنها نیازمند برقراری ساختار سازمانی مناسب و انتشار قوانین و دستورالعمل های اجرایی است، بلکه نیازمند تعهد واقعی و عزم راسخ مدیران عالی نیز هست. نشانه های اولیه تعهد سازمانی در خصوص سیاست های ایمنی سازمان، در فرهنگ ایمنی تجلی پیدا می کند. فرهنگ ایمنی عاملی است که به موجب آن تمامی کارکنان، متعهد می شوند تا سهم به سزایی در ایمنی خود و همکاران شان داشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی مولفه های فرهنگ ایمنی در صنعت هواپیمایی و ارائه راه کارهایی جهت بهبود وضعیت ایمنی و افزایش فرهنگ ایمنی مثبت می باشد.
  روش بررسی
  روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مقدار 80/0 محاسبه شده و روایی پرسشنامه نیز از طریق روایی محتوا تایید شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان بخش تعمیر و نگهداری یکی از فرودگاه های کشور می باشد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار 19 SPSS استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیرهای خط مشی و اهداف ایمنی با میانگین 31/3 و انحراف معیار 492/0، اطاعت پذیری از قوانین ایمنی با میانگین 67/3 و انحراف معیار 88/0، نگرش کارکنان نسبت به مسایل ایمنی با میانگین 98/3 و انحراف معیار 123/0 در وضعیت مناسبی قرار دارند و متغیرهای مدیریت ریسک با میانگین 93/2 و انحراف معیار 0557/0، ترویج و آموزش فرهنگ ایمنی با میانگین 93/2 و انحراف معیار 0414/0 و مشارکت کارکنان و تعهد نسبت به رعایت قوانین ایمنی با میانگین 61/2 و انحراف معیار 5917/0 در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
  نتیجه گیری
  اهتمام مدیران و کارکنان فرودگاه های کشور در ارتقای فرهنگ ایمنی امری ضروری است و برای دست یابی به این هدف می توان از مواردی هم چون آموزش و ترویج مفاهیم آن، اعمال مدیریت ریسک در کنار دیگر مولفه ها همانند تدوین خط مشی و اهداف ایمنی، ایجاد روحیه ی اطاعت پذیری از قوانین ایمنی بهره جست.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، مدیریت ایمنی، بهره وری صنعت هواپیمایی و ترویج و آموزش فرهنگ ایمنی _
 • احسان صادقی، امیرحسین هاشمیان، محمد سلطانیان، سپیده سلطانیان، میترا محمدی صفحات 94-99
  زمینه و هدف
  نیتریت و نیترات از جمله افزودنی های مورد استفاده در فرآورده های گوشتی هستند که اثرات سرطان زایی آن ها به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان نیتریت و نیترات در انواع فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس عرضه شده در شهر کرمانشاه در سال 1390 می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بود. در این مطالعه از 19 کارخانه عرضه کننده فرآورده های گوشتی در شهر کرمانشاه به طور تصادفی تعداد 100 نمونه جمع آوری گردید و جهت تعیین میزان نیتریت و نیترات آن ها از روش اسپکتروفتومتری استفاده شد. تفاوت میانگین ها با آزمون های آماری ANOVA و T.test مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان نیتریت و نیترات فرآورده های گوشتی مختلف بترتیب در محدودهppm 168- 96 و ppm 763 – 167 قرار داشت. بر اساس این مطالعه مشخص گردید که میزان نیتریت و نیترات به ترتیب در 76 % و 70 % نمونه ها در حد مجاز می باشد. بر اساس آزمون های آماری اختلاف بین میزان نیتریت و نیترات مربوط به فراورده های گوشتی با درصدهای متفاوت گوشت معنی دار نمی باشد. در صورتی که اختلاف بین میزان نیتریت و نیترات در کارخانه های مختلف معنی دار می باشد(05/0 >P).
  نتیجه گیری
  میزان بالای باقیمانده نیتریت و نیترات در فرآورده های گوشتی نگران کننده می باشد. لذا رعایت استانداردهای مربوطه و اندازه گیری مرتب این دو افزودنی در فرآورده های گوشتی امری ضروری است.
  کلیدواژگان: نیتریت، نیترات، فرآورده های گوشتی، کرمانشاه
|
 • H. Dehghan Tezerjani, Mj Zare Sakhvidi, Ziba Lookzadeh, Naeimeh Keyghobadi, Mahdi Zare Pages 1-12
  Background And Aim

  Dermal exposure is one of the prominent exposure routes in automotive repair. Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons can lead to adverse effects like cancers. Accordingly, it is necessary to evaluate these exposures.

  Methods

  In this study, application of DREAM method in three automotive repair jobs were investigated Dermal exposure through deposition, emission and transmission routes in all part of human body were calculated. Results for potential and actual exposure was evaluated in terms of jobs and grouped in different exposure groups were examined.

  Results

  The highest emission exposure (μ = 31.97, SD = 27.28) and transition (μ = 8.79, SD = 6.3) was observed in the gearbox workers. Deposition was only observed in Electrician (μ = 0.54, SD = 0.94). Gearbox workers had highest potential and actual exposure via transmission route. Actual and potential exposure was highest in hand region. However, electricians had the highest degree of exposure in rest of body. Emission exposure was the main route of exposure in all groups.

  Conclusion

  DREAM can be used to evaluate dermal exposure causes and also assess the effectiveness of protective equipment. It also can identify areas that need improvement in protection. In this study there was no difference in actual and potential dermal exposure. It means that factors such as bad housekeeping, inappropriate use of protective equipments are the main causes and should be corrected.

  Keywords: Dermal exposure, Automotive repair workers, Dream Method, Occupational Health
 • Y. Khosravi, H. Asilian Mahabadi, Mj Jafari, N. Hassanzadeh, Rangi, E. Hajizadeh Pages 10-20
  Background And Aim
  Construction industry continues to rank among the most dangerous industries in the worldwide. The aim of this study was the development of a new scale for measuring the factors influencing on unsafe behavior in the construction industry from the perspective of experienced frontline workers, supervisors and managers.
  Methods
  In the current qualitative and quantitative study, scale items were extracted from a qualitative study. Validity assessment was conducted through the content and construct validity. Correlation Coefficient (CC) and Cronbach’s alpha testes were used to internal consistency and stability, respectively. As well as, specificity and sensitivity assessment used to determining the cut of point.
  Results
  In the accordance of results from the qualitative, twelve components with factor value over 0.42 were extracted. These factors were explained 62 percent of total variance of unsafe behavior in the construction industry. Cronbach’s alpha and CC were 0.948 and 0.901, respectively. Coordinates of specificity and sensitivity points on ROC curve indicated 120.5 cut off point for new scale.
  Conclusion
  For measurement of the factor influencing on unsafe behavior in the construction industry, we must use a valid and reliable instrument. The current scale is valid and reliable as well as specific and sensitive for this reason.
  Keywords: Unsafe behavior, qualitative study, factor analysis, reliability, new instrument, construction workers
 • M. Abbaszadeh_Sa Zakerian_J. Nasl Seraji_A. Nahvi_M. Niknejad_M. R Ashori Pages 21-30
  Background And Aims
  Increasing use of cell phone while driving is actually part of a disturbing trend of technological impact on reducing the driver's attention. Using the phone during driving increase crash probability between 3 to 6.5 times. Cell Phone may deviate drivers’ attention of the driving and it lead to a reduction in driver's situation awareness. The present study investigated the impact of Cell Phone on driver’s situation awareness and brake reaction time.
  Materials And Methods
  For performing this study, 31 bus drivers drove in the bus driving simulator. Drivers’ situational awareness was measured by situation awareness global assessment technique. Gold Directed Task Analysis method used to analysis of driver’s cognitive tasks. The simulator was automatically recorded braking reaction time of the subjects.
  Results
  Results showed that all levels of drivers’ situation awareness significantly reduced after talking on the cellphone (p<0.001). It also became clear that talking mobile significantly increase drivers’ brake reaction time (p<0.001). Pearson correlation coefficients showed a significant negatively correlation between levels 2 and 3, and total situation awareness and brake reaction time while cellphone conversation (p<0.05).
  Conclusion
  Overall, this study showed that talking on mobile while driving can be detrimental effect on situation awareness and performance.
  Keywords: Cell phone conversation, situation awareness, brake reaction time, bus driver
 • M. Shekari, D. Afshari Pages 34-39
  Background And Aims
  Interface analysis methods are used to assess the man-machine interface of a particular system, product or device. Interface analysis methods can be used to assess a number of different aspects associated with a particular interface, including usability and user satisfaction. The purpose of this study is to evaluate the usability level of gas chromatographs that are being used in the laboratory of a petrochemical company.
  Methods
  In this article, the usability of two gas chromatography systems was evaluated by laboratory experts who work with these devices and respect to ISO9241-11 in which the usability is considered along three dimensions: effectiveness, efficiency and satisfaction. The participant's satisfaction assessed using John Brooke's (1996) "System Usability Scale" questionnaire. SPSS 16.0 was used in the analysis of the data.
  Results
  The findings of this study demonstrated that both of the systems have acceptable levels of effectiveness and efficiency. Regarding the participant's satisfaction level, system 2 got higher score in compare with system 1. The results indicated that the participant's satisfaction scores are directly related to their work experiences with the systems.
  Conclusion
  To assess the usability of a particular interface it is necessary to either make a comparison with another product or to define a target against which to make a judgment. The 10-item System Usability Scale (SUS) is a fast and reliable method to assess the usability.
  Keywords: System Usability Scale, Gas chromatography system, Laboratory
 • Seyedeh Somayeh Hosseini Kebria, Emadaldin Mohammadi Golafshani, Morteza Kashefi Alasl, Seyed Ali Jozi Pages 43-51
  Background And Aims
  Realization of the oil industries goals in the competitiveness field, addressing the threads of health, safety and environment has become one of the preferences for the oil industry in today's business. In this paper, the fuzzy logic model has been used to assess the factors influencing performance of the health, safety and environment in the oil refinery and their effects on occupational accidents in the workplace.
  Methods
  The required data for the research were collected using the preparation of standardized questionnaire. The questionnaire consisted of three main sections of HSE that are composed of fourteen subsections as input variables and also one output variable titled occupational accidents. A total number of 150 questionnaires were distributed to employees, of which 136 were returned. From these, 108 samples were used for training and 28 samples for testing of fuzzy logic model.
  Results
  The result revealed that the purposed fuzzy logic model has good performance for predicting of the occupational accidents in Tehran oil refinery.
  Conclusion
  The proposed fuzzy logic model, as an organized decision making, could help managers to make decisions based on the opinions of staff and experts in the workplace which ultimately leads to more precise planning, reduction of accidents, saving time and money.
  Keywords: Health, Safety, Environment (HSE), Fuzzy logic, occupational accidents, Tehran oil refinery
 • Zahra Moradpour, Abdolrahman Barami, Alireza Sultanian, Farshid Ghorbani Shahna, Amir Reza Negahban Pages 55-60
  Background And Aims

  volatile organic compounds VOCs are emitted from a variety of sources and production may be impacted harmful to the health, welfare and human performance. No doubt the first step to controlling pollutants are measured and analyzed, because without full knowledge of the quality and quantity of pollutants compared with the limits and the possibilities of their control would not be practical.

  Methods

  This cross - sectional study was conducted in the chemical industry, dependent on oil. In this study from 18 complexes located in an industrial area about 346 air samples in winter 1391 And 370 samples were collected during the summer in 1392. In this study analyzed 14 volatile organic compound And a sampling from the compounds was performed according to the analysis methods of America National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Finally the samples were analyzed by GC-FID and GC-MASS devices. Analysis of the results was performed using spss software version 16.

  Results

  The mean of the majority of components in all the complex were estimated in summer more than in winter. Also, according to the results demonstrated, the mean ratio of benzene to BTX, BTEX, and total VOC highest percentage (64%) And xylene concentration ratio to these three variables, the lowest percentage (3 to 7%) in both summer and winter.

  Conclusions

  These results indicate that accumulation of a large number of complexes together and multiple sources of Released pollution in the region of producers increased air pollution in the region. So we are recommended the use of engineering solutions for reducing pollution.

  Keywords: chemical industry, volatile organic compounds, benzene
 • A. Ardeshir, Y. Alipouri, P. Besmel Pages 64-72
  Background And Aims
  Construction accidents place a large economic burden on owners, contractors, and users of facilities and influence the injured worker’s life both at home and at work. Therefore, in this research a survey of the factors influencing safety performance of workers is perfomed in order to help to decrease construction accidents. Since these factors would differ from society to socity, we just consider them in Khuzestan province, an accident-prone province in Iran.
  Methods
  In this study, eight main factors and thirty three sub-factors were identified based on literature study and interview with experts. Then, questionnair was used to collect opinions of experts from Khuzestan. The collected data were analysed by Fuzzy Analytic Hierarchy Process to determine the relative effect of each factor on safety performance.
  Results
  Results reveal the importance of safety training (priority=19.85) and safety management factors (priority=17.52) in Khuzestan province. Among safety training sub-factors, the behavioral improvement, and among safety management sub-factors, the commitment and responsibility are found to be more important than other sub-factors.
  Conclusion
  Considering the mentioned results, safety training of workers and increasing of management commitment to safety can be introduced as suitable ways to increase the construction safety and decrease the construction accidents in Khuzestan.
  Keywords: safety performance, construction sites, influencing factors on safety, Fuzzy Analytic Hierarchy Process
 • F. Javadpour, S. Keshavarzi, Ar Choobineh, M. Aghabeigi Pages 75-81
  Background And Aim
  Occupational fatigue due to its negative impacts of occupational fatigue on workers’ safety, performance and general health, has been increasingly considered. The objective of the present study was to assess reliability and construct validity of Persian version of Occupational Fatigue/Exhaustion Recovery questionnair (OFER-15) among Iranian working population.
  Method
  In this cross-sectional study, after determination of the linguistic validity of OFER-15 through forward and backward translation procedure, 501 randomly selected employees from two petrochemical companies with at least one year of job tenure entered the study. Confirmatory factor analysis (CFA), exploratory factor analysis (EFA) and Cronbach’s alpha coefficient were used to determine validity and reliability of the questionnaire.
  Results
  The results of EFA identified a significant three-factor structure that had an acceptable compatibility to the model of original OFER-15 questionnaire. The best fitness in CFA analysis indicated an acceptable fit for the Persian version of OFER-15. Cronbach’s Alpha coefficient for internal consistency of dimensions including chronic fatigue, acute fatigue and recovery were 0.803, 0.814 and 0.684, respectively.
  Conclusion
  The Persian version of OFER-15 questionnaire had acceptable reliability and construct validity for assessing work-related fatigue.
  Keywords: Acute fatigue, Chronic fatigue, Occupational Fatigue, Exhaustion Recovery scale, Validity, Reliability
 • Aa Rohollahi, Sh Moradi Pages 84-90
  Background And Aims
  efficient safety is not only need to establish appropriate organizational structure, rules emotion and procedures; but also need to real commitment of top manager. We can find Primary organizational commitment signals about organizational safety policies in Safety Culture. Safety Culture is important factors that can cause every employer have an important role in organizational safety. The purpose of this paper is investigation of safety culture Components in Aviation Industries and providing appropriate guidance for improving and enhancement of safety culture.
  Methods
  Investigation method of this paper is Scrolling and Descriptive. Data is collected by questionnaire form and reliability is calculated by Cronbach number (0/8) and validity of questionnaire is obtain by content. Research statistical social is an airport maintenances shop. SPSS software version19 is use for analyzing.
  Results
  The output of software shows that safety target and policies with average of 3/31, deviation criteria 0/492, obeying of safety rules with average of 3/67, deviation criteria 0/88, personnel attitude toward safety problem variables with average of 3/98, deviation criteria 0/123, are in good situation, but risk management with average of 2/98, deviation criteria 0/0557, promotion and training of safety culture with average of 2/93, deviation criteria 0/0414, personal participation and commitment of personal about rules with average of 2/61, deviation criteria 0/5917 variables are in not good situation.
  Conclusion
  Efforts of managerial and staffs of airport is necessary for enhancement of safety culture and also for obtaining and reaching to these level of safety, managerial can use many policies such as attention to training and promotion of safety following with risk management beside to the other components.
 • Ehsan Sadeghi, Amir Hosien Hashemian, Mohammad Soltanian, Sepideh Soltanian, Mitra Mohammadi Pages 94-99
  Background And Aims
  Nitrite and nitrate are preservatives that have been used in meat products (sausages) and include carcinogenic effects. The aim of this study was determining the mount of nitrite and nitrate in different types of meat products marketed in Kermanshah.
  Methods
  The method of study is descriptive – cross-sectional. 100 samples were taken from meat products factories (19 factories) randomly. Nitrite and nitrate level was determined by spectrophotometric method. The mean differences were analyzed using ANOVA and T. Test methods.
  Results
  Level of nitrite and nitrate in different types of meat products were between 96 – 168 ppm respectively and 167 – 763 ppm respectively. Level of nitrite and nitrate in 76% and 70% samples were up to 100 ppm and 500 ppm. The difference between the means of nitrite and nitrate level in sausages with different meat content was not significant. The differences between the means of nitrite and nitrate level in different factories were significant (P<0.05).
  Conclusion
  High level of nitrite and nitrate in meat products is worrying. Consequently observation the standards and measures these food additives in sausages are essential.
  Keywords: nitrite, nitrate, meat products, Kermanshah